ÅRSRAPPORT 2008 - JØP

joep.dk

ÅRSRAPPORT 2008 - JØP

ÅRSRAPPORT 2008

J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E

Levende klumme


Indhold

2 Ledelsesberetning

11 Femårsoversigt, hovedtal

12 Femårsoversigt, nøgletal

13 Femårsoversigt, specificeret

15 Ledelsespåtegning

16 Revisionspåtegning

17 Anvendt regnskabspraksis

19 Resultatopgørelse

20 Balance

22 Egenkapitalopgørelse

23 Noter

37 Specifikation af aktiebeholdningen

48 Ejendomsspecifikation

50 Forklarende tekst til nøgletallene i femårsoversigten

51 Ordliste


2

Ledelsesberetning

JØPs årsrapport består af en indledende ledelsesberetning, ledelses- og revisionspåtegning,

en oversigt over den anvendte regnskabspraksis samt pensionskassens og

koncernens resultatopgørelse og balance med tilhørende noter og specifikationer.

Herudover udarbejder JØP en beretning, der udsendes til medlemmerne.

Koncernregnskab

Koncernregnskabet er en sammenlægning af regnskaberne for JØP samt nedennævnte

100% ejede dattervirksomheder

A/S Kalkværksgrundene

Aktiver: 458 mio. kr.

Ejendomsselskabet Pile-Bo A/S

Aktiver: 673 mio. kr.

Investerer i Ejendomme

Ud over kapitalandele i forannævnte dattervirksomheder ejer JØP andele i associerede

virksomheder, hvor JØPs ejerandel er fra 25% til 50%. De associerede virksomheder,

der primært beskæftiger sig med investeringer i fast ejendom, fremgår af en

oversigt i note 26 til regnskabet.

Resultatopgørelse

JØP

Aktiver: 36.813 mio. kr.

Pension Private Equity K/S III

Aktiver: 144 mio. kr.

Investerer i unoterede

virksomheder

Investeringsforeningen JØP

Global Basis

Aktiver: 293 mio. kr.

Investeringsforeningen JØP

Emerging Markets

Aktiver: 177 mio. kr.

SEB Institutional EU SMV

(afd.)

Aktiver: 347 mio. kr.

Investerer i børsnoterede aktier

I femårsoversigten på side 14 er de samlede indtægter og anvendelsen heraf angivet

for de seneste 5 år.

Resultat for 2008 udgjorde -132 mio. kr., som dækkes JØPs egenkapital.

De samlede indtægter udgjorde 3.007 mio. kr. hvoraf 1.752 mio. kr. stammer fra

indbetalinger fra medlemmer og 1.255 mio. kr. vedrører afkastet af investeringerne

før omkostninger.


Indtægter og anvendelse heraf i 2008

Mio. kr. 2007 2008

Medlemsbidrag 1.782 1.901

Arbejdsmarkedsbidrag -127 -149

Investeringsafkast før omkostninger 622 1.255

Indtægter i alt 2.277 3.007

Pensionsydelser 649 741

Forøgelse af pensionshensættelser inkl. bonus 1.639 2.130

Administrationsomkostninger ved pensionsvirksomhed 34 37

Administrationsomkostninger ved investeringsvirksomhed 79 70

Pensionsafkastskat 59 161

Overført til egenkapital -183 -132

Anvendelse i alt 2.277 3.007

Af de samlede udgifter på 3.139 mio. kr. vedrører 2.130 mio. kr. forøgelse af pensions

hensættelserne inkl. bonus. Forøgelsen af pensionshensættelserne er påvirket

af, at styrkelsen af grundlaget er forøget fra 777 mio. kr. ultimo 2007 til 2.297 mio.

kr. ultimo 2.008. Når behovet for styrkelser stiger skyldes det primært udviklingen i

renten.

Udviklingen på aktiemarkederne betyder, at afkastet i 2008 var -15,74% i afdeling 2.

Det betyder, at kontorenten i afdeling 2 i 2008 er -13%. Det negative afkast er finansieret

ved reduktion af bonuspotentiale på hvilende pensioner. Det anvendte beløb

udgør 340 mio. kr.

Behovet for styrkelser i afdeling 1 betyder, at det realiserede resultat er negativt.

Det medfører at egenkapitalen ikke i 2008 kan forrentes med det opnåede afkast.

Afkastet af disse midler var i 2008 5,34% før PAL. Den manglende forrentning tilskrives

en skyggekonto, som afdeling 1 må tilbagebetale i kommende år med positive

realiserede resultater.

Udvikling i medlemsbidrag og medlemmer m.v.

2004 2005 2006 2007 2008

Ordinære bidrag (mio. kr.)* 1.290 1.387 1.518 1.705 1.806

Stigning pr. år i % 10% 8% 9% 12% 6%

ikke pensionerede medlemmer 29.507 31.171 32.780 34.653 36.337

Heraf bidragsbetalende 22.645 23.835 26.509 27.680 28.670

Stigning pr. år i % 5,5% 5,3% 11,2% 4,4% 3,6%

Bidrag pr. bidragsbetalende medlem (kr.) 58.484 59.682 60.305 62.928 64.099

Stigning pr. år i % 5,4% 2,0% 1,0% 4,3% 1,9%

*Løbende bidrag og kapitalindskud før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag.

I 2008 har de ordinære bidrag udgjort 1.806 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på

ca. 6%. Antallet af bidragsbetalende medlemmer er ved udgangen af 2008 28.670,

hvilket svarer til en stigning på 3,6% i forhold til 2007. Endelig udgør det gennem-

3


4

snitlige bidrag pr. bidragsbetalende medlem 64.099 kr. i 2008. Af de samlede bidrag

i 2008 udgør 670 mio. kr. bidrag vedrørende medlemmer i afdeling 2.

Pensionsydelser

2004 2005 2006 2007 2008

Løbende pensioner (mio. kr.) 349 399 454 503 569

Antal pensionister 2.370 2.670 2.950 3.322 3.717

Engangsydelser til medlemmer (mio. kr.) 33 32 31 44 58

Engangsydelser ved død (mio. kr.) 6 4 9 3 5

Udtrædelsesgodtgørelser (mio. kr.) 12 17 23 35 73

Gruppelivs- og gruppeulykkesforsikringspræmie

(mio. kr.) 41 57 52 64 36

De løbende pensionsydelser udgjorde 569 mio. kr. mod 503 mio. kr. i 2007. Antallet

af pensionister udgør 3.717 ved udgangen af 2008, det er en stigning i forhold til

2007 på 395.

Afkast af investeringer

Investeringsafkast opdelt på investeringsaktiver

mio. kr. 2007 2008

Nominelle danske obligationer 240 1.094

Danske indeksobligationer -137 126

Udenlandske obligationer 60 -603

Aktier 896 -3.991

Pantebreve og andre udlån 1 1

Øvrige finansielle aktiver, renteoptioner -575 4.932

Ejendomme* 118 -325

Øvrige renter 19 21

Administrationsomkostninger ved investeringsvirksomhed -79 -70

Afkast af investeringer før pensionsafkastskat 543 1.185

Pensionsafkastskat -59 -161

Afkast af investeringer efter pensionsafkastskat 484 1.024

*Heri medregnet JØPs andele i ejendomsselskaber og udenlandske ejendomsfonde.

Koncernens samlede afkast af investeringerne er udtrykt i resultatposten ”investeringsafkast

”. Det samlede investeringsafkast før pensionsafkastskat, men efter

administrationsomkostninger ved investeringsvirksomhed udgjorde i 2008 1.185

mio. kr. (543 mio. kr. i 2007). Efter pensionsafkastskat er resultatet 1.024 mio. kr.

(484 mio. kr. i 2007). Afkastet er påvirket af den betydelige finansielle uro, som har

præget 2008. Aktiekurserne faldt markant, hvilket har medført et tab på aktierne på

3.991 mio. kr. Modsat har rente uroen og den faldende rente betydet en gevinst på

renteoptioner på 4.932 mio. kr.. I 2007 var der et tab på 575 mio. kr. På samme måde


Ledelsesberetning

er afkastet af danske obligationer påvirket af kursstigninger i 2008, her har afkastet

udgjort 1.220 mio. kr. mod 103 mio. kr. i 2007. De udenlandske obligationer, som er

placeret i Emerging Market Bonds og High Yield Bonds, har i lighed med aktierne

været præget af faldende kurser. Tabet har udgjort 603 mio. kr. i 2008. Resultatet

af JØPs investeringer i ejendomme udgør -325 mio. kr. i 2008 mod 118 mio. kr. i

2007. Værdiansættelsen af JØPs ejendomme foretages efter retningslinier fastsat af

Finanstilsynet. JØP benytter den afkastbaserede metode, hvor der tages udgangspunkt

i ejendommenes driftsbudgetter samt afkastkrav for hver enkelt ejendom,

fastsat med støtte i mæglervurderinger.

Pensionsafkastskat

JØP skal betale pensionsafkastskat (PAL) af afkastet af investeringerne. Det samlede

investeringsafkast udgør 1.185 mio. kr. Den samlede PAL af årets afkast udgør 161

mio. kr.

Afkast og pensionsafkastskat

2004 2005 2006 2007 2008

Afkast af investeringer (mio. kr.) 2.837 5.400 1.680 543 1.185

Skattepligtigt afkast (mio. kr.) 2.667 4.708 1.275 462 1.146

Pensionsafkastskat (mio. kr.) 371 658 177 59 161

Friholdelsesbrøk % 5,8 4,7 4,3 4,0 3,7

Skattesats % 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Med virkning fra 2008 er beskatningen udvidet til også at omfatte ejendomme og

indeksobligationer, der tidligere har været friholdt for beskatning. Herefter beskattes

alt investeringsafkast. I forbindelse med ændringen af PAL-lovgivningen blev det

vedtaget at udbetale kompensation. JØP har fået udbetalt en kompensation på 345

mio. kr. Kompensationen kommer medlemmerne direkte til gode enten som tilskrivning

på medlemmerne depoter eller som kontant udbetaling.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostningerne består af omkostninger ved pensionsvirksomhed

og omkostninger ved investeringsvirksomhed. Administrationsomkostningerne

har i 2008 i alt andraget 92,9 mio. kr.(95,9 mio. kr. i 2007). Af dette beløb vedrører

56,2 mio. kr. omkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed (61,9 mio.

kr. i 2007) og 36,7 mio. kr. omkostninger i forbindelse med pensionsvirksomhed

(34,0 mio. kr. i 2007). Af de afholdte lønomkostninger på 33,0 mio. kr. vedrører 415

t. kr. vederlag til pensionskassens bestyrelse og 1,8 mio. kr. løn til direktionen. I

Ejendomsselskabet Pile-Bo A/S er der udbetalt et vederlag til bestyrelsen på 140 t.

kr. Omkostningerne ved pensionsvirksomhed er steget med 2,7 mio. kr. fra 2007 til

2008. Omkostningerne er påvirket af omkostninger i forbindelse med udbetaling af

PAL-kompensation. Udviklingen i administrationsomkostningerne ved pensionsvirksomhed

målt i forhold til medlemsbidrag og antallet af medlemmer er vist i nøgletallene

på side 12.

Bestyrelsens ledelseshverv fremgår af note 31.

5


6

Balancen

Sammensætningen og udviklingen af de sidste 5 års balancer fremgår af femårsoversigten

på side 14.

Sammensætningen af aktiver i %

2004 2005 2006 2007 2008

Ejendomme* 9% 13% 14% 12% 11%

Nominelle obligationer, danske 36% 34% 38% 43% 43%

Indeksobligationer, danske 10% 9% 7% 5% 5%

Udenlandske obligationer 6% 5% 6% 6% 5%

Øvrige finansielle investesteringsaktiver 7% 6% 4% 3% 13%

Børsnoterede danske aktier 5% 4% 2% 2% 1%

Børsnoterede udenlandske aktier 23% 25% 25% 24% 15%

Unoterede aktier 1% 2% 2% 2% 3%

Pantebreve 0% 0% 0% 0% 0%

Likvide beholdninger m.v. 3% 2% 2% 3% 4%

I alt

* Heri medregnet JØPs andele i ejendomsselskaber

100% 100% 100% 100% 100%

Balancen er suppleret med en oversigt over de samlede ejendomsinvesteringer og

aktiebeholdnin-ger på siderne 37-49. Ved udgangen af 2008 var 19 pct. placeret i

aktier medens 53 pct. var placeret i obligationer.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

2007 2008

Indbetalte medlemsbidrag 1.640 1.780

Modtaget Pal-kompensation, der tilskrives medlemmernes depoter – 238

Udbetalte pensionsydelser -581 -746

Betalte administrationsomkostninger ved pensionsvirksomhed -32 -35

Pengestrømme fra pensionsvirksomhed 1.027 1.237

Nettoindbetalinger vedrørende investeringsejendomme 6 99

Indbetalte renter og udbytter 839 893

Betalte omkostninger ved investeringsvirksomhed -89 -70

Betalt PAL -79 40

Pengestrømme fra investeringsvirksomhed 677 962

Pengestrømme i alt 1.704 2.199

Nettokøb/salg af obligationer 2.362 841

Nettokøb/salg af aktier -389 1.431

Nettokøb/salg af ejendomme -765 -140

Nettokøb/salg af renteoptioner 294 -1.038

Afdrag på pantebreve m.v. -8 -4

Ændring i likvide beholdninger 217 1.110

Ændring i gæld til kreditinstitutter -7 -1

Nettoinvestering i investeringsaktiver m.v. i alt 1.704 2.199


Ledelsesberetning

I 2008 blev der netto placeret 841 mio. kr. i obligationer, der er købt aktier for

1.431 mio. kr., og netto frasolgt renteoptioner for 1.038 mio. kr.

Risici og usikkerhedsfaktorer

Måling og styring af risikoen på investeringer og udviklingen i pensionshensættelserne

er af afgørende betydning for pensionskasser og forsikringsselskaber.

Pensionskasser og forsikringsselskaber afgiver løbende risikooplysninger til Finanstilsynet

de såkaldte ”trafiklys”. Formålet med disse indberetninger er at vurdere om

pensionskassen kan modstå forskellige risikoscenarier for udviklingen i renten, aktiekurserne,

ejendomspriserne og valutakurserne. Der opstilles følgende scenarie for

rødt lys, der i hovedtræk indeholder følgende:

Rødt lys

Renten stiger/falder med 0,7 procentpoint

Værdien af aktiebeholdningen falder med 12%

Værdien af ejendomme falder med 8%

Ved udgangen af 2008 var JØP i grønt lys hvilket betyder, at JØP kan klare det røde

risikoscenarie. Ved udgangen af februar 2009 er JØP ligeledes i grønt lys.

I tabellen i note 35 er vist hvordan JØP’s basiskapital, kollektivt bonuspotentiale

samt bonuspotentiale på hvilende pensioner bliver påvirket af en række hændelser.

Styring af finansielle og forsikringsmæssige risici

JØP vedtager årligt en investeringsstrategi, der definerer rammerne for JØPs finansielle

og forsikringsmæssige risici.

Per 1/1-2008 blev der indført et nyt krav til basiskapitalen i pensionskasser. Dette

nye krav, det individuelle solvensbehov (ISB), er de enkelte selskabers egen vurdering

af den nødvendige basiskapital for at kunne absorbere risici indenfor selskabernes

forretningsområder. Det individuelle solvensbehov skal som udgangspunkt

indrapporteres til finanstilsynet kvartalsvis. Bestyrelsen i JØP har fastsat metoder og

retningslinjer for opgørelsen af de relevante risici, som JØP er eksponeret imod. De

mest signifikante risikofaktorer for JØP er:

Markedsrisiko er aktivernes og passivernes markedsværdiregulering, som følge af

bevægelser på de finansielle markeder. Det være sig både kapital – rente – valuta

– og kreditmarkeder. Markedsværdiopgørelsen af pensionskassens hensættelser

er følsomme overfor bevægelser på de danske og europæiske rentemarkeder. Pensionskassen

afdækker denne renterisiko ved brug af forskellige renteforsikringskontrakter.

Biometrisk risiko er risikoen for, at pensionskassens estimater for primært levetid og

invaliditet undervurderer fremtidig udvikling i medlemmernes levetid og invaliderisiko.

I det individuelle solvensbehov skal pensionskassen tilsidesætte kapital i dag

for en eventuel fremtidig ugunstig udvikling i medlemmers levetid og invaliditets

mønster. Der findes ikke i dag noget effektiv marked for at afdække den risiko.

7


8

Kredit/Modpartsrisiko er risikoen for, at pensionskassens modparter på især afledte

instrumenter og kreditobligationer går konkurs, og som følge heraf ikke kan leve op

til deres forpligtelser. Pensionskassen afdækker denne risiko i dag ved at forlange

sikkerhedsstillelse for store udestående fordringer.

JØPs risikosystemer gør det muligt løbende at overvåge risici knyttet til ændringer

i de finansielle markeder, det individuelt solvensbehov, finanstilsynets stresstest

samt at sikre at risikorammer og investeringsbegrænsninger i medfør af lovgivningen

overholdes.

Usikkerhed ved måling af investeringsaktiver

Som en konsekvens af den finansielle krise er der forøget risiko forbundet med værdiansættelsen

af investeringsaktiverne, idet der på en række markeder er væsentlige

udsving i værdierne og begrænsede handler.

For noterede værdipapirer er anvendt officielle lukkekurser fra sædvanlige priskilder

eller andre markedsbaserede kurser såfremt disse antages, at være bedre udtryk for

dagsværdien.

For investeringsejendomme er der indhentet mæglervurderinger til støtte for fastsættelse

af dagsværdien af de enkelte ejendomme. Med den nuværende markedssituation

knytter der sig en vis risiko til værdiansættelsen.

Unoterede kapitalandele værdiansættes normalt ud fra rapportering om investeringernes

dagsværdi fra formidlere. Da der ofte er tidsmæssige forsinkelser, har ledelsen

indhentet supplerende oplysninger om prisudviklingen siden sidst modtagne

rapportering og på baggrund heraf fastsat dagsværdien.

Etiske retningslinier

JØP forudsætter, at virksomhederne og obligationsudstederne som minimum både

lever op til de krav, som de respektive nationale myndigheder har vedtaget, og til de

krav, som anerkendte internationale organisationer har vedtaget, og som er tiltrådt

eller henstillet fulgt af Danmark. Viden herom indgår i JØPs investeringspolitik og vil

kunne tilskynde til køb eller salg. JØP investerer ikke i våbenproducerende virksomheder,

der verificerbart overtræder FN’s Human Rights Norms for Business, hvorved

de ikke udviser ansvarlighed i forhold til den forventede brug af deres våben.

I forbindelse med aktieinvesteringer og investeringer i virksomhedsobligationer

er JØPs udgangspunkt for vurderingerne virksomhedernes økonomiske situation

og udsigter, og pensionskassen tillægger det i den forbindelse stor betydning, at

virksomhederne udviser god corporate governance, herunder åbenhed også om

virksomhedsstrategier og indsats i forhold til ressourceforbrug, medarbejdernes

arbejdsforhold, belastning af det omkringliggende miljø samt forvaltning af etisk

ansvar. Der lægges vægt på virksomhedernes evne til at skabe innovative løsninger,

der er økonomisk, miljømæssigt og socialt bæredygtige samt på ledelsens evne til

at håndtere risici og muligheder og på at sikre, at de fornødne ledelsesstrukturer og

incitamenter er til stede for derved at optimere afkastet. Ved investeringer i obligationer

udstedt af stater og overstatslige organisationer er JØPs udgangspunkt en

samlet vurdering af generelle økonomiske og politiske udsigter samt de tilhørende

muligheder og risici.


Ledelsesberetning

JØP opstiller på grundlag af indstilling fra et anerkendt etisk screeningsbureau en

negativ liste over selskaber, der ikke må investeres i. Såfremt sekretariatet vurderer,

at udelukkelse af et selskab stiller sig i vejen for at opnå det bedst mulige afkast, vil

værdipapiret ikke blive opført på negativ listen. Negativ listen er tilgængelig på JØPs

hjemmeside.

Eksterne kapitalforvaltere, som JØP har indgået samarbejdsaftale med, informeres

om de af JØP vedtagne etiske retningslinier, samt negativ listen over værdipapirer,

der ikke må investeres i.

