Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

med samme opbygning. Således kan kun vores undersøgelsesdesign og ikke resultaterne i sig

selv være guidelines for andre og evt. større undersøgelser om parforhold og medier.

For at højne den analytiske generaliserbarhed kunne vi med fordel have fået andre øjne på re-

sultaterne, for eksempel andre forskere eller studerende, men har af tidsmæssige og praktiske

grunde undladt dette. En anden mulighed var at få de ni informanter til at gennemlæse rappor-

ten og give deres mening til kende, for derved at undersøge, om de mener, vi har forstået dem

rigtigt. Den løsning har vi valgt fra af flere årsager. For det første er det en stor arbejdsopgave

at pålægge informanter der i forvejen har brugt meget tid på at deltage. For det andet mener vi,

at der en overvejende risiko for, at informanterne vil ændre holdninger fra interviewtidspunkt

til gennemlæsning, og at en sådan ændring ikke ville gavne vores forståelse af resultaterne.

Desuden søger vi i empiribearbejdningen at hæve os fra selvforståelse og kritisk common sen-

se-forståelse til teoretisk forståelse af empirien og dermed udtale os om aspekter af informan-

ternes udsagn, som informanterne måske ikke selv er bevidste om (Kvale 1997: 210).

Perspektivering

I denne undersøgelse har vi valgt at fokusere på parforhold og mænd af flere grunde. Dels er

parforholdet et relativt underbelyst område i familieforskningen, som konstateret af Westerling

(2001: 23). Dels er valget af fokus på mænd faldet af praktiske afgrænsningsmæssige grunde.

Undervejs i forløbet har det imidlertid vakt vores nysgerrighed og interesse også at interviewe

de ni informanters partnere for at høre kvindernes version af samlivet. Af tidsmæssige grunde

har det ikke været muligt at udbygge specialet med parforholdenes anden halvdel, men under-

søgelsen her åbner for nye perspektiver, hvor yderligere undersøgelser kunne foretages. I fo-

kusgruppen, hvor de fire informanter var samlet, opstod en bestemt mandediskurs. Den under-

søgelse kunne udbygges ved at interviewe de ni informanters partnere, og dermed få kvinder-

nes perspektiv på samme situation. Man kunne desuden afholde en fokusgruppe for kvinderne,

hvor samme artikel blev fremlagt, og afslutningsvis foretage en kombineret fokusgruppe med

både mænd og kvinder. Det ville være en interessant udfordring af diskurserne, og vi formoder,

at det ville ændre udsagnene i fokusgruppen væsentligt, set i lyset af den maskuline diskurs,

som er iagttaget.

Mediernes rolle i refleksionsprocessen kunne med fordel belyses gennem flere fokusgrupper,

hvor andre former for medier blev fremlagt: film, radioprogrammer, eller yderligere tekster.

172

More magazines by this user
Similar magazines