Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

1. Den materielle fællesskabsdimension:

Herunder falder de økonomiske og arbejdsmæssige relationer, individerne har i forhold til hinanden. Har

individerne ingen sådanne relationer til hinanden, har de heller ikke noget materielt fællesskab – men de

kan for den sags skyld godt have andre fællesskabsrelationer mellem sig. Arbejdsmæssige relationer be-

grænser sig i denne sammenhæng ikke til erhvervsmæssige forhold – tværtimod kan ulønnet husarbejde

og lignende være vigtige komponenter i den materielle fællesskabsdimension. I jo højere grad medlem-

merne i familien er økonomisk og arbejdsmæssigt afhængige af hinanden, og i jo højere grad de har fæl-

les økonomi, således at materielle goder som f eks. lønindtægter, bliver disponeret som fælleseje for alle

familiemedlemmer, desto tættere fællesskab er der familiemedlemmerne imellem på det materielle ni-

veau.

2. Den sociale fællesskabsdimension:

Herunder falder de netværk og omgangskredse, som individerne har. Disse kan i større eller mindre grad

være specifikke eller sammenfaldende, ”fælles”, for individerne. Er individernes sociale netværk kun i

meget ringe grad hinanden overlappende, er deres sociale fællesskab med hinanden tyndt, hvorimod de

individer, der har fælles omgangskreds og venner, har et tæt socialt fællesskab. I jo højere grad med-

lemmerne i familien har fælles socialt netværk, fælles venner, deltager sammen i sociale aktiviteter som

f eks. foreningsliv, fester, ferierejser, osv., desto tættere er fællesskabet familiemedlemmerne imellem

på det sociale niveau.

3. Den kulturelle fællesskabsdimension:

Herunder falder de oplevelser og interesser og livsperspektiver, som individerne har. Disse kan i større

eller mindre grad være specifikke eller sammenfaldende, ”fælles”, for individerne. Er individernes ople-

velser, interesser, vurderinger og livsperspektiver kun i ringe grad hinanden overlappende er deres kul-

turelle fællesskab med hinanden tyndt, hvorimod de individer, der i høj grad oplever ting sammen (har

stort "oplevelsesfællesskab"), og hvis interesser, vurderinger og livsperspektiver i høj grad sammenfal-

der, har et tæt kulturelt fællesskab. I jo højere grad medlemmerne i familien har fælles kulturelle refe-

rencer, fælles vurderinger, interesser og oplevelser, desto tættere er fællesskabet familiemedlemmerne

imellem på det kulturelle niveau.

Erotisk fællesskab:

Det erotiske fællesskab, som kan formodes at have speciel betydning i netop familiesammenhæng, kan

betragtes som en specifik form af ”oplevelsesfællesskab”. Dette fællesskab er tættere i jo højere grad,

der er erotisk fortrolighed og samliv individerne imellem. Med andre ord: i jo mindre grad man har

(haft) sine erotiske oplevelser uden om familien, og i jo større grad man er seksuelt sammen i parforhol-

det, desto tættere er fællesskabet individerne imellem på det erotiske niveau.

Figur 2 – Familielivets fællesskabsdimensioner (Dencik og Westerling 2003)

38

More magazines by this user
Similar magazines