Årsrapport 2007 - LandbrugsInfo

landbrugsinfo.dk

Årsrapport 2007 - LandbrugsInfo

DANSK KØDKVÆG 2007

Årsrapport


Indhold Forord

Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Resume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Eksport af avlsdyr og sæd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Registreringsarbejdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Reproduktionsresultater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Kælvningsstatistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Produktionsresultater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

God reproduktion forbedrer

tilvækstværdien i besætningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Slagteresultater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Slagteresultater - krydsning på malkekvæg . . . . . . . . . . . . . . . 15

Individafprøvning af kødkvægstyre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Bedømmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Aktive Avlsbesætninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Regler og retningsliner for

kontrol af vejetal inden for kødkvæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

S-indekset – det overordnede

indeks for valg af avlsdyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Offentliggørelse af S-indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Avlsmæssig udvikling hos kødkvæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Regler for offi ciel

registrering af afstamning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Registering af importerede dyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Fordele ved at have

anerkendt afstamning på dyrene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Brugsplan

Appendiks: insemineringsaftale og individafprøvningsaftale . . 50

Resumé

Den årlige rapport om kødkvægsavlen omfatter statistik om

registreringsarbejdet, reproduktionsresultater, produktionsresultater,

individafprøvning, opbygning af den lineære bedømmelse,

Aktive Avlsbesætninger, S-indeksets opbygning

og racernes genetiske udvikling, målt på S-indekset.

Rapporten indeholder også regler for offi ciel registrering, afstamningskontrol,

retningslinjer for vejekontrol samt oplysninger

om racernes aktuelle insemineringstyre pr. 1. januar

2008.

Bagest i rapporten er vist kødraceforeningernes samarbejdsaftaler

med Viking Danmark (Kvægavlsforeningen Dansire):

1. Insemineringsaftalen mellem kødraceforeningerne og Viking

Danmark

2. Aftalen mellem kødraceforeningerne og Viking Danmark

om individafprøvningen.

2 ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

Årsrapporten fra Dansk Kødkvæg foreligger i samme layout

som tidligere år. Det faglige indhold omfatter statistik om

registreringsarbejdet, reproduktionsresultater, produktionsresultater,

individafprøvning, den lineære bedømmelse, Aktive

Avlsbesætninger, S-indeksets opbygning og racernes genetiske

udvikling, målt på S-indekset.

Rapporten indeholder endvidere regler for offi ciel registrering

og afstamningskontrol og retningslinjer for vejekontrol.

Racernes oplysninger om aktuelle insemineringstyre pr. 1.

januar 2008 er optrykt på de sidste sider i rapporten.

Insemineringsaftalen og Aftalen om individafprøvning mellem

raceforeningerne og Viking Danmark (Kvægavlsforeningen

Dansire) er vist sidst i rapporten. Aftalerne gælder kun

for 2008.

Skejby, december 2007

H. C. Hansen

Landskonsulent og avlsleder

Dansk Kødkvægs bestyrelse og landskonsulent HC Hansen

I 2007 har der været 1.568 avlsbesætninger (vejebesætninger)

med 17.000 køer. Den gennemsnitlige besætningsstørrelse

er på 11 køer. I Dyreomsætningsbesætningerne var der

14.000 renracede køer, hvilket er 1.500 fl ere i forhold til

2006. Totalt har der således været 26.300 renracede køer,

hvilket er fi re procent fl ere end i 2006. Der har været 67.000

renracede kødkvægsdyr. Totalt har vi 251.000 registrerede

kødkvægsdyr i Danmark, hvilket er 3,5 procent fl ere end i

2006.

Eksporten af avlsdyr er steget med 80 procent i forhold til

det foregående år. Der er eksporteret 696 avlsdyr.

Dansire International har i 2007 eksporteret 21.000 doser

sæd af kødkvægstyre. Værdien af eksporterede sæd er

531.000 kr., hvilket svarer til eksportværdien i det foregående

år. Den gennemsnitlige eksportpris blev 25 kr. pr. dosis.


Det er første gang i fi re år, at eksportmængden er faldet.

Insemineringsarbejdet omfatter 23.260 1. insemineringer,

hvilket er 2,5 procent færre insemineringer end i 2006. Kødkvægsinsemineringer

udgør 3,6 procent af samtlige 1. insemineringer

i kvægavlsforeningen. 60 procent af kødkvægssæden

anvendes til insemination på malkekvægsdyr. Kun cirka

10 procent af de registrerede hundyr bliver insemineret.

Kælvningsstatistikken viser, at køerne generelt har lette

kælvninger. For fl ere racer er kalvedødeligheden for 1. gangs

kælvende stadig 10 procent. De lettest fødte kalve fødes inden

for Skotsk Højlandskvæg og Aberdeen-Angus. Kalve af

Dexter er de mindste ved fødsel. Fødselsvægtene er ret konstante

i forhold til tidligere år. De største kalve fødes inden

for racerne Charolais og Blonde d’Aquitaine. Charolais, Simmental

og Blonde d’Aquitaine er de tre racer, hvor førstegangskælvningerne

giver anledning til mest fødselshjælp.

Kalvenes korrigerede 200 og 365 dages vægte er meget lig

tidligere år. De største kalve ved 365 dage fi ndes hos Simmental

med 637 kg for tyre. Derefter følger Blonde d’Aquitaine

med 626 kg. Blonde d’Aquitaine har som altid den største

nettotilvækst med 897 gram pr. dag. Limousine, Charolais

og Simmental ligger også på et højt niveau for

nettotilvækst.

Klassifi cering af slagtekroppens form er højest inden for

Blonde d’Aquitaine, tæt fulgt af Limousine.

Der er god fremgang i nettotilvæksten for alle racer – størst

fremgang har Charolais og Limousine. Cirka 20 procent af tyrene

slagtes inden de er 13 måneder gamle. De bedste besætninger

kan præstere nettotilvækster på cirka 1.000 gram,

og de bedste besætninger får ungtyrene klassifi ceret i klasse

13 til 14.

I oktoberåret 2006/07 er der individafprøvet 225 tyre. Charolais

har haft den højeste gennemsnitlige daglige tilvækst

på individafprøvede tyre. Rekorden blev indtaget med en

Aberdeen-Angus tyr. Foderforbruget til 1 kg tilvækst kan stadig

forbedres væsentligt – kun fi re racer kan demonstrere et

foderforbrug på under 5 FE/kg tilvækst.

Racernes avlsmæssige fremgang beregnes årligt, udtrykt i Sindeksenheder

pr. år. På samme måde udtrykkes den avlsmæssige

fremgang for egenskaberne frugtbarhed, kælvningsevne,

fødselsevne, mælkeproduktion, vækst, slagteegenskaber

og eksteriør. Limousine, Simmental, Hereford,

Aberdeen-Angus, Charolais og Dansk Korthorn har størst

avlsmæssig fremgang med 1,5 til 1,8 S-indeksenheder pr. år.

Samtlige racer kan notere avlsfremgang.

Bedømmelse af kødkvæg sker i de avlsbesætninger, der tilmelder

sig kåringsaktiviteten. Fem bedømmelsesinspektører

udfører arbejdet. Raceforeningerne udpeger den inspektør,

man ønsker skal udføre arbejdet inden for den enkelte race.

Opgørelsen over bedømmelsesarbejdet omfatter samtlige be-

dømte dyr. Årligt bedømmes cirka 1.500 dyr; det svarer til 5

procent af de renracede køer.

Dansk Kødkvæg anbefaler besætningsbedømmelse, da det

giver det mest retvisende niveau for dyrenes eksteriør i den

enkelte besætning og inden for racen. Det enkelte dyr bliver

holdt op imod gennemsnittet for den enkelte besætning og

for racen.

Projektet Aktive Avlsbesætninger stiller krav til avlsarbejdets

gennemførelse i den enkelte besætning. Pr. december

2007 var 209 besætninger certifi ceret som Aktive Avlsbesætninger.

I alle Aktive Avlsbesætninger skal kalvene vejes

ved fødsel, 200 dage og 365 dage. De ’frivillige’ krav, hvoraf

mindst ét skal opfyldes, går på bedømmelse af køerne, at løbetyre/insemineringstyre

har et S-indeks på minimum 108,

samt at mindst 10 procent af en årgang tyrekalve indsættes

på individprøven.

Dansk Kødkvæg i 2008

Prognoserne for den fremtidige bestand af kødkvæg er ved

indgangen til 2008 noget usikre. Priserne på oksekød er faldet

lidt, og samtidig er udgifterne til foder steget betragteligt,

cirka 40 procent – en afl edt effekt af de store prisstigninger

på korn. Ved indgangen til 2008 forudser kødbranchen

en prisstigning på oksekød i sidste halvdel af 2008 på

forventeligt 10 procent. Prognosen peger på mindre prisstigninger

for oksekød i 2008. Prisen på avlsdyr har ikke været

præget af de forringede produktionsvilkår i 2007.

Overordnet vil markedsadgang for udenlandsk produceret oksekød

samt evt. veterinære restriktioner i relation til markedsadgang

i EU være den alt afgørende faktor for prisudviklingen

på oksekød.

I 2008 får alle kødkvægsproducenter for første gang adgang

til at levere til et fælles kødkvægskoncept i regi af Friland

Kødkvæg. Det er en betingelse, at besætninger i konceptet

skal kunne godkendes af Dyrenes Beskyttelse; samtidig skal

dyrenes afstamning kunne bekræftes på Kvægdatabasen for

at få det højeste kg-tillæg ved slagtning. For dyr, som ikke

kan dokumenteres værende kødkvæg, er tillægget til prisen

lavere.

Dansk Kødkvæg har indledt en kampagne i samarbejde med

RYK om information til alle landets kødkvægsbesætninger

om at være opmærksomme på fordelen ved at have afstamningsoplysninger

på plads for alle kalve.

På organisationsplan blev avlsarbejdet i Sverige og Danmark

samlet i en ny organisation, som har fået navnet VikingGenetics.

På kødkvægsområdet bliver udfordringerne store i

2008 for at få etableret en model for avlsarbejdet, som tilgodeser

avlsarbejdet med kødkvægsracerne i Sverige og Danmark.

Grundlæggende har der i de to lande været en meget

forskellig opbygning af den økonomiske model for avlsarbejdet

med kødkvægsracerne. I Danmark har raceforeningerne

haft det økonomiske og avlsmæssige ansvar for avlsarbejdet,

hvorimod insemineringstyrene i Sverige er købt af Svensk

ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

3


Avel, og provenuet ved salget af kødkvægssæd er tilfaldet

malkeracerne i Svensk Avel. Der forestår derfor en stor opgave

for den nyvalgte bestyrelse for kødkvæg i VikingGenetics

med at udarbejde et kompromis, som kan tilgodese såvel

raceforeningernes som VikingGenetics’ interesser.

Organisationen Dansk Kødkvæg er udbygget til at være en

fælles paraplyorganisation for alle aktiviteter omkring kødkvægsinteresser,

såvel avl, produktion som marketing. I

2008 planlægger Dansk Kødkvæg afholdt en “Landsdækkende

Kødkvægsdag”, lanceret som en forbrugermesse. Dansk

Kødkvæg ønsker således, at alle racer arrangerer Åbent Hus

Eksport af avlsdyr og sæd

Eksport af avlsdyr stiger

Eksporten af avlsdyr er i 2007 den største de seneste fem år.

Den største eksport er foregået inden for Hereford og Aberdeen

Angus. I 2007 eksporteredes 696 avlsdyr med eksportcertifi

kat.

Tabel 1. Eksport af avlsdyr. 2003 - 2007

Race 2003 2004 2005 2006 2007

Aberdeen-Angus 67 90 100 57 144

Belgisk Blåhvidt Kvæg 24 27 23 6 8

Blonde d’Aquitaine 31 41 11 28 40

Charolais 2 21 10 14 9

Dexter 46 51 26 38 23

Galloway 10 46 10 11 24

Grauvieh 2 8 0 0 0

Hereford 33 65 105 89 267

Korthorn 0 0 3 2 1

Limousine 18 20 18 31 76

Piemontese 2 0 21 0 2

Pinzgauer 0 0 4 0 0

Salers 3 0 0 0 3

Simmental 21 36 29 26 44

Skotsk Højlandskvæg 32 16 81 84 55

Eksport i alt 291 421 441 386 696

4 ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

på én og samme dag. I den forbindelse forventes etableret

aktiviteter, som skal vise, hvordan kødkvæget i Danmark kan

præstere en produktion, som er bæredygtig og naturlig, og

som foregår på et etisk niveau, som tilfredsstiller et efterhånden

større forbrugerpotentiale her i landet.

Nyt Rådgivningsteam for Kødkvæg

På landsplan blev der i 2007 etableret et team af 16 kødkvægsrådgivere.

Teamets målsætning er at udvikle rådgivningen

og målrette rådgivningen til alle kødkvægsproducenter.

Teamets leder er Per Spleth, Dansk Kvæg.

Sædeksport

Sædeksporten faldt med 27 procent målt på antal doser. Prisen

pr. dosis steg med 40 procent – fra 18 kr. til 25 kr. pr dosis

Dansire International har formidlet eksporten af 21.393 doser

sæd til forskellige lande. Sædeksporten omfatter 13 forskellige

racer (jvf. tabel 2). Simmental tegner sig for 53 procent

af den eksporterede mængde. Eksportværdien af den

eksporterede sæd har været 531.000 kr. Det foregående år

var eksportværdien 528.000 kr.

Tabel 2. Eksport af sæd, antal sæddoser, 2003 - 2007

Race 2003 2004 2005 2006 2007

Aberdeen-Angus 425 445 1.391 630 443

Belgisk Blåhvidt Kvæg 15 2.115 0 2.500 1.000

Blonde d’Aquitaine 463 100 405 160 220

Brunkvæg 60 0 0 0 0

Charolais 0 0 525 1.266 3.016

Dexter 47 0 0 26 50

Galloway 0 100 31 62 41

Gelbvieh 5 0 0 0 0

Grauvieh 0 0 200 0 0

Hereford 2.177 1.504 223 3.871 1.766

Korthorn 10 0 4 102 0

Limousine 262 178 840 10.588 3.303

Piemontese 0 1.220 170 120 0

Salers 39 0 0 30 0

Simmental 1.549 3.041 7.070 10.170 11.356

Skotsk Højlandskvæg 0 10 50 100 198

I alt 5.052 8.713 10.909 29.625 21.393


Registreringsarbejdet

Flere kødkvægsdyr – antallet af renracede dyr stiger

Registrerede dyr

I 2007 er der registreret 250.886 kødkvægsdyr,

hvilket er 8.428 fl ere end året

før. Fremgangen er størst i antallet af

racerene dyr med syv procent. Samlet er

kødkvægsbestanden gået frem med 3,5

procent.

Tabellen over registrerede dyr er opdelt i

to kategorier: Renracede dyr (stambogs-

førte dyr) og ikke-racerene dyr (dyr uden

treleddet stamtavle). Der er 65.000 renracede

dyr, svarende til en fjerdedel af

alle kødkvægsdyr.

Limousine har med 20.717 dyr fl est renracede

dyr med treleddet stamtavle.

Simmental er fortsat næststørste race

med 9.800 renracede dyr, og Hereford er

den tredjestørste race med 8.900 renra-

Tabel 3. Antal dyr ogantal besætninger inden for den enkelte race

Renracede dyr Renracede køer Besætninger med

renracede dyr

Avlsbesætninger

I 2007 har 1.568 avlsbesætninger været

tilmeldt vejekontrollen. Der er

17.300 køer i avlsbesætningerne, det

vil sige som gennemsnit 11 køer pr. besætning.

Antal dyr og besætninger

Dyreomsætningsbesætninger

Der er 14.000 såkaldte dyreomsætningsbesætninger.

I disse besætninger er der

77.000 køer.

cede dyr. Der er 186.000 ikke racerene

dyr og krydsninger.

Fremgang i antal renracede dyr

Størst fremgang har Dansk Tiroler Grauvieh

med 17 procent og Galloway med

16 procent. Det er fortsat de ekstensive

racer, som har den største procentvise

fremgang.

Krydsningsdyr Krydsningskøer

Besætninger med

krydsningsdyr

RACE

% af

% af

% af

% af

2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2007

LIM 20.717 109 8.092 106 2.129 102 20.050 111 6.305 2.077

SIM 9.853 108 3.942 104 1.512 100 13.711 108 4.828 1.915

HER 8.959 100 3.995 100 1.296 95 7.269 100 2.939 1.065

CHA 6.120 104 2.662 103 638 98 4.061 103 1.468 520

ANG 5.271 104 2.435 99 537 102 4.698 101 1.676 423

HLC 5.248 108 1.943 106 766 104 1.872 109 542 172

BLOND 2.607 102 1.033 104 279 100 1.860 108 618 361

GAL 2.093 116 748 116 233 120 1.428 120 448 100

DEX 1.885 112 711 112 249 116 443 116 105 45

GRA 519 117 220 106 74 104 287 111 81 51

KOR 457 105 172 106 59 92 200 99 79 52

PIE 395 104 153 112 59 101 311 95 97 102

BBK 359 109 156 106 83 106 3.689 108 454 1.153

SAL 185 109 67 120 28 140 78 49 23 21

BRKV 33 87 23 84 11 73 34 28 15 8

GEL 28 187 9 178 7 88 46 102 16 9

126.120 100 47.222

I alt 64.729 107 26.371 104 7.967 103 186.157 96 66.916 8.074

Antal ammekøer stiger

Der er 26.371 renracede ammekøer, hvilket

er fi re procent fl ere end i 2006. Dertil

kommer 66.900 krydsningskøer. I alt

er der således 93.300 ammekøer, hvilket

er 1,6 procent fl ere end i 2006

ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

5


Reproduktionsresultater

To ud af tre insemineringer foretages med Limousine- og Simmentalsæd; 60 procent af den

anvendte sæd bruges på malkeracer

Insemineringsstatistikken i tabel 4 er

opgjort for de seneste 12 måneder. Der

er udført 38.292 insemineringer med

sæd af kødracetyre, hvilket er en tilbagegang

på 2,5 procent. Limousine er

traditionelt den mest anvendte race

med 12.000 insemineringer, hvilket er

33 procent af samtlige. Simmental har

Tabel 4. Insemineringer med kødracesæd

6 ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

10.800 insemineringer, hvilket er 28

procent af samtlige. Den tredje mest

anvendte race er fortsat Belgisk Blåhvidt

Kvæg med 5.900 insemineringer,

hvilket er 13 procent af samtlige insemineringer.

For Belgisk Blåhvidt Kvæg

er der tale om en tilbagegang på 20

procent i forhold til 2006. Det vigende

insemineringstal for Belgisk Blåhvidt

Kvæg kan tilskrives en hård konkurrence

fra udenlandske sædfi rmaer, som

sælger en del Belgisk Blåhvidt sæd til

danske malkekvægsbesætninger – uden

om kvægavlsforeningen.

Insemineringer 2007 Insemineringer okt. 06 – sept. 07

Race % fordelt på racer 1. ins. I alt ins. %ændring

ANG 3,4 793 1.226 -6,9

BBK 13,2 3.072 5.923 -20,2

BLOND 4,3 1.006 1.625 -1,7

CHA 7,1 1.660 2.660 -1

DEX 0,4 85 114 -8,6

GRA 0,6 140 213 -42,9

HER 7,6 1.774 2.617 5,2

KOR 0,7 157 237 17,2

LIM 32,6 7.572 12.148 1,4

PIE 0,7 166 272 -2,4

SAL 0,3 68 128 -10,5

SIM 28,3 6.579 10.877 0,5

Øvrige 0,8 188 252

I alt 100 23.260 38.292 -2,5


Kælvningsstatistik

Livskraften skal forbedres for førstegangs

kælvende inden for fl ere racer.

I 2007 er der registreret 28.000 kælvninger,

hvor faderen til kalven er kendt

og dokumenteret ved indberetning til

Kvægdatabasen. Dertil kommer 60.000

kødkvægskalve, som ikke har indberettet

oplysning om faderen. Det er væsentligt

fortsat at gøre en indsats for at

få kælvningsforløbet registreret ved

hver kælvning, da fl ere informationer

fremmer sikkerheden i de beregnede indekser.

Dansk Kødkvæg iværksatte sammen

med Dansk Kvæg og RYK en kampagne i

2007 for at tilskynde besætningsejerne

til at være omhyggelige med korrekt

indberetning af fædrene til kalvene (se

herom på side 48)

Let fødselshjælp ved 1. kælvninger –

men der er raceforskelle

De letteste kælvninger forekommer som

sædvanligt hos Skotsk Højlandskvæg.

Hos Skotsk Højlandskvæg er over 81

procent af alle kælvninger på 1. gangs

kælvende registreret som ’lette kælvninger’.

Kvier af Charolais og Blonde

d’Aquitaine skal have let fødselshjælp

ved hver fjerde kælvning. Hos Simmental

og Limousine skal hver syvende fødsel

have let hjælp. For øvrige racer er

der hovedsageligt tale om meget lette

kælvninger ved 1. gangskælvende.

Ved 2. og senere kælvninger er fødselshjælp

oftest påkrævet hos Piemontese,

Blonde d´Aquitaine og Belgisk Blåhvidt

Kvæg.

Tabel 5.a Fødselsstatistik for 1. kalvs køer – seneste 12 mdr. pr. 1. oktober 2007

Race

Antal

født

Antal

vejet

ved

fødsel

vægt

v.

fødsel

%

let u.

hjælp

% let

m.

hjælp

%

vanskelig

u.

dyrlæge

%

vanskelig

m.

dyrlæge

% dødfødte

Kalvedødeligheden ved 1. gangs kælvende

– stadig for høj

Skotsk Højlandskvæg og Charolais har

forbedret fødselsstatistik i forhold til

2006. Skotsk Højlandskvæg har suverænt

den højeste livskraft af samtlige

racer med 96,7 procent levende kalve

efter 1. levemåned.

Køerne har generelt lette kælvninger

For fl ere racers vedkommende er der

som sædvanligt over 95 procent levende

kalve ved køerne. Dansk Korthorn er

helt oppe på 99 procent levende kalve

efter 1. levemåned. Belgisk Blåhvidt

Kvæg har over 10 procent døde kalve.

% døde

1-14

dage

% døde

15-30

dg

% dødfødte +

døde (1-30 dg)

2007 2006

Limousine 2299 1302 39,6 66,2 13,9 4 3,7 5,9 1,7 0,7 8,3 7,3

Simmental 1240 541 44,7 51,8 14,8 8,2 6,5 6,9 1,8 0,2 8,9 7,4

Hereford 972 503 40,3 67,4 11,1 3,6 4,3 6,1 1,2 0,4 7,7 7,0

Aberdeen-

10,3 9,9

Angus 576 301 36,5 75,7 5,9 4,2 3,1 7,8 2,3 0,2

Charolais

Skotsk Høj-

558 338 45,3 49,1 23,1 6,3 9,9 6,8 3,6 0,4 10,8 12,7

landskvæg 296 153 28,8 81,4 2 0,7 1,4 2,7 0,3 0,3 3,3 8,8

Blonde 264 172 45,6 53,8 24,2 6,4 7,2 8 3,4 1,1 12,5 8,5

Dexter 137 109 19 67,2 8,8 2,9 7,3 8 0,7 0,7 9,4 4,1

Galloway 183 31 28,3 69,9 3,8 1,6 2,7 4,9 0,5 0,5 5,9 5,9

Korthorn 48 38 37,3 54,2 25 2,1 6,3 4,2 2,1 2,1 8,4 Få data

Grauvieh 39 26 37,4 Få data Få data Få data Få data Få data Få data Få data Få data Få data

Piemontese 31 24 39,3 Få data Få data Få data Få data Få data Få data Få data Få data Få data

Salers 19 17 39,7 Få data Få data Få data Få data Få data Få data Få data Få data Få data

ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

7


Tabel 5.b Fødselsstatistik for køer – seneste 12 mdr. pr. 1. oktober 2007

Race

Antal

født

Antal

vejet

ved

fødsel

Livskraftige kalve, kødkvæg X malkekvæg

I 2007 er der registreret 5.624 kælvninger

på malkekvægsracerne, hvor faderen

til kalvene er en renracet kødracetyr.

