årsrapport 2012 - Naturgas Fyn

naturgasfyn.dk

årsrapport 2012 - Naturgas Fyn

årsrapport 2012


Bionaturgas Korskro, udkast. Naturgas Fyn indgik i september 2012

samarbejde med SVB Amba om opførelsen af Danmarks største

bionaturgasanlæg ved Korskro.


indholdsfortegnelse

Påtegninger

ÅRSBERETNING 2012

Ledelsespåtegning .......................................... 4

Den uafhængige revisors erklæringer ............................... 6

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger ......................................... 8

Kerneværdier, vision & mission ................................... 9

Fremtidsudsigter ............................................ 10

Hoved- og nøgletal .......................................... 15

Ledelsesberetning ........................................... 16

årsregnskab

Resultatopgørelse 1. januar-31. december ............................ 27

Balance 31. december ........................................ 28

Egenkapitalopgørelse ......................................... 30

Pengestrømsopgørelse 1. januar-31. december ......................... 31

Noter til årsrapporten ........................................ 32

Regnskabspraksis ........................................... 44

Resumé dattervirksomheder .................................... 56

3


Formand Næstformand

4

ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret

1. januar-31. december 2012 for Naturgas Fyn Holding A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og

pengestrømme for 2012.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 25. marts 2013

Anker Boye Hans Randstorf Jørgensen Lars Ole Thejsen Valsøe Gunnar Lund Mogens Leif Christensen Steen Langkilde Møller


Direktion

Bjarke Pålsson

Bestyrelse

Hanne Klit Larsen Erik Skov Christensen John Erik Kruse Ivan Bøg Jeppe Fugl Villumsen Mogens Thode Jørgensen

ÅRSBERETNING 2012

Anker Boye Hans Randstorf Jørgensen Lars Ole Thejsen Valsøe Gunnar Lund

Formand Næstformand

Mogens Leif Christensen Steen Langkilde Møller Hanne Klit Larsen Erik Skov Christensen

John Erik Kruse Ivan Bøg Jeppe Fugl Villumsen Mogens Thode Jørgensen

5


6

den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Naturgas Fyn Holding A/S

Påtegning på koncernregnskabet og

årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Naturgas

Fyn Holding A/S for regnskabsåret 1. januar

-31. december 2012, der omfatter resul-

tatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse,

pengestrømsopgørelse, noter og anvendt

regnskabspraksis. Koncernregnskabet og

årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabs-

loven.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og

årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et

koncernregnskab og et årsregnskab, der giver

et retvisende billede i overensstemmelse med

årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere

ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen

anser nødvendig for at udarbejde et koncern-

regnskab og et årsregnskab uden væsentlig

fejlinformation, uanset om denne skyldes

besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om

koncernregnskabet og årsregnskabet på grund-

lag af vores revision. Vi har udført revisionen

i overensstemmelse med internationale stan-

darder om revision og yderligere krav ifølge

dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi

overholder etiske krav samt planlægger og

udfører revisionen for at opnå høj grad af sik-

kerhed for, om koncernregnskabet og årsregn-

skabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisions-

handlinger for at opnå revisionsbevis for

beløb og oplysninger i koncernregnskabet og

årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger

afhænger af revisors vurdering, herunder

vurdering af risici for væsentlig fejlinformation

i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset

om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved

risikovurderingen overvejer revisor intern kon-

trol, der er relevant for virksomhedens udar-


ÅRSBERETNING 2012

bejdelse af et koncernregnskab og et årsregn-

skab, der giver et retvisende billede. Formålet

hermed er at udforme revisionshandlinger, der

er passende efter omstændighederne, men

ikke at udtrykke en konklusion om effektivi-

teten af virksomhedens interne kontrol. En

revision omfatter endvidere vurdering af, om

ledelsens valg af regnskabspraksis er pas-

sende, og om ledelsens regnskabsmæssige

skøn er rimelige, samt en vurdering af den

samlede præsentation af koncernregnskabet

og årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede

revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som

grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbe-

hold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet

og årsregnskabet giver et retvisende billede

af koncernens og selskabets aktiver, passiver

og finansielle stilling pr. 31. december 2012

samt af resultatet af koncernens og selskabets

aktiviteter samt pengestrømme for regnskabs-

året 1. januar-31. december 2012 i overens-

stemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennem-

læst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget

yderligere handlinger i tillæg til den udførte re-

vision af koncernregnskabet og årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse,

at oplysningerne i ledelsesberetningen er i

overensstemmelse med koncernregnskabet og

årsregnskabet.

Odense, den 25. marts 2013

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jesper Lund

statsautoriseret revisor

Line Hedam

statsautoriseret revisor

7


8

selskabsoplysninger

Selskabet

Naturgas Fyn Holding A/S

Ørbækvej 260

5220 Odense SØ

Telefon: 6315 6415

www.naturgasfyn.dk

CVR-nr.: 10 12 35 18

Regnskabsperiode

1. januar-31. december

Stiftet

22. januar 2003

Regnskabsår

10. regnskabsår

Bestyrelse

Anker Boye, formand

Hans Randstorf Jørgensen, næstformand

Lars Ole Thejsen Valsøe

Gunnar Lund

Mogens Leif Christensen

Steen Langkilde Møller

Hanne Klit Larsen

Erik Skov Christensen

John Erik Kruse

Ivan Bøg

Jeppe Fugl Villumsen

Mogens Thode Jørgensen

Direktion

Bjarke Pålsson

Revision

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Rytterkasernen 21

Postboks 370

5100 Odense C

Pengeinstitut

Danske Bank

Nordea


ÅRSBERETNING 2012

Kerneværdier, vision & mission

Vision

Vi er det naturgasselskab i

Danmark, der har de mest

tilfredse kunder

Mission

Vi giver vores kunder

mere energi til livet

Kerneværdierne

i Naturgas Fyn

Samarbejde, ansvarlig,

målrettet

9


10

fremtidsudsigter

Forventninger til naturgassens

rolle globalt, i EU og i Danmark

I World Energy Outlook 2012 (WEO 2012) for-

venter det Internationale Energi Agentur (IEA),

at naturgassens andel af det samlede globale

energiforbrug vil vokse fra i 2010 at udgøre

22 % af de primære energikilder til i 2035

at udgøre 23 %. I energimængde forventes

anvendelsen af naturgas at stige med mere

end 75 % over perioden 2010 til 2035. I Europa

forudses ligeledes en årlig øget efterspørgsel

efter naturgas.

Rapporten peger på, at der er meget store

økonomisk realiserbare naturgasreserver i alle

regioner af verden, som tilsammen kan dække

den globale efterspørgsel de næste 250 år. I

WEO version 2012 behandles bl.a. energiom-

rådet i USA. Her er der de seneste år sket en

dramatisk ændring i energiforsyningen ikke

mindst grundet gasindustriens vækst inden

for de ikke-konventionelle gasser, herunder

skifergas. Det forventes, at USA i 2020 vil

være verdens største gasproducent. Allerede

i dag er USA’s gasimport reduceret betydeligt,

og udviklingen forventes at fortsætte, således

at USA omkring 2030 bliver netto gaseks-

portør. Det er sandsynligt, at denne ændring i

det globale efterspørgselsbillede, hvor Europa

forventeligt vil importere gas fra USA i tillæg

til egenproduktion af skifergas, medfører, at

prisen på europæisk gas presses, så gas-

sens konkurrencedygtighed i forhold til andre

brændsler, også i Europa, fortsat vil blive

styrket. Man ser i dag naturgaspriser i USA,

som udgør ca. en femtedel af de europæiske

gasimportpriser, og gas forventes omkring

2030 at udgøre den største andel af USA’s

energimiks.


ÅRSBERETNING 2012

Naturgas er den eneste energikilde, som i

alle scenarier opstillet i WEO 2012 rapporten

udviser en stigende efterspørgsel.

De seneste års udvikling kan få store kon-

sekvenser for konkurrenceevnen i en række

regioner. Forekomster af skifergas i Europa

kan føre til en revurdering af de energipolitiske

strategier i de europæiske lande, også set

i lyset af de store økonomiske udfordringer

mange europæiske lande står overfor.

I Danmark falder naturgassens andel af den

danske energiforsyning relativt hurtigt i mod-

sætning til den generelle trend globalt og i

Europa, hvor kul- og olieandelen reduceres, og

gasandelen styrkes.

Naturgassens potentiale synes dog igen

at være kommet på tale i det seneste års

debat om den fremadrettede energiforsyning.

Naturgassystemet kan blive et vigtigt element

i samspillet mellem de forskellige energisy-

stemer og kan især være vigtigt til at balan-

cere energi produceret på basis af vindkraft.

For at udnytte vores nationale energipotentiale

– og for at sikre såvel virksomhedens som

borgerens ”konkurrenceevne” som følge af

skala – er det vigtigt, at der fortsat afsættes

en stor mængde naturgas og bionaturgas til

danske slutkunder året rundt. Set i det lys skal

vi i dansk regi være varsomme med ukritisk

at konvertere varmeområder væk fra naturgas

eller foretage skift af brændsler på kraft-

varmeværkerne.

Dansk Energipolitik 2012-2020

Der blev i marts 2012 indgået en bred politisk

aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk

Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative

Folkeparti om den danske energipolitik for

perioden 2012-2020.

Forliget skal skabe troværdige, langsigtede og

stabile rammer om den danske energiforsy-

nings omstilling til vedvarende energi samt

om de konkrete energipolitiske initiativer, der

skal gennemføres frem til 2020.

Forligsparterne indgik forlig om en række

initiativer bl.a. på følgende områder:

l Øget energieffektivisering og øgede

energibesparelser. Initiativet udmøntedes i

efteråret 2012 i en ny frivillig aftale mellem

Klima-, Energi- og Bygningsministeren og

aktører inden for fjernvarme, el, naturgas

og olie. Aftalen indebærer en forhøjelse af

energispareindsatsen med 75 % allerede fra

2013 og med 100 % fra 2015.

l Udbygning med vedvarende energi –

herunder en massiv udbygning med

vindkraft, fremme af kraftvarme, fjern-

varme, biomasse mv., bl.a. via en ændring

af varmeforsyningsloven med henblik på

fremme af biomasse på de centrale kraft-

varmeværker.

l Hjælp til nødlidende barmarksprojekter,

som får lov til at installere biomassekedler.

l Initiativer til omstilling til vedvarende energi

i bygninger og erhverv, herunder stop for

11


12

oliefyr i nye bygninger, samt naturgasfyr

i nybyggeri, hvor området ikke allerede er

udlagt til naturgas, samt fra 2016 forbud

mod oliefyr i eksisterende bygninger i

områder med mulighed for naturgas eller

fjernvarme.

l Smarte elnet, som fremadrettet blandt

andet giver mulighed for en differentieret

elpris over døgnet til sikring af optimal

udnyttelse af el-produktionskapaciteten.

l Bedre rammebetingelser for biogasudbyg-

ningen, herunder øget støtte til biogas,

som anvendes i kraftvarmeværker, og

til opgraderet biogas, som leveres til

naturgasnettet, samt en forøgelse af

anlægsstøtte fra 20 % til 30 % af anlægsin-

vesteringen.

l Hjemmel i naturgasloven til de kommunalt

ejede naturgasselskaber, Naturgas Fyn og

HMN, til at kunne engagere sig i biogas-

produktion som en tilknyttet aktivitet til

selskabernes kommercielle aktiviteter.

l Initiativer til udbygning med el og biomasse

i transportsektoren.

l Initiativer til øget forskning, udvikling og

demonstrationsanlæg, som kan understøtte

de energipolitiske initiativer.

l Initiativer til finansiering af de energi-

politiske tiltag.

Naturgas Fyn finder, at den energipolitiske

aftale indeholder gode elementer, og at

den støtter en række af de indsatsområder,

Naturgas Fyn de sidste par år har arbejdet

målrettet for at udvikle. Det gælder bl.a.

vilkårene for biogasproduktion og ligestillingen

af opgraderet biogas med biogas anvendt til

kraftvarmeproduktion. Det er tilfredsstillende,

at der er skabt sikkerhed om afregningsprisen

af biogas til naturgasnettet frem til 2020, samt

at anlægstilskuddet er blevet øget fra 20 % til

30 % af anlægsinvesteringen.

Men der er stadigvæk en række forhold, som

bremser den nationale udbygning af biogas.

For det første havde puljen af anlægstilskud

kun karakter af et engangsforetagende –

hvilket også betød, at den blev overtegnet fire

gange. For det andet er det Naturgas Fyns

holdning, at der ved uddelingen af midler

ikke blev skelet nok til sandsynligheden for

realisering – herunder en vurdering af parterne

blandt ansøgerne. For det tredje er driftstil-

skuddet endnu ikke blevet ratificeret af EU, og

selvom driftstilskuddet er historisk højt, vil en

række biogasproducenter først få adgang til

dette mere end to år efter Energiforliget – dels

grundet EU’s godkendelsesproces, og dels da

de nye biogasenheder først forventes i drift

ultimo 2014. Sidstnævnte betyder, at disse har

sikkerhed for driftstilskud i seks år af værkets

20-årige levetid – alt andet er spekulation.

Sidst men ikke mindst betyder asymmetrien

mellem vind og biogas, at biogasselskabet

pålægges at betale langt hovedparten af den

samlede investering: i tilfældet vind, betaler

vindmølleejeren kun en meget lille del af den

samlede investering i tilslutning til nettet;

resten betales via PSO’en. For biogas er det

omvendt, og biogasselskaberne betaler i

omegnen 15-20 % af tilslutningsinvesteringen.

Naturgas Fyn havde gerne set, at også ud-

viklingen af en infrastruktur for naturgas og

bionaturgas til transportsektoren havde fået et

afsæt i energiforliget. Naturgas Fyn arbejder

fortsat for at sikre bedre rammebetingelser

for anvendelse af gas i transportsektoren,

herunder en ændring af afgifter på naturgas

brugt til transport samt afgifter på natur-

gasdrevne køretøjer, som en effektiv vej til

at opnå en reduktion af miljøbelastningen på

området.


Naturgas Fyn koncernens

rolle

Bionaturgas – opgradering af biogas til

naturgasnettet

ÅRSBERETNING 2012

Naturgas Fyn har som målsætning at blive

involveret i mere end 50 % af den opgraderede

biogas, der fremadrettet vil blive produceret

i Danmark. I forbindelse med ændringen af

naturgasloven i 2012 er der givet de kommu-

nalt ejede naturgasselskaber hjemmel til at

engagere sig i biogasproduktion.

Til at varetage Naturgas Fyns indsats inden

for bl.a. biogasproduktion og opgradering

af biogas har Naturgas Fyn, som et helejet

datterselskab under Naturgas Fyn Holding

A/S, stiftet selskabet Bionaturgas Danmark

A/S. Tidligere præsident for Landbrugsrådet

Peter Gæmelke er valgt til bestyrelsesformand

for Bionaturgas Danmark A/S. Den øvrige

bestyrelse udgøres af bestyrelsesformand

for Naturgas Fyn Holding A/S, borgmester

Anker Boye, folketingsmedlem for Venstre

Lars Christian Lilleholt, folketingsmedlem for

Socialdemokraterne Pernille Rosenkrantz-Theil

samt administrerende direktør for Naturgas

Fyn koncernen Bjarke Pålsson.

Naturgas Fyn samarbejder med interes-

senter såvel inden for som uden for det fynske

område om realisering af biogasproduk-

tions- samt biogasopgraderingsprojekter på

et kommercielt bæredygtigt grundlag. En

realisering af projekterne betyder, at Naturgas

Fyn fremadrettet vil kunne sælge CO2-neutral

bionaturgas i tillæg til naturgas til koncernens

eksisterende og nye kunder. Opdyrkelsen af

et nyt forretningsområde som gas til transport

vurderes også gunstigt.

Naturgas Fyn har etableret kontakt til en

række potentielle nye biogasproduktionsan-

læg, som vil kunne producere den biogas,

der efterfølgende kan opgraderes til natur-

gaskvalitet og distribueres via det etablerede

naturgasnet. Naturgas Fyn har i 2012 indgået

hensigtserklæringer med blandt andre N.C.

Miljø i Ørbæk om etablering af såvel biogas-

produktionsanlæg som -opgraderingsanlæg.

Desuden er der indgået hensigtserklæringer

om etablering af biogas- og opgraderingsan-

læg i bl.a. Korskro, Brande og Nørager.

Gas til transport

Naturgas Fyn realiserede i november 2011 Dan-

marks første projekt med CNG (komprimeret

naturgas) til landets første naturgasdrevne

køretøjer. I projektet indgår desuden etable-

ringen af en fyldestation, som anvendes til

påfyldning af naturgas til koncernens flåde af i

alt 15 naturgasdrevne køretøjer. Anvendelse af

opgraderet biogas som brændsel til transport

kan bidrage til udnyttelsen af naturgasnettets

kapacitet og tillige sikre en markant forbedring

af miljøeffekterne ved drift af køretøjer. Der er

ingen tekniske, kun regulatoriske barrierer til

hinder for en udbygning af området.

Naturgas Fyn arbejder for at forbedre de

afgiftsmæssige forhold for naturgasdrevne

køretøjer. En sikring af det driftsøkonomiske

incitament for bilisterne generelt og flåde-

ejerne i særdeleshed er afgørende for disses

tilbøjelighed til at anskaffe sig CNG-drevne

køretøjer og for en udbygning af sektoren som

sådan.

Naturgas Fyn ser perspektiver i en øget an-

vendelse af CNG til køretøjer i Danmark sær-

ligt i større bilflåder – f.eks. kommunale flåder

i relation til hjemmepleje, busdrift med videre.

Der er i løbet af 2012 etableret samarbejde

med et antal interessenter, som ser fordele i

13


14

at realisere projekter, hvor bilflåder skifter fra

benzin- og dieseldrevne køretøjer til køretøjer

på naturgas, for herigennem at opnå miljø-

forbedringer.

Energispareindsats

Der blev den 13. november 2012 indgået en

aftale om energiselskabernes energispare-

ind sats. Aftalens parter er Klima-, Energi- og

Bygningsministeren og net- og distributions-

selskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme

og olie repræsenteret ved Naturgas Fyn

Distribution, Dansk Energi, HMN Naturgas,

DONG Gas Distribution, Dansk Fjernvarme,

Foreningen Danske Kraftvarmeværker samt

Energi- og olieforum.

Aftalen er en opfølgning på den politiske aftale

af 22. marts 2012 om den danske energipolitik

2012-2020. Aftalen pr. 1. januar 2013 erstatter

aftalen af 20. november 2009 om den fremti-

dige energispareindsats.

Den energipolitiske aftale af 22. marts 2012

forudsætter en øget energieffektivisering, som

minimerer energispildet og energiforbruget i

alle sektorer. I forhold til energiselskabernes

energispareindsats fastsætter den energi-

politiske aftale:

l at energiselskabernes besparelsesforplig-

telser – i forhold til indsatsen i 2010-2012

– øges med 75 % svarende til i alt 10,7 PJ

pr. år i perioden 2013-2014 og med 100 %

svarende til i alt 12,2 PJ årligt i perioden

2015-2020.

l at selskabernes indsats i forbindelse med

de øgede forpligtelser målrettes eksiste-

rende bygninger og erhverv, og at der stiles

mod indgåelse af en omkostningseffektiv

aftale med energiselskaberne, som styrker

konkurrenceudsættelsen af indsatsen.

Konvertering af oliefyr til naturgas

Naturgas Fyn har i relation til energispareind-

satsen iværksat en række tiltag, bl.a. tilskud

til nye gasinstallationer samt en finansierings-

ordning til en konkurrencedygtig rentesats,

der kan tilbydes i forbindelse med kundernes

installation af ny gaskedel. Kampagner i 2011

og 2012 målrettet konverteringer af gamle

oliekedler til naturgas, hvor Naturgas Fyn

tilbød en gratis stikledning samt tilskud til kon-

verteringen, har resulteret i, at ca. 1.000 fyn-

ske oliekunder har indgået aftale om at skifte

til naturgas. Disse konverteringer resulterede i

en samlet reduktion af CO2 på 1.400 ton pr. år.

Den fortsatte liberalisering af gasmarkedet

– forsyningspligt i udbud

Naturgas Fyn Forsyning A/S forsyner kunder

Fyn på regulerede vilkår i henhold til bevil-

lingen herfor. Med virkning fra 1. maj 2013

vil forsyningspligtbevillingerne for naturgas i

Danmark, som i dag varetages af henholdsvis

Naturgas Fyn, DONG og HMN blive sendt i

udbud.

Energistyrelsen fremsender vilkårene på

det kommende forsyningspligtprodukt, som

interesserede ansøgere så kan byde på.

Kunder, som ikke vælger det nye forsynings-

pligtprodukt, et andet gasprodukt eller en

anden leverandør, vil fortsat blive forsynet af

de nuværende forsyningspligtselskaber på de

gældende vilkår for det hidtidige forsynings-

pligtprodukt.

Bjarke Pålsson

Adm. Direktør, CEO


ÅRSBERETNING 2012

hoved- og nøgletal

Set over en femårig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:

HOVEDTAL

Resultat

Bruttomargin: Bruttofortjeneste/Nettoomsætningen * 100

EBITDA margin: EBITDA/Nettoomsætningen * 100

EBITA margin: EBITA/Nettoomsætningen * 100

Overskudsgrad (EBIT margin): Resultat før finansielle poster (EBIT)/Nettoomsætningen * 100

Afkastningsgrad: Resultat før finansielle poster/Gennemsnitlige samlede aktiver * 100

Likviditetsgrad: (Omsætningsaktiver - Udskudt skatteaktiv)/Kortfristet gæld * 100

Soliditetsgrad: Egenkapital/Samlede aktiver * 100

2012 2011 2010 2009 2008

TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK

Nettoomsætning 1.445.754 1.749.617 1.250.310 631.981 887.570

Bruttofortjeneste 216.396 230.123 244.651 184.121 93.304

EBITDA 147.017 172.818 194.724 135.368 39.461

Afskrivninger ekskl. goodwill 45.934 46.517 58.352 58.527 94.559

Resultat før goodwillafskrivninger (EBITA) 101.083 126.301 136.372 76.841 -55.098

Goodwillafskrivninger 4.658 4.657 16.551 3.524 3.000

Resultat før finansielle poster (EBIT) 96.425 121.644 119.821 73.317 -58.098

Resultat af finansielle poster -34.002 -41.671 -51.546 -48.398 -37.689

Resultat før skat 62.423 79.973 68.275 24.919 -95.787

Årets resultat efter skat 45.808 60.097 51.249 17.593 -78.256

Balance

Balancesum 1.530.007 1.653.805 1.663.830 1.594.968 1.424.643

Egenkapital 309.504 253.507 201.053 175.739 147.998

Nettorentebærende gæld/(likvider tillagt gaslager) 580.985 565.856 698.122 867.763 899.516

Nettoarbejdskapital 285.914 94.870 41.226 102.042 47.727

Investering i materielle anlægsaktiver -29.428 -14.844 -19.053 -47.940 -22.962

Pengestrømme

Pengestrømme fra:

- driftsaktivitet -81.445 97.390 189.834 66.536 11.948

- investeringsaktivitet -39.610 -16.410 -23.361 -47.940 -22.962

Frie pengestrømme -121.055 80.980 166.473 18.596 -11.014

- finansieringsaktivitet -111.112 -26.095 -191.729 80.915 -22.046

Årets forskydning i likvider -232.167 54.885 -25.256 99.511 -33.060

Antal medarbejdere 80 73 68 77 75

Nøgletal i %

Bruttomargin 15,0 % 13,2 % 19,6 % 29,1 % 10,5 %

EBITDA margin 10,2 % 9,9 % 15,6 % 21,4 % 4,4 %

EBITA margin 7,0 % 7,2 % 10,9 % 12,2 % -6,2 %

Overskudsgrad (EBIT margin) 6,7 % 7,0 % 9,6 % 11,6 % -6,5 %

Afkastningsgrad 6,1 % 7,3 % 7,4 % 4,9 % -4,1 %

Likviditetsgrad 137,7 % 121,0 % 113,2 % 138,3 % 232,3 %

Soliditetsgrad 20,2 % 15,3 % 12,1 % 11,0 % 10,4 %

Forrentning af egenkapital 16,3 % 26,4 % 27,2 % 10,9 % N/A

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning.

Ved ændring af regnskabspraksis er der foretaget tilpasning af sammenligningstal.

Forrentning af egenkapitalen: Årets resultat/Årets gennemsnitlige egenkapital * 100

Nettoarbejdskapital: (varebeholdninger + tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser +

andre tilgodehavender - finansielle kontrakter + periode-afgrænsningsposter) - (modtagne

forudbetalinger fra kunder + leverandører af varer og tjenesteydelser + anden gæld -

finansielle kontrakter + periodeafgrænsningsposter)

Nettorentebærende gæld/(likvider): Rentebærende forpligtelser modregnet

rentebærende aktiver tillagt gaslager

15


16

ledelsesberetning

Præsentation af koncernen

Naturgas Fyn koncernen er 100 % ejet af de

fynske kommuner igennem interessentskabet

Naturgas Fyn I/S, som er stiftet i 1979.

Naturgas Fyn koncernen omsatte i 2012 for

ca. DKK 1.446 mio. og beskæftigede ved årets

udgang 80 ansatte. Koncernens virksomhed

består af tre adskilte forretningsområder.

Distribution af naturgas

Koncernen har igennem Naturgas Fyn Distri-

bution A/S eneret på at drive naturgasdistribu-

tionsvirksomhed på Fyn i henhold til bevilling

fra Energistyrelsen og distribuerer årligt ca. 160

mio. m³ naturgas til omkring 35.000 fynske

distributionskunder. Dette svarer til ca. 7 % af

den samlede danske naturgasdistribution.


Handel med naturgas

ÅRSBERETNING 2012

Koncernen sælger gas til private og erhverv i

hele Danmark og har en markedsandel på ca.

20 % af det danske naturgasmarked.

Koncernens grønne aktiviteter

Koncernen deltager som aktiv partner i

mod ning og etablering af projekter omkring

produktion og opgradering af biogas til natur-

gasnettet samt naturgas og bionaturgas til

transport.

Ændringer i koncernstrukturen i 2012

Som et naturligt led i den fortsatte optime -

ring af koncernstrukturen gennemførtes

pr. 1. januar 2012 en fusion af de to selskaber

Naturgas Fyn A/S og Naturgas Fyn Admini-

stration A/S. De to selskabers forretningsom-

råder, herunder ejerskabet af Naturgas Fyn

Forsyning A/S, føres uændret videre i det

fortsættende selskab Naturgas Fyn Admini-

stration A/S, som har skiftet navn til Naturgas

NATURGAS FYN A/S

CVR: 27116469

NATURGAS FYN

FORSYNING A/S

CVR: 10126916

Fyn A/S. Naturgas Fyn A/S er 100 % ejet af

Naturgas Fyn Holding A/S.

Koncernen stiftede i juni 2012 selskabet Bio-

naturgas Danmark A/S som et 100 % ejet dat-

terselskab under Naturgas Fyn Holding A/S.

Selskabet varetager fremadrettet koncernens

aktiviteter inden for grønne gasser, herunder

produktion og opgradering af biogas til natur-

gasnettet og naturgas og bionaturgas til trans-

port. Selskabet bliver endvidere moderselskab

for et antal underliggende projektselskaber,

hvori de konkrete grønne projekter skal ud-

vikles og drives.

Udover de ovenfor beskrevne ændringer frem-

står koncernen uændret sammenholdt med 31.

december 2011.

Efterfølgende beskrives de enkelte selskaber i

koncernen.

NATURGAS FYN I/S

NATURGAS FYN HOLDING A/S

CVR: 10123518

NATURGAS FYN

DISTRIBUTION A/S

CVR: 29214824

BIONATURGAS

DANMARK A/S

CVR: 34614091

17


18

ledelsesberetning

Naturgas Fyn I/S

Interessentskabet Naturgas Fyn I/S ejes

100 % af de otte fynske kommuner, hvor de tre

største ejere er Odense, Assens og Faaborg-

Midtfyn med andele på henholdsvis 26 %, 16 %

og 14 % af indskudskapitalen i Naturgas Fyn

I/S. Naturgas Fyn I/S ejer 100 % af aktierne i

Naturgas Fyn Holding A/S.

Ejerandelene er uændrede i forhold til 2011.

7,9 %

8,4 %

Naturgas Fyn Holding A/S

5,9 %

8,8 %

Naturgas Fyn Holding A/S er koncernens

holdingselskab og ejer 100 % af aktierne i dat-

terselskaberne Naturgas Fyn Distribution A/S,

Naturgas Fyn A/S samt Bionaturgas Danmark

A/S. Naturgas Fyn Holding A/S ejer derudover

bygningen på Ørbækvej 260 i Odense.

Naturgas Fyn Distribution A/S

I 2005 traf Naturgas Fyn Holding A/S kon-

cernen en beslutning om at udskille aktivi-

teterne inden for distributionsbevillingen i et

separat datterselskab 100 % ejet af Naturgas

Fyn Holding A/S. Med denne ændring i

selskabsstrukturen blev der skabt en klarere

adskillelse af distributionsaktiviteterne fra kon-

cernens øvrige aktiviteter i overensstemmelse

med naturgasforsyningslovens principper om

funktionsadskillelse.

25,7 %

13 %

16,1 %

14,2 %

Selskabet har gennem bevillingen, med en

varighed på 20 år frem til 2023, eneret på at

drive distributionsvirksomhed på Fyn. Derefter

kan Naturgas Fyn Distribution A/S ansøge

om fornyet bevillingsperiode. Der er i løbet

af projektperioden samlet investeret ca. DKK

1,3 mia. (svarende til cirka DKK 2,6 mia. i


ÅRSBERETNING 2012

2011-priser) i distributionsnettet, som består af

flere end 50 M/R-stationer, ca. 300 km forsy-

ningsledninger (16 bar), 1.500 km distributions-

net (4 bar) og 900 km stikledninger samt ca.

35.000 målere og regulatorer. Distributionen

af gas foretages for kunder, som forsynes af

såvel Naturgas Fyn A/S som Naturgas Fyn

Forsyning A/S samt for kunder på Fyn, som

forsynes af andre naturgasleverandører.

Naturgas Fyn A/S

Naturgas Fyn A/S varetager koncernens han-

del med naturgas samt servicefunktionerne for

de øvrige selskaber i koncernen.

For at optimere driften i koncernen og undgå

Nettoomsætning

Mio kr.

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

dobbeltfunktioner er der indgået en række

serviceaftaler mellem selskaberne i koncernen

om blandt andet følgende ydelser: økono-

mistyring, kundeservice, IT, HR, markeds-

føring, teknik, husleje og biler. Hele produk-

tionen af serviceydelser sker i regi af Naturgas

Fyn A/S.

Udover servicefunktionerne for koncernen

varetager Naturgas Fyn A/S handel med

naturgas, herunder salg af naturgas til privat-

og erhvervskunder i hele Danmark. Naturgas

Fyn A/S ejer endvidere 100 % af aktierne i

Naturgas Fyn Forsyning A/S. Tilsammen har

selskaberne i Naturgas Fyn A/S koncernen ca.

40.000 kunder.

2008 2009 2010 2011 2012

19


20

Mio kr.

Mio kr.

Mio kr.

Mio kr.

140

120

120

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

-20

0

-20

-40

-40

-60

-60

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

-20

0

-20

-40

-40

-60

-60

-80

-100

-80

-100

ledelsesberetning

NGF koncernen – resultat før finansielle poster (EBIT) 2008-2012

140

2008 2009 2010 2011 2012

NGF koncernen – resultat før skat 2008-2012

100

2008 2009 2010 2011 2012

2008 2009 2010 2011 2012

2008 2009 2010 2011 2012


ÅRSBERETNING 2012

Naturgas Fyn Forsyning A/S

Naturgas Fyn Forsyning A/S forsyner kunder

Fyn på regulerede vilkår i henhold til bevil-

lingen herfor. Med virkning fra 1. maj 2013

vil forsyningspligtbevillingerne for naturgas i

Danmark, som i dag, ud over Naturgas Fyn

koncernen, varetages af DONG og HMN, blive

sendt i udbud. Energistyrelsen fremsender

vilkårene på det kommende forsyningspligt-

produkt, som interesserede ansøgere så kan

byde på. Kunder, som ikke vælger det nye for-

syningspligtprodukt, et andet gasprodukt eller

en anden leverandør, vil fortsat blive forsynet

af de nuværende forsyningspligtselskaber på

de gældende vilkår for det hidtidige forsy-

ningspligtprodukt.

Bionaturgas Danmark A/S

Bionaturgas Danmark A/S varetager frem-

adrettet koncernens aktiviteter inden for

primært produktion og opgradering af biogas

til naturgasnettet og naturgas og bionaturgas

til transport.

Selskabet vil endvidere fungere som mo-

derselskab for et antal underliggende projekt-

selskaber, hvori de konkrete projekter skal

udvikles og senere drives.

Bionaturgas Danmark A/S’ aktiviteter er

indregnet i koncernens resultat og balance for

2012. Første selvstændige årsrapport aflægges

i forbindelse med koncernens rapportering for

regnskabsåret 2013.

Udvikling i året

Naturgas Fyn koncernens nettoomsætning

blev i 2012 på DKK 1.446 mio. mod DKK 1.750

mio. i 2011.

Moderselskabets omsætning blev DKK 16,5

mio. i 2012 mod DKK 11,5 mio. i 2011.

Koncernens resultatopgørelse for 2012 udviser

et overskud efter skat på DKK 45,8 mio. mod

et overskud efter skat på DKK 60,1 mio. i 2011.

Resultatet for 2012 anses for tilfredsstillende

og over forventningerne for året og er sam-

men med resultaterne for 2010 og 2011 blandt

de tre bedste i selskabets 33-årige historie.

Dette til trods for prisreduktioner på tværs af

koncernen.

Kundetilfredshed

I tråd med koncernens vision “Vi er det

naturgasselskab i Danmark, der har de mest

tilfredse kunder” måler vi fortløbende på kun-

detilfredsheden blandt koncernens kunder.

Medarbejdertilfredshed

Naturgas Fyn har siden 2008 gennemført

medarbejdertilfredshedsmålinger for at måle

temperaturen i organisationen og sikre en

målrettet indsat på HR- og ledelsesområdet.

Seneste måling er foretaget i november 2012.

Vi har her kunnet konstatere en betydelig

fremgang fra 2011 til 2012, hvor arbejdsglæden

steg fra 73 point til 76 point, som er lig med

høj arbejdsglæde. Ligeledes er den målte

loyalitet steget fra 79 til 83 point. Med resul-

taterne for 2012 har Naturgas Fyn placeret

sig ”Best in Class” i den årlige medarbejder-

måling. Det indebærer, at Naturgas Fyn har

placeret sig i den øverste tredjedel af resul-

tatlisten for de virksomheder, der vælger at

måle på arbejdsglæde og loyalitet.

Ud af de syv indsatsområder, som medar-

bejdertilfredsheden måles på, har Naturgas

21


Medarbejdertilfredshed

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

22

66

ledelsesberetning

Fyn placeret sig ”Best in Class” på fire af

områderne og opnår for de resterende tre områder

resultater meget tæt på. Medarbejdertilfredshedsmålingen

i 2012, der resulterede i en

samlet score på arbejdsglæde på 76 point, kan

benchmarkes til det øvrige arbejdsmarked EEI

og energibranchen ”Best in Class”, der landede

på henholdsvis 70 og 76 point.

På loyalitet hævede Naturgas Fyn sit resultat

med fire point til en samlet score på 83.

Dette indikerer en høj grad af engagement i

organisationen, hvilket afspejles i fordelingen

af medarbejdergrupper i Naturgas Fyn. Her

kan vi med glæde konstatere, at det er lykkes

at øge gruppen af ildsjæle og kernemedarbejdere

fra 78 % til 86 %, hvilket er en særdeles

tilfredsstillende udvikling.

Indsatsen i 2013 vil bl.a. blive i forhold til lederrollen,

hvor indsatsen fra 2012 vil blive fortsat.

74

73

Arbejdsglæde sglæde

2008 2010 2011 2012 2012* 2012**

76

70

Der vil blive arbejdet med ledelsesrollen

generelt samt med kompetencen til at skabe

forståelse for sammenhæng mellem Naturgas

Fyns overordnede mål og strategi og afdelingernes

opgaver. Herudover vil vi arbejde

med forandringsledelse, så de fortsatte

løbende forandringer kan gennemføres på en

positiv og konstruktiv måde.

Risici for Naturgas Fyn

koncernen

Udvikling i året

Risikobilledet for koncernens basisforretning

fremstår i al væsentlighed som uændret

sammenholdt med 2011. Den generelle konkurrencemæssige

udvikling på gasmarkedet

skærpes til stadighed, hvilket forventes at

fortsætte i de kommende år.

75

Naturgas Fyn 2008

Naturgas Fyn 2010

Naturgas Fyn 2011

Naturgas Fyn 2012

EEI Danmark* 2012

Best in Class** 2012

* EEI: European Employee Index er en

undersøgelse af medarbejdertilfredshed,

motivation og loyalitet i 23 lande.

Tolkning af resultat

80 - 100 point Meget høj arbejdsglæde

70 - 79 point Høj arbejdsglæde

60 - 69 point Middel arbejdsglæde

50 - 59 point Lav arbejdsglæde

Under 50 point Meget lav arbejdsglæde


ÅRSBERETNING 2012

I takt med tilblivelsen af nye tilgrænsende for-

retningsområder, under Bionaturgas Danmark

A/S, introduceres nye risici, som koncernen

løbende observerer og håndterer. Disse risici

er nærmere beskrevet nedenfor under Bio-

naturgas Danmark A/S.

Koncernens samlede risikobillede beskrives

efterfølgende i detaljer under de respektive

forretningsområder og selskaber.

Naturgas Fyn Distribution A/S

Driftsrisici

Naturgas Fyn Distribution A/S opererer under

den 20-årige distributionsbevilling (eneret til

at distribuere naturgas på Fyn) og de deraf

følgende principper for indtægtsrammeregule-

ring. Naturgas Fyn Distribution A/S vurderes

som følge heraf ikke at være eksponeret for

umiddelbar driftsmæssig risiko.

Markedsrisici

Naturgas Fyn Distribution A/S er ifølge distri-

butionsbevillingen ikke eksponeret for risici i

forhold til eneretten til at distribuere naturgas

Fyn.

Der konstateres dog fortsat en generel reduk-

tion i de distribuerede gasmængder på Fyn

og i Danmark som helhed. Denne udvikling

kan tilskrives flere sammenfaldende forhold,

herunder primært strukturelle ændringer i

energisektoren, effekterne af energispareind-

satsen, samt en vis konvertering fra naturgas

til fjernvarme.

Via indtægtsrammereguleringen kan selskabet

indregne en eventuel affødt underdækning i de

kommende års distributionstariffer.

Den fortsættende udvikling sætter selskabets

ambition om løbende at nedbringe distribu-

tionstarifferne under betydeligt pres.

Rente- og valutarisici

Naturgas Fyn Distribution A/S’ langfristede

gæld er knyttet til selskabets oprindelige in-

vesteringer i distributionsnettet på Fyn og har

potentiel væsentlig indflydelse på selskabets

økonomi – på både kort og lang sigt.

Rammerne for opkrævning af selskabets

renteomkostninger er reguleret via Energi-

tilsynets rentefastsættelsesmodel. Modellen

fastlægger, at selskabets låneomkostninger

skal fastholdes inden for et nærmere angivet

benchmark. Benchmark skal være baseret på

de seneste fem foregående års femårs swap-

renter for danske kroner. Selskabets langfris-

tede gæld udgøres primært af realkreditlån,

og renterisikoen søges afdækket ved indgåelse

af swap-forretninger, som matcher de snævre

rammer for det af Energitilsynet fastlagte for-

rentningsprincip. Overskudslikviditet placeres

til renter på markedsvilkår.

Selskabet har tilrettelagt distributionstarifferne

således, at selskabets gæld er fuldt afviklet

i år 2025. I regnskabsåret 2012 er den ren-

tebærende gæld i Naturgas Fyn Distribution

A/S reduceret fra DKK 733 mio. til et samlet

niveau på DKK 676 mio.

Selskabet optager alene lån i danske kroner og

euro, hvorfor selskabets valutarisiko vurderes

at være begrænset.

Kreditrisici

Naturgas Fyn Distribution A/S gennemfører

23


24

ledelsesberetning

løbende kreditvurdering af selskabets kunder,

som kan resultere i krav om forudbetaling eller

anden form for sikkerhedsstillelse og ultimativt

lukning af gasforsyningen efter de gældende

regler.

Naturgas Fyn A/S

Driftsrisici

Naturgas Fyn A/S skal som handelsselskab

løbende skaffe sig adgang til gasleverancer og

balanceredskaber på markedsvilkår.

Markedsrisici

Det er afgørende for Naturgas Fyn A/S’

markedsposition, at selskabet løbende kan

tilbyde kunderne gas til konkurrencedygtige

priser og på de vilkår, som kunderne efter-

spørger.

Den generelle konkurrencemæssige udvikling

på gasmarkedet skærpes fortsat, hvilket for-

ventes at fortsætte i de kommende år.

Mængderisiko

Udefrakommende faktorer som vejret, af-

giftsændringer og lovgivning på energiområdet

kan påvirke afsætningen af naturgas be-

tydeligt. Relativt høje priser på olie og gas kan

også påvirke kundernes interesse i at supplere

med eller skifte til alternative brændselsfor-

mer, hvis muligheden foreligger.

Naturgas Fyn A/S søger at afdække disse risici

på en række forskellige måder, hvoraf salgs-

vilkår og optimering af handelsforretningen er

de primære.

Renterisici

Naturgas Fyn A/S løber ingen væsentlig

renterisiko. Overskudslikviditet placeres til for-

rentning på markedsvilkår.

Prisrisici

Naturgas Fyn A/S er generelt eksponeret for

risiko for udsving i gaspriser, valutakurser,

oliepriser mv. Selskabet søger at eliminere

disse risici via en høj grad af overensstem-

melse mellem vilkår for køb og salg af natur-

gas. Afdækningen suppleres af forskellige

typer finansielle instrumenter.

Kreditrisici

Naturgas Fyn A/S gennemfører løbende

kreditvurdering af selskabets kunder, som

kan resultere i afslag på kredit eller krav om

forudbetaling eller anden form for sikkerheds-

stillelse. Selskabet søger endvidere at opnå

størst mulig spredning af kreditrisikoen over

den bestående kundemasse.

Naturgas Fyn Forsyning A/S

Naturgas Fyn Forsyning A/S varetager kon-

cernens servicering af forsyningspligtkunderne

Fyn. Selskabet er underlagt regulering fra

Energitilsynet i forhold til prisfastsættelse

af gasprisen for forsyningspligtskunderne,

hvorefter en over- eller underdækning afreg-

nes med kunderne igennem de fastsatte for-

syningspligttariffer.

Energiklagenævnet hjemviste i november

2010 Energitilsynets afgørelse om, og dermed

selskabets opgørelse af, underdækning for

2007. Selskabet har i 2012 modtaget Energi-

tilsynets endelige afgørelse for årene 2007-

2011, hvorefter den af selskabet opgjorte

underdækning er blevet væsentligt reduceret.

Energitilsynet har ved sin afgørelse valgt i


ÅRSBERETNING 2012

stor udstrækning at se bort fra de væsentlige

forskelle i mulighederne for at agere effektivt i

markedet, herunder muligheden for stordrifts-

fordele.

Pr. 1. maj 2013 ophæves forsyningspligten i

den nuværende form. Selskabets opgørelse

af underdækning for perioden 1. januar 2012 til

30. april 2013 forventes at blive genstand for

regulering i 2013 og indregnet i slutopgørelsen

for de eksisterende forsyningspligtaftaler.

Bionaturgas Danmark A/S

Bionaturgas Danmark A/S varetager koncer-

nens interesser inden for de grønne forret-

ningsområder. På nuværende tidspunkt

dækker aktiviteterne modning af projekter

primært inden for produktion og opgradering

af biogas til naturgasnettet og anvendelse af

naturgas og bionaturgas til transport. Selska-

bets risikobillede er som følge heraf præget

af udfordringer knyttet til at identificere og

eliminere risici relateret til udvælgelsen af for-

retningsmæssigt bæredygtige projekter og til

fremskaffelse af finansiering og kompetencer

til udvikling, etablering og drift af disse typer

anlæg.

Selskabet søger at eliminere eller reducere

forannævnte risici i projektmodningsproces-

sen igennem brug af rådgivning fra eksterne

specialister og via opbygning af relevante

kompetencer i koncernen.

Strategi og målsætninger

Målsætning og forventninger til

det kommende år

Naturgas Fyn koncernen vil i 2013 fortsætte

arbejdet med opdatering og implemente ring

af 2015-strategien. Det betyder en fortsat

videreudvikling og effektivisering af koncernen

med henblik på optimering af koncernens

varetagelse af såvel kerneforretningen omkring

distribution af og handel med gas som udnyt-

telsen af rentable muligheder for kontinuerlig

udvikling af nye forretningsområder, herunder

opgradering af biogas til naturgasnettet,

naturgas til transport og aktiviteter relateret til

området for energibesparelser.

Det forventes, at koncernen også i 2013 vil

opnå et positivt resultat, dog væsentligt

under det realiserede resultat for 2012. Dette

primært som følge af den valgte prispolitik,

hvor priserne også i indeværende år forventes

at blive reduceret på såvel distribution som

salg af gas.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar

efter årsregnskabslovens § 99a

Naturgas Fyn koncernen ønsker at leve op til

lovgivning og regler på de markeder, hvor der

opereres. Der er dog ikke vedtaget politikker

for frivillig integrering af samfundsansvar som

en del af koncernens strategi og aktiviteter,

hvorfor der ikke afgives en særlig redegørelse

om samfundsansvar.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet

forhold, som har væsentlig indflydelse på

bedømmelsen af årsrapporten.

25


26

regnskab 2012


esultatopgørelse

ÅRSBERETNING 2012

1. januar-31. december

Koncern Moderselskab

Note 2012 2011 2012 2011

TDKK TDKK TDKK TDKK

Nettoomsætning 1 1.445.754 1.749.617 16.467 11.542

Andre driftsindtægter 8.686 5.425 509 53

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -1.177.201 -1.455.835 0 0

Andre eksterne omkostninger -60.843 -69.084 -9.773 -4.977

Bruttoresultat 216.396 230.123 7.203 6.618

Personaleomkostninger 2 -52.539 -46.442 0 -4.767

Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver 3 -50.592 -51.174 -1.745 -1.703

Andre driftsomkostninger -16.840 -10.863 0 0

Resultat før finansielle poster 96.425 121.644 5.458 148

Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder 9 0 0 49.659 66.833

Finansielle indtægter 4 4.850 3.842 370 790

Finansielle omkostninger 5 -38.852 -45.513 -10.818 -10.080

Resultat før skat 62.423 79.973 44.669 57.691

Skat af årets resultat 6 -16.615 -19.876 1.139 2.406

Årets resultat 45.808 60.097 45.808 60.097

resultatdisponering

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 0 0 49.659 66.833

Overført resultat 45.808 60.097 -3.851 -6.736

45.808 60.097 45.808 60.097

27


alance

pr. 31. december – AKTIVER

28

Koncern Moderselskab

Note 2012 2011 2012 2011

TDKK TDKK TDKK TDKK

Goodwill 24.280 28.938 0 0

IT projekter, licenser mv. 2.710 4.044 0 0

Immaterielle anlægsaktiver under udførelse 4.540 0 0 0

Immaterielle anlægsaktiver 7 31.530 32.982 0 0

Grunde og bygninger 36.157 30.230 36.157 30.230

Distributionsanlæg, driftsmateriel, inventar samt andre anlæg 807.590 833.604 22 53

Materielle anlægsaktiver under udførelse 5.622 0 2.860 0

Materielle anlægsaktiver 8 849.369 863.834 39.039 30.283

Kapitalandele i dattervirksomheder 9 0 0 538.877 477.574

Andre værdipapirer og kapitalandele 10 446 446 446 446

Andre tilgodehavender, finansielle anlægsaktiver 10 7.474 2.538 0 0

Finansielle anlægsaktiver 7.920 2.984 539.323 478.020

Anlægsaktiver 888.819 899.800 578.362 508.303

Varebeholdninger 215.121 115.705 0 0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 326.620 299.607 0 0

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0 13.480 3.924

Andre tilgodehavender 45.869 32.235 952 82

Udskudt skatteaktiv 13 17.374 37.277 1.848 2.740

Periodeafgrænsningsposter 11 732 1.541 0 0

Tilgodehavender 390.595 370.660 16.280 6.746

Likvide beholdninger 35.473 267.640 82 1.323

Omsætningsaktiver 641.189 754.005 16.362 8.069

AKTIVER 1.530.008 1.653.805 594.724 516.372


alance

ÅRSBERETNING 2012

pr. 31. december – PASSIVER

Koncern Moderselskab

Note 2012 2011 2012 2011

TDKK TDKK TDKK TDKK

Selskabskapital 12 90.000 90.000 90.000 90.000

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 0 0 116.141 57.526

Overført resultat 219.504 163.507 103.363 105.981

Egenkapital 309.504 253.507 309.504 253.507

Andre hensættelser 14 45.278 74.050 0 0

Hensatte forpligtelser 45.278 74.050 0 0

Gæld til kreditinstitutter 15 722.328 734.084 0 0

Langfristede gældsforpligtelser 722.328 734.084 0 0

Gæld til moderselskab 15 0 201.012 0 201.012

Gæld til kreditinstitutter 15 112.618 10.962 0 0

Modtagne forudbetalinger 81.323 50.984 0 0

Leverandører af varer og tjenesteydelser 87.437 166.227 3.781 1.982

Gæld til tilknyttede virksomheder 636 615 281.408 56.152

Anden gæld 149.397 144.154 31 3.719

Periodeafgrænsningsposter 16 21.487 18.210 0 0

Kortfristede gældsforpligtelser 452.898 592.164 285.220 262.865

Gældsforpligtelser 1.175.226 1.326.248 285.220 262.865

Passiver 1.530.008 1.653.805 594.724 516.372

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 17

Finansielle instrumenter 18

Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor 19

Nærtstående parter og ejerforhold 20

29


egenkapitalopgørelse

KONCERN

30

Reserve for

nettoopskrivning

efter den indre Overført

Selskabskapital værdis metode resultat I alt

TDKK TDKK TDKK TDKK

Egenkapital pr. 1. januar 2012 90.000 0 166.653 256.653

Ændring af anvendt regnskabspraksis 0 0 -3.146 -3.146

Egenkapital pr. 1. januar 2012, korrigeret 90.000 0 163.507 253.507

Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi primo 0 0 47.469 47.469

Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi ultimo 0 0 -33.879 -33.879

Skat af årets regulering af sikringsinstrumenter 0 0 -3.401 -3.401

Årets resultat 0 0 45.808 45.808

Egenkapital 31. december 2012 90.000 0 219.504 309.504

MODERSELSKAB

Reserve for

nettoopskrivning

efter den indre Overført

Selskabskapital værdis metode resultat I alt

TDKK TDKK TDKK TDKK

Egenkapital pr. 1. januar 2012 90.000 60.672 105.981 256.653

Ændring af anvendt regnskabspraksis i datterselskaber 0 -3.146 0 -3.146

Egenkapital pr. 1. januar 2012, korrigeret 90.000 57.526 105.981 253.507

Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi primo 0 0 1.644 1.644

Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi ultimo 0 0 0 0

Skat af årets regulering af sikringsinstrumenter 0 0 -411 -411

Årets opskrivning 0 49.659 0 49.659

Egenkapitalbevægelser i dattervirksomheder 0 8.956 0 8.956

Øvrige egenkapitalbevægelser 0 0 0 0

Årets resultat 0 0 -3.851 -3.851

Egenkapital 31. december 2012 90.000 116.141 103.363 309.504


pengestrømsopgørelse

ÅRSBERETNING 2012

1. januar-31. december

Koncern

Note 2012 2011

TDKK TDKK

Årets resultat 45.808 60.097

Reguleringer 21 104.497 112.721

Ændring i driftskapital 22 -197.768 -33.763

Pengestrømme fra drift før finansielle poster -47.463 139.055

Renteindbetalinger og lignende 4.850 3.842

Renteudbetalinger og lignende -38.852 -45.507

Pengestrømme fra driftsaktivitet -81.465 97.390

Køb af immaterielle anlægsaktiver -5.322 -2.237

Køb af materielle anlægsaktiver -29.428 -14.844

Køb af finansielle anlægsaktiver m.v. -4.936 0

Salg af materielle anlægsaktiver 76 671

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -39.610 -16.410

Ændring i likvider -121.075 80.980

Likvider 1. januar -679.034 -760.003

Kursregulering omsætningsværdipapirer 0 -11

Likvider 31. december -800.109 -679.034

Likvider specificeres således:

Likvide beholdninger 35.473 267.640

Gæld til kreditinstitutter -834.946 -745.047

Mellemregning med tilknyttede virksomheder -636 -201.627

Likvider 31. december -800.109 -679.034

31


noter

Note 1-3

1 NETTOOMSÆTNING

32

Fordeling på aktiviteter

Koncern Moderselskab

2012 2011 2012 2011

TDKK TDKK TDKK TDKK

Distribution 169.549 191.815 0 0

Salg af naturgas 1.280.205 1.560.269 0 0

Øvrigt salg 0 0 16.467 11.542

Over-/underdækning -4.000 -2.467 0 0

2 PERSONALEOMKOSTNINGER

1.445.754 1.749.617 16.467 11.542

Lønninger 48.190 42.246 0 4.401

Pensioner 3.819 3.591 0 356

Andre omkostninger til social sikring 530 605 0 10

52.539 46.442 0 4.767

Vederlag til direktion og bestyrelse udgør 4.293 3.978 4.293 3.978

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 80 73 0 2

3 AF- OG NEDSKRIVNINGER AF ANLÆGSAKTIVER

IT projekter, licenser mv. 2.117 3.739 0 0

Goodwill 4.658 4.657 0 0

Grunde og bygninger 1.713 1.659 1.713 1.659

Distributionsanlæg 40.713 40.442 0 0

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.467 1.222 31 44

Gevinst ved salg af materielle anlægsaktiver -76 -545 0 0

50.592 51.174 1.744 1.703


noter

Note 4-6

ÅRSBERETNING 2012

4 FINANSIELLE INDTÆGTER

Koncern Moderselskab

2012 2011 2012 2011

TDKK TDKK TDKK TDKK

Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder 0 0 195 378

Andre finansielle indtægter 4.850 3.842 175 412

5 FINANSIELLE OMKOSTNINGER

4.850 3.842 370 790

Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder 0 0 6.731 340

Andre finansielle omkostninger 38.852 45.513 4.087 9.740

6 SKAT AF ÅRETS RESULTAT

38.852 45.513 10.818 10.080

Årets aktuelle skat 0 0 0 0

Regulering af udskudt skat 16.615 19.876 -1.139 -2.406

16.615 19.876 -1.139 -2.406

33


noter

Note 7

7 IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

34

Koncern

Immaterielle

IT projekter, anlægsaktiver

Goodwill licenser mv. under udførelse I alt

TDKK TDKK TDKK TDKK

Kostpris 1. januar 2012 69.871 12.251 0 81.808

Tilgang i årets løb 0 0 5.322 5.322

Overført fra anlæg under udførelse 0 782 -782 0

Kostpris 31. december 2012 69.871 13.033 4.540 87.130

Af- og nedskrivninger 1. januar 2012 40.933 8.207 0 48.826

Årets afskrivninger 4.658 2.116 0 6.774

Af- og nedskrivninger 31. december 2012 45.591 10.323 0 55.600

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012 24.280 2.710 4.540 31.530

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2011 28.938 4.044 0 32.982


noter

Note 8

ÅRSBERETNING 2012

8 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Koncern

Distributionsanlæg,

driftsmateriel, Materielle

Grunde og inventar samt anlægsaktiver

bygninger andre anlæg under udførelse I alt

TDKK TDKK TDKK TDKK

Kostpris 1. januar 2012 39.824 1.495.010 0 1.534.834

Tilgang i årets løb 7.641 798 20.989 29.428

Idriftsatte anlæg 0 15.367 -15.367 0

Afgang i årets løb 0 -382 0 -382

Kostpris 31. december 2012 47.465 1.510.793 5.622 1.563.880

Af- og nedskrivninger 1. januar 2012 9.596 661.404 0 671.000

Årets afskrivninger 1.713 42.180 0 43.893

Tilbageførte af- og nedskrivninger på

afhændede aktiver 0 -382 0 -382

Af- og nedskrivninger 31. december 2012 11.309 703.202 0 714.511

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012 36.156 807.591 5.622 849.369

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2011 30.228 833.606 0 863.834

Af årets tilgang 2012 udgør finansieringsomkostninger TDKK 347.

35


noter

Note 8

8 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

36

Moderselskab

Distributionsanlæg,

driftsmateriel, Materielle

Grunde og inventar samt anlægsaktiver

bygninger andre anlæg under udførelse I alt

TDKK TDKK TDKK TDKK

Kostpris 1. januar 2012 39.824 706 0 40.530

Tilgang i årets løb 7.642 0 2.860 10.502

Afgang i årets løb 0 0 0 0

Kostpris 31. december 2012 47.466 706 2.860 51.032

Af- og nedskrivninger 1. januar 2012 9.596 653 0 10.249

Årets afskrivninger 1.713 32 0 1.744

Tilbageførte af- og nedskrivninger

på afhændede aktiver 0 0 0 0

Af- og nedskrivninger 31. december 2012 11.309 685 0 11.993

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012 36.157 21 2.860 39.039

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2011 30.228 53 0 30.281

Af årets tilgang udgør finansieringsomkostninger TDKK 0.


noter

Note 9

ÅRSBERETNING 2012

9 KAPITALANDELE I DATTERVIRKSOMHEDER

Moderselskab

2012 2011

TDKK TDKK

Kostpris 1. januar 420.048 420.048

Tilgang i årets løb 500 0

Afgang i årets løb 0 0

Kostpris 31. december 420.548 420.048

Værdireguleringer 1. januar 57.526 -825

Årets opskrivninger, netto 0 66.832

Årets resultat 49.656 0

Øvrige egenkapitalbevægelser, netto 8.959 -8.481

Afskrivning på goodwill 0 0

Værdireguleringer 31. december 116.141 57.526

Kapitalandele med negativ indre værdi

nedskrevet over tilgodehavender 2.188 0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 538.877 477.574

Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres således:

Navn Hjemsted Selskabskapital Stemme- og ejerandel

Naturgas Fyn A/S Odense 167.500 100%

Naturgas Fyn Distribution A/S Odense 20.500 100%

Bionaturgas Danmark A/S Odense 1.000 100%

37


noter

Note 10-12

10 ØVRIGE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

38

Koncern Moderselskab

Andre Andre Andre

værdipapirer tilgodehavender I alt værdipapirer

TDKK TDKK TDKK TDKK

Kostpris 1. januar 2012 457 3.066 3.523 446

Tilgang i årets løb 0 7.944 7.944 0

Overførsler i årets løb 0 -1.395 -1.395 0

Kostpris 31. december 2012 457 9.615 10.072 446

Nedskrivninger 1. januar 2012 11 528 539 0

Årets nedskrivninger 0 1.613 1.613 0

Nedskrivninger 31. december 2012 11 2.141 2.152 0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012 446 7.474 7.920 446

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2011 446 2.538 2.984 446

11 PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte omkostninger vedrørende forsikringspræmier, abonnementer mv.

12 EGENKAPITAL

Selskabskapitalen består af 9.000 aktier à nominelt TDKK 10. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste fem år.


noter

Note 13-14

ÅRSBERETNING 2012

13 HENSÆTTELSE TIL UDSKUDT SKAT

Koncern Moderselskab

2012 2011 2012 2011

TDKK TDKK TDKK TDKK

Immaterielle anlægsaktiver 7.850 7.782 0 0

Materielle anlægsaktiver 81.173 77.674 1.750 1.761

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser -7.267 -2.961 0 0

Regnskabsmæssige hensættelser -8.250 -1.048 0 0

Abandonment -1.575 -8.156 0 0

Låneomkostninger -1.550 -1.445 0 0

Sikringsinstrumenter -399 -1.854 0 0

Skattemæssigt underskud til fremførsel -87.356 -107.269 -3.598 -4.501

Overført til udskudt skatteaktiv 17.374 37.277 1.848 2.740

Udskudt skatteaktiv

0 0 0 0

Opgjort skatteaktiv 17.374 37.277 1.848 2.740

Regnskabsmæssig værdi 17.374 37.277 1.848 2.740

14 ANDRE HENSÆTTELSER

Andre hensættelser pr. 1. januar 74.050 31.215 0 0

Årets hensættelse -28.772 42.835 0 0

Andre hensættelser pr. 31. december 45.278 74.050 0 0

Andre hensættelser omfatter abandonment og tabsgivende kontrakter. Abandonment vedrører forventede fremtidige omkostninger til fjernelse

af distributionsanlæg. Modværdien af forpligtelserne indregnes under distributionsanlæg (materielle aktiver) og afskrives sammen med

distributionsanlægget. Årets stigning i abandonment kan primært henføres til årets anlæggelser af distributionsnet samt kapitalisering.

Abandonment opgøres som fremtidige forventede udbetalinger tillagt et risikotillæg og tilbagediskonteret til nutidsværdi.

39


noter

Note 15-16

15 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

40

Afdrag, der forfalder inden for et år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er indregnet under langfristede

gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

Gæld til moderselskab

Koncern Moderselskab

2012 2011 2012 2011

TDKK TDKK TDKK TDKK

Mellem et og fem år 0 0 0 0

Langfristet del 0 0 0 0

Inden for et år 0 201.012 0 201.012

Gæld til kreditinstitutter

0 201.012 0 201.012

Efter fem år 400.221 413.808 0 0

Mellem et og fem år 322.107 320.276 0 0

Langfristet del 722.328 734.084 0 0

Inden for et år 112.618 10.962 0 0

Øvrig kortfristet gæld til kreditinstitutter 0 0 0 0

16 Periodeafgrænsningsposter

834.946 745.046 0 0

Periodeafgrænsningsposter udgøres af modtagne indtægter på materielle anlægsaktiver, som indtægtsføres over aktivets forventede levetid.


noter

Note 17

ÅRSBERETNING 2012

17 EVENTUALPOSTER OG ØVRIGE

ØKONOMISKE FORPLIGTELSER

Leasing og sponsorkontrakter

Leasingforpligtelser fra operationel leasing

Samlede fremtidige leasingydelse:

Koncern Moderselskab

2012 2011 2012 2011

TDKK TDKK TDKK TDKK

Vedr. biler 1.927 920 0 0

Sponsorkontrakter 1.330 1.326 1.330 1.326

Sikkerhedsstillelser

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for realkreditinstitutter:

Distributionsanlæg med en regnskabsmæssig

værdi pr. 31. december 801.487 826.831 0 0

Koncernen har stillet garanti overfor leverandører

Garantien udgør pr. 31. december 54.027 337.352 0 0

Koncernen har afgivet selvskyldnerkaution overfor pengeinstitut

for udlån til kunder med en ramme pr. 31. december 5.000 5.000 0 0

Koncernen har stillet garanti til pengeinstitut forhandelslinje

i relation til risikoafdækning pr. 31. december 75.000 75.000 75.000 75.000

Eventualaktiver

Koncernen er omfattet af naturgasforsyningsloven og har efter Energitilsynets endelige opgørelse af indtægtsramme for 2011 ultimo 2011 en

underdækning på ca. DKK 11 mio., som kan opkræves over tarifferne. I kraft af overdækningen i 2012 kan den akkumulerede underdækning

ultimo 2012 i henhold til den foreløbige indtægtsramme for 2012 opgøres til ca. DKK 2.118 inkl. effektiviseringsgevinster.

41


noter

Note 18-19

18 FINANSIELLE INSTRUMENTER

42

Omfanget og arten af koncernens finansielle instrumenter fremgår af resultatopgørelsen og

balancen i henhold til den anvendte regnskabspraksis.

Koncernen indgår finansielle kontrakter til sikring af de pris- og valutarisici, der er knyttet til

handel med gas og som ikke er elimineret ved overensstemmelse imellem vilkår for henholdsvis køb

og salg af naturgas. Selskabet har indgået finansielle kontrakter og leveringsaftaler, der ved årets

udgang havde nedenstående markedsværdi.

Finansielle instrumenter Dagsværdi

Markedsværdi af derivater til afdækning af købs- og salgskontrakter (aktiv) 7.791

Markedsværdi af derivater til afdækning af købs- og salgskontrakter (passiv) -14.625

19 HONORAR TIL GENERALFORSAMLINGSVALGT REVISOR

Koncern Moderselskab

2012 2011 2012 2011

TDKK TDKK TDKK TDKK

Revisionshonorar til PricewaterhouseCoopers 729 715 166 190

Skatterådgivning 250 364 103 264

Andre ydelser 1.547 3.746 289 70

2.526 4.825 558 524


noter

Note 20-22

ÅRSBERETNING 2012

20 NÆRTSTÅENDE PARTER OG EJERFORHOLD

Bestemmende indflydelse (hovedaktionær)

Naturgas Fyn I/S

Øvrige nærtstående parter (tilknyttede virksomheder)

Naturgas Fyn Distribution A/S

Naturgas Fyn A/S

Naturgas Fyn Forsyning A/S

Bionaturgas Danmark A/S

Bionaturgas Nørager A/S

Bionaturgas Ørbæk A/S

Bionaturgas Korskro A/S

Bionaturgas 1 ApS

Bionaturgas 2 ApS

Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller

minimum 5 % af selskabskapitalen:

Naturgas Fyn I/S

21 PENGESTRØMSOPGØRELSE REGULERINGER

Bionaturgas 3 ApS

Bionaturgas 4 ApS

Bionaturgas 5 ApS

Bionaturgas 6 ApS

Bionaturgas 8 ApS

Bionaturgas 7 ApS

Bionaturgas 9 ApS

Bionaturgas 10 ApS

Koncern

2012 2011

TDKK TDKK

Finansielle indtægter -4.850 -3.842

Finansielle omkostninger 38.852 45.513

Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg 50.592 51.174

Skat af årets resultat 16.615 19.876

Øvrige reguleringer 3.287 0

22 PENGESTRØMSOPGØRELSE ÆNDRING I DRIFTSKAPITAL

104.496 112.721

Ændring i varebeholdninger -99.416 -51.441

Ændring i tilgodehavender -39.838 64.128

Ændring i andre hensatte forpligtelser -28.772 42.835

Ændring i leverandører m.v. -39.931 -79.089

Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi 10.189 -10.196

-197.768 -33.763

43


44

regnskabspraksis


ÅRSBERETNING 2012

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Naturgas Fyn Holding A/S for

2012 er udarbejdet i overensstemmelse med

årsregnskabslovens bestemmelser for store

virksomheder i regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret

i forhold til tidligere år bortset fra, at over-

dækning på forsyningspligtige aktiviteter nu

indregnes som en hensat forpligtelse, og

underdækwwning indregnes som et tilgode-

havende, i det omfang den forventes genind-

vundet. Forskydninger i over-/underdækninger

reguleres i omsætningen.

Tidligere har over-/underdækninger været op-

lyst som en eventualforpligtelse, henholdsvis

et eventualaktiv i noterne i årsregnskabet.

Den ændrede praksis har følgende indvirkning

på regnskabet:

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resu ltat op gørel sen, i

takt med at de ind tje nes. Her ud over ind reg-

nes vær di re gu le ringer af fi nan sielle ak tiver

og for pligt elser, der må les til dags værdi eller

amor tiseret kost pris. End videre ind reg nes i

resultat op gø rel sen alle om kost nin ger, der er

af holdt for at op nå årets ind tje ning, her under

af skriv nin ger, ned skriv ninger og hen satte

for plig telser samt til bage førsler som følge af

æn dre de regn skabs mæs sige skøn af beløb,

der tid ligere har været ind reg net i resul tat op-

gø rel sen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sand-

synligt, at frem tidige økono miske for dele vil

til flyde selskabet, og ak tivets vær di kan må les

pålide ligt.

2012 2011 2010 2009 2008

Omsætning -4.000 -2.467 936 -2.663 0

Resultat før skat -4.000 -2.467 936 -2.663 0

Egenkapital -6.146 -3.146 -1.295 -1-997 0

Anden gæld 8.194 4.194 1.727 -2.663 0

Koncern- og årsregnskab er aflagt i TDKK

45


46

regnskabspraksis

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er

sand synligt, at fremtidige økonomiske fordele

vil fra gå selskabet, og for pligtel sens værdi kan

måles på lideligt.

Ved første indregning måles aktiver og for-

pligtelser til kostpris. Efter følgende måles

aktiver og for pligtelser som beskrevet for hver

enkelt regnskabs post nedenfor.

Konsolideringspraksis

Koncern regn skabet om fatter moder selskabet

Naturgas Fyn Holding A/S samt virksom-

heder, hvori moderselskabet direk te eller

indirekte besidder flertallet af stemme ret tig-

he der ne, eller hvori moder sel skabet gen nem

aktie besid delse eller på anden måde har en

bestem mende ind flydel se. Virk som heder,

hvori kon cer nen besidder mellem 20 % og 50%

af stemmerettighederne og udøver betydelig

men ikke bestemmende indflydelse, betragtes

som associerede virksomheder.

Ved konsolideringen sammendrages poster af

ensartet karakter. Koncerninterne indtægter

og omkostninger, aktiebesiddelser, udbytter

og mellemværender samt realiserede og urea-

li se re de interne gevinster og tab ved trans ak-

tioner mellem de konsoliderede virksomheder

eli mi ne res.

Moderselskabets kapitalandele i de kon so-

li de re de datter virk som heder ud lig nes med

moder sel skabets andel af datter virk som heder-

nes regn skabs mæs sige indre værdi opgjort

på det tids punkt, hvor koncern forholdet blev

etableret.

Ved køb af dattervirksomheder opgøres på

an skaf fel ses tids punktet for skel len mellem

kost prisen og den regn skabs mæs sige indre

værdi i den købte virk som hed, efter at de

enkelte aktiver og for pligt elser er reguleret til

dagsværdi (over tagel ses me toden). Herunder

fradrages even tuelle beslut tede omstruk tu re-

rings hen sæt tel ser ved rørende den overtagne

virk som hed. Reste rende positive for skels-

beløb ind regnes i balancen under im ma te ri el le

an lægs ak ti ver som good will, der af skri ves

line ært i resul tat op gø rel sen over forventet

brugstid, dog højst over 20 år. Resterende

negative for skels beløb ind reg nes i ba lan cen

under pe riode af græns nings poster som ne ga tiv

good will. Beløb, der kan hen føres til for ven-

tede tab eller om kost ninger, ind regnes som

indtægt i resultat opgørel sen, i takt med at

de forhold, der ligger til grund her for, rea li se-

res. Af negativ goodwill, der ikke relaterer sig

til forventede tab eller om kost ninger, ind-

regnes et beløb svarende til dags værdien af

ikke-monetære aktiver i resultat opgørelsen


ÅRSBERETNING 2012

over de ikke-monetære aktivers gennem-

snitlige levetid.

Positive og negative forskelsbeløb fra er-

hvervede virk som heder kan, som følge af æn-

dring i ind reg ning og må ling af nettoaktiver,

reguleres indtil udgangen af det regnskabs-

år, der følger efter anskaffelsesåret. Disse

reguleringer afspejler sig samtidig i værdien

af goodwill eller negativ good will, herunder i

allerede foretagne afskrivninger.

Afskrivning på goodwill allokeres i koncern-

regn ska bet til de funktioner, som goodwillen

re la te rer sig til.

Afskrivning på goodwill indregnes i posten af-

og nedskrivninger.

Omregning af fremmed valuta

Trans aktioner i frem med valuta omregnes til

trans aktions dagens kurs. Valu ta kurs dif fe ren-

cer, der opstår mel lem trans aktions dagens

kurs og kursen på betalings dagen, ind regnes i

resultat op gørel sen som en finansiel post. Hvis

valuta po si tioner anses for sikring af frem tidige

penge strøm me, ind reg nes værdi regu le ring er-

ne di rekte på egen ka pi talen.

Tilgode ha ven der, gæld og andre mone tære

pos ter i frem med va lu ta, som ikke er afregnet

på ba lan ce dag en, må les til ba lan ce dag ens

va lu ta kurs. For skel len mel lem ba lan ce dag ens

kurs og kur sen på tids punk tet for til gode ha-

ven dets eller gældens op ståen ind reg nes i

resul tat op gø rel sen under finan sielle ind tæg ter

og om kost ning er

Anlægsaktiver, der er købt i frem med valuta,

måles til kursen på trans ak tions dagen.

Afledte finansielle instrumenter

Som afledte finansielle instrumenter klas-

sificeres aftaler, der i henhold til kontrakten

afregnes finansielt. Endvidere omfatter det

visse kontrakter om levering af gas, som ved

indgåelsen forventes afregnet ved at indgå

modgående forretninger inden levering.

Afledte finansielle instrumenter måles til

dagsværdi. Positive og negative dagsværdier

indgår som henholdsvis andre tilgodehavender

og anden gæld.

Kursregulering af afledte finansielle instru-

menter, indgået til sikring af dagsværdien af

indregnede finansielle aktiver eller forpligtel-

ser, tillægges henholdsvis fradrages den regn-

skabsmæssige værdi af det sikrede aktiv eller

den sikrede forpligtelse. Aftaler om salg af en

47


48

regnskabspraksis

fast mængde gas til en fast pris, hvor risikoen

for ændringer i dagsværdien af kontrakten

er afdækket med afledte finansielle instru-

menter, behandles efter bestemmelserne om

dagsværdisikring.

Kursregulering af afledte finansielle instru-

menter, indgået til sikring af forventede

fremtidige pengestrømme, indregnes i

egenkapitalen, indtil den sikrede transaktion

gennemføres.

Såfremt transaktionen resulterer i et aktiv eller

en forpligtelse, indregnes den akkumulerede

kursregulering i kostprisen på aktivet el-

ler forpligtelsen, og såfremt transaktionen

resulterer i en indtægt eller en omkostning,

indregnes den akkumulerede kursregulering i

resultatopgørelsen sammen med den sikrede

post.

Kursregulering til dagsværdi af afledte

finansielle instrumenter, som ikke opfylder

betingelserne for behandling som sikringsin-

strumenter, indregnes i resultatopgørelsen.

Segmentoplysninger

Der gives segmentoplysninger om forretnings-

områder. Segmentopdelingen er i overens-

stemmelse med virksomhedens interne

rapportering og ansvarsområder. Segment-

tallene er udarbejdet efter samme praksis

som koncernregnskabet, og de rapporterbare

segmenter er identiske med sidste års rap-

porterbare segmenter.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter ved distribution og salg af naturgas

indgår i nettoomsætningen på tidspunktet

for levering og risikoens overgang, såfremt

indtægten kan opgøres pålideligt. Omsæt-

ningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter

og rabatter.

Netto omsæt ningen indregnes eks klu sive

moms og med fradrag af rabatter i for bindel se

med salget.

Over- og underdækning indregnes i resul-

tatopgørelsen som en korrektionspost til

omsætningen.

Omkostninger til råvarer og

hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

inde holder det forbrug af råvarer og hjælpe-

mate ria ler, der er anvendt for at opnå årets

netto omsæt ning.


Andre eksterne

omkostninger

ÅRSBERETNING 2012

Andre eksterne omkostninger inde holder

indirekte pro duktionsomkostninger og om-

kostninger til lokaler, salg og distribution

samt kontorhold mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger inde holder gager og

løn ninger samt løn afhængige om kost ninger.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger omfatter af- og ned-

skrivninger på immaterielle og materielle

anlægsaktiver. Anlægsaktiverne afskrives

lineært på grundlag af kostprisen baseret på

nedenstående vurdering af brugstiderne.

Goodwill afskrives over den vurderede økono-

miske levetid, der fastsættes på baggrund af

en vurdering af bl.a. virksomhedens karakter,

markedsposition, branchens stabilitet og

afhængighed af nøglemedarbejdere.

De immaterielle anlægsaktiver afskrives

lineært over den forventede brugstid, baseret

på følgende vurdering af brugstiderne:

IT projekter, licenser mv. 3 år

Goodwill 15 år

De materielle anlægsaktiver afskrives lineært

over de enkelte aktivers forventede brugstid,

baseret på følgende vurdering af brugstiderne:

Bygninger 5-50 år

Fordelingsnet, distributionsnet

og stikledninger 40 år

M/R-stationer 15 år

Målere og regulatorer 15 år

Andre anlæg, driftsmateriel

og inventar 3-8 år

Andre drifts indtægter/-omkostninger

Andre drifts ind tæg ter og andre drifts om kost-

ninger om fatter regn skabs poster af sekun dær

karakter i for hold til virksomhedernes hoved-

aktivitet.

Re sul tat af kapital andele i tilknyttede

og associerede virksomheder

I resultat op gørel sen ind regnes den for holds-

mæs sige an del af resul tat for året med fra drag

af afskriv ning af good will under poster ne ”Ind-

tæg ter af kapi tal an de le i dat ter virk som he der”.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger ind-

regnes i resultatopgørelsen med de beløb,

der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster

omfatter renteindtægter og omkostninger,

49


50

regnskabspraksis

realiserede og urealiserede kursgevinster og

tab vedrørende værdipapirer, finansielle in-

strumenter og transaktioner i fremmed valuta,

amortisering af realkreditlån samt tillæg og

godtgørelse under a conto-skatteordningen

med videre.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af

årets forventede skattepligtige indkomst samt

årets regulering af udskudt skat.

Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapi-

talbevægelser indregnes direkte i egenkapi-

talen.

Moderselskabet og de danske tilknyttede

virksomheder er sambeskattede. Den danske

selskabsskat fordeles mellem overskuds- og

underskudsgivende danske selskaber i forhold

til disses skattepligtige indkomst (fuld forde-

ling). Moderselskabet fungerer som admini-

strationsselskab for sambeskatningskredsen,

således at moderselskabet forestår afreg ning

af skatter mv. til de danske skattemyndig-

heder.

Sambeskattede selskaber med overskydende

skat godtgøres som minimum i henhold til

de gældende satser for rentegodtgørelser af

administrationsselskabet, ligesom sambeskat-

tede selskaber med restskat som maksimum

betaler et tillæg i henhold til de gældende sat-

ser for rentetillæg til administrationsselskabet.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver omfatter erhvervet

goodwill, softwarelicenser og andre erhver-

vede rettigheder.

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris

med fradrag af akkumulerede af- og nedskriv-

ninger.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter grunde

og bygninger, distributionsanlæg samt andre

anlæg, driftsmateriel og inventar. Materielle

anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag

af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Renteomkostninger (byggerenter) på lån

til finansiering af fremstilling af materielle

anlægsaktiver indregnes i kostprisen over

fremstillingsperioden.

Der foretages nedskrivningstest på materielle

anlægsaktiver, såfremt der er indikationer


ÅRSBERETNING 2012

for værdifald. Nedskrivningstesten foretages

for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af

aktiver. Aktiverne nedskrives til det højeste af

aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og

nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt

denne er lavere end den regnskabsmæssige

værdi.

Modtagne indtægter på materielle anlægsak-

tiver passiveres og indtægtsføres over aktivets

forventede levetid.

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapital andele i datter virk som he der ind regnes

og måles efter den indre værdis metode.

I balan cen ind regnes under posten ”Ka pi tal-

an de le i datter virk som he der” den forholds-

mæs sige ejer andel af virksomhedernes

regn skabs mæssige indre værdi opgjort med

ud gangs punkt i dags værdien af de identi ficer-

bare netto aktiver på anskaf felses tids punk tet

med fra drag eller tillæg af u rea li se re de kon-

cern in ter ne avan cer eller tab og med tillæg

af re ste ren de vær di af po si tiv for skels vær di

(good will) og fra drag af en re ste ren de ne ga tiv

for skels vær di (ne ga tiv good will).

Den sam lede netto op skriv ning af kapital-

andele i datter virk som he der hen lægges

via overskuds dispo ne rin gen til “Reserve

for nettoop skrivning efter den indre værdis

metode” under egen kapitalen. Reser ven

reduceres med udbytte udlod ninger til moder-

selskabet og reguleres med andre egenkapital-

bevægel ser i dattervirksomhederne.

Dattervirksomheder med negativ regn skabs-

mæs sig indre værdi ind regnes til DKK 0. Har

moder sel skab et en rets lig eller en faktisk

forplig telse til at dække virk som hedens under-

balance, ind reg nes en hensat for pligtelse

hertil.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grund-

lag af vejet gennemsnit, FIFO-princippet, eller

til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.

Kostpris for handels varer samt rå varer og

hjælpe ma te ri a ler omfatter købspris med tillæg

af hjem tagelses om kost ninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amor ti-

se ret kost pris eller en lavere netto realisations-

værdi, hvilket her svarer til pålydende værdi

med fradrag af ned skriv ning til imøde gåelse

af tab.

Andre tilgodehavender, indregnet under finan-

sielle anlægsaktiver, omfatter udlån til kunder

51


52

regnskabspraksis

til finansiering af gaskedler. Udlån måles til

amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til

nominel værdi. Værdien reduceres med ned-

skrivninger til imødegåelse af forventet tab.

Modtagne forudbetalinger fra kunder indreg-

nes under kortfristede gældsforpligtelser.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver

omfatter afholdte forud betalte omkost ninger

ved rørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for

regn skabs året, vises som en særskilt post

under egen kapitalen.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når kon-

cernen, som følge af en begivenhed indtruffet

senest på balancedagen, har en retslig eller

faktisk for pligt else, og det er sandsynligt, at

der må af gives økonomiske fordele for at indfri

for pligt elsen.

Hensatte forpligtelser omfatter primært

forventede omkostninger til nedtagning af

anlægsaktiver (abandonment), som anvendes

til distribution af naturgas. Modposten til den

hensatte abandonment indregnes sammen

med aktivet.

Udskudte skatte ak tiver

og -for plig tel ser

Udskudt skat måles efter den ba lan ce orien-

te re de gælds me to de af midler tidige for skelle

mel lem regn skabs mæs sig og skatte mæs sig

værdi af aktiver og for pligt el ser, op gjort på

grund lag af den plan lagte an vendel se af ak-

tivet, hen holds vis af vik ling af for pligt el sen.

Udskudte skatte aktiver, her under skat te vær-

dien af frem før sels be ret tiget skat te mæs sigt

under skud, måles til den værdi, hvortil aktivet

for ven tes at kunne rea liseres, enten ved

udlig ning i skat af frem tidig ind tje ning eller

ved mod reg ning i udskudte skatte for plig telser

inden for samme juridiske skatteenhed.

Ud skudt skat måles på grund lag af de skatte-

regler og skatte satser, der med balance-

dagens lov giv ning vil være gæl den de, når den

udskudte skat for ventes udløst som aktuel

skat. Ændring i udskudt skat, som følge af

ænd ringer i skatte satser, ind regnes i resultat-

opgørel sen.


ÅRSBERETNING 2012

Aktuelle skatte tilgode ha ven der

og -for plig tel ser

Aktuelle skatte for pligt el ser og til gode haven de

ak tu el skat ind reg nes i ba lan cen som be-

reg net skat af årets skatte plig tige ind komst

re gu le ret for skat af tid ligere års skat te plig tige

ind komster samt for be tal te a conto- skatter.

Tillæg og godt gø rel se under a conto- skat-

te ord ningen ind reg nes i re sul tat op gø rel sen

under fi nan si el le pos ter.

Finan sielle

gælds forplig telser

Fast for rentede lån som realkreditlån og lån

hos kreditinstitutter ind reg nes ved låne-

optagel sen til det mod tagne provenu med

fra drag af af hold te trans aktions omkost ning-

er. I efter følgende perio der måles lånene til

amorti seret kost pris, således at for skellen

mellem provenuet og den nominelle værdi

ind regnes i resultat opgørel sen som en rente-

omkost ning over låne perio den.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret

kost pris, der for kon tant lån svarer til lå nets

rest gæld. For obli ga tions lån sva rer amor ti se ret

kost pris til en rest gæld be reg net som lå nets

under lig gende kon tant vær di på lån op tag el ses-

tids punk tet re gu le ret med en over af drags ti-

den fore taget af skriv ning af lå nets kurs re gu le-

ring på op tag el ses tids punk tet.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amorti-

seret kost pris, der i al væsent lig hed svarer til

nominel værdi.

Over- og underdækning

Over- og underdækning vedrørende tidligere

år, som i de kommende år kan indregnes i tak-

sterne eller afgifterne og som tilbagebetales til

eller opkræves af forbrugerne i henhold til den

udmeldte indtægtsramme og prisloft, indreg-

nes i balancen under henholdsvis regulatorisk

overdækning og regulatorisk underdækning til

en værdi svarende til det beløb, som ledelsen

forventer vil blive tilbagebetalt eller opkrævet i

de kommende år.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, opført som for-

pligt el ser, udgø res af mod tagne betalinger

ved rø ren de ind tægter i de efter følgende regn-

skabsår.

53


54

regnskabspraksis

Pengestrømsopgørelse

Pengestrøms opgørelsen viser koncernens

pen ge strømme for året opdelt på drifts-,

investerings- og finan sierings aktivitet, årets

for skyd ning i likvider samt koncernens likvider

ved årets begyn delse og slut ning.

Penge strøm fra drifts aktivitet

Penge strøm fra drifts aktivi teten opgøres som

årets resul tat regu leret for ændring i drifts-

kapi talen og ikke kon tan te re sul tat pos ter som

af- og ned skriv ning er og hen sat te for plig tel ser.

Drifts kapi talen omfatter omsæt nings aktiver

minus kort fristede gælds for plig telser eks klu-

sive de pos ter, der ind går i likvider.

Penge strøm fra investerings aktivitet

Penge strøm fra investerings aktiviteten omfat-

ter penge strømme fra køb og salg af im ma te-

ri el le, ma te ri el le og fi nan si el le an lægs ak ti ver.

Penge strøm fra finansierings aktivitet

Penge strøm fra finan sierings aktivi teten omfat-

ter penge strømme fra op tag el se og til bage be-

ta ling af lang fri ste de gælds for plig tel ser samt

ind- og ud be ta ling er til og fra sel skabs del tag-

er ne.

Likvider

Likvide midler består af likvide beholdninger,

gæld til kreditinstitutter samt mellemværen-

der med tilknyttede virksomheder.

Penge strøms opgørel sen kan ikke udledes

alene af det offent lig gjorte regn skabs-

materiale.

Segmentoplysninger

Omsætningen er opdelt i henholdsvis distribu-

tion og salg af gas. Disse forretningsområder

udgør koncernens hovedaktiviteter.


ÅRSBERETNING 2012

Naturgas Fyn havde i 2012 fortsat Danmarks eneste tankanlæg til CNG-køretøjer. Anlægget

har været velbesøgt også fra eksterne brugere. Således var ca. hver femte bruger udenlandske

gasbilejere, fortrinsvist fra Sverige og Tyskland. De kommende år vil en række kommercielle

tankanlæg skyde frem over hele landet.

55


56

datterselskab naturgas fyn a/s

Naturgas Fyn A/S’ aktiviteter

Naturgas Fyn A/S er et handels- og admi-

nistrationsselskab, som sælger naturgas på

markedsvilkår til alle kundekategorier i Dan-

mark samt varetager servicefunktioner for de

øvrige selskaber i koncernen.

Naturgas Fyn A/S ejer 100 % af aktierne i

datterselskabet Naturgas Fyn Forsyning A/S.

Naturgas Fyn Forsyning A/S har bevilling til at

forsyne kunder på Fyn på regulerede vilkår.

Årets resultat

Naturgas Fyns A/S’ omsætning blev i 2012

DKK 1.340 mio. Årets resultat blev et overskud

på DKK 34 mio. Resultatet for Naturgas Fyn

A/S anses for tilfredsstillende.

Forventninger til 2013

Naturgas Fyn forventer et positivt resultat for

året 2013 på et lavere niveau end i 2012 som

følge af den hårde konkurrence.


hoved- og nøgletal for naturgas fyn a/s

ÅRSBERETNING 2012

Set over en femårig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:

HOVEDTAL

Resultat

2012 2011 2010 2009 2008

TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK

Nettoomsætning 1.270.862 1.518.116 1.000.132 798.534 1.528.410

Bruttofortjeneste 115.629 119.140 116.553 130.673 69.561

EBITDA 46.296 66.754 72.354 88.661 30.389

Afskrivninger ekskl. goodwill 2.974 4.324 16.520 17.903 50.607

Resultat før goodwillafskrivninger (EBITA) 43.322 62.430 55.834 70.758 -20.218

Goodwillafskrivninger 4.658 4.657 4.658 4.537 4.513

Resultat før finansielle poster (EBIT) 38.664 57.773 51.176 66.221 -24.731

Resultat af finansielle poster 6.304 -1.562 -11.552 -13.996 -17.153

Resultat før skat 44.968 56.211 39.624 52.225 -41.684

Årets resultat efter skat 33.976 40.727 26.678 36.584 -34.088

Balance

Balancesum 900.136 767.518 794.567 560.193 742.693

Egenkapital 484.765 445.231 405.661 402.525 271.803

Nettorentebærende gæld (likvider tillagt gaslager) -371.570 -404.446 173.647 192.028 332.552

Nettoarbejdskapital 320.758 145.586 36.826 84.730 146.067

Investering i materielle anlægsaktiver -796 -2.200 -534 -7.231 -16.976

Pengestrømme

Pengestrømme fra:

- driftsaktivitet -127.601 -24.457 85.764 169.065 -34.221

- investeringsaktivitet -8.076 -3.766 -4.251 -59.924 -16.717

Årsforskydning i likvider -135.667 -28.223 81.513 109.141 -50.938

Antal medarbejdere 80 71 63 62 64

Nøgletal i %

Bruttomargin 9,1 % 7,8 % 11,7 % 16,4 % 4,6 %

EBITDA margin 3,6 % 4,4 % 7,2 % 11,1 % 2,0 %

EBITA margin 3,4 % 4,1 % 5,6 % 8,9 % -1,3 %

Overskudsgrad (EBIT margin) 3,0 % 3,8 % 5,1 % 8,3 % -1,6 %

Afkastningsgrad 4,6 % 7,4 % 7,6 % 10,2 % -3,3 %

Likviditetsgrad 221,5 % 259,2 % 191,0 % 328,5 % 151,3 %

Soliditetsgrad 53,9 % 58,0 % 51,1 % 71,9 % 36,6 %

Forrentning af egenkapital 7,3 % 9,6 % 6,6 % 11,4 % -11,9 %

57


58

datterselskab naturgas fyn distribution a/s

Naturgas Fyn Distribution A/S’ aktiviteter

Naturgas Fyn Distribution A/S ejes 100 % af

Naturgas Fyn Holding A/S (moderselskab i

Naturgas Fyn A/S koncernen).

Naturgas Fyn Distribution A/S’ har ca. 35.000

kunder. Opgaverne I Naturgas Fyn Distribution

A/S løses via serviceaftaler med koncernens

øvrige selskaber.

I henhold til gasloven skal Energitilsynet fast-

sætte indtægtsrammer for distributionsselska-

bernes årlige indtægter til dækning af renter,

afdrag, drift, afskrivninger og investeringer.

Årets resultat

Naturgas Fyn Distribution A/S’ nettoom-

sætning udgjorde i 2012 DKK 170 mio. Årets

resultat udgør et overskud på DKK 18 mio.

efter skat.

Med resultatet for 2012 er den akkumulerede

underdækning ultimo 2012 i henhold til den

foreløbige indtægtsramme for 2012 nedbragt

fra ca. DKK 12 mio. til ca. DKK 2 mio. ultimo

2012.

Forventninger til 2013

Der forventes for 2013 et positivt resultat.


hoved- og nøgletal for naturgas fyn distribution a/s

ÅRSBERETNING 2012

Set over en femårig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:

HOVEDTAL

Resultat

2012 2011 2010 2009 2008

TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK

Nettoomsætning 169.549 191.815 214.715 149.472 115.812

Bruttofortjeneste 93.279 111.087 129.311 75.726 42.125

EBITDA 93.279 110.936 128.813 74.919 41.971

Afskrivninger ekskl. goodwill 41.215 40.490 40.107 39.436 39.355

Resultat før goodwillafskrivninger (EBITA) 52.064 70.446 88.706 35.483 2.616

Goodwillafskrivninger 0 0 0 0 0

Resultat før finansielle poster (EBIT) 52.064 70.446 88.706 35.483 2.616

Resultat af finansielle poster -27.569 -35.787 -41.669 -46.644 -40.791

Resultat før skat 24.495 34.659 47.037 -11.161 -38.132

Årets resultat efter skat 18.371 26.107 30.418 -10.239 -31.132

Balance

Balancesum 916.078 906.565 971.211 994.050 1.014.396

Egenkapital 54.110 32.344 13.561 -14.458 4.727

Nettorentebærende gæld/(likvider) 675.632 732.638 832.873 900.851 923.036

Nettoarbejdskapital 19.933 -24.027 11.104 11.625 8.201

Investering i materielle anlægsaktiver -18.129 -12.151 -12.597 -16.911 -6.116

Pengestrømme

Pengestrømme fra:

- driftsaktivitet 20.969 112.347 80.125 48.154 25.102

- investeringsaktivitet -18.129 -12.151 -12.597 -16.911 -24.216

Årets forskydning i likvider 2.840 100.196 67.528 31.243 886

Antal medarbejdere 0 0 0 1 0

Nøgletal i %

Bruttomargin 55,0 % 57,9 % 60,2 % 50,7 % 36,4 %

EBITDA margin 55,0 % 57,8 % 60,0 % 50,1 % 36,2 %

EBITA margin 30,7 % 36,7 % 41,3 % 23,7 % 2,3 %

Overskudsgrad (EBIT margin) 30,7 % 36,7 % 41,3 % 23,7 % 2,3 %

Afkastningsgrad 5,7 % 7,8 % 9,1 % 3,6 % 0,3 %

Likviditetsgrad 93,3 % 43,9 % 21,9 % 21,3 % 34,1 %

Soliditetsgrad 5,9 % 3,6 % 1,4 % -1,5 % 0,5 %

Forrentning af egenkapital 42,5 % 113,7 % N/A 210,4% N/A

59


Naturgas Fyn Holding A/S

Ørbækvej 260

Postboks 567

5220 Odense Ø

Tlf. 63 15 64 15

Fax: 66 15 51 27

info@ngf.dk

www.naturgasfyn.dk

CVR-nr. 10 12 35 18

Similar magazines