Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

161

KAPITEL 5 – MEDIALISERING OG REFLEKSIVITET

I forbindelse med familielivet skriver Dencik (2005a: 89), at det, der karakteriserer udviklin-

gen, er en fremherskende mål-middel rationalitet, hvor cost-benefit betragtninger invaderer

store områder af intimsfæren. Dette ses i sprogbrugen, hvor man taler om, hvorvidt det kan

betale sig at forsætte et parforhold, eller om hvorvidt det tjener et formål at holde sammen,

eller om man kan få mere ud af en given relation:

”Metaforer hentet fra markedets sprog trænger ind, også i det intime livs inderste kroge. Ofte

uden at mennesker overhovedet har gjort sig bevidst herom, kommer cost-benefit tænkningen til

at styre selv de mest følelsesmæssige, personlige beslutninger i livet.” (Dencik 2005a: 89)

Dermed kan ’Den er gal med kommunikationen’ ses som udtryk for en større fremherskende

erhvervsdiskurs i samfundet, som har fundet vej til artikler om parforhold. På denne måde er

artiklen ikke et udtryk for forandringer i den større samfundsdiskurs, men snarere udtryk for, at

denne diskurs begynder at gøre sig bredt gældende på samfundsniveau. Den forandring, artik-

len er udtryk for, skal altså findes i måden, hvorpå parforhold specifikt bliver beskrevet og be-

handlet. Således kan teksten ses som et tegn på, hvordan både erhvervsdiskursen og medicinal-

diskursen breder sig, og Ivans refleksioner ovenfor kan ses som en modreaktion på cost-benefit

tænknings invasion af intimsfæren (Dencik 2005a: 89).

Det er et komplekst modsætningsforhold, fordi familielivet og kommunikationen i parforholdet

i vidt omfang er afhængig af fornuftsløsninger og logisk dialog, som Ivan også anerkender i sit

udsagn. Men der er et skel mellem de hverdagsmæssige emner, som er til forhandling, og

det reelle fundament af kærlighed, som forholdet bygger på. Bauman beskriver det modsæt-

ningsforhold, der herved opstår mellem fornuft og kærlighed ved, at de henvender sig til for-

skellige oplevelsesaspekter:

”The point is, though, that the orders, the logics, the mathematics of, respectively, heart and un-

derstanding, or of love and reason, do not address the same aspects of experience and do not

pursue the same objectives. This is why reason and love would not listen to each other and if

they did they would hardly grasp meaning in the voice. The articulate speech of one sounds like

incoherent jabber to the other.” (Bauman 2001: 164)

Bauman argumenter for, at fornuften koncentrerer sig om brugbarhed, eller cost-benefit, men at

det bliver problematisk, når det overføres til kærlighedsområdet. I forbindelse med ’Den er gal

med kommunikationen’ kan dette belyse, hvorfor der er så stor modstand mod, at den fornufts-

More magazines by this user
Similar magazines