Fælles regulativ for almene vandforsyninger i Herning Kommune

herning.dk

Fælles regulativ for almene vandforsyninger i Herning Kommune

Fælles regulativ for

almene

vandforsyninger i

Herning Kommune


Indholdsfortegnelse:

1 Indledende bestemmelser 2

2 Vandforsyningens styrelse 3

3 Ret til forsyning med vand 3

4 Forsyningsledninger 4

5 Stikledninger 4

6 Opretholdelse af tryk og forsyning 5

7 Vandforsyning til brandslukning 5

8 Vandinstallationer 6

8.1 Generelt vedrørende vandinstallationer 6

8.2 Vandinstallationer m.v. i jord 7

8.3 Vandinstallationer i bygninger 8

9 Afregningsmålere 8

10 Vandspild 9

11 Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt 10

12 Anlægsbidrag 10

13 Driftsbidrag 11

14 Betaling af anlægs- og driftsbidrag 12

14.1 Anlægsbidrag og driftsbidrag på ejendomsniveau 12

14.2 Driftsbidrag for ejendomme som er omfattet af § 2 i

bekendtgørelse om individuel afregning efter målt forbrug 13

15 Straffebestemmelser 13

16 Ikrafttrædelse 14

Bilag: Oversigt over vandforsyninger og ejerforhold 15

Regulativ for de almene vandværker 2013 Side 1


1 Indledende bestemmelser

1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55, stk. 4, i lov om vandforsyning

m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 71 af 17. januar 2007,

af Herning Kommune efter forhandling med de private almene

vandforsyninger i Herning Kommune.

Regulativet udleveres vederlagsfrit af vandforsyningerne.

1.2 Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag har hjemmel i

vandforsyningslovens § 53, stk. 1.

1.3 Bestemmelserne om vandmålere og betaling efter målt forbrug er fastsat i

overensstemmelse med Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelser nr. 525

af 14. juni 1996 om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på

ejendomsniveau og nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning

efter målt vandforbrug.

1.4 Bestemmelser om offentliggørelse af det leverede vands kvalitet m.v. er

fastsat i overensstemmelse med § 29 i Miljø- og Energiministeriets

bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007 om vandkvalitet og tilsyn med

vandforsyningsanlæg.

1.5 Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede VVSinstallatører

er i overensstemmelse med kravene i lov nr. 988 af 08/12 2003

om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og

afløbsledninger (autorisationsloven) med senere ændringer.

1.6 Bestemmelserne om kontrol med og indgreb i målere er i overensstemmelse

med kravene fastsat i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 1034 af

17. oktober 2006 om måleteknisk kontrol med vandmålere, der anvendes til

måling af forbrug af varmt og koldt vand.

1.7 Bestemmelserne om brandværnsforanstaltninger er i overensstemmelse med

kravene fastsat i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1010

af 11. december 2002 om det kommunale redningsberedskabs dimensionering

m.v.

1.8 I dette regulativ angiver betegnelsen ejer grundejeren, når der ikke er tale

om ejerlejlighedsforhold. For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder

angiver betegnelsen ejerne af de enkelte ejerlejligheder. Hvis der på en

ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse i ejendommens

vedtægter om, at ejerforeningen er forpligtet over for vandforsyningen, anses

ejerforeningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser.

Betegnelsen bruger omfatter lejeren af en lejlighed, herunder beboeren af en

andelslejlighed eller en ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed,

ejeren af en ejerlejlighed, når ejerforeningen efter det ovenstående betragtes

som ejer, og beboeren af en tjenestebolig.

Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er

den samme, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter

tinglysningslovens § 19.

1.9 Ved individuel afregning efter målt forbrug angiver betegnelsen ejendom

mindst to udlejnings- eller andelsenheder beliggende på et eller flere

matrikelnumre, der i følge notering i matriklen skal holdes forenet.

Regulativ for de almene vandværker 2013 Side 2


Betegnelsen enhed angiver den enkelte udlejnings- eller andelsenhed i en

ejendom.

Betegnelsen bruger omfatter den kontraktmæssige indehaver af retten til at

benytte en enhed.

1.10 Ved vandforsyningens hovedanlæg forstås i dette regulativ dens

indvindingsanlæg, råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg,

herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet,

beholderanlæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til

forsyningsnettet.

Ved vandforsyningens forsyningsledningsnet forstås ledningssystemet til

transport af færdigbehandlet vand til forsyning af ejendomme gennem direkte

tilsluttede stikledninger.

Ved stikledning forstås ledningen fra forsyningsledningen til grænsen af

vedkommende grund, herunder en eventuel afspærringsanordning på

stikledningen.

1.11 Ved vandinstallationer forstås alle installationer fra stikledningens

forlængelse, som er omfattet af Norm for vandinstallationer, DS 439.

