Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

Reliabilitet

Reliabiliteten af en undersøgelse vedrører forskningsresultaternes konsistens og troværdighed

(Kvale 1997: 213). Ydermere indeholder begrebet kvaliteten af det håndværk, som foregår i

forhold til empiriindsamlingen og den efterfølgende bearbejdning (Halkier 2003: 111). Vi me-

ner, at reliabiliteten af vores undersøgelse er høj. Skridtene fra udformning af problemfelt over

alle dele af empiriindsamlingen til overvejelser om den endelige rapportstruktur er synliggjort.

Dermed kan læser følge de enkelte valg, der undervejs er blevet taget, og hvordan logikken

forløber fra den ene del af undersøgelsen til den næste. I forbindelse med de forskellige valg

har vi udførligt beskrevet både styrker og svagheder ved empiriindsamlingen. I kapitel 1 blev

der præsenteret en kronologi over empiriindsamlingen, således at læser kan få overblik over

den tidsmæssige sammenhæng mellem de forskellige dele af undersøgelsen. Ydermere er alle

interview tilgængelige i bilaget, således at læser har mulighed for selv at bedømme, om for-

tolkningerne af empirimaterialet er gyldige. Denne anskueliggørelse af datamaterialet er under-

støttet af bilagshenvisninger og inddragelse af informantcitater igennem specialet. Hvad angår

reliabiliteten af analysen, mener vi, at det er en fordel, at vi er tre om at fortolke og diskutere,

idet vi opnår en større grundighed og sikkerhed for, at de konklusioner, der drages på baggrund

af empirien, er velovervejede og gennemdiskuterede. Således har de enkelte skridt i selve ana-

lyseprocessen været genstand for gentagne diskussioner og overvejelser. Et svagt punkt i un-

dersøgelsen er reliabiliteten, hvad angår tv- og artikelsøgningerne, for kriterierne for disse søg-

ninger kunne være anderledes. Dermed synes skridtene i denne del af undersøgelsen ikke så

logiske og sammenhængende som i resten af undersøgelsen. Vi mener dog, at det faktum, at

søgningerne primært tjener illustrative formål gør, at undersøgelsens samlede reliabilitet ikke i

væsentlig grad undermineres.

Generaliserbarhed

Et åbenlyst spørgsmål til enhver undersøgelse, er dens resultaters generaliserbarhed. Kvale

(1997: 227-230) opstiller fire forskellige definitioner af generaliserbarhed:

1. Naturalistisk generaliserbarhed, der omhandler personlige erfaringer og har sit udspring

i tavs viden om, hvordan tingene er.

2. Statistisk generaliserbarhed, som er formel og eksplicit, idet den er baseret på et tilfæl-

digt udpluk af interview personer, men i tilstrækkeligt stort antal til at kunne udtrykkes

i analytiske sandsynlighedskoefficienter.

170

More magazines by this user
Similar magazines