Antallet af registrerede krydsningskalve

med en kødracetyr som

far-race og malkerace som mor-race er

steget med 3 procent i forhold til 2006.

Den mest benyttede race til krydsning

på malkekvæg er Belgisk Blåhvidt Kvæg

med 2.237 registrerede kælvninger,

8 ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

vægt

v.

fødsel

%

let u.

hjælp

% let

m.

hjælp

%

vanskelig

u.

dyrlæge

%

vanskelig

m.

dyrlæge

% dødfødte

mens Limousine og Simmental har henholdsvis

1.500 og 1.200 registrerede

kælvninger.

Det kan ikke anbefales at bruge kødracetyre

til kvier af malkerace. Statistikken

viser alt for høj dødelighed for alle

kombinationer.

Ved 2. og senere kælvning fødes kalvene

let uden hjælp ved syv ud af ti kælvninger.

Den største livskraft har kalve-

% døde

1-14

dage

% døde

15-30

dg

% dødfødte + døde

(1-30 dg)

2007 2006

Limousine 7818 4652 41,5 79,2 4 0,9 1,2 2,2 1,5 0,6 4,3 2,9

Simmental 3627 1678 46 69 8,1 1,4 2,9 3,8 1,8 0,4 6,0 4,4

Hereford 2943 1577 42 81,5 3,7 0,8 1,7 2,7 1,3 0,4 4,4 2,8

Angus 1878 1115 38 83 2,3 0,4 0,8 2,9 1,5 0,5 4,9 3,2

Charolais

Skotsk

Højlands

1942 1162 49 73 10,2 2,1 2,3 4,2 2,4 0,7 7,3 4,4

Kvæg 1090 613 30,1 87,1 0,7 0,2 0,5 1,7 2 0,4 4,1 2,1

Blonde 694 172 45,6 53,8 24,2 6,4 7,2 0,8 3,4 1,1 5,3 4,1

Dexter 429 346 20,6 81,6 3 0,5 2,1 3 0,2 0,2 3,4 2,3

Galloway 488 113 29 88,1 1,2 1 1 1,2 1,6 0,4 3,2 3,3

Korthorn 116 92 39 83,6 3,4 0,9 0 0,9 0 0 0,9 0,9

Grauvieh 127 112 39,9 75,6 9,4 1,6 2,4 0,8 0,8 0,8 2,4 Få data

Piemontese 108 98 44,4 63 25 1,9 4,6 1,9 0,9 0,9 3,7 Få data

Salers 51 44


data


data


data Få data Få data Få data Få data Få data Få data Få data

Belgisk

Blåhvidt 100 84 46,6 44 20 3 24 8 3 1 12,0 12,5

ne efter Aberdeen-Angustyre og Herefordtyre.

En alt afgørende faktor for høj

livskraft er anvendelsen af tyre med

højt fødselsindeks. De mest anvendte

racer til krydsning på malkeracekøer er

Belgisk Blåhvidt Kvæg, Limousine og

Simmental. For disse tre racers vedkommende

er der ingen nævneværdig

forskel på livskraften af krydsningskalvene

(tabel 6).


Tabel 6. Kælvningsstatistik, kødkvæg X malkekvæg, 2007

Fars

race

Aberdeen-

Angus

Belgisk

Blåhvidt

Kvæg

Mors

race

Antal

kælv.

Pct.

med

forløb

1. kælvninger 2. og senere kælvninger

Pct.

lette

u/

hjælp

Pct.

lette

m/

hjælp

Pct.

dødfødte

1) 2006

Pct.

dødfødte

1) 2007 Antal

kælv.

Pct.

med

forløb

Pct.

lette

u/

hjælp

Pct.

lette

m/

hjælp

Pct.

dødfødte

1) 2006

Pct.

dødfødte

1) 2007

I alt 19 94,7 70 77,1 75,9 13,0 4,3 1,4

RDM 4 5

SDM-DH 9 38 72,4 13,8 2,6

Jersey 6 25 85,0 15,0

DRH 2

I alt 39 71,8 53,6 14,3 6,7 23,0 2198 86,4 64,8 28,4 7,9 8,5

RDM 83 81,9 77,9 19,1 2,4 2,4

SDM-DH 32 47,6 19,0 6,1 25,1 1716 86,7 60,2 32,6 7,6 9,4

Jersey 7 380 85,8 82,8 11,3 9,4 6,3

DRH 19

Blonde I alt 25 48,0 50 41,7 0,0 12,0 221 81,0 73,2 22,3 10,1 6,8

d’Aquitaine

RDM 2 33 87,9 89,7 10,3

SDM-DH 23 43,5 40,0 50,0 13,0 159 79,2 68,3 26,2 8,9 8,2

Jersey 20 75,0 86,7 6,7 5,0

DRH 9

Charolais I alt 9 169 88,8 73,3 19,3 7,9 7,1

RDM 1 10

SDM-DH 5 94 92,6 67,8 23,0 11,1 7,4

Jersey 62 83,9 80,8 13,5 5,5 6,5

DRH 3 1

Hereford I alt 31 67,7 71,4 9,5 10,0 16,1 75 64,0 79,2 18,8 6,0 4,0

RDM 4 19

SDM-DH 21 71,4 73,3 13,3 23,8 26 65,4 82,4 11,8

Jersey

DRH

3 24 45,8 81,8 18,2 8,3

Limousine I alt 366 70,8 52,1 32,4 14,5 12,0 1182 80,0 70,7 24,9 6,3 5,5

RDM 94 71,3 47,8 35,8 4,8 13,9 224 79,5 71,3 25,3 3,7 3,6

SDM-DH 228 70,2 50,0 34,4 19,1 11,8 623 84,8 64,2 31,6 7,1 6,1

Jersey 32 75,0 75,0 8,3 5,4 12,5 297 72,4 84,7 9,8 6,7 5,7

DRH 12 62,5 37,5 35 71,4 84,0 12,0 5,7

Simmental I alt 164 70,1 52,2 35,7 8,2 7,3 1056 78,1 68,4 24,0 6,5 7,7

RDM 25 72,0 61,1 33,3 6,5 12,0 193 82,4 80,5 12,6 6,7 11,4

SDM-DH 99 64,6 50,0 35,9 10,3 8,1 676 77,4 64,1 27,9 6,8 7,5

Jersey 9 110 70,9 85,9 10,3 6,1 3,6

DRH 31 80,6 52,0 32,0 77 84,4 52,3 36,9 4,9 5,2

ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

9


Produktionsresultater

Tabel 7. Antal fødte,

renracede kalve 2005, 2006 og 2007

Race 2004/05 2005/06 2006/07

Aberdeen-Angus 1.679 1.669 1.856

Belgisk

Blåhvidt Kvæg

75 81 81

Blonde d’Aquitaine 818 773 805

Brunkvæg 12 9 9

Charolais 1.818 1.808 1.926

Dexter 449 449 505

Galloway 355 478 567

Gelbvieh 7 6 10

Grauvieh 133 140 147

Hereford 2.896 2.845 3.013

Korthorn 128 157 144

Limousine 6.530 6.855 7.646

Piemontese 113 104 127

Salers 49 59 66

Simmental 3.245 3.349 3.649

Skotsk

Højlandskvæg

1.018 1.096 1.179

I alt 19.325 19.878 21.730

10 ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

22.000 renracede kalve

Tabel 7 viser, at der er registreret 21.730 levendefødte, renracede

kalve i 2007, hvilket er 2.000 fl ere end i 2006 og således

en fortsat stigning i forhold til de foregående år. Der kunne registreres

fl ere renracede kalve på årsbasis, idet der fi ndes

26.000 renracede køer. Ofte er der uoverensstemmelse mellem

kælvningsoplysninger og indberetning om løbetyr og løbeperiode,

hvilket resulterer i fødte kalve uden kendt afstamning.

Krydsning af renracede hundyr er naturligvis også en af årsagerne

til det forholdsvis lille antal.

Reglerne for godkendelse af forældreskab ved indberetning af

kælvninger fremgår sidst i rapporten.

Kalvenes vægt ved fødsel, 200 dage og 365 dage

De største kalve fødes inden for Charolais og Blonde d’Aquitaine,

hvor fødselsvægtene er 50 kg for tyre og cirka 46 kg for kvier.

De mindste kalve fødes inden for Dexter, Skotsk Højlandskvæg

og Galloway med fødselsvægte på cirka 30 kg eller derunder.

Kalvenes 365 dages vægte er som sædvanlig størst hos simmentaltyrene

med 637 kg. Herefter følger Blonde d’Aquitaine

med 626 kg. Øvrige racer ligger på niveau med 2006. Hereford

og Dansk Tiroler Grauvieh har en stigning i tyrenes 365 dages

vægte med cirka 20 kg. Enkelte racer har kun få vejninger ved

200 og 365 dage, hvorfor der ikke er data for de pågældende

racer.

Tabel 8. Fødselsvægt, vægt ved 200 og 365 dage for tyre og kvier. Renracede kalve, 2007 (tallet i parentes er antal dyr)

Fødselsvægt, kg Korrigeret 200 dages

vægt, kg

Korrigeret 365 dages

vægt, kg

Race Tyre Kvier Tyre Kvier Tyre Kvier

Aberdeen-Angus 38 (501) 36 (442) 296 (138) 257 (124) 536 (72) 415 (85)

Belgisk Blåhvidt Kvæg 49 (41) 43(53) 314 (7) 259 (7) 542 (13) 355(14)

Blonde d’Aquitaine 50 (225) 47 (267) 354 (104) 307 (103) 626(77) 463 (93)

Charolais 50 (659) 46 (654) 339 (213) 298 (212) 590 (145) 466 (184)

Dexter 21 (128) 20(108) 160 (30) 143 (26) 255 (16) 221 (17)

Galloway 30 (37) 28 (32) 198 (23) 153 (18) få data få data

Grauvieh 41 (49) 38 (50) 305 (15) 254 (38) 512 (16) 373 (27)

Hereford 43 (893) 40 (931) 305 (329) 268 (323) 556 (235) 408 (169)

Korthorn 41 (57) 38 (45) 299 (24) 289 (14) 521 (9) 362 (8)

Limousine 42 (1.976) 40 (1.853) 310 (600) 269 (540) 556 (346) 430 (399)

Piemontese 45 (46) 42 (55) 296 (17) 258 (19) 507 (11) 328 (14)

Salers 42 (29) 40 (24) 285 (10) få data 517 (9) få data

Simmental 47 (791) 44 (743) 357 (202) 320 (200) 637 (89) 477 (142)

Skotsk Højlandskvæg 31 (277) 29 (283) 213 (123) 190 (116) 335 (53) 283 (76)


God reproduktion forbedrer

tilvækstværdien i besætningen

Kælvningsinterval

For Belgisk Blåhvidt Kvæg og Piemontese

er kælvningsintervallet som gennemsnit

fortsat høj. Der er fi re racer

med et kælvningsinterval over 400

dage. Det korteste kælvningsinterval

har Aberdeen-Angus med under 390

dage.

Alder ved 1. kælvning

De fl este racer ligger nogenlunde konstant

i forhold til tidligere år. Laveste

kælvningsalder har Dexter, Grauvieh,

Aberdeen-Angus og Hereford.

Tabel 9. Kælvningsinterval, alder ved 1. kælvning samt kalve/årsko, gennemsnit

Kalve pr. årsko

Fem racer kan fortsat ikke præstere 1

kalv pr. årsko, en væsentlig parameter i

produktionsøkonomien.

Kælvningsinterval, dage Alder ved 1. Kælvning, mdr. Kalve/årsko

Race

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007

Aberdeen-Angus 385 383 384 26,1 26,3 27,9 1,0 0,9 1,0

Belgisk Blåhvidt Kvæg 452 453 433 31,7 29,4 30,4 xxx xxx xxx

Blonde d’Aquitaine 404 411 409 32,5 32,6 31,8 1,0 1,0 1,0

Charolais 392 400 392 29,6 30,2 30,2 0,9 1,0 1,0

Dexter 383 384 392 25,7 25,3 25,3 0,9 0,9 0,9

Galloway 397 435 406 34,9 37,0 33,6 0,7 0,9 0,8

Grauvieh 370 386 393 25,1 26,7 26,2 1,0 0,9 1,0

Hereford 389 392 384 28,2 28,3 27,9 1,0 1,0 1,0

Korthorn 392 413 389 26,0 28,8 30,3 0,8 1,1 1,0

Limousine 391 390 392 30,4 30,0 30,0 1,0 1,0 1,0

Piemontese 427 400 421 34,0 32,8 29,8 0,8 0,8 0,8

Salers - - 381 - - 30,5 - - 1,2

Simmental 401 401 400 29,6 28,7 29,7 1,0 1,0 1,0

Skotsk Højlandskvæg 409 407 399 36,0 36,2 37,2 0,9 0,9 0,9

xxx = krydsningskalve er ikke med i statistikken – derfor er Belgisk Blåhvidt Kvæg udeladt af statistikken, da langt de fl este

første kalvs køer føder krydsningskalve

ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

11


Slagteresultater

Klassifi ceringerne er i top inden for: Blonde d’Aquitaine, Limousine, Charolais og Piemontese.

Nettotilvæksten er højst hos Blonde d’Aquitaine. Der er god fremgang i nettotilvæksten for alle

racer – størst fremgang har Charolais og Limousine.

Renracede tyrekalve

I oktoberåret 2006/07, er der på autoriserede

eksportslagterier registreret

slagtning af 18.000 renracede kødkvægstyrekalve.

21 procent af tyrene

blev slagtet, inden de var fyldt 13 måneder,

og 79 procent blev slagtet i alderen

13 til 18 måneder.

Tyre, slagtet inden 13 måneder

Blonde d’Aquitaine og Limousine opnåede

de højeste klassifi ceringer med

henholdsvis 12,2 og 12,1. Charolaistyrene

opnåede 11,0 i klassifi cering.

De bedste besætninger inden for Blonde

d’Aquitaine og Limousine havde

klassifi ceringsresultater på 14,0 for

tyre, leveret i alderen 8 til 13 måneder.

Der var kun få tyre af Dansk Tiroler

12 ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

Grauvieh og Belgisk Blåhvide, slagtet

inden 13 måneder. Derfor er resultaterne

ikke vist.

Blonde d’Aquitaine havde den største

gennemsnitlige slagtevægt, 322 kg, og

den højeste nettotilvækst med 897 g/

dag – (fremgang på 11 gram). Limousine

845 gram, Charolais 831 gram og

Simmental 809 gram nettotilvækster,

hvilket er en stigning på cirka 30 gram

i forhold til 2006. De bedste besætninger

kan præstere nettotilvækster på

cirka 1.000 gram. De bedste besætninger

har en fremgang på cirka 20 gram.

Tyre, slagtet 13 – 18 måneder

Blonde d’Aquitaine tyre havde den bedste

klassifi cering med 12,2. Tyre af Limousine

og Belgisk Blåhvidt Kvæg lå

Tabel 10. Slagtedata for kødkvægsungtyre, slagtet 2006/07 (seneste 12 måneder pr. 1. oktober)

også på et højt niveau med henholdsvis

11,8 og 11,5. De bedste besætninger

inden for Blonde d’Aquitaine, Limousine

og Charolais lå med klassifi ceringsresultater

mellem 13 og 14.

Blonde d’Aquitaine havde den største

slagtevægt med 376 kg, efterfulgt af

Charolais med 331 kg. Limousine og

Simmental har en slagtevægt på cirka

320 kg.

Blonde d’Aquitaine havde den højeste

nettotilvækst med 822 gram, en fremgang

på 37 gram. Limousine, Charolais

og Belgisk Blåhvidt Kvæg havde gennemsnitlige

nettotilvækster på cirka

710 gram.

Aberdeen-Angus Ungtyre 8 – 12 måneder Ungtyre 13 – 18 måneder

Grænse Grænse

Grænse Grænse

Antal Gns. laveste 10 % højeste 10 % Antal Gns. laveste 10 % højeste 10 %

Alder v. slagtning (mdr.) 173 11 9.7 11.9 1699 15 13 17.2

(+0.2) (+0.4) (0)

(+0.1) (0)

(0)

Slagtevægt 173 256 197 310 1699 303 239 363

(+1) (-3) (+3)

(+8) (+16) (+2)

Klassifi cering form 134 8.1

5

11 1429 8.6

6

11

(-0.2) (-1) (0)

(0) (0)

(0)

Nettotilvækst g/dag 173 726 538 886 1699 642 487 778

(-7) (-34) (-10)

(+21) (+29) (-1)

Belgisk Blåhvidt Kvæg Ungtyre 8 – 12 måneder Ungtyre 13 – 18 måneder

Antal Gns.

Grænse

laveste 10 %

Grænse

højeste 10 % Antal Gns.

Alder v. slagtning (mdr.) 11 10.8 10.1 11.6 36 14.8

(+0.7)

Slagtevægt 11 276 212 337 36 360

(+34)

Klassifi cering form 8 9.5 4 14 29 11.5

(+0.4)

Nettotilvækst g/dag 11 757 595 874 36 747

(+37)

( ) angiver ændringen fra 2006 til 2007

Grænse

laveste 10 %

12.5

(+0.3)

282

(+28)

10

(+3)

542

(+70)

Grænse

højeste 10 %

17.6

(+1.1)

465

(+78)

14

(0)

926

(+63)


Blonde d’Aquitaine Ungtyre 8 – 12 måneder Ungtyre 13 – 18 måneder

Grænse Grænse

Grænse Grænse

Antal Gns. laveste 10 % højeste 10 % Antal Gns. laveste 10 % højeste 10 %

Alder v. slagtning (mdr.) 126 11 9.9 11.8 293 14.3 12.4 16.7

(-0.2) (-0.3) (-0.1)

(+0.1) (+0.1) (0)

Slagtevægt 126 322 246 389 293 376 300 488

(-1) (-9) (+11)

(+12) (+22) (+28)

Klassifi cering form 82 12.2 9

14 169 12.2 10

14

(0) (-1) (0)

(+0.3) (+2) (0)

Nettotilvækst g/dag 126 897 684 1079 293 822 619 1041

(+9) (-13) (+32)

(+27) (+27) (+44)

Charolais Ungtyre 8 – 12 måneder Ungtyre 13 – 18 måneder

Grænse Grænse

Grænse Grænse

Antal Gns. laveste 10 % højeste 10 % Antal Gns. laveste 10 % højeste 10 %

Alder v. slagtning (mdr.) 429 11 10 11.9 1640 14.4 12.5 16.9

(-0.1) (+0.2) (0)

(+0.1) (+0.1) (+0.2)

Slagtevægt 429 301 238 360 1640 331 270 391

(+12) (+8) (+15)

(+6) (+9) (+3)

Klassifi cering form 358 11

8

13 1389 10.8 8

13

(-0.1) (0)

(0)

(+0.2) (0)

(0)

Nettotilvækst g/dag 429 831 656 985 1640 714 556 871

(+32) (+15) (+19)

(+12) (+26) (+9)

Grauvieh Ungtyre 8 – 12 måneder Ungtyre 13 – 18 måneder

Grænse Grænse

Grænse Grænse

Antal Gns. laveste 10 % højeste 10 % Antal Gns. laveste 10 % højeste 10 %

Alder v. slagtning (mdr.) 23 11 10.3 11.9 45 14.5 12.7 16.7

(+0.4) (+1.2) (+0.1)

(+0.6) (+0.3) (+1,2)

Slagtevægt 23 262 217 317 45 298 235 363

(+20) (+15) (+39)

(+12) (0) (+33)

Klassifi cering form 11 8.5

6

11 34 9.9

7

13

(-0.2) (+1) (0)

(+0.1) (-1) (0)

Nettotilvækst g/dag 23 726 546 903 45 637 533 801

(+36) (-36) (+133)

(+4) (-4) (101)

Hereford Ungtyre 8 – 12 måneder Ungtyre 13 – 18 måneder

Grænse Grænse

Grænse Grænse

Antal Gns. laveste 10 % højeste 10 % Antal Gns. laveste 10 % højeste 10 %

Alder v. slagtning (mdr.) 673 10.9 9.5 11.9 3348 14.7 12.6 17.3

(0) (-0.1) (0)

(0) (0) (+0.2)

Slagtevægt 673 253 195 308 3348 290 224 352

(+7) (+1) (+4)

(+9) (+10) (+4)

Klassifi cering form 506 7.8

5

10 2607 7.9

6

10

(+0.1) (0)

(0)

(0) (0)

(0)

Nettotilvækst g/dag 673 707 550 849 3348 612 450 767

(+16) (+17) (-10)

(+20) (+17) (+19)

Korthorn Ungtyre 8 – 12 måneder Ungtyre 13 – 18 måneder

Antal Gns.

Alder v. slagtning (mdr.) 25 11

(+0.1)

Slagtevægt 25 257

(+3)

Klassifi cering form 21 8.1

(+0.1)

Nettotilvækst g/dag 25 724

(+7)

( ) angiver ændringen fra 2006 til 2007

Grænse

laveste 10 %

9.9

(+0.2)

229

(+24)

7

(+1)

625

(+76)

Grænse

højeste 10 % Antal Gns.

12

(+0.1)

290

(-11)

10

(-1)

863

(-73)

49 15

(+0.6)

49 282

(+13)

39 7.6

(0)

49 583

(-1)

Grænse

laveste 10 %

12.5

(+0.1)

225

(+3)

6

(+1)

442

(-7)

Grænse

højeste 10 %

17.3

(+0.4)

347

(+28)

10

(-1)

718

(-14)

ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

13


Limousine Ungtyre 8 – 12 måneder Ungtyre 13 – 18 måneder

Grænse Grænse

Grænse Grænse

Antal Gns. laveste 10 % højeste 10 % Antal Gns. laveste 10 % højeste 10 %

Alder v. slagtning (mdr.) 1580 11.1 10 11.9 4574 14.2 12.4 16.7

(0) (+0.2) (0)

(0) (0)

(0)

Slagtevægt 1580 303 247 348 4574 323 263 381

(+12) (+13) (+7)

(+8) (+11) (+6)

Klassifi cering form 1286 12.1 10

14 3739 11.8 10

14

(+0.3) (0)

(0)

(+0.2) (+1) (+1)

Nettotilvækst g/dag 1580 845 687 986 4574 711 547 862

(+31) (+38) (+21)

(+20) (+23) (+15)

Simmental Ungtyre 8 – 12 måneder Ungtyre 13 – 18 måneder

Grænse Grænse

Grænse Grænse

Antal Gns. laveste 10 % højeste 10 % Antal Gns. laveste 10 % højeste 10 %

Alder v. slagtning (mdr.) 858 11.0 9.7 11.9 2358 14.2 12.4 16.4

(+0.2) (+0.4) (+0.1)

(0) (0) (-0.1)

Slagtevægt 858 291 229 346 2358 321 256 383

(+11) (+7) (+9)

(+8) (+12) (+8)

Klassifi cering form 721 9.4

7

12 2034 9.3

7

12

(+0.3) (0) (+1)

(+0,2) (0) (+1)

Nettotilvækst g/dag 858 809 637 966 2358 703 534 867

(+18) (+8) (+18)

(+18) (+20) (+18)

Skotsk Højlandskvæg Ungtyre 8 – 12 måneder Ungtyre 13 – 30 måneder

14 ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

Antal Gns.

Grænse

laveste 10 %

Grænse

højeste 10 % Antal Gns.

