Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

157

KAPITEL 5 – MEDIALISERING OG REFLEKSIVITET

Hvad skal jeg nu, og lige så snart man tager (en beslutning)… og jeg kunne jo også. På den må-

de tror jeg egentlig at det i hvert fald er mere komplekst i dag end det var tidligere.

(FG: 382-389)

Som behandlet i kapitel 3 refererer informanterne til en bred mængde af medier, trods den ind-

ledende afvisning af at orientere sig via medierne. Informanterne fremstår som, at de i høj grad

har tilegnet sig den psykologiske og sociologiske selvrefleksion. Denne refleksionsevne er et

accentueret krav for at kunne begå sig adækvat i postmoderniseringen (jf. Dencik 2005a: 104).

Dencik peger på, at en række analyser igennem de sidste årtier har pointeret, at postmodernise-

ringens livsvilkår generelt øger kravet om refleksion hos borgerne og argumenterer i denne

forbindelse for at:

”Lignende krav om sociologisk bevidsthed og bevidst refleksion om ens samlivs betingelser har

ikke tidligere været så afgørende. Fremherskende traditioner og samfundets uformelle sociale

kontrolmekanismer styrede tidligere mennesker hen imod de kulturelt etablerede former for fa-

milieliv. Nu er den automatik delvist brudt, og for mange er kravene om sociologisk selvreflek-

sion blevet alt for store og fremmede.” (Dencik 2005a: 104)

Vi ser en forøgelse af dette krav gennem tendensen til at betegne og kategorisere, som vist i

vores behandling af ’Den er gal med kommunikationen’. Erhvervsdiskursen og dennes inter-

diskursivitet i forhold til medicinaldiskursen er med til at øge den kompleksitet, som kræver en

øget refleksionsevne hos læseren. Det er denne kompleksitet, informanterne kommenterer på.

Eksempelvis uddyber Flemming de betragtninger, David gør sig om frihed, ved at kode artik-

lens brug af forkortelser med erfaringer fra sit eget erhverv og en række samfundsmæssige be-

tragtninger:

FLEMMING: Ja, det her er jo også med til at øge kompleksiteten. Enhver tre-bogstavsforkortelse

man støder på i sit erhvervsliv. Meget af det det er jo gammel vin på nye flasker, og man har

ogen regering som… med alle de her forskellige typer af tiltag, hvor man som pensionist selv

skal vælge hvor man vil have sin pleje henne. I bund og grund så giver man dem valgfrihed, til

nogle mennesker som i bund og grund ikke kan håndtere valgfrihed, som egentlig bare gerne vil

have løsninger […] alle de her diagnoser og bogstavsforkortelser og sygeliggørelser af ting.

(FG: 390-396)

More magazines by this user
Similar magazines