Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

og fremmede.” Den lettere og mere underholdningsbaserede formidling af hverdagslivets pro-

blemstillinger ser vi som et udtryk for, eller en konsekvens af, netop denne pointe. Kompleksi-

teten ved den refleksive modernitet er for høj, hvilket vores informanter enstemmigt giver ud-

tryk for, og det fremmer længslen efter et mere enkelt og ukompliceret liv, med konkrete for-

slag og løsningsmodeller.

Hvis vi vender tilbage til udsendelserne om børneopdragelse, er der forskel på relevansen og

responsen for Anders og Ivan. Hvor Anders bruger udsendelserne direkte i opdragelsen af hans

børn, fortæller Ivan, at han har set samme type programmer, men nytteværdien er for ham en

anden, da han i sine tanker om indholdet anvender programmet som sammenligningsgrundlag i

evalueringen af sin egen faderrolle:

IVAN: Jeg tror også at det er vel en del af det som det program tilfredsstiller, at man føler sig lidt

bedre end det der menneske der. […] Så der er nogle spejlflader i forhold til det der mediebille-

de, hvor man sidder i den der godt tilbagelænede situation og tænker, ’Jamen sammenlignet

med det der, så har jeg sgu egentlig meget godt styr på mit liv, jeg er sgu egentlig meget god til

det her.’ (I: 435-462)

Dermed synes der at være et forskelligt informationsbehov hos informanterne i relation til par-

forholdet. Interessen for selvhjælpslitteratur og andet materiale, hvor informanterne viser aktiv

opmærksomhed tilskriver vi forskellige forhold i mændenes livssituation (Sepstrup 2003: 57).

De af informanterne, som har læst selvhjælpslitteratur, fortæller om en fortid, som har inde-

holdt terapeutiske forløb. Erik har som uddannet terapeut på både et personligt og professionelt

plan en øget interesse i at tilegne sig viden i selvhjælpslitteraturen (E: 20-21). David har tidli-

gere prøvet at være i parterapi og har desuden været i behandling for alkoholisme (D: 270-

283). Birger har aldrig været i et terapiforløb, men hans skift fra fast erhvervsarbejde til et stu-

dieforløb forekommer os at have en stor betydning for hans selvopfattelse. I hans måde at for-

tælle om denne beslutning om at omlægge sit liv på karriere- og hjemmefronten, ser vi, at for-

løbet har øget refleksioner over hans rolle i familien og som mand. Birger har, modsat David

og Erik, ikke læst selvhjælpslitteratur, men han har brugt historiske romaner og Søren Kierke-

gaards tanker som sin litterære tilgang til samlivs- og selvforståelse:

INTERVIEWER: Er der noget i de bøger du læser, som du kan bruge i forhold til dit parforhold?

BIRGER: Ja, det kan der sagtens være.

88

More magazines by this user
Similar magazines