Kirkeblad Marts April Maj 2012 - Snejbjerg Kirke

snejbjergkirke.dk

Kirkeblad Marts April Maj 2012 - Snejbjerg Kirke

2martS

april

maj

2012

FOlkekirkeNS NØdHJÆlP

SOGNeiNdSaMliNG

kirkebladet

Snejbjerg · StudSgård · haunStrup

blaNdt SPedalSke

i baNGladeSH

kirke til kirke PrOJekt

kONFirMaNder 2012


2

kirkelige adreSSer

SognepræSter:

Christian Poulsen

[97 16 11 22] cpo@km.dk

Snejbjerg Hovedgade 2.

Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Træffes efter aftale. Mandag fri.

Mona Kjær Nielsen [97 16 42 33]

mokn@km.dk el. minipc-mona@live.dk

Munkgårdkvarteret 244.

Træffes bedst onsdag og torsdag 08:00-09:00.

Mandag fri.

Sekretær:

Mette Winther Hansen

[97 16 11 22] mwh@km.dk

Henvendelse vedr. fødsels- og dødsanmeldelse

samt navneændring

mandag og onsdag 10:00-13:00

samt fredag 08:00-12:00.

Snejbjerg Kirkekontor,

Snejbjerg Hovedgade 2.

Henvendelse om kirkelige handlinger sker

direkte til den præst, der har gudstjenesten

den kommende søndag.

gravere:

Snejbjerg: Herning Kirkegårde

[97 12 05 11] mandag-torsdag

09:00-15:30 samt fredag 09:00-14:00.

Studsgård: Jenny Skovgaard Jensen

[97 16 44 42] mandag-fredag 08:00-09:00.

[Privat 97 13 18 31]

Haunstrup: Erik Najbjerg Christensen

[97 16 81 23 / 20 83 09 91]

Sognemedhjælper:

Snejbjerg: Helene Krüger

[97 16 20 63] helene@snejbjergkirke.dk

organiSter:

Snejbjerg: Sara Christoffanini Lodahl

[40 37 23 57] sara@snejbjergkirke.dk

Studsgård: Jane Madsen [22 37 66 47]

Haunstrup: Anne Lise Bak [97 13 70 92]

kirketjener:

Snejbjerg: Britta Møller

[20 31 18 68] 09:00-11:00. Mandag fri.

kirkeSangere:

Snejbjerg: Hanne Hersbo [97 12 68 02]

Studsgård: Sølja Sunddal Pedersen

[60 12 24 93]

Haunstrup: Peter Thurlow-Mikkelsen

[97 11 98 86]

menighedSrådSmøder

Snejbjerg: 13. marts kl. 18:30 – 17. april kl. 19:00 – 15. maj

kl. 18:30 i Kirkely.

Studsgård: 15. marts kl. 19:00 i Kirkehuset – 17. april kl. 19:00

i Kirkely – 16. maj kl. 19:00 i Kirkehuset.

Haunstrup: 20. marts kl. 20:00 i Kirkehuset – 17. april kl. 19:00

i Kirkely – 22. maj kl. 19:30 i Kirkehuset.

kirkebil Snejbjerg

Bestiller du hos Taxa på tlf. [97 12 07 77] senest kl. 09:00.

Vil du ikke køres hjem lige efter gudstjenesten, siger du det til

chaufføren under turen til kirken. De kr. 10,-, som turen koster,

skal du betale til kirketjeneren.

Sognet

på nettet

Snejbjerg:

www.snejbjergkirke.dk

snejbjerg.sogn@km.dk

Studsgård: www.sogn.dk

Haunstrup: www.sogn.dk

kirkely Snejbjerg

Kontorets telefon:

[97 16 20 63]

En mulighed for anonym

samtale ml. kl. 21:00 – 03:00

på telefon 70 120 110

menighedSrådene

kirkebladet

redaktør:

Peder Albæk

Engbjerg 154

[97 16 21 87 / 41 42 21 87]

be.pe.albaek@dlgmail.dk

modtager stof til bladet.

deadline:

Deadline for næste blad er

den 25. april.

Næste nummer fortæller

om arrangementer fra

1. juni til 31. august.

udgivere:

Snejbjerg, Studsgård

og Haunstrup

Menighedsråd

layout og tryk:

Videbæk Bogtrykkeri

oplag: 2.485 stk.

Snejbjerg:

Gert-Oluf Schwarz Lausten (fmd.) [97 16 13 03] gosl@post10.tele.dk

Robert Vandahl (kirkeværge) [97 16 17 13]

StudSgård:

Steen Birger Bækgaard (fmd.) [97 16 42 03] esbaekgaard@gmail.dk

Ole Gaardbo Hansen (kirkeværge)[97 16 40 20]

haunStrup:

Erich Sode Fuglsbjerg (fmd.) [97 16 17 12] esrf@email.dk

Evald Videbæk (kirkeværge) [97 16 14 19]


kirke til kirke projekt

Kirke til Kirke projektet er et samarbejde mellem

menighedsrådene i Herning Nordre- og Søndre

provstier og Ikast-Brande provsti, der har til formål

at sætte fokus på Folkekirkens mission.

Hver morgen

mødes de

ansatte til

andagt

I 3 år har der været et samarbejde med Mission

Afrika, hvor fokusset særligt har været rettet

mod Nigeria. Bestyrelsen for Kirke til Kirke

projektet har valgt at udvide antallet af samarbejdspartnere,

således at der nu er 6 missionsselskaber.

(Mission Afrika, Afrika In Touch,

Brødremenighedens Danske Mission, Danmission,

Dansk Ethioper Mission og Spedalskheds-

missionen). Tanken er, at menighedsrådene, som

i Snejbjerg, Studsgård og Haunstrup har gjort,

siger til sig selv: Vi er kirke her på dette sted,

men vi er også en del af en større sammenhæng,

den universelle kirke. Som kristen kirke må vi

aldrig isolere os, have nok i os selv, det er imod

kristendommens væsen. Vi må dele vores tro,

håb og kærlighed, og det sprænger grænser.

Når det hedder Kirke til Kirke projekt, skyldes

det, at inspiration og engagement gerne skulle

være gensidig. Og det er faktisk nyt. I 1000 år

har Europa været kristent og derfor været inspirationskilde

for nye kirker i verden. Men i takt

med Europas sekularisering og kristning af Afrika

og Asien er situationen blevet en anden. Vi

har meget, vi gensidigt kan inspirere hinanden

med. Det vil jeg nu give nogle eksempler på.

Jeg oplevede, at vores besøg i Bangladesh var en

opmuntring for de spedalske og dem, som arbejder

for dem. Det, at vi var rejst den lange vej for

at høre om deres vilkår og arbejde, gav dem håb.

De blev bekræftet i, at de ikke er glemt, at de ikke

er alene i deres kamp mod spedalskheden, og at

der er folk i verden, som godt vil hjælpe dem.

I Bangladesh er under 1% kristne. Derfor var

det en særlig oplevelse at besøge en helt ny menighed.