I de tilfælde hvor JØP indgår i samarbejder med andre investorer vedrørende porteføljeforvaltning,

vil JØP søge accept blandt de deltagende investorer, hvis et selskab

ønskes frasolgt på grund af etiske hensyn. Kan der ikke opnås enighed om frasalg,

udtræder JØP enten af samarbejdet, eller iværksætter skridt, der sikrer at JØP’s nettoeksponering

i selskabet nedbringes til 0.

Det kan ske, at der investeres i selskaber som i pressen bliver nævnt som etisk uansvarlige.

JØP screener ikke på lande, men et selskab, der har aktiviteter i tredje verdenslande,

risikerer at blive stemplet som uetisk i den brede offentlighed, hvis det

opererer i lande med diktatur, eller hvor der er udbredt korruption og fattigdom. Det

er derfor vigtigt, at selskabet kan dokumentere, at selskabets forretningsgrundlag

defineres ud fra et etisk, socialt og miljømæssigt ansvar og at de i øvrigt lever op til

de internationale retningslinier for arbejdsmiljø.

Hvis der rejses kritik i pressen af et selskab vil JØP altid bede både forvalteren og det

etiske screeningsbureau om en uddybende forklaring, herefter bliver der taget stilling

til et eventuelt salg.

Der anlægges ikke etiske vurderinger i forbindelse med brugen af finansielle instrumenter,

idet de anvendes til at øge eller reducere den generelle eksponering til specifikke

markeder med henblik på at optimere afkastet.

Organisation

JØP varetager alle kernekompetencerne vedrørende pensionsvirksomheden i egen

organisation, dog afvikles Unitlink ratepensionen over et eksternt system hos ATP.

På investeringsområdet varetages den overordnede styring i JØP medens aktieforvaltningen

og forvaltningen af højrenteobligationer er lagt ud til en række eksterne

porteføljeforvaltere. Fondsregistreringerne varetages af Bankinvest medens ejendomsadministrationen

varetages af Dan-Ejendomme as.

Solvensmargen

Ifølge bestemmelserne om kapitalgrundlag for forsikringsselskaber skal pensionskassens

basiskapital mindst udgøre 1.193 mio. kr. (solvensmargen). Basiskapitalen

udgør pr. 31.12.2008 6.216 mio. kr. Årets nettoresultat er -132.101 t. kr., efter forbrug

af kollektivt bonuspotentiale på 988.514 t. kr.

Fordeling af resultat

JØP har anmeldt følgende principper for deling af resultatet mellem resultat, der

skal fordeles til medlemmerne og resultat, der skal fordeles til egenkapitalen.

9


10

Årets realiserede resultat disponeres således, at egenkapitalen opnår et afkast, der

er lig med årets formueafkast opgjort som nøgletal 1 såfremt det realiserede resultat

giver mulighed herfor.

Såfremt egenkapitalen i et givet år ikke forrentes svarende til det anmeldte forrentningsprincip

fremføres den manglende forrentning til efterfølgende år og tilskrives

egenkapitalen når det bliver muligt.

Medlemmernes andel af et negativt realiseret resultat nedbringer først kollektivt

bonuspotentiale indtil dette er opbrugt. Herefter nedbringes bonuspotentiale på

hvilende pensioner for det enkelte medlem med medlemmets forholdsmæssige andel

af det negative resultat såfremt medlemmets bonuspotentiale gør det muligt.

Et resterende negativt resultat dækkes af egenkapitalen.

Ultimo 2008 er der en skyggekonto til fremførsel på 330.666 t. kr.

Resultatdisponering

Årets nettoresultat -132.101 t. kr. med tillæg af overført resultat fra tidligere år

5.422.254 t. kr., i alt 5.290.153 t. kr., foreslås overført til næste år.

Forventninger til 2009

Starten af 2009 har været præget af fortsatte betydelige aktiekursfald og beskedne

positive afkast på obligationer. Der er stor usikkerhed vedrørende de økonomiske

udsigter, og det kan ikke udelukkes, at den igangværende økonomiske tilbagegang

vil vise sig at være længerevarende og dermed også i de kommende år vil indebære

store risici og begrænsede afkastmuligheder.

Bestyrelsen har udvidet focus på risikostyring.

Begivenheder efter 31. december 2008

Der har ikke været begivenheder efter statusdagen, som har væsentlig indflydelse

på pensionskassens og koncernens økonomiske forhold pr. 31. december 2008.


Femårsoversigt, hovedtal

Pensionskassen (Mio. kr.)

Ledelsesberetning

År 2004 2005 2006 2007 2008

Medlemsbidrag 1.238,5 1.341,0 1.474,6 1.655,4 1.752,3

Pensionsydelser -441,5 -508,5 -570,6 -648,8 -741,5

Pensionsmæssige driftsomkostninger -25,6 -28,0 -32,0 -34,0 -36,7

Pensionsteknisk resultat 607,5 -61,7 -73,0 -275,3 -415,7

Investeringsafkast før pensionsafkastskat 2.836,8 5.399,7 1.678,4 542,6 1.185,2

Pensionsafkastskat -357,5 -642,9 -180,7 -58,6 -160,9

Årets resultat 1.208,9 1.007,3 228,2 -182,9 -132,1

Aktiver i alt 25.035,5 30.762,0 33.313,9 34.594,3 36.812,9

Pensionsmæssige hensættelser 19.734,9 24.289,0 26.441,8 28.089,6 30.470,5

Egenkapital 5.139,6 6.146,9 6.375,1 6.192,3 6.060,1

Solvensmargenkrav 898,2 1.071,4 1.160,6 1.014,2 1.192,7

Kontorente friholdte reserver

Afdeling 1 5,75% 6,50% 7,00% 5,25% 5,00%

Afdeling 2* – 23,00% 7,00% 5,60% -13,00%

Kontorente efter pensionsafkastskat

Afdeling 1** 4,25% 4,25% 6,25% 5,25% 4,00%

Afdeling 2* – 23,00% 7,00% 5,60% -13,00%

Koncernen (Mio. kr.)

År 2004 2005 2006 2007 2008

Medlemsbidrag 1.238,5 1.341,0 1.474,6 1.655,4 1.752,3

Pensionsydelser -441,5 -505,8 -570,6 -648,8 -741,5

Pensionsmæssige driftsomkostninger -25,6 -28,0 -32,0 -34,0 -36,7

Pensionsteknisk resultat 607,5 -61,7 -73,0 -275,3 -415,7

Investeringsafkast før pensionsafkastskat 2.836,7 5.399,7 1.678,4 542,6 1.185,2

Pensionsafkastskat -357,5 -642,9 -180,7 -58,6 -160,9

Årets resultat 1.204,9 1.007,3 228,2 -182,9 -85,0

Aktiver i alt 25.111,4 30.840,3 33.402,8 34.682,6 36.901,0

Pensionsmæssige hensættelser 19.738,9 24.289,0 26.441,8 28.089,6 30.470,5

Egenkapital 5.135,6 6.146,9 6.375,1 6.192,3 6.060,1

Solvensmargenkrav 898,2 1.071,4 1.160,6 1.014,2 1.192,7

Kontorente friholdte reserver

Afdeling 1 5,75% 6,50% 7,00% 5,25% 5,00%

Afdeling 2* – 23,00% 7,00% 5,60% -13,00%

Kontorente efter pensionsafkastskat

Afdeling 1** 4,25% 4,25% 6,25% 5,25% 4,00%

Afdeling 2* – 23,00% 7,00% 5,60% -13,00%

*= p.a. afdeling 2 indført fra 1.7.2005, for 2007 svarer den angivne kontorente til kontorenten for de medlemmer som har været i afdeling 2 hele 2007.

For medlemmer der har valgt afdeling 2 ved omvalget i foråret 2007 udgør kontorenten 0,9%.

**= Pensionister er tilskrevet en kontorente på 4,25% i 2008.

11


12 Ledelsesberetning

Femårsoversigt, nøgletal

År 2004 2005 2006 2007 2008

Afkastnøgletal

Afkast før pensionsafkastskat 12,9% 21,4% 5,4% 1,6% 3,4%

Afkast før pensionsafkast, egenkapitalen 12,9% 21,4% 5,4% 1,6% 5,3%

Afkast før pensionsafkast, pensionshensættelserne 12,9% 21,4% 5,4% 1,6% 3,0%

Afkast efter pensionsafkastskat 11,3% 18,8% 4,9% 1,5% 3,0%

Omkostningsnøgletal

Omkostningsprocent af medlemsbidrag* 2,1% 2,1% 2,2% 2,0% 2,0%

Omkostningsprocent af hensættelser 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Omkostninger pr. medlem, kr.* 827 852 921 923 902

Omkostningsresultat 0,01% 0,00% -0,01% -0,02% 0,00%

Risikonøgletal

Risikoresultat 0,10% -0,01% -0,09% -0,08% -0,21%

Konsolideringsnøgletal

Bonusgrad 0,0% 2,3% 3,3% 5,1% 1,2%

Medlemskapitalgrad – 0,0% 0,0% 0,6% 0,6%

Egenkapitalgrad 26,7% 29,3% 27,4% 24,0% 21,6%

Overdækningsgrad 22,1% 24,2% 22,4% 20,1% 17,4%

Solvensdækning 572% 574% 549% 611% 508%

Forrentningsnøgletal

Egenkapitalforrentning før skat 28,2% 20,2% 4,1% -2,7% -1,6%

Egenkapitalforrentning efter skat 26,7% 17,8% 3,6% -2,9% -2,2%

Forrentning af de pensionsmæssige hensættelser før skat 8,7% 21,1% 5,7% 2,7% 5,3%

Forrentning af medlemskonti før skat – – – – –

Forrentning af efterstillede kapitalindskud før skat – – – – –

Forrentning af særlige bonushensættelser type A før skat – – – – –

Forrentning af særlige bonushensættelser type B før skat – 21,4% 5,4% 4,3% -15,7%

*= omkostningsnøgletallene er beregnet med fradrag af de omkostninger, som er afholdt i forbindelse med udbetaling af Pal-kompensation.

Disse omkostninger er direkte refunderet af de medlemmer, som har fået Pal-kompensation udbetalt/tilskrevet depotet. Hvis disse omkostninger ikke fradrages i forbindelse med

beregningen udgør omkostningsprocent af medlemsbidrag 2,1% og omkostning pr. medlem 941 kr.


Femårsoversigt, pensionskassen

(Mio. kr.)

Ledelsesberetning

År 2004 2005 2006 2007 2008

Indtægter

Medlemsbidrag 1.238,5 1.341,0 1.474,6 1.655,4 1.752,3

Investeringsafkast 2.880,2 5.451,8 1.732,5 604,5 1.241,4

Indtægter i alt 4.118,7 6.792,8 3.207,1 2.259,9 2.993,7

Udgifter

Pensionsydelser -441,5 -512,0 -570,6 -648,8 -741,6

Forøgelse af pensionshensættelser -1.750,3 -3.751,1 -1.012,9 -245,5 -2.661,2

Pensionsmæssige driftsomkostninger -25,6 -28,0 -32,0 -34,0 -36,7

Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed -43,4 -52,1 -54,1 -61,8 -56,2

Pensionsafkastskat -357,5 -642,8 -180,7 -58,6 -160,9

Udgifter i alt -2.618,3 -4.986,0 -1.850,3 -1.048,7 -3.656,6

Årets resultat før bonus m.v. 1.500,4 1.806,8 1.356,8 1.211,2 -662,9

Årets tilskrevne bonus -291,5 -326,6 -838,3 -841,2 -457,7

Ændring i kollektivt bonuspotentiale – -472,9 -290,3 -552,9 988,5

Årets resultat 1.208,9 1.007,3 228,2 -182,9 -132,1

Pensionsteknisk resultat 607,5 -61,7 -73,0 -275,3 -415,7

Aktiver

Investeringsejendomme 1.008,2 1.549,0 1.798,1 1.816,6 1.669,3

Obligationer 13.074,6 14.766,5 17.052,1 18.883,4 19.562,6

Øvrige finansielle investeringsaktiver 1.761,7 1.847,9 1.123,9 842,1 4.735,7

Kapitalandele mv. 8.618,7 11.859,5 12.607,6 12.272,3 9.106,5

Pantesikrede udlån og andre udlån 32,6 23,3 16,5 6,7 2,1

Likvide beholdninger 177,9 313,4 263,1 250,3 1.171,6

Andre aktiver 361,8 402,4 452,6 522,9 565,1

Aktiver i alt 25.035,5 30.762,0 33.313,9 34.594,3 36.812,9

Passiver

Egenkapital 5.139,6 6.146,9 6.375,1 6.192,2 6.060,1

Pensionshensættelser 19.734,9 23.816,1 25.678,7 26.773,7 30.143,1

Kollektivt bonuspotentiale 0,0 472,9 763,1 1.315,9 327,4

Anden gæld 161,0 326,1 497,0 312,5 282,3

Passiver i alt 25.035,5 30.762,0 33.313,9 34.594,3 36.812,9

Solvensmargenkrav 898,2 1.071,4 1.160,6 1.014,2 1.192,7

13


14

Femårsoversigt, koncernen

(Mio. kr.)

År 2004 2005 2006 2007 2008

Indtægter

Medlemsbidrag 1.238,5 1.341,0 1.474,6 1.655,4 1.752,3

Investeringsafkast 2.889,0 5.464,5 1.757,1 622,1 1.255,1

Indtægter i alt 4.127,5 6.805,5 3.231,7 2.277,5 3.007,4

Udgifter

Pensionsydelser -441,5 -512,0 -570,6 -648,8 -741,6

Forøgelse af pensionshensættelser -1.750,3 -3.751,1 -1.012,9 -245,5 -2.661,2

Pensionsmæssige driftsomkostninger -25,6 -28,0 -32,0 -34,0 -36,7

Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed -52,2 -64,8 -78,7 -79,4 -69,9

Pensionsafkastskat -357,5 -642,8 -180,7 -58,6 -160,9

Selskabskatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Udgifter i alt -2.627,1 -4.998,7 -1.874,9 -1.066,3 -3.670,3

Årests resultat før bonus 1.500,4 1.806,8 1.356,8 1.211,2 -662,9

Årets tilskrevne bonus -291,5 -326,6 -838,3 -841,2 -457,7

Ændring i kollektivt bonuspotentiale – -472,9 -290,3 -552,9 988,5

Årets resultat 1.208,9 1.007,3 228,2 -182,9 -132,1

Pensionsteknisk resultat 607,5 -61,7 -73,0 -275,3 -415,7

Aktiver

Investeringsejendomme 1.702,5 2.829,9 3.180,1 3.227,4 2.896,9

Obligationer 13.074,6 14.766,5 17.052,1 18.883,5 19.562,5

Øvrige finansielle investeringsaktiver 1.761,7 1.847,9 1.123,9 842,1 4.735,7

Kapitalandele mv. 7.934,1 10.614,9 11.272,2 10.863,5 7.920,4

Pantesikrede udlån og andre udlån 32,6 23,3 16,5 6,7 2,1

Likvide beholdninger 230,4 338,6 291,1 324,7 1.208,6

Andre aktiver 375,5 419,2 466,9 534,7 574,8

Aktiver i alt 25.111,4 30.840,3 33.402,8 34.682,6 36.901,0

Passiver

Egenkapital 5.139,6 6.146,9 6.375,1 6.192,2 6.060,1

Pensionshensættelser 19.734,9 23.816,1 25.678,7 26.773,7 30.143,1

Kollektivt bonuspotentiale 0,0 472,9 763,1 1.315,9 327,4

Anden gæld 236,9 404,4 585,9 400,8 370,4

Passiver i alt 25.111,4 30.840,3 33.402,8 34.682,6 36.901,0

Solvensmargenkrav 898,2 1.071,4 1.160,6 1.014,2 1.192,7


Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapport for

2008 for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel

virksomhed samt pensionskassens vedtægter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således

at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens

og pensionskassens aktiver og passiver, finansielle stilling

samt resultatet.

København, den 10. marts 2009

Direktion:

Torben Visholm

Bestyrelse:

Ledelsesberetning

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen

indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i pensionskassens

aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse

af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som

pensionskassen kan påvirkes af.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

William Rentzmann Lars Qvistgaard Jens Peter Fabricius

Formand Næstformand

Anne Flindt Jytte Bovbjerg Gervig Peter Lotz

Sven-Karsten Topp

15


16

Den uafhængige revisors påtegning

Til medlemmerne i Juristernes og Økonomernes

Pensionskasse

Vi har revideret årsrapporten for JURISTERNES OG ØKONO-

MERNES PENSIONSKASSE for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2008, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning,

anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance,

egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen og

pensionskassen. Årsrapporten aflægges efter lov om finansiel

virksomhed.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport,

der giver et retvisende billede i overensstemmelse med

lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning,

implementering og opretholdelse af interne kontroller,

der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport,

der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation,

uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl

samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis

og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige

efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på

grundlag af vores revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse

danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver,

at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører

revisionen med henblik at opnå en høj grad af sikkerhed for,

at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis

for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De

valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder

vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten,

uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller

fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller,

der er relevante for pensionskassens udarbejdelse og aflæggelse

af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med

henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende

efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke

en konklusion om effektiviteten af pensionskassens

interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen

til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende,

om de af ledelsen udøvende regnskabsmæssige skøn

er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af

årsrapporten.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

København, den 10. marts 2009

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jesper Dan Jespersen Ole Karstensen

statsaut. revisor statsaut. revisor

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende

billede af koncernens og pensionskassens aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af

koncernens og pensionskassens aktiviteter for regnskabsåret

1. januar - 31 december 2008 i overensstemmelse med lov om

finansiel virksomhed.


Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt efter lov om finansiel

virksomhed, Finanstilsynets bekendtgørelse

om finansielle rapporter

for forsikringsselskaber og tværgående

pensionskasser og pensionskassens

vedtægter.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret

i forhold til 2007.

Regnskabsmæssige skøn

Ved regnskabsudarbejdelsen anvendes

der i øvrigt skøn og vurderinger, som påvirker

størrelsen af aktiver og forpligtelser

og dermed resultatet i indeværende

og kommende år. De væsentlige skøn

og vurderinger vedrører fastsættelse

af afkastprocenter og dagsværdier på

ejendomme, unoterede kapitalandele

samt løbetidsafhængig diskonteringssats

og forudsætninger om invaliditet

og dødelighed ved opgørelsen af pensionshensættelserne.

Som følge af aftalen om finansiel stabilitet

på pensionsområdet har Finanstilsynet

midlertidigt, med virkning for

opgørelser i perioden 30. oktober til 31.

december 2009, justeret grundlaget for

den løbetidsafhængige diskonteringssats

(rentekurve), som anvendes ved

opgørelse af pensionshensættelserne.

Den ændrede diskonteringssats har

isoleret set reduceret pensionshensættelserne

med 232 mio. kr. og forøget

kollektivt bonuspotentiale med 232

mio. kr.

Koncernregnskabet

Koncernregnskabet fremkommer ved

sammenlægning af regnskabet for

pensionskassen og de 100% ejede dattervirksomheder

Ejendomsselskabet

Pile-Bo A/S, A/S Kalkværksgrundene

samt Investeringsforeningen JØP Emerging

Markets, Investeringsforeningsafdelingen

SEB Institutional EU SMV, Investeringsforeningen

JØP Global Basis og

Pension Private Equity K/S lll, hvorover

JØP udøver bestemmende indflydelse.

Regnskaberne for virksomhederne er

aflagt efter den regnskabspraksis, der

anvendes i JØP.

I koncernregnskabet elimineres

interne mellemværender m.v. mellem

JØP og dattervirksomhederne.

Ejendomsselskabet Pile-Bo A/S’s andel

af administrationsomkostningerne er

i henhold til administrationsaftale opgjort

på omkostningsdækkende basis

og fragår direkte i pensionskassens

ad ministrationsomkostninger. Øvrige

interne transaktioner i henhold til kontrakter

afregnes på markedsbaserede

vilkår.

Resultatopgørelsen

I resultatopgørelsen er under investeringsvirksomhed

medtaget gevinster og

tab, både realiserede og urealiserede på

aktier, obligationer og investeringsejendomme

under posten kursreguleringer.

