Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

tegnet af forandring og af stabilitet. Men samtidig er der en hel del, der tyder på, at forholdet

mellem individ og fællesskab i familien ændres, ligesom ansvarsfordelingen mellem familien

som institution og samfundet som helhed gør det.” (Dencik og Westerling 2003: 1)

Familien kan betragtes som en unik form for fællesskab (Dencik og Westerling 2002). Det er

ikke en stationær enhed, men et dynamisk forum for menneskeligt samspil, indlejret i en særlig

historisk og kulturel kontekst (Dencik og Schultz-Jørgensen 1999). Det er, som andre former

for menneskeligt fællesskab, påvirket af postmoderniseringsprocessen og er dermed underlagt

foranderlighed (Bauman 2001).

Et vigtigt udgangspunkt for vores undersøgelse er derfor antagelsen, at samme processer er

gældende for parforholdet, og at mænd og kvinder i dag har nye og andre muligheder for at

indgå i og udvikle dette samspil. Den svenske socialpsykolog Thomas Johansson beskriver,

hvorledes viden om parforhold fra medierne gør det muligt at analysere en lang række af hver-

dagslivets handlinger:

”I og med at hverdagslivet i stigende udstrækning gennemstrømmes af en sådan viden, kan vi

iagttage en øget refleksivitet, hvilket vil sige, at hverdagslivet ikke længere lades i fred, men gø-

res til genstand for analyser og fortolkninger, som bagefter anvendes som grundlag for handlin-

ger. Denne viden hentes bl.a. fra medierne og fra det store udbud af populærvidenskabelig litte-

ratur.” (Johansson 2003: 13)

Dette aspekt defineres som det udstrakte selv, der omhandler, hvordan medierne og fremvæk-

sten af et informationssamfund påvirker menneskets identitetsskabelse (Johansson 2003: 178-

179). Medierne, argumenterer Johansson, indvirker på organiseringen af hverdagslivet og

fremvæksten af nye identiteter. Identitet er dermed nært sammenhængende med den refleksive

modernitet, og hvordan denne internaliseres i individet og bliver en del af individets narrativ og

selvbillede:

”Det bliver ”deres” historie, som vi husker, som vi genkender og som vi identificerer dem med.

De er historien – eller historien er dem.” (Schultz Jørgensen 2002: 248)

Et centralt element i denne fortælling er relationer til andre mennesker, herunder parforholdet

og familielivet. Ifølge den amerikanske socialkonstruktionist Kenneth Gergen fokuseres der i

stigende grad på relationer i medierne, eksempelvis har dramaer på tv ændret sig fra primært at

være baseret på individers bedrifter til nu at basere dramaet på relationer mellem mennesker

(Gergen 2000: 159-160). Denne omfattende viden om relationer, som brugerne af massemedi-

16

More magazines by this user
Similar magazines