To måneder før vi ankom, var 18 familier

blevet døbt. Det var en berigelse for os alle

at fejre gudstjeneste sammen. Tænk, at så mange

var kommet til tro.

For det tredje: Spedalskhedsmissionens arbejde

begyndte i 1947, fordi Kristi kærlighed til et

menneske blev et kald til at gøre noget for andre

mennesker. I begyndelsen var det primært sygeplejersker,

der blev ansat. Og de havde nok at tage

fat på, for der var mange spedalske. Hvis de ville,

kunne de ”drukne” i arbejdet, men de glemte ikke

kilden til deres kald. 65 år efter arbejdets opstart

er udgangspunktet fortsat ikke glemt. Hver morgen

mødes alle ansatte til andagt, hvor de læser i

Bibelen, beder, synger og deler glæder og bekymringer

med hinanden. Det er fundamentet for

deres arbejde. Fra andagten går de ud til deres

opgaver med at lindre, støtte og rejse penge til

spedalske, så de kan få et værdigt liv. Det fik mig

til at tænke på, hvad er udgangspunktet for mit

arbejde? Det spørgsmål vil jeg række videre til

dig. - Hvad er udgangspunktet for dit arbejde?

Se, de tre oplevelser er eksempler på, hvad Kirke

til Kirke projektet bl.a. går ud på!

Mona Kjær Nielsen

3


4

kirke til kirke

blandt spedalske i bangladesh

En tidligere missionær, en

præst på studieorlov, to pårørende

til Spedalskhedsmissionen

(TLM)’s tidligere kontorleder

og tre nysgerrige fol kekir-

kemedlemmer tog i november

til Bangladesh for at besøge

nogle af TLM’s projekter.

Bangladesh er delta-landet øst

for Indien ca. 3½ gange større

end Danmark med over 160

mil. indbyggere, hvoraf de fleste

er moderate muslimer, et

stort mindretal hinduer og en

minoritet på ca. 650.000 kristne.

Heraf er 300.000 katolikker

og 350.000 protestanter. Fælles

for dem alle er, at de bor i et af verdens fattigste lande,

hvor de store udfordringer er befolkningstilvækst og

udbredt korruption.

de vigtigSte opgaver

Spedalskhed er en bakterie, der smitter ved dråbeinfektion

og angriber nerverne, så der opstår følelsesløshed,

der er årsag til betændte sår. Den er især ud-

Værter og gæster på

DBLM i Nilphamari.

Trods sygdom fik

vi utallige smil

bredt blandt fattige, og det er også

her overtroen er størst, så TLM’s

opgave er: 1) at finde de spedalske,

der i skam og uvidenhed skjuler sig,

2) at give medicinsk behandling, der

standser sygdommens udvikling, 3)

at foretage operationer, hvor det er

muligt at genoprette førlighed eller

nødvendigt at amputere, 4) at genoptræne

og lære patienterne at pleje

skaderne, 5) at hjælpe med uddannelse

og kapital, så de kan forsørge

sig selv, 6) at lære dem om deres rettigheder,

så de kan komme tilbage

og leve et værdigt liv i familie og

samfund.

overvældet af nye indtryk

Vi landede en tidlig morgen i ca. 20° varme, der op ad

dagen steg til næsten 30°. Tækkeligt klædte gik vi ud i

Dhaka (hovedstaden), hvor lyde, lugte og mange

synsindtryk overvældede os. Fly drønede med mellemrum

ind over bydelen. Togene tudede hver gang,

de passerede overskæringen for at advare dem, der

opholdt sig på skinnerne. Busser, lastbiler, motorcykler

og andre motoriserede dyttede i et væk i en stadig

kamp om pladsen på vejene. Udstødningsos blandede

sig med mados fra små spisesteder og affald, som flød.

På de ujævne fortove myldrede det med mennesker.

Handlende stod med deres varer. Handicappede tiggere

lå, så vi ikke kunne undgå at se og høre deres bøn

om almisse.

mødet med patienterne

Vi blev kørt igennem slummen til et regeringshospital,

hvor TLM har et lille kontor. Her blev vi præsenteret

for spedalske patienter, som viste deres angrebne

hud og forkrøblede lemmer frem. Vi fik et lille

indblik i arbejdsgangen med undersøgelse, journalføring,

medicinering og kontrol.


En køretur i venstre side af vejen til den

nordvestlige del af landet var speciel,

men også smuk, idet vi så landet i alle

de grønne og gyldne nuancer, som tegnes

af de mange rismarker. Kun en elefant

midt på vejen forsøgte at hindre os

i at nå frem. Andre var blevet stoppet

af uheld. Et par busser var kørt af vejen,

én med fladklemt tag til følge,

mens nogle holdt midt på kørebanen,

hvor de blev repareret.

De følgende dage blev vi vist rundt på

DBLM (Danish Bangladesh Leprosy

Mission), som er hospitalet, hvor de

fleste operationer udføres. Vi besøgte

flere selvhjælpsgrupper, som administrerer penge, der

er stillet til rådighed. De lånes ud til tidligere patienter,

der har brug for midler til at starte en virksomhed.

De beslutter selv, hvilke ideer de anser for gode og

inddriver lånene med renter. Vi besøgte enkeltpersoner,

f.eks. en mand, der havde startet en lille træhandel,

og institutioner, bl.a. et hjem for enlige mødre,

der var smidt ud af familien.

kongeSlot og hindutempel

Som afveksling i mødet med de mange spedalske så vi

en buddhistisk klosterruin, et hindutempel midt i et

hektisk festival-

Mødet med hver

enkelt person

gjorde indtryk

miljø med masser

af boder og et

tidligere kongeslot

med en arkæologisksamling,

der viste, at

landet har en rig

historie forud

for tiden som

engelsk koloni.

Der blev også

tid at besøge lutherskemenigheder,

en af dem

helt ny ude i en

landsby.

Studietur 2011

Vi besøgte flere

selvhjælpsgrupper

Den bestod af 18 familier, som var blevet døbt 2 måneder

tidligere. Her fik vi både prædiken af en evangelist,

solosang af en dreng, velsignelse af en præst

m.m. Vi kvitterede ved at synge en julesalme, og så

måtte vi acceptere, at det ikke kun var os, der tog billeder,

for alle, der havde en mobiltelefon (og det er

mange!), fangede os.

kuglerne hvinede forbi

Også i den sydøstlige del af landet besøgte vi et hospital

og så boliger bygget til spedalske, hvis familier ikke

vil have dem hjem, selvom de er færdigbehandlet.

Farverige personer fremviste stolt, hvad de havde sat i

gang med støtte fra TLM, bl.a. en kvinde, der havde

lejet nogle få m 2 i junglen, hvor hun dyrkede gurkemeje,

mens kuglerne hvinede forbi på det nærliggende

militære skydeanlæg.

Overalt blev vi mødt med venlighed, gæstfrihed,

blomster, frugt og te med masser af sukker og mælk.

