Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

Refleksion erstatter tradition

Et hovedfelt i undersøgelsen har været de refleksive processer, som knytter sig til den accentu-

erede moderniseringsproces. Vi kan konstatere, at de ni informanter har et højt refleksionsni-

veau. Mændene er opmærksomme på, hvorledes deres hverdagsliv udspiller sig, og på hvordan

hverdagslivet og parforholdet fremstilles i medierne. Der er indikationer på, at refleksionspro-

cessen i udpræget grad foregår gennem en orientering i forhold til omverden, henholdsvis me-

dierne og relationssfæren. Refleksiviteten finder sted i hverdagslivet gennem det, vi har valgt at

betegne refleksionsrelationer, hvor individets spejling af sig selv og egne handlemønstre i for-

hold til relationssfæren spiller en central rolle for mændenes selvopfattelse og udviklingen af

identiteter (Cooley 1964 (1902): 179). Det er gennem mændenes sociale interaktioner, at deres

personlige og sociale identiteter etableres, udvikles og opretholdes (Dencik og Westerling

2002: 4). Vi ser, at der i de sociale fællesskaber, henholdsvis slægtsrelationer og vennekredsen,

er stort potentiale for samarbejde og for refleksion over parforholdet, hvad angår de samspils-

mønstre og udfordringer, som det rummer. Det fremgår endvidere, at der i samtalen mellem

mændene og deres partner er et særligt rum for gensidig intimitet, tillid og fortrolighed, som

for hovedparten af mændene gør denne refleksionsrelation til den mest betydningsfulde.

en række centrale områder viser mændene, hvordan de er udtryk for en tid med refleksion,

hvor der før var tradition (Dencik 2005c: 10). Parforholdet i postmoderniseringen er gået fra at

være defineret af traditionelle kulturelle og samfundsmæssige normer (Fromm 2000 (1956):

12, Giddens 1996: 15-16) til at være funderet i individets egne refleksive valg og beslutninger.

Traditionens rolle som det styrende element for individets livsbane er dermed overtaget af re-

fleksion (Dencik 2005c: 10), og undersøgelsen viser i denne forbindelse, at mændene gør brug

af retrospektiv refleksion. De vurderer deres egen identitet som mand i parforholdet på bag-

grund af en viden om tidligere tiders typer af parforhold, eller ud fra hvad de har oplevet gen-

nem deres egen opvækst, hvor traditionelle kønsrollemønstre er blevet udfoldet i mere patriar-

kalske familieformer. Det overordnede billede, der tegner sig, er, at informanterne er trådt langt

ind i en ny form for parforhold, der i høj grad og uudtalt bygger på jævnbyrdighed mellem

mand og kvinde, hvad angår forældreskab, kønsroller og parforholdsstrukturer.

178

More magazines by this user
Similar magazines