Overført investeringsafkast

Overført investeringsafkast udgør den

andel af investeringsafkastet, der kan

henføres til egenkapitalen i henhold til

kontributionsbekendtgørelsen, fratrukket

egenkapitalens andel af pensionsafkastskatten.

Pensionsafkastskat (PAL)

Den beregnede pensionsafkastskat

for indkomståret bliver udgiftsført/

indtægtsført i resultatopgørelsen. På

grundlag af en foreløbig beregning

foretages en à contoindbetaling den 15.

december i indkomståret. Restbeløbet

afsættes i balancen som enten skyldig

eller tilgodehavende pensionsafkastskat.

Skattesatsen for 2008 udgør 15,0% af

det skattepligtige afkast. Omkostninger

til formueforvaltning fragår i pensionsafkastskattegrundlaget

og reducerer

dermed den samlede pensionsafkastskat.

Fordeling af resultat

Årets realiserede resultat disponeres

således, at egenkapitalen opnår et afkast,

der er lig med årets formueafkast

opgjort som nøgletal 1 såfremt det realiserede

resultat giver mulighed herfor.

Såfremt egenkapitalen i et givet år ikke

forrentes svarende til det anmeldte forrentningsprincip

fremføres den manglende

forrentning til efterfølgende år og

tilskrives egenkapitalen når det bliver

muligt.

Medlemmernes andel af et negativt

realiseret resultat nedbringer først kollektivt

bonuspotentiale indtil dette er

opbrugt. Herefter nedbringes bonuspotentiale

på hvilende pensioner for det

enkelte medlem med medlemmets

forholdsmæssige andel af det negative

resultat såfremt medlemmets bonuspotentiale

gør det muligt. Et resterende

negativt resultat dækkes af egenkapitalen.

Balancen

Software

Sofware indregnes til anskaffelsessummen

og afskrives over en periode på

3-5 år.

Driftsmidler

Driftsmidler indregnes til anskaffelsessummen

og afskrives over en periode

på 3-5 år.

Investeringsejendomme

Investeringsejendomme måles til en

skønnet dagsværdi på balancetidspunktet.

Dagsværdien på balancetidspunktet

opgøres med udgangspunkt i kapi-

17


18

talisering af investeringsejendomme-

nes forventede fremtidige afkast.

De af ledelse fastlagte krav til forrentning

tager for boligejendomme udgangspunkt

i en forrentning på 3,05 pct.

p.a. Der er i forhold hertil for de enkelte

ejendomme foretaget individulle tillæg

eller fradrag ud fra ejendomme nes beliggenhed,

stand, moderniseringspotentiale

og udlejningsrisiko. De af ledelsen

fastlagte krav til forrentning tager for

blandede bolig- og erhvervsejendomme

og rene erhversejendomme udgangspunkt

i en forrentning på 5,25 pct. p.a.

Sommerhuse er værdiansat til den seneste

offentlige vurdering.

Domicilejendomme

En ejendom betragtes som en domicilejendom,

såfremt JØP anvender en

betydelig andel af ejendommen. JØP har

ingen domicilejendomme

Kapitalandele i dattervirksomheder

Virksomheder, hvori JØP ejer så stor

en del af selskabets kapital, at den

repræsenterer flertallet af stemmerne

eller har kontrol herover, opføres som

dattervirksomheder. Kapitalandele i

dattervirksomheder måles til den regnskabsmæssige

indre værdi.

Kapitalandele i associerede virksomheder

Virksomheder som ikke er dattervirksomheder,

men hvor JØP udover en

betydelig indflydelse på den driftsmæssige

og finansielle ledelse, opføres som

associerede virksomheder.

Associerede virksomheder måles til

den regnskabsmæssige indre værdi.

Kapitalandele (aktier) og

investeringsforeningsandele

Børsnoterede danske og udenlandske

aktier og investeringsforeningsandele

måles til dagsværdien pr. 31.12. udtrykt

ved lukkekursen.

Unoterede kapitalandele måles til

dagsværdi opgjort ud fra anerkendte

metoder og ud fra modtagne oplysninger

om værdien. I de tilfælde, hvor

rapporteringen om investeringen

modtages med tidsmæssig forsinkelse

indhentes supplerende oplysninger om

prisudviklingen til understøttelse af

dagsværdien.

Obligationer

Danske obligationer, danske indeksobligationer

samt udenlandske obligationer

måles til dagsværdien pr. 31.12. udtrykt

ved lukkekursen.

Pantesikrede udlån og andre udlån (pantebreve)

Udlån med pant i fast ejendom og

andre udlån måles til dagsværdien pr.

31.12.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter, herunder

renteoptioner til afdækning af

renterisiko, måles til dagsværdien.

Værdien af indgåede renteoptioner til

afdækning af renterisikoen på dele af

de pensionsmæssige hensættelser er

anført under andre finansielle investeringsaktiver.

Pensionsmæssige hensættelser

De pensionsmæssige hensættelser udgør

JØPs samlede forpligtelser over for

medlemmerne.

Hensættelserne er opgjort af JØPs ansvarshavende

aktuar på baggrund af

det til Finanstilsynet anmeldte tekniske

grundlag.

Pensionshensættelserne opgøres som

nutidsværdien af betalingsstrømme

baseret på bedst mulige skøn over den

aktuelle markedsrente, risikofaktorer og

administrationsomkostninger.

Som diskonteringsrente anvendes den

i regnskabsbekendtgørelsen beskrevne

rentekurve.

Garanterede ydelser udgør nutidsværdien

af ydelserne beregnet på forsikringens

grundlagsrente, samt nutidsværdien

af de forventede fremtidige

udgifter til administration af forsikringen

med fradrag af nutidsværdien af de

aftale fremtidige medlemsbidrag. Det

således beregnede beløb kan dog ikke

være mindre end den garantede genkøbsværdi.

Garanterede ydelser indeholder et skønnet

beløb til dækning af fremtidige

forsikringsydelser, som stammer fra forsikringsbegivenheder

indtruffet i regnskabsåret,

men som ikke er anmeldt ved

regnskabsårets udløb.

Bonuspotentiale på fremtidige medlemsbidrag

indeholder nutidsværdien af

forpligtelser til at yde bonus vedrørende

aftalte præmier, som endnu ikke er

forfaldne.

Bonuspotentiale på hvilende pensioner

indeholder nutidsværdien af forpligtelser

til at yde bonus vedrørende de allerede

indbetalte medlemsbidrag.

Kollektivt bonuspotentiale

Hensættelse til kollektiv bonus udgør

beløb, der er hensat til senere fordeling

til medlemmerne.

Andre forhold

Valutaomregning

Ved beregning af dagsværdien af

udenlandske aktier og obligationer er

omregning til danske kroner sket efter

lukkekursen pr. 31.12. Ved opgørelse af

anskaffelsessummen er anvendt transaktionsdagens

kurs.

Indregningsdato

Værdipapirer og afledte finansielle

instrumenter indregnes på handelsdatoen.


Resultatopgørelse

Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2008 (t. kr.)

Pensionskassen Koncern

2007 2008 Note 2008 2007

1.655.426 1.752.275 Medlemsbidrag 1 1.752.275 1.655.426

151.409 -841.380 Indtægter fra tilknyttede virksomheder – –

-3.857 3.858 Indtægter fra associerede virksomheder 3.858 -3.857

22.629 44.085 Indtægter af investeringsejendomme 2 66.143 43.987

906.530 993.551 Renteindtægter og udbytter m.v. 3 1.033.034 925.354

-471.210 1.041.530 Kursreguleringer 4 154.385 -340.639

-1.017 -291 Renteudgifter -2.316 -2.761

-61.864 -56.177 Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed 5 -69.928 -79.464

542.620 1.185.176 Investeringsafkast, i alt 1.185.176 542.620

-58.609 -160.947 Pensionsafkastskat 6 -160.947 -58.609

484.011 1.024.229 Investeringsafkast efter pensionsafkastskat 1.024.229 484.011

-649.010 -740.727 Udbetalte pensionsydelser 7 -740.727 -649.010

200 -800 Ændring i erstatningshensættelser -800 200

-648.810 -741.527 Pensionsydelser i alt -741.527 -648.810

-245.004 -2.665.054 Ændring i pensionshensættelser -2.665.054 -245.004

-702.462 -444.944 Årets tilskrevne bonus -444.944 -702.462

-552.801 988.514 Ændring i kollektivt bonuspotentiale 988.514 -552.801

-138.739 -12.775 Ændring i særlige bonushensættelser -12.775 -138.739

-1.394.002 530.795 Bonus, i alt 530.795 -1.394.002

-495 3.903 Ændring i hensættelser for Unit-linked kontrakter 3.903 -495

-34.007 -36.722 Pensionsmæssige driftsomkostninger 5 -36.722 -34.007

-92.440 -283.605 Overført investeringsafkast -283.605 -92.440

-275.321 -415.706 PENSIONSTEKNISK RESULTAT -415.706 -275.321

103.915 330.666 Egenkapitalens investeringsafkast 330.666 103.915

-171.406 -85.040 RESULTAT FØR SKAT -85.040 -171.406

-11.475 -47.061 Pensionsafkastskat for egenkapitalen -47.061 -11.475

-182.881 -132.101 ÅRETS RESULTAT -132.101 -182.881

Der foreslåes overført til næste år.

19


20

Balance, aktiver

Balance pr. 31. december 2008 (t. kr.)

Pensionskassen Koncern

2007 2008 Note 2008 2007

3.895 2.560 Software 2.560 3.895

3.895 2.560 IMMATERIELLE AKTIVER 2.560 3.895

1.484 1.505 Driftsmidler 8 1.505 1.484

1.484 1.505 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 1.505 1.484

1.816.582 1.669.257 Investeringsejendomme 9 2.896.891 3.227.401

2.681.412 1.802.052 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 10,25 – –

258.920 305.094 Udlån til tilknyttede virksomheder – –

207.511 73.869 Kapitalandele i associerede virksomheder 11,26 73.869 207.511

0 0 Udlån til associerede virksomheder 0 0

3.147.843 2.181.015 Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder , i alt 73.869 207.511

6.239.913 4.964.508 Kapitalandele 12,27 5.885.486 7.771.422

4.406.799 3.870.030 Investeringsforeningsandele 13 3.870.030 4.406.799

17.361.256 17.653.553 Obligationer 14 17.653.553 17.361.256

6.586 2.145 Pantesikrede udlån 15 2.145 6.586

100 0 Andre udlån 16 0 100

250.321 1.171.632 Indlån i kreditinstitutter 1.208.607 324.685

842.077 4.735.654 Øvrige, renteswaptioner 17 4.735.654 842.077

29.107.052 32.397.522 Andre finansielle investeringsaktiver i alt 33.355.475 30.712.925

34.071.477 36.247.794 INVESTERINGSAKTIVER I ALT 36.326.235 34.147.837

20.852 27.898 INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNIT-LINKED KONTRAKTER 18 27.898 20.852

92.136 86.210 Tilgodehavender hos medlemmer 86.210 92.136

2.831 2.334 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder – –

60.879 55.183 Andre tilgodehavender 67.171 75.666

155.846 143.727 TILGODEHAVENDER I ALT 153.381 167.802

40.369 0 Aktuelle skatteaktiver 0 40.369

40.369 0 ANDRE AKTIVER I ALT 0 40.369

267.255 352.151 Tilgodehavende renter 352.151 267.255

33.125 37.237 Andre periodeafgrænsningsposter 37.237 33.125

300.380 389.388 PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER I ALT 389.388 300.380

34.594.303 36.812.872 AKTIVER I ALT 36.900.967 34.682.619


Balance, passiver

Balance pr. 31. december 2008 (t. kr.)

Pensionskassen Koncern

2007 2008 Note 2008 2007

770.000 770.000 Grundkapital 19 770.000 770.000

5.422.254 5.290.153 Overført overskud 20 5.290.153 5.422.254

6.192.254 6.060.153 EGENKAPITAL I ALT 6.060.153 6.192.254

11.054.742 15.621.332 Garanterede ydelser 15.621.332 11.054.742

10.869.580 11.102.304 Bonuspotentiale på fremtidige medlemsbidrag 11.102.304 10.869.580

4.676.974 3.226.405 Bonuspotentiale på hvilende pensioner 3.226.405 4.676.974

26.601.296 29.950.041 Pensionshensættelser i alt 21 29.950.041 26.601.296

5.800 6.600 Erstatningshensættelser 6.600 5.800

1.315.924 327.410 Kollektivt bonuspotentiale 22 327.410 1.315.924

145.736 158.511 Særlige bonushensættelser 23 158.511 145.736

20.852 27.898 Hensættelser til Unit-linked kontrakter 24 27.898 20.852

28.089.608 30.470.460 PENSIONSMÆSSIGE HENSÆTTELSER I ALT 30.470.460 28.089.608

235.239 5.831 Gæld til kreditinstitutter 28 50.004 275.022

0 160.354 Pensionsafkastskat 160.354 0

76.566 104.643 Anden gæld 148.537 124.996

311.805 270.828 GÆLD I ALT 358.895 400.018

636 11.431 Periodeafgrænsningsposter 11.459 739

636 11.431 PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER I ALT$ 11.459 739

34.594.303 36.812.872 PASSIVER I ALT 36.900.967 34.682.619

Fordeling af resultat 29

Sikkerhedsstillelse og og eventualforpligtelser 30

Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv 31

Effekt af ændring i diskonteringssats opgjort pr. 31.12.2008 32

Specifikation af aktiver og deres afkast til markedsværdi 33

Aktiebeholdningens fordeling på brancher og regioner 34

Skematiske oplysninger over følsomhed 35

21


22

Egenkapitalopgørelse

Egenkapitalopgørelse (t. kr.)

Grundkapital Overført overskud I alt

Pr. 1.1.2007 770.000 5.605.135 6.375.135

Bevægelser i 2007 -182.881 -182.881

Pr. 31.12.2007 770.000 5.422.254 6.192.254

Bevægelser i 2008 0 -132.101 -132.101

Pr. 31.12.2008 770.000 5.290.153 6.060.153


Noter

Noter (t. kr.)

Pensionskassen Koncern

2007 2008 2008 2007

1. Medlemsbidrag

1.705.043 1.805.989 Medlemsbidrag 1.805.989 1.705.043

76.938 95.358 Kapitalindskud 95.358 76.938

8.664 11.344 Ratepension 11.344 8.664

-126.555 -149.072 Arbejdsmarkedsbidrag -149.072 -126.555

1.664.090 1.763.619 I alt 1.763.619 1.664.090

-8.664 -11.344 Heraf bidrag vedrørende investeringskontrakter -11.344 -8.664

1.655.426 1.752.275 I alt 1.752.275 1.655.426

Pensionskassen har ved udgangen af 2008 36.337 ikke pensionerede medlemmer.

Alle ordninger er tegnet i ansættelsesforhold med tilknyttet gruppelivsordning og

bonusordning. Ratepensionsordningen er tilknyttet en unit-link ordning, hvor

medlemmer bærer investeringsrisikoen.

Medlemsbidrag og kapitalindskud for 2008 i alt t. kr. 1.912.691 er sammensat

af bidrag fra medlemmer bosat i Danmark med t. kr. 1.877.351, medlemmer

bosat i andre EU-lande t. kr. 15.775 og medlemmer bosat i andre lande t. kr. 19.565.

2. Indtægter af ejendomme

14.601 15.280

Erhvervsejendomme

Lejeindtægter 18.609 17.614

-3.892 -2.728 Driftsomkostninger -3.784 -4.761

-2.202 -2.496 Vedligeholdelse -2.919 -2.830

-6.094 -5.224 Driftsomkostninger i alt -6.703 -7.591

8.507 10.056 I alt 11.906 10.023

68.327 73.988

Boligejendomme

Lejeindtægter 129.663 122.442

-27.229 -28.522 Driftsomkostninger -52.327 -53.595

-26.976 -11.437 Vedligeholdelse -23.099 -34.883

-54.205 -39.959 Driftsomkostninger i alt -75.426 -88.478

14.122 34.029 I alt 54.237 33.964

22.629 44.085 Ejendomme i alt 66.143 43.987

3. Renteindtægter og udbytter m.v.

574.649 731.363

Renter

Renteindtægter, danske obligationer 731.363 574.649

49.339 42.823 Renteindtægter, danske indeksobligationer 42.823 49.339

37.821 53.016 Indeksregulering 53.016 37.821

48.693 0 Renteindtægter, udenlandske obligationer 0 48.693

1.877 1.130 Renteindtægter, pantesikrede udlån 1.130 1.877

30.579 34.163 Renteindtægter, andre 22.865 20.996

742.958 862.495 I alt 851.197 733.375

23


24

N

Noter (t. kr.)

Pensionskassen Koncern

2007 2008 2008 2007

3. Renteindtægter og udbytter m.v. (fortsat)

9.267 10.178

Udbytte af aktier m.v.

Børsnoterede danske aktier 11.044 9.676

135.923 114.870 Børsnoterede udenlandske aktier 164.785 163.921

2.137 2.352 Unoterede aktier 2.352 2.137

16.245 3.656 Investeringsforeningsandele 3.656 16.245

163.572 131.056 I alt 181.837 191.979

906.530 993.551 Renter og udbytter m.v. i alt 1.033.034 925.354

4. Kursreguleringer

-24.736 -173.769 Investeringsejendomme -327.962 -21.866

44.401 -299.051 Børsnoterede danske aktier -316.501 38.460

461.177 -1.926.369 Børsnoterede udenlandske aktier -2.614.280 567.739

221.526 -130.658 Unoterede aktier -158.249 248.606

-46.609 -1.753.865 Investeringsforeningsandele -1.753.865 -46.609

-333.975 363.429 Danske obligationer 363.429 -333.975

-223.957 30.594 Indeksobligationer 30.594 -223.957

8.322 364 Udenlandske obligationer 364 8.322

-1.179 -729 Pantesikrede udlån -729 -1.179

-576.180 4.931.584 Øvrige investeringsaktiver, renteswaptioner m.v. 4.931.584 -576.180

-471.210 1.041.530 I alt 154.385 -340.639

5. Administrationsomkostninger

26.829 28.734 Løn og vederlag 28.734 26.829

3.565 4.175 Pensionsbidrag 4.175 3.565

78 92 Andre udgifter til social sikring 92 78

30.472 33.001 I alt 33.001 30.472

23.364 24.801 Andre administrationsomkostninger 24.801 23.364

2.333 2.756 Lønsumsafgift 2.757 2.333

420 481 Bidrag til Finanstilsynet 481 420

-2.831 -1.010 Administrationsvederlag modtaget fra Pile-Bo A/S – –

41.113 32.870 Forvaltningsafgifter og handelsomkostninger 45.610 56.882

94.871 92.899 I alt 106.650 113.471

Der er fordelt på følgende måde:

34.007 36.722 Omkostninger ved pensionsvirksomhed 36.722 34.007

61.864 56.177 Omkostninger ved investeringsvirksomhed 69.928 79.464

95.871 92.899 I alt 106.650 113.471

1.438 1.589 Løn og vederlag til direktionen 1.589 1.438

215 235 Pensionsbidrag til direktionen 235 215

415 415 Honorar til bestyrelsen 555 555

2.068 2.239 I alt 2.379 2.208

Pensionskassen har i 2008 haft i alt 47 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere mod 40 i 2007.


N

Noter (t. kr.)

Pensionskassen Koncern

2007 2008 2008 2007

Det samlede honorar til revision har udgjort:

598 500

Lovpligtig revision

KPMG 731 845

598 500 I alt 731 845

720 1.141

Andre ydelser

KPMG 1.141 720

720 1.141 I alt 1.141 720

1.318 1.641 I alt 1.872 1.565

6. Pensionsafkastskat

462.425 1.190.155 Afgiftspligtigt afkast 1.190.155 462.425

-18.613 -44.556 Heraf friholdt* -44.556 -18.613

443.812 1.145.599 Afgiftsgrundlag 1.145.599 443.812

55.013 160.354 Årets pensionsafkastskat 160.354 55.013

3.596 593 Regulering af pensionsafkastskat for tidligere år 593 3.596

58.609 160.947 I alt 160.947 58.609

* Afkast vedrørende den del af pensionshensættelserne, der er friholdt for

pensionsafkastskat. Den friholdte del af pensionshensættelserne udgjorde

pr. 31.12. 2008 1.379.566 t. kr. mod 1.393.295 t. kr. pr. 31.12.2007.