Hver enkelt person, problem og projekt gjorde indtryk.

Den alvorlige lidelse til trods fik vi utallige smil

fra patienter og personale. Der var tid til sjov og brug

for eftertænksomhed. Det er imponerende, hvad denne

kristne organisation med engagerede ansatte formår,

men den er afhængig af, at vi bakker den op med

både forbøn og midler. For os blev studieturen med

Kirke til Kirke' projektet et uforglemmeligt møde

’Menneske til Menneske’.

Martha Kombak

5


6

Studsgård Kirke

søndag den 29. april kl. 10:30

• Jakob Kristensen, Ørneborgvej 14

• Daniel Thorsøe Bak, Snejbjergvej 28

• Peter Gaarsdal Bøjgaard, Bjerggårdvej 3

• Janne Thornfeldt Hansen, Mergelsigvej 2

• Kristine Hammerstoft Hansen,

Tanderupkærvej 30

• Sidsel Hammerstoft Hansen,

Tanderupkærvej 30

• Mira Cecilie Ussing Knudsen, Fælledvej 3

• Nikolaj Sanggård Kristensen, Palleshøj 9

• Simon Relund Poulsen

• Patrick Bech Henriksen, Voldsgårdvej 28

Snejbjerg Kirke

lørdag den 5. maj kl. 11:00

• Kasper Beck Pedersen, Stenbjergkvarteret 45

• Rasmus Sørensen, Solskovvej 3

• Helle Henning Andersen, Solbjerg 46

• Rasmus Bjerregård,

Munkgårdkvarteret 243

• Laura Staunsbjerg Bøggild,

Stenbjergkvarteret 47

• Jacob Christiansen, Munkgårdkvarteret 313

• Simone Isager Frandsen, Sydgaden 36

• Sara Emilie Hauge Gram, Drejet 74

• Noah Thordal Jørgensen, Agerbjerg 90

• Trine Kongsgaard Knudsen,

Agerbjerg 86

• Sarah Thalund Madsen, Gødstrupvej 18C

• Niklas Maldal, Sydgaden 45

• Andreas Tovgaard, Syrenparken 5

• Jakob Kjær Nielsen,

Munkgårdkvarteret 244

• Caroline Risom, Nr. Tanderupvej 13

• Simon Rønnow, Snejbjergvej 33

• Philip Alexander Thomsen, Tothøjvej 9

• Amalie MärcherThuesen, Rughaven 17

kONFirMaNder 2012

Snejbjerg Kirke

søndag den 6. maj kl. 10:30

• Mads Ahle Agersnap, Munkgårdkvarteret 351

• Lasse Nørup Bentsen, Stenbjergkvarteret 22

• Thomas Bækgaard Buur, Engbjerg 32

• Lasse Hager, Tolstedparken 225, 2. th

• Emil Hvid Hodel, Stenbjergkvarteret 27

• Emilie Vejlbjerg Jensen, Agerbjerg 25

• Kasper Øvig Jepsen, Munkgårdkvarteret 183

• Kristians Ansis Kalnins, Hørmarken 28

• Cecilie Staugaard Kirkeby, Skolesvinget 31

• Kamilla Østergaard Kristensen, Agerbjerg 49

• Ea Sofie Leerhøy, Nordgaden 53

• Emma Facius Lægsgaard,

Munkgårdkvarteret 293

• Iben Søndergaard Madsen, Agerbjerg 76

• Helena Skjødt Nielsen, Sønder Alle 3

• Simon Mølby Nørgaard, Studsgårdvej 31

• Dan Veje Nordstjerne Olsen,

Sønderagervej 62, 2. th

• Mikkel Schjøtt Pedersen, Gødstrupvej 92

• Emma Kirstine Rasmussen, Fonvadvej 7

• Rikke Patuel Svendsen, Stenbjergkvarteret 32

• Alexander Brantlov Villemann,

Vestervangen 14

Haunstrup Kirke

søndag den 6. maj kl. 10:30

• Julie Damkjær Højlund, Skibbildvej 11

Maja Lykke Clemmensen

• Anna Bak Mikkelsen, Tothøjvej 14

Konfirmationstelegrammer:

Telegrammer kan afleveres i våbenhuset – og for

Snejbjergs vedkommende i Kirkely – 1 time før

gudstjenesten. Menighedsrådsmedlemmer vil

sortere dem under gudstjenesten, og konfirmanden

kan afhente dem efter hver gudstjeneste.


arraNGeMeNter

Snejbjerg · StudSgård · haunStrup

kampen mod sult fortsætter

Søndag den 4. marts sender Snejbjerg, Studsgård og

Haunstrup kirkesogne igen frivillige indsamlere ud

for at hjælpe til med at bekæmpe sulten i de fattige

lande i forbindelse med Folkekirkens Nødhjælps årlige

sogneindsamling.

Sult er det mest ekstreme udtryk for fattigdom og et

overgreb mod menneskers grundlæggende ret til

mad og et værdigt liv. Folkekirkens Nødhjælp bekæmper

årsagerne til sult med akut nødhjælp, langsigtet

udviklingshjælp og ved at arbejde for menneskers

ret til at leve i værdighed og uden sult på både

lokalt og internationalt plan.

Det arbejde vil vi i vore 3 kirkesogne og flere end

1300 andre sogne i Danmark støtte sammen med ca.

20.000 frivillige indsamlere, når vi går på gaden for at

samle ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde med at

bekæmpe sulten.

Det nytter at hjælpe. Folkekirkens Nødhjælp arbejder

efter princippet hjælp til selvhjælp og arbejder med et

minimum af administration, således at mest muligt

går til nødhjælp.

bed for oS!

Uanset hvor man kommer på besøg i Bangladesh i

kristne sammenhænge, det være sig kirkelige, sociale,

undervisningsmæssige eller sundhedsmæssige, vil en

afskedshilsen ofte indeholde anmodningen: Bed for

os! Som almindelige folkekirkekristne kan det være

lidt svært at forholde sig til, for vi har som regel nok at

gøre med at få Fadervor bedt i de miljøer, vi færdes i.

I et land, hvor man har en forestilling om, at Vesten

’flyder med mælk og honning’, er det svært at lade være

med at spørge om vores hjælp. Men mange holder sig

tilbage for at bede om økonomisk bistand, og antyder i

stedet deres håb om støtte ved at bede: Bed for os!

meld dig allerede

nu som indsamler

Snejbjerg: Anna Lausten, [97 16 13 03]

eller gosl@post10.tele.dk

Mødested: Kirkely kl. 10:00. Der serveres en

let frokost efter indsamlingen.

Studsgård: Søren Riis Eriksen, [30 66 02 80]

eller se@hestlund.dk

Mødested: Kirkehuset ved Studsgård Kirke

kl. 13:30. Vi starter med kaffe og derefter

fordeling af ruter.

