Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

De omtaler primært økonomien, da vi spørger decideret ind til den, og der bliver kun i få til-

fælde vendt tilbage til økonomien på andre tidspunkter i interviewet. Flemming derimod, for-

tæller detaljeret om økonomien i sin familie:

INTERVIEWER: Kan du fortælle lidt om hvordan I har organiseret jeres økonomi?

FLEMMING: Jeg er ansat i en bank, så det er mig, der tager mig af den del. Vi har et typisk ci-

garkassesystem. Vi har en internetbankaftale, hvor vi har samlekonti hvor vores respektive løn-

ninger går ind, en slags budgetkonto. Og fra den kører alle betalingsserviceaftaler, og så har vi

så forskellige typer af konti til ferie, til vinindkøb, til bilen, benzin og vedligeholdelse, og ja, der

er seks eller syv eller otte konti, hvor vi så har et klart budget om, hvad der skal gå fra budget-

kontoen til de faste betalingsserviceaftaler. Og så har vi de her forbrugsting, biler osv., hvor der

så er afsat et beløb til og så har vi et samlet budget som så siger at vi har den indtægt, vi har den

udgift, og vi har den rest. Og så har vi hver et rådighedsbeløb, som vi så disponerer over, uden

at den anden blander sig i, hvad vedkommende bruger pengene på. (F: 56-66)

Der er i Flemmings tilfælde tale om en høj grad af struktur på økonomien i hans familie. Da

spørgsmålet om økonomi blev stillet under det individuelle interview, opremsede Flemming

hurtigt de forskellige konti, de gjorde brug af. Dette kan tilskrives Flemmings arbejde som er-

hvervsjurist og projektchef i en bank, hvor han er vant til at formulere og tænke i økonomiske

forhold. Men det lader også til, at Flemming i hverdagen løbende har fokus på familiens øko-

nomi. Der synes at være en kønsmæssig identitet for ham i dette, da han understreger, at det er

ham, der har styr på de økonomiske forhold, mens hans kone står for de kreative elementer,

såsom indretning, i forbindelse med familiens nylige investering i et hus (F: 139-141). Men hos

Flemming ses også, hvordan økonomien indgår som et væsentligt element i hans overvejelser

om hverdagslivets struktur, hvor tid med familien bliver sat i forhold til penge (F: 233-236).

I modsætning til Flemmings stringente økonomiske bevidsthed står David, der gør opmærksom

på, at hans forhold til økonomi er decideret ustruktureret, og at de kun sjældent planlægger

deres økonomi (D: 15-19). Overordnet for informanternes refleksioner over økonomien i par-

forholdet kan siges, at alle informanterne ser økonomien som fælles ansvar, og at de alle på

den ene eller anden måde oplever, at der på den økonomiske front bliver taget hensyn til begge

parter i forholdet, og at større investeringer sker som fælles beslutninger. Strukturelt er der for

nogle af informanterne tale om fællesøkonomi, hvor begge indtægter går til en fælles pulje, der

dækker alle områder af familiens behov, også de individuelle køb og aktiviteter (C: 41-44).

Hos andre er der en opdeling af det fælles og det individuelle, hvor begge indkomster går til en

42

More magazines by this user
Similar magazines