Ved jordledninger forstås ledningsinstallationer i jord, fra stikledningens

forlængelse og frem til bebyggelse på grunden.

1.12 Ejeren af en ejendom, der får vand fra vandforsyningen, skal underrette

eventuelle brugere af ejendommen om deres forpligtelser efter regulativet,

men ejeren er i alle forhold ansvarlig over for vandforsyningen, jf. dog 9.13.

2 Vandforsyningernes styrelse

2.1 Oplysninger om vandforsyningerne og ejerforhold fremgår af bilaget. Øvrige

oplysninger om vandforsyningernes styrelse og drift fremgår af selskabernes

vedtægter.

2.3 Takster for anlægsbidrag, driftsbidrag og for etablering af midlertidige

vandleverancer m.v. fastsættes af vandforsyningen, men skal godkendes af

Herning Kommune jf. vandforsyningslovens § 53.

De godkendte takster bekendtgøres i et takstblad, der vederlagsfrit udleveres

af vandforsyningen.

3 Ret til forsyning med vand

3.1 Enhver ejer, hvis ejendom ligger i vandforsyningens naturlige

forsyningsområde, har ret til forsyning med vand til almindeligt

husholdningsforbrug, til institutioner, til almindeligt landbrug (dog ikke til

vanding af landbrugsafgrøder) og anden erhvervsvirksomhed, som benytter

vand i mindre omfang.

Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker på de vilkår, som er fastsat i

regulativet og mod betaling efter godkendte takster.

Regulativ for de almene vandværker 2013 Side 3


3.2 Vandforsyningen bestemmer, i hvilket omfang der kan leveres vand til

erhvervsvirksomheder, som benytter vand i større omfang, og vand til

sprinkleranlæg til brandslukningsformål, jf. dog bestemmelserne i

bekendtgørelse om det kommunale redningsberedskabs dimensionering m.v.

Vandforsyningen fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for en sådan

levering.

3.3 Indlæggelse af og forsyning med vand fra vandforsyningen, som

reserve/supplement for en ejendoms eget vandforsyningsanlæg, kan normalt

ikke forventes tilladt.

Vandforsyningen kan dog i undtagelsestilfælde tillade etableringen på særlige

vilkår.

3.4 Vandforbruget skal aftages på en sådan måde, at trykstød, unødvendige

forbrugsvariationer og gener for øvrige forbruger undgås.

4 Forsyningsledninger

4.1 Forsyningsledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører

vandforsyningen. Vandforsyningen bestemmer, hvornår forsyningsledninger

skal anlægges, jf. dog vandforsyningslovens § 29 og §§ 45 - 48.

4.3 Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres

anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses

på de respektive ejendomme.

5 Stikledninger

5.1 Stikledninger med eventuelle afspærringsanordninger anlægges af,

vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen. Alt arbejde med stikledninger

skal udføres af autoriserede VVS-installatører eller af vandforsyningens

personale, jf. bestemmelserne i By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr.

1046 af 08/12 2003 om undtagelser fra krav om autorisation for så vidt angår

gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg.

5.2 Hver ejendom skal have sin særskilte stikledning. Stikledningen skal normalt

indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendommen

har facade (adgangsvej).

Hvis stikledning fremføres over privat grund, skal retten til dens anlæg,

benyttelse og vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på

den/de respektive ejendomme.

5.3 Vandforsyningen kan omlægge en stikledning ved udstykning, om- eller

tilbygningsbygningsarbejder, ændringer i forbruget eller lignende, som

indebærer, at stikledningsdimensionen bør ændres. I så fald må

ejendommens ejer afholde udgifterne til omlægningen. Tilsvarende gælder,

hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt.

5.4 Vandforsyningen kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved

forsyningsledningen for ejers regning.

Regulativ for de almene vandværker 2013 Side 4


5.5 Ejer af en ejendom skal omgående give vandforsyningen meddelelse om

indtrufne eller formodede fejl, herunder utætheder ved stikledninger og

stophaner.

6 Opretholdelse af tryk og forsyning

6.1 Vandforsyningen skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende

forsyningsforhold og opretholde et vandtryk, der gør almindeligt vandforbrug

muligt i samtlige tilsluttede ejendomme, jf. dog 8.3.1. Vandforsyningen har

dog ingen pligt til at opretholde noget mindstetryk i forsyningsledningsnettet

ud for de enkelte ejendomme.

6.2 Ved aflukning af vandledninger skal der normalt gives ejere eller deres

repræsentanter et rimeligt varsel, men vandforsyningen kan ved ledningsbrud

og andre særlige forhold foretage aflukninger uden varsel.