Haunstrup: Erich Sode Fuglsbjerg,

[97 16 17 12] [20 22 47 12] eller esrf@email.dk

Mødested: Kirkehuset ved Haunstrup Kirke

kl. 09:30. Vi starter med kaffe og rundstykker.

Der bliver givet en orientering, og vi samler ind.

Vi bliver anset

for kristne brødre

og søstre (hvilket

vi også er!),

og derfor er det naturligt

for dem at bede os om at deltage i bønnen for

hinanden. For her hos dem er bøn så naturligt som at

trække vejret.

Når jeg rejser hjem efter et par uger med fællesskab

blandt kristne venner i dette fattige land, er min bøn

til dem også: Bed for os i Danmark. Også vi har brug

for forbønnen! Martha Kombak

7


8

arraNGeMeNter

Snejbjerg · StudSgård · haunStrup

retræte på hellig kors kloster

Den 1. og 2. juni - tjek: www.helligkorskloster.dk

Stilhed, fordybelse, pilgrimsvandring, tidebønner, fællesspisning

og kaffe er ingredienserne i et døgns tilbagetrækning

til heden ved Dejbjerg. Mulighed for ankomst

fredag eftermiddag fra kl. 16:00-17:15.

Afrejse lørdag efter tidebøn kl. 21:30. Pris: kr. 200,00.

Der er 17 enkeltværelser og 8 dobbeltværelser.

Medbring: Sengelinned,

håndklæde, hjemmesko,

vandresko og bibel. Vi hjælper

hinanden med det praktiske.

Tilmelding til mokn@km.dk

senest fredag den 25. maj.

konfirmandfest

Hvornår? Torsdag den 10. maj kl. 19:00.

Hvor? I Studsgård Minihal.

For hvem? Årets konfirmander, deres forældre, søskende og alle,

der vil være med til at feste sammen med dem.

Hvad skal der ske? Vi får besøg af tryllekunstner

og teolog Jørgen Johansen,

der vil optræde med

en forestilling, han kal -

der ”Shusi og Leo”.

Vi skal have noget

lækkert at spise.

Præsterne vil have konfirmationsbilleder

med.

Menighedsrådene

Jørgen

Johansen

tryller

Hellig Kors

Kloster ved

Dejbjerg

provstivolontør

søges

Er du ung, og vil du gerne

have spændende udfordringer,

så er der brug for dig

som provstivolontør i Kirke

til Kirke samarbejdet.

Kirke til Kirke er et samarbejdsprojekt

i Herning Nordre

Provsti, Herning Søndre

Provsti og Ikast-Brande Provsti.

Ansættelsen vil være fra

september 2012 til april 2013

med 3 mdr. på en missionsstation

og 3 mdrs. undervisning

og møder i de 3 nævnte

provstier.

Nærmere oplysninger kan fås

hos koordinator Jens Kr. Egedal

[97 20 91 75] senest 1. maj.


ØrNeNeS Side

En gæst havde bytte rundt på bogstaverne på skiltene i Zoologisk Have. Kan du hjælpe dyrepasseren

med at finde ud af, hvad det er for nogen dyr ved at sætte bogstaverne rigtigt sammen?

TANLEFE __________________________________________________

STOFHELD _________________________________________________

NOSENHÆR _______________________________________________

FAGRI _____________________________________________________

PALEROD _________________________________________________

Vinderen fra kirkebladet nr. 1:

Hanna Kibsgård,

Fjelstervangvej 24,

Haunstrup

Aflever løsningen i kassen i Kirkely/kirken med dit navn og adresse senest søndag den 15. april efter guds-

tjenesten, hvorefter der trækkes lod om et gavekort på 250 kr. til Blå Kors butikken.

Vinderen får personlig besked, men offentliggøres også i kirkeblad nr. 3.

Navn: ______________________________________________________________________________

Adresse: ____________________________________________________________________________

når læsset vælter

Det var en tidlig morgen i Chittagong Hill Tracts i det

sydøstlige Bangladesh. En lastbil med ladet fyldt med

landarbejdere var på vej til en arbejdsplads, da den

væltede. Når man har læst lidt i lokale aviser om de

mange færdselsuheld og selv har siddet i en bil og

iagttaget den til tider sindsoprivende kørsel med hasarderede

overhalinger, kan man sagtens forestille sig,

hvad der sker, hvis en bil kommer for langt ud i rabatten

og vælter ud på en mark eller ned i vand.

En af landarbejderne fik et ben i klemme ved uheldet,

så det brækkede, og han var efterfølgende uarbejdsdygtig.

Men familien skulle stadig have til de daglige

fornødenheder, så via en af TLM’s selvhjælpsgrupper

fik han som handicappet et lån, der gjorde ham i

stand til at starte en lille café op.

Det ses ikke umiddelbart, hvor handicappet han er,

men nu er han sin egen herre, selvom stedet kun er

afskærmet med

blikplader og plastik.

Han kan arbejde

og forsørge

sin familie, så

han er ikke henvist

til en fornedrettilværelse

som tigger.

TILLYKKE

Sønnen var noget

betuttet over

vores besøg

Hans lille søn

var noget betuttet

over vores

besøg, men hvor er han heldig, at hans far overlevede

og nu kan være sammen med ham dagen lang. Ved

TLM’s støtte fik en familie hjælp til at rejse sig, efter at

deres verden var væltet og vendt op og ned.

Martha Kombak

9


10

Snejbjerg

Nyt Fra SNeJbJerG

menighedsrådets protokol

• Da det har vist sig, at indeklimaet i præsteboli-

gen i Munkgårdkvarteret er dårligt, arbejdes

der med en plan om en forbedring af samme.

Kirken har fået fremstillet en ny mobil-hylde

til salmebøger.

• På opslagstavlen i Kirkely vil man kunne se

tegninger af en evt. udvidelse af Kirkely, som i

november blev princip-godkendt af menighedsrådet.

• Der er blevet udført reparationer af kloakledningerne

på parkeringspladsen syd for kirken,

som har skabt en del gener. Ligeledes har

fjernvarmeværket brugt parkeringspladsen til

oplagring af deres materialer under udførelsen

af ledningsarbejdet.

• I kirken har det nye el og it-system givet en del

problemer. Vi håber på en snarlig løsning.

• Menighedsrådet har genvalgt følgende:

Menighedsrådsformand

Gert-Oluf Schwarz Lausten

Næstformand Hanne Thalund

Kasserer Jens Kirkeby

Kontaktperson Irene Bak

Kirkeværge Robert Vandahl

Alle valg gælder 1 år.

Sognemedhjælperen fortæller

Foråret er skudt i gang, og der er igen daglige tilbud

og aktiviteter for børn og voksne ved Snejbjerg Kirke.

De kendte aktiviteter i sognet som minikonfirmander,

babysalmesang, dagplejesang og spagettigudstjeneste

er i gang og har fået sine datoer for

foråret.

Men som noget nyt har jeg valgt at lave ”fortælletime”

for børnehaverne. Der vil komme en gruppe

børn hver gang, og vi skal sidde oppe foran i kirken,

hvor vi skal synge lidt og høre spændende bibelhistorier.