Af pensionskassens samlede investeringsaktiver, der ved udgangen af 2008

udgør t. kr. 36.247.794 (2007 t. kr. 34.071.477) er afkastet af investeringsaktiver,

der repræsenterer en regnskabsmæssig værdi på t. kr. 36.247.794 pensionsafkastskattepligtigt

(2007 t. kr. 32.254.895).

7. Pensionsydelser

339.681 401.838 Alderspension 401.838 339.681

106.662 115.867 Invalidepension 115.867 106.662

78.327 83.987 Ægtefællepension 83.987 78.327

21.798 24.979 Børnepension 24.979 21.798

3.333 5.133 Engangsydelser ved død 5.133 3.333

35.105 72.649 Udtrædelsesgodtgørelser 72.649 35.105

64.104 36.274 Forsikringspræmier 36.274 64.104

649.010 740.727 I alt 740.727 649.010

Det udbetalte pensionisttillæg har i 2008 udgjort t. kr. 82.895.

8. Driftsmidler

5.413 5.863 Anskaffelsessum pr. 1.1. 5.863 5.413

450 972 Årets tilgang 972 450

0 0 Årets afgang 0 0

5.863 6.835 Anskaffelsessum pr. 31.12. 6.835 5.863

25


26

N

Noter (t. kr.)

Pensionskassen Koncern

2007 2008 2008 2007

8. Driftsmidler (fortsat)

3.464 4.379 Afskrivninger pr. 1.1. 4.379 3.464

915 951 Årets afskrivninger 951 915

4.379 5.330 Afskrivninger pr. 31.12. 5.330 4.379

1.484 1.505 Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12. 1.505 1.484

9. Investeringsejendomme

88.709 90.083

Erhvervsejendomme

Anskaffelsessum pr. 1.1. 116.734 114.153

1.374 1.209 Årets tilgang 1.081 2.581

0 0 Årets afgang 0 0

90.083 91.292 Anskaffelsessum pr. 31.12. 117.815 116.734

163.983 177.265 Opskrivninger pr. 1.1. 221.587 204.478

19.036 0 Årets opskrivninger 0 22.862

-5.754 -23.125 Tilbageførte opskrivninger -35.779 -5.753

177.265 154.140 Opskrivninger pr. 31.12 185.808 221.587

0 0 Af- og nedskrivninger pr. 1.1. 0 0

0 0 Årets af- og nedskrivninger 0 0

0 0 Tilbageførte af- og nedskrivninger 0 0

0 0 Af- og nedskrivninger pr. 31.12. 0 0

267.348 245.432 Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12. 303.623 338.321

0 0 Inventar og driftsmidler 0 0

267.348 245.432 Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12. 303.623 338.321

Boligejendomme

356.553 399.049 Anskaffelsessum pr. 1.1. 875.499 808.235

42.496 25.659 Årets tilgang 40.492 67.264

0 0 Årets afgang -12.042 0

399.049 424.708 Anskaffelsessum pr. 31.12. 903.949 875.499

1.189.938 1.151.920 Opskrivninger pr. 1.1. 2.023.827 2.060.673

35.058 6.132 Årets opskrivninger 8.775 80.485

-73.076 -156.776 Tilbageførte opskrivninger -319.835 -117.331

1.151.920 1.001.276 Opskrivninger pr. 31.12 1.712.767 2.023.827

0 0 Af- og nedskrivninger pr. 1.1. 8.511 6.384

0 0 Årets af- og nedskrivninger 12.778 2.127

0 0 Tilbageførte af- og nedskrivninger 0

0 0 Af- og nedskrivninger pr. 31.12. 21.289 8.511

1.550.969 1.425.984 Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12. 2.595.427 2.890.815

1.818.317 1.671.416 Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12. 2.899.050 3.229.136

1.735 2.159 Heraf vedrørende Unit-linked kontrakter 2.159 1.735


N

Noter (t. kr.)

Noter

Pensionskassen Koncern

2007 2008 2008 2007

9. Investeringsejendomme (fortsat)

283.450 207.550 Offentlig vurdering, erhvervsejendomme 385.550 378.450

0 6.542 Ikke vurderede erhvervsejendomme* 6.542 0

1.450.397 1.331.211 Offentlig vurdering, beboelsesejendomme 2.545.136 2.829.697

29.342 21.955 Ikke vurderede beboelsesejendomme* 34.348 43.077

1.763.189 1.573.758 I alt 2.971.576 3.251.224

* Bogført værdi af grunde og bygninger, herunder ombygninger hvor offentlig

vurdering ikke foreligger.

Det vægtede gennemsnit af de afkastprocenter, der er anvendt ved beregningen

af markedsværdierne udgør for pensionskassens ejendomme 3,1% (koncernen

2,9%). Den højest anvendte afkastprocent er 5,65% og den laveste 1,20%.

10. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

2.126.469 2.681.412 Regnskabsmæssig værdi pr. 1.1. – –

460.750 45.020 Køb – –

-57.216 -83.000 Salg/udlodning – –

151.409 -841.380 Andel af resultat – –

2.681.412 1.802.052 Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12. – –

11. Kapitalandele i associerede virksomheder

1.014.368 207.511 Regnskabsmæssig værdi pr. 1.1. 207.511 1.014.368

0 0 Køb 0 0

-10.000 – Kapitalnedsættelser m.m. – -10.000

-793.000 -137.500 Udloddet udbytte -137.500 -793.000

-3.857 3.858 Andel af resultat m.m. 3.858 -3.857

207.511 73.869 Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12. 73.869 207.511

12. Kapitalandele

639.201 666.621

Børsnoterede danske aktier

Regnskabsmæssig værdi pr. 1.1. 705.094 669.249

-16.981 5.896 Nettoinvestering 16.533 -2.615

44.401 -299.051 Kursregulering -316.501 38.460

666.621 373.466 Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12. 405.126 705.094

4.202.188 3.955.473

Børsnoterede udenlandske aktier

Regnskabsmæssig værdi pr. 1.1. 5.322.059 5.123.824

-707.892 439.591 Nettoinvestering 512.384 -369.504

461.177 -1.926.369 Kursregulering -2.614.280 567.739

3.955.473 2.468.695 I alt 3.220.163 5.322.059

155.000 244.254 Værdi af valutaafdækning pr. 31.12. 244.254 155.000

4.110.473 2.712.949 Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12. 3.464.417 5.477.059

27


28

N

Noter (t. kr.)

Pensionskassen Koncern

2007 2008 2008 2007

12. Kapitalandele (fortsat)

1.104.960 1.466.230

Unoterede aktier

Regnskabsmæssig værdi pr. 1.1. 1.592.680 1.189.045

139.744 546.735 Nettoinvestering 585.726 155.029

221.526 -130.658 Kursregulering -158.249 248.606

1.466.230 1.882.307 Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12. 2.020.157 1.592.680

6.243.324 4.968.722 Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12. 5.889.700 7.774.833

3.411 4.214 Heraf vedrørende Unit-linked kontrakter 4.214 3.411

13. Investeringsforeningsandele

3.524.438 4.413.543 Regnskabsmæssig værdi pr. 1.1. 4.413.543 3.524.438

935.714 1.217.499 Nettoinvestering 1.217.499 935.714

-46.609 -1.753.865 Kursregulering -1.753.865 -46.609

4.413.543 3.877.177 Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12. 3.877.177 4.413.543

6.744 7.147 Heraf vedrørende Unit-linked kontrakter 7.147 6.744

14. Obligationer

12.779.007 15.034.994

Danske obligationer

Regnskabsmæssig værdi pr. 1.1. 15.034.994 12.779.007

2.589.962 327.009 Nettoinvestering 327.009 2.589.962

-333.975 363.429 Kursregulering 363.429 -333.975

15.034.994 15.725.432 Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12. 15.725.432 15.034.994

2.376.324 1.821.078

Danske indeksobligationer

Regnskabsmæssig værdi pr. 1.1. 1.821.078 2.376.324

-369.110 37.811 Nettoinvestering 37.811 -369.110

-186.136 83.610 Kursregulering 83.610 -186.136

1.821.078 1.942.499 Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12. 1.942.499 1.821.078

1.531.818 514.146

Udenlandske obligationer

Regnskabsmæssig værdi pr. 1.1. 514.146 1.531.818

-1.025.994 -514.510 Nettoinvestering -514.510 -1.025.994

8.322 364 Kursregulering 364 8.322

514.146 0 Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12. 0 514.146

17.370.218 17.667.931 Regnskabsmæssig værdi i alt pr. 31.12 17.667.931 17.370.218

8.962 14.378 Heraf vedrørende Unit-linked kontrakter 14.378 8.962

15. Pantesikrede udlån

16.341 6.586 Regnskabsmæssig værdi pr. 1.1. 6.586 16.341

-8.576 -3.812 Nettoinvestering -3.812 -8.576

-1.179 -629 Kursregulering -629 -1.179

6.586 2.145 Regnskabsmæssig værdi i alt pr. 31.12 2.145 6.586


N

Noter (t. kr.)

Noter

Pensionskassen Koncern

2007 2008 2008 2007

16. Andre udlån

100 100 Regnskabsmæssig værdi pr. 1.1. 100 100

0 0 Nettoinvestering 0 0

0 -100 Kursregulering -100 0

100 0 Regnskabsmæssig værdi i alt pr. 31.12 0 100

17. Øvrige investeringsaktiver, renteswaptioner m.v.

1.123.946 842.077 Regnskabsmæssig værdi pr. 1.1. 842.077 1.123.946

294.311 -1.038.007 Nettoinvestering -1.038.007 294.311

-576.180 4.931.584 Værdiregulering 4.931.584 -576.180

842.077 4.735.654 Regnskabsmæssig værdi i alt pr. 31.12 4.735.654 842.077

Pensionskassen benytter renteswaptioner til delvis afdækning af renterisikoen

på pensionshensættelserne. SWAPS og Swaptions-kontrakter er indgået i euro –

kontrakternes referencerente er mellemlange og lange euro swaprenter.

Swaptionernes strikerente ligger mellem 3,5 pct. og 5,1 pct., og swaptionskontrakternes

løbetid er mellem 1 og 9 år. Der er af modparterne stillet

sikkerhed i form af obligationer, der pr. 31.12.2008 har en markedsværdi

på 4.572.780 t. kr.

18. Investeringsaktiver tilknyttet Unit-Linked kontrakter

Aktiver tilknyttet investeringskontrakter er fordelt på følgende investeringsaktiver:

1.735 2.159 Investeringsejendomme 2.159 1.735

3.411 4.214 Kapitalandele 4.214 3.411

6.744 7.147 Investeringsforeningsandele 7.147 6.744

8.962 14.378 Obligationer 14.378 8.962

20.852 27.898 I alt 27.898 20.852

19. Grundkapital

770.000 770.000 Saldo pr. 1.1. 770.000 770.000

0 0 Henlagt 0 0

770.000 770.000 Saldo pr. 31.12. 770.000 770.000

20. Overført overskud

5.605.135 5.422.254 Saldo pr. 1.1. 5.422.254 5.605.135

-182.881 -132.101 Årets resultat -132.101 -182.881

5.422.254 5.290.153 Saldo pr. 31. 12. 5.290.153 5.422.254

6.192.254 6.060.153 Egenkapital 6.060.153 6.192.254

145.736 158.511 Særlige bonushensættelser 158.511

-40.369 – Aktuelle skatteaktiver – -40.369

-3.895 -2.560 Immaterielle aktiver -2.560

6.293.726 6.216.104 Basiskapital 6.216.104 6.293.726

1.014.223 1.192.686 Solvensmargenkrav 1.192.686 1.014.223

29


30

N

Noter (t. kr.)

Pensionskassen Koncern

2007 2008 2008 2007

20. Overført overskud (fortsat)

Finanstilsynet har midlertidigt med virkning for regnskabsårene 2008 og 2009,

justeret grundlaget for diskonteringssatsen, som anvendes ved opgørelse af

pensionshensættelserne.

Justeringen af diskonteringssatsen har haft følgende effekt:

0 Basiskapital 0

-11.600 Solvensmargenkrav -11.600

21. Pensionshensættelser

25.653.829 26.601.296 Saldo pr. 1.1. 26.601.296 25.653.829

-2.369.689 -776.984 Akkumuleret værdiregulering primo -776.984 -2.369.689

23.284.140 25.824.312 Retrospektive hensættelser pr. 1.1. 25.824.312 23.284.140

1.655.426 1.752.275 Medlemsbidrag 1.752.275 1.655.426

– 237.196 Pal-kompensation tilskrevet medlemmernes depot 237.196 –

1.154.673 891.855 Rentetilskrivning 891.855 1.154.673

317.504 – Omvalgsbonus – 317.504

-649.010 -704.453 Pensionsydelser -704.453 -649.010

-28.385 -33.045 Administrationsomkostninger -33.045 -28.385

-24.762 -35.298 Henlæggelser til særlige bonushensættelser -35.298 -24.762

19.466 55.932 Risikounderskud efter tilskrivning af risikobonus 55.932 19.466

95.260 4.163 Andet 4.163 95.260

25.824.312 27.992.937 Retrospektive hensættelser pr. 31.12. 27.992.937 25.824.312

0 -340.174 Anvendelse af bonuspotiale på hvilende pensioner -340.174 0

776.984 2.297.278 Akkumuleret værdiregulering ultimo 2.297.278 776.984

26.601.296 29.950.041 I alt 29.950.041 26.601.296

Der specificeres således efter nytegningsrente

7.417.597 8.335.365

Garanterede ydelser

4,25% 8.335.365 7.417.597

8.372.916 9.970.186 4,25% omvalgt til 3,7% i 1990 9.970.186 8.372.916

2.133.164 3.799.001 3,70% 3.799.001 2.133.164

105.785 655.354 3,00% 655.354 105.785

-1.159.219 -352.774 2,00% -352.774 -1.159.219

-5.815.501 -6.785.800 Afdeling 2, 0% -6.785.800 -5.815.501

11.054.742 15.621.332 I alt 15.621.332 11.054.742

159.220 133.840

Bonuspotentiale på fremtidige medlemsbidrag

4,25% 133.840 159.220

403.896 296.201 4,25% omvalgt til 3,7% i 1990 296.201 403.896

1.220.365 863.495 3,70% 863.495 1.220.365

672.487 461.476 3,00% 461.476 672.487

1.936.837 1.537.752 2,00% 1.537.752 1.936.837

6.476.775 7.809.540 Afdeling 2, 0% 7.809.540 6.476.775

10.869.580 11.102.304 I alt 11.102.304 10.869.580


N

Noter (t. kr.)

Noter

Pensionskassen Koncern

2007 2008 2008 2007

21. Pensionshensættelser (fortsat)

69.098 10.145

Bonuspotentiale på hvilende pensioner

4,25% 10.145 69.098

358.181 31.424 4,25% omvalgt til 3,7% i 1990 31.424 358.181

878.845 227.891 3,70% 227.891 878.845

421.308 255.930 3,00% 255.930 421.308

750.277 652.104 2,00% 652.104 750.277

2.199.265 2.048.911 Afdeling 2, 0% 2.048.911 2.199.265

4.676.974 3.226.405 I alt 3.226.405 4.676.974

7.645.915 8.479.350

Samlede pensionshensættelser i alt

4,25% 8.479.350 7.645.915

9.134.993 10.297.811 4,25% omvalgt til 3,7% i 1990 10.297.811 9.134.993

4.232.374 4.890.387 3,70% 4.890.387 4.232.374

1.199.580 1.372.760 3,00% 1.372.760 1.199.580

1.527.895 1.837.082 2,00% 1.837.082 1.527.895

2.860.539 3.072.651 Afdeling 2, 0% 3.072.651 2.860.539

26.601.296 29.950.041 I alt 29.950.041 26.601.296

Pal-kompensation, brutto

Administrative omkostninger i forbindelse med håndtering

345.536

af Pal-kompensation i alt -1.551

Omkostningerne omfatter udvikling af IT-systemer til håndtering af

udbetaling af kompensation, udsendelse af breve til medlemmerne og

besvarelse af spørgsmål fra medlemmerne. Omkostningerne er enten

direkte henførbare omkostninger m.v. eller opgjort udfra anvendt tid.

22. Kollektivt bonuspotentiale

763.124 1.315.924 Saldo 1.1. 1.315.924 763.124

803.629 -988.514 Henlagt -988.514 803.629

-250.829 – Anvendt til omvalgsbonus – -250.829

552.800 -988.514 Årets ændring -988.514 552.800

1.315.924 327.410 Saldo pr. 31.12. 327.410 1.315.924

23. Særlige bonushensættelser

6.997 145.736 Saldo 1.1. 145.736 6.997

24.762 34.660 Henlagt 34.660 24.762

1.630 -21.885 Forrentning -21.885 1.630

112.347 – Overført fra egenkapitalen i forbindelse med omvalget – 112.347

138.739 12.775 Årets ændring 12.775 138.739

145.736 158.511 Saldo pr. 31.12. 158.511 145.736

31


32

N

Noter (t. kr.)

Pensionskassen Koncern

2007 2008 2008 2007

24. Hensættelser til Unit-linked kontrakter

11.842 20.852 Saldo 1.1. 20.852 11.842

8.664 11.344 Indbetalte bidrag incl. Pal-kompensation 11.344 8.664

-147 -395 Udbetalinger -395 -147

610 -3.714 Investeringsafkast efter pensionsafkastskat -3.714 610

-117 -189 Omkostninger -189 -117

20.852 27.898 Saldo pr. 31.12. 27.898 20.852

De indgåede aftaler garanterer ikke nogen minimumsforretning.

25. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Andel af Resultat iflg. Egenkapital iflg.

Selskab Hjemsted kapitalen seneste årsrapport seneste årsrapport

Ejendomsselskabet Pile-Bo A/S København 100% -92.696 493.096

A/S Kalkværksgrundene København 100% -55.253 350.139

Investeringsforeningen JØP Emerging Markets København 100% -201.695 176.509

Investeringsforeningen JØP Global Basis København 100% -162.134 292.275

SEB Institutional EU SMV København 100% -298.905 346.480

Pension Private Equity K/S III København 100% -30.549 143.643

26. Kapitalandele i associerede virksomheder

Hellebo Park P/S København 50% -13.944 328.299

Ejendomsaktieselskabet Provstebo København 33% -5.786 61.170

ESN af 31. december 2004 A/S i likvidation København 25% -8.481 27.580

Ejendomsselskabet Storken P/S København 50% 23.357 30.649

Komlementarselskabet Uglen APS København 50% 21 172

Pension Private Equity ApS København 50% -21 216

27. Specifikation af selskaber, hvori pensionskassens ejer- eller stemmeandel er større end 5%

Andre danske aktier Egenkapital iflg.

Selskab Hjemsted Ejerandel Nominelt seneste årsrapport

Mezzanin Kapital A/S København 8,8% 5.000 186.162

28. Gæld til kreditinstitutter

Af den samlede prioritetsgæld på t. kr. 5.831 (koncernen t. kr. 30.121), der er tinglyst i ejendomme, hvis bogførte værdi udgør t. kr. 238.831

(koncernen t. kr. 484.887), forfalder en del efter 31.12.2013. Dette beløb udgør t. kr. 3.750 (koncernen t. kr. 20.203).


N

Noter (t. kr.)

29. Fordeling af resultat

Noter

2008 2007

Realiseret resultat -744.022 1.656.745

Medlemmernes andel af realiseret resultat

Bonus 444.944 702.462

Ændring i kollektivt bonuspotentiale -988.514 803.629

Anvendelse af bonuspotentiale på fripolice -340.174 –

Investeringsafkast efter Pal vedrørende særlige bonushensættelser -21.884 –

Dækning af medlemmernes andel af pensionsafkastskat 161.606 46.739

I alt -744.022 1.552.830

Egenkapitalens andel af det realiserede resultat 0 103.915

Årets resultat fremkommer således

Egenkapitalens andel af realiseret resultat 0 103.915

Omvalgsbonus betalt af egenkapitalen – -66.676

Tildeling af særlige bonushensættelser – -112.347

Pensionisttillæg -82.895 -88.568

PAL -47.061 –

Diverse -2.145 -7.730

I alt -132.101 -171.406

Da det realiserede resultat i 2008 er negativt tillægges forrentning af egenkapitalen ikke egenkapitalen.

