Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

175

KAPITEL 7 - KONKLUSION

der med følelsesmæssig adskilthed. Fra det punkt er det væsentligt, om parterne er i stand til at

tage skridtet fra et forhold funderet i en spontan og emotionelt oplevelsesbaseret gensidig til-

trækning, til at udvikle sig til det, som Fromm (2000 (1956): 30) betegner moden kærlighed,

der er baseret på en viljesmæssig intention. Det nødvendige skift i parforholdet er informanter-

ne dels bevidste om, dels er de opsatte på at lykkes med denne transformation fra forelskelse til

den gode vilje. Vi ser således selve denne bevægelse ind i kærligheden, som et udtryk for en

refleksiv handling. Fælles for informanternes beskrivelse er, at gensidig accept af hinanden

som selvstændige individer er et afgørende punkt i arbejdet med at udvikle forholdet mod en

højere grad af kærlighedsmæssig modenhed, hvor to autonome individer udgør en fælles og

gensidigt berigende helhed.

Parforholdet og livet i familien forankrer mændene som individer i et unikt fælles livsrum. I

postmodernitetens krav til omstillingsduelighed får parforholdet og familien en særlig status,

fordi individet her har mulighed for at forankre sin identitet i et livsrum, der er baseret på den

gode vilje, intimitet og gensidig empati. I familien har mændene mulighed for at opleve samar-

bejde og kærlighed på en måde, det ikke er muligt at etablere på arbejdspladsen eller andre

steder i livet. Selve oplevelsen af samhørighed imellem mand og kvinde konstitueres af hver-

dagsmæssige tilknytningshandlinger; en række fælles gøremål, der bekræfter parternes samhø-

righed og det fælles engagement i forældreskabet. Det skal ses i relation til postmoderniserin-

gens foranderlighed, hvor skift og nyskabelser er blevet hverdagsnormen; familien fungerer her

som en psykosocial stabilitetszone og for mændene betyder disse hverdagshandlinger, at de har

mulighed for at tanke tilhør hos familien (Dencik 2005c).

Et afgørende punkt ved parforholdets betydning synes altså at findes i de muligheder, som net-

op dette postmoderne fællesskab tilbyder, nemlig på en gang at give plads til individuel udfol-

delse og samtidig tilbyde individet et unikt rum for bekræftelse, identitetsudvikling, forankring

og stabilitet; en kombination, der lader sig gøre ved, at familien fungerer som et team (Dencik

2005a: 96). Vi kan konstatere, at centrale områder i informanternes parforhold er struktureret

omkring en refleksiv forhandlingsproces, hvor begge parters ønsker om karriere og individuel-

le mål søges imødekommet igennem dialogisk samarbejde, samtidig med at der er et markant

fokus på at tilgodese familiefællesskabet. Undersøgelsen tegner dermed et billede af mænd, der

er trådt ind i en ny form for parforhold, hvor hverdagslivet, beslutningsprocesser og forældre-

More magazines by this user
Similar magazines