Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

73

KAPITEL 3 – PARFORHOLDET I MEDIERNE

KAPITEL 3 – PARFORHOLDET I MEDIERNE

I den del af undersøgelsen, der omhandler informanternes måde at inddrage medierne i deres

refleksioner over parforhold, har vi arbejdet ud fra flere forskellige vinkler. Vi har i de indivi-

duelle interview og i fokusgruppen på flere forskellige måder spurgt til emnet (Bilag 4 og 8).

Desuden har vi undersøgt, i hvilket omfang parforholdet belyses i det generelle mediebillede

ved at finde de parforholdsrelaterede tv-programmer, der blev sendt den sidste uge af april

2006, samt en søgning på avisartikler for hele april måned. I dette kapitel vil vi fokusere på to

områder, som er relevante i forståelsen af informanternes inddragelse af medierne. Først frem-

lægges en oversigt over parforholdsrelaterede emner i tv-mediet og i dagspressen. Dernæst

behandles, hvorledes undersøgelsens informanter henholdsvis inddrager og forholder sig til

mediernes fremstilling af parforhold. Sidst i dette kapitel lægges op til en videre analyse i kapi-

tel 5 Medialisering og refleksivitet.

Tv-programmer om parforhold

For at belyse i hvilken grad parforholdet fremstilles i medierne, og dermed om det kan siges at

opstå som et socialt konstrueret fænomen, som Gergen (2000) argumenter for, har vi foretaget

en analyse af mediefladen for den sidste uge i april 2006.

Denne programoversigt viser et billede af parforholdsrelaterede udsendelser i fjernsynet i en

periode fra den 24. til den 30. april 2006. Perioden er valgt, fordi det er kort før interviewene

blev foretaget, men samtidig et tidspunkt, hvor informanterne endnu ikke var blevet rekrutteret

til undersøgelsen, og dermed ikke kunne have øget fokus på mediernes behandling af feltet.

Erik nævner, at han i perioden fra vores kontakt og op til sit interview havde lagt særligt meget

mærke til behandlingen af samliv i mediebilledet (E: 484-485). Vi valgte af den grund april

måned 2006 for både oversigt over tv-programmer og vores artikelsøgning. Vi ønskede en

ajourført fremstilling af mediebilledet i forhold til, hvad informanterne potentielt var ekspone-

ret for, før vores initiale kontakt med dem. Oversigten skal ses som et udtryk for, i hvilken grad

parforholdet bliver belyst i tv mediet i et kvantitativt omfang med henblik på at ”… drage kon-

klusioner om generelle tendenser og mønstre” (Phillips og Schrøder 2005: 275). Årsagen til, at

det kun er tv og artikler, der undersøges, er, at det er et relativt overskuelige medier, som egner

sig til en sådan undersøgelse. Vi ønskede at inddrage Internet, reklamer, radioprogrammer og

More magazines by this user
Similar magazines