Alder v. slagtning (mdr.) 15 Få data Få data Få data 393 21.5

(+0.1)

Slagtevægt 15 Få data Få data Få data 393 219

(+4)

Klassifi cering form 5 Få data Få data Få data 99 5.5

(0)

Nettotilvækst g/dag 15 Få data Få data Få data 393 325

(+2)

( ) angiver ændringen fra 2006 til 2007

Grænse

laveste 10 %

16.2

(+1.1)

150

(-6)

3

(0)

214

(-6)

Grænse

højeste 10 %

28.1

(-0.6)

282

(-4)

8

(0)

456

(+21)


Slagteresultater

– krydsninger på malkekvæg

• Årligt slagtes 10.000 krydsningstyre på autoriserede slagterier

• De mest anvendte racer til krydsning på malkekvæg er Belgisk Blåhvidt Kvæg, Limousine og

Simmental – racerne bruges i næsten lige stort omfang

• Krydsning med Belgisk Blåhvide tyre giver klart de højeste klassifi ceringer

• Simmental giver de største tilvækster på RDM

• Charolais giver de største tilvækster på SDM-DH

• Aberdeen-Angus giver de højeste tilvækster på Jersey

Krydsninger på malkekvæg

I oktoberåret 2006/07 blev der registreret

1.000 krydsningstyre, tillagt på

RDM (tabel 11), 6.900 krydsningstyre

på SDM-HF (tabel 12) og 2.000 krydsningstyre

på jerseyhundyr (tabel 13).

RDM-krydsninger

Krydsninger med Limousine var mest

anvendt – cirka 50 procent. Med 8,3

blev klassifi ceringsresultatet bedst med

Belgisk Blåhvidt Kvæg som farrace.

Dernæst fulgte krydsninger med Limousine

med 7,5. Nettotilvæksten var med

717 g/dag størst for krydsninger med

Simmental, tæt fulgt af krydsninger

med Limousine med 709 g/dag nettotilvækst.

SDM-HF-krydsninger

Krydsninger med Belgisk Blåhvidt

Kvæg, Simmental, og Limousine udgør

95 procent af samtlige krydsningstyre.

Med 7,9 blev klassifi ceringsresultatet

for SDM-HF-krydsninger med Belgisk

Blåhvidt Kvæg den bedste kombination

efterfulgt af krydsninger med Charolais

og Limousine med 7,0. Nettotilvæksten

var med 737gram /dag størst for krydsninger

med Charolais.

Tabel 11. Ungtyre, krydsninger mellem kødkvægsracer og RDM (seneste 12 måneder – okt. 2007)

RDM

RDM

x

LIM

RDM X LIM

Forbedring

ift. RDM

RDM

SIM

RDM X SIM

Forbedring

ift. RDM

RDM

BBK

Jerseykrydsninger

Krydsninger med Belgisk Blåhvidt Kvæg

var mest anvendt, svarende til 32 procent.

De bedste klassifi ceringsresultater

for jerseykrydsninger blev opnået

med en Belgisk Blåhvid tyr som far –

6,7. Dernæst fulgte krydsninger med

Limousine og Charolais med 6,3 og 6,1.

Nettotilvæksten var med 647 g/dag

størst for krydsninger med Aberdeen–

Angus. Krydsninger med Belgisk Blåhvidt

Kvæg, Simmental og Limousine

havde nettotilvækster på cirka 600 g/

dag for tyre, slagtet før 12 måneders

alderen.

RDM X BBK

Forbedring

ift. RDM

Slagtet 8-12 mdr. (5.431) (275) (152) (49) (40)

Alder, mdr. 9,0 11,0 10,9 10,8 10,8

RDM

HER

RDM X HER

Forbedring

ift. RDM

Slagtet vægt, kg 197 256 59 258 61 254 57 243 46

Form 4,6 7,5 2,0 6,7 2,1 8,3 3,7 5,5 0,9

Nettotilvækst g/dag 642 709 67 717 75 706 64 685 43

Slagtet over 12 mdr. (6.092) (226) (169) (55) (34)

Alder, mdr. 12,5 14,3 14,4 14,5 14,6

Slagtet vægt, kg 246 277 31 283 37 303 57 281 35

Form 4,8 7,4 2,6 6,3 1,5 8,9 4,1 5,7 0,9

Nettotilvækst g/dag 596 594 -2 604 8 638 42 597 1

( ) angiver antal tyre

ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

15


Tabel 12. Ungtyre, krydsninger mellem kødkvægsracer og SDM-DH (seneste 12 måneder – okt. 2007)

( ) angiver antal tyre

SDM-

DH

16 ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

SDM-

DH LIM

SDM-DH

X LIM

Forbedring

ift.

SDM-DH SDM-

DH SIM

SDM-DH

X SIM

Forbedring

ift.

SDM-DH SDM-

DH BBK

SDM-DH

X BBK

Forbedring

ift.

SDM-DH SDM-

DH CHA

SDM-DH

CHA

Forbedring

ift.

SDM-DH SDM-

DH BAQ

SDM-DH

X BAQ

Forbedring

ift.

SDM-DH SDM-

DH HER

SDM-

DH HER

Forbedring

ift.

SDM-DH

Slagtet

8-12 måneder

(56.325) (728) (909) (1050) (101) (120) (63)

Alder, mdr. 9,1 10,8 10,8 10,6 11,0 10,4 10,5

Slagtet

vægt, kg

195 244 49 255 11 244 49 267 72 243 48 241 46

Form 3,8 7,0 3,2 6,3 -0,7 7,9 4,1 7,0 3,2 6,7 2,9 5,5 1,7

Nettotilvækst

g/dag

Slagtet over 12

626 682 56 712 86 686 60 735 109 702 76 696 70

måneder gamle (61.210) (793) (847) (1014) (105) (92) (90)

Alder, mdr. 12,4 14,3 14,2 14,1 14,2 14,1 15,0

Slagtet

vægt, kg

233 288 55 290 57 289 56 295 62 304 71 260 27

Form 3,8 7,1 3,3 6,3 2,5 8,2 4,4 2.7 -1,1 7,0 3,2 5,3 1,5

Nettotilvækst

g/dag

564 622 58 626 62 620 56 638 74 658 94 540 -24

( ) angiver antal tyre

Tabel 13. Ungtyre, krydsninger mellem kødkvægsracer og Jersey (seneste 12 måneder – okt. 2007)

JER

JER

LIM

JER LIM

Forbedring

ift.

JER

JER

SIM

JER SIM

Forbedring

ift.

JER

JER

BBK

JER

BBK

Forbedring

ift.

JER

JER

CHA

JER

CHA

Forbedring

ift.

JER

JER

ANG

JER X

ANG

Forbedring

ift.

JER

JER

HER

JER HER

Forbedring

ift.

JER

Slagtet

8-12 måneder (240) (196) (224) (279) (65) (51) (40)

Alder, mdr. 9,7 10,8 10,9 10,7 10,6 11,4 10,8

Slagtet

vægt, kg

144 216 72 215 71 213 69 217 73 237 93 205 61

Form 2,9 6,3 3,4 5,4 2,5 6,7 3,8 6,1 3,2 5,3 2,4 4,5 1,6

Nettotilvækst

g/dag

Slagtet over 12

450 610 160 598 148 595 145 621 171 647 197 577 127

måneder gamle (1.987) (394) (232) (367) (57) (71) (59)

Alder, mdr. 15,6 14,6 14,4 14,3 14,3 13,6 14,4

Slagtet

vægt, kg

206 255 49 247 41 256 50 261 55 280 74 259 53

Form 3,3 6,2 2,9 5,6 2,3 7,2 3,9 6,0 2,7 6,3 3,0 4,9 1,6

Nettotilvækst

g/dag

414 544 130 529 115 546 132 566 152 648 234 564 150


Individafprøvning af kødkvægstyre

Individprøverne for kødkvægstyre gennemføres

på Aalestrup Avlsstation.

Kvægavlsforeningen Dansire ejer avlsstationen

og stiller den til rådighed for

individafprøvningen. Kødkvægsafdelingen

i Kvægavlsforeningen Dansire har

det økonomiske og faglige ansvar for individprøverne,

hvis primære formål er at

afprøve et antal tyre, som gør det muligt

at selektere de 5 - 7 procent af de

genetisk bedste tyre til insemineringsprogrammet,

svarende til cirka 12 ungtyre

pr. år på tværs af racer. Sekundært

har individprøverne til formål at afprøve

tyre til brug i private kødkvægsbesætninger.

Antallet af tilmeldinger har fra efteråret

2007 været præget af Bluetongue situationen.

Indførelse af overvågningszonen

for Bluetongue har betydet, at fl ere

tilmeldte tyrekalve fra de østlige øer og

det sydlige Jylland ikke har kunnet indsættes

på grund af transportforbuddet

ud af overvågningszonen.

Kun 160 tyre blev individafprøvet

2007 mod 202 i 2006

Alle raceforeninger deltager i individafprøvningen

på grundlag af et godkendt

budget og en garanteret afprøvningspris.

I aftalen stiller raceforeningerne

garanti for afprøvning af mindst 175

tyre om året. Aftalen betyder, at der

betales en afgift på 3.000 kroner pr.

“manglende” tyr, hvis der ikke indsættes

det aftalte antal tyre. På grund af

Bluetongue restriktioner i 2007 vil ingen

raceforeninger blive opkrævet afgift

på grund af for få individafprøvede

tyre i 2007.

Individafprøvningsaftalen

Årligt gives et driftstilskud fra Kvægavlsforeningen

Dansires kødkvægsafdeling

til individafprøvningen. Tilskuddet

er sammensat af et beløb på 1.000 -

1.500 kr. pr. individafprøvet tyr, plus

10 kr. pr. inseminering foretaget med

kødkvægssæd. Driftstilskuddet svarer

årligt til cirka 600.000 kr.

I forbindelse med dannelsen af det nye

svensk – danske avlsselskab Viking Genetics

er der indgået en aftale om, at

“Aftalen om Individafprøvning” mellem

kødraceforeningerne og kvægavlsforeningen

fortsætter uændret for 1 år i

2008. (Aftalen kan ses på side 52)

Tilmelding af tyre til individprøven

Tilmelding skal ske senest, når tyren er

fem måneder gammel, til Viking Danmark

på e-mail: SYD@dansire.dk eller

telefon 7538 4500.

Hver 6. uge bliver der indsat tyre i karantænestalden

på Aalestrup Avlsstation.

Registreringer på individprøven

Afprøvningen begynder, når tyren er 8

måneder og afsluttes, når den er 13

måneder gammel. I prøveperioden måles

tyrens tilvækst, muskelareal og fodereffektivitet,

ligesom ædeadfærd og

eventuelle sygdomme registreres.

Individafprøvningsprisen ændret i

2008

Afprøvningsprisen er fastsat af et

grundbeløb + foderomkostning + transport

+ forsikring

Grundbeløb:

For tyre født i perioden 13. juni. 2007-

1. dec. 2007: 7.800 kr. pr. tyr

For tyre født i periode 2.dec. 2007-31.

maj. 2008: 8.300 kr. pr. tyr

Foderomkostning: efter foderforbrug

Transport: 500 kr. pr. transport

Forsikring: 300 kr. pr. tyr

Foderomkostningerne afregnes efter foderforbrug

og aktuel foderpris

Tilskud til individafprøvning

Viking Danmark yder et afprøvningstilskud

på 2.000 kr. pr. tyr, såfremt ejeren

af tyren underskriver erklæring om, at

tyren stilles til rådighed for racens insemineringsprogram.

Godkendte tyre tildeles avlstilskud.

Raceforeningerne opstiller krav for godkendelse

af tyre til afprøvning. Tilskuddets

størrelse afhænger af besætningens

avlsmæssige status. Viking Danmark

og Raceforeningerne bidrager hver

især med mindst 1.000 kr. til alm. avlsbesætninger

og 1.500 kr. til Aktive

Avlsbesætninger pr. godkendt tyr.

Samlet bliver tilskuddet 4.500 til 5.000

kroner pr. tyr. Tilskuddene er betinget

af opfyldelse af de respektive racers

minimumskrav til forældrenes S-indeks.

Derudover kan der være krav om en

mindstevægt ved tyrenes indsættelse i

individprøven.

Forældreskabsbestemmelse

Der er ikke krav til, at tyrene er forældreskabsbestemt

for at kunne individafprøves.

Det er op til ejer/køber at

sørge for, at tyren bliver faderskabsbestemt,

inden den bliver indsat i avlen.

Vær opmærksom på, at bekræftet faderskab

er en betingelse for, at tyrens

afkom kan have offi ciel afstamning.

Åbningstider for besøgende er som

hidtil den 1. lørdag i hver måned i

tidsrummet fra klokken 10.00 til

12.00. Eventuelle besøg på andre tider

skal aftales ved henvendelse på telefon

75 38 45 00. Racernes avlsudvalg har

adgang til stationen efter aftale.

ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

17


18 ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG


Tabel 14. Individprøveresultater, 2003/07

Race År Antal tyre

Vægt, kg

v/8 mdr.

Vægt, kg

v/13 mdr.

Daglig

tilvækst, g.

Muskelareal, cm2

(ultralyd) *)

FE pr. kg

tilvækst

Aberdeen-Angus 2003/04 10 404 676 1763 76,2 5,68

2004/05 8 418 704 1860 78,5 5,75

2005/06 18 386 665 1816 80,3 5,11

2006/07 30 366 631 1717 79,0 5,59

Belgisk

Blåhvidt Kvæg

2003/04 9 297 527 1499 96,1 4,86

2004/05 8 305 536 1495 91,6 4,82

2005/06 2 363 605 1571 93,4 5,52

2006/07 1 373 618 1591 90,4 5,75

Blonde d’Aquitaine 2003/04 15 385 658 1772 96,2 4,93

2004/05 12 396 651 1654 89,8 4,98

2005/06 8 379 652 1770 92,5 4,31

2006/07 20 392 652 1688 91,9 4,87

Charolais 2003/04 8 378 648 1754 88,0 4,91

2004/05 13 402 681 1810 88,2 5,22

2005/06 19 407 681 1782 86,5 4,87

2006/07 12 419 715 1918 85,8 4,93

Dexter 2004/05 8 172 287 750 87,7 5,78

2006/07 7 175 292 763 79,6 6,17

Galloway 2004/05 1 296 484 1221 85,6 5,96

2005/06 2 242 410 1088 83,8 5,38

2006/07 2 250 428 1159 80,9 5,11

Grauvieh 2003/04 1 387 602 1396 85,6 6,03

2004/05 2 403 654 1630 83,8 6,04

2006/07 2 350 562 1373 86,5 6,20

Hereford 2003/04 12 371 611 1564 76,5 5,60

2004/05 11 376 629 1646 80,0 5,68

2005/06 20 387 641 1651 81,2 5,33

2006/07 16 381 628 1603 83,2 5,79

Korthorn 2003/04 4 327 547 1429 79,3 5,95

2004/05 2 355 588 1516 81,3 5,81

2005/06 3 303 582 1807 78,4 4,51

2006/07 7 327 582 1659 82,1 5,47

Limousine 2003/04 36 360 606 1598 91,6 5,24

2004/05 21 362 598 1530 91,0 5,31

2005/06 56 364 609 1592 89,8 4,87

2006/07 59 366 608 1571 90,6 5,14

Piemontese 2003/04 2 301 549 1610 99,7 4,58

2004/05 4 371 586 1401 94,2 5,53

2005/06 3 340 544 1327 95,3 4,92

2006/07 3 290 511 1437 90,2 4,81

Salers 2003/04 4 327 540 1378 84,9 6,22

2004/05 5 337 560 1448 86,4 5,75

2005/06 2 352 630 1808 87,4 4,41

2006/00 2 301 585 1844 86,1 4,57

Simmental 2003/04 30 410 704 1909 84,7 5,51

2004/05 28 425 714 1873 83,3 5,52

2005/06 41 410 708 1935 83,7 5,07

2006/07 49 437 728 1891 82,3 5,53

Skotsk

Højlandskvæg

2003/04 7 224 396 1121 75,4 4,41

2004/05 11 237 399 1053 87,3 5,37

2005/06 8 247 408 1045 81,9 5,28

2006/07 15 248 400 987 82,2 5,40

*) Korrigeret til en levendevægt på 600 kg.

ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

19


Avlsværdivurdering på basis af registreringer

Registreringerne på individprøven anvendes

til at beregne avlsværdital for

tilvækst (T-tal), muskelfylde (U-tal) og

fodereffektivitet (FEF-tal). Arvbarheden

for tilvækst er 40 procent, muskelfylde

43 procent og foderudnyttelse 37

procent. Det er forholdsvis høje arvbarheder.

Formålet med individafprøvningen

er at fastlægge tyrenes avlsværdier

så sikkert som muligt. Derfor indregnes

slægtskabsinformation i de pågældende

avlsværdital.

Tiset Vagn P

Søgård Amir

Præstebro Burrito

20 ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

T-tal, U-tal og FEF-tal

Avlsværditallene udtrykkes i procent af

racens gennemsnit (100) og er baseret

på de seneste to års resultater. For antalsmæssigt

mindre racer er det de seneste

fem års resultater. T-tallet indgår

i tyrens Vækst-indeks. Til beregning af

Vækstindekset indgår også data for

indberettede slagtevægte i Kvægdatabasen.

U-tallet indgår i tyrens Slagteindeks.

Til beregning af Slagteindekset

indgår også data fra slagteriernes indberetninger

af klassifi ceringsresultater

til Kvægdatabasen.

Lykke Atlantis P

Høgsgård Søren

Hedegaard Ami

Publicering af avlsværdital

Hver uge beregnes T-, U- og FEF-tal for

de tyre, som netop har afsluttet prøven.

Spredningen på T- U- og FEF tal er

henholdsvis 5, 5 og 4 indeksenheder, i

modsætning til alle andre avlsværdital,

som nu har en spredning på 10 enheder.

Ældre tyres avlsværdital kan ændre sig

over tid, hvis søskende individafprøves

og på grund af den avlsmæssige udvikling.

Ældre tyres avlsværdital genberegnes

fi re gange årligt – ved hver beregning

af avlsværdital.

Hedetoft Vito P

Mandix Landlord

Resdal Polled Anton

Arkin Atle Akkedal Polled Benjamin


Resultater

Daglig tilvækst

Tilvækstresultaterne fremgår af tabel

14. Resultaterne er især forbedret for

Charolais i forhold til tidligere års afprøvningsresultater

med gennemsnit

på nu 1.900 gram daglig tilvækst. Charolaistyren

Gabslund Ben havde en tilvækst

på 2.370 gram

Aberdeen-Angus tyren Kjærgårds Bounty

havde den højeste daglige tilvækst

med 2.409 gram, og det gav et

T-tal på 114. Det er samtidig den højeste

tilvækst inden for Aberdeen-Angus

gennem samtlige år.

Simmental tyren Skellerup Boston P

blev den bedste mht. tilvækst inden for

racen med 2.214 gram. Tyren er godkendt

som insemineringstyr i avlsprogammet.

Muskelarealet udtrykt i cm2

Kødarealet offentliggøres ukorrigeret

på tyrenes slutopgørelse. Det vil sige,

at tyre, som har en lav 13 måneders

vægt, vil alt andet lige få mindre absolutte

tal for kødareal, end når arealerne

som hidtil har været korrigerede til 600

kg, og tyre med en stor 13 måneders

vægt vil alt andet lige få større tal for

kødareal. Dermed er det også helt klart,

at man ikke kan sammenligne mellem

racer, eftersom den gennemsnitlige 13

måneders vægt er vidt forskellig for de

respektive racer. Avlsværditallet for

muskelfylde (U-tallet) bliver fortsat beregnet

ud fra den korrigerede vægt.

Fodereffektivitet

Fire racer ligger nu under 5 FE pr. kg tilvækst

i gennemsnit for de afprøvede

tyre. Følgende racer har passeret denne

grænse: Blonde d’Aquitaine, Charolais,

Piemontese og Salers.

Vurdering af resultater

Individprøven er ikke en konkurrence

mellem racer. Individprøven går ud på

Bedømmelse af tyre og køer

Tabel 15. Antal kårede dyr 1994 - 2006 fordelt på racer

– inden for den enkelte race – at fi nde

tyre med de bedste arvelige egenskaber

med hensyn til daglig tilvækst, muskelfylde

og foderudnyttelse – og derefter

anvende dem i avlsarbejdet.

Mere konsekvent udvælgelse af avlsdyr

Hvis vi skal vende den genetiske trend

for samtlige tre parametre, tilvækst, ultralyd

og foderudnyttelse til en større

fremgang inden for racerne, er det nødvendigt

med en meget konsekvent udvælgelse,

dels af tyre til afprøvning,

men sidst – og ikke mindst – af de tyre,

som indsættes i avlsarbejdet.

Raceforeningerne kan via det økonomiske

tilskud styre og tilskynde, at opdrættere

af tyre med høj afstamningsværdi

får dem afprøvet.

Race 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total

Aberdeen-Angus 90 138 286 38 29 59 44 29 109 47 129 24 145 1167

Belgisk Blåhvidt Kvæg 20 42 35 10 4 5 0 10 35 27 8 2 21 219

Blonde d’Aquitaine 278 70 37 100 110 80 87 90 150 64 162 131 137 1496

Charolais 111 266 182 87 30 97 284 162 136 71 91 85 140 1742

Dexter 50 65 6 34 31 22 41 52 28 57 54 59 46 545

Grauvieh 0 0 1 3 2 0 3 1 1 11 35 25 18 100

Hereford 189 300 251 75 143 240 145 171 194 162 161 162 153 2346

Korthorn 5 28 1 3 1 16 5 17 42 6 8 21 62 215

Limousine 599 924 328 205 313 492 450 129 429 393 374 368 410 5414

Piemontese 12 47 27 8 21 38 5 14 13 5 5 23 18 236

Salers 0 0 0 0 0 24 6 5 1 27 8 5 12 88

Simmental 260 295 226 161 131 284 239 96 294 211 250 106 294 2847

Skotsk Højlandskvæg 69 79 37 101 25 58 42 54 93 89 111 76 42 876

ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

21


Bedømmelse af tyre og køer

Regler for bedømmelse

Tyrene skal være mindst 12 måneder

gamle ved bedømmelsen. Køer skal

være mindst én måned fra kælvning.

Ældre køer kan bedømmes sidste gang

efter 3. kælvning.

Bedømmelsesterminerne fastlægges af

de enkelte racers bedømmelsesinspektører

under hensyntagen til rationelle

besøgsruter. I god tid inden besøget

sendes besked om dato og omtrentligt

tidspunkt for besøget.

Klargøring til bedømmelse

Dyrene er normalt opbundne ved bedømmelsen.

Bedømmelse kan eventuelt

foregå ved, at dyrene er løsgående

på et mindre afgrænset areal – kan

være enten ude eller indendørs. Underlaget

skal være jævnt og tørt.

Besætningsbedømmelse: Grundbeløb

315 kr. plus 47 kr. pr. bedømt dyr +

moms (pris gældende for 2008).

Betingelse: Alle køer, der ikke har fået

4. kalv, samt avlstyre i besætningen

skal bedømmes.

22 ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

Bedømmelsesinspektører:

RACER Kåringsdommere:

Simmental Rolf Bross Andersen (Dansk Kvæg)

Aberdeen Angus Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret

Dansk Korthorn Udkærsvej 15

Grauvieh Skejby

Hereford 8200 Århus N.