Den manglende forrentning tilskrives en skyggekonto, som nedbringes i år hvor det realiserede resultat er positivt.

Beløbet der er tilskrevet skyggekontoen udgør t. kr. 330.666.

30. Sikkerhedsstillelse og eventualforpligtelser

Til dækning af de pensionsmæssige hensættelser t. kr. 30.470.460 er der pr. 31.12. 2008 registreret aktiver til en

samlet regnskabsmæssig værdi på t. kr. 31.851.386.

Pr. 31.12. 2008 er der tinglyst ejerpantebreve i pensionskassens ejendomme for t. kr. 800.700, hvoraf t. kr.

797.722 indgår i beholdningen af registrerede aktiver. Den bogførte værdi af disse ejendomme udgør t. kr. 1.666.039.

Til sikkerhed for finansielle kontrakter er der stillet sikkerhed i obligationer med en samlet regnskabsmæssig

værdi på t. kr. 525.187. Der er endvidere stillet sikkerhed i bankindeståender for i alt t. kr. 406.643.

Pensionskassen er sammen med andre pensionskasser deltager i 1 ejendomsinteressentskab. De samlede aktiver

udgør ifølge årsrapporten for 2008 t. kr. 16.017 og den samlede gæld t. kr. 536. Pensionskassens andel udgør

henholdsvis t. kr. 5.160 og t. kr. 179.

Pensionskassen har pr. 31. december 2008 givet tilsagn om investering af yderligere mio. kr. 2.196 i Private Equity

og ejendomsfonde.

JØP er part i en retssag rejst af et medlem, som ikke forventes at påføre JØP tab.

33


34

N

Noter (t. kr.)

31. Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv

Bestyrelsesmedlemmernes ledelseshverv

William Rentzmann Anne Flindt

Ejendomsselskabet Pile-Bo A/S (formand) Ejendomsselskabet Pile-Bo A/S

A/S Kalkværksgrundene (formand) A/S Kalkværksgrundene

Lars Qvistgaard Jytte Bovbjerg Gervig

Ejendomsselskabet Pile-Bo A/S Ejendomsselskabet Pile-Bo A/S

A/S Kalkværksgrundene A/S Kalkværksgrundene

DJØFs hovedbestyrelse Peter Lotz

AC’s bestyrelse og forhandlingsudvalg Ejendomsselskabet Pile-Bo A/S

A/S Kalkværksgrundene

Jens Peter Fabricius Sven-Karsten Topp

Ejendomsselskabet Pile-Bo A/S Ejendomsselskabet Pile-Bo A/S

A/S Kalkværksgrundene A/S Kalkværksgrundene

Bestyrelsen har godkendt, at direktionen har påtaget sig følgende hverv i JØP koncernen og associerede virksomheder

Direktør Torben Visholm

Direktør Medlem af bestyrelsen

Ejendomsselskabet Pile-Bo A/S Mezzanin Kapital A/S

A/S Kalkværksgrundene Boligselskabet Øresund A/S

Ejendomsaktieselskabet Provstebo Ejendomsselskabet 1911 A/S

Ejendomsselskabet Frederiksborggade 4-6/Rosenborggade 2 A/S

Medlem af bestyrelsen Ejendomsselskabet Røgerigården A/S

Ejendomsaktieselskabet Provstebo Ejendomsselskabet Dalva A/S

Pension Private Equity ApS Ejendomsselskabet Dr. Abildgaards Allé 14 A/S

Pension Private Equity K/S ll

Pension Private Equity K/S lll

32. Effekt af ændring i diskonteringsats opgjort pr. 31.12.2008

Ny sats Tidligere sats

Resultatopgørelse

Ændrings i pensionshensættelser -2.665.054 -2.897.941

Ændring kollektivt bonuspotentiale 988.514 1.221.401

Teknisk resultat -415.706 -415.706

Resultat før skat -85.040 -85.040

Årets resultat -132.101 -132.101

Balance

Garanterede ydelser 15.621.332 15.997.963

Bonuspotentiale på fremtidige medlemsbidrag 11.102.304 11.065.938

Bonuspotentiale på hvilende pensioner 3.226.405 3.119.026

Kollektivt bonuspotentiale 327.410 94.523

Egenkapital 6.060.153 6.060.153


N

Noter (t. kr.)

33. Specifikation af aktiver og deres afkast til markedsværdi

Noter

Afkast før

Markedsværdi Netto- pensionsafkastskat

Pensionskassen Primo Ultimo investeringer og selskabsskat

1. Grunde og bygninger i alt 4.235.738 3.858.702 -3.123 -7,9%

1.1. Grunde og bygninger direkte ejet 1.816.582 1.669.257 26.444 -8,6%

1.2. Ejendomsaktieselskaber 2.419.156 2.189.445 -29.567 -7,3%

2. Andre dattervirksomheder ... ... … …

3. Kapitalandele i alt 9.853.767 6.921.435 1.207.697 -41,8%

3.1 Børsnoterede danske aktier 666.240 373.069 5.615 -44,4%

3.2 Unoterede danske kapitalandele 17.453 18.942 0 10,1%

3.3 Børsnoterede udenlandske kapitalandele 8.471.442 5.490.268 754.928 -38,8%

3-4 Unoterede udenlandske kapitalandele 698.632 1.039.156 447.154 -8,6%

4 Obligationer 18.882.888 19.558.226 830.133 4,6%

4.1 Statsobligationer 3.303.196 0 -3.307.196 7,2%

4.2 Realkreditobligationer 12.237.936 15.715.323 3.114.279 7,2%

4.3 Indeksobligationer 1.820.124 1.938.230 37.811 7,4%

4.4 Kreditobligationer investment grade ... ... … …

4.5 Kreditobligationer non investment grade

samt emerging markets obligationer 1.521.632 1.904.673 985.239 -25,4%

4.6 Andre obligationer ... ... … …

5. Pantesikrede udlån og andre udlån 6.686 2.145 -3.812 4,4%

6. Øvrige finansielle investeringsaktiver 250.321 1.171.632 921.311 3,8%

7. Afledte finansielle instrumenter til sikring af

nettoændringen af aktiver og forpligtelser 842.077 4.735.654 -1.038.007 612,3%

Investeringsaktiver i alt 34.071.477 36.247.794 1.914.199 4,3%

Det tidsvægtede afkast for grunde og bygninger, unoterede aktier samt pantesikrede udlån og andre udlån

er beregnet ud fra delperioder på en måned.

35


36

N

Noter (t. kr.)

34. Aktiebeholdningens fordeling på brancher og regioner pr. 31. december 2008

Øvrige Nord- Syd- Øvrige Øvrige Ikke

Danmark Europa amerika amerika Japan Fjernøsten lande fordelt I alt

Energi 2,6% 4,3% 0,1% 0,5% 7,5%

Materialer 0,3% 1,7% 2,5% 0,2% 0,5% 0,1% 0,4% 5,7%

Industri 1,7% 4,0% 5,1% 1,6% 0,5% 0,3% 13,2%

Forbrugsgoder 0,5% 6,0% 3,7% 0,8% 0,2% 0,1% 11,3%

Konsumentvarer 0,1% 2,9% 6,0% 0,1% 1,6% 0,7% 0,3% 11,7%

Sundhedspleje 2,3% 5,4% 4,5% 0,2% 0,2% 12,6%

Finans 1,2% 3,6% 6,4% 0,2% 1,0% 1,2% 1,4% 15,0%

IT 0,1% 1,9% 6,4% 0,1% 1,7% 0,3% 0,1% 10,6%

Telekommunikation 4,0% 1,0% 0,3% 0,4% 0,3% 6,0%

Forsyning 3,3% 2,7% 0,3% 0,1% 6,4%

Ikke fordelt

I alt 6,2% 35,4% 42,6% 0,7% 8,0% 3,4% 3,7% 0,0% 100,0%

I oversigten indgår ikke ejendomsdatterselskaber og associerede ejendomsselskaber.

35. Følsomhedsoplysninger

Hændelse Minimal påvirkning Maksimal påvirkning Maksimal påvirkning af Maksimal påvirkning

af basiskapitalen af kollektivt bonuspotentiale på hvilende af anvendt bonusbonuspotentiale

pensioner før ændring i potentiale på hvilende

anvendt bonuspotentiale på

hvilende pensioner

pensioner

i mio. kr. i mio. kr. i mio.kr. i mio.kr.

Rentestigning på 0,7 pct. point -327 1.369 -905

Rentefald på 0,7 pct. point 951 -327 -815 290

Aktiekursfald på 12% -121 -327 -278

Ejendomsprisfald på 8% -246 -23

Valukursrisiko (VaR 99,5 pct.) -51 -5

Tab på modparter 8% -262 -24

Fald i dødelighedsintensiteten 10% -327 -217 -497

Stigning i dødelighedsintensiteten på 10% 667 252

Stigning i invaliditetsintensiteten på 10% -51 -28


Specifikation af aktiebeholdningen

pr. 31. december 2008

JØPs etiske retningslinier er beskrevet på side 8.

Aktier noteret på Københavns Fondsbørs, t. kr.

OMXC20 aktier

A.P. Møller-Mærsk A 22.720

A.P. Møller-Mærsk B 11.746

Carlsberg B 23.844

Coloplast B 12.726

Danisco 10.907

Danske Bank 23.271

DSV A/S 9.053

FLS Industries A/B (B) 6.898

GN Store Nord 606

NKT Holding 1.163

Novo Nordisk A/S 108.211

Novozymes 21.847

Topdanmark 31.486

Aktier noteret på udenlandsk børs, t. kr.

Amerikanske aktier

3M CO 2.976

Abbott Laboratories 4.469

Accenture Ltd 2.299

Activision Blizzard Inc 2.929

Actuant Corp 1.512

Adobe Systems Inc 1.985

Aetna Inc 615

Aflac Inc. 20.002

Agilent Technologies Inc 400

Airgas Inc 4.971

Allegheny Energy Inc 297

Allergan Inc. 1.330

Alliance Data Systems Corp 623

Allstate Corp 11.893

Altria Group Inc. 6.141

Amazon Com 7.288

Ambassadors Group Inc 2.751

American Eagle Outfitters Inc 187

American Elec. Power Inc 1.429

American Express Co 2.841

American Greetings Corp 2.482

American International Group 416

American Tower Corp 2.151

Specifikation af aktiebeholdningen

Markedsværdi Markedsværdi Markedsværdi

OMXC20 aktier fortsat

TrygVesta AS 12.300

Vestas Wind Systems A/S 53.151

William Demant Holding 14.387

OMXC20 AKTIER I ALT 364.316

Øvrige Largecap aktier

Rockwool International A/S (B) 5.841

Sydbank 1.259

ØVRIGE LARGECAP AKTIER I ALT 7.100

Midcap aktier

ALK-Abelló 10.985

Bang & Olufsen 84

Monberg & Thorsen A/S (B) 1.123

AMERIGROUP Corp 1.931

Ameriprise Financial inc 1.319

AmerisourceBergen Corp 854

Ametek Inc 97

Amgen 3.959

Amphenol Corp 385

AMR Corp/Del 5.180

Amsurg Corp 3.255

Anadigics Inc 1.400

Analog Devices Inc. 663

Annaly Capital Management Inc 1.456

AON Corp 1.853

Apache Corp 4.031

Apollo Group Inc 6.123

Apple Computer Inc 5.915

Applied Materials 1.508

Archer-Daniels-Midland Co 622

Ascent Media Corp 256

Assurant Inc 285

AT&T Inc. 19.407

athenahealth Inc 2.469

Autodesk Inc 2.433

Automatic Data Processing 1.503

Autozone Inc 2.763

Midcap aktier fortsat

Neurosearch 3.007

Rella Holding 1.835

Ringkjøbing Landbobank 3.100

Satair A/S 1.501

SimCorp 9.561

MIDCAP AKTIER I ALT 31.196

SMALLCAP aktier

Ambu B 4.879

Roblon, B 2.834

Sondagsavisen A/S 2.816

SMALLCAP AKTIER I ALT 10.529

BØRSNOTEREDE DANSKE AKTIER I ALT 413.141

Markedsværdi Markedsværdi Markedsværdi

Avon Products 1.191

Axis Capital Holdings Ltd 490

Baker Hughes Inc. 1.644

Bank of America Corp 9.236

Bank of Hawaii Corp 1.743

Bank of New York Mellon Corp/The 1.216

Baxter International 6.287

BB&T Corp 638

Becton Dickinson & Co 4.741

Bed Bath & Beyond Inc 2.527

Berkshire Hathaway Inc B-shares 12.759

Berkshire Hills Bancorp Inc 1.340

Biogen Idec Inc 836

BJ Services Co 471

Black & Decker Corporation 1.097

Blockbuster Inc B 239

Blue Nile Inc 3.553

Boeing 3.800

BorgWarner Inc 1.653

Boston Beer Co Inc 1.072

Boston Properties Inc 887

Boston Scientific Corp. 589

Bristol-Myers 4.092

Broadcom Corp-CL A 656

37


38

Aktier noteret på udenlandsk børs, t. kr. (fortsat)

Amerikanske aktier fortsat

Bruker Corp 2.725

Brush Engineered Materials Inc 2.230

Burlington Northern Santa Fe Corp. 880

C.R. Bard Inc 480

Cablevision Systems Corp 19.403

Cabot Corp 2.384

Cabot Oil & Gas Corp 302

Cameron International Corp 2.239

Capella Education Co 863

Capital One Financial Corp 734

CARBO Ceramics Inc 2.034

Cardinal Health Inc 1.197

Caterpillar Inc 1.292

CB Richard Ellis Group Inc 985

Cbeyond Inc 1.411

CBS Corp. A 565

CBS Corp. B 2.905

Celgene Corp 7.206

Centerpoint Energy Inc 407

Central Garden and Pet Co 2.652

Cephalon Inc. 329

Cepheid Inc 2.024

CH Robinson Worldwide Inc 483

Charles Schwab Corp 641

CHEVRON CORP 26.412

Childrens Place Retail Stores Inc/The 3.732

Chimera Investment Corp 1.867

Chubb Corp 3.339

Cigna Corp 548

Cincinnati Bell Inc 2.169

Cisco Systems 25.284

Citigroup Inc 4.429

Clean Harbors Inc 3.485

Clear Channel Outdoor Holdings Inc 1.816

Cleco Corp 1.613

Clorox Company 435

CME Group Inc 4.663

Coach Inc 867

Coca Cola Company 6.422

Coca-Cola Enterprises Inc 1.230

Colgate-Palmolive Co 2.276

Computer Science 142

ConocoPhillips 9.971

Conseco Inc 2.241

Consol Energy Inc 732

Cooper Cos Inc/The 3.491

Cooper Industries Ltd 720

Corning Inc 1.863

Costco Wholesale Corp 23.228

Crown Castle International Corp. 676

CSX Corp 524

Markedsværdi Markedsværdi Markedsværdi

Cullen/Frost Bankers Inc 2.635

Cummins Inc. 902

CVB Financial Corp 246

CVS/Caremark Corp Com 2.948

Danaher Corp 5.092

DaVita Inc 341

Deere & Co 2.000

Dell Inc 3.069

Delta Air Lines Inc 5.292

Dentsply International Inc 134

Devon Energy Corporation 3.186

Digital Realty Trust Inc 2.983

DIRECTV Group Inc/The 1.509

Discovery Communications Inc 3.225

Dow Chemical Company 516

Dr Pepper Snapple Group Inc (CDI) 493

Dresser-Rand Group Inc 3.107

DST Systems Inc. 1.732

Dupont 2.395

Dynegy Inc DEL CL A 342

Eastman Chemical Co 441

EBay Inc. 3.092

Ecolab Inc. 625

Electronic Art 1.817

Eli Lilly & Co 2.532

EMC Corp 1.552

Emerson Electric Co 1.862

Emulex Corp 1.449

Entergy Corp. 2.150

EOG Resources Inc 3.788

Equinix Inc 570

Equity Residential 1.238

Estee Lauder Cos Inc/The 2.853

Eurocastle Investment Ltd 31

Euronet Worldwide Inc 4.297

Exelon Corp 30.084

Expedia Inc 469

Expeditors International Washington Inc 1.002

Express Scripts Inc 535

Exxon Mobil Corporation 37.776

F5 Networks Inc 5.086

FEI Co 2.970

Fidelity National Financial Inc 865

Fifth Third Bancorp 1.795

First Horizon National Corp 202

FirstEnergy Corp 1.637

Fiserv Inc 457

Fleetwood Enterprises Inc 177

Fluor Corp 1.947

FMC Technologies Inc 769

Forrester Research Inc 914

Fortune Brands Inc 862

FPL Group Inc 1.815

Franklin Resources Inc 393

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc 934

Gannett Co Inc 608

Gartner Inc 12.315

Genentech Inc 4.704

General Electric Co. 8.209

General Motors Corp 254

Genworth Financial Inc., us 245

Genzyme Corp. 4.840

Geo Group Inc/The 5.486

Gilead Sciences 9.854

Goldman Sachs Group Inc. 3.812

Goodrich Corp 465

Google Inc 11.350

H&E Equipment Services Inc 1.434

H&R Block Inc 1.811

Haemonetics Corp/Mass 3.708

Hanesbrands Inc 1.398

Harley-Davidson Inc 588

Harman International Industries Inc 95

Harmonic Inc 1.426

Hartford Financial Services Group 651

Health Care REIT Inc 2.956

Health Management Associates Inc 285

Hewlett-Packard Co 15.025

HMS Holdings Corp 2.968

Home Depot Inc. 2.742

Honeywell International Inc 3.329

Hospira Inc 229

Humana Inc 654

Huron Consulting Group Inc 5.140

IBM 8.807

IDEX Corp 2.742

Illinois Tool Works 1.497

Immucor Inc 1.850

Informatica Corp 3.369

Intel 3.894

IntercontinentalExchange Inc 391

Interface Inc 232

Intermec Inc 2.364

Internap Network Services Corp 1.110

Internat. Flavors & Fragrances Inc. 233

International Game Technology 536

International Paper Co 621

Interwoven Inc 4.317

Intuitive Surgical 482

Invesco Ltd 1.384

Investment Technology Group Inc 1.972

Investors Real Estate Trust 1.334

ITT Corp 709

J.P. Morgan Chase & Co. 16.463


Aktier noteret på udenlandsk børs, t. kr. (fortsat)

