Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

55

KAPITEL 2 – FAMILIELIV OG IDENTITET

Det er dog centralt at fremhæve forskellen mellem tidligere tiders patriarkale slægtsrelationer

(Johansson 2001: 162-163) og de slægtsrelationer, som vores informanter beskriver. Vores

empiri viser, at en høj grad af frivillighed præger samværet i den moderne kernefamilie og de

moderne slægtskabsbånd, frem for en underordning af familiens patriark (Dencik 2003a: 96-

97). Selvfølgelig er der en delvis praktisk nødvendighed i samværet med forældre, når det dre-

jer sig om at få børnene passet, men der synes stadig at være et langt større råderum for indivi-

det. Som eksemplet med Erik viser, er der en høj grad af bevidsthed om, og også vilje til at

arbejde med, de problemstillinger, som relationen til forældre og svigerforældre kan medføre:

”Folk er nødt til at gøre sig klart hvordan de skal behandle deres slægtninge og, ved at gøre det,

opbygge en ny etik for livet i hverdagen.” (Giddens 1994a: 100)

Man kunne her tale om en form for refleksivt samvær, hvor de interpersonelle samspilsmønstre

i højere grad er baseret på refleksive processer, end på de tidligere traditionsbundne samværs-

former som beskrevet af Giddens (1994a).

Vennerne

Som det fremgår af Figur 3, viser IFUSOFF, at der er en stor kontaktflade til vennekredsen.

Venskabets betydning for mændenes refleksionsprocesser over parforholdet er et centralt ele-

ment i interviewene. De ni mænd fortæller hver især om en ven, eller en gruppe af venner, som

de mødes med alene, uden at kvinderne er med. Typisk for disse venner er, at de mødes som en

gruppe, der udelukkende består af andre mænd, og at de oftest mødes ved særlige lejligheder

eller begivenheder, eksempelvis herremiddage, cigarklubber, til sportsarrangementer, eller i

andre planlagte sammenhænge (C: 140-143, D: 114-117, F: 199- 202, I: 234-236).

Denne pulje af venner er kvinderne bekendt med, men gruppen er ikke ellers integreret i par-

forholdets fælles vennepulje. Dog har denne gruppe af venner betydning i forhold til mænde-

nes parforhold, en betydning, som også kvinden anerkender:

BIRGER: Man kan godt mærke, at hvis drengene og jeg ikke har set hinanden i nogen tid, så be-

gynder pigerne derhjemme at skubbe på os. Selvfølgelig også fordi vores humør begynder at gå

ud over dem. (B: 262-264)

Selvom vennerne udgør en del af mændenes sociale sfære, foregår langt den største del af

mændenes sociale fællesskab sammen med deres respektive partnere i den pulje af venner, som

er fælles (F: 197). Betydningen af disse mandevenner kan ses som et forum, hvor mændene

More magazines by this user
Similar magazines