Privat tlf. 86 45 24 56

Mobil: 40 30 02 52

E-mail: rba@landscentret.dk

Galloway Morten Ege Thomsen (Dansk Kvæg)

Charolais Landbocentret

Belgisk Blåhvidt Kvæg Horsøvej 11

9500 Hobro

Tlf.: 96 57 68 00

Mobil: 21 47 63 64

E-mail: met@hobro-landbo.dk

Skotsk Højlandskvæg Henrik Baymler

Piemontese Herningvej 3-5

Dexter 6950 Ringkøbing

Tlf. 96 80 12 00

Mobil: 3063 5796

E-mail: hba@vjl.dk

Limousine Jørgen Skov Nielsen

Salers Ålevej 50

7160 Tørring

Tlf.: 76 90 25 77

Mobil: 20 12 07 96

E-mail: jos@lro.dk

Blonde d’Aquitaine Jens Holm Danielsen

Hobrovej 437

9200 Aalborg SV

Tlf.: 96 34 51 12

Mobil: 40 97 73 60

E-mail: jhd@aalandbrug.dk


Tabel 16. Antal bedømte dyr, optimum og vægtning af egenskaber

Krop Muskelfylde Lemmer

Afvigekoder

for

lemmer

AfvigeLårKode-

Bredde

koder Kam,

KrydsKrydsLårInfyldeHasevinkelHaseFor- af bov BrystOverStørHel- for krop/ bred- Lænd, hældlængKrydsbredderLår- (fra vin(sistillinglemmerKnogle- RACE Antal

(for) dybdelinierelsehed racepræg de bredde ningdebreddedelårdybde siden) kelden) (bagfra) (forfra) bygning

Simmental 2953 Gns. 6,3 6,5 6,4 796 6,7 5,3 6,7 5,9 7,5 6,8 6,7 6,1 6,5 6,4 4,9 6,2 6,3 7,2 6,5

Optimum 7 7 7 9 9 9 9 5 9 8 8 9 9 9 4 6 9 9 6

Vægtning 0,15 0,15 0,15 0,15 0,35 0,05 0,13 0,11 0,08 0,08 0,08 0,15 0,11 0,11 0,15 0,20 0,20 0,20 0,20 0,15 0,05

Helhed 20% 50% 30%

Grauvieh 125 Gns. 5,8 6,5 4,9 6,7 7,5 5,3 7,1 5,0 7,6 7,0 7,1 7,2 7,3 6,4 5,3 4,9 7,5 7,8 4,6

Optimum 6 7 5 7 9 9 9 5 9 8 9 8 9 9 5 7 9 9 5

Vægtning 0,15 0,15 0,15 0,15 0,35 0,05 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,05

Helhed 30% 40% 30%

947 Gns. 5,7 6,7 4,7 6,0 7,2 6,2 7,1 5,2 7,3 7,1 6,8 7,1 7,3 6,5 5,4 4,1 7,2 7,3 4,4

Optimum 6 7 5 7 9 8 9 5 9 8 8 8 9 8 5 5 8 8 5

Skotsk

Højlandskvæg

Vægtning 0,15 0,15 0,15 0,15 0,35 0,05 0,12 0,12 0,09 0,11 0,09 0,12 0,13 0,12 0,10 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,05

Helhed 30% 40% 30%

Dexter 568 Gns. 5,5 6,9 4,8 5,7 7,2 5,6 7,2 5,1 7,4 6,8 6,5 6,8 7,2 6,4 6,0 3,9 6,8 7,4 3,2

Optimum 6 7 5 5 9 7 9 5 9 7 8 8 8 7 5 5 9 9 3

Vægtning 0,15 0,10 0,10 0,20 0,35 0,10 0,15 0,10 0,05 0,15 0,10 0,15 0,10 0,10 0,10 0,30 0,20 0,30 0,10 0,05 0,05

Helhed 40% 30% 30%

Salers 90 Gns. 5,9 6,8 4,5 6,8 6,9 5,3 6,9 5,5 7,0 7,1 7,0 7,2 7,4 6,5 5,4 4,9 7,7 7,4 4,2

Optimum 7 8 5 8 9 7 9 6 7 9 9 9 9 8 5 6 8 8 6

Vægtning 0,15 0,15 0,15 0,15 0,35 0,05 0,12 0,12 0,10 0,10 0,10 0,12 0,12 0,12 0,10 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,25

Helhed 30% 40% 30%

Angus 1233 Gns. 6,5 7,2 4,7 5,9 6,8 6,4 7,4 5,2 7,6 7,1 7,1 7,1 7,0 7,0 5,2 4,7 6,9 7,2 2,6

Optimum 7 8 5 7 9 8 9 6 9 9 9 9 9 9 5 5 8 8 3

Vægtning 0,16 0,16 0,18 0,20 0,25 0,05 0,10 0,10 0,05 0,10 0,10 0,13 0,12 0,15 0,15 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,05

Helhed 30% 40% 30%

Galloway 185 Gns. 5,3 6,6 4,6 5,2 6,4 4,9 6,1 4,8 6,7 6,5 6,4 6,8 6,9 6,2 5,3 4,0 7,0 7,1 4,3

Optimum 6 7 5 5 9 7 7 6 8 7 8 9 9 8 5 5 9 9 4

Vægtning 0,14 0,14 0,18 0,14 0,35 0,05 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,05

Helhed 30% 40% 30%

ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

23


Krop Muskelfylde Lemmer

Afvigekoder

for

lemmer

AfvigeLårKode-

Bredde

koder Kam,

KrydsKrydsLårInfyldeHasevinkelHaseFor- af bov BrystOverStørHel- for krop/ bred- Lænd, hældlængKrydsbredderLår- (fra vin(sistillinglemmerKnogle- RACE Antal

(for) dybdelinierelsehed racepræg de bredde ningdebreddedelårdybde siden) kelden) (bagfra) (forfra) bygning

Hereford 2452 Gns. 6,2 7,0 4,8 6,8 7,2 6,4 7,7 5,2 7,8 7,5 7,2 7,4 7,3 7,1 5,5 4,3 6,9 7,2 4,7

Optimum 6 7 5 7(8) 9 8 9 5 9 9 8 9 9 8 5 5 9 9 5

Vægtning 0,15 0,15 0,15 0,15 0,35 0,05 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,05

Helhed 30% 40% 30%

Hos Hereford har tyre og køer hvert sit optimum for størrelse

24 ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

Piemontese 240 Gns. 6,4 6,3 4,4 7,0 7,2 6,5 7,1 5,8 7,7 7,2 7,2 7,4 7,2 7,4 5,3 4,7 7,1 6,9 2,5

Optimum 6 6 5 6 9 9 9 6 9 8 9 9 9 9 5 5 8 8 2

Vægtning 0,15 0,15 0,15 0,15 0,35 0,05 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,05

Helhed 40% 40% 20%

1607 Gns. 5,8 5,8 6,3 8,0 6,6 6,0 6,7 5,5 6,5 6,5 7,0 6,8 6,7 6,2 5,5 6,7 7,5 7,3 2,9

Blonde

d’Aquitaine

Optimum 7 6 7 9 9 9 9 5 9 8 9 9 9 9 5 7 9 9 2

Vægtning 0,15 0,15 0,15 0,15 0,35 0,05 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,05

Helhed 40% 40% 20%

Korthorn 220 Gns. 5,9 7,2 4,8 6,7 7,3 5,7 7,4 4,8 7,5 7,4 7,0 7,3 7,4 6,6 5,4 4,4 7,1 7,5 4,3

Optimum 6 8 5 7 9 8 8 5 9 8 8 8 8 8 5 5 9 9 4

Vægtning 0,15 0,15 0,15 0,15 0,35 0,05 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,12 0,12 0,12 0,12 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,05

Helhed 30% 40% 30%

Charolais 1863 Gns. 6,5 6,7 5,7 7,4 7,3 6,9 7,7 5,4 7,6 7,6 7,6 7,5 7,3 7,4 5,9 4,3 7,0 7,3 5,5

Optimum 6 6 5 9 9 8 9 5 9 9 9 9 9 8 6 5 8 8 6

Vægtning 0,20 0,12 0,13 0,25 0,25 0,05 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,05

Helhed 30% 40% 30%

Limousine 5820 Gns. 6,5 6,6 4,6 5,4 6,6 5,7 6,5 6,0 7,6 6,9 6,9 6,9 6,8 6,8 4,7 5,5 6,9 6,9 2,9

Optimum 7 7 5 7 9 8 8 6 9 8 8 9 9 8 4 6 9 9 3

Vægtning 0,10 0,15 0,10 0,25 0,35 0,05 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11 0,30 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10

Helhed 33% 34% 33%

227 Gns. 6,6 6,3 4,9 6,7 7,0 6,7 7,1 6,3 7,5 7,5 7,6 7,7 7,2 7,4 5,8 4,6 7,3 7,0 3,1

Optimum 7 5 5 7 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 5 5 6 6 3

Belgisk

Blåhvidt

Kvæg

Vægtning 0,15 0,15 0,15 0,15 0,35 0,05 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,05

Helhed 30% 40% 30%


Aktive Avlsbesætninger

Opgørelsen over Aktive Avlsbesætninger

foretages to gange årligt, i marts

og september

I registreringsarbejdet med kødkvæg er

1.568 avlsbesætninger tilmeldt vejekontrollen.

De pågældende avlsbesætninger

er kandidater til at kunne certifi

ceres som “Aktiv Avlsbesætning”,

hvilket forudsætter, at visse krav til

avlsmæssige aktiviteter og forhold er

opfyldte. Der stilles krav om vejninger,

at køerne bedømmes, de anvendte ty-

Tabel 17. Udviklingen i antallet af Aktive Avlsbesætninger

res S-indeks samt om individafprøvning

af tyre.

De fi re krav i konceptet Aktive Avlsbesætninger

er:

1. Mindst 80 procent af besætningens

kalve skal være vejet ved fødsel,

200 dage og 365 dage

2. Alle besætningens køer over fi re år

skal være bedømt

3. En procentdel (40-60, afhængig af

Race / år 2003 2004 2005 2006 2007

Aberdeen-Angus 11 9 9 8 6

Belgisk Blåhvidt Kvæg 3 2 3 2 3

Blonde d’Aquitaine 7 12 10 11 13

Charolais 22 21 25 19 30

Dexter 1 3 6 8 6

Galloway - 1 1 1 31

Grauvieh - - 3 3 67

Hereford 34 36 41 34 3

Korthorn 1 1 2 1 1

Limousine 54 62 74 61 27

Piemontese 2 2 3 2 15

Salers 2 2 1 1 2

Simmental 23 32 33 28 4

Skotsk Højlandskvæg 9 16 16 16 1

I alt 169 199 227 195 209

Points-system for oprangering af Aktive Avlsbesætninger

Besætningsopgørelsen / Nøgletal

(X1): (S-indeks) = points / S-indeks

(X2): 5 points/krav opfyldt / Antal kriterier opfyldte

(1)vejninger – (2)kåringer

(3)inseminering/løbetyrenes S-indeks>108

(4)Individafprøvning

(X3): (kåringspoints – 80) / Besætningens gns. kåringspoints

(køer over 4 år)

(X4): 0,1 = 5 points > 1,0 kalve/årsko / Kalve / årsko

(X5): procentpoint > 10 % = 1 points / Tyrekalve individafprøvet (tillagt i besætningen)

/ antal fødte tyrekalve

Points_Sum = [X1 + X2 + X3 + X4 + X5]

race) af besætningens insemineringer/løbninger

skal være med tyre

med et S-indeks på mindst 108

4. Mindst 10 procent af besætningens

tyrekalve skal indsættes på individafprøve,

dog mindst en kalv hvert

andet år.

Udviklingen i antal Aktive Avlsbesætninger

I 2007 har der været 209 besætninger,

som opfyldte kravene til Aktiv Avlsbesætning.

Det er lidt fl ere end i 2006.

Målsætning

Formålet med Aktive Avlsbesætninger

er at styrke avlsarbejdet for den enkelte

race. Det er af stor betydning for

avlsværdivurderingen for tilvækst, at

der indberettes vægte ved fødsel, 200

og 365 dage for alle fødte kalve. Konceptet

har også til formål at stimulere

besætningerne til at bruge de genetisk

bedste tyre, aktivere bedømmelsesarbejdet

samt sikre individafprøvningen

af tyrekalve.

Konceptet Aktiv Avlsbesætning

1) Godkendte Aktive Avlsbesætninger

publiceres i de respektive raceblade

og på racernes websites

2) Oprangeringen foretages efter

points - tildelt efter nedenstående

regelsæt - kun bes. med mindst 5.0

årskøer

3) Raceforeningerne tilskyndes til at

hædre de bedste besætninger ved

de årlige generalforsamlinger/årsmøder

4) Raceforeningerne indfører forskellige

rabatordninger for Aktive Avlsbesætninger

– (rabat på ungtyre- og

importsæd)

ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

25


Tabel 18. Aktive avlsbesætninger

CHAROLAIS

Navn + adresse

26 ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

Chr. nr.

Antal Fødsel Antal

Vægte tyre

200

dg Antal

365

dg Antal F

Ove Nygaard, Vester Terplingvej 7, 6752 Glejbjerg 47454 8 49 5 327 4 561 7

Bjarne Pagh, Hvirringvej 44, 8762 Flemming 25144 7 47 2 309 3 595 7

Karsten Brødbæk, Nøvlingvej 280, 9230 Svenstrup J 83459 9 52 7 331 8 654 3

Skovbakkegård v/Erik H. Rasmussen, Brorfeldevej 9, 4350 Ugerløse 11916 9 53 11 346 5 537 5

Jan Larsen, Asselsvej 146, 7990 Øster Assels 88856 11 52 3 329 3 638 8

Jørgen Larsen, Vogdrupvej 2, 9830 Tårs 65197 24 50 26 357 9 625 10

Jens Frederiksen, Helsingevej 40, 4281 Gørlev 62219 3 52 3 355 1 624 3

Jørgen B. Jensen, Højbovej 1, 4520 Svinninge 113428 5 56 2 377 - - 3

Lillian Mariegaard, Vråvej 438, 9760 Vrå 87683 8 53 10 366 6 602 8

Chresten Kristensen, Bedstedvej 6, 6534 Agerskov 51141 7 49 5 364 2 601 4

Skovgården, Skovgårdsvej 5, 2980 Kokkedal 21747 4 53 - - - - 2

Åge Nielsen, Haderslevvej 465, 6230 Rødekro 48684 3 52 3 377 3 584 10

Ove Jensen, Lergravvej 26, 7490 Aulum 58788 17 50 7 308 3 611 31

Niels Wibe, Risenholmsvej 10, 3760 Gudhjem 62014 5 49 4 378 4 584 4

Kresten Poulsen Vrist, Flyvholmvej 5, 7673 Harboøre 61450 12 55 9 318 10 562 12

Henrik Olsen, Maglebjerg 2, 4520 Svinninge 11903 4 65 2 368 5 620 10

Ingrid Olsen, Toftevej 7, 4200 Slagelse 13334 10 50 8 320 8 572 10

Jens Peter Larsen, Højgårdsvej 35, 4400 Kalundborg 12024 4 54 3 323 4 581 1

Leif Jensen Christensen, Elsamvej 66, 9310 Vodskov 33155 3 50 5 319 6 520 3

Jens Madsen, Debel 56, 7884 Fur 76865 11 56 8 303 5 523 6

Flemming Nielsen, Bregnevej 12, 4652 Hårlev 68994 7 57 4 307 7 626 6

Poul Holm Poulsen, Holbækgård Mark 7, 8950 Ørsted 61611 2 52 2 374 2 621 2

Susanne Johansen, Ellingevej 36, 4573 Højby 40364 6 61 5 311 7 545 3

Ole Kristensen, Hvidevej 44, 8800 Viborg 39991 2 57 3 336 2 648 2

Per B. Olsen og Stig Carlsson, Slots Bjergbyvej 36 B, 4200 Slagelse 25528 3 50 7 282 2 527 -

Ellen og Bjørn Duus, Tanderupkærvej 38, 7400 Herning 61650 2 52 - - - - -

Kathrine M. Jensen, Toftegårdsvej 22, 9800 Hjørring 902345 - - 1 379 - - 5

ABERDEEN ANGUS

Navn + adresse

Chr. nr.

Antal Fødsel Antal

Vægte tyre

200

dg Antal

365

dg Antal F

Rigmor Hansen, Kvostedvej 1, 8831 Løgstrup 72251 9 35 6 357 6 577 14 38

Carl Foght, Gammeltoftevej 2, 8732 Hovedgård 24300 3 49 - - 4 524 4 38

Niels Nielsen, Ålbækvej 38, 7860 Spøttrup 67696 10 39 5 344 5 566 11 35

Carsten Petersen, Gartnerstien 7, 4460 Smertinge 12322 20 42 18 293 18 536 24 38

Gabrielle Albrektsen, Fanefjord Kirkevej 56, 4792 Askeby 83848 66 38 8 277 25 520 48 37

Yelva Rubeck, Katballevej 14, 8800 Viborg 86868 9 44 10 358 2 579 8 37


ødsel Antal

Vægte kvier Klassifi cering Gns. S-indeks Kåring

antal gns

points

200

dg Antal

365

dg Antal Tyre Antal Gns. Antal Gns.

Års

køer

Kalve/

årsko % ins.

Indivafp

tyre Point

49 6 313 2 380 4 11,8 26 114 3 80 8 1,8 100 0 169

43 1 333 7 440 3 12,0 34 107 8 82 13 1,2 50 2 157

45 2 299 4 494 4 11,3 25 106 9 83 12 1,0 71 3 152

47 8 300 8 485 1 12,0 51 108 12 81 21 0,7 39 4 148

51 2 341 2 488 1 12,0 30 110 0 13 1,5 91 0 145

43 13 308 10 469 7 11,6 54 111 16 82 30 1,0 59 5 144

47 - - 1 540 2 11,0 9 111 2 84 5 1,2 100 0 140

52 - - 1 447 - - 15 114 0 6 1,2 75 0 139

48 5 364 3 517 - - 32 112 0 14 1,2 100 0 137

45 5 314 5 526 - - 30 113 0 10 1,2 81 0 133

41 - - - - - - 14 106 0 5 1,2 100 0 126

50 3 313 3 478 2 12,5 29 106 0 11 1,2 62 0 126

48 9 333 3 427 7 9,6 119 111 4 75 45 1,0 55 2 123

41 5 333 6 496 - - 24 109 2 79 8 1,0 100 0 123

54 16 272 13 479 14 11,9 55 106 15 81 27 0,9 59 1 122

51 7 307 5 502 1 10,0 30 109 5 82 13 0,9 71 1 121

47 13 290 16 402 3 9,7 48 106 0 19 1,1 11 0 121

53 4 274 4 454 - - 16 114 3 81 6 0,8 33 0 120

45 9 274 6 465 3 11,3 36 103 9 75 15 0,5 75 1 116

54 4 314 5 420 4 11,8 35 106 6 78 18 1,0 17 1 114

54 1 247 6 491 8 12,8 32 106 11 82 16 0,7 30 0 113

55 3 289 2 467 2 10,0 11 110 2 79 5 0,8 100 0 109

56 6 264 6 406 4 11,3 28 109 1 76 12 0,8 100 0 105

49 2 297 3 459 1 13,0 10 107 0 6 0,7 100 0 102

- 4 261 2 412 2 11,5 8 113 0 4 0,8 100 0 < 5 køer

- - - - - - - 7 103 0 2 1,0 0 0 < 5 køer

41 2 284 5 425 - - 15 107 0 4 1,3 100 0 < 5 køer

ødsel Antal

Vægte kvier Klassifi cering Gns. S-indeks Kåring

antal gns

points

200

dg Antal

365

dg Antal Tyre Antal Gns. Antal Gns.

Års

køer

Kalve/

årsko % ins.

Indivafp

tyre Point

9 343 8 467 2 6,0 52 119 6 82 25 1,0 3 3 159

4 267 3 414 2 7,0 13 114 3 82 7 0,9 25 1 154

9 298 5 431 5 8,6 50 120 9 83 21 1,0 100 2 153

19 259 16 408 11 8,5 102 121 16 81 42 1,1 43 2 142

- - 29 413 6 8,7 183 110 45 80 96 1,1 16 5 135

8 296 3 450 - - 22 117 9 80 17 0,9 0 0 127

ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

27


28 ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG


ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

29


BELGISK BLÅHVID

30 ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

Chr. nr.

Vægte tyre

200

365

Navn + adresse

Antal Fødsel Antal dg Antal dg Antal Fø

Gitte Holmberg Thomsen, Rosenhøjvej 50, 9900 Frederikshavn 92453 - - 1 332 - - 2

Holger Bolvig Nielsen, Krogsdamvej 85, 9352 Dybvad 36658 3 52 - - - - 1

Egebaksande v/Grethe Stief, Egebaksandevej 18, 7700 Thisted 78238 11 47 6 311 13 542 10

DEXTER

Chr. nr.

Vægte tyre

200

365

Navn + adresse

Antal Fødsel Antal dg Antal dg Antal F

Marianne Winther og Harald Thisted, Viborgvej 81, 7470 Karup J 68615 8 21 4 186 2 329 6

Henrik Amnitzbøll Nielsen, Veggerbyvej 138, 9240 Nibe 106360 5 22 6 153 4 198 4

Hans Henrik Mikkelsen, Videbækvej 15, 6900 Skjern 102024 2 26 1 143 2

Niels Kristian Pedersen,Kærmarksvej 27, 6780 Skærbæk 902337 1 179 2 283 2

Kirstine Søgaard Hansen, Hvingelvej 10, 6950 Ringkøbing 55398 1 17 1

Benny B. Bertelsen, Sulkendrupvej 20, 5800 Nyborg 52631 1 21 3 240 2

GRAUVIEH

Chr. nr.

Vægte tyre

200

365

Navn + adresse

Antal Fødsel Antal dg Antal dg Antal F

Ole Steiniche Rasmussen, Gammelvej 7, 6630 Rødding 71828 4 50 3 344 1 536 1

Pernille Rosborg, Tværvejen 10, 7160 Tørring 90415 3 45 2 316 1 500 7

Ove Nielsen, Bæktoftvej 1, 6933 Kibæk 79452 3 34 3 280 1 513 5

Arne Hjortshøj Rasmussen, Midtbyen 1, 6780 Skærbæk 50638 3 47 3 326 3 561 4

PIEMONTESE

Chr. nr.

Vægte tyre

200

365

Navn + adresse

Antal Fødsel Antal dg Antal dg Antal F

E. Flensted Andersen, Nibevej 376, 9200 Aalborg SV 32664 5 44 5 320 4 500 1

Emil Bruunsgaard, Puggårdsvej 56, 6771 Gredstedbro 44916 7 46 5 306 6 518 7

Niels Kristian Pedersen, Kærmarksvej 27, 6780 Skærbæk 51075 1 47 1 279 1 498 -

KORTHORN

Chr. nr.

Vægte tyre

200

365

Navn + adresse

Antal Fødsel Antal dg Antal dg Antal F

Karl Barslund, Kollevej 25, 6830 Nørre Nebel 45525 10 42 9 307 5 490 5

Kjælbygaard v/Mads og Jens Henrik Thøgersen, Bromøllevej 30, 7700 Thisted 5042 - - - - - - -


dsel Antal

Vægte kvier Klassifi cering Gns. S-indeks Kåring

antal gns

points

200

dg Antal

365

dg Antal Tyre Antal Gns. Antal Gns.

Års

køer

Kalve/

årsko % ins.

Indivafp

tyre Point

40 3 290 - - - - 13 108 0 6 100 1 208

46 2 216 2 307 - - 11 105 6 82 8 62 0 122

44 3 260 11 354 11 13,5 11 100 2 77 37 95 1 117

ødsel Antal

Vægte kvier Klassifi cering Gns. S-indeks Kåring

antal gns

points

200

dg Antal

365

dg Antal Tyre Antal Gns. Antal Gns.

Års

køer

Kalve/

årsko % ins.

Indivafp

tyre Point

19 3 152 3 245 2 3 23 104 5 82 13 1,1 0 0 126

18 1 120 21 100 2 80 11 0,8 0 0 100

22 6 126 4 174 9 102 2 78 4 1 80 0 < 5 køer

20 4 111 1 81 2 1 100 0 < 5 køer

17 3 108 0 84 3 0,7 20 0 < 5 køer

20 8 92 4 79 4 1 0 1 < 5 køer

ødsel Antal

Vægte kvier Klassifi cering Gns. S-indeks Kåring

antal gns

points

200

dg Antal

365

dg Antal Tyre Antal Gns. Antal Gns.

Års

køer

Kalve/

årsko % ins.

