Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

KAPITEL 6 – UNDERSØGELSENS STATUS OG UDSAGNSKRAFT

Fiktion kunne også inddrages, da det fremgår af de individuelle interview, at informanterne

spejler eget liv i fiktion, såvel som i fagligt formidlede medietekster. Denne del af undersøgel-

sen kunne yderligere have været udbygget med en decideret kvantitativ indholdsanalyse fore-

taget over mediefladen om parforhold, med fokus på mængden forskellige typer af parforholds-

relateret sprogbrug i forskellige medier i en væsentlig større undersøgelse end vores. Med dette

kunne man opnå en forståelse af, hvilke type aviser, magasiner og lignende, der benytter en

bestemt form for beskrivelser af parforholdet. En sådan undersøgelse kunne understøtte eller

problematisere denne undersøgelses resultater. I forlængelse af en sådan større kvantitativ ind-

holdsanalyse af mediebilledet kunne det være interessant at udarbejde en artikel i samarbejde

med fokusgruppen og siden fremlægge den for en anden fokusgruppe med en tilsvarende sam-

mensætning. Det ville her være interessant at undersøge, i hvilken grad informanterne reagerer

på artiklens indhold, eller om der i højere grad er tale om reaktioner, som er knyttet til mediali-

sering af feltet.

173

More magazines by this user
Similar magazines