6.3 Enhver forbruger må uden at have krav på erstatning tåle de ulemper, der

måtte opstå ved svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og

disses afhjælpning, ved vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget,

herunder ved ledningsbrud, strømsvigt, manglende opfyldelse af

drikkevandskvalitet og anden force majeure, eller ved ledningslukninger,

reparationer og udskylning af ledninger m.v.

Ved afbrydelse eller genoptagelse af forsyningen og ved anden

driftsforstyrrelse, herunder ændringer i tryk og kvalitet, er vandforsyningen,

uanset om denne måtte have udvist uagtsomhed, uden ansvar for forbrugeres

driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Denne bestemmelse gælder

ikke, såfremt vandforsyningen har udvist forsæt eller grov uagtsomhed.

Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne en driftstabsforsikring.

6.4 Vandforsyningen kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe

bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det,

herunder om indskrænkning med hensyn til vanding af haver m.v., når

vandforsyningens drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det

nødvendigt. Herning Kommune kan pålægge vandforsyningen at træffe en

sådan bestemmelse.

7 Vandforsyning til brandslukning

7.1 Etablering og vedligeholdelse af brandhaner på forsyningsledninger skal ske

efter kommunalbestyrelsens anvisning og udgifterne hertil afholdes af

kommunalbestyrelsen. Herning Kommune kan forlange, at

forsyningsledninger af hensyn til deres funktion ved brandslukning anlægges

med større ledningsdimension end ellers nødvendigt. Merudgifterne hertil

afholdes af Herning Kommune.

Ved omlægning af en forsyningsledning afholder kommunalbestyrelsen

udgifterne til flytning og tilslutning af brandhaner på forsyningsledningen.

7.2 Bortset fra indsats ved brand m.v. og andre nødstilfælde må ingen bruge vand

fra brandhaner, medmindre Herning Kommune og vandforsyningen har givet

tilladelse hertil.

Regulativ for de almene vandværker 2013 Side 5


8 Vandinstallationer

8.1 Generelt vedrørende vandinstallationer

8.1.1 Vandinstallationer etableres af, vedligeholdes af og tilhører grundejeren, jf.

dog 9.4 og 9.6 angående afregningsmålere.

Alle udgifter vedrørende vandinstallationer afholdes af grundejeren, jf. dog

9.6 og 9.15, 4. punktum angående afregningsmålere.

Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er

den samme, jf. 1.8, 5. punktum afholdes udgifter vedrørende

vandinstallationer af ejeren af bebyggelsen på grunden.

8.1.2 Arbejder med nyanlæg og væsentlig ændring af vandinstallationer til

installationsgenstande, vandvarmere, vandbehandlingsanlæg,

regnvandsanlæg med mere, hvor svigtende tilbagestrømningssikring kan

udgøre en risiko for forurening af vandforsyningsanlægget, skal færdigmeldes

til vandforsyningen.

Inden iværksættelse af vandinstallationsarbejder, der er omfattet af

autorisationsloven, skal der indhentes tilladelse hertil fra den lokale

bygningsmyndighed hos kommunen i overensstemmelse med de

bestemmelser, der er fastsat i gældende byggelov og bygningsreglementer

8.1.3 Arbejder med vandinstallationer, herunder med jordledninger og vandmålere,

må kun udføres af autoriserede VVS-installatører, jf. dog By- og

Boligministeriets bekendtgørelser om undtagelser fra krav om autorisation

som VVS-installatør til udførelse af simple arbejder med vand- og

sanitetsinstallationer (udskiftning) og bekendtgørelse om undtagelser fra krav

om autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og

ejere af afløbsanlæg.

Installationer for vand skal udføres efter den godkendte Norm for

vandinstallationer (DS 439:2000) medmindre bygningsmyndigheden har

godkendt andet.

8.1.4 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer,

skal enten være

a) godkendt til drikkevand i henhold til ”Godkendelsesordningen for

byggevarer godkendt til drikkevand”, eller

a) forsynet med CE-mærke, der viser at produktet stemmer overens med en

harmoniseret standard eller er omfattet af en europæisk teknisk

godkendelse, eller

b) omfattet af en af Erhvervs- og Boligstyrelsen godkendt godkendelses- eller

kontrolordning, f.eks. en DS-certificeringsordning.

8.1.5 Vandinstallationer skal benyttes og vedligeholdes på en sådan måde, at der

ikke er fare for forurening af vandet, findes utætheder eller på anden måde

give anledning til gener.

Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder, herunder

utæthed på jordledning, eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at

vandinstallationen snarest muligt gennemgås og i fornødent omfang bringes i

Regulativ for de almene vandværker 2013 Side 6


orden. Brugere skal snarest anmelde konstaterede eller formodede fejl til

ejeren.

