Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

Den semistrukturerede interviewguide (Bilag 4) er udviklet med henblik på at indfange alle

aspekter af problemformuleringen; både de kommunikative og de psykologiske. Den er struk-

tureret over de tre fællesskabsdimensioner, som her har en særlig vægt, da det især er samspil-

let mellem mand og kvinde, der spørges til. Der blev foretaget et prøveinterview i midten af

juni 2006, og derefter blev interviewguiden justeret (jf. Krueger 1998a: 57-60). Dels fordi prø-

veinterviewet viste visse svagheder i vores første udkast, dels fordi nærmere diskussion om-

kring mediernes rolle i undersøgelsen viste, at der skulle spørges selvstændigt til disse samtidig

med, at de skulle indgå i den overordnede tematik. Spørgsmål vedrørende mediernes rolle i

refleksionen blev således inkorporeret i strukturen omkring de tre fællesskabsdimensioner, og

guiden blev desuden udvidet med en afsluttende gruppe af spørgsmål specifikt vedrørende me-

dierne. Første interview blev foretaget den 26. juni 2006 og det niende og sidste fandt sted den

16. august 2006.

Enkeltinterviewene blev foretaget henholdsvis på informanternes bopæl eller på vores specia-

lekontor efter informantens ønske. Vi valgte dette for at gøre det nemmere for informanten, da

vi var bevidste om problemet med at kræve for meget af folks tid (Halkier 2006: 38). Endvide-

re mener vi, at muligheden for at afholde interview i informantens eget hjem skaber en tryghed

og hjemlighed hos informanten, der giver grobund for ærlige og dybdegående svar (Halkier

2006: 41-42).

Fokusgruppeinterview

Ved at foretage fokusgruppeinterview med omdrejningspunkt i en medietekst om parforhold,

ønsker vi at undersøge, hvorledes denne tekst specifikt bliver brugt i informanternes refleksio-

ner. Valget af, hvilket materiale der skulle præsenteres i fokusgruppen, er taget på baggrund af

informanternes egne udsagn fra enkeltmandsinterviewene om, hvilke medier de inddrager i

deres forståelse af parforholdet. Til støtte for dette materialevalg foretog vi en undersøgelse af

mediebilledet om parforhold i tiden op til første individuelle interview (Tabel 4). Målet er at

belyse problemformuleringen fra flere vinkler, samt at det interpersonelle og det samfunds-

mæssige plan i størst mulig grad inddrages.

En anden grund til, at vi ville gøre brug af en fokusgruppe i forlængelse af de individuelle in-

terview, er muligheden for at lade social interaktion være en yderligere kilde til data (jf. Mor-

gan 1998b: 58). Deltagerne har i en fokusgruppe mulighed for at sammenligne hinandens erfa-

30

More magazines by this user
Similar magazines