Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

KAPITEL 1 – PARFORHOLD OG MEDIER: TEORI OG METODE

vi får med os, er udtryk for informanternes egen livsverden og dermed for autentiske betydnin-

ger fremsat med mændenes egne ord. Desuden forsøger vi at afholde os fra foruddefinerede

kategorier i den semistrukturerede interviewguide (Bilag 4). Dog er guiden struktureret efter tre

fællesskabsdimensioner som defineret af Dencik og Westerling (2003). Denne forbindelse mel-

lem bagvedliggende teori og interviewguide er med til at forøge validiteten af undersøgelsen

(Kvale 1997: 232). I kapitel 6 vil vi nærmere diskutere generaliserbarhed, reliabilitet og validi-

tet for vores undersøgelse.

Empiri

Udvælgelsen af informanter

Udvælgelsen af informanter foregik ved en kombination af forskellige metoder. En del blev

fundet via det, som af Morgan (1998: 89) er blevet betegnet som snowball-sampling, hvor vi

gik gennem den ydre del af vores eget sociale netværk og gennem e-mails og telefonopringnin-

ger kontaktede mænd, der lå inden for målgruppen (Bilag 1-3). Nogle informanter blev kontak-

tet på Strøget i København, hvor vi personligt opsøgte tilfældige mænd, der umiddelbart fore-

kom at være i målgruppen. De blev præsenteret for projektet og fik muligheden for at deltage i

et interview samt i en fokusgruppe. Yderligere blev nogle informanter fundet ved at vi hen-

vendte os til fædre i to børnehaver og spurgte, om de ville deltage. En sidste del blev fundet

ved at vi sendte en e-mail (Bilag 2) med en beskrivelse af projektet til 14 københavnske ud-

dannelsesinstitutioner, med forespørgsel om de ville distribuere den videre til deres ansatte og

studerende, der så selv efterfølgende kunne kontakte os. Vi søgte at undgå selv at have person-

ligt kendskab til nogen af informanterne, som det anbefales af Halkier (2006: 36-37).

De individuelle interview

Vi mener, at ni informanter til enkeltinterviewene er et fyldestgørende antal til at udfylde de

kvalitative og dybdegående aspekter af undersøgelsen (Kvale 1997: 101-103, Halkier 2006:

40). De ni individuelle interview blev hvert især foretaget af to interviewere fra specialegrup-

pen, hvor den ene fungerede som primær interviewer og den anden som observant, der stillede

uddybende spørgsmål undervejs. Ved de sidste par interview oplevede vi, at feltet syntes ud-

tømt, da vi ikke fik nye uddybende oplysninger, men at der begyndte at tegne mønstre over

væsentlige temaer for alle mændene (jf. Morgan 1998a: 77-84). Alle interviewene blev optaget

digitalt og efterfølgende transskriberet (Bilag A-I).

29

More magazines by this user
Similar magazines