Indivafp

tyre Point

36 5 276 1 438 - - 10 98 4 87 6 0,8 57 2 150

40 7 263 2 398 18 111 0 7 1,3 100 0 141

38 4 248 3 379 - - 20 107 4 89 7 1,1 56 0 136

39 4 255 4 363 - - 19 120 3 85 8 0,9 25 0 135

ødsel Antal

Vægte kvier Klassifi cering Gns. S-indeks Kåring

antal gns

points

200

dg Antal

365

dg Antal Tyre Antal Gns. Antal Gns.

Års

køer

Kalve/

årsko % ins.

Indivafp

tyre Point

41 2 289 2 420 3 14,3 17 103 6 84 9 0,7 100 3 162

41 6 233 3 344 - - 31 99 5 84 11 1,3 85 1 137

- - - - - 2 15,0 2 105 1 89 2 0,5 100 0 < 5 køer

ødsel Antal

Vægte kvier Klassifi cering Gns. S-indeks Kåring

antal gns

points

200

dg Antal

365

dg Antal Tyre Antal Gns. Antal Gns.

Års

køer

Kalve/

årsko % ins.

Indivafp

tyre Point

45 5 286 7 366 7 8,4 29 127 2 100 13 1,2 4 4 207

- - - - - - - 2 105 0 2 - 100 0 < 5 køer

ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

31


HEREFORD

Navn + adresse

32 ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

Chr. nr.

Antal Fødsel Antal

Vægte tyre

200

dg Antal

365

dg Antal F

Egon Petz, Smedegade 35, 6535 Branderup J. 49422 3 45 2 317 4 625 7

Kim Langballe, Vingumvej 14, 8740 Brædstrup 23980 3 44 4 271 7 545 8

Aage Bonde Nielsen, Aldumvej 56, 8722 Hedensted 61536 5 47 5 334 3 553 5

Lisbet Holm, volkmøllervej 19, 8900 Randers 90709 5 46 3 368 1 598 3

Mølgaard v/Ib Ravn, asbovej 16, 6600 Vejen 45392 6 49 5 321 4 537 1

Ervin Nørgaard Mathisen, Vadstedvej 130, 8450 Hammel 55360 5 43 1 377 - - 5

Bent Sørensen, Assendrupvej 12, 8732 Hovedgård 25311 5 41 7 346 4 618 7

Jørgen Tuesen/Ulla Sandgaard, Oensvej 41, 8700 Horsens 18522 7 45 4 324 2 575 6

Højbo Hereford v/Michael Alexander, Gedhusvej 29, 7451 Sunds 55899 19 41 17 285 15 527 16

Niels Nielsen, Ribe-Vejle Landevej 58, 6622 Bække 46389 24 43 14 332 13 563 9

Kirstein Munk Simonsen, Aalborgvej 76, 9240 Nibe 33389 16 42 18 318 14 570 12

Niels Vendelbo, Sorringvej 72, 8600 Silkeborg 25004 5 45 4 332 3 651 4

Anders Søndergaard, Kammerherrevej 10, 9240 Nibe 69972 28 42 21 302 19 525 27

Jørgen Holm Thomsen, Novej 2 A, 6950 Ringkøbing 82681 5 43 6 340 6 634 7

Jimmy Sørensen, Røddinglundvej 15, 7480 Vildbjerg 91240 2 39 - - 3 624 4

Jens Krogshede, Krogshedevej 14, 7650 Bøvlingbjerg 58378 10 46 7 303 6 560 10

Vagn Hoffmann Hansen, Toftvej 18, 7500 Holstebro 59195 11 43 13 330 8 599 5

Chr. Hammerum, Peløkkevej 54 A, 5900 Rudkøbing 18434 3 45 7 315 7 596 5

Erik Herman Siersbæk, Amstedbrovej 14, 7741 Frøstrup 39565 6 47 6 332 10 584 7

Jens Peder Søe, Novej 24, 6950 Ringkøbing 56477 5 45 5 315 3 499 5

Svend Thorsager, Skivevej 9, 9632 Møldrup 63582 5 52 5 311 1 522 5

Trudsgård v/Annelise Konggard, Hvrisvej 27, 8830 Tjele 70444 17 44 20 321 5 544 14

Kurt Rasmussen, Toustrupvej 135, 8472 Sporup 90572 3 44 1 308 6 587 13

Jan Broberg, Sallvej 130, 8450 Hammel 40316 6 43 6 231 3 428 5

Gert Pedersen, Dalvejen 20, 8850 Bjerringbro 69495 5 38 3 367 5 581 5

B.I. Hereford v/Keld Balle, Vestergade 39, 5672 Broby 24436 2 47 3 224 1 451 1

Runoberg v/Kurt og Birthe Nielsen, Lundevejen 8, 7860 Spøttrup 71944 10 44 7 259 10 461 8

Bakkegård Hereford v/Hanne Viborg, Hostrupvej 40, 7860 Spøttrup 66049 1 47 3 302 2 505 3

Lic Agro v/Bent Toft Viuf, Mosekærsvej 4, 4180 Sorø 86440 8 46 7 303 5 532 16

Finn Ingvar Nielsen, Knudstrupvej 5, 4180 Sorø 74350 4 44 - - - - 2

Ove Lund Engbjerg, Snevrevej 15, 9850 Hirtshals 70524 3 47 - - - - 1

Lisa M. Pedersen, Espestok 61, 5210 Odense NV. 74864 3 46 1 376 1 654 -

Helle Bastrup, Løsningsvej 11, 8762 Flemming 81246 3 44 4 318 3 532 2

SALERS

Chr. nr.

Vægte tyre

200

365

Navn + adresse

Antal Fødsel Antal dg Antal dg Antal

Tvistgård v/Jesper Hildebrandt, Skuldelevvej 44, 4050 Skibby 83294 6 43 4 265 4 498 6 4


ødsel Antal

Vægte kvier Klassifi cering Gns. S-indeks Kåring

antal gns

points

200

dg Antal

365

dg Antal Tyre Antal Gns. Antal Gns.

Års

køer

Kalve/

årsko % ins.

Indivafp

tyre Point

43 5 291 4 422 - - 17 121 3 78 8 1,3 44 4 272

43 8 257 4 438 2 6 18 121 3 80 10 1,1 21 1 176

45 4 303 4 446 1 7 15 125 3 85 8 1,3 40 0 160

43 1 262 3 493 1 5,0 12 120 4 87 7 1,1 50 1 157

42 1 268 1 442 - - 12 122 2 84 7 1,0 0 1 153

43 1 405 1 491 3 8,0 11 112 4 84 9 1,1 6 1 151

40 9 283 6 458 2 7 26 110 10 80 15 0,9 20 2 150

44 8 265 5 411 - - 24 118 2 81 10 1,3 53 0 149

41 11 248 13 340 13 8,9 65 116 0 27 1,3 37 0 146

42 8 286 10 441 7 7,6 57 116 12 79 27 1,2 11 3 143

41 6 275 5 436 13 8,8 35 121 14 79 25 1 46 2 142

47 - - 2 416 2 8,5 15 120 0 7 1,1 9 0 140

38 19 258 15 384 17 7,9 83 111 0 41 1,3 7 3 137

42 4 304 2 416 3 8,3 27 119 1 82 11 1,1 100 0 136

39 1 308 2 524 1 10,0 14 118 2 78 5 1,2 100 0 136

48 9 288 1 410 4 8 29 114 1 81 19 1,1 47 0 135

41 7 277 5 426 - - 27 121 6 78 15 1,1 42 0 134

46 2 275 2 413 - - 20 113 3 85 9 1 90 0 133

43 6 301 4 441 3 9,3 28 116 9 82 15 1 100 0 133

42 8 300 5 428 3 9,7 20 119 4 79 9 1,1 93 0 133

44 6 295 6 418 5 8 21 121 3 79 12 0,8 60 1 130

42 16 265 19 404 4 8,5 56 107 14 81 25 1,2 55 0 128

34 8 265 1 456 - - 26 107 10 79 15 1,1 25 0 126

40 3 227 3 378 1 5 14 105 0 9 1,2 0 0 125

39 4 268 4 390 4 7,8 26 114 1 75 11 1 100 0 124

47 2 221 3 331 - - 7 118 2 80 4 0,8 100 0 123

46 7 229 8 318 8 8,5 35 108 0 17 1,1 0 0 123

40 1 305 2 369 - - 11 112 2 82 5 0,8 86 0 119

44 1 316 4 382 10 6,8 38 105 17 79 26 1 9 0 119

43 - - 2 438 - - 12 100 0 68 7 0,9 0 0 93

38 - - 3 426 - - 7 109 0 85 3 1,3 20 0 < 5 køer

- 1 324 1 443 - - 6 109 0 4 0,5 100 0 < 5 køer

42 2 274 1 383 3 6,7 11 125 1 83 4 1,3 100 0 < 5 køer

ødsel Antal

Vægte kvier Klassifi cering Gns. S-indeks Kåring

antal gns

points

200

dg Antal

365

dg Antal Tyre Antal Gns. Antal Gns.

Års

køer

Kalve/

årsko % ins.

Indivafp

tyre Point

1 2 281 3 448 5 6,6 28 104 6 81 11 1,1 100 4 186

ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

33


LIMOUSINE

Navn + adresse

34 ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

Chr. nr.

Antal Fødsel Antal

Vægte tyre

200

dg Antal

365

dg Antal F

Jens Jacobsen, Snorupgårdsvej 10, 9240 Nibe 33073 3 43 2 315 1 490 3

Poul Erik Poulsen, Rolighedsvej 9, 8881 Thorsø 73213 11 44 12 313 9 563 7

Peter Kragh Madsen, Gl. Landevej 10, 8900 Randers 89195 1 41 1 355 3 552 1

Jan Winum Povlsen, Læborgvej 66, 6650 Brørup 45213 7 42 5 312 6 574 13

Poul Thorkildsen, Brandevej 24, 8766 Nørre Snede 24709 4 47 4 347 2 579 2

Ole Winther Jensen, Hedelundsvej 70, 9870 Sindal 89190 2 49 1 257 1 462 3

Erik Carstensen og Eva F. Hansen Hovedvejen 5, 6650 Brørup 43142 10 45 10 324 7 588 4

Storgård Limousine v/Finn Storgård, Nøddelundvej 59, 8850 Bjerringbro 88890 10 41 8 318 5 607 8

Ole Nygaard, Lystrupmindevej 7, 8654 Bryrup 62144 10 43 9 291 5 592 5

Bent Svenning Jessen, Risgårdvej 1, 6650 Brørup 43175 12 44 9 319 7 583 7

Kirsten Levinsen, Industrivej 9, 8981 Spentrup 29250 5 45 1 382 - - 1

Thorkild Ellegård, Godthåbvej 1, 8766 Nørre Snede 24719 12 40 4 286 3 542 5

Rasmus Levinsen, Sporup Kirkevej 95, 8450 Hammel 64467 6 43 6 324 10 606 4

Snapholt v/Thomas Lomholt, Burskovvej 275, 9830 Tårs 64893 3 47 1 316 2 574 4

Bent Ludvigsen, Højbjergvej 10, 4700 Næstved 14385 7 42 6 291 3 558 2

Allan Lorentzen, stilundvej 24, 6621 Gesten 38238 3 43 6 319 4 587 5

Jens Falkenberg, Ørslevklostervej 96, 7840 Højslev 87912 6 45 11 339 6 598 4

Jes Søgaard Jørgensen, Vojensvej 4, 6500 Vojens 53120 8 44 10 328 7 587 6

Olstrup Limousine v/Lone Nielsen 93020 8 42 7 309 2 557 6

Kurt Haugaard Simonsen, Sdr. Højrupvejen 9, 5750 Ringe 81417 5 39 4 291 1 578 3

Lars Juellund, Hobrovej 39, 9510 Arden 31898 12 48 12 343 7 599 7

Jørgen Østergaard Jensen, Svendshøjvej 3, 7830 Vinderup 57270 5 45 6 323 3 546 7

Søren Hedegaard Jensen, Rødsandvej 1, 6823 Ansager 42909 10 42 16 320 9 614 10

Per Lauritsen, Kviesgårdvej 7, 7620 Lemvig 54709 5 42 3 330 4 503 3

Erik Bøge Pedersen, Vester Trabjergvej 10, 7830 Vinderup 57065 9 41 10 346 6 591 7

Ejvind Kjøge Svejstrup, Trehøjevej 1, 8883 Gjern 64149 9 47 3 303 2 508 10

Arne Dahl, Refshøjvej 4, 7200 Grindsted 42898 9 43 5 323 4 530 10

Freddie L. Christiansen, Kallehavevej 3, 8900 Randers 27593 9 43 11 325 5 575 6

Svend Riis Nielsen, Resdal Bakke 52, 8600 Silkeborg 85976 5 45 5 285 2 614 7

Laurids Thomsen, Jordrupvej 24, 6040 Egtved 23049 5 44 4 323 4 516 5

Niels Ejlekær Nielsen, Æblevej 19, 5853 Ørbæk 17884 13 46 10 333 8 592 9

Rolf Lennart Mortensen, Ravningvej 39, 7182 Bredsten 75470 6 46 5 342 2 561 8

Anne Marie og Karsten Bruun Muus, Lerbjergevej 20, 8370 Hadsten 77278 7 43 12 299 7 527 7

Jan Peter Jensen, Vejlmosevej 5, 8883 Gjern 96462 4 45 - - - - -

Arne Brandstrup, Flaskevejen 2, 4270 Høng 11659 3 46 3 364 - - 5

Michael Skjoldan, Østkystvejen 395, 9300 Sæby 34022 3 45 3 369 6 586 12

Erik Storgård Nielsen, Johan Skjoldborg Vej 43, 7182 Bredsten 3475 6 42 7 286 4 547 5

Jørn K. Jessen, Fuglehøjvej 3, 6920 Videbæk 72624 10 43 10 278 14 537 14

Svend Aage Kristensen, Skjoldbjergvej 14, 6623 Vorbasse 46791 3 44 4 323 2 556 8

Palle Bulow Skovborg, Pinnebjergvej 2, 8620 Kjellerup 64371 17 43 25 292 8 523 16

Granly Limousine v/Bent Schultz, Granlyvej 2, 6500 Vojens 53121 9 46 16 341 6 644 12

Kriminalforsorgen, Strandgade 100, 1401 København K. 5814 19 42 23 283 11 539 23

Jakob Ravn, Skovdalsvej 10, 8881 Thorsø 17688 10 45 8 326 3 600 5

Helle Boll, Hvingelhatvej 7, 9520 Skørping 33708 1 43 1 347 3 687 3

Kresten V. Nielsen, Jungetvej 37, 7870 Roslev 67299 7 41 3 311 4 529 3

Sølyst v/N. E. Lykke Hansen, Sølystvej 2, 8410 Rønde 28931 6 47 9 307 8 568 8

Lene Andersen, Ørslevvester 25, 4100 Ringsted 68580 6 47 12 299 9 548 10

Palle Sørensen Black, Uglbjergvej 12, 6900 Skjern 77446 17 42 8 342 6 561 19


ødsel Antal

Vægte kvier Klassifi cering Gns. S-indeks Kåring

antal gns

points

200

dg Antal

365

dg Antal Tyre Antal Gns. Antal Gns.

Års

køer

Kalve/

årsko % ins.

Indivafp

tyre Point

42 3 298 3 447 - - 16 109 3 84 7 0,9 82 2 184

40 4 277 4 386 10 12,8 32 112 9 82 15 1,1 18 6 183

37 3 270 2 434 - - 10 115 2 78 6 0,3 63 1 183

41 1 265 7 474 1 12,0 41 109 11 85 16 1,3 31 3 181

47 2 297 5 494 2 14,0 16 124 3 81 8 0,8 0 2 175

46 2 285 2 438 1 14,0 11 112 1 80 5 1,0 20 1 167

40 4 321 2 457 1 11,0 22 116 7 84 11 1,3 13 2 165

40 4 301 4 463 1 12,0 35 115 8 84 15 1,1 33 3 159

38 1 281 3 464 2 13,0 21 115 4 82 13 1,2 0 2 157

42 7 292 8 430 3 13,7 34 112 10 84 17 1,1 56 3 156

42 - - - - - - 9 115 3 89 5 1,2 0 0 149

38 8 224 12 391 4 13,3 35 127 6 79 17 0,9 100 2 148

38 5 290 3 467 1 12,0 16 112 7 89 10 1,0 0 1 148

46 4 269 6 428 - - 22 114 6 86 8 0,9 100 1 148

40 2 286 6 406 - - 23 121 4 82 9 1,0 0 1 147

41 2 267 1 386 - - 17 108 1 86 10 0,8 88 1 147

43 3 317 1 513 5 13,0 21 109 3 83 13 0,8 100 2 145

41 8 291 6 452 4 12,5 31 112 6 82 14 0,9 52 2 144

45 8 287 9 429 3 12,7 27 110 8 79 10 1,4 31 0 144

43 4 270 5 414 1 14,0 17 119 1 84 7 1,1 100 0 143

45 3 294 4 446 2 13,5 40 112 8 85 17 1,1 100 1 142

45 5 286 2 419 2 11,5 21 114 5 82 11 1,0 93 1 141

39 8 299 4 475 9 12,9 42 115 12 85 20 1,0 100 1 140

42 3 299 1 421 3 12,7 16 107 2 83 7 1,1 100 1 140

40 3 294 3 423 2 12,5 31 111 9 86 15 1,0 68 1 138

45 7 269 12 427 - - 40 114 8 83 17 1,1 18 1 138

39 9 289 8 455 3 11,7 40 116 14 80 20 1,1 10 1 137

38 7 244 3 419 2 12,0 28 111 8 85 14 1,1 33 0 136

43 4 276 2 369 - - 24 101 0 10 1,2 9 1 136

46 10 296 10 417 - - 28 109 5 85 12 0,8 10 1 134

41 8 300 8 391 5 13,8 36 116 10 81 21 1,0 0 2 132

42 9 290 9 455 1 14,0 33 114 7 83 13 1,1 23 0 132

40 9 260 4 425 - - 26 107 7 81 13 1,1 6 1 132

- 3 289 4 423 - - 12 114 4 86 6 0,7 0 0 130

43 4 284 3 418 1 13 16 111 3 82 8 1,0 100 0 128

41 6 300 8 473 4 12,3 35 109 10 84 15 1,0 28 0 128

41 4 255 4 420 6 13,2 29 109 9 76 12 0,9 0 1 127

41 7 259 8 386 14 12,9 46 111 19 81 26 1,0 9 0 127

43 4 257 5 393 5 13,0 29 108 2 78 11 1,1 18 0 126

42 18 273 9 333 14 12,6 53 106 9 80 27 1,2 97 1 126

46 11 304 9 437 - - 37 110 0 19 1,1 67 0 125

40 25 248 13 468 12 11,8 89 112 28 76 42 1,0 2 0 123

42 7 297 6 439 3 12,0 36 108 14 85 16 0,9 45 0 123

43 4 302 2 468 - - 9 115 4 88 6 0,7 14 0 123

39 5 276 6 466 2 12,0 21 109 0 10 1,0 87 1 123

43 10 280 11 457 4 12,5 18 108 9 84 20 0,8 4 0 122

40 3 237 3 367 9 11,4 28 102 10 78 16 0,9 67 1 122

40 15 264 9 390 1 13,0 78 107 25 80 38 0,9 0 1 122

ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

35


LIMOUSINE

Navn + adresse

36 ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

Chr. nr.

Antal Fødsel Antal

Vægte tyre

200

dg Antal

365

dg Antal F

Svend Mølgaard, Over Bækken 3, 9530 Støvring 30259 4 43 8 315 6 574 3

Henrik Ingo Hansen, Gammelby Mosevej 7, 6600 Vejen 113474 3 52 2 300 - - 5

Kristian Hokser Olesen, Ålhøjvej 22, 7741 Frøstrup 39543 4 38 8 309 8 550 5

Per Lynge Laursen, Storardenvej, 19, 9510 Arden 30034 5 45 2 316 3 566 9

Keld Axelsen, Ørrisvej 1, 9500 Hobrob 40359 17 46 11 339 13 558 5

Bent Bjertrup Kloster, Øster Lundgårdvej 29, 7620 Lemvig 73007 7 40 - - 7 521 9

Hans-Aage Steenberg, Dalegårdsvej 12, 3770 Allinge 79000 4 43 - - - - 2

Leo Stålegård Poulsen, Søndre Lyngvej 33, 3700 Rønne 73761 4 41 5 271 2 515 4

Bent O. Lauesen, Østergade 35, 9510 Arden 90632 2 41 3 350 1 606 3

Susanne Tilma Øvlisen, Thorsagervej 36, 8550 Ryomgård 88982 - - 1 308 5 543 6

Morten Lykke-Hansen, Sølystvej 2, 8410 Rønde 6183 2 46 2 280 1 513 -

Peter Tandrup Kloster, Granlyvej 2, 6500 Vojens 6393 - - - - - - -

Jens Christian Mortensen, Kelddalvej 20, 9240 Nibe 26235 3 46 3 324 3 572 4

Paul Sønnichsen, Midtengvej 8, 6270 Tønder 50977 1 43 - - - - -

Mogens Damgaard, Skyumvej 149, 7755 Bedsted Thy 79306 1 39 - - 1 493 2

Poul Jeppesen, Oddesundvej 162, 7700 Thisted 81062 3 44 1 398 3 557 -

Grunnet Limousine v/Søren Grunnet, Elkjærhøjevej 10, 7190 100336 2 44 2 336 2 636 3

Lynge Hansen, Vestervang 121, 6650 Brørup 902622 1 41 - - - - 2

BLONDE D’AQUITAINE

Navn + adresse

Chr. nr.

Antal Fødsel Antal

Vægte tyre

200

dg Antal

365

dg Antal F

Knud P. Jørgensen,Illervej 43, 6310 Broager 81453 6 48 8 383 6 726 7

Sanne og Erik Poulsen, Gydevej 1, 9510 Arden 30030 3 54 5 363 3 657 8

Svend Aage Hansen. Romdrupholmsvej 61, 9270 Klarup 32348 9 54 11 358 9 652 9

Hendry Pool, Lundager Vestergaard, Sdr. Ommevej 163, 7330 Brande 9626 6 53 7 337 4 574 8

Carsten Brink, Kraghøjvej 16, 9610 Nørager 31778 11 49 11 345 10 597 12

Carl Bejlegaard, Frederikshøj, Skipper Clements Vej 30, 9230 Svenstrup J. 30398 11 55 2 346 5 647 8

Nils Henrik Hansen Nielsen, Engsig, Engsigvej 125, 9740 Jerslev J. 89217 13 47 12 345 6 612 4

Jens Peder Bojsen, Birkelundvej 6, 6920 Videbæk 70917 4 55 3 338 5 582 6

Heima Poulsen, Øster Terplingvej 1, 6752 Glejbjerg 47418 7 56 6 374 2 533 9

Torben Andersen, Søbjergvænget 70, 5672 Broby 6883 1 52 2 357 1 639 3

Knud Ravn, Nøddekrattet 3, 8850 Bjerringbro 28594 2 47 2 301 1 497 1

Poul Erik Laustsen, Erikstrupvej 4, 8830 Tjele 41679 2 52 1 359 1 618 -

Thorkild Hviid, Stadsbjergvej 11, 7600 Struer 59523 6 50 1 372 4 578 4

GALLOWAY

Navn + adresse

Chr. nr.

Antal Fødsel Antal

Vægte tyre

200

dg Antal

365

dg Antal

Henrik Sørensen og T.S. Jensen, Svenstrupvej 39, 9200 Aalborg SV 80030 4 25 5 253 4 465 7


ødsel Antal

Vægte kvier Klassifi cering Gns. S-indeks Kåring

antal gns

points

200

dg Antal

365

dg Antal Tyre Antal Gns. Antal Gns.

Års

køer

Kalve/

årsko % ins.