Amerikanske aktier fortsat

JC Penney Co Inc 1.013

JDS Uniphase Corp 459

JM Smucker Co/The 590

Johnson & Johnson 10.078

Johnson Controls Inc 409

Juniper Networks Inc 3.541

Kansas City Southern 7.022

KB Home 2.389

Key Energy Services Inc 642

Keycorp 1.029

Kimberly-Clark Corp. 2.265

Kla-Tencor Corp. 982

Knology Inc 1.106

Kohls Corp. 2.611

Kraft Foods Inc 3.271

Kroger Co 8.600

KV Pharmaceutical Co 846

Lamar Advertising Co 1.580

Leap Wireless International Inc 432

Lennar Corp 516

Level 3 Communications Inc. 1.186

Lexicon Pharmaceuticals Inc 451

Liberty Global Inc 6.293

Liberty Global Inc C share 5.077

Liberty Media Corp - Entertainment 2.716

Liberty Media Holding Corp - Capital 176

Liberty Media Holding Corp - Interactive 589

Lincoln National Corp 192

Linear Technology 367

LKQ Corp 5.232

Loews Corp 818

Lorillard Inc 16.599

Lowes Companies 9.394

LSI Corporation 2.407

Luminex Corp 2.262

Macy s Inc 1.469

Marriott International Inc. 1.352

Marsh & McLennan Cos 403

Marshall & Ilsley Corp 621

Masco Corp. 742

Mastercard Inc 475

Mattel Inc. 414

MBIA Inc 1.439

McDermott International Inc 56

McDonalds Corp 6.470

McGraw Hill Cos 253

McKesson Corp 2.652

MeadWestvaco Corp 273

Medco Health Solutions Inc 5.610

Medtronic 2.698

MEMC Electronic Materials Inc 169

MEMSIC Inc 290

Merck & Co. 8.670

Mercury General Corp 3.070

Merrill Lynch & Co 7.048

Metlife Inc 3.771

MetroPCS Communications Inc 1.416

MFA Financial Inc. 1.244

MGIC Investment Corp. 775

MGM Mirage 357

Micron Tech 211

Microsoft 30.208

Monsanto Co. 24.448

Monster Worldwide Inc 181

Moodys Corp 3.242

Morgan Stanley Dean Witter & Co 3.017

Mosaic Co/The 197

Motorola Inc. 2.894

Murphy Oil Corp 1.694

National Oilwell Varco Inc 381

National Retail Properties Inc 2.235

National Semiconductor Corp 1.454

Newfield Exploration Co 351

Newmont Mining Corp 715

NEWS CORP CL A (Old) 515

NII Holdings Inc 3.130

Nike Inc. 605

NiSource Inc 172

Nordson Corp 826

Norfolk Southern Corp 1.771

Northern Trust Corp 1.039

Northrop Grumman Corp 1.261

NorthWestern Corp 3.042

NRG Energy Inc 1.041

Nucor Corp. 1.008

Nvidia Corp. 2.298

NYSE Euronext Com 2.287

Occidental Petroleum Corp 2.348

Omnicom 1.328

Online Resources Corp 1.278

Parametric Technology Corp 2.883

Paychex Inc 287

Peabody Energy Corp 11.636

Pepsi Bottling Group Inc 716

Pepsico Inc. 8.449

Perini Corp 1.608

Perrigo Co 3.218

Pfizer 8.523

PG&E Corp 2.530

Philip Morris International Inc 29.303

Pinnacle Entertainment Inc 1.156

Pinnacle West Capital Corp 84

Pitney Bowes Inc 3.223

Specifikation af aktiebeholdningen

Markedsværdi Markedsværdi Markedsværdi

Plains Exploration & Production Co 4.094

PNC Financial Services Group Inc 2.373

Portland General Electric Co 2.107

PPL Corp 1.842

Praxair Inc 23.278

Precision Castparts Corp 437

Priceline.com Inc 7.742

Primedia Inc 704

Procter & Gamble Co. 37.032

Progress Energy Inc 511

Prologis 267

Prudential Financial Inc 481

PSS World Medical Inc 7.700

Public Services Enterprise 1.453

Pulte Homes Inc 4.700

QLogic Corp 5.236

Qualcomm Inc 6.205

Quanta Services Inc 244

Range Resources Corp 351

Raytheon Company 811

Red Hat Inc 2.362

Regis Corp 1.801

Reinsurance Group of America Inc 11.044

Reliant Energy Inc 594

Rent-A-Center Inc/TX 1.732

Republic Services Inc 7.729

Robert Half International Inc. 282

Rockwell Collins 844

Rofin-Sinar Technologies Inc 1.825

Ryland Group Inc 867

Safeway Inc. 2.253

SAIC Inc 490

Salesforce.com Inc 1.625

Sanderson Farms Inc 2.297

SanDisk Corp 292

Sara Lee Corp 1.029

Schering-Plough Corp. 4.997

Schlumberger Ltd. 6.008

Schnitzer Steel Industries Inc 1.279

Scientific Games Corp 7.525

Scotts Co/The 5.555

Scripps Networks Interactive 146

Sempra Energy 1.881

Semtech Corp 2.385

Sherwin-Williams Co. 622

Shuffle Master Inc 1.119

Sigma-Aldrich Corp 321

Simon Property Group Inc 1.475

Sirius Satellite Radio Inc 20

Skilled Healthcare Group Inc 2.234

SL Green Realty Corp 2.703

Smith International Inc 288

39


40

Aktier noteret på udenlandsk børs, t. kr. (fortsat)

Amerikanske aktier fortsat

Sonic Corp 931

SonicWALL Inc 2.169

Sonoco Products Co 3.278

Southern Co/The 1.466

Southwest Airlines Co 356

Sovereign Bancorp Inc 124

Spectra Energy Corp 948

Sprint Nextel Corp 1.672

St Mary Land & Exploration Co 3.373

St. Jude Medical Inc 1.048

Standard Microsystems Corp 692

Standard Parking Corp 2.445

Stanley Works/The 267

Starbucks Corp. 884

State Street Corp 662

Stericycle Inc 124

Stryker Corp. 626

Sun Healthcare Group Inc 1.451

Sun Microsystems Inc 1.887

Sunoco Inc 1.402

Supervalu Inc 1.141

SVB Financial Group 2.035

Symantec Corp 1.991

Syniverse Holdings Inc 3.445

Sysco Corp 1.039

TECO Energy Inc 615

Terex Corp 748

Tetra Technologies Inc 2.082

Texas Instruments 1.694

Thor Industries Inc 359

Time Warner 11.261

Time Warner Cable Inc 4.083

TJX Cos Inc 2.445

Travelers Cos Inc/The 4.884

UIL Holdings Corp 1.820

Union Pacific Corp 3.656

Unisource Energy Corp 2.210

United Health Group Inc. 1.338

United Natural Foods Inc 4.043

United Parcel Service Inc 3.651

United States Steel Corp 406

United Technologies Corp. 7.807

US Airways Group Inc/NEW 2.203

US Bancorp 2.575

Valero Energy Corp 847

Valueclick Inc 4.165

Veeco Instruments Inc 1.182

VeriSign Inc. 738

Verizon Communications 2.370

Viacom Inc - B 348

Viad Corp 5.394

Markedsværdi Markedsværdi Markedsværdi

Vishay Intertechnology Inc 1.370

Volcano Corp 1.588

Volterra Semiconductor Corp 1.751

Walgreen Co. 2.886

Walt Disney Co. 4.366

Washington Mutual Inc 3

Waste Connections Inc 7.120

Waters Corp 452

Watson Wyatt Worldwide Inc 10.174

Wausau Paper Corp 494

Weatherford International Ltd 782

Wellpoint Inc 2.099

Wells Fargo & Co. 8.260

West Pharmaceutical Services Inc 4.016

Westamerica Bancorporation 4.323

Western Digital Corp 632

Western Union Co/The 660

Weyerhaeuser Co 436

Whole Foods Market Inc 110

Williams Cos Inc 227

Wisconsin Energy Corp 1.484

Wyeth 6.080

Wyndham Worldwide Corp 1.129

Wynn Resorts Ltd 381

Xcel Energy Inc 541

Xerox Corp 6.302

Xilinx Inc. 664

XTO Energy Inc 5.932

Yum! Brands Inc 1.644

Zions Bancorporation 256

I alt 1.418.387

Australske aktier

Alumina Ltd(NEW) 187

Amcor 658

Aust & NZ National Bank Ltd 3.139

BHP Billiton Limited 3.023

CSL Ltd/Australia 1.636

Iluka Resources Ltd 187

Macquarie Group Ltd 1.890

Macquarie Infrastructure Group 1.051

News Corp-CDI Class B 1.386

Oil Search Ltd 805

Orica ltd. 342

QBE Insurance Group Ltd 2.258

Santos Ltd 1.762

I alt 18.324

Belgiske aktier

Anheuser-Busch InBev 824

Belgacom SA 18.267

COFB EU 633

Belgiske aktier fortsat

Colruyt SA 18.409

Fortis(retter med betaling 01.07.2014) 7

Mobistar SA 19.134

Solvay SA 237

UCB SA Belgien 11.441

I alt 68.952

Bermudanske aktier

Argo Group International Holdings Ltd 5.604

Central European Media Ent-A 4.328

Covidien Ltd 4.974

Genpact Ltd 1.758

Lazard Ltd 5.970

Marvell Technology Group Ltd 1.089

Nabors Industries Ltd. 335

Scorpion Offshore Ltd 2.066

Tyco Electronics Ltd 2.774

Tyco International Ltd 2.346

Warner Chilcott Ltd 323

XL Capital Ltd 214

I alt 31.780

Brasilianske aktier

Banco Bradesco SA ADR 2.246

Cia Vale do Rio Doce ADR 1.284

Cia Vale Rio Doce, Pref. A 3.977

CVRD-Companhia Vale do Rio Doce ADR 5.988

Itau Unibanco Banco Multipl 629

Itau Unibanco Banco Multipl 1.615

NET Servicos de Com (Issue 2005) 3.418

NET Servicos de Comunicacao SA ADR 1.605

Odontoprev SA

Petroleo Brasileiro SA –

2.165

Petrobras ADR A-SHR 4.328

Tim Participacoes SA (TCSL3) 8

Totvs SA 5.181

I alt 32.444

Canadiske aktier

AbitibiBowater Inc 78

ACE Aviation Holdings Inc 1.786

Agnico-Eagle Mines Ltd 865

Atco Ltd 462

Barrick Gold Corp 1.477

BCE Inc

Bell Aliant Regional Communications

2.182

Income Fund 162

Bombardier, B 11.679

Canadian Imperial Bank of Commerce 1.552

Canadian National Railway Co 663

Catalyst Paper Corp 219


Aktier noteret på udenlandsk børs, t. kr. (fortsat)

Canadiske aktier fortsat

Fairfax Financial Holdings Ltd 1.184

Fraser Papers Inc 72

Galleon Energy Inc 1.531

Groupe Aeroplan Inc 1.128

Imperial Oil Ltd 6.438

Inmet Mining Corp 212

Katanga Mining Ltd 33

Methanex Corp 660

Nexen Inc 2.605

Nortel Networks Corp (old) 15

Nova Chemicals Corp 209

Onex Corp 931

PAN American Silver Corp 1.715

Petro-Canada 2.248

Rogers Communications Inc 17.359

Royal Bank Of Canada, CANADA 1.206

ShawCor Ltd 2.655

Sherritt International Corp 215

Sun Life Financial Inc 1.505

Toronto-Dominion Bank 867

Yamana Gold Inc 1.532

I alt 65.442

Egyptiske aktier

Commercial International Bank 3.126

Commercial International Bank GDR 1.923

Eastern Tobacco 465

Orascom Construction Industries GDR 2.709

Orascom Telecom Holding SAE GDR 1.281

Talaat Moustafa Group 904

Telecom Egypt GDR 1.984

I alt 12.392

Engelske aktier

3i Group PLC 541

Amec PLC 457

Anglo American PLC (GBp) 3.860

Anglo American PLC (ZAr) 2.201

Arriva Plc 2.314

Associated British Foods Plc 18.490

AstraZeneca Plc 10.068

Aviva Plc 2.669

Babcock International Group 1.314

BAE Systems PLC 12.234

Barclays PLC 3.190

Berkeley Group Holdings PLC 3.102

BG Group Plc 9.638

BHP Billiton PLC 3.625

BP Plc 7.793

British American Tobacco plc 51.296

British Sky Broadcasting Plc 18.588

Engelske aktier fortsat

Bunzl PLC 1.632

Cable & Wireless PLC 2.752

Cadbury Plc 6.292

Capita Group PLC 3.551

Carnival PLC 5.828

Carphone Warehouse Group PLC 205

Compass Group Plc 1.832

Croda International Plc 11.148

Daily Mail & General Trust 165

Devro plc 292

Diageo Plc 23.056

Dragon Oil Plc 933

Drax Group PLC 5.183

Enterprise Inns Plc 142

FORTIS NEW /STRIP VVPR (kun foreløbig) 2

G4S plc 13.010

Galiform PLC 142

Glaxosmithkline Plc 22.145

Group Eurotunnel 243

Hays Plc 461

HBOS PLC 699

HMV Group PLC 248

Homeserve PLC 303

HSBC Holdings Plc (UK-listed) 13.241

ICAP PLC 1.206

Informa PLC 1.927

International Personal Finance Plc 510

Intertek Group PLC 12.067

Invensys PLC 1.202

ITV PLC 847

J Sainsbury PLC 6.031

Just Retirement Plc 2.992

Kingfisher Plc 2.695

Ladbrokes PLC 698

Land Securities Group PLC 4.125

Lloyds Banking Group Plc 6.698

Man Group PLC 1.623

Marks & Spencer Group PLC 5.621

Mcbride PLC 7.610

Michael Page International Plc 891

Mondi PLC 77

Morrison WM Supermarkets 7.554

National Express Group Plc 4.711

National Grid Plc 22.009

NCC Group Ltd 8.567

NDS Group Plc 19.389

Next Plc 364

Northgate Plc 69

Pennon Group – PLC 3.125

Premier Foods PLC 1.057

Premier Oil Plc 1.517

Specifikation af aktiebeholdningen

Markedsværdi Markedsværdi Markedsværdi

Engelske aktier fortsat

Provident Financial Plc 1.232

Prudential Plc 7.450

Reckitt Benckiser Group PLC 3.130

Reed Elsevier PLC 1.616

Rexam Plc 4.391

Rio Tinto Plc 12.114

Rolls-Royce Group PLC 7.290

Rotork PLC 10.755

Royal Bank of Scotland Group Plc 940

Royal Dutch Shell B 11.821

Royal Dutch Shell A 45.781

RPS Group Plc 5.578

RSA Insurance Group PLC 4.183

Sage Group Plc 1.783

Shire PLC 2.961

Smiths Group PLC 7.456

Southern Cross Healthcare 3.527

Sportingbet PLC 235

Stagecoach Group PLC 894

Tate & Lyle Plc 12.063

Tesco 33.695

Thomas Cook Group PLC (GBP) 1.656

TUI Travel plc 2.898

Unilever PLC 14.709

Vodafone Group PLC 15.717

Wellstream Holdings Plc. 3.333

Whitbread PLC 3.271

Wolseley PLC 461

Woolworths Group PLC 50

I alt 611.053

Filippinske aktier

ABS-CBN Broadcasting Corp,local 2.012

Ayala Corp 7.497

Banco de Oro Unibank Inc 396

Benpres Holdings Corp 226

DMCI Holdings Inc 196

Globe Telecom Inc 5.414

International Container Term Svcs Inc. 457

Jollibee Foods Corp 1.813

Pepsi-Cola Products Philippines Inc 316

I alt 18.327

Finske Aktier

Elisa OYJ 1.648

Fortum Oyj 18.738

Metso Oyj 1.570

Nokia 11.513

Outotec Oyj 5.109

Sampo Oyj - A 3.274

Sanoma Oyj 4.319

41


42

Aktier noteret på udenlandsk børs, t. kr. (fortsat)

Finske Aktier fortsat

Stora Enso Oyj 1.882

Tietoenator Oyj 508

Wartsila Oyj 269

I alt 48.830

Franske aktier

Air France-KLM 116

Air Liquide 7.418

Alcatel SA 1.716

Alcatel US ADR 838

Atos Origin 3.713

AXA 1.953

BNP Paribas SA 4.690

Bouygues 368

Cap Gemini SA 8.498

Carrefour 12.353

Casino Guichard Perrachon SA 3.963

Cie de Saint-Gobain 5.754

Ciments Francais SA 1.122

Credit Agricole SA 1.301

Dassault Systemes SA 842

Electricite De France 17.515

Eurofins Scientific 9.251

Eutelsat Communications 374

France Telecom 37.428

Gdf Suez 28.762

Groupe Danone S.A. 11.857

Groupe Eurotunnel SA 707

Lagardere SCA 2.317

Legrand SA 3.182

LOreal 696

Michelin (C.G.D.E.) 2.880

Neopost SA 12.409

Orpea 13.793

PagesJaunes Groupe SA 3.610

Pernod-Ricard 348

Pierre & Vacances 3.804

PPR SA 4.432

Renault SA 1.450

S.O.I.T.E.C. 2.442

Sa des Ciments Vicat 359

Sanofi-Aventis SA 24.475

Schneider Electric SA, France 18.047

SCOR 1.545

Societe BIC SA 659

Societé Generale 521

SR. Teleperformance 10.971

Suez Environnement SA

Franske aktier fortsat

2.439

Total SA 36.099

Vallourec 1.425

Markedsværdi Markedsværdi Markedsværdi

Franske aktier fortsat

Vinci SA, local 2.546

Vivendi Universal 6.186

I alt 317.177

Græske Aktier

Coca Cola Hellenic Bottling Co SA 1.819

Folli-Follie Abee 3.750

Fourlis SA

Hellenic Telecommunications

2.820

Organization SA 8.588

Intralot SA 3.302

Mytilineos Holdings SA 5.044

National Bank of Greece SA (DE) 2.799

OPAP SA 5.785

I alt 33.906

Hollandske aktier

Aalberts Industries NV 5.902

Aegon NV 3.184

Akzo Nobel 454

Boskalis Westminster

European Aeronautic Defense and

10.484

Space Co, Europa 4.272

Heineken NV (EUR) 22.128

ING Groep NV (NLG) 4.344

Koninklijke Ahold NV 10.151

Koninklijke BAM Groep NV 2.056

Philips Electronics NV EU 0,20 7.400

Royal KPN NV (Koninklijke ) 43.398

Unilever NV 14.759

Wolters Kluwer NV 7.407

I alt 135.940

Hong Kong aktier

Amax Entertainment Holdings Ltd 1.118

Asia Satellite Telecom 98

Esprit Holdings Ltd (HK) 13.218

First Pacific Co.. 2.738

Genting International PLC 206

Henderson Land Development Ltd. 2.946

Hong Kong & Shanghai Hotel 1.820

Hong Kong Aircraft Engineerg 1.380

i-Cable 371

Jardine Matheson Holdings Ltd 13.236

Jardine Strategic Holdings 10.103

Li & Fung Ltd 1.376

Mandarin Oriental (Sing.Quote) 571

Midland Holdings Ltd 1.250

New World Dev. 6.181

Next Media Ltd 361

Seaspan Corp 1.171

Hong Kong aktier fortsat

Silver Grant International 114

Smartone 1.573

Television Broadcast 2.905

Wheelock & Co Ltd, HK 2.718

I alt 65.457

Indiske aktier

Bharat Heavy Electricals, local 2.726

Deccan Chronicle Holdings Ltd

Housing Development Finance Corp

404

(local) 23.994

Larsen & Toubro Ltd, local 1.658

State Bank of India Ltd, local 1.224

State Bank of India, GDR 8.405

I alt 38.411

Indonesiske aktier

Bank Pan Indonesia Tbk PT 3.097

Bank Rakyat Indonesia 5.945

Citra Marga Nusaphala Persada Tbk PT 69

Gudang Garam Tbk PT 341

Indofood Sukses Makmur Tbk PT 747

International Nickel Indonesia Tbk PT 162

Matahari Putra Prima Tbk PT 1.274

Matahari Putra Prima Tbk PT (warrants) 8

Semen Gresik Persero Tbk PT 3.422

I alt 15.065

Irske aktier

Anglo Irish Bank Corp PLC 21

CRH PLC 2.142

Dcc Plc 507

Fyffes Plc 382

Independent News & Media PLC 407

Kerry Group Plc 4.492

Paddy Power PLC 359

Total Produce 107

I alt 8.416

Italienske aktier

Assicurazioni Generali 9.690

Azimut Holding SPA 7.196

Banca Carige SpA 7.724

Banca Intesa SpA 2.336

Banco Popolare Scarl 493

Davide Campari-Milano SpA 6.181

Digital Multimedia Tech SPA 6.132

Enel SpA 18.662

ENI (Euro) 27.086

Fiat SpA 1.791

Luxottica Group SpA 810


Aktier noteret på udenlandsk børs, t. kr. (fortsat)

