Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

vatsfæren. Flemming anvender eksempelvis udtrykket curling-forældre 12 (F: 626) i sin beskri-

velse af, hvordan han ikke vil opdrage sine børn. Men interviewet viser, at han også bruger det

direkte i det daglige sprogbrug og i samtaler med sin kone, når han mener, at hun overdriver

sin opmærksomhed på børnene:

FLEMMING: ’Prøv at sige noget en gang, og så rent faktisk håndhæv det, du mener, eller forsøge

at få ham til at forstå, hvad det er, du mener.’ Så jeg plejer at sige, at hun er curling forælder,

’nu fejer du for meget.’ Så jeg kan også godt fange de der ting i det omgivende samfund, men

jeg har ikke læst mig til det, andet end at jeg sådan har hørt udtrykkene. (F: 635-638)

Flemmings betragtninger om sin egen rolle i den refleksive modernitet er interessante på flere

måder. Dels er han selv bevidst om, hvordan pædagogiske termer finder deres vej ud i privat-

sfæren, gennem medierne, men han siger samtidig, at det ikke er ensbetydende med, at han

sætter sig ind i hele det bagvedliggende forskningsfelt. Måden, hvorpå medierne bliver inddra-

get i refleksionsprocessen, er dermed subtil. Visse elementer finder deres vej ind i dagligda-

gens tale, og andre gør ikke. Empirien viser, at det i høj grad afhænger af den personlige rele-

vans for det enkelte individ. Flemmings gentagende brug af medieudtryk sår tvivl ved reliabili-

teten af hans udsagn om ikke at anvende medierne særligt meget (F: 149 og 428-436), og vi

kan gisne om, at han ikke har lyst til at fortælle os om sit reelle medieforbrug. Det overrasken-

de er ikke, hvorvidt medieudtryk bliver brugt i daglig tale, snarere den manglende lyst eller

opmærksomhed hos informanterne til at tale om og indse dette.

Som et yderligere eksempel refererer Ivan, der er akademisk uddannet og arbejder som selv-

stændig forfatter, til en radioudsendelse, hvor parforholdet af psykolog Hanne Hostrup beteg-

nes som et forhandlingsobjekt. Netop denne betegnelse vækker genkendelse hos ham i forbin-

delse med hans parforhold (I: 391-409). Her ser vi igen, hvordan udtryk hørt i medierne dukker

op i dagligtale. Beskrivelsen af parforholdet som et forhandlingsobjekt, vil blive uddybet under

afsnittet Parforholdet som forhandlingsrum i kapitel 4.

Ud over referencer til pædagogiske termer, anvender Flemming også referencer til tv-serier.

Eksempelvis beskriver han sin første vandretur med sin, på det tidspunkt kommende kone,

12 Udtrykket er metaforisk og refererer til den moderne type forældre, der ønsker at servicere deres børn og lette

deres vej gennem livet, ved, ligesom i curling sporten, at feje foran dem og rydde alle hindringer af vejen. Det

stammer fra: Bent Hougaard. 2000. Curling-forældre & Service-børn. København: Hougaards forlag.

90

More magazines by this user
Similar magazines