Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

85

KAPITEL 3 – PARFORHOLDET I MEDIERNE

I forbindelse med dette antager Gergen (2000: 182) det standpunkt, at medierne fungerer som

et spejl, hvori man ser sig selv. Denne antagelse knytter sig til vores brug af begrebet spejling,

og vi kan se, at medierne på samme måde som refleksionsrelationerne kan fungere som et

spejl. Her er dog tale om indirekte spejling (jf. afsnittet Spejling som en del af refleksionsrela-

tionen i kapitel 2), idet de færreste medier implicerer fælles samtale om spejlingen. Dertil skal

nævnes Gergens forståelse af fleksibiliteten i beskrivelsen af parforhold i medierne; som be-

skuer kan vi på kort tid blive introduceret for adskillige forskellige parforholdsrelationer igen-

nem medierne og relatere til dem (Gergen 2000: 182). Giddens beskriver den samme proces,

også med specifikt fokus på parforhold, idet han viser, hvorledes man inkorporerer det formid-

lede, både bevidst og ubevidst (Giddens 1996: 119). I hvor høj grad, denne proces udmønter

sig, er tvivlsomt. Empirien indikerer overordnet, at der synes at være en høj grad af kritisk til-

gang til medierne (E: 328-332), samtidig med at der er en større refleksionsflade – og grundlag

for handleregulering – i den primære gruppe af relationer, som findes i informanterne liv (jf.

afsnittet Refleksionsrelationer i kapitel 2). Inddragelsen af medier er, som vi har belyst i det

ovenstående, afgjort til stede, men der synes i større grad at være basis for refleksion i de nære

hverdagsmæssige relationer. Vi kan se, at informanternes spejling i medierne indtager en rolle,

der minder om spejlingen i refleksionsrelationerne.

Vi forstår informanternes primære tilgang til blade og tv-programmers som det, Sepstrup

(2003: 56) benævner passiv opmærksomhed, altså hvor mediernes behandling af parforhold

sker i en situation, hvor informanterne ikke tilsigtet opsøger den pågældende information. At

parforholdet som i Klovn ofte bliver skildret i situationer, hvor andre aspekter, eksempelvis

humor, står som primært fokus, gør, at informanterne, som beskrevet indledningsvis, har svært

ved at huske specifikke titler, når de ikke er knyttet til konkrete områder af parforholdet, hvor

medierne så alligevel har gjort et indtryk.

På bogfronten, og i særlig grad på området for selvhjælpslitteratur, forholder det sig anderle-

des. Her ser vi en mere eksplicit inddragelse af medierne, og informanterne refererer til speci-

fikke titler og forklarer, hvad bøgerne har betydet for dem. Det var dog kun David og Erik, som

læste selvhjælpslitteratur og fortalte om titler som Kærestebilleder (E: 185), Kærlighed og

Samliv (E: 188), Hvis Buddha var Gift (D: 420) og Kærlighedens fem sprog (D: 419) 11 . Her er

11 Hostrup, Hanne. 1994. Kærestebilleder. København: Hans Reitzel.

More magazines by this user
Similar magazines