Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

KAPITEL 1 – PARFORHOLD OG MEDIER: TEORI OG METODE

“Foucault is concerned with discursive practices as constitutive of knowledge, and with the

conditions of transformation of the knowledge associated with a discursive formation into a sci-

ence.” (Fairclough 1992: 38)

Foucault (2005 (1969): 10) anvender ordet diskurs om den sproglige praksis. Han beskriver

diskurser som ”måder at tale på”, der er bestemmende for menneskets opfattelse af verden. De

forestillinger, mennesket baserer livet på, er skabt af institutioner, som producerer bestemte

diskurser. I hans analyser har han dermed rejst spørgsmålet:

”… hvordan er de moderne vestlige samfunds produktion af diskurser – som (I det mindste for

en tid) er ladet med sandhedsværdi – forbundet med de forskellige magtmekanismer og magtin-

stitutioner?” (Foucault 1978: 14)

Foucault argumenterer for, at vores opfattelse af begreber som seksualitet og sindssyge er pro-

duceret af videnskaben og lovene, fordi det er disse institutioner, der skaber og iscenesætter de

diskurser, som fænomenerne indgår i. På samme måde er det selve den diskurs, som foregår i

for eksempel humanvidenskaberne, der skaber reglerne for, hvilke udsagn der giver mening. I

en given periode findes altså nogle strukturer, eller diskursive formationer, som danner ram-

merne for, hvad det er, der tænkes, samt hvilken betydning det tænkte får.

Jørgensen og Phillips (1999: 154) argumenterer for et multiperspektivistisk arbejde i en kon-

kret diskursanalyse, hvori man som forsker tager højde for feltets kompleksitet ved at se på

feltet fra flere vinkler. Dette søger vi at gøre i vores analyse ved at trække på styrker fra både

den kritiske diskursanalyse og socialpsykologien, under brug af relaterede teorier, således at

vores undersøgelsesfelt dækkes tilstrækkeligt. I den kritiske diskursanalyse tages der udgangs-

punkt i en konkret sproglig analyse af sprogbrug i en social interaktion. Diskurs som begreb og

som analytisk retning giver os dermed mulighed for at forbinde de forskellige niveauer i under-

søgelsen: individets refleksioner, som afdækkes gennem de individuelle interview, det sam-

fundsmæssige perspektiv, der inddrages gennem teorien og mediefladen, de interpersonelle

interaktioner, vi observerer i fokusgruppen, fokusgruppedeltagernes møde med teksten, samt

analyse af tekstleddet og mediefladen.

23

More magazines by this user
Similar magazines