Hvis fejlen har betydning for ejendommens vandforbrug, skal ejeren

underrette vandforsyningen om forholdet.

8.1.6 Vandforsyningen kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger,

som vandforsyningen finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes

forsvarlige funktion. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god

stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden vandforsyningens tilladelse.

Der skal installeres tilbagestrømningssikringsventiler type BA iflg. DS/EN 1717

på alle installationer som ikke er rene husholdningsinstallationer.

8.1.7 Ejeren har pligt til at holde ubenyttede vandinstallationer aflukket og tømt for

vand. Vandforsyningen kan forlange, at vandinstallationer i ubenyttede

bygninger afbrydes på forskriftsmæssig måde.

8.1.8 Forsømmer ejer de forpligtelser, som efter ovenstående samt efter

nedenstående 8.2., 8.3, 9.2, 1. punktum og 9.8 påhviler ham med hensyn til

vandinstallationerne.

Vandforsyningen kan afbryde vandforsyningen til ejendommen indtil

forpligtigelserne er udbedret.

Ejer er samtidig erstatningspligtig overfor vandforsyningen og øvrige

forbrugere, hvis man forårsager tilbageløb i ledningsnettet, og ens installation

ikke lever op til lovkravene.

Herning Kommune kan efter anmodning fra vandforsyningen i henhold til

vanforsyningsloven § 65 påbyde ejer at udføre forpligtelserne, hvis der er fare

for spild eller forurening.

8.1.9 Vandforsyningen er berettiget til at lukke for vandtilførslen til en ejendom,

når:

o En vandinstallation udgør en aktuel fare for forurening af vandet

o Ejeren undlader at reagere straks på en konstateret eller formodet

utæthed

o Ejeren undlader at lade foretage foranstaltninger, som Vandforsyningen

har pålagt ejeren, jf. 8.1.6, herunder undlader at fremsende

dokumentation i overensstemmelse med vandforsyningens forlangende

o Ejeren undlader at aflukke og tømme ubenyttede vandinstallationer, jf.

Vandforsyningen foretager genåbning, når ejeren kan dokumentere, at

forholdet, som begrunder aflukning af vandtilførslen, er bragt i orden.

8.2 Vandinstallationer m.v. i jord

8.2.1 Ved ombygning af en ejendom kan vandforsyningen forlange, at jordledningen

ændres, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til ejendommens kommende

vandforbrug.

8.2.2 Udgifter til omlægning af jordledning, som følge af nødvendig omlægning af

forsynings- og/eller stikledning, afholdes af grundejeren.

8.2.3 Målerbrønde skal udføres således, at vandmåleren holdes frostfri.

Regulativ for de almene vandværker 2013 Side 7


Brønden skal være forsynet med et forsvarligt dæksel, og skal ved ejerens

foranstaltning holdes ren og så vidt muligt tør.

8.3 Vandinstallationer i bygninger

8.3.1 Finder vandforsyningen, at trykforholdene i en ejendom kan forventes at blive

utilfredsstillende, og dette kan henføres til særlige forhold vedrørende den

pågældende ejendom, kan vandforsyningen forlange, at der efter nærmere

angivne forskrifter skal opstilles et trykforøgeranlæg/tankanlæg for ejers

regning i forbindelse med ejendommens vandinstallationer.

9 Afregningsmålere

9.1 De generelle bestemmelser for vandinstallationer jf. 8.1.1 - 8.1.4 finder

tilsvarende anvendelse for installationer til forbrugsmåling.

9.2 Ejer af en ejendom, der er tilsluttet vandforsyningen, har pligt til at lade

installere en måler til brug for afregning af ejendommenes samlede

vandforbrug.

Der må kun anbringes én afregningsmåler på hver ejendom, medmindre der

er truffet aftale med vandforsyningen om andet.

9.3.1 Afregningsmåleren anbringes i bygning eller målerbrønd efter

vandforsyningens nærmere anvisning.

I bygning umiddelbart efter jordledningens indføring og sådan, at den er

beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning, mekaniske ydre påvirkninger og

korrosion. Målebrønde placeres på privat grund – normalt ca. 1 meter fra skel.

Måleren skal til stadighed være let at aflæse og udskifte.

9.4 Afregningsmåleren stilles til rådighed af vandforsyningen og forbliver

vandforsyningens ejendom.

9.5 Vandforsyningen har til enhver tid ret til at aflæse afregningsmålere.

9.6 Afregningsmålere vedligeholdes af vandforsyningen og for dennes regning.

Vandforsyningen er berettiget til når som helst for egen regning at udskifte og

kontrollere målere.

Ejer og bruger må tåle de ulemper der er forbundet med, at vandtilførslen

afbrydes ved udskiftning af måleren.

