Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

skabet er baseret på intentioner om jævnbyrdighed mellem mand og kvinde, som står i kontrast

til den traditionelle patriarkalske organisering af familielivet (Dencik 2005a: 96-97).

Det er her slående, at vi ikke hører informanterne tale specifikt om eksempelvis ligestilling

eller demokrati i forholdet. Disse aspekter synes at være så etableret i den generation, vi taler

med, at vi konkluderer, at det fungerer som grundlæggende vilkår for de parforhold, disse in-

formanter lever i. Informanternes overvejelser går i stedet på, hvordan samlivet inden for disse

rammer skal udfolde sig mest hensigtsmæssigt. Vi ser altså her et eksempel på, hvorledes tradi-

tioner i patriarkalsk familieliv ganske vist er i opløsning, men også hvorledes de erstattes med

andre grundlæggende forståelser. De rammer, som her er opløst, er blevet erstattet af nye.

I flere tilfælde nedtoner mændene individuelle livsplaner og karrieremål for at tilgodese famili-

ens eller partneres behov. Der er en høj grad af ansvarsfølelse og prioritering af det fælles fa-

milieprojekt hos informanterne og en støtte til partnerens muligheder for at opnå personlige

mål. Samtidig oplever mændene også, at deres partner udviser en tilsvarende imødekommen-

hed. Det helt centrale for mændene er dermed teamfamiliens fokus på både at tilgodese indivi-

dets personlige referencer, behov og mål, kombineret med en høj grad af fokus og intention om

at etablere og lykkes med det fælles familieprojekt. I denne nye samlivskonstellation ser vi

altså dannelsen af individualiseringen som en ny form for socialitet (Dencik og Westerling

2002: 4).

en række områder fremgår det, af der med denne orientering mod begge individers behov

kan opstå et livsrum, hvor friheden opleves i fællesskabet. Team-familiens unikke samspil mel-

lem individ og fællesskab forankrer mændene i en social identitet, hvor de føler sig som herre

over deres egen situation, fordi de oplever at have valgmuligheder inden for fællesskabets

rammer. Her ses, hvorledes mændenes identitet skal findes i skråstregen mellem indi-

vid/fællesskab. Familiefællesskabet skaber en tryghed, der virker som fundament og berigelse

for den individuelle udfoldelse og identitetsdannelse.

En ny mandlig identitet

Denne refleksive parforholdsstruktur kan også karakteriseres som et tokønnet fællesskab (Viala

2006), der bryder med den kønnede asymmetri, som kendetegnede den traditionelle patriarkal-

ske familieform (Nygaard Christoffersen 1999). Vi hører fra mændene, at de foretrækker en

kvinde, der kan fungere som jævnbyrdig sparringspartner på en lang række af livets områder;

176

More magazines by this user
Similar magazines