Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

’naturlighed’, og at dette skal forblive sådan (FG: 136). Deres modstand kan tolkes som en

modreaktion på den tendens, som Dencik (2005a: 62-65) betegner som et fremherskende pato-

logiseret syn i forbindelse med pædagogik og psykologi.

I denne undersøgelses fokus på, hvordan informanterne reflekterer, synes der dermed at være

tegn på et højt niveau af refleksion, som indebærer en kritisk stillingtagen til den refleksive

modernitet, og det diskursive hegemoni, som ligger indlejret heri.

Et statsligt anliggende

”Hvor der er magt, er der modstand…” (Foucault 1978: 101).

Medialiseringen og institutionaliseringen forløber sideløbende i en vekselvirkende proces. Den

måde, hvorpå diskursernes videns-magt aftegnes i semantikken, viser sig blandt andet i sprog-

brugen i ’Den er gal med kommunikationen’, når Tarp skriver, at Center for Familieudvikling

har det formelle ansvar for PREP undervisningen i Danmark. Også når han i sin beskrivelse af

PREP konceptet understreger, at det er praktiseret gennem 25 år og er: ”… baseret på forsk-

ningsresultater og praktisk erfaring. Det er udviklet af psykologer ved Denver University i Co-

lorado, USA.”. Den autoritære godkendelse af fænomenet understreges. PREP konceptet er i

’Den er gal med kommunikationen’ beskrevet som et statsligt projekt, hvor Center for Familie-

udvikling har det formelle ansvar for undervisning i PREP programmet i Danmark 22 .

Deltagernes reaktion i fokusgruppen på spørgsmålet om, hvorvidt familie og parforholdsformer

er et statsligt anliggende, var følgende:

FLEMMING: Nu har vi, som du siger, levet i tusindvis af år. Det er lykkedes os at overleve. Det

må være fordi, at man har kunnet håndtere det her på en eller anden måde, og selvfølgelig kan vi

også håndtere det i dag. Det er ikke et statsligt anliggende. (FG: 471-474)

22 ”Center for Familieudvikling blev etableret i 2004 og har det formelle ansvar for undervisning i PREP-

programmet i Danmark. Center for Familieudvikling er en non-profit organisation, som siden efteråret 2005 har

fået økonomisk støtte fra Familieministeriet til at gennemføre sine kurser i Roskildeområdet. Familieministeriet

har bevilget 40 millioner kroner til 12 forskellige projekter med parterapi spredt over det meste af landet i perio-

den 2006-2008. Herefter vil politikerne beslutte sig for, om forsøget skal gøres permanent. I Norge bliver alle

førstegangsforældre tilbudt et PREP-kursus.” (Tarp 2006).

154

More magazines by this user
Similar magazines