Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

onelle og den individuelle selvrefleksion, men samtidig udøver en form for selv-reference.

Luhmann understreger, ligesom Giddens (1996), at selvrealiserings- og selvaktualiseringspro-

jektet hænger sammen med medierne og den refleksive modernitet.

En videre analyse

Undersøgelsen har indtil videre primært orienteret sig mod informanternes overordnede tanker

om medier. I en dybdegående behandling af dette møde mellem respondent og en tekst med høj

relevans i forhold til de individuelle interviews behandlingsfelter er det vores mål at afdække,

hvorledes teksten tilvejebringer de refleksioner hos respondenterne, vi har sat os for at under-

søge. Det har vi valgt at gøre ved at afholde en fokusgruppe og derved få et indblik i, hvordan

informanterne forholder sig til et konkret parforholdsrelateret medieprodukt.

Omdrejningspunktet for denne fokusgruppe er avisartiklen ’Den er gal med kommunikationen

(Figur 6). Artiklen er skrevet af David Tarp og trykt i Berlingske Tidendes Fri sektion, 29.

april 2006 i undersektionen Familieliv. Artiklen figurerer højt oppe i Tabel 5, og vi finder, at

den repræsenterer et lille, men vigtigt hjørne af det samlede mediebillede i dagspressen om

parforhold og samliv.

Valget af artiklen er foretaget ud fra relevanskriterierne fra medieoversigten fra dagspressen.

Men artiklen udmærker sig også gennem sin form og sit indhold til at fange og behandle flere

af de problematikker, som viste sig i enkeltmandinterviewene. Med sin overskuelige og af-

grænsede form finder vi artiklen velegnet til afprøvning i en fokusgruppe. Desuden ønsker vi

igennem valget af en artikel at fokusere på diskurserne i teksten, et arbejde, vi finder mere hen-

sigtsmæssigt at foretage med udgangspunkt i en afgrænset, skreven tekst, frem for eksempelvis

en tv-udsendelses mere omfattende visuelle elementer. En dybdegående analyse af ’Den er gal

med kommunikationenog behandling af informanternes respons herpå vil blive foretaget i

kapitel 5.

96

More magazines by this user
Similar magazines