Udvalgte gange vil der være aktiviteter. Det

bliver sjovt og hyggeligt.

Jeg er også ved at planlægge børneteater i kirken. Jeg

og to andre sognemedhjælpere vil lave et større ar-

Indsamlede kollekter

Der er i året 2011 indsamlet

i alt kr. 27.883,00 til forskellige

organisationer. Tak!

Menighedsrådet

rangement for alle børn i børnehavealderen i hele

pastoratet. Datoen for dette arrangement er ikke

helt fastlagt i skrivende stund, men kontakt mig

gerne for at høre nærmere.

Det sidste tiltag er salmesang for demente. I samarbejde

med personalet på Rosenlund vil jeg starte salmesang

for dem, der ikke husker så meget mere, de

der bevæger sig mod demens og ind i glemslen. Det

bliver nogle rolige stunder med salmesang, lidt aktiviteter

og forhåbentlig nogle glimt af håb, liv og glæde.

Jeg glæder mig meget til dette samarbejde med

Rosenlunds personale og nærværet med de ældre.

Helene Krüger, sognemedhjælper ved Snejbjerg Kirke

[51 94 12 95] eller helene@snejbjergkirke.dk


arraNGeMeNter

Snejbjerg

Snejbjerg

forårsmarked i menighedshuset

Fredag den 30. marts

kl. 14:45 - 21:00

Efter velkomst og indledning ved

Chr. Poulsen åbner markedet med

salg af smukke blomsterdekorationer,

tombola med dejlige gevinster,

mini banko og lotteri med købmandskurve

m.m. Caféen tilbyder

kaffe, kage, frikadeller og kartoffelsalat.

Kl. 16:30 kommer Snejbjerg kirkekor

og synger v/organist Sara Christoffanini

Lodahl.

Derefter kan aftensmaden indtages,

men i pausen mellem kl. 19:00 og

20:00 får vi besøg af Arne og Rebekka

Grønne Kronborg med bopæl

i Holstebro. De har som nygifte

netop været udsendt som volontører af BDM til en

lille by kaldet Kipili, som ligger ved Tanganyika søen.

Arne er uddannet mekaniker, og Rebekka skal sammen

med andre medvolontører hjælpe på en førskole

påSkeaftenSang i Snejbjerg kirke

Torsdag den 29. marts kl. 19:00

Arne og Rebekka

Kronborg fortæller

om oplevelser i Afrika

Aftenens tema er de 7 korsord. De syv korsord, som

evangelierne beretter om, er udtryk for forskellige syn

på Jesu død. Ifølge evangelierne udtaler Jesus 7 sætninger

på korset. Ingen af evangelierne meddeler dem

alle, og der er kun sammenfald mellem 2 af dem.

Markus evangeliet lægger vægt på, at Jesus er Kristus

på lidelsens vilkår. Derfor dør han fortvivlet og

gudsforladt med ordene ”Min Gud, min Gud, hvorfor

har du forladt mig” på læberne.

I modsætning hertil står Johannes evangeliet. Her

dør Jesus ikke den fortvivlede død, hans død er ikke

en ydmygende henrettelse, men snarere en triumf

eller herliggørelse. ”Det er fuldbragt”, siger han, lige

før han udånder.

Til aftensang påske tager vi udgangspunkt i de syv

korsord. Igennem læsninger, stille musik, fællessange

og korsatser vil vi sammen opleve evangeliernes

forskellige syn på Jesu død.

Snejbjerg Kirkes kor medvirker. Velkommen.

Sara Cristoffanini

Lodahl

”Cheke Chea” for børn i alderen

4-6 år. Kom og hør om deres

spændende oplevelser fra en anden

kultur og hverdag end det, de

er vant til i det trygge Danmark.

Aftenkaffe.

Overskuddet fra markedet

fordeles mellem:

BDM, Danmission

og Mission Afrika

til arbejdet i den

tredje verden. Gaver

og ge vin ster til forårsmarkedet

kan afleveres

hos Ingrid og Gunnar Madsen,

Sydgaden 34, [97 16 13 86]

mellem kl. 16:30 og 19:00 fra den

22.–28. marts. Udvalget

PS. Der afholdes cykelrally fredag den 11. maj kl.

18:30–20:30 med efterflg. samvær i Menighedshuset.

11


12

Snejbjerg

kirke til

kirke

Vi håber,

indsamlingsbøsserne

er

fyldte!

arraNGeMeNter

Snejbjerg

nu kan du aflevere

indsamlingsbøssen

Sidste år udleverede vi denne indsamlingsbøsse. Nu er tiden

kommet, at den kan afleveres! Vi håber, de er fyldte med kroner,

euro og måske overskudsmønter og sedler fra din sidste ferierejse

til udlandet, og som du gerne vil give til vores Nigeria

indsamling. Tag indsamlingsbøsserne med, når vi torsdag den

22. marts kl. 19:30 i Kirkely får besøg af provstiets 2 volontører,

Dorte Mundbjerg og Helene Lund Thing, som begge har været

udsendt til Cameroun for provstiets Kirke til Kirke projekt

for at hjælpe landets lutherske kirke. De har oplevet utrolig

meget, som de gerne vil fortælle os om. Derfor er alle velkommen

til at høre om et spændende land i Afrika fortalt af to friske

piger fra Gjellerup. En aften du ikke må gå glip af.

Støt vores indsamlingsprojekt og tag en gave med.

åndelige sange i Snejbjerg kirke

Onsdag den 30. maj kl. 19:30 vil alten Sine Algreen Møller sammen med pianist Sara Cristoffanini

lave en koncert med åndelige sange. Repertoiret bliver bl.a. ”Biblische Lieder” af A. Dvórák og

Lange-Müllers sangcyklus og kong Salomon og Sulamith.

Sara Cristoffanini og Sine Algreen har tidligere arbejdet sammen, bl.a.

har de opført Schumanns sangcyklus Frauenliebe und Leben, og de er

begge medlemmer af Copland-kvartetten, der har sat en samling digte

af Emily Dickinsson i scene som teaterkoncert.

Sine har sunget Moderens parti i Gades Elverskud og altpartiet i Pergolesis

Stabat Mater. I 2010 varetog hun rollen som Mrs. Peachum i

Brittens Tiggeropera i konservatorie-regi på Helsingør Teater i Aarhus.

Senere samme år blev hun ansat i Den Jyske Operas Kor. Sine har deltaget

i mesterkurser med Barbara Bonney, Kirsten Buhl Møller og senest

med Tove Lønskov. Hun har haft delvis orlov fra kandidatstudiet

på Det Jyske Musikkonservatorium pga. sit arbejde i Den Jyske Opera,

men forventer at færdiggøre uddannelsen i efteråret 2012.