Indivafp

tyre Point

40 4 293 3 432 3 12,0 19 104 5 85 9 0,9 100 0 119

40 3 253 3 397 1 14,0 16 109 0 9 1,0 0 0 119

38 4 264 2 440 7 12,9 22 118 0 11 0,8 100 0 118

42 - - 2 444 - - 35 109 7 82 16 0,9 94 0 116

42 7 278 8 453 11 12,5 40 103 14 82 21 1,0 0 0 115

37 - - 4 409 6 13,0 33 108 4 77 14 1,1 25 0 110

43 - - - - - - 16 105 0 7 0,9 0 0 110

38 4 256 3 412 - - 15 104 5 78 10 0,8 0 0 107

41 - - 2 454 - - 14 116 7 81 8 0,6 100 0 107

43 4 260 4 431 6 12,0 27 110 6 83 11 0,5 50 0 98

- - - - - 2 12,0 2 105 0 2 1,0 0 0 < 5 køer

- - - - - - - 2 111 0 1 1,0 36 1 < 5 køer

40 3 295 3 440 - - 16 115 3 85 3 1,2 100 0 < 5 køer

- - - - - - - 2 113 1 83 2 0,5 100 1 < 5 køer

46 2 276 3 413 - - 8 122 3 82 4 0,8 10 1 < 5 køer

- 3 293 - - - - 8 115 1 84 3 1,0 100 0 < 5 køer

43 2 339 3 466 - - 8 115 1 85 4 1,3 100 0 < 5 køer

41 2 265 2 437 - - 6 113 1 84 3 1,0 0 0 < 5 køer

ødsel Antal

Vægte kvier Klassifi cering Gns. S-indeks Kåring

antal gns

points

200

dg Antal

365

dg Antal Tyre Antal Gns. Antal Gns.

Års

køer

Kalve/

årsko % ins.

Indivafp

tyre Point

48 7 314 6 493 - - 36 105 10 81 13 1,1 100 7 237

47 6 354 2 486 1 10,0 25 107 7 86 11 1,0 40 2 189

48 3 307 6 481 7 12,9 32 115 7 82 17 1,1 46 2 149

49 7 281 9 425 - - 39 109 11 82 16 0,9 70 2 144

47 9 300 6 433 12 13,3 47 108 8 79 21 1,1 62 0 127

53 12 313 12 470 5 12,8 44 105 13 84 23 0,8 38 2 122

43 7 295 6 447 4 13,0 35 106 7 80 14 1,1 44 0 121

51 6 312 6 420 - - 22 109 6 80 11 0,9 100 0 119

46 6 329 11 459 1 13,0 38 112 0 16 0,9 100 0 117

52 4 289 7 462 - - 11 105 2 81 4 0,8 44 0 < 5 køer

52 2 282 1 449 1 8,0 9 107 4 84 4 0,8 100 0 < 5 køer

- - - - - 1 11,0 5 108 0 4 0,5 17 0 < 5 køer

43 1 280 2 424 5 12,6 23 101 5 84 1 0,8 0 1 < 5 køer

ødsel Antal

Vægte kvier Klassifi cering Gns. S-indeks Kåring

antal gns

points

200

dg Antal

365

dg Antal Tyre Antal Gns. Antal Gns.

Års

køer

Kalve/

årsko % ins.

Indivafp

tyre Point

25 2 236 1 372 - - 25 112 4 88 9 1,2 36 0 145

ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

37


SIMMENTAL

Navn + adresse

38 ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

Chr. nr.

Antal Fødsel Antal

Vægte tyre

200

dg Antal

365

dg Antal F

Jens Christian Holgaard, Forten 2, 8860 Ulstrup 105760 1 43 1 399 - - 1

Sneumgård v/ Jens Chr. Jermiin N, Sneumgårdsvej 3, 6731 Tjæreborg 80164 4 43 1 359 4 652 12

Kim Lykkegaard Andersen, Frugtvejen 45, 9620 Aalestrup 41344 13 51 5 404 5 716 12

Jørgen Jensen, Dybdalen 8, 8600 Silkeborg 67919 3 48 3 375 1 67 4

Jørgen A. Astrup, Gammel Horsensvej 68, 8355 Solbjerg 26466 6 50 8 378 2 647 2

Anders Christian Elmholt, Vorgod Østerbyvej 2, 6920 Videbæk 86152 4 49 5 356 5 563 7

Jens Mølgård, Albækvej 11, 7480 Vildbjerg 58644 3 57 3 375 3

Jens Møller Kronborg, Torslev Mark 25, 9460 Brovst 84556 3 55 3 377 3 588 4

Frede Dramsgaard Jensen, Kobbelhuse 4, 4420 Regstrup 83204 7 48 4 360 1 600 3

Leif Madsen, Donstedvej 22, 9352 Dybvad 36715 4 54 3 352 - - 1

Benny Kjærgård, Iversvej 7, 8830 Tjele 63747 11 49 12 399 5 744 7

Hans Peter Hansen, Grønbækvej 68, 8600 Silkeborg 72142 9 49 18 310 9 602 5

Jette og Niels H. Kristiansen, Gundestrupvej 1, 9500 Hobro 27907 4 52 4 397 - - 2

Gunnar Andreasen, Thorstrupvej 96, 6800 Varde 46107 4 59 - - - - 5

Jens Laurits Larsen, Lærkevej 68, 9700 Brønderslev 36849 4 47 2 395 1 305 5

Jon Brian Hjort Pedersen, Lindbækvej 6, 8762 Flemming 24081 3 50 - - - - 3

Lundsminde v/Peder Emil Lund Jensen, Karlsmosevej 4, 6920 Videbæk 59401 7 50 1 344 2 478 3

Jens H. Hansen, Hedebyvej 8, 7323 Give 89578 7 48 - - 5 640 9

Carsten Ebdrup, Bredmosevej 3, 9500 Hobro 87201 7 44 5 391 3 718 2

Vingegaard, Hobro Landevej 120, 8830 Tjele 41524 13 53 11 349 9 665 11

Helle Anette Haugaard, Tollestrupvej 301, 9760 Vrå 37993 4 46 - - - - 1

Gitte Bligaard, Tarmvej 8, 6870 Ølgod 90862 - - 3 366 4 673 5

Knud Jensen Kobæk, Gammel Landevej 1, 7900 Nykøbing Mors 21732 - - - - - - 3

Svend Erik Salling Tønder, Ribevej 8, 6520 Toftlund 64824 1 40 1 339 2 628 4

Jakob Christensen, St. Fjelstervangvej 18, 6933 Kibæk 67463 3 55 3 388 1 634 1

Lars Schmidt, Søndermarksvej 17, 6040 Egtved 91426 2 53 - - - - -

Niels Buck, Steffensmindevej 2, 4840 Nørre Alslev 103095 - - - - - - 1

HIGHLAND CATTLE

Navn + adresse

Chr. nr.

Antal Fødsel Antal

Vægte tyre

200

dg Antal

365

dg Antal F

Haller Fold v/ Holger Kjærgaard, Møllegårdsvej 1, 8752 Østbirk 25617 2 31 3 215 3 338 7

Skou & Co. Aps., Nordgårdshuse 11, 4100 Ringsted 103225 7 31 14 261 4 405 4

Bøgeskovens Highland Cattle, Salenevej 3, 3760 101256 3 52 2 254 1 350 5

Arne Hansen, Pilkmosevej 11, 7330 Brande 13472 9 34 9 203 1 310 10

SassoHighs, v/Mogens Stendal, Højmarksvej 4, 8653 Them 25160 3 33 3 241 1 307 3

Anders Majgaard Mikkelsen, Linå Bygade 1, 8600 Silkeborg 88394 2 31 1 254 2 314 3

Ernst Sørensen, Nidtgårdsvej 4, 6683 Føvling 43427 2 35 2 192 - - 10

Assenbjerggaard v/ Peter Assenbjerg, Bavnevej 26, 7323 Give 86088 10 31 - - 6 354 8

Lundedal v/Morten L. Stephensen, Lille Hvaelsvej 125, 3310 Ølsted 11290 2 36 - - - - 3

K.B.C. Ejendomme, Broksøvej 77, 4690 Haslev 75286 20 34 17 223 5 385 19

Jørgen Ove, Nymarksgyden 67, 5474 Vefl inge 78334 3 27 3 200 3 312 6

Søren Qvist Hansen, Mosegårdsvej 20, 5471 Søndersø 108679 2 34 3 171 3 302 2

Bjarne Plenge Egedal, Løjeltevej 5, 2970 Hørsholm 88576 3 31 6 206 2 340 6

Sdj Consult, Lille Skindersøvej 1, 3140 Ålsgårde 104293 1 29 - - - - 2


ødsel Antal

Vægte kvier Klassifi cering Gns. S-indeks Kåring

antal gns

points

200

dg Antal

365

dg Antal Tyre Antal Gns. Antal Gns.

Års

køer

Kalve/

årsko % ins.

Indivafp

tyre Point

42 1 375 - - - - 8 121 1 89 5 0,4 100 2 310

45 1 254 7 425 1 9,0 37 102 14 82 15 1,0 63 5 239

46 9 350 6 547 3 8,7 37 120 14 86 18 1,4 100 4 187

44 2 305 1 490 2 10,5 14 118 4 86 5 1,4 100 1 187

44 2 341 2 495 2 10,0 11 106 1 81 5 1,6 100 2 175

45 6 322 3 463 3 10,7 20 108 3 76 10 1,1 100 2 169

46 2 262 2 494 10 119 3 75 5 1 100 1 157

43 3 336 3 551 - - 15 113 4 80 7 1,0 100 1 156

49 3 324 4 494 - - 22 119 4 86 9 1,1 100 1 154

48 1 286 3 493 1 7,0 11 117 2 80 5 1,0 100 1 152

44 5 349 2 514 1 10,0 26 114 8 86 13 1,4 100 0 150

50 13 298 5 409 7 9,9 29 115 0 13 1,1 15 2 147

53 2 344 4 527 - - 10 125 4 84 6 1,0 100 0 144

47 - - 6 430 - - 15 119 2 83 8 1,1 100 0 142

50 3 360 3 509 1 0,8 18 125 5 83 7 0,9 100 0 138

44 2 294 2 518 - - 14 117 1 87 5 1,0 100 0 134

46 3 295 4 502 2 13,0 23 111 5 82 10 1,0 100 1 132

41 6 354 5 460 4 11,0 39 115 5 81 15 1,1 95 0 131

61 1 375 - - 2 11,0 23 107 8 82 11 0,8 85 1 123

47 6 310 9 491 2 11,0 59 113 18 84 30 0,8 95 1 122

66 9 293 6 462 - - 18 115 0 10 0,7 100 0 110

45 2 346 2 474 3 9,7 10 111 3 80 9 0,6 33 0 101

51 2 314 - - - - 6 114 1 86 3 1,0 100 0 < 5 køer

45 4 320 1 486 1 7,0 9 111 4 81 4 1,3 100 0 < 5 køer

53 1 374 2 588 2 9,5 9 119 3 83 4 1,0 100 0 < 5 køer

- 1 283 1 469 - - 4 116 0 2 1,0 100 0 < 5 køer

42 - - - - - - 5 106 0 3 0,3 100 2 < 5 køer

ødsel Antal

Vægte kvier Klassifi cering Gns. S-indeks Kåring

antal gns

points

200

dg Antal

365

dg Antal Tyre Antal Gns. Antal Gns.

Års

køer

Kalve/

årsko % ins.

Indivafp

tyre Point

30 3 195 - - - - 11 105 4 75 7 1,3 25 1 170

30 3 214 3 285 - - 25 114 6 82 8 1,3 3 0 146

27 5 204 3 278 - - 9 119 6 85 8 1 90 0 139

35 9 181 1 295 - - 48 99 13 82 20 1,0 21 3 134

29 4 208 4 323 - - 13 112 0 0 6 1,0 60 0 132

29 4 188 3 268 - - 9 111 5 85 5 1 0 0 131

28 9 188 7 248 - - 28 104 5 80 9 1,3 0 0 129

30 2 221 7 271 1 70 50 108 9 81 18 1 7 1 124

34 3 173 3 273 - - 9 115 3 79 5 1,0 0 0 124

30 16 196 20 314 - - 96 111 10 80 44 0,9 0 0 116

28 2 211 7 292 - - 14 107 4 78 8 1 0 0 115

29 2 176 2 247 - - 10 104 1 65 7 1 0 0 114

26 6 164 4 274 - - 23 101 4 74 10 0,9 0 0 100

31 - - - - - - 7 106 2 80 3 1 0 0 < 5 køer

ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

39


Regler og retningsliner for kontrol af

vejetal inden for kødkvæg

I lighed med efterkontrollen inden for

ydelseskontrollen gennemfører Dansk

Kvæg og Dansk Kødkvæg kontrolvejning

i tilfældigt udvalgte besætninger

af kalve, som på besætningsejerens eller

en stedfortræders foranledning er

vejet, og hvor vejetallene er indberettet

til Kvægdatabasen (ordinære vejetal).

Dansk Kvæg anvender efterfølgende de

ordinære vejetal til at beregne avlsværdital

for den pågældende kalv samt

kalvens slægtninge. Vejetallene bliver

registreret, når kalve er 200 og 365

dage gamle – i begge situationer plus/

minus 60 dage. Efter indberetning af

ordinære vejetal og efter indberetning

af kontrolvejetal beregner Dansk Kvæg

korrigerede vejetal, det vil sige kalvens

beregnede vægt ved henholdsvis 200

og 365 dage.

Ordinære vejetal skal indberettes til

Kvægdatabasen senest otte dage efter,

de er foretaget. Besætningsejeren eller

dennes stedfortræder har pligt til at

lade kalvene kontrolveje samt medvirke

til kontrolvejningens gennemførelse.

Dansk Kvæg/Dansk Kødkvæg har aftale

med et antal kontrollanter om at gennemføre

kontrolvejninger.

Formålet med kontrolvejninger

Det primære formål er at skabe og fastholde

tillid til troværdige vejetal til

brug for avlsarbejdet inden for kødkvægsracerne.

Ved begrundet formodning

om, at ordinære vejetal ikke er

korrekte, kan Dansk Kødkvæg gennemføre

en kontrolvejning i den pågældende

besætning.

Udpegning af besætninger

Følgende regler gælder for udpegning

af besætninger:

1. Dansk Kødkvæg (landskonsulenten)

udtrækker i tilfældige uger hen over

året en vejeliste for besætninger,

40 ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

der inden for de seneste otte dage

har indberettet vejetal for kalve til

Kvægdatabasen. Af vejelisten fremgår

pr. kalv: dato for ordinær vejning,

vejeresultat samt den beregnede

korrigerede vægt i kg

2. Blandt de udtrukne besætninger udpeger

Dansk Kødkvæg tilfældige besætninger,

hvor en kontrollant skal

gennemføre kontrolvejning.

Gennemførelse af vejekontrollen

Vejekontrollen gennemføres således:

1. Kontrollanten kontakter snarest og

senest 14 dage efter indberetning af

vejetal besætningsejeren eller dennes

stedfortræder og aftaler tidspunkt

for kontrolvejning

2. Kontrollanten gennemfører kontrolvejningen

i henhold til vejelisten.

Kontrolvejningen foretages snarest

og senest tre uger efter indberetning

af ordinære vejetal

3. Kontrolvejningen foretages normalt

med den vægt, som er anvendt ved

den ordinære vejning. Kontrollanten

tjekker, at vægten vejer korrekt. Det

sker efter Dansk Kødkvægs retningslinier.

Det kan aftales, at kontrollanten

medbringer en vægt til brug for

kontrolvejningen

4. Besætningsejer eller dennes stedfortræder

sørger for, at kalvene er

indfanget til det aftalte tidspunkt

for kontrolvejningen og trækker kalvene

på vægten, så kontrollanten

kan kontrolveje dem

5. Kontrolvejningen gennemføres af

alle dyr på vejelisten med ordinær

vejning inden for de seneste tre uger

før datoen for kontrolvejning eller

af tilfældige dyr på vejelisten efter

kontrollantens bestemmelse.

Vurdering af ordinære vejetal og kontrolvejetal

Når Dansk Kvæg har beregnet korrigerede

vejetal på grundlag af kontrolvejningen,

sender Dansk Kødkvæg en opgørelse

til besætningsejeren eller den-

nes stedfortræder eventuelt med

bemærkninger til resultaterne.

Dansk Kødkvæg har ikke faste grænser

for uacceptable forskelle mellem korrigerede,

ordinære og kontrolvejetal –

hverken på enkeltdyr eller for gennemsnittet

af vejede kalve.

Når Dansk Kødkvægs bestyrelse vurderer,

at forskellen mellem korrigerede

vægte ved 200 og/eller 365 dage på

grundlag af ordinære vejetal og kontrolvejetal

er uacceptabel, vurderet på

gennemsnittet af de vejede dyr eller

vurderet på enkelte dyr, får det konsekvenser

for den pågældende besætning.

Konsekvenserne kan blandt andet

være, at:

1. Alle ordinære vejetal, der er registreret

ved seneste ordinære vejning

samt ved vejninger, foretaget de seneste

12 måneder fra denne dato,

slettes i Kvægdatabasen og således

ikke indgår i beregning af avlsværdital.

Sådanne registrerede vejetal er

derfor ikke offi cielle resultater og

må ikke anvendes eller oplyses i forbindelse

med markedsføring og salg

af dyr

2. For dyr, der i henhold til punkt 1 har

fået underkendt og slettet vejetal,

må der efterfølgende ikke indberettes

nye ordinære vejetal for samme

alderstrin (200 eller 365 dage)

3. Besætninger med status som Aktiv

Avlsbesætning mister straks denne

status. Status kan igen opnås, når

forudsætningerne herfor er opfyldte

4. Dansk Kvæg/Dansk Kødkvæg kan offentliggøre

navne på besætningsejere/besætninger

med uacceptable

forskelle mellem korrigerede vægte

ved 200 og/eller 365 dage på grundlag

af ordinære vejetal og kontrolvejetal.

Ovennævnte konsekvenser gælder også,


når besætningsejeren eller dennes

stedfortræder nægter at få foretaget

kontrolvejning eller ikke ønsker at medvirke

til at gennemføre kontrolvejnin-

gen inden for den fastsatte tidsfrist på

tre uger efter indberetning af ordinære

vejetal.

Kontrollanter i RYK-regionerne *)

Nord Erling Mikkelsen 96 24 25 55 mobil 40 55 91 45

Midt-Vest o. Fyn Mogens Stendal 86 84 80 50 (aften); mobil 21 71 77 50

Syd Anni Assenbjerg 75 73 83 98; mobil 20 40 83 98

Sjælland Bruno Bomholdt 48 71 32 04; mobil 26 25 19 19

*) de geografi ske områder, kontrollanterne arbejder i, er ikke identiske med RYK-områderne

NB! Det er alene vejetal, registreret ved hjælp af en vægt, der må indberettes til Kvægdatabasen. Det er således ikke

tilladt at indberette vejetal, der er registreret ved hjælp af målebånd og lignende.

S-indekset – det overordnede

indeks for valg af avlsdyr

Avlsmål

I avlsmålet for kødkvæg indgår både

produktions- og funktionelle egenskaber.

Informationer om disse økonomisk

vigtige egenskaber indgår i beregningen

af S-indekset – det samlede avlsværdital

for dyret. Vægtningen i S-indekset er et

udtryk for den enkelte races avlsmål.

Udvalg af avlsdyr efter S-indekset øger

det avlsmæssige niveau af både produktionsegenskaber

og funktionelle egenskaber.

Formålet med at anvende S-indekset

er at opnå den bedste økonomi i

den enkelte besætning.

Beregning af indekser

Et dyrs egen præstation, eksempelvis

tilvækst, er et resultat af dyrets gener

samt det managementniveau, dyret er

blevet tilbudt. Et dyrs avlsværdi er et

skøn over den samlede effekt af de arveanlæg,

dyret har. Disse arveanlæg

kan dyret give videre til sit afkom.

Arv og miljø

Man kan ikke måle et dyrs avlsværdi direkte,

men derimod dyrets præstationer.

Det, man måler eller ser, er dyrets

fænotype, der er påvirket af såvel arv

som miljø. Avlsværdital for dyrets

slægtninge indgår i beregningen af

dets indekser.

Ny generation bedre end den foregående

Når avlsværdien er kendt, kan man oprangere

dyrene efter avlsmæssig kvalitet,

og de bedste individer kan udvælges

som forældre til næste generation.

På denne måde sikrer man, at næste

generation bliver avlsmæssigt bedre

end den foregående. Derfor er beregning

og brugen af avlsværdital et vigtigt

grundlag for avlsarbejdet.

Korrektion for miljø

For at få det bedste skøn over dyrets

avlsværdi skal den miljømæssige påvirkning

i videst muligt omfang fjernes.

Miljøpåvirkninger kan være systematiske

eller tilfældige. De systematiske

miljøeffekter kan fjernes ved korrektion,

men de tilfældige miljøeffekter kan

ikke fastlægges.

Besætningsdata

Besætningsdata indsamles under meget

forskellige miljøforhold, og der er

derfor behov for at korrigere de enkelte

dyrs præstationer for de systematiske

miljøeffekter.

Beskrivelse af miljø

Miljøet kan beskrives ved kvaliteten af

pasning, fodring og staldforhold, og

Ovennævnte retningslinier og regler er

vedtaget af Dansk Kødkvægs bestyrelse

og gælder fra 1. maj 2006.

disse faktorer er langt fra ens i alle besætninger.

Systematiske miljøeffekter

De miljøeffekter, der systematisk påvirker

et dyrs præstationer er:

Besætningseffekt

Kategori (inseminering/løbning)

Køn

Tvillingefødsler

ET-kalve

Kælvnings- og fødselsmåned

Alder ved registrering (vejning)

Alder ved kælvning.

Miljøets påvirkning bortelimineres

ved avlsværdivurderingen

Man kan bortkorrigere systematiske

miljøeffekter, det vil sige, at man

“skræller” miljøet bort, og tilbage har

man de arvelige anlæg (avlsværdien).

Avlsværdital – Indeksberegning

Dyr, der har et indeks over 100, har en

positiv avlsværdi og er bedre end gennemsnittet,

mens dyr med et indeks

under 100, er dårligere end gennemsnittet,

og det har en negativ avlsværdi.

ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

41


Offentliggørelse af avlsværdital

Spredning på avlsværdital er 10 indeksenheder

Spredningen på avlsværditallene er et

udtryk for, hvor meget avlsværditallene

varierer omkring gennemsnittet. Gennemsnit

er 100 for alle dyr i basen for

hver enkelt race. For at gøre det lettere

at vurdere avlsværditallenes størrelse,

udtrykkes avlsværditallene ofte til en

standardiseret spredning. Ved en standardiseret

spredning på 10 enheder opnår

man, at:

Terminer for S-indeks beregning er 1.

februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

Ved hver beregning opdateres indeksene

med de nye oplysninger, som

er registreret siden seneste beregning.

Der bliver samtidig taget højde for racens

genetiske udvikling.

Udvælger man dyr efter høje S-indekser,

sikrer man fremgang for de økonomisk

vigtige egenskaber. Man får som

gennemsnit således dyr med:

Højere daglig tilvækst

Lettere kælvninger og mere livskraftige

kalve

Dyr med en bedre slagtekvalitet.

Bedre frugtbarhed hos hundyr.

Sikkerhed mellem 0 – 100

Indekser skal altid vurderes i forhold til

deres sikkerhed. Indeksberegningen er

et forsøg på at bestemme den sande

avlsværdi, men det er så godt som umuligt

at beregne den sande avlsværdi.

Sikkerheden udtrykkes i procent, og har

en værdi mellem 0 og 100. Sikkerheden

42 ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

68 procent af alle dyr inden for en

race har et indeks mellem 90 og 110

95 procent af alle dyr inden for en

race har et indeks mellem 80 og 120

99½ procent af alle dyr inden for en

race har et indeks mellem 70 og 130

Vurdering af avlsværdital

Et dyrs avlsværdi skal vurderes på

grundlag af indeksets størrelse, men

også sikkerheden på indeks skal tages

in mente. Jo højere sikkerhed, jo mindre

er risikoen for, at indekset kan ændre

sig ved senere indekskørsler, når

fl ere informationer over tid bliver opdateret

i Kvægdatabasen.

