Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

153

KAPITEL 5 – MEDIALISERING OG REFLEKSIVITET

af selvregulering og selvkontrol, som Foucault påpeger. Gennem en periode, hvor redskaberne

implementeres i parrets hverdagsliv, vil begreberne time out og talelytteteknikken successivt

have fundet deres vej ind i individernes selvforståelse. Betegnelserne bruges i det daglige ord-

forråd, som når Flemming fortæller os, at han kalder sin kone en curling-forælder, eller Anders

fortæller om, hvordan han og kæresten bruger time out i forhold til deres børn. De overordnede

samfundsdiskurser har derved fundet vej gennem medierne til individniveauet og begynder at

influere på de interpersonelle samspilsmønstre.

Dette er den kritiske betragtning af fænomenet scientia matrimonii. Den positive vil være, at en

lang række mennesker gennem PREP konceptets pædagogiske redskaber får indsigt i egen

uhensigtsmæssig adfærd og hjælpes til at arbejde konstruktivt med sig selv og deres parfor-

hold, med et potentielt mere velfungerende samliv til følge. Desuden vil det, set i et moderni-

tetsteoretisk perspektiv, være en nødvendighed, at der opstår noget nyt, når noget gammelt for-

svinder. I og med at traditioner er i opløsning (Giddens 1994a), er de retningslinier, som indi-

videt har kunnet læne sig op ad, forsvundet. I en æra af kontinuerlige skift (Dencik 2005c), må

nye former for holdepunkter eller pejlemærker etableres. Refleksionen erstatter her traditionen

som individets basis for at orientere sig og træffe valg igennem livet. Det tomrum, som er op-

stået i forbindelse med detraditionaliseringsprocessen, efterlader individet med et behov for

andre rammer, forståelseskategorier og begreber, som kan udgøre meningsgivende forklaringer

på, hvordan livet leves. Her stiller videnskaben sig til rådighed med begreber og forståelses-

rammer, som individet kan tage udgangspunkt i og inddrage i overvejelser og beslutningspro-

cesser.

Fokusgruppens respons på fænomenet scientia matrimonii er imidlertid negativt, hvilket frem-

går af afsnittet Konsumption af teksten. Det er ikke deltagernes oplevelse, at der er tale om en

nødvendig hjælp eller et supplement til deres egne forståelser, og PREP-konceptets anvisninger

opleves som anmassende. Mændene oplever og giver udtryk for modstand mod det hegemoni,

som figuren beskriver. Foucault (1978: 107-108) beskriver i sin analyse af den omfattende vi-

denskabeliggørelse af seksualiteten igennem det 19. århundrede, at dette medførte en modreak-

tion eller en modsat diskurs, hvor det benævnte fænomen gjorde krav på sin ’naturlighed’. Vo-

res informanters reaktion på den tilsnigelse til at underkaste parforholdet kategoriseringer og

betegnelser kan ses som en parallel til dette. Den enstemmige modstand mod PREP blandt fo-

kusgruppens deltagere er funderet i argumenter om, at parforholdets samspilsmønstre har en

More magazines by this user
Similar magazines