Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

39

KAPITEL 2 – FAMILIELIV OG IDENTITET

Disse adskilte dimensioner har vi har vi fundet brugbare som analyseramme for denne hver-

dagslivsanalyse, da fortællinger om hverdagens struktur, betydning og problemstillinger har

været fremtrædende i mændenes refleksioner over deres parforhold. Her gengives et nuanceret

billede af informanternes hverdagsmæssige interaktioner med deres partner, familie og venner.

Den strukturelle sammenhæng mellem fællesskabsdimensionerne som analyseramme og denne

undersøgelse er, at spørgsmålene i den semistrukturerede interviewguide (Bilag 4) og analysen

i dette kapitel er kategoriseret under disse. Vi undersøger det konkrete deskriptive fællesskab,

og derfor kommer vi undervejs ind på de sociogrammatiske forhold i informanternes liv, sam-

tidig med at vi søger at afdække informanternes oplevelse af fællesskab, og dermed den eva-

luative forståelse af fællesskab. De fællesskaber, vi har interesse i, er de, som er presente i par-

forholdet og i familien, men også fællesskaber med venner, svigerfamilie og andre medtages i

det omfang, de har relevans for informanternes tanker om deres parforhold. På baggrund af

dette kapitels hverdagslivsanalyse vil de mest markante temaer, som fremtræder af informan-

ternes fortællinger, danne udgangspunkt for den videre analyse i kapitel 4 Posttraditionelle

parforhold.

Overordnet viser IFUSOFF-undersøgelsen, at 82,1 % af 35-årige danskere lever i fast parfor-

hold, mens 17,9 % er enlige. Samtidig viser undersøgelsen, at 71,78 % af 35-årige danskere

lever i fast parforhold med børn. Af den gruppe, som lever i fast parforhold, ser fordelingen ud

som følger:

- Par med egne børn (far, mor og fælles børn: kernefamilier): 58,68 %

- Par med fællesbørn og delebørn (sammenbragte familier): 7,61 %

- Par, der kun har delebørn: 12,49 %

- Par uden børn: 21,22 %

(Westerling 2006) 5

En høj procentsats af danske mænd og kvinder midt i trediverne lever dermed i faste parfor-

hold. Næsten seks ud af 10 lever i reelle kernefamilier, og kun godt 21 % lever i et forhold

uden børn. Der tegner sig her et relativt konventionelt familiemønster. Vores ni informanter

5 Kilde: IFUSOFF. Antal respondenter: 1003 = 100 %. Westerling, Allan. 2006. Posttraditionelt familieliv.

Upubliceret Ph.d. afhandling. Institut for Psykologi: Roskilde Universitetscenter.

More magazines by this user
Similar magazines