Alle er velkomne. Sara Cristoffanini Lodahl

Sine Algreen Møller


arraNGeMeNter

Snejbjerg

Snejbjerg

kirkely arraNGeMeNter

koncert- og caféaften fredag den 2. martS kl. 19:30

Blandet med en hyggelig caféstemning og lidt godt til ganen, får

vi besøg af Peder Juul Band, som vil give os en koncertoplevelse

med en blanding af "et rum for undren og eftertænksomhed" og

selvfølgelig en masse dejlig musik. Peder Juul Mikkelsens sange

har alle en historie eller en tanke bag sig. Nogle gange får man

fortolkningen foræret og andre gange gives der plads til, at man

selv skal tænke. Hør evt. deres nye musikvideo på Youtube.com,

skriv Peder Juul Band. Entre kr. 50,00 inkl. kaffe.

Liv og Vækst udvalget

”det er liv at rejSe” - eller er det?

torSdag den 15. martS kl. 19:30

”Fra tid til anden lader Gud mennesker fødes, hvis lyst det er

at vandre om, selv med fare for deres liv, blot for at opdage

nyheder” (Kipling: KIM). Men det modsatte indtræffer også

– kålormen (fra H.C. Andersens ”Skrubtudsen”) er et storslået

eksempel: »Mit Blad er det største, det skjuler den halve

verden, men den kan jeg undvære. Må jeg have lov at være i

mit eget? Nu lugter jeg kål. Nu er jeg ved mit blad. Der er ikke

noget så dejligt, som ens eget.«

Rejs med på en fortællende odyssé ind i, vidt omkring og ud

over det menneskelige univers.

Hanne Thalund

danmark i en terrortid

torSdag den 19. april

kl. 19:30

Hans Jørgen Bonnichsen er

pensioneret chefkriminalinspektør

efter 41 år i dansk

politi. Bonnichsen, som er

en kendt person fra TV,

hvor han ofte kommenterer

på terror, har været

chef for politiets

rejsehold og

operativ chef for

politiets efterretningstjeneste.

Med baggrund i

sin PET erfaring

vil foredraget beskriveterrorismens

rødder, tankesæt og

metoder. Ligeledes vil han

fortælle om, hvordan PET

arbejder med at forhindre

og bekæmpe terror, ligeledes

vurdering af trusler mod

samfundet. En spændende

aften, som også giver chance

for at debattere.

Entre kr. 50,00 inkl. kaffe.

13


14

det Sker

Snejbjerg

kirkely

arrangementer

2. marts kl. 19:30 Koncert-Caféaften

med Peder Juul Band. Se omtale.

15. marts kl. 19:30 Det er liv at rejse –

eller er det? v. Birgitte Arendt.

Se omtale.

29. marts kl. 19:00 Aftensang påske.

Se omtale.

19. april kl. 19:30 Danmark i en terrortid

v. pensioneret chefkriminalinspektør

Hans Jørgen Bonnichsen. Se omtale.

30. maj kl. 19:30 Koncert i Snejbjerg

Kirke med Sara Christoffanini og

Sine Algreen Møller. Se omtale.

danmiSSion

19. marts, 16. april og 21. maj kl. 19:30

Studiekreds i Kirkely.

åbent huS i kirkely

Hver mandag kl. 09:30-11:30.

Besøgstjenesten

Vil du gerne have besøg eller

være besøgsven.

Kontakt en af præsterne eller

• Irene Bak [97 16 17 01]

• Lotte Winther [97 16 16 56]

• Vera Sørensen [97 16 18 97]

bibelStudiekredSe

12. marts - Mødes i private hjem.

1 Helle og Bjarne Mikkelsen

2 Kis og Vagn Dideriksen

4 Vera og Åge Gildam

5 Rita og Svend Erik Fisker

6 Inger og Henning Nørgaard

7 Majbritt og Harald Andersen

9 Anne Marie og Erling Rasmussen

10 Mette og Knud Hansen

11 Karen og Niels Jørgen Ottosen

13 Ingrid og Egon Sivebæk

23. april - Mødes i private hjem.

1 Lisbeth og Henrik Helms

2 Pia og Kaj Pedersen

4 Ruth og Ingolf Blæsbjerg

5 Erna Andersen

6 Dagmar og Asger Pedersen

7 Alice og Gert Løbner

9 Britta og Egon Green

10 Trine Gårsdal og Benny Sørensen

11 Inger og Steen Nygaard

13 Britta og Jens Erik Mikkelsen

14. maj - Mødes i private hjem.

1 Bodil og Mogens Larsen

2 Alice og Keld Olesen

4 Gerda og Bendt Mølgaard

5 Katrine og Hans Ole Rohde

6 Bodil og Knud Erik Christensen

7 Vita og Hans Jørgen Kousgaard

9 Else og Søren Boe

10 Irene og Kristian Bak

11 Dorte og Jesper Jespersen

13 Kirsten og Alfred Vemmelund


kfum & kfuk vokSenforum

www.snejbjerg.kfum-kfuk.dk

1. marts kl. 19:00 Generalforsamling i Menighedshuset.

12. april kl. 19:20 Vi mødes ved Heart. Tilmelding til

Hanne Winther [41 82 82 56] senest 10. april.

møder i menighedShuSet

7. marts kl. 19:30 Møde v. provst Anders Bonde,

Lyngå.

13. marts kl. 14:30 Eftermiddagsmøde v. Inger og

Svend Ole Ostersen, Herning. Besøg i Mali.

21. marts kl. 19:30 Bibelkursus v. Thomas Kristensen,

Hvide Sande. Emne: Alderdom. (kreds 5).

30. marts kl. 14:45-21:00 Forårsmarked.

10. april kl. 14:30 Eftermiddagsmøde Britta og

Ove går ind for genbrug.

11. april kl. 19:30 Møde v. pastor Anders Dalgaard,

Løsning.

18. april kl. 19:30 Forårsfest v. Ansgarkoret, Ikast.

2. maj kl. 19:30 Bibelkursus v. jounalist Jørgen

Hedeager Nielsen, Børkop. Emne: Stand. (Kreds 6).

8. maj kl. 14:30 Eftermiddagsmøde v. Søren

Knudsen, Hammerum. Erfaringer fra et langt liv.

11. maj kl. 18:30-20:30 Cykelrally ved Menighedshuset

til fordel for Ydre mission. Efterfølgende

samvær.

23. maj kl. 19:30 Møde v. pastor Bjørn Ellebek,

Vejle. Emne: Mit liv med Jesus.

dagplejeSang

Dagplejesang er for dagplejere og mødre med

børn, der går hjemme. Nye datoer er følgende

onsdage: 21. marts – 11. april – 25. april – 9. maj.

babySalmeSang

Babysalmesang er for alle babyer under 1 år, med

deres mor/far. Nye datoer er følgende tirsdage:

10. april – 17. april – 24. april – 1. maj – 8. maj –

15. maj – 22. maj.

Sorggruppe

Det er stadig muligt at deltage i en

sorggruppe, sammen med andre

voksne, der har mistet.