Italienske aktier fortsat

Luxottica Group SpA, ADR 2.369

Natuzzi SpA ADR 39

Saipem SPA 2.255

Seat Pagine Gialle SpA 610

Snam Rete Gas SpA 30.152

Telecom Italia SpA 1.025

Telecom Italia SpA, RISP 782

Terna SpA 1.251

UniCredit SpA 4.035

Unione di Banche Italiane SCPA 17.539

I alt 148.157

Japanske aktier

Aeon Delight Co Ltd 9.061

Ajinomoto 2.013

Alfresa Holdings Corp 736

Asahi Breweries Ltd 2.791

Astellas Pharma Inc 2.694

Bank of Yokohama Ltd/The 5.460

Bridgestone Corp. 3.972

Canon 20.992

Capcom Co. Ltd 4.242

Central Japan Railway CO. 2.451

Chuo Mitsui Trust Holdings 1.309

Cyber Agent LTD 2.537

Dai Nippon Printing Co. Ltd. 820

Daiichi Sankyo CO. Ltd. 2.330

Dainippon Pharmaceutical Co Ltd 477

Daiwa Securities Group Inc. 2.426

Dena Co. Ltd 1.268

Denso Corp 966

East Japan Railway Co. 6.216

Family Mart 500

Fast Retailing Co. Ltd. 6.127

FCC co 2.842

Fuji Photo Film Co Ltd 1.637

Fujitsu Ltd. 5.634

Fukuoka Financial Gr 1.121

GS Yuasa Corp 1.909

Hitachi 1.304

Hitachi Chemical Co Ltd 805

Hitachi High-Technologies Corp 571

Hitachi Metals Ltd 1.502

Honda Motor Co 9.779

Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd 2.904

Japan Steel Works Ltd 5.940

Japan Tobacco 31.192

JFE Holdings Inc 3.469

JS Group Corp 1.333

Kajima Corp 7.442

Kakaku.com 5.986

Japanske aktier fortsat

Kansai Electric Power Co 1.229

Kao Corp 2.868

Kawasaki Heavy Industries Ltd 1.121

KDDI Corp 3.160

Kimoto Co Ltd. 793

Kinden Corp 856

Komatsu 2.839

Konica Minolta Holdings Inc. 2.715

Kubota Corp. 4.882

Kurita Water Industries Ltd 2.480

Kyowa Hakko Kogyo Co Ltd 1.229

Lawson Inc. 3.805

Marubeni Corp 1.652

MARUI GROUP CO LTD 556

Matsushita Electric Industrial Co 7.905

Millea Holdings Inc 1.684

Mitsubishi Chemical Holdings Corp 1.219

Mitsubishi Corp 6.609

Mitsubishi Electric Corp. 2.822

Mitsubishi Estate 5.256

Mitsubishi Heavy Ind 7.183

Mitsubishi Tanabe Pharma Corp 1.034

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 14.806

Mitsui & Co Ltd 6.286

Mitsui Fudosan Co Ltd 4.004

Mitsui OSK Lines Ltd 3.030

Mixi Inc. 3.843

Mizuho Financial Group Inc(1) 9.089

Modec Inc. 2.455

Murata Manufacturing Co Ltd 1.943

Namco Bandai Holdings Inc. 983

NEC 550

Nec Electronics Corp 1.234

NGK Insulators 2.484

Nidec Corp 2.963

Nikon Corp 418

Nintendo 11.251

Nippon Electric Glass Co Ltd 2.145

Nippon Meat Packers Inc 713

Nippon Oil Corp 710

Nippon Steel Corp 1.735

Nippon Suisan Kaisha Ltd 447

Nippon Telegraph & Telephone Corp 12.682

Nissan Chemical Industries 3.868

*NISSAN MOTOR CO LTD 2.257

Nissha Printing Co Ltd. 3.225

Nisshinbo Industries Inc 3.274

Nomura Holdings 2.250

NPC Inc 2.011

NSK Ltd 264

NTT Data Corp. 3.934

Specifikation af aktiebeholdningen

Markedsværdi Markedsværdi Markedsværdi

Japanske aktier fortsat

NTT DoCoMo 5.336

Obayashi Corp 935

Omron Corp 592

Onward Holdings Co Ltd 498

Orix Corp 203

Osaka Gas Co. Ltd. 2.071

Otsuka Corp 1.722

Panasonic Electric Works 3.391

Q.P. corp. 2.818

Rakuten 5.607

Ricoh Company Ltd. 496

Ryohin Keikaku Co Ltd. 3.990

Sankyo Co Ltd/Gunma 10.367

Secom Co 2.110

Sekisui House Ltd 892

Seven & I Holdings Co Ltd 9.045

Seven Bank Ltd 2.769

Sharp Corp. 7.389

Shimadzu Corp 1.563

Shimizu Corp. 734

Shin-Etsu Chemical Co. 4.931

Shionogi & Co Ltd 2.246

Shiseido Co. Ltd 644

Softbank Corp 2.929

Sompo Japan Insurance Inc 910

Sony Corporation 2.635

Square Enix Co. Ltd 5.122

Stanley Electric Co. Ltd 2.669

Sumitomo Chemical Co. 1.747

Sumitomo Corporation 1.782

Sumitomo Electric 5.348

Sumitomo Forestry Co Ltd 734

Sumitomo Heavy Industries 2.284

Sumitomo Metal Mining Co Ltd 3.303

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 13.298

Sumitomo Reality & Dev. 2.687

Suruga Bank Ltd. 3.132

Taiheiyo Cement corp 1.849

Taiyo Nippon Sanso Corp 1.116

Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.242

TDK Corporation 430

Tokyo Electric Power Co 11.676

Tokyo Electron Ltd 4.177

Tokyo Gas 4.885

Toppan Forms Co Ltd 766

Toshiba 7.513

Toshiba Plant Systems & Serv. 5.614

Toyo Seikan Kaisha Ltd 1.250

Toyo Tanso Co. Ltd. 3.454

Toyota Motor Corp. 10.657

UBE Industries Ltd. 3.928

43


44

Aktier noteret på udenlandsk børs, t. kr. (fortsat)

Japanske aktier fortsat

Ulvac Inc 1.932

West Japan Railway Co 2.579

Xebio Co. Ltd. 4.020

Yahoo Japan Corp 9.503

Yamada Denki Co. Ltd. 5.131

Yamatake Corp 646

Yamato Transport Co Ltd 2.251

Yaskawa Electric Corp 1.463

Yaskawa Electric Corp. 1.227

I alt 543.747

Kinesiske aktier

Belle International Holdings Ltd 4.003

China Mobile Ltd/HK 7.928

China Petroleum & Chemical Corp 2.835

Home Inns & Hotels Management Inc ADR 2.580

Industrial & Commercial Bank of China 9.161

Tsingtao Brewery Co Ltd 3.476

VanceInfo Technologies Inc 623

I alt 30.608

Luxembourgske aktier

ACM Bernstein Value Emerging Markets Offshore

15.717

ArcelorMittal(Old) 4.194

Millicom International Cellular SA

Reinet Investments SCA (Retter)

1.170

SES 2.321

I alt 23.402

Malaysiske aktier

Alliance Financial Group Bhd 3.422

AMMB Holdings 2.142

Bumiputra-Commerce Holdings BHD, local 6.699

Carlsberg Brewery-Malay BHD 240

Gamuda Bhd 1.024

Lion Industries Corp Bhd 627

Malaysian Airline System BHD 1.135

Media Prima Bhd 4.201

Multi-Purpose Holdings BHD,local 352

Resorts World BHD 4.672

Sime Darby Bhd 2.205

I alt 26.719

Mexicanske aktier

America Movil SA de CV ADR 3.682

Bolsa Mexicana de Valores SA de CV 1.862

Corp Moctezuma SA de CV 4.115

Desarrolladora Homex SAB de CV ADR 2.139

Grupo Financiero Banorte 2.578

Grupo Mexico S.A.E DE C.V 774

Markedsværdi Markedsværdi Markedsværdi

Mexicanske aktier fortsat

Grupo Televisa ADR 5.536

Sare Holding SA de CV 605

Telefonos de Mexico, L, ADR 209

Telmex Internacional SAB de CV ADR 100

Wal Mart de Mexico - V 1.921

I alt 23.522

Norske aktier

DnB Holding ASA 1.111

Orkla ASA 6.055

StatoilHydro ASA 9.861

Telenor ASA 637

I alt 17.665

Portugisiske aktier

Banco Espirito Santo SA 2.739

BRISA 4.175

Electricidade de Portugal SA 7.595

Galp Energia SGPS SA 3.100

Portugal Telecom SGPS SA 17.033

ZON Multimedia 3.203

I alt 37.845

Russiske aktier

AFK Sistema GDR 825

Gazprom OAO - Spon ADR 6.967

Gazprom OAO ADR OTC 6.805

Lukoil-Holding SP-ADR 4.728

I alt 19.324

Schweiziske aktier

ABB Ltd Switzerland 15.363

ACE Ltd 628

Adecco SA 1.712

Alcon Inc 3.582

Baloise Holding AG 1.580

Basilea Pharmaceutica 7.806

Clariant AG 531

Compagnie Financiere Richemont SA 1.001

Credit Suisse Group 10.329

Cytos Biotech 1.341

Galenica AG 863

Geberit AG 1.752

Givaudan 20.632

Holcim Ltd 17.653

Kuehne & Nagel International AG 6.032

Logitech International SA 1.047

Lonza Group AG 18.551

Nestle SA 67.418

Novartis AG 72.822

PSP Swiss Property AG 11.427

Schweiziske aktier fortsat

PubliGroupe SA 197

Roche Holding AG(Bruges ikke) 6.301

Roche Holdings 78.791

Sonova Holding AG 260

Swiss Re 2.114

Swisscom AG 19.984

Synthes Inc 10.067

Temenos Group AG 6.417

Transocean Ltd 10.665

UBS AG 3.945

Unique Zurich Airport 3.389

Xstrata PLC 361

Zurich Financial Services AG 6.222

I alt 410.780

Singaporeanske aktier

Beauty China Holdings Ltd 1.659

Great Eastern Holdings Ltd 3.645

GuocoLeisure Ltd 661

STATS ChipPAC Ltd 2.114

United Industrial Corp. Ltd. 195

United Overseas Bank 16.086

Yellow Pages (s) Ltd. 65

I alt 24.425

Spanske aktier

Acciona SA 2.585

Acerinox SA 2.577

Banco Santander SA 3.420

Banco Santander SA - New(midlertidig) 300

Ebro Puleva SA 6.974

Enagas 1.042

Gas Natural SDG SA 7.580

Inditex SA 24.451

Prosegur Cia de Seguridad SA 9.439

Red El Corporacion 13.062

Repsol YPF SA 16.304

Telefonica (EUR 1,00) 51.696

Viscofan SA 13.475

Zardoya-Otis SA 2.824

I alt 155.730

Sydafrikanske aktier

Anglo Platinum Corp 819

Anglogold Ltd 389

Cashbuild Ltd 1.747

City Lodge Hotels Ltd 347

Discovery Holdings Ltd 134

FirstRand Ltd 1.849

Gold Fields Ltd, local 501

Hosken Consolidated Investments Ltd 3.542


Aktier noteret på udenlandsk børs, t. kr. (fortsat)

Sydafrikanske aktier fortsat

Impala Platinum Holdings Ltd 2.228

JD Group Ltd 403

Kumba Iron Ore Ltd 1.971

Mondi Ltd 38

MTN Group Ltd 6.277

Nedbank Group Ltd 1.908

New Clicks Holdings Ltd 470

RMB Holdings Ltd 3.029

Sasol Ltd 6.068

Standard Bank Group Ltd 5.058

Sun International Ltd 3.019

I alt 39.797

Sydkoreanske aktier

Hanjin Heavy Ind & Cons Hold 313

Hanjin Heavy Industries Co Ltd 2.062

Hite Brewery Co Ltd 3.901

Hite Holdings Co Ltd 712

Lotte Shopping Co Ltd 3.348

Samsung Electronics GDR 1.099

Samsung Electronics Pref. 6.855

Ssangyong Motor Co 671

I alt 18.961

Svenske aktier

Assa Abloy AB,local 2.494

Atlas Copco AB (A-aktier) 1.655

Duni AB 6.165

Ericsson LM (B-shares) AB 10.296

Hennes og Mauritz AB 25.920

Hoganas AB 350

Intrum Justitia AB 11.861

Modern Times Group AB 254

Nordea AB 7.606

Svenska Cellulosa AB, local 2.429

Svenska Handelsbanken, A free 1.853

TeliaSonera AB 236

I alt 71.119

Taiwanske aktier

China Life Insurance Co 3.231

Compal Electronics Inc, TAIWAN 2.578

HON HAI Precision Industry Co Ltd 377

Lite-On Technology Corp 1.737

Taiwan Semiconductor - ADR

Taiwan Semiconductor Manufacturing

537

Co Ltd.

Vanguard International Semiconductor

5.103

Corp 1.764

I alt 15.327

Thailandske aktier

Advanced Info Service Public Co Ltd

Foreign 4.722

Bangkok Bank PCL – Non voting 4.865

GMM Grammy PCL 237

GMM Grammy PCL, local

Kasikornbank PCL foreign

625

(Thai Farmers Bank) 1.849

Land and Houses PCL 490

Matichon PCL 133

MBK PCL 704

Siam Cement PCL 2.193

Siam Cement PCL, foreign 1.541

Thaicom PCL 482

Thanachart Capital PCL, Foreign 571

I alt 18.413

Tyske aktier

Aixtron AG 7.148

Allianz SE 38.629

BASF SE 6.432

Bauer AG 7.532

Bayer AG 13.722

Bayerische Motoren Werke AG 2.086

Carl Zeiss Meditec AG 9.572

Daimler AG 3.298

Deutsche Bank AG 10.878

Deutsche Boerse AG 2.924

Deutsche Lufthansa AG 3.565

Deutsche Post AG 1.632

Deutsche Postbank AG 6.029

Deutsche Telekom 12.805

Douglas Holding AG 1.750

E.ON AG

Fresenius Medical Care AG und Co.

42.376

KGAA 15.337

Fuchs Petrolub AG 3.940

Fuchs Petrolub Pref. AG - PFD 4.424

Merck Kgaa 24.895

Metro AG 8.736

Muenchener Rueckversicherungs AG 11.580

Rational AG 8.619

Rhoen Klinikum 4.168

SAP AG 39.706

Siemens 19.814

Vossloh 16.396

I alt 327.992

Østrigske aktier

BetandWin.com Interactive

Entertainment AG 115

Oesterreichische Post AG 494

Specifikation af aktiebeholdningen

Markedsværdi Markedsværdi Markedsværdi

Østrigske aktier fortsat

Telekom Austria AG

Verbund – Oesterreichische

17.648

Elektrizitaetswirtschaf 1.454

Voest-Alpine AG 1.273

Wolford AG 4.784

I alt 25.768

Andre lande

IRSA Inversiones y Repr. SA (Argentina) 247

Tenaris SA ADR (Argentina) 1.719

Ternium SA ADR (Argentina) 492

Ultrapetrol Bahamas Ltd (Bahamas) 135

Sagicor Financial Corp Ltd (Barbados)

First National Bank of Botswana

385

(Botswana) 409

Sechaba Breweries Ltd (Botswana)

Bulgarian Telecommunication Co

83

(Bulgarien) 275

NagaCorp Ltd (Cambodia) 4.064

Antofagasta Plc (Chile) 976

BanColombia SA ADR (Columbia) 2.147

Eesti Telekom-GDR REG S (Estland)

Dubai Islamic Bank

651

(Forenede Arabiske Emirater)

Emaar Properties PJSC

312

(Forenede Arabiske Emirater) 1.021

Bank of Georgia, GDR (Georgien)

Teva Pharmaceutical Industries ADR

1.413

(Israel) 2.758

Petrofac Ltd (Jersey) 3.639

WPP Plc (Jersey) 846

Caspian Energy Inc (CAD) (Kasakhstan) 12

Chagala Group Ltd GDR (Kasakhstan) 213

Kazakhgold - REG S GDR (Kasakhstan) 313

Kazakhmys PLC (Kasakhstan) 193

Kazakhtelecom (Kasakhstan) 718

Steppe Cement Ltd (Kasakhstan) 193

East African Breweries Ltd (Kenya) 258

Holcim Maroc SA (Marokko) 614

Wafa Assurance (Marokko) 803

Air Mauritius Ltd (Mauritius) 437

Mauritius Commercial Bank (Mauritius) 2.044

New Mauritius Hotels Ltd (Mauritius) 363

Phoenix Beverages Ltd (Mauritius) 95

FNB Namibia Holdings Ltd (Namibia) 190

Kalahari Minerals PLC (Namibia)

Telecom Corp of New Zealand

583

(New Zealand) 289

Access Bank GDR (OTC) (Nigeria) 133

Ashaka Cement PLC (Nigeria) 454

Guaranty Trust Bank (Nigeria) 943

45


46

Aktier noteret på udenlandsk børs, t. kr. (fortsat)

Andre lande fortsat

Bank Muscat – GDR (Oman) 1.225

Galfar Engineering & Contracting SAOG

(Oman) 1.647

MCB Bank Ltd (Pakistan) 454

MCB Bank Ltd (GDR) (Pakistan) 563

Oil & Gas Development Co Ltd (Pakistan) 242

PAK Suzuki Motor Co Ltd (Pakistan) 95

Copa Airlines (US) (Panama) 2.036

Cementos Pacasmayo SAA CMN (Peru) 718

Credicorp Ltd. (Peru) 3.573

Intergroup Financial Services Corp (Peru) 741

Markedsværdi Markedsværdi Markedsværdi

Andre lande fortsat

A&D Pharma GDR (EUR) (Rumænien) 207

Vitmetco GDR (Rumænien) 110

Zentiva SA (Rumænien) 236

Sonatel (Senegal) 1.706

Boyner Buyuk Magazacilik (Tyrkiet) 637

Reysas Logistics (Tyrkiet)

Turkiye Garanti Bankasi AS ADR OTC

574

(Tyrkiet) 197

Bank Forum JSC GDR (Ukraine) 161

Ukrproduct Group Ltd (Ukraine) 166

Keck Seng Investments (Vietnam) 457

Andre lande fortsat

Luks Group Vietnam Holdings (Vietnam) 226

Lafarge Cement Zambia (Zambia) 352

Zambian Breweries Plc (Zambia) 87

iShares MSCI Emerg. Mrks Index (ETF) 101.819

I alt 148.650

Udenlandske aktier i alt 5.068.254

Aktielisten indeholder både direkte ejede aktier

og aktier ejet gennem unoterede investeringsforeningsandele.


Specifikation af aktiebeholdningen

pr. 31. december 2008

Investeringsforeningsandele, unoterede aktier, Private Equity fonde, og aktier i associerede virksomheder, t. kr.

BØRSNOTEREDE

INVESTERINGSFORENINGSANDELE

Investeringsforeningen Carnegie

Østeuropa 7.728

Investeringsforeningen Carnegie

Asien 8.991

I alt aktiebaserede børsnoterede

investeringsforeninger 16.719

AKTEIBASEREDE INVESTERINGSFORENINGER

KNYTTET TIL JØP’S UNITLINK

BankInvest l Danske Small Cap Aktier 114

BankInvest l Fjernøsten 188

Bankinvest Pension Basis 334

BankInvest l Pension Japanske Aktier 286

Carnegie Worldwide 696

Danske Invest Indeks Europa BNP 206

Danske Invest Nye Markeder 280

Danske Invest Value 229

Danske Invest Verdensindeks 801

Danske Invest Østeuropa 254

Dexia Invest Europæiske Ejendomsaktier 171

Nordea Invest Nordic Small cap 192

SEBinvest dk. Afd. 7 – danske aktier 186

SEB Institutional Europa Small Cap 221

Sparinvest Value Aktier 230

Sydinvest Fjernøsten 14

ValueInvest Global 25

ValueInvest Japan

I alt aktiebaserede investeringsforeninger

466

knyttet til JØPs Unitlink 4.893

UNOTEREDE INVESTERINGSFORENINGSANDELE

Bank Invest Long Term Emerging

Markets 50.343

LPI Globale Aktier II 897

Schroeder US Small Cap 330.796

Pension Equity Invest l 701.775

SEB Institutional Japan 387.446

TRP Invest US large Cap

I alt aktiebaserede unoterede

475.312

investeringsforeninger 1.946.569

Markedsværdi Markedsværdi Markedsværdi

OBLIGATIONSBASEREDE INVESTERINGS-

FORENINGER KNYTTET TIL JØP’S UNITLINK

ABN AMRO High Yield obligationer 324

Dexia Invest Korte Danske Obligationer 477

Jyske Invest Nye obligationsmarkeder 355

Nykredit Invest Lange Obligationer

I alt obligationsbaserede investerings-

497

foreninger knyttet til JØPs Unitlink 1.653

Blue Bay E.M. 285.509

LPI High Yield Global 638.840

EMD Invest HY I AIG 747.890

EMD Invest Afdeling I Aberdeen 101.510

EMD Invest Afdeling II Pimco

I alt obligationsbaserede unoterede

101.381

investeringsforeninger

I ALT INVESTERINGSFORENINGS-

1.875.130

ANDELE 3.844.964

UNOTEREDE AKTIER

BEC Pension A/S 2.017

Det alm. Danske Ejendomsselskab A/S 102.612

Mezzanin Kapital A/S 16.924

Forsikringsakademiet 1

I alt unoterede aktier 121.554

PRIVATE EQUITY FONDE

BankInvest Biomedicinsk Udvikling 2.701

Bankinvest Biomedicinsk Udvikling ll 6.691

Bankinvest Biomedical Venture Annex l 8.722

Bankinvest Biomedical Venture Annex ll 7.420

Bankinvest Biomedical Venture Annex lll 10.560

P/S BI IT Venture 8.716

Danske Private Equity Partners K/S

Danske Private Equity Partners ll

108.941

(eur) K/S

Danske Private Equity Partners lll

42.185

(eur) K/S

Danske Private Equity Partners ll

27.724

(usd) K/S

Danske Private Equity Partners lll

34.491

(usd) K/S 24.274

Partners Group Globsl Value 2008 226.507

Pension Private Equity K/S ll 117.362

LD Equity 2 K/S 35.521

I alt aktiebaserede private equity fonde 661.815

EjendomsSelskabet I Norden K/S 10.166

Ejendomsselskabet Nordtyskland 93.811

Aberdeen Property Fund Denmark P/S 156.488

Sparinvest Property Fund K/S 167.634

Endurance Real Estate Office Sub Fund

Endurance Real Estate Residence

99.973

Sub Fund 32.651

The Archstone German Fund

Tishman Speyer European Strategic

94.872

Office Fund 76.914

Tishman Speyer China Fund 24.815

JP Morgan India Property 19.554

AIPP Asia 55.101

Tishman Speyer India

I alt ejendomsbaserede private

19.695

equity fonde 851.674

I ALT PRIVATE EQUITY FONDE 1.513.489

ALTERNATIVE INVESTERINGER

Campbell Oppertunity Fund Te, LP

(skovinvesteringer) 124.965

Morgan Infrastucture Fund 91.189

I ALT ALTERNATIVE INVESTERINGER 216.154

I ALT UNOTEREDE OG PRIVATE EQUITY

INVESTERINGER 1.851.197

AKTIER I ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER

ESN af 31. december 2004 A/S

i likvidation 6.895

Hellebo Park P/S 38.169

Ejendomsaktieselskabet Provstebo 20.390

Ejendomsselskabet Storken P/S 8.221

Komplementarselskabet Uglen APS 86

Pension Private Equity ApS

I ALT AKTIER I ASSOCIEREDE

108

VIRKSOMHEDER 73.869

47


48

Ejendomsspecifikation

pr. 31. december 2008

Noter (t. kr.)

