Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

Igen ser vi, hvordan informanterne på en gang er et produkt af deres samtid og samtidig tager

kritisk stilling til denne. Når David siger: ”Altså i gamle dage, du skulle bare være skrædder

ligesom din far,”(FG: 383-384) gør han brug af retrospektiv refleksion, hvor tidligere mere

traditionelle samfunds- og samlivsformer inddrages i hans tanker om egen position. Det er be-

lyst i kapitel 4 i forbindelse med refleksioner over parforholdet specifikt. Flemming viser

samme tegn på sociologiske bevidsthed om sit samlivs betingelser, når han mener at se tegn på

sygeliggørelser af ting (jf. Dencik 2005a: 62ff). Af deres synspunkter udspringer en klar be-

vidsthed om postmoderniseringens øgede kompleksitetsniveau og en kritik af at de høje krav til

selvrefleksion (Dencik 2005a: 104).

Overrefleksion

Refleksivitet indebærer konstant forandring af viden og af de synspunkter, som vejleder os i

hverdagslivet. Ifølge Johansson (2006: 214) tolker vi altid virkeligheden. Dette behøver ikke at

være et problem eller af det onde, men det kan det blive. I forlængelse af den kompleksitet,

medialiseringen medfører, er tendensen til et øget fokus på personlig udvikling og selvrealise-

ring:

”Både i samlivet og i arbejdslivet stiller individerne, og nu såvel kvinder som mænd, stadig

stærkere krav om at få mulighed for ”selvrealisering”. (Dencik 2005a: 85)

Erik, der er uddannet psykoterapeut, problematiserer tendensen til for meget refleksion ud fra

sin egen erfaring med den terapiverden, som han er en del af (E: 439-449). Han oplever, at

hans færden i terapeutiske sammenhænge skaber problemer omkring grænser mellem hans

kæreste og ham, hvad angår hans rolle i deres daglige dialoger. Det kan blive problematisk,

hvis terapeutiske samtaler begynder at indfinde sig i parforholdet, og han understreger, at han

er opmærksom på ikke at blive terapeut for sin kone (E: 439-449). Terapi tilbyder Erik nogle

redskaber, der på nogen måder kan åbne eller forløse relationer, men samtidig kan problemati-

sere forholdet unødigt, hvis det tager overhånd. Her har den medialiserede viden, gennem en

kombination af selvhjælpsbøger og psykoterapeutisk litteratur, haft en betydning i Erik og

Emmas samlivsform; et eksempel på scientia matrimonii.

Mediernes fokus på personlig udvikling bliver af Johansson (2006: 210) set som en konsekvens

af den kompleksitet, som et refleksivt samfund byder sine borgere. Når mennesket ikke kan

kapere uvished og har brug for forklaringer, søger de hjælp gennem selvhjælpslitteraturen, tv-

158

More magazines by this user
Similar magazines