S-indekset beregnes fi re gange om året

fortæller, hvor gode muligheder der har

været for at bestemme den sande avlsværdi,

og dermed hvor præcist det beregnede

indeks er.

Sikkerheden afhænger af følgende faktorer:

Egenskabernes arvbarhed – (varierer

typisk fra 10 til 40 procent, afhængig

af den aktuelle egenskab). Når

arvbarheden er høj, bliver sikkerheden

alt andet lige også høj

Antal registreringer. Jo fl ere registreringer,

des større sikkerhed. Især

når arvbarheden er lav, er det vigtigt

med mange registreringer. Sammenhæng

mellem antal registreringer og

sikkerheden er dog ikke lineær, for

eksempel giver en forøgelse af antallet

af kælvninger fra 1 til 2 langt

større forøgelse af sikkerheden end

en forøgelse fra 8 til 9 kælvninger

Antal slægtninge med registreringer

samt slægtskabet. Informationer fra

et stort antal slægtninge vil forøge

sikkerheden, og nært beslægtede

dyr bidrager mere til sikkerheden

end fjernere slægtninge. Afkom har

langt større effekt end slægtninge i

sideled, for eksempel har afkom mere

indfl ydelse end halvsøskende og oldebørn

mere end fætre/kusiner.

Sikkerheden beregnes for hver enkelt

egenskab.

Middelfejl på indeks

Ved en given sikkerhed kan middelfejlen

beregnes. Nedenstående fi gur viser,

at hvis et avlsværdital eksempelvis er

beregnet med en sikkerhed på 0,5 (50

procent sikkerhed), er middelfejlen +/-

13-enheder, afl æst på kurven. Det vil

sige, den sande avlsværdi for et dyr

med et indeks på 100 ligger mellem 87

og 113.

Jo højere sikkerhed – des mindre bliver

middelfejlen (usikkerheden) - på et Indeks.


Figuren viser, at middelfejlen aftager ved stigende sikkerhed

Avlsværdital for slægtninge indgår i beregning af

indeks for det enkelte dyr

Mormor

Morfar

Mor

Individ

Far

Farmor

Halvsøskende Helsøskende

Farfar

Indekser udskrives, når

sikkerheden er over 10 procent

Når sikkerheden på S-indekset er over

10 procent, udskrives samtlige delindekser

– uanset deres sikkerhed.

Når sikkerheden på S-indekset derimod

er under 10 procent, udskrives kun de

delindekser, hvis sikkerhed er over 10

procent.

Når der beregnes nye indekser, efter at

der er kommet fl ere informationer (nye

kælvninger, nyt afkom m.m.), øges sikkerheden.

Med andre ord skal man være

forberedt på, at indekser kan ændre sig

i såvel positiv som negativ retning.

Gennemsnit af alle indeks forbliver

uændret, fordi de positive og negative

ændringer opvejer hinanden.

ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

43


Standardiseringen af indekserne gør det

nemt for den enkelte avler at forholde

sig til hvilke dyr, der avlsmæssigt er gode

og hvilke, der er mindre gode. For at give

avlerne et hurtigt og nemt overblik over

Tabel 19. Vægtfaktorer for delindekser til at beregne S-indekset

S-Indeks (Det Samlede Indeks)

Ved beregning af S-indekset sammenvejes

de syv delindekser med en vægtning,

den enkelte races ledelse har

valgt, se tabel 19. Ved fastsættelse af

vægtfaktorer indgår overvejelser og viden

om egenskabernes arvbarhed og

økonomiske værdi, samt racens avlsmål.

• Frugtbarheds-Indeks (FRGT)

Ud fra kælvningsintervallet (afstand

mellem koens kælvninger) beregnes

indekset for hunlig frugtbarhed.

• Kælvnings-Indeks (KLVN)

En tyrs evne til at give døtre, der har

let ved at kælve, udtrykkes i tyrens

kælvningsindeks. Indekset beregnes

på grundlag af informationer fra

staldregistreringen om kælvningsforløb,

kalvens størrelse samt kalvenes

livskraft. Der indgår data fra

kødkvægs- og malkekvægsbesætninger

(krydsninger).

44 ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

indekserne er delindekserne grupperet i

produktionsindekset, PROD, og funktionsindekset,

FUNK. I Produktionsindekset

indgår Vækst- og Slagteindekset, og

i Funktionsindekset indgår Frugtbarheds-

• Mælke-Indeks (MLK)

Kalvens vægt er blandt andet påvirket

af moderens mælkeproduktion.

Indekset for ”mælk” er hermed et

udtryk for koens mælkeproduktion,

baseret på de vejninger, der foretages

af kalven ved 200- og 365-dages

alderen.

• Fødsels-Indeks (FØDS)

Fødselsindekset er et udtryk for tyrens

evne til at give letfødte og livskraftige

kalve og er baseret på de registrerede

informationer om kælvningsforløb

samt kalvenes størrelse

og livskraft.

• Vækst-Indeks (VKST)

Vækstindekset udtrykker de egenskaber

hos dyret, der påvirker væksten.Informationerne

kommer fra

vejninger ved kalvenes 200- og 365dages

alder. Desuden indgår individprøveresultaterne.

Endelig indgår in-

, Kælvnings-, Mælke- og Fødselsindekset.

Til at beregne delindekserne anvendes

de samme vægte som i S-indekset,

ligesom gennemsnittet er 100 med en

spredning på 10 enheder.

Race FRGT KLVN MLK FDS VKST SLGT EKST

Aberdeen-Angus 0,129 0,323 0,234 0,363 0,665 0,556 0

Belgisk Blåhvidt Kvæg 0,087 0,236 0,082 0,237 0,525 0,846 0

Blonde d’Aquitaine 0,196 0,413 0,155 0,256 0,630 0,538 0,187

Charolais 0,139 0,347 0,142 0,523 0,759 0,418 0

Dexter 0,188 0,852 0,234 0,625 0,250 0,125 0

Galloway 0,157 0,153 0,111 0,287 0,900 0,172 0

Grauvieh 0,154 0,202 0,157 0,273 0,895 0,217 0

Hereford 0,121 0,285 0,430 0,348 0,324 0,667 0,512

Korthorn 0,200 0,300 0,129 0,412 0,794 0,535 0

Limousine 0,192 0,432 0,243 0,473 0,408 0,438 0,212

Piemontese 0,102 0,196 0,096 0,323 0,569 0,518 0

Salers 0,065 0,080 0,224 0,084 0,540 0,601 0,433

Simmental 0,146 0,113 0,174 0,272 0,902 0,388 0

Skotsk Højlandskvæg 0,226 0,347 0,411 0,347 0,202 0,129 0,319

formationer om nettotilvækst fra

fødsel til slagtning, både renracede

og krydsningskalve.

• Slagtekvalitets-Indeks (SLGT)

Også her kombineres fl ere informationskilder.

Fra individafprøvningen

hentes informationer om arealet af

den lange rygmuskel (ultralydmål)

som et indirekte udtryk for slagtekvalitet.

Klassifi ceringsresultater fra

slagterierne anvendes både fra renracede

kødracedyr og krydsninger,

inklusive krydsninger i malkekvægsbesætninger.

• Eksteriør-indeks (EKST)

Indeks for eksteriør beregnes ud fra

bedømmelsesresultaterne for krop,

muskelfylde og lemmer.


ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

45


Avlsmæssig udvikling hos kødkvæg

Målet med alle avlsforanstaltninger er

at opnå den størst mulige avlsmæssige

fremgang. Dansk Kvæg beregner fi re

gange årligt den genetiske udvikling

for relevante egenskaber hos racerne.

Den genetiske udvikling/fremgang udtrykkes

i indeksenheder for frugtbarhed,

kælvning, fødsel, mælk, vækst,

slagtekvalitet og eksteriør.

Resultaterne i tabel 20 viser den genetiske

fremgang for kødkvægsracerne

46 ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

det seneste år. For de antalsmæssigt

små racer kan den genetiske fremgang

være påvirket af tilfældige udsving.

Den genetiske fremgang ligger på 1,5

til 2,0 S-indeksenheder inden for det

seneste år.

God genetisk fremgang i racerne

Den genetiske fremgang er mest markant

for de antalsmæssigt største racer.

Generelt ligger den gennemsnitlige genetiske

fremgang på 1,5 til 1,8 S-in-

Tabel 20. Avlsmæssig forskel mellem dyr, født i 2004 og 2005

deksenheder pr. år. Den største relative

fremgang er opnået af Limousine, Simmental,

Hereford og Aberdeen-Angus

med 1,8 S-indeksenheder i gennemsnit

over de seneste syv år. Størst relativ

fremgang for vækstkapacitet har Aberdeen-Angus

og Simmental. På Slagteindeks

har der været den største stigning

for Dexter og Dansk Korthorn –

alle racer har fremgang på Slagteindeks

målt over de seneste syv års udvikling.

Race S-indeks FRG KLVN FDS MLK VKST SLG EKST

Aberdeen-Angus 1,8 0,1 -0,3 0,3 1,6 1,5 0,7 2,0

Belgisk Blåhvidt Kvæg 2,1 -2,7 1,3 0,6 -0,3 0,8 1,7 1,6

Blonde d’Aquitaine 0,7 0,0 0,0 1,6 -0,1 0,4 0,0 0,2

Charolais 0,8 -0,1 0,2 0,2 -0,3 0,8 0,0 0,0

Dexter -0,4 -0,4 -1,6 2,1 -0,7 -0,9 0,6 1,4

Hereford 2,0 0,1 0,3 0,8 0,8 1,1 0,4 1,2

Korthorn 1,9 -1,3 -0,6 -0,5 -0,7 1,2 3,2 -0,7

Limousine 2,4 -0,9 0,4 0,8 0,9 1,7 1,2 2,3

Piemontese 1,4 0,7 2,4 -3,9 0,0 3,4 0,4 1,5

Simmental 1,7 0,0 -0,4 1,4 0,7 1,0 0,8 0,5

Skotsk Højlandskvæg 1,3 0,5 -0,4 -0,7 1,4 2,0 2,8 0,7

Tabel 21. Gennemsnitlig årlig ændring i perioden 2000/07

Race S-indeks FRG KLVN FDS MLK VKST SLG EKST

Aberdeen-Angus 1,8 0,5 0,1 0,3 1,0 1,6 0,5 1,6

Belgisk Blåhvidt Kvæg 0,7 -0,4 0,8 1,1 -0,3 -0,1 0,4 1,0

Blonde d’Aquitaine 1,3 0,3 0,1 0,2 0,0 1,1 0,3 1,2

Charolais 1,5 -0,1 0,2 0,6 0,0 1,2 0,5 0,9

Dexter 0,6 0,0 0,0 0,6 0,2 0,0 1,6 0,7

Hereford 1,8 0,1 0,0 0,7 0,5 1,3 0,2 1,3

Korthorn 1,6 0,0 0,0 0,0 -0,2 1,2 1,2 1,0

Limousine 1,7 -0,2 0,3 0,5 0,5 1,4 0,7 1,5

Piemontese 0,5 -0,2 0,0 -0,1 -0,2 0,6 0,6 0,2

Simmental 1,8 0,1 -0,1 0,6 0,7 1,3 0,8 0,9

Skotsk Højlandskvæg 0,7 0,3 0,0 0,0 0,6 0,6 0,9 0,5


Regler for offi ciel

registrering af afstamning

Følgende regler, der er i overensstemmelse

med gældende dansk lovgivning

om racerent kvæg og ICAR’ s retningslinier,

skal overholdes:

1. Offi ciel afstamning anerkendes kun

for dyr, der er mærket i henhold til

gældende lovbestemmelser, og som

er optaget i den af Dansk Kvæg

etablerede centrale Kvægdatabase.

2. Afstamning på mors side kan på

danskfødte dyr oprettes uden forældreskabsbestemmelse

på grundlag

af lovpligtig indberetning af

dyrets fødsel, herunder moderens

nummer.

3. Afstamning på fars side kan på

danskfødte dyr oprettes uden forældreskabsbestemmelse

på grundlag

af indberetning af inseminering

af dyrets mor inden seks uger efter

insemineringsdatoen. Startdato for

løbeperiode med tyr eller løbedato

skal indberettes inden indberetning

af den efterfølgende kælvning,

men det anbefales, at indberetning

foretages straks efter hændelsen.

4. For danskfødte ET-kalve gælder, at

såvel det embryon, der ligger til

grund for kælvningen, som ilægning

af embryonet, skal være registreret

i Kvægdatabasen. Det gælder

såvel for danske som udenlandske

embryoner og ilægninger.

Der kræves følgende dokumenter:

Blodtypekort eller DNA-kort for inseminerings-

eller løbetyr, indeholdende

bekræftet forældreskab

Blodtypekort eller DNA-kort på donorko/-kvie,

helst med faderskab

bekræftet

Skylleattest på donorko/-kvie

Indberetning om ilægning af embryon.

5. Hvis oplysninger ikke er indberettet

som anført i punkterne 2, 3 og

4, eller hvis indberetninger fra

skylleattester, ilægninger eller

udenlandske stamtavler ikke er indberettet

inden kalven er seks måneder

gammel, kan afstamningen

for en danskfødt kalv kun anerkendes

offi cielt efter forældreskabsbestemmelse

(blodtype / DNA).

6. For importeret avlsmateriale kan

afstamningen oprettes og anerkendes

offi cielt uden forældreskabsbestemmelse,

såfremt importøren dokumenterer,

at dyret eller dets forældre

er optaget i eksportlandets

stambog for vedkommende race, og

at materialet i øvrigt overholder

lovmæssige krav for optagelse i

dansk stambog. Importøren skal

selv fremskaffe de nødvendige dokumenter,

hvis de ikke allerede fi ndes

hos Dansk Kvæg (se afsnittet

om registrering af importerede

dyr).

Der kræves følgende dokumenter:

Sæd

Offi ciel stamtavle for tyren

Blodtypekort eller DNA-kort for tyren,

indeholdende bekræftet forældreskabsbestemmelse.

Embryoner

Offi ciel stamtavle på donorko/kvie

Blodtypekort eller DNA-kort på donorko/-kvie,

helst med faderskab

bekræftet

Offi ciel stamtavle på anvendt insemineringstyr

eller løbetyr

Blodtypekort eller DNA-kort for insemineringstyren

eller løbetyren,

indeholdende bekræftet forældreskabsbestemmelse

Skylleattest på donorko/-kvie

Originalt eksportcertifi kat for embryoner.

Tyre og hundyr

Original eksportstamtavle (Export

Certifi cate) for tyren

DNA-kort indeholdende bekræftet

forældreskabsbestemmelse.

7. Navngivne dyr optages i Kvægdata-

basen med deres fulde, oprindelige

navn (såkaldt “langt navn”). Dette

navn kan ikke ændres uden skriftlig

tilladelse fra den oprindelige navngiver

eller dennes repræsentant.

Ejeren af et ikke navngivet dyr kan

tildele dyret et navn og ved indberetning

få dette registreret i Kvægdatabasen.

Dyr kan administrativt

tildeles et såkaldt “kort navn” på

indtil 10 karakterer. Det korte navn

skal så vidt muligt afspejle “langt

navn”.

8. Indberetning af pollethed skal ske

senest, når dyret er 365 dage gammelt.

9. Stambogsføreren eller dennes stedfortræder

har til enhver tid adgang

til at foretage besætningstilsyn

med mulighed for kontrol af øremærkning,

avlsmæssige optegnelser,

samt registreringer i staldregistreringsblokken.

10. I særlige tilfælde kan stambogsudvalget

eller stambogsføreren dispensere

fra ovenstående regler, når

det skønnes begrundet og formålstjenligt.

Dansk Kvæg har vedtaget disse regler,

som gælder fra oktober 2002.

ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

47


Registrering af importerede dyr

Anmeldelse af import

Går du med tanker om import? Der er

regler for ind- og udførsel af dyr. Kontakt

derfor den lokale fødevareregion,

hvis du overvejer at importere kreaturer.

Senest fem døgn før import skal

anmodning om registrering som importør

ske til den lokale fødevareregion.

Registreringsanmodningen skal angive,

hvilket land/hvilke lande importen skal

ske fra. Hvis du én gang er registreret

som importør fra et land, skal du ikke

anmode om registrering igen. Hos

Dansk Kvæg, Skejby, kan du rekvirere

en skrivelse “Import af kreaturer til levebrug”,

der fortæller om de forskellige

krav, du som importør skal være opmærksom

på.

Bestilling af røde øremærker

Importerede dyr skal forsynes med røde

øremærker senest 5 hverdage efter indførslen.

Du skal bestille røde øremærker

til det/de importerede dyr hos RYK

Skejby, telefon 87 40 53 30.

Cirka to dage efter bestilling modtager

den regionale veterinærchef øremærkerne.

Det er også vedkommende, der

står for isætning. Samtidig modtager

du ovennævnte skrivelse, der fortæller,

hvordan du skal forholde dig omkring

de blodprøver, der skal udtages, når de

importerede dyr har været tre uger i

isolation. Når resultatet af blodprøver-

48 ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

ne foreligger, og disse er negative, kan

dyrene fl yttes.

Dyrene ankommer

Du skal meddele import til den regionale

veterinærchef senest et 1døgn før

dyrets/dyrenes ankomst. Du skal afl evere

de kvægpas, der følger dyrene, til

veterinærchefen, når denne isætter de

røde øremærker. Veterinærchefen sender

kopi af kvægpassene til RYK Skejby,

der opretter udenlandsk identitet og

mors nummer direkte i Kvægdatabasen.

Dyrene indberettes til Kvægdatabasen

Du skal til din CHR afdeling indberette

indkøb af de importerede dyr snarest

efter isætning af øremærkerne, og senest

syv dage efter importen har fundet

sted, med oplysning om afsenderlandet

og dato for ankomst. Dyrene

skal indberettes indgået med dansk

øremærkenummer under CHR-nummeret

på deres første opstaldning i Danmark.

Det kan være en karantænestation

med et andet CHR-nummer end det,

som dyrets ejer normalt anvender. Når

dyret er registreret indgået, vil RYK

Skejby ud fra det tilsendte kvægpas påføre

de manglende oplysninger om race,

udenlandsk nummer, nationalitet, fødselsdato

og moders udenlandske nummer.

Hvis dyrene skal have yderligere

Fordele ved at have anerkendt

afstamning på dyrene

(60.000 kødkvægskalve fødes årligt

uden oplysninger om faderen)

1) Med indførelsen af de nye oksekødskoncepter

for kødkvæg er det blevet

fordelagtigt at have afstamningen

på plads for besætningens dyr.

Der kan opnås pristillæg, hvis kravene

til koncepterne i øvrigt er opfyldte,

og der tillige er dokumenteret

afstamning på dyrene.

2) Oplysninger om dyrenes fødselsforløb

- evt. vejninger og slagtedata

bliver anvendt i beregning af dyrenes

Avls-Indeks. I din egen besætning

vil du kunne følge dyrenes

avlsværdi fra generation til generation

– og lave et mere effektivt

avlsarbejde. Dette vil medføre, at

avlsarbejdet med racerne bliver

mere effektivt.

afstamning oprettet i Kvægdatabasen,

skal du fremsende yderligere dokumenter

til RYK Skejby, att.: Ann Margaret

Sørensen, Udkærsvej 15, Skejby, 8200

Århus N, telefon 87 40 52 65.

Optagelse i stambogen

Når dyret jævnfør ovenstående er registreret

i Kvægdatabasen med øremærkenummer,

køn, race og fødselsdato,

kan det efterfølgende blive optaget i

stambogen, hvis det opfylder nogle

krav til registrering af importeret kvæg

til Danmark. Se efterfølgende regler.

Import af tyre

Original eksportstamtavle

Blodtypekort og DNA-kort for tyren

indeholdende bekræftet forældreskabsbestemmelse.

Import af hundyr

Original eksportstamtavle

Blodtypekort og DNA-kort på faderen.

Hvis hundyret er drægtig, har vi desuden

brug for følgende:

Original stamtavle på insemineringstyren

eller løbetyren

Blodtypekort og DNA-kort for insemineringstyren

eller løbetyren indeholdende

bekræftet forældreskabsbestemmelse.

3) I mange handler er offi cielle stamtavler

et krav. Offi cielle stamtavler

er en dokumentation for racerenheden

og en bekræftelse på afstamningsværdien

på dyrene. Stambogsførte

dyr får du kun ved bruge stambogsførte

tyre til stambogsførte

hundyr. Dyrenes stambogsstatus aflæses

på dyrenes stamtavler.


Undgå fejl v. indberetning af fædre til

kalve

For at kalve skal kunne oprettes i Kvægdatabasen

med faderafstamning, skal

der indberettes enten inseminering,

løbningsdag eller løbeperiode. Du undgår

lettest fejl ved at være omhyggelig

med at føre notater i staldregistreringsblokken

eller ved direkte indberetning i

Dyreregistrering på din PC på dagen,

hændelsen fi nder sted.

Indberetning af løbestartperiode/

løbning

Nedenstående skal være opfyldt for at

undgå fejlindberetning

1) Løbetyren/e skal være på ejendommen

– og kan først registreres anvendt

dagen efter ankomst. Såfremt

tyre er udstationeret og vender tilbage

til hjembesætningen, skal løbestartdato

indberettes til de dyr,

tyren anvendes til

2) Der skal indberettes løbestartperiode

for hvert enkelt hundyr/ eller der

kan indberettes fl okløbning med

start dato / eller en løbning med en

fast dato (konstateret set)

3) Løbeperioden afsluttes med indberetning

af en løbeslutdato

Tabel 22. Drægtighedslængde hos kødkvægsracerne

Det er dit ansvar som besætningsejer

at sørge for korrekt indberetning. I

kvægdatabasen er indbygget nogle sikringer

for i videst muligt omfang at

undgå tvivlsspørgsmål omkring afstamningens

rigtighed – disse sikringer -

“spilleregler” - skal overholdes i den

daglige indberetning, for at kalve kan

få anerkendt afstamning

Anvendelse af to eller fl ere private

tyre samtidig på ejendommen (besætnings

nr.)

Vigtigt! 42 dages reglen skal være opfyldt

Eksempler:

Der indberettes løbestartdato for samtlige

de køer/ kvier, som den pågældende

tyr går sammen med.

Løbeslutdato indberettes på det tidspunkt,

tyren ikke længere går sammen

med de på gældende køer/kvier.

Hvis der skiftes foldtyr undervejs, eller

der fl yttes dyr fra en fold til en anden,

skal der angives en løbeslutdag på den

dag, hundyrene bliver fl yttet fra tyren.

Hundyr med en indberettet løbeslutdato,

må tidligst blive lukket til en ny

Antal dage, gns Minimum Maximum

Aberdeen-Angus 281 260 302

Belgisk Blåhvidt Kvæg 282 261 303

Blonde d’Aquitaine 294 273 315

Brunkvæg 293 272 314

Charolais 286 270 312

Dexter 284 263 305

Galloway 283 262 304

Gelbvieh 290 269 311

Grauvieh 288 267 309

Hereford 285 264 306

Korthorn 285 264 306

Limousine 291 270 312

Piemontese 291 270 312

Salers 283 262 304

Simmental 288 267 309

Skotsk Højlandskvæg 286 265 307

foldtyr i samme besætning (CHR.nr.)

efter 42 dage. Såfremt dette ikke overholdes,

vil pågældende afkom ikke få

anerkendt far afstamningen.

Inseminering efter løbeslutdato

Omkring påbegyndelse af inseminering

efter afsluttet løbeperiode med foldtyr,

skal der ligeledes gå 42 dage, for at et

evt. afkom kan få anerkendt far afstamning.

