Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

kunne tilegne os et indblik i, hvordan man kan betragte det felt, målgruppen opererer i. Da vi i

kapitel 6 bedømmer, hvorvidt denne undersøgelse kan virke vejledende for andre lignende un-

dersøgelser, er her altså tale om en analytisk generaliserbarhed frem for en statistisk generali-

serbarhed (Kvale 1997: 228-229). Repræsentativiteten er lav i vores kvalitative undersøgelser,

fordi der kun indgår ni respondenter, og deres oplevelse ikke nødvendigvis er typisk for total-

populationen af danske mænd midt i trediverne. IFUSOFF undersøgelsen er derimod repræsen-

tativ, og den mængde af Dencik og Westerlings (2004, 2005a, 2006) resultater, vi inddrager,

vil kunne supplere vores kvalitative del.

Reliabilitet indebærer kvaliteten af det håndværk, som foregår i forhold til indsamlingen og

den efterfølgende empiribearbejdning, samt troværdigheden af denne. Det tager udgangspunkt i

systematikken i indsamlingen og fortolkningen af resultaterne (Halkier 2003: 111). Reliabilitet

omhandler den røde tråd i undersøgelsen, hvor det fremgår, hvorfor det næste trin i undersøgel-

sen tages og hvordan dette hænger sammen med det foregående. Derfor er det konkrete forløb

beskrevet i forhold til indsamlingen af forskelligt analysemateriale, selve interviewene og ana-

lyseforløbet. Vores refleksioner over planlægningen og udførelsen af vores undersøgelse er

anskueliggjort, og der er taget højde for svagheder og styrker, som har præget empirien. Relia-

biliteten vil desuden være høj, fordi vi er tre om at fortolke og analysere datamaterialet, hvilket

vi har gjort både individuelt og i fællesskab. Ydermere giver vi vores læser adgang til udskrif-

ter af interview og fokusgruppe gennem et bilag, og dermed mulighed for at forholde sig kri-

tisk og dybdegående til de fortolkninger, vi udleder af materialet. Reliabiliteten kan med dette

afsæt understøtte validiteten.

For at validere undersøgelsen vil overvejelser og argumenter for valg være gennemgående i

hele specialet. Validitet omhandler tydeliggørelsen af, hvorledes undersøgelsens formål er op-

fyldt på fyldestgørende vis (Halkier 2003: 109). Dette gør vi igennem at forholde teori og em-

pirianalyse til problemformuleringen; på denne måde vil sammenhængen mellem undersøgel-

sens forskellige dele fremstå. Dette indebærer, at der undervejs i analysen redegøres for, hvor-

dan teorien belyser aspekter af empirien, og hvordan dette forholder sig til problemstillingen.

Desuden vil der blive reflekteret over sammenhængen mellem analysemateriale, interviewma-

teriale og teori. Vi mener at denne gennemsigtighed i projektet understøtter undersøgelsens

validitet. Interviewenes validitet forudser vi vil være høj i den forstand, at de er foretaget i re-

spondenternes egne hjem eller på vores kontor, hvilket forøger sandsynligheden for, at de data

28

More magazines by this user
Similar magazines