Vi mødes i Kirkely kl. 19:00 – 21:30.

• Torsdag den 23. februar

• Torsdag den 8. marts

• Tirsdag den 20. marts

• Torsdag den 12. april.

Henvendelse kan ske til præsterne

eller:

Helene Krüger [97 16 20 63]

Randi Poulsen [97 16 11 22]

Anna Lausten [97 16 13 03]

kvindekredSen

7. marts kl. 14:30 hos Inger Nygaard

30. marts kl. 14:45 Forårsmarked

2. maj kl. 14:30 hos Lissy Nielsen

Sognetur til

rom og aSSiSi

i uge 15 – 2013

Endeligt program senere.

Oplysninger i øvrigt kan fås ved

henvendelse til Gert Lausten

[97 16 13 03].

– Jensen! Det er selvfølgelig dejligt,

De giver lidt til kirkebøssen, men kunne

De ikke vente med at rasle med mønterne,

til udgangsbønnen er forbi?

15


16

kfum & kfuk

BørnekluB

Vi mødes tirsdag i ulige uger i Menigheds-

husets kælder til nye, sjove og spændende

aktiviteter. Tidspunkt: kl. 18:15-19:45.

Hver aften sluttes af med en lille fortælling fra

bibelen. Så går du i 0.-5. klasse, er du

velkommen til at møde op.

Program udleveres ved klubaftner.

spagettIgudstjeneste

I snejBjerg kIrke

for børn og

forældre

Dukketeater, bibelfortælling,

bevægelsessange, kirkens skatte-

kiste m.m. Fællesspisning.

24. april kl. 17:15-19:00

FOr de SMå

OG de StOre

the secret event

Klubben for alle unge i området

fra 6.-9. klasse. Vi mødes tirsdag

i lige uger i Menighedshuset

kl. 19:00-21:30.

Drop In kl. 19:00-19:30.

The Secret Event in action

kl. 19:30-21:00.

Drop Out

kl. 21:00-21:30.

Program udleveres

ved klubaftner.

kfum spejderne

www.2.spejdernet.dk/snejbjerg

Mødes i Enghytten hver uge.

Mandag kl. 18:30-20:00

Rød ulve piger 2.-4. klasse.

Onsdag kl. 18:30-20:00

Grå ulve drenge 2.-4. klasse.

Torsdag kl. 19:00-21:00

Store spejder piger +

drenge 5.-10. klasse.

Hver anden søndag

kl. 19:00-21:00

Rover fra 17 år.


arraNGeMeNter

StudSgård · haunStrup

Så er det igen tid

til basar i Haunstrup

basar i haunstrup

huset fredag

den 16. marts

Kl. 18:00 Basaren åbner med konkurrencer og boder.

Salg af smørrebrød m.m.

Kl. 19:45 Mona Kjær Nielsen fortæller og viser billeder fra

studieturen til Bangladesh.

Kl. 20:30 Bankospil. Husk en pakke pr. hjem!

Kl. 21:15 Konkurrencer og boder fortsætter med bl.a. kaffe.

Kl. 21:30 Bekendtgørelse af udtrukne numre.

Kl. 22:00 Basaren slutter.

Brugte frimærker modtages med tak!

Overskuddet går til Spedalskhedsmissionen i Bangladesh

og Mission Afrika i Nigeria. Vel mødt! Udvalget

StudSgård

musIkalsk legestue

Et tilbud til dig, som er mellem 0 og 6 år, og

som gerne vil synge, høre fortælling og være

sammen med andre børn og mor eller far

10 gange inden sommerferien.

Det er om tirsdagen, og vi begynder

den 10. april kl. 16:30-17:30.

Det foregår i Studsgård Kirke, hvor vi skal

synge en masse børnesange og lytte til en

bibelhistorie.

Vi vil hygge os med et glas saft/kaffe, en

småkage, lege og evt. en lille aktivitet.

Tilmelding senest den 16. marts til sognepræst

Mona Kjær Nielsen [ 97 16 42 33]

eller mokn@km.dk

gudStjeneSte og picnic i præStegårdShaven

pinSedag kl. 10:30

Fælles gudstjeneste for Studsgård og Haunstrup i

præstegårdshaven, Munkgårdkvarteret 244 den 27.

maj kl. 10:30. (Der vil være telt).

Efter gudstjenesten laver vi fælles frokostbord, alle

bidrager med lidt. Der vil være god tid til hygge, snak

og leg i haven. Der serveres kaffe/te og kage. Hjertelig

velkommen til alle.

Mona og Kenneth Kjær Nielsen

17


18

haunStrup

familie-

gudStjeneSter

HAUNSTRUP KIRKE:

Tirsdag den 6. marts kl. 17:30.

STUDSGÅRD KIRKE:

Torsdag den 8. marts kl. 17:30.

Børn, der i 2012 har 5 års dåbsdag, bliver

særligt inviteret.

Gudstjenesten vil derfor have de yngste som

målgruppe.

Efter gudstjenesten er der gratis spisning i

Haunstrup Huset/Kirkehuset

bibelStudiekredS

19. marts kl. 19:30 hos Mette Pedersen

16. april kl. 19:30 hos Else og Børge Lassen

14. maj kl. 19:30 hos Doris Haunstrup

en tand bedre

I nærheden af Rangpur i det nordvestlige Bangladesh fik

vi lov at besøge en mand, der nu er helbredt for spedalskhed.

Kort tid efter at han var blevet gift anden gang, blev

han konstateret spedalsk. Sygdommens udvikling sås

tydeligt på både hænder og fødder. At han åbenbart kun

havde én tand i munden, havde utvivlsomt andre årsager.

Nu havde han fået 7.000 taka (dvs. ca. 600 kr.) af TLM,

hvormed han havde etableret en lille virksomhed med

salg af træ. Stolt kunne han vise os et stykke papir med

et budget i form af tegninger, tal og bogstaver, der gjorde

rede for fremtidige investeringer, efterhånden som forretningen

blev udvidet. Vi blev inviteret indenfor i den

lille gård foran huset, der bestod af blikplader. Det var

set med vore øjne kummerlige forhold, men den gamle

mand på 73 år og hans noget yngre kone så tilfredse ud.

det Sker

StudSgård · haunStrup

mok-klub

Hver tirsdag kl. 18:15-19:30 i Kirkehuset.

Kontaktperson:

Jørgen Mikkelsen [97 16 19 18]

indSamling til

bibelSelSkabet

Studsgård: 470,00 kr. Haunstrup: 451,00 kr.

kfum og kfuk' bibelkredS'

14. marts kl. 19:30 hos Gitte og Michael

11. april kl. 19:30 hos Vibeke og Jørgen

2. maj kl. 19:30 hos Jytte og Ole

23. maj kl. 19:00

Ud i det blå - afgang fra Haunstrup Kirke.

Vi skal være ude det meste af aftenen.

Et stort smil

fortæller alt

De fik hjælp af et af

hans børnebørn, en

ca. 12 årig pige, der

øjensynligt holdt meget

af sin bedstefar.