Ejendom Kommune Ejendomsvurdering Afkastprocent Dagsværdi

(t. kr.) (t. kr.)

Beboelsesejendomme

Sundbyvester Plads m.fl., Gyldenlaksvej 17-25 København 95.000 2,95% 81.637

Vodroffslund 5-7 Frederiksberg 56.000 2,45% 42.535

Dalstrøget 51-61 Gentofte 53.000 3,25% 46.500

Frihedsvej 2-8 Hørsholm 46.500 2,55% 68.631

Langagervej 64-68 København 30.000 3,05% 20.844

Åbakkevej 19-29

Vanløse Allé 10-20, 19-21, 25-31, 35-37, Dybendalsvej

København 61.000 2,45% 48.912

23-23, Åbakkevej 15-17, Sallingvej 47-57

N. Jespersensvej 2-10, Finsensvej 61-71,

København 225.000 2,35% 171.733

Ph. Schouvsvej 19-290 Frederiksberg 269.000 3,05% 199.841

Trunnevangen 3-5, Jensløvs Tværvej 18-24 Gentofte 63.000 3,00% 57.598

Dyrehavevej 2-16 Gentofte 69.000 2,40% 130.511

Hvidovre Torv 1, Åstrupgårdsvej 2-6 Hvidovre 27.000 2,95% 26.737

Engdalsvej 67, 67A, 69, 69A Århus 22.900 1,60% 32.237

Katrinebjergvej 61-71 Århus 64.994 1,80% 75.890

Søgårdsvej 26-30 Gentofte 14.100 1,90% 21.114

Vesterbro 1-15 Ålborg 53.000 2,70% 110.045

Rungstedvej 61-69

Virum Torv 4, Grønnevej 52-56, Frederiksdalsvej 72-74,

Hørsholm 21.400 2,55% 51.479

Engbakken 64-66 Lyngby-Tårbæk 27.000 3,30% 56.394

Stationsvej 16, Olgasvej 1A, B, C Rudersdal 19.500 3,20% 27.041

Banstensvej 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120 Læsø 6.722 - 6.722

Rømersgade 7 og 7A København 56.000 3,65% 43.225

Skjalm Hvidevej 138, Halsnæs 3.350 - 3.350

Pile Allé 9 Frederiksberg 85.000 2,80% 42.581

Overgaden over Vandet 76-82 København 28.000 1,75% 49.679

Kronprinsessegade 74 København 26.350 2,80% 18.205

Nørre Søgade 43 Turesensgade 35 København 32.000 2,55% 27.208

Thorvaldsensvej 60, Dr. Abildgårds Álle 15 Frederiksberg 36.500 1,60% 29.054

Ordrupvej 63 A-C, 65 Gentofte 28.000 2,75% 30.517

Lars Lejstræde 1 København 15.700 3,05% 17.067

Mariendalsvej 14-18 Frederiksberg 74.000 1,95% 36.335

Nørre Voldgade 25 København 29.500 3,25% 51.129

Rørholmsgade 10 København 16.400 2,95% 15.367

Godthåbsvænget 2-16, Godthåbsvej 140-142 , Vagtelvej 3-9 Frederiksberg 234.000 2,85% 180.665

Vodroffsvej 21-21A Frederiksberg 27.000 2,80% 16.748

Solbakken 3A-3C Århus 38.070 3,20% 72.866

Jægerparken 3-25 Hørsholm 64.000 2,70% 88.963

Skydehøjsgården 2-12

Korsgaardsvej 26 og 28,

Hørsholm 36.000 2,30% 51.735

Sophus Bauditzvej 20 Gentofte 13.100 2,35% 20.726

Hyldegårdsvej 40, 40 a og 40 b Gentofte 17.200 1,80% 17.851

Dalstrøget 140-146 Gentofte 32.500 2,80% 26.603


Noter (t. kr.)

Ejendomsspecifikation pr. 31. december 2008

Ejendom Kommune Ejendomsvurdering Afkastprocent Dagsværdi

(t. kr.) (t. kr.)

Beboelsesejendomme (fortsat)

Gullandsgade 18 , Mjølsensgade 1,3,5,7,9,11 København 46.500 3,10% 50.598

Dr. Abildgaards Allé 14

Århusgade 97, Vardegade 3-15,Strandboulevarden 108 ,

Frederiksberg 15.400 3,30% 14.816

Vordingborggade 80-82 København 108.500 2,20% 125.268

Smakkegårsvej 133-137 Gentofte 45.600 2,60% 68.897

Jægersborgvej 68-78

Roskildevej 185 A-B, Vestervangsvej 2 A - 6 B, Valby

Lyngby-Tårbæk 45.600 2,60% 43.707

Langgade 258-260 København 43.600 2,80% 47.233

Himmerlandsvej 2 A og B, Vensysselvej 8-10 København 27.350 1,90% 20.639

Strandgade 27 C København 24.800 2,95% 28.427

Nyvej 8 A og B, 10 A og B Frederiksberg 71.000 1,20% 79.567

BEBOELSESEJENDOMME

IALT 2.545.136 2.595.427

Erhvervsejendomme

Nørre Voldgade 94-96 København K 68.000 5,25% 75.864

Nørre Voldgade 29, Gothersgade 129 København K 98.000 5,65% 63.010

Læderstræde 11 København K 41.550 4,15% 36.601

Maison Danice (ferielejligheder) Nice, Frankrig – – 5.333

Gothersgade 135 København K 93.000 4,00% 64.624

Gothersgade 137 København K 85.000 3,85% 58.191

ERHVERVSEJENDOMME

I ALT 385.550 303.623

EJENDOMME I ALT 2.930.686 2.899.050

49


50

Forklarende tekster til nøgletallene

i femårsoversigten

Afkastnøgletal

Indledning. Afkastnøgletallene viser pensionskassens

afkast på investeringerne af

aktiverne efter afholdelse af investeringsomkostninger,

og giver derfor et mål for

det investeringsafkast, der er til rådighed

for medlemmerne og egenkapitalen.

Afkastnøgletallene er beregnet som pengevægtede

afkast, som udtrykker den

faktiske forrentning som er opnået i perioden,

inklusive afkastet på nettoindbetalingerne

i perioden. Det pengevægtede

afkast beregnes som det opnåede afkast i

kroner over perioden i forhold til den gennemsnitligt

investerede kapital, hvor der

tages hensyn til den tidsmæssige placering

af ind- og udbetalingerne i perioden.

Afkast før pensionsafkastskatte. Viser afkastet

før pensionsafkastskat målt i procent af

den gennemsnitligt investerede kapital,

opgjort til markedsværdi.

Afkast efter pensionsafkastskat. Viser afkastet

efter pensionsafkastskat målt i procent af

den gennemsnitligt investerede kapital,

opgjort til markedsværdi.

Omkostnings- og resultatnøgletal

Indledning. Omkostningsnøgletallene viser

pensionskassens afholdte omkostninger

til administration, medens resultatnøgletallet

risikoresultatet beskriver forskellen

mellem de opkrævede bidrag til risisikodækning

og de afholdte omkostninger til

risikodækning og risikobonus.

Omkostningsprocent af medlemsbidrag. Viser

omkostningerne målt i forhold til årets

medlemsbidrag. Herved vises, hvor stor

en del af medlemsbidragene der skulle

anvendes til administration, hvis dette var

den eneste kilde til omkostningsdækning.

Omkostningsprocent af hensættelser. Viser

omkostningerne målt i forhold til summen

af de retrospektive hensættelser.

Herved vises, hvor meget pensionskassens

forrentningsevne ville blive nedsat, hvis

afkastet var den eneste kilde til omkostningsdækning.

Omkostninger per medlem. Viser det bidrag

til omkostninger, som hver medlem ville

betale, hvis omkostningerne blev fordelt

ligeligt blandt dem.

Omkostningsresultat. Viser resultatet på

omkostningsregnskabet. Omkostningsregnskabet

fremkommer som opkrævede

bidrag til omkostningsdækning med fradrag

af afholdte omkostninger og eventuel

omkostningsbonus (overskuddet kan leveres

tilbage til medlemmerne som bonus).

Overskuddet på omkostningsregnskabet

bliver målt i forhold summen af de retrospektive

hensættelser.

Risikoresultatet. Viser overskuddet på risikoregnskabet

målt i forhold til summen af de

retro-spektive hensættelser. Herved vises,

hvor meget pensionskassens forrentningsevne

kunne forøges, hvis hele risikoresultatet

anvendes til bonus. Risiko-resultatet

udtrykker ikke noget om prisen på risikodækning

i pensionskassen og heller ikke,

om de forsikrede har været udsat for flere

eller færre dødsfald og invaliditet end en

normal gruppe af forsikrede.

Konsolideringsnøgletal

Bonusgrad. Viser størrelsen af det kollektive

bonuspotentiale målt i forhold til summen

af de retrospektive hensættelser.

Medlemskapitalgrad. Udtrykker størrelsen af

særlige bonushensættelser og medlemskonti

i forhold til de retrospektive hensættelser.

Egenkapitalgrad. Viser størrelsen af egenkapitalen

tillagt eventuelle efterstillede

kapitalindskud i forhold til summen af de

retrospektive hensættelser.

Overdækningsgrad. Viser overdækningen

– det vil sige basiskapitalen fratrukket solvensmargen

– i forhold til summen af de

retrospektive hensættelser.

Solvensdækning. Viser basiskapitalen målt i

forhold til solvensmargen.

Forrentningsnøgletal

Indledning. Forrentningsnøgletallene viser

den forrentning (afkast i forhold til kapitalandel)

som pensionskassens medlemmer

eventuelle kapitalindskydere og egenkapitalen

har opnået.

Forrentningsnøgletallene er som – afkastnøgletallene

– beregnet som pengevægtede

afkast.

Egenkapitalforrentning før skat. Viser årets

resultat før skat i forhold til den gennemsnitlige

egenkapital.

Egenkapitalforrentning efter skat. Viser årets

resultat efter skat i forhold til den gennemsnitlige

egenkapital.

Forrentning af de pensionsmæssige hensættelser

før skat. Viser den samlede forrentning

før skat – beregnet som ændringen i de

pensionsmæssige hensættelser for aftaler

med ret til bonus korrigeret for den del af

pensionsafkastskatten der vedrører forannævnte

aftaler og bevægelser til og fra

den pensionsmæssige hensættelser som

følge af medlemsbidrag, pensioner og omkostninger

– til medlemmerne i forhold til

de gennemsnitlige pensionshensættelser.

Forrentning af medlemskonti før skat. Viser

den samlede forrentning før skat af medlemskonti

i forhold til den gennemsnitlige

saldo for medlemskonti.

Forretning af efterstillede kapitalindskud

før skat. Viser den samlede forrentning

før skat til efterstillede kapitalindskud i

forhold til den gennemsnitlige saldo for

efterstillede kapitalindskud.

Forrentning af særlige bonushensættelser af

type A før skat. Viser den samlede forrentning

før skat til særlige bonushensættelser

af type A i forhold til den gennemsnitlige

saldo før særlige bonushensættelser af

type A.

Forrentning af særlige bonushensættelser af

type B før skat. Viser den samlede forrentning

før skat til særlige bonushensættelser

af type B i forhold til den gennemsnitlige

saldo før særlige bonushensættelser af

type B.


Ordliste

Aktuar er en forsikringsmatematiker. Pensi-

onskassens ansvarshavende aktuar er ansvarlig

overfor Finanstilsynet for opgørelsen

af de pensionsmæssige hensættelser.

Associerede virksomheder er virksomheder,

som pensionskassen har en varig tilknytning

til, og hvori pensionskassen ejer mellem

20% og 50% af selskabskapitalen.

Basiskapital er det samme som pensionskassens

egenkapital. Basiskapitalen skal

som minimum være af samme størrelse

som pensionskassens solvensmargen, jf.

nedenfor.

Bonus er et beløb, hvormed pensionskassen

forøger medlemmernes pension udover

det anmeldte grundlag

Bonuspotentiale på fremtidige medlemsbidrag.

Er forpligtelsen til at yde bonus

vedrørende de aftalte endnu ikke forfaldne

præmier.

Bonuspotentiale på hvilende pensioner. Er

forpligtelsen til at yde bonus på vedrørende

allerede indbetalte medlemsbidrag

m.v.

Dagsværdi er et udtryk for et aktivs forventede

salgspris på en given dato. Typisk

børskursværdi

Dattervirksomheder er virksomheder, som

pensionskassen har en varig tilknytning

til, og hvori pensionskassen ejer mere end

50% af selskabskapitalen eller flertallet af

stemmerne.

Eliminering er tilbageførsel af interne transaktioner

og udligning af interne tilgodehavender,

gældsposter og aktiebesiddelser

mellem koncernselskaber i forbindelse

med udarbejdelse af et koncernregnskab.

Erstatningshensættelser. Er et skøn over pensionsydelser

for endnu ikke anmeldte pensionsbegivenheder,

der ville være forfaldne

i regnskabsåret, hvis sagen havde været

anmeldt og færdigbehandlet.

Eventualforpligtelser er forpligtelser, hvor der

er tvivl om både forpligtelsens størrelse

og om et eventuelt betalingstidspunkt,

f.eks. i forbindelse med sager, der ikke er

afsluttet.

Friholdelsesbrøk er et udtryk for forholdet

mellem reserver friholdt for PAL (reserver

fra før 1983) og pensionskassens samlede

passiver.

Garanterede ydelser. Er forpligtelser til at betale

ydelser beregnet ud fra det anmeldte

grundlag.

Grundlagsrente. Pensionskassen er forpligtet

til at oplyse hvor stor pensionen bliver,

hvis den beregnes ved anvendelse af

grundlagsrenten. Finanstilsynet fastsætter

den øvre grænse for, hvor høj en grundlagsrente,

der må anvendes, p.t. 2%.

Grundkapital er den del af egenkapitalen,

der primært anvendes til dækning af det

lovpligtige solvensmargenkrav.

Hensættelser er forpligtelser påtaget enten

i regnskabsåret eller tidligere år, hvor

forpligtelsens størrelse eller betalingstidspunktet

endnu ikke er kendt.

Indre værdi er den kursværdi, der svarer til

forholdet mellem et selskabs egenkapital,

og den ansvarlige selskabskapital.

Investeringsaktiver er pensionskassens investeringer

i ejendomme, værdipapirer.

Kapitalandele er andele af selskabskapitaler,

f.eks. aktier og anparter.

Kapitalinteresser er kapitalandele i dattervirksomheder

og associerede virksomheder.

Kollektivt bonuspotentiale er midler der er

afsat til bonus, men som endnu ikke er

fordelt til de enkelte medlemmer.

Koncernregnskab er et fælles regnskab, der

viser pensionskassens og dattervirksomhedernes

samlede aktiviteter og formueforhold.

Konsolidering er en sammenlægning af pensionskassens

og dattervirksomhedernes

regnskaber med udligning (eliminering) af

interne mellemværender m.v.

Kontorente er den samlede forrentning

(grundlagsrente og bonus) af medlemmernes

opsparing. Kontorente fastsættes en

gang årligt efter årets afslutning og anvendes

til fremregning af pensionerne.

Pensionsmæssige hensættelser er aktuarens

samlede opgørelse af pensionskassens forpligtelser

over for medlemmerne.

Periodeafgrænsningsposter optræder i

balancen såvel under aktiver som under

passiver. Som aktiv repræsenterer periodeafgrænsningsposter

forudbetalte omkostninger,

mens periodeafgrænsningsposter

under passiverne udgør modtagne forudbetalinger.

Pensionsafkastskat er en skat på pensionskassens

afkast af bestemte (afgiftspligtige)

aktiver.

Registrerede aktiver er aktiver, som ved

særskilt registrering, er udskilt til dækning

af pensionskassens forpligtelser over for

medlemmerne.

Retrospektiv hensættelse Indbetalte medlemsbidrag

med fradrag af udbetalte ydelser,

betaling af omkostninger, regulering

for risiko og med tillæg af tilskrevet rente

m.v.

51


52

Risikooverskud er det overskud som frem-

kommer ved, at der i årets løb konstateres

færre pensionstilfælde end forudsat i det

tekniske grundlag.

Sikkerhedsstillelser kan f.eks. bestå i en bankgaranti

eller pantsætning af et aktiv. Sikkerhedsstillelser

skal anføres i en note til

regnskabet til oplysning for blandt andre

eventuelle kreditgivere.

Solvensmargen er et minimumskrav til pensionskassens

egenkapital og beregnes med

udgangspunkt i pensionshensættelserne.

Særlige bonushensættelser. Er bonusforpligtelser,

der opfylder kriterierne for at kunne

medregnes i babsiskapitalen

Teknisk resultat. Angiver summen af indtægter

og udgifter vedrørende pensionsvirksomhed

med tillæg af en beregnet

forrentning af de gennemsnitlige pensionsmæssige

hensættelser (fastsættes ud

fra en forholdsmæssig fordeling af årets

investeringsafkast på henholdsvis egenkapital

og pensionsmæssige hensættelser).

Unitlink pensioner. Er en betegnelse for for

pensioner, hvor der er en direkte forbindelse

mellem kontorenten og afkastet af

de aktiver, som er knyttet til pensionen.

I JØP tilskrives Unitlink pensioner det

faktiske afkast af investeringerne efter

omkostninger.

Unoteret aktie er en aktie, som ikke er genstand

for notering på en fondsbørs.

Værdiregulering er et udtryk for op- eller nedskrivning

af et aktivs værdi ved anvendelse

af de beskrevne værdiansættelsesprincipper.


Levende klumme

Juristernes og Økonomernes

Pensionskasse

Gl. Kongevej 11

1610 København V

Telefon: 33 95 99 00

Fax: 33 95 99 90

joep@joep.dk

www.joep.dk

CVR-nr. 19676889

More magazines by this user
Similar magazines