Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

mens hans kone arbejdede fuld tid. Billedet understøttes i vores informantgruppe af Anders,

Flemming og Gert, der fortæller, at det er deres partner, som er på barselsorlov.

Overordnet viser vores undersøgelse en kønnet symmetri i måden, hvorpå der disponeres over

tid og skabes balance mellem hverdagens tre elementer: arbejdsliv, fritidsliv og familieliv (jf.

Lefebvre 1958: 228). Hverdagen i arbejdslivet indbefatter på en gang bundethed, men er og

en stabiliserende rutine, der giver tryghed og tillid (C: 73-85, H: 106-109) i et samfund, som

accentuerer behovet for refleksivitet (Dencik 2005a: 104). Valgene i forhold til jobsituation og

uddannelse hænger i flere tilfælde sammen med økonomiske overvejelser, da en god økonomi,

som vi har set i det foregående, giver øget mulighed for livsbaneskift. Samtidig har de er-

hvervsrelaterede valg konsekvens for prioritering af tid og dermed også for overvejelserne om

samlivets tidsmæssige organisering (C: 297-302). Vores informanters refleksioner over ar-

bejdsliv i forhold til deres parforhold synes primært at være koncentreret om denne tidsmæssi-

ge organisering og ansvarsfordeling i det hele taget, både økonomisk, tidsmæssigt og i forhold

til de hverdagsopgaver, der er knyttet til det at have en familie. På en række centrale områder

er parforholdet derved gået fra at være defineret af traditionelle kulturelle og samfundsmæssige

normer (Fromm 2000 (1956): 12, Giddens 1996: 15-16) til i højere grad at være funderet i be-

slutninger, der udspringer af en refleksionsproces. Traditionen som det styrende element for

individets livsbane er dermed overtaget af refleksioner og valg (Dencik 2005c: 10).

Hjemligt arbejde og ansvar

HANS: Ja. Det har vi egentlig bare groft og brutalt delt op. Førhen da hun arbejde i Køge, der

tog hun tidligt af sted om morgenen, altså lidt over 7 og kom hjem og hentede. Og jeg aflevere-

de så om morgenen og arbejdede om eftermiddagen. Så var der ikke rigtig noget hjem-tidspunkt

for mig. Og nu er det så omvendt. Nu kører jeg så tidligt om morgenen som muligt, og så har

jeg en fast tid der kvart i fire, så skal jeg være inde i byen og hente børnene. Og så har hun så

om eftermiddagen, så afleverer hun, kører på arbejde og så har hun de timer om eftermiddagen,

og kommer hjem her sidst på dagen. (H: 54-60)

Det arbejdsmæssige aspekt af den materielle fællesskabsdimension omhandler ikke kun hvor-

vidt parterne er erhvervsmæssigt knyttet, men tillige fordelingen af de huslige pligter og det

hjemlige ansvar (Dencik og Westerling 2003: 2). Dermed er graden af det materielle fællesskab

til dels et udtryk for, om der i de huslige opgaver tages ligeligt ansvar for arbejdet, eller om det

i overvejende grad er et opsplittet domæne.

48

More magazines by this user
Similar magazines