Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

71

KAPITEL 2 – FAMILIELIV OG IDENTITET

Slægtsrelationerne og det familiære netværk er et vigtigt element for mændene, der kan træk-

kes på, typisk i forbindelse med børnepasning og i andre praktiske henseender, men også i so-

ciale sammenhænge. De af informanterne, der ikke umiddelbart har familie eller svigerfamilie

tæt på, gjorde os opmærksomme på afsavnet af en sådan, så trods visse problematikker hos

nogle af informanterne forekom det tydeligt, at slægten og den udvidede familie var et aktiv,

informanterne gjorde brug af.

Refleksionsrelationerne udgør vigtige refleksive sparringspartnere for mændene, og vi kan se,

hvordan disse virker både udtalt og uudtalt igennem eksempelvis spejling. Spejlingen i reflek-

sionsrelationerne omhandler alle dele af fællesskabsdimensionerne, men vi så refleksionsrelati-

onerne som særligt anvendelige ved emner som børn, erotisk samliv og hverdagslivets organi-

sering. Den sociale og den materielle fællesskabsdimension, ser vi, påvirker hinanden eksem-

pelvis i valg af bolig, hvor valget om at bo tæt på venner eller i en socialt anlagt andelsforening

også har betydning i den sociale fællesskabsdimension.

Hvad angår den kulturelle fællesskabsdimension, er det et ønske for alle informanterne at have

et højt oplevelsesfællesskab igennem fælles interesser. Det har vist sig, at informanterne både

har fælles kulturelle oplevelser i hverdagen, som biografbesøg, champagne om mandagen, fæl-

les ferier og fælles kulturelle mål, som for eksempel længere rejser, man kan glæde sig til. Dog

er det kulturelle fællesskab presset af hverdagens gøremål og i særdeleshed tilkomsten af børn.

En for mændene vigtig del af den kulturelle fællesskabsdimension er det erotiske oplevelses-

fællesskab. Dette fællesskab konstitueres i eksklusivitet af andre seksuelle forhold, og mænde-

nes seksuelle oplevelser efter indtrædelse i nuværende parforhold knytter sig alene til partne-

ren, og for den af informanterne, som fortæller om utroskab, ser vi, hvordan det har alvorlige

følelsesmæssige konsekvenser. Dog opleves det erotiske samliv også for de fleste af informan-

terne som forbundet med frustrationer. Flere af informanterne beretter om, hvordan hyppighe-

den af det erotiske oplevelsesfællesskab er dalende, da børn, stress, manglende tid og andre

faktorer spiller ind, men udviser ogen accept af situationen. Dermed får elementer fra den

materielle og den sociale fællesskabsdimension betydning for det erotiske oplevelsesfællesskab

og altså for den kulturelle fællesskabsdimension.

Til den ovenstående gennemgang af fællesskabernes betydning skal pointeres, at betydningen

kun er gældende for de ni mænd, vi har talt med, og for deres livssituation. Havde vi talt med

More magazines by this user
Similar magazines