9.7 Afregningsmålerens størrelse og type bestemmes af vandforsyningen ud fra

de oplysninger, som ejeren har givet om vandinstallationerne, vandforbruget

til erhvervsvirksomheder m.v.

9.8 Hvis vandforbruget ændres i forhold til det af ejeren tidligere oplyste jf. 9.7,

således at afregningsmåleren ikke længere er tilpasset vandforbruget, kan

vandforsyningen forlange målerinstallationen ændret, så måleren kan

udskiftes med en måler af passende størrelse.

9.9 Ejer er over for vandforsyningen forpligtiget til at erstatte en en

afregningsmåler, hvis den er bortkommet eller er blevet beskadiget, f.eks.

ved vold, brand, frost m.v. Dette gælder ikke ved almindelig slitage.

Regulativ for de almene vandværker 2013 Side 8


9.10 Opdager ejeren, at der er utætheder eller fejl ved en afregningsmåler, skal

han snarest give vandforsyningen meddelelse herom. Brugere af en ejendom

skal snarest melde konstaterede fejl til ejeren.

9.11 Ejer og bruger må ikke foretage indgreb i afregningsmåleren, bryde plomben

eller på nogen måde påvirke målerens korrekte funktion. Der må ikke gøres

forsøg på optøning af en frossen måler.

Omkostninger til eftersyn og istandsættelse eller udskiftning af en måler som

følge af indgreb jf. ovennævnte afholdes af ejeren.

9.12 Beslutning om at overgå fra fælles til individuel afregning med

vandforsyningen skal meddeles skriftligt til vandforsyningen.

9.13 For ejendomme, hvor der er indgået aftale med vandforsyningen om

individuel afregning efter målt forbrug i de enkelte enheder, overgår ejerens

ansvar, rettigheder og pligter for disse målere til brugerne af enhederne.

9.14 Afregningsmålere, der anvendes som grundlag for betaling af driftsbidrag,

skal opfylde de krav og underkastes den måletekniske kontrol, der er fastsat i

bekendtgørelse om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af

forbrug af varmt og koldt vand, og de måletekniske forskrifter

bekendtgørelsen henviser til.

9.15 Ejer kan ved skriftlig henvendelse til vandforsyningen forlange at få

kontrolleret afregningsmålerens nøjagtighed.

Måleren anses for at vise rigtigt, når dens visning ligger indenfor de

maksimalt acceptable grænser for måleunøjagtighed, som er fastsat i

bekendtgørelse om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af

forbrug af varmt og koldt vand, og de måletekniske forskrifter

bekendtgørelsen henviser til.

Hvis målerens visning ligger inden for de acceptable grænser for

måleunøjagtighed, afholdes udgifterne til prøvningen m.v. af den, der har

ønsket afprøvningen.

Hvis målerens visning ligger uden for de acceptable grænser for

måleunøjagtighed, afholdes udgifterne til prøvningen m.v. af

vandforsyningen.

Efter forhandling med ejeren foretager vandforsyningen en skønsmæssig

nedsættelse eller forhøjelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor

vandforsyningen skønner, at fejlvisningen har fundet sted.

10 Vandspild

10.1 Vand fra vandforsyningen må, bortset fra brand under indsats eller andre

nødstilfælde, ikke benyttes til andet formål eller i større mængde end den

benyttelse, som vandforsyningen har fastsat, eller som med rimelighed kan

antages at ville finde sted fra de tilladte vandinstallationer.

Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig

adfærd er ikke tilladt.

Rindende vand må ikke bruges til køleformål, medmindre vandforsyningen har

givet særlig tilladelse hertil.

Regulativ for de almene vandværker 2013 Side 9


10.2 Hvis vandspild, som ovenfor nævnt, foregår fra vandinstallationer før

afregningsmåleren, kan vandspildet forlanges betalt af ejendommens ejer ud

over det almindelige driftsbidrag.

Størrelsen af vandspildet vil i så fald blive fastsat ved vandforsyningens skøn

efter forhandling med ejeren.

11 Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt

11.1 For at kunne kontrollere vandforbruget, efterse at vandinstallationer holdes i

god og forskriftsmæssig stand, at der ikke finder vandspild sted samt for

vedligeholdelse og udskiftning af vandmålere, skal vandforsyningens

personale mod forevisning af legitimation have adgang uden retskendelse til

ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer.

Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang.

11.2 Enhver ejer og bruger af en ejendom, som er tilsluttet vandforsyningen, skal

forlangende give vandforsyningen alle oplysninger om vandets anvendelse

og om forbrugets størrelse.

11.3 Vandforsyningen har pligt til at etablere et kontrolsystem til overvågning af

nøjagtigheden af vandforsyningens målere til forbrugsafregning og er

forpligtet til på forlangende at oplyse om og kunne dokumentere

kontrolsystemets indhold over for de til vandforsyningen tilsluttede

forbrugere.