Gentagen inseminering efter forudgående

inseminering kan foretages med

en anden tyr efter 8 dage. Såfremt dette

ikke overholdes, vil afkommet ikke

få anerkendt far afstamning

En ny løbestartdato eller inseminering

kan påbegyndes efter nedenstående

regler

Efter indberetning af negativ drægtighed.

Negativ drægtighed kan

først foretages efter 35 dage efter

løbning/ inseminering er foretaget

Efter en kælvning

Efter afgang/udstationering af hundyret

til en anden ejendom – hvis

hundyret har gået ved tyr

ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

49


Navn

Pol. Stb.nr T-tal

Far Morfar Tilv.

ABERDEEN ANGUS

HUMLEGÅRDEN VALDEMAR 275* 58733

S A F 598 BANDO 5175 ANKONIAN ELIXIR 100

SPANGAGER TOMMY BOY

58718

SPANGAGER BEAUTY` SRV HEDEBO LOLLIPO

HØGSGÅRD SØREN*

58765

HØGSGÅRD FLEX ANKONIAN ELIXIR 100

AJSHØJ SHUMAN

58712

GDAR RAINMAKER 34 RITO 3X17 OF RITA 9F

50 ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

Kødkvæg Brugsplan

Individprøve Avlsværdital

U-tal

Areal

FEF

FE/kg

PRODUKTION FUNKTION

Vækst Slagt Føds Mælk Klvn Frugt

EKSTERIØR

Krop Musk Lem

118 99 102 138 125 108 143

2325 79.7 4.77 141 107 127 122 91 95 109 102 110 35

110 98 106 139 113 113 138

2188 77.3 4.49 136 114 94 116 110 109 112 109 116 51

114 102 97 141 110 120 138

2201 5.56 137 116 106 127 87 104 111 126 128 17

105 101 102 133 112 115 132

1857 78.4 5.59 126 117 88 126 107 113 108 121 122 71

SRV HEDEBO 222 58726 105 101 99 127 118 114 131

SRV HEDEBO STOCK HOFF VALEDICTORIAN 1883 82.0 5.79 127 107 113 111 106 95 112 117 111 40

BELGISK BLÅHVIDT KVÆG

VALENTIN 2235 PAPILLONS 78224

116 105 111 122

TORRERO E.T. DU GR SAVANT DE PIERREC 115 114 102 96 112 90 103 115 107 45

EGEBAK VINCENT* 78236 100 103 96 111 89 97

109

BIJOUTIER ET DE ROU BREJNHOLT LASSE 1370 96.2 5.50 118 104 78 99 103 101 93 105 96 37

LATENT 7006 DE SOMME

78227

107 95 114 107

BISCUIT D'EMBISE BIONIQUE ET DU PRE 104 108 84 97 113 88 107 116 109 24

FRIPON ET 2502 DE SOMME 78232

DIABOLO VAN TERBE OPTICIEN D'AU CHENE

ESPOIR DU JARDIN

78233

SEDUISANT ET DE FO OPIUM DE CHOCQUEN

BLONDE D'AQUITAINE

0 0 0

0 0 0

NYGAARDEN URBAN 68237 112 105 102 137 113 119 141

NYGAARDEN RASMUS EDDY

2305 98.6 3.97 138 114 107 105 108 101 125 109 108 44

FELDT UVE 68240 117 100 97 141 110 111 141

MIKADO FALLOU

2247 91.1 4.77 150 106 112 106 105 91 106 111 110 40

GG URSUS (P) P 68241 107 100 99 103 101 100 103

BAQ POLL POLAR HORIZON

1825 95.5 4.83 114 88 115 110 85 106 99 107 88 45

NICODEME*

68254

104 104 83

102

GULLIT VIROLE 95 112 93 102 111 93 87 87 84 11

CHAROLAIS

RASMUS P P 71949 110 99 104 122 129 88

140

1706 MC SHOT HBSF MANITOBA UELI 2084 84.7 4.57 137 81 118 97 138 85 111 79 77 80

HEDEGAARD AMI*

72005

JUMPER HEDEGAARD PIPER

GABSLUND PONDUS*

71944

NENUPHAR SHEIK DE FRERE

112 100 100 141 102 114 139

2260 4.40 142 113 102 97 107 91 107 118 110 31

110 104 101 117 123 112 132

2117 91.7 5.35 121 99 112 123 113 114 104 115 109 83

LORSINI*

71951

104 132 104 125

AGRONOME CAMELEON 105 99 148 107 90 98 91 114 97 65

ARCIBALD DE RASS*

SINNDAR NABAB

71994

107 101 94 132 85 116 119

2045 5.49 129 117 85 104 89 106 107 121 110 27

S-IND KAT

VIKING AV SIMONTORP P 71996

93

IMP

ET 565 MAR KATZ AV 1109 NETO AV SJUNN 104 89

0 0 0

DANSK KORTHORN

TOFTEGÅRD ERNST

69084

KLINTING STEEN FREJLEV FERDINAND

FREJLEV TURBO

BYLAND TURBO AXEL

KRÆPØT NIEL

TANGELUND NIEL HANS

69075

69087

111 103 104 149 105 120 150

1818 81.7 5.15 131 144 101 111 99 106 125 107 88 38

105 106 99 147 95 110 143

1825 80.9 5.20 125 149 86 80 110 113 112 105 93 51

102 102 108 126 90 84

120

2006 3.90 125 110 102 85 93 91 94 83 97 27

ALBÆK BALDOIN

69071

101 103 117 103

FREJLEV BODMIN AXEL 105 94 115 111 83 96 110 122 74 51

MARK-P

BELMORE BLOTCH 22 FRANS

GALLOWAY

P

69067

98 86 100 95 109 114 100

1727 57.1 6.55 114 70 102 103 109 105 116 103 107 63

LILLE LINDHOLT CARL

59036

119 108 102 121

GALAIR WHITE LAD 13 SANDRIFT ORLANDO 6 116 118 102 97 109 110 101 104 99 11

SKOTSK HØJLAND

RÅSTED GL MØLLE SOFUS

54040

RÅSTED GL. MØLLE B CNOC BUIDHE AF SKO

OLIVER AF BARUP

54039

GLEN VESTSKOVEN ARILD

GRAUVIEH

107 94 100 147 103 98

114

1078 76.3 5.47 122 159 83 111 109 103 105 86 98 23

110 89 116 133 84 119 103

1195 66.7 4.52 136 110 60 91 109 109 101 119 142 35

REJSBY UNPLUGGED

53024

171 91 80

162

SØGÅRD POLLE ILSTED HALIFAX 1864 84.0 5.92 174 102 80 120 113 71 54 113 87 51

21. december 2007 Tyre markeret med stjerne: Restlager findes kun i inseminørens beholder!

Tyre skrevet med rødt: Skal være i inseminørens beholder!

Sikk

UT

BT

UT

BT

BT

IMP

UT

IMP

IMP

IMP

BT

BT

UT

IMP

BT

UT

BT

BT

UT

UT

BT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

BT


Navn

Pol. Stb.nr T-tal

Far Morfar Tilv.

HEREFORD

Kødkvæg Brugsplan

Individprøve Avlsværdital

U-tal

Areal

FEF

FE/kg

PRODUKTION FUNKTION

Vækst Slagt Føds Mælk Klvn Frugt

EKSTERIØR

Krop Musk Lem

ROOST 1 TOM P 65532 106 101 99 136 114 109 139

R M R 1 PILOT KOANUI BLUEPRINT E 1831 80.6 6.14 137 119 95 113 115 112 111 105 112 69

KRAGELUND TARZAN

H 65534 105 98 102 121 118 99

126

KRAGELUND LION HØJLØKKE FLYER 1708 79.2 5.75 109 118 108 114 118 87 101 94 103 50

SKOVSLUNDS VIAGRA*

P 65558

HARVIE JAVA 52J WNH FORTRESS

MANDIX LANDLORD*

H 65589

BCD 59J LANDLORD STANDARD 656 REFO

LIMOUSINE

105 99 104 114 104 124 125

1812 81.7 5.08 122 103 95 100 116 99 126 118 123 34

100 99

98 113

1747 78,8 5,31 115

0 0 0

KLARLUND OSVAL 75889 111 104 96 151 123 118 151

ANDRUP HOF DALHIA

1870 99.2 5.95 153 124 98 117 124 105 113 130 97 88

ATLE*

75966 110 101 104 133 113 128 136

ØSTERGAARD TOR KJELDGAARD SHERIF 1747 4.74 135 115 101 116 110 97 128 126 122 20

SLÅGÅRD PERFEKT*

BOEST MAURICE DALHIA

75896

113 104 100 129 116 108 130

1753 91.6 5.94 130 113 101 121 109 104 104 111 114 75

THY SULLIVAN 75935 108 106 94 134 102 129 130

ELEAZAR SALL CHR.D.III.

1682 99.3 6.62 132 118 87 108 112 100 128 124 126 67

RUDI 75926 110 104 99 116 109 116 120

THORSØ NOEL DALHIA

1864 97.6 4.78 128 97 117 106 92 100 118 109 118 76

KLEGVANGGÅRD URANUS P 75943 106 96 95 117 111 100 118

1-WAY POLLED KANA KLARLUNDS LAU 1955 86.7 5.09 128 99 114 111 95 99 105 94 94 53

ARKIN*

PARISIEN HEROS

VEGGERBY VIMMER*

GWENOLE DALHIA

75963

75957

103 102 98 118 99 132 118

1701 5.00 118 109 102 93 101 96 134 127 117 18

110 104 103 119 100 110 114

1695 93.1 4.81 114 114 87 133 102 84 111 110 97 40

S-IND KAT

RESDAL POLLED ANTON* P 75958 98 95 95 98 105 104 103 UT

TRONSØ POLL. ROLF HAMILTON

1552 5.38 108 89 112 96 102 88 105 104 100 21

AKKEDAL POLLED BENJAMIN* P 75967 104 96 98 92 84 84

81 UT

GELATO VOM EIDERL NIXON AV LINDGÅRDE 1708 5.25 106 83 84 100 103 80 92 75 85 14

PIEMONTESE

B HERKULES

67387

110 93 112 107

RAMON ONASSY 1403 102.0 7.58 116 101 95 99 102 89 116 112 92 75

POKER DAN

P 67397

110 90 102 106

TYSON PENSIERO 1279 103.8 5.50 106 113 82 95 110 109 106 102 95 65

SALERS

SKOVLY´S VISTI

57017

111 95 103 110

HERO VON KLATHO ELDORADO 1695 82.7 5.40 113 105 91 102 92 95 110 104 79 41

DS' DREYFUS

57008

94 85 110 95

LOTHARD BOLIDE 1877 80.5 5.14 126 68 111 71 132 86 116 105 101 63

SIMMENTAL

HEDETOFT UNITED P P 50563 114 98 97 161 125 117 166

MAX WLSF CELEBRITY CHI 2429 81.9 5.10 150 131 108 148 96 93 116 116 103 77

HOLM ULRICK P P 50565 105 104 101 156 107 126 155

ROSAS PROBAT VINGEGÅRD MOSES-E 2403 88.3 5.01 143 136 96 127 97 95 118 128 116 73

LYKKE SIRIUS P P 50538 94 104 101 145 109 115 146

DOVEFIELDS GALLAN SWITZ POL BUDS CHI 1766 89.6 6.20 132 135 97 113 112 104 113 114 109 83

SØGÅRD AMIR*

P 50598 107 100 97 136 128 111 144 UT

HEDETOFT UNITED P ØSTERVANG RINGO E 1974 5.93 128 121 113 126 107 109 113 116 77 38

TISET VAGN P.*

P 50589 105 99 98 138 108 107 138 UT

MARYWOOD POLLED BAR5 PAYMASTER 133 2078 5.21 135 109 101 115 93 106 104 104 115 44

LAMHØJ SUPERY P.*

P 50550

LINDE PERY SWITZ HPF REDWOOD

ØSTERVANG THOR-P*

P 50558

ØSTERVANG RINGO E BAR5 PAYMASTER 133

105 101 101 154 54 123 134

1929 88.3 5.74 140 138 58 90 79 94 120 119 116 81

102 104 100 132 113 106 134

2130 88.6 5.51 124 120 107 105 93 118 104 114 84 78

SKOVLY UN POCO P P 50568 109 99 101 129 107 124 129

SERUP REGENT MARYWOOD NEW CE 2136 85.5 5.42 132 96 85 110 115 122 127 119 107 69

LYKKE ATLANTIS P*

P 50591 101 101 95 122 122 125 129 UT

SLIEVENAGH FANTAS LYKKE SIRIUS P 2045 5.29 120 107 116 122 106 94 116 125 123 43

ALSTRUP VICTORY*

P 50580 99 98 100 130 98 114 127 UT

LAMHØJ SUPERY P. RICHWOOD BRUNO 80 1805 81.9 5.35 127 110 106 90 98 100 118 107 110 49

SERUP - SVANTE

P 50545

GORM MIDDELHEDE IMPULS

106 104 95 126 105 133 126

1961 90.6 5.95 126 103 103 118 79 101 114 141 125 76

VELLEV BURK P*

P 50600 106 102 102 130 93 125 125 UT

VESTERBÆK SAMSON MIDDELHEDE IMPULS 2039 5.41 128 106 91 104 100 96 120 122 120 42

ØSTERVANG VEST-HP HP 50573 105 98 102 122 108 108 124

MARYWOOD POLLED BAR5 PAYMASTER 133 2065 82.0 5.41 118 111 95 115 107 106 116 107 82 69

HEDETOFT VITO HP.*

HP 50596 109 98 103 118 112 124 121

SERUP REGENT JRSF HEARTBEAT OF 2240 81.8 4.90 124 85 106 101 104 113 123 124 102 43

21. december 2007 Tyre markeret med stjerne: Restlager findes kun i inseminørens beholder!

Tyre skrevet med rødt: Skal være i inseminørens beholder!

Sikk

BT

BT

UT

UT

BT

UT

BT

BT

BT

BT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

UT

ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

51


52 ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

AFTALE OM INDIVIDAFPRØVNING

for 2008

Kødraceforeningerne og Kvægavlsforeningen

1. Garanti: 175 tyre indsættes til individafprøvning i perioden fra (1. jan. - 31. dec. 2008)

2. Hver raceforening stiller garanti for indsættelse af et antal tyre forholdsmæssigt i forhold til fordelingsnøglen.

Fordelingsnøglen er defi neret således:

A. Racerne Limousine og Simmental indsætter forlods 6 tyre pr. race

Belgisk Blåhvidt Kvæg, Charolais, Angus. Hereford og Blonde d’Aquitaine indsætter forlods tre tyre pr. race.

Resten af tyrene fordeles ud fra tre parametre, som hver vægtes med hver 1/3.

a. Det gennemsnitlige antal tyre afprøvet inden for de sidste 5 år pr. 1. okt. 2006

b. Procent 1. insemineringer i henhold til Årsrapporten

c. Procentandel af renracede dyr i henhold til Årsrapporten

B. Racerne Skotsk Højland, Dexter, Grauvieh, Salers, Piemontese, Galloway og Dansk Korthorn indsætter 19 tyre i en puljeordning,

som aftales blandt de deltagende raceforeninger.

3. Såfremt antal indsatte tyre ikke opfyldes i henhold til garantien ved årsopgørelsen, betales der 3.000 kr. for det antal

tyre, der mangler i henhold til fordelingsnøglen

Garantien træder i kraft, såfremt der ved årsopgørelsen er færre end 175 tyre indsat til afprøvning

Garantien for et evt. underskud af indsatte tyre fordeles forholdsmæssigt blandt de racer,

som ikke opfylder fordelingsnøglen

Garantien indbetales forholdsmæssigt ud fra de pladser, de pågældende racer mangler i at opfylde fordelingsnøglen

4. Afprøvningsprisen er fastsat af et grundbeløb + foderomkostning + transport + forsikring

Grundbeløb:

For tyre født i perioden 13. juni. 2007 – 1. dec. 2007: 7.800 kr. pr. tyr

For tyre født i periode 2.dec. 2007 – 31. maj. 2008: 8.300 kr. pr. tyr

Foderomkostning: efter foderforbrug

Transport: 500 kr. pr. transport

Forsikring: 300 kr. pr. tyr

Evt. underskud udlignes af Kødkvægsafdelingen i Kvægavlsforeningen

5. Kvægavlsforeningen yder et afprøvningstilskud på 2.000 kr. pr. tyr under forudsætning

af at ejeren underskriver ejererklæringen om at tyren stilles til rådighed for racens insemineringsprogram

6. Raceforeningerne opstiller krav for godkendelse af tyre til afprøvning. Godkendte tyre

tildeles avlstilskud. Tilskuddets størrelse afhænger af besætningens avlsmæssige status

Kvægavlsforeningen og Raceforeningerne bidrager hver især med mindst 1.000 kr. til alm.

Avlsbesætninger og 1.500 kr. til Aktive Avlsbesætninger pr. godkendt tyr.

8. Tyrene indsættes efter til enhver tid gældende regler for fl ytning af kvæg mellem besætninger.

Kun tyre fra besætninger med salmonella status 1b kan indsættes


9. Der kan udtages blodprøve til faderskabsbestemmelse - stikprøvevis - på de indsatte tyre

efter Kvægavlsforeningens anvisning.

For tyre, der anvendes i insemineringsprogrammet - udtages obligatorisk en blodprøve til faderskabsbestemmelse

10. Aftalen gælder for 2008

11. Kvægavlsforeningen træffer aftale med Raceforeningerne i inden 1. juli 2008 om

fremtidig drift af Individprøvestationen

Aftalen er tiltrådt af nedenstående raceforeninger:

Århus 3. august 2007

Dansk Aberdeen-Angus Forening

Danmarks Charolaisforening

Herefordforeningen

Dansk Limousineforening

Dansk Simmental

Avlsforeningen for Blonde d´Aquitaine

Dansk Korthorn

Århus, den 10. august 2007

Landsforeningen for Belgisk Blåhvidt Kvæg i Danmark

Dansk Dexter Forening

Avlsforeningen for Piemontese Kvæg i Danmark

Raceforeningen Salers

Dansk Tiroler Grauvieh

Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg

Gallowayforeningen

Henning Hansen Niels Bo H. C. Hansen

formand direktør Avlsleder /Landskonsulent

ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

53


54 ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

INSEMINERINGSAFTALE for 2008

KVÆGAVLSFORENINGEN og RACEFORENINGERNE

Formål

Formålet med denne aftale er at sikre, at der i SWE-Danes – omtales herefter som kvægavlsforeningen - tilbydes sæd af kødracetyre

af genetisk høj kvalitet til inseminering - såvel til krydsning som til renavl.

Kødraceforeningerne

Den pågældende kødraceforening

Er ansvarlig for, at der altid er sæd af tyre af genetisk høj kvalitet til rådighed for kvægavlsforeningen. Kødraceforeningerne

afgør hvilke tyre, aftalen skal omfatte. Aftalen kan omfatte importeret sæd

Afholder samtlige omkostninger i forbindelse med opsamling af den fornødne sædmængde

Er ansvarlig for, at der udarbejdes relevant informationsmateriale om de pågældende tyre

Kan beslutte, at udleveret/solgt sæd til kvægavlsforeningen kan erstattes med anden og bedre sæd. En sådan ombytning

sker uden omkostninger for kvægavlsforeningen

Har alle sædrettigheder med hensyn til tyre, der indgår eller har indgået i denne aftale.

Sædproduktion

Kødraceforeningen afholder samtlige omkostninger i forbindelse med tyrens indsættelse på tyrestationen, herunder eventuel

betaling til tyrens ejer, nødvendige veterinære prøver, transport

Kødraceforeningerne betaler for opstaldning og en foderdagspris, der fastsættes årligt. Betaling sker halvårsvis bagud,

eller når sædudtagningen er afsluttet

(Foderdagspris gældende for 2008 er kr. 45,- pr. dag)

Kødraceforeningen betaler for sædfremstillingen samt opbevaring af sæden (indtil forsendelse af sæden eller sædens

eventuelle destruktion - max. opbevaret i 8 år efter tyrens indsættelse på tyrestation) et beløb, der fastsættes jvf. afsnittet

(Andet) pr. sædportion. Ved opbevaring af sæd ud over 8 år kan der aftales en opbevaringspris (sædproduktionspris

gældende for 2008 er kr. 2,50 pr. sæddose).

Den producerende sæd henligger for egen regning og risiko. Der kan ikke kræves erstatning for manglende produktion i

henhold til kontrakten eller bortkommet sæd.

Forsikring

Kødraceforeningen kan tegne en forsikring mod dødsfald/nødslagtning i Dansire for tyre indsat til sædproduktion. Forsikringen

tegnes efter en niveaudelt skala:

Dækning kr. Forsikringspræmie kr.

10.000 650

15.000 1.000

20.000 1.300

30.000 2.000

40.000 2.650

50.000 3.300

Kvægavlsforeningen

Må ikke købe, sælge, informere om eller markedsføre sæd, medmindre den er godkendt af en raceforening

Såfremt en besætningsejer ønsker det, må der i hans besætning insemineres med sæd af tyre, der ikke er godkendt af en

raceforening. Sæden skal være opsamlet på en EU-godkendt tyrestation

Informerer via nyhedsbreve og lignende medlemmerne og inseminørerne om de aktuelle kødracetyre i aftalen

Informerer hvert kvartal raceforeningen om forbrug af sæd pr. tyr

Må ikke - uden godkendelse af den pågældende raceforening - videresælge sæd til andre kvægavlsforeninger, til ikkemedlemmer

eller til eksport.

Afstår fra at importere sæd af de racer, der er omfattet af aftalen.

Betaling

Kvægavlsforeningen afregner sæden kvartalsvis til raceforeningen, efterhånden som sæden anvendes til inseminering.


Beløbet fastsættes pr. sædportion. Raceforeningen udfærdiger faktura til afregning med Dansire

For sæd, som ikke er omfattet af aftalen, fakturerer kvægavlsforeningen køber et forsendelsesgebyr + et gebyr pr. sæddose

Kødracesæd, der indgår i aftalen, afregnes med et beløb pr. sæddose, som fastsættes efter sædens status som ungtyr eller

brugstyr. Status fastlægges ud fra tyrens S-indeks. Kvægavlsforeningen fastsætter prisen for ungtyre- og brugstyresæd.

For 2008 afregnes til raceforeningerne 60 kr. for Brugstyre - 40 kr. for Ungtyre

Andet

Aftalen kan opsiges med 12 måneders varsel forud for den 1. januar i det år, aftalen ønskes opsagt

Kvægavlsforeningen drøfter hvert år, inden den 1. november, nærværende aftale med henblik på eventuel revision af priser

m.v.

Det aftales med den enkelte kødraceforening hvilke tyre, som kvægavlsforeningen har et sædlager efter ved aftalens

start, der fortsat kan insemineres med

Aftalen er godkendt af nedenstående kødraceforeninger og Kvægavlsforeningen.

Efter bemyndigelse den 25. november 1992 for raceforeningerne:

Aberdeen-Angus Forening

Danmarks Charolaisforening

Herefordforeningen

Dansk Limousine Forening

Dansk Simmental

Avlsforeningen for Blonde d’Aquitaine i Danmark

Dansk Korthorn

Landsforeningen for Belgisk Blåhvidt Kvæg i Danmark

Dansk Dexterforening

Avlsforeningen for Piemontese Kvæg i Danmark

Raceforeningen Salers (tiltrådt d. 25. oktober 1999)

Dansk Tiroler Grauvieh Forening (tiltrådt d. 1. august 2000)

Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg (tiltrådt d. 1. jan. 2004)

Gallowayforeningen (tiltrådt september 2004)

Med ændringer dateret den 3. august 2007.

Århus, den 10. august 2007

Henning Hansen Niels Bo H. C. Hansen

Formand Direktør Avlsleder/landskonsulent

ÅRSRAPPORT 2007 - DANSK KØDKVÆG

55

More magazines by this user
Similar magazines