Hvad der sker med

konen, hvis hun bliver

enke, er ikke godt

at vide. Men i den

nuværende situation var der ingen ynk at spore. Manden

med kone og barnebarn stillede glade op til fotografering.

Et stort smil på mandens ansigt fortæller alt; men en

enkelt meget tyndslidt tand i undermunden ser ud til at

kunne knække når som helst.

Martha Kombak


kulør på tilværelsen

KirKelige handlinger

døBte

Snejbjerg:

Aleksander Qvolsbæk Lercke

Sofie Thise Bang

Cecilie Thise Larsen

Madeline Poulsen Gregersen

Sofie Skjøth Sørensen

Nicoline Dohm

Valdemar Dohm

Victor Vestergaard Keller

Laura Victoria Aagaard

Madsen

Malou Nadine Winkler Fleuret

Victoria Poulsgaard Jensen

Thilde Marie Høiby

Morthensen

Emil Neimann Roesgaard

Laura Cassøe Lægsgaard

Liv Plauborg Nielsen

Ida-Marie Rentzø Jensen

Agnes Blindkilde Baastrup

Hjort

Studsgård:

Maja Hedager Rahbek

Valdemar Bruun Skifter

vIede

Snejbjerg:

Rikke Marie Skov og

Henrik Skov

Pigen med de

malede tånegle

I den bengalske kultur, hvor farver spiller en stor rolle, er klædedragten

meget iøjnefaldende. Man klæder sig i klare, stærke farver,

som står fint til deres mørke hud. Og det er vel at mærke ikke kun

kvinderne, der bruger det kulørte tøj. Derudover pynter de sig

med armbånd, halskæder, ringe og smykker i ører og næse samt

spænder i det lange hår. Vi fra vores kultur finder dem overhængte.

Desuden bruger de mange ting til at pynte huden med. Den traditionelle

henna-farvning fik vi demonstreret. Den bruges også

af både kvinder og mænd, nemlig til at dekorere fingre og negle

med, ofte i forbindelse med en forestående højtidsfejring. Den

orange farve, som udvindes af blade, er meget holdbar.

Da vi en dag besøgte slummen i Mirpur, en bydel i hovedstaden,

gik vi forbi nogle meget små blikskure, hvor en pige sad i døråbningen

med blåmalede tånegle. Det kunne jo have været en lak og farve købt hos Matas. Jeg pegede på

hendes negle, mens jeg smilede til hende, og hun pegede på mine ditto røde og gengældte smilet.

Jeg tænkte lidt over, hvor sært det er, at man i så fattigt et miljø har overskud til at bruge ressourcer på

neglelak. Men på den anden side hvad gør man ikke for at tage sig ud i omgivelsernes øjne! Og netop her

har man sikkert behov for at sætte lidt kulør på det, der kan synes som en grå og trist tilværelse, og dermed

signalere, at man har ligeværd. Martha Kombak

døde

Snejbjerg:

Sigvald Mikkelsen

Ejner Herluf Jensen

Ruth Kathrine Jensen

Karen Agnethe Jensen

Ernst Aasted Lysgaard

Gerda Vejlgaard Venø

Johannes Jørgensen

Frits Emil Jensen

Vera Ørskov Nørum

Marie Nielsine Jensen

Johanne Marie Lyk Pedersen

Studsgård:

Else Astrid Ingeborg

Andersen

19


gudStjeneSter

CP: Christian Poulsen · MKN: Mona Kjær Nielsen · EN: Erik Nikolajsen

dato dag Snejbjerg kirke StudSgård kirke haunStrup kirke

4. marts 2. s. i fasten

Mark. 9,14-20

gudStjeneSter på roSenlund med altergang, kaffe og fælleSSang

6. marts Tirsdag kl. 14:30 MKN 1. maj Tirsdag kl. 14:30 CP

20. marts Tirsdag kl. 14:30 CP 15. maj Tirsdag kl. 14:30 MKN

3. april Tirsdag kl. 14:30 CP 29. maj Tirsdag kl. 14:30 CP

17. april Tirsdag kl. 14:30 MKN

09:00 CP - Sogneindsamling

Folkekirkens Nødhjælp

13:30 - Sogneindsamling

Folkekirkens Nødhjælp

09:30 - Sogneindsamling

Folkekirkens Nødhjælp

6. marts 17:30 MKN

Familiegudstjeneste

8. marts 17:30 MKN

Familiegudstjeneste

11. marts 3. s. i fasten

Joh. 8,42-51

18. marts Midfaste

Joh. 6,24-35

25. marts Mariæ bebudelse

Luk. 1,46-55

10:30 CP

Frimesse

10:30 MKN - Kristeligt

Forbund for Studerende

10:30 CP

Kirkefrokost

29. marts NB! Torsdag 19:00 MKN - Aftensang påske

1. april Palmesøndag

Joh. 12,1-16

5. april Skærtorsdag

Joh. 13,1-15

6. april Langfredag

Lidelseshistorien

8. april Påskedag

Matt. 28,1-8

9. april 2. påskedag

Joh. 20,1-18

15. april 1. s. e. påske

Joh. 21,15-19

22. april 2. s. e. påske

Joh. 10,22-30

10:30 CP - Familiehøjmesse

Venskabsmenigheden

09:00 MKN

Altergang

09:00 CP

10:30 MKN - Mini-

konfirmander medvirker

10:30 MKN

09:00 MKN

10:30 CP 10:30 MKN 19:30 MKN

Kirkekaffe

10:30 MKN 09:00 MKN

10:30 CP

KFUM & KFUK

19:00 CP

Frimesse

24. april 17:15 CP

Spaghettigudstjeneste

29. april 3. s. e. påske

Joh. 14,1-11

09:00 MKN

KFUM & KFUK

10:30 CP 10:30 MKN 09:00 MKN

10:30 MKN 09:00 MKN

10:30 CP - Kirkefrokost

Kirke til Kirke Projekt

10:30 MKN

Konfirmation

4. maj Bededag

Matt. 7,7-14

10:30 CP 09:00 CP

5. maj 11:00 MKN - Konfirmation

6. maj 10:30 CP

Konfirmation

13. maj 5. s. e. påske

Joh. 17,1-11

10:30 MKN 09:00 MKN

17. maj Kr. himmelfartsdag

Luk. 24,46-53

20. maj 6. s. e. påske

Joh. 17,20-26

27. maj Pinsedag

Joh. 14,15-21

28. maj 2. pinsedag

Joh. 6,44-51

10:30 MKN

Folkekirkens Mission

10:30 CP

KFUM’s Soldatermission

10:30 CP

Folkekirkens Nødhjælp

10:30 MKN - Radio-

transmission KFUM & K

09:00 CP

Altergang

10:30 MKN

Konfirmation

10:30 EN 09:00 MKN

10:30 MKN

Friluftsgudstjeneste

Munkgårdkvarteret 244

10:30