Kontrollen skal som minimum overholde bekendtgørelsen om måleteknisk

kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand

11.4 Vandforsyningen har pligt til at stille den nødvendige information om

vandforsyningen og drikkevandets kvalitet til rådighed for forbrugerne. Mindst

1 gang om året skal vandforsyningen offentliggøre:

opdaterede oplysninger om vandforsyningens adresse, telefonnummer,

faxnummer, e-postadresse, hjemmeside og eventuelle kontaktpersoner,

en generel beskrivelse af drikkevandets kvalitet, herunder værdier for

almindelige parametre og værdier for parametre af særlig lokal betydning,

overskridelser af gældende kvalitetskrav for drikkevand.

12 Anlægsbidrag

12.1 Anlægsbidraget omfatter et bidrag til vandforsyningens hovedanlæg, et bidrag

til forsyningsledningsnettet og et bidrag til stikledning. Bidragene skal fremgå

af vandforsyningens takstblad. Anlægsbidrag for ejendomskategorier m.m.,

som undtagelsesvis ikke fremgår af takstbladet, skal godkendes af

kommunalbestyrelsen.

12.2 Når en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra vandforsyningen, bliver

tilsluttet, skal der betales anlægsbidrag til vandforsyningen.

12.3 Bidraget til forsyningsledningsnettet skal betales hvad enten den ledning, som

ejendommen tilsluttes, er nyanlagt eller ældre.

Regulativ for de almene vandværker 2013 Side 10


12.4 Hvis en ejendom, der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning,

sluttes til en ny forsyningsledning, betales ikke anlægsbidrag medmindre

andet følger af 12.9.

12.5 Når et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt, kan

vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler anlægsbidrag til

hovedanlægget og til forsyningsledningsnettet for de ejendomme, der

fremkommer ved udstykningen. Vandforsyningen kan forlange, at der forud

stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart

forsyningsledningerne er anlagt.

12.6 Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt, og der i

den forbindelse anlægges stikledninger til de ejendomme, der fremkommer

ved udstykningen, kan vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet

betaler bidrag til stikledningerne. Vandforsyningen kan forlange, at der forud

stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart stikledningerne

er anlagt.

12.7 For levering af vand til midlertidigt forbrug, f.eks. byggebrug, kan

vandforsyningen fastsætte et anlægsbidrag til dækning af de udgifter, der er

forbundet med etablering og re-etablering af den midlertidige leverance.

12.8 Hvis der på en ejendom sker en stigning i vandforbruget, således at

forudsætningerne for det fastsatte og betalte anlægsbidrag ændres, f.eks.

som følge af en senere om- eller tilbygning eller en ændret anvendelse, kan

vandforsyningen forlange, at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidraget,

som svarer til ændringen.

Det medfører ikke nogen ændring i tidligere betalte anlægsbidrag, når f.eks.

at lejlighederne i en ejendom ændres til andels eller ejerlejligheder, eller at

værelser på plejehjem ombygges til plejelejligheder.

12.9 Vandforsyningen kan forlange ekstra anlægsbidrag i forbindelse med

væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget.

13 Driftsbidrag

13.1 For alt leveret vand betales driftsbidrag. Der kan også opkræves betaling for

vand til brandslukning.

Driftsbidraget omfatter et bidrag pr. m 3 vand og eventuelt tillige et fast årligt

bidrag. Driftsbidrag kan forlanges betalt fra den dag, hvor vandforsyningen

har påbegyndt leveringen af vand til ejendommen. Bidragene skal fremgå af

vandforsyningens takstblad.

13.2 For ejendomme, hvor forsyningsmulighed efter ejers ønske er etableret, men

hvor der ikke forefindes vandinstallationer, kan der forlanges driftsbidrag, der

alene omfatter et fast årligt bidrag.

13.3 For vand leveret til midlertidigt brug, f.eks. byggebrug, betales driftsbidrag

efter 13.1. Vandforsyningen kan dog bestemme, at der ikke betales fast

bidrag.

13.4 For sprinkleranlæg, overrislingsanlæg og andre anlæg til

brandslukningsformål, som normalt ikke medfører noget vandforbrug, kan der

forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag.

Regulativ for de almene vandværker 2013 Side 11


13.5 For vandspild forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til

boligformål, kan ejeren af en ejendom anmode vandforsyningen om

eftergivelse for statsafgiften af ledningsført vand. Betingelserne for

eftergivelse af statsafgiften ved vandspild fremgår af lovbekendtgørelse nr.

639 af 21. august 1998 om afgift af ledningsført vand, jf. lov nr. 338 af 16.

maj 2001 om ændring af lov om afgift af ledningsført vand (Godtgørelse ved

vandspild m.v.).

