Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

dringer (Jørgensen og Phillips 1999: 76). Vores brug af den kritiske diskursanalyse er ikke po-

litisk foranlediget, men fungerer alene som et redskab til at analysere mediernes rolle i mænds

refleksioner over parforhold samt at afdække de diskurser, der findes i disse refleksioner. Af

samme grund vil Faircloughs brug af begrebet ideologi ikke indgå som et element i denne un-

dersøgelse.

En central pointe i Faircloughs tilgang til diskursanalyse er, at diskurs både er konstitueret og

konstituerende, og han læner sig således op af den socialkonstruktionistiske tradition (Jørgen-

sen og Phillips 1999: 15). Dermed er diskurs en social praksis, der både forandrer relationer,

identitet og viden, samtidig med at diskurs selv er genstand for forandring via andre sociale

praksisser og strukturer (Fairclough 1992: 64). Vores brug af begrebet diskurs er baseret på

Faircloughs todelte definition af diskursbegrebet. Diskurs kan i denne definition forstås både

som sprogbrug som social praksis (Fairclough 1995b: 18) og som en måde at tale på, der giver

betydning til oplevelser ud fra et bestemt perspektiv (Fairclough 1995a: 135). Vi gør brug af

begge disse dele af definitionen.

Faircloughs brug af ordet diskurs tager udgangspunkt i Foucaults brug af samme:

”Foucault’s work makes an important contribution to a social theory of discourse in such areas

as the relationship of discourse and power, the discursive construction of social subjects and

knowledge, and the functioning of discourse in social change.” (Fairclough 1992: 37-38)

Men, som Fairclough (1992: 37) påpeger, er der forskelle i deres tilgang til diskursanalysen.

Hvor Foucaults først vidensarkæologiske (2000 (1969)) og siden genealogiske (1978) tilgang

til analyse af diskurserne er mere abstrakt, tilbyder Fairclough en specifik model for tekstanaly-

sen. I den analyse, som følger i kapitel 5 Medialisering og refleksivitet, vil vi anvende

Faircloughs model for kritisk diskursanalyse på den konkrete tekstanalyse. I forbindelse med

de videre analyser og perspektiver på forholdet mellem videnskab og diskurs vil vi uddybe

med Foucaults tanker om de forhold og transformationsprocesser, som følger med viden, di-

skurs, magt og menneskets bevidsthed. Dette er en nødvendighed, da vores analyse vil beskæf-

tige sig med netop forholdet mellem videnskab, magt og menneske, områder, som Foucault har

analyseret gennemgående:

22

More magazines by this user
Similar magazines