Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

181

KAPITEL 7 - KONKLUSION

betegnelser. Vi ser, hvorledes diskurserne anvendes i flere sammenhænge: i mediernes behand-

ling af parforhold, på individniveau i enkeltinterviewene og i de interpersonelle dialoger i fo-

kusgruppen. Vi har valgt at betegne dette fænomen scientia matrimonii; videnskabeliggørelsen

af parforholdet (Figur 7). Scientia matrimonii indebærer en cirkulær bevægelse fra forskning

og vidensproduktion, hvor forskning afdækker og analyserer den sociale virkelighed. Herfra

går bevægelsen over kategorisering og diagnosticering, hvor vidensproduktionen bliver katego-

riseret og får tillagt diagnosebetegnelser. Medier og institutioner viderebringer dernæst denne

kategoriserede viden i form af medieprodukter og gennem eksempelvis terapi og kursusvirk-

somhed. Den formidlede viden ender hos individet, hvor den bidrager til ny selvforståel-

se/selvregulering. Denne selvforståelse kan så siden blive genstand for ny vidensproduktion.

Men samspillet i familien adskiller sig fra de mere instrumentelle interaktionsformer, som ken-

detegner arbejdspladsen eller andre af de offentlige arenaer, som individet befinder sig på i

løbet af en stor del af hverdagen. Denne unikke status synes informanterne at ville værne om,

når de udtrykker kritik af erhvervsdiskursen. I fokusgruppen kan vi konstatere, at informanter-

ne indtager en kritisk holdning til denne tendens til videnskabeliggørelse af parforholdet, de

føler sig umyndiggjort og reagerer med modstand på det diskursive hegemoni. Mediernes om-

fattende videnskabeliggørelse af hverdagslivet og parforholdet forholder informanterne sig på

en gang refleksivt og kritisk til. De ønsker ikke deres parforhold underlagt ekspertviden og

analyser eller diagnosticerende kategoriseringer og pædagogiske termer. Samtidig kan vi kon-

statere, at informanterne alligevel i vid udstrækning finder væsentlig inspiration i mediernes

videnskabeliggørelse af parforholdet i refleksionerne over deres eget parforhold. Der er altså

her en vigtig dobbelthed indlejret i scientia matrimonii.

Medialisering og kompleksitet

Der er dermed to modsatrettede bevægelser i den måde, informanterne inddrager medierne i

deres refleksionsproces og retter en central kritik mod den medialisering af samfundet, som de

selv er en del af og finder anvendelse i. Dels finder informanterne, at medierne overskrider

privatlivets og intimitetens sfære ved at behandle kærlighedslivet, og i særlig grad når det sker i

erhvervsrelaterede og diagnosticerende vendinger. Dels oplever de, at den kompleksitet, som

følger med et medialiseret og hyper-refleksivt samfund, er overvældene. Det er informanternes

oplevelse, at medierne har en problemfokuseret vinkel, der forøger kompleksiteten i hverdags-

livet og fremstiller parforholdet mere komplekst og problemfyldt, end de selv oplever, at det

More magazines by this user
Similar magazines