Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

Fællesskabets betydning – afsluttende opsummering

Som denne hverdagslivsanalyse af empirien indikerer, oplever mændene, at de har et fælles-

skab med deres partner på flere områder i livet. På en række centrale felter er parforholdet og

samspillet med deres kæreste eller kone med til at forme mændenes identitet.

Der er i alle ni informanters liv et højt niveau af materielt fællesskab med deres respektive

partnere. Overordnet er der i alle informanternes samliv et fælles ansvar i økonomisk henseen-

de, om end den konkrete strukturering på dette område varierer en del informanterne imellem.

Flere af mændene arbejder inden for den samme erhvervsmæssige genre som deres partner. Det

giver mulighed for et interessefællesskab med deres partner, gennem deres professionelle vir-

ke; de kan tale om, diskutere med og opleve gensidig forståelse i forholdet til deres partner på

denne front. Vi ser her, hvordan den udenomsfamiliære sfære dermed forbindes med privatsfæ-

ren, og den mængde tid, parterne bruger adskilt fra hinanden på arbejde eller uddannelse, gen-

nem denne fælles interesseflade bliver forbundet. Derved opstår en overlapning mellem den

materielle og den kulturelle fællesskabsdimension, som ellers kunne være adskilt. Boligen er

også et fælles projekt, som parterne samarbejder om, og som generelt for informanterne udgør

et vigtigt fælles fokus i deres parforhold. Arbejdsmæssigt ser vi endvidere et tæt samarbejde

omkring de daglige, huslige opgaver, også især i forhold til at tage ansvar som forældre gen-

nem børnepasning, afhentning i børnehave og overvejelser om børneopdragelse.

Empirien viser ni mænd for hvem børnene og den fælles forældrerolle med partneren fylder

meget såvel tidsmæssigt som i mændenes tankeverden. Ansvaret i forhold til faderrollen og

betydningen af børn opleves således i de refleksioner, vi hører fra mændene, på mange måder

som et centralt bindeled i konstitueringen af deres parforhold. Ydermere kan vi se, at flere

aspekter af den materielle fællesskabsdimension er præget af forhandling. Det gælder for kon-

krete områder som boligsituation og håndtering af økonomi, men også mere subtile aspekter

som rollefordeling i forhold til børn og hjemligt ansvar.

Det sociale fællesskabs niveau er ligeledes højt hos de fleste af informanterne. Den private og

den fælles vennekreds opleves af syv af informanterne som mere eller mindre sammenflyden-

de. Dog er det gældende for samtlige informanter, at der tillige er en gruppe af mandevenner,

som ligger uden for parforholdets sociale relationer i øvrigt.

70

More magazines by this user
Similar magazines