13.6 Er en afregningsmåler bortkommet, blevet beskadiget eller er der konstateret

utætheder eller fejl ved måleren, fastsættes driftsbidraget af vandforsyningen

efter forhandling med ejeren/brugeren af en enhed bl.a. ud fra et skønnet

vandforbrug i det tidsrum, hvor målingen skønnes at have været i uorden.

14 Betaling af anlægs- og driftsbidrag

14.1 Anlægsbidrag og driftsbidrag på ejendomsniveau

14.1.1 Anlægsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejde ved

stikledning eller vandinstallationer, som vandforsyningen eller Herning

Kommune har foretaget eller ladet foretage efter 5.3, 5.4 eller 8.1.8, påhviler

den, der har tinglyst adkomst på vedkommende ejendom.

Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er

den samme, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter

tinglysningslovens § 19. I sådanne tilfælde påhviler anlægsbidrag og

forskudsvis afholdte udgifter til arbejder ved stikledning ejeren af grunden,

hvorimod driftsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejde med

vandinstallationer påhviler ejeren af bygningen.

14.1.2 Betales anlægsbidrag ikke inden den fastsatte betalingsfrist, kan

vandforsyningen nægte at etablere tilslutningen.

Er tilslutning sket, kan vandforsyningen lukke for vandtilførslen, hvis lukning

sker inden 6 måneder efter den fastsatte betalingsfrist. Genåbning finder først

sted, når det skyldige beløb tillige med renter beregnet i henhold til lov om

renter ved forsinket betaling m.v. er betalt.

Vandforsyningen kan forlange, at der for genåbning betales et gebyr, som

skal fremgå af takstbladet.

Vandforsyningen har pligt til at åbne for vandtilførsel ved ejerskifte,

medmindre den ny ejer, enten ved tinglysning eller skriftlig aftale med

tidligere ejer, har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen. Der

kan også i dette tilfælde forlanges gebyr for genåbningen.

Hvis aflukning af vandtilførslen ikke er sket, og ejendommen overdrages til en

ny ejer, som ikke har overtaget den tidligere ejers gæld, må aflukning ikke

foretages.

14.1.3 Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af

afgift.

Betales driftsbidrag ikke inden for den fastsatte tidsfrist, kan vandforsyningen

lukke for vandtilførslen. Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb

tillige med renter beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket betaling

m.v. er betalt. Der kan også i dette tilfælde forlanges gebyr for genåbningen.

Regulativ for de almene vandværker 2013 Side 12


Vandforsyningen har pligt til at åbne for vandtilførsel ved ejerskifte,

medmindre den ny ejer, enten ved tinglysning eller skriftlig aftale med

tidligere ejer, har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen. Der

kan også i dette tilfælde forlanges gebyr for genåbning.

14.1.4 Betales de af vandforsyningen forskudsvis afholdte udgifter jf. 14.1.1 ikke

inden den af vandforsyningen fastsatte frist, gælder tilsvarende

bestemmelser, som anført i 14.1.2 og 14.1.3.

14.2 Driftsbidrag for ejendomme som er omfattet af § 2 i bekendtgørelse om individuel

afregning efter målt forbrug

14.2.1 Vandforsyningen har pligt til individuel afregning af driftsbidrag. Den

individuelle afregning skal påbegyndes senest 5 måneder efter, at

vandforsyningen har modtaget skriftlig anmodning herom fra ejeren.

Ved overgang fra fælles til individuel afregning af driftsbidrag skal

vandforsyningen underrette ejendommens ejer, de enkelte brugere om

tidspunktet for overgangen.

14.2.2 Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af

afgift.

14.2.3 Betaler en bruger ikke driftsbidraget inden for den fastsatte frist, kan

vandforsyningen lukke for vandet.

Ved en brugers gentagne misligholdelse af sin pligt til at betale driftsbidrag,

kan vandforsyningen kræve betaling af et depositum til sikkerhed for

brugerens forpligtelser over for vandforsyningen. Depositumbetalingen kan

maksimalt udgøre et beløb svarende til et års driftsbidrag for enheden.

Når det skyldige beløb, herunder udgifter forbundet med afbrydelse og

reetablering af vandforsyningen og eventuel depositumbetaling, tillige med

renter beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v., er

betalt, eller hvis der stilles betryggende sikkerhed for betalingen, skal

genåbning finde sted.

Ved fraflytning af en enhed hæfter brugeren for betaling af driftsbidrag m.v.

indtil måleraflæsning er foretaget. Eventuelt indbetalt depositum modregnes i

slutopgørelsen vedrørende driftsbidrag m.v.

14.2.4 Ejendommens ejer skal med 8 dages varsel skriftligt underrette

vandforsyningen om ny brugers overtagelse af en enhed. Ved manglende

underretning hæfter ejendommens ejer for enhedens driftsbidrag.

14.2.5 Når en ny bruger overtager en enhed, skal vandforsyningen åbne for vandet.

14.2.6 Ejendommens ejer hæfter for driftsbidrag i enheder, hvor der ingen bruger er,

for fællesforbrug samt for eventuelt spild fra vandinstallationer uden for

enhederne.

15 Straffebestemmelser

15.1 Den, der overtræder bestemmelserne i vandforsyningslovens § 14a, stk. 4,

ved at anlægge forsyningsledninger i strid med en vedtaget

vandforsyningsplan, § 50 ved ikke at udføre, benytte eller vedligeholde

Regulativ for de almene vandværker 2013 Side 13


vandindlæg på forsvarlig måde, § 51, stk. 1, ved vandspild, § 52 ved ikke at

efterkomme påbud om indskrænkning i vandforbruget eller § 64 ved at

modvirke den adgang, som vandforsyningens personale har til en ejendom, jf.

regulativets afsnit 4.2, 6.4, 8.1.3, 8.1.4., 10.1, og 11.1, straffes efter

vandforsyningslovens § 84 med bøde.

På samme måde straffes den, der undlader at installere en afregningsmåler

på vandforsyningens foranledning, den der undlader at stille information til

rådighed eller at offentliggøre denne, den der ikke afregner driftsbidraget

individuelt og den der gentagne gange undlader at underrette om en ny

brugers overtagelse af en enhed, jf. regulativets afsnit 9.2, 1. punktum, 11.4,

14.2.1, 2. punktum og 14.2.4, 1. punktum.

15.2 Den, der uden autorisation eller godkendelse som kompetent virksomhed

udfører arbejde med installationer og ledninger m.v., som er omfattet af

bestemmelserne i lov nr. 988 af 08/12 2003 om gasinstallationer og

installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger (autorisationsloven),

straffes med bøde efter lovens § 25.

På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af

personer, som efter loven ikke er berettiget til det.

Ejere og brugere som foretager indgreb i målere, der er omfattet af

bestemmelserne i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 866 af 8.

december 1998 om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af

forbrug af varmt og koldt vand, bryder plomben eller på anden måde påvirker

målerens korrekte funktion, straffes med bøde efter bekendtgørelsens § 19.

På samme måde straffes overtrædelse regulativets 11.3.

16 Ikrafttrædelse

Dette regulativ er godkendt af Teknik og Miljøudvalget i Herning Kommune d. 2

og træder i kraft den 1. juni 2013

Samtidig ophæves tidligere fælles regulativ for almene vandforsyninger i

Herning Kommune af den 1. september 2009.

Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i

medfør af vandforsyningsloven

Bestemmelser i senere lovændringer, der strider mod dette regulativ, kan

umiddelbart indarbejdes.

Regulativ for de almene vandværker 2013 Side 14


Bilag: Oversigt over vandforsyninger og ejerforhold

Vandforsyning Ejer

Abildå Vandværk Abildå Vandværk I/S

Aulum Vandværk Aulum Vandværk Amba

Fasterholt Vandværk Fasterholt Vandværk I/S

Feldborg Vandværk Feldborg Vandværk Amba

Gødstrup Vandværk Herning Vand A/S

Haderup Vandværk Haderup Vandværk I/S

Hammerum Vandværk Hammerum Vandværk A/S

Haunstrup Vandværk Andelsselskabet Haunstrup Vandværk

Karstoft Vandværk Andelsselskabet Karstoft Vandværk

Kibæk Vandværk Kibæk Vandværk Amba

Nordre Vandværk Herning Vand A/S

Sandet Vandværk Andelsselskabet Sandet og omegn

Vandværk

Skarrild Vandværk I/S Skarrild Vandværk

Snejbjerg Vandværk Snejbjerg Vandværk Amba

Stakroge Vandværk Stakroge Vandværk I/S

Studsgård Vandværk Studsgård Elektricitets- og Vandforsyning

A/S

Sunds Vandværk I/S Sunds Vandværk

Sønder-Felding Vandværk Andelsselskabet Sønder-Felding

Vandværk

Sørvad Vandværk Sørvad Vandværk Amba

Timring Vandværk I/S Timring Vandværk

Vestre Vandværk Herning Vand A/S

Vildbjerg Vandværk Vildbjerg Vandværk Amba

Vind Vandværk Vind Vandværk A/S

Ørnhøj Vandværk Ørnhøj Vandværk Amba

Østre Vandværk Herning Vand A/S

Regulativ for de almene vandværker 2013 Side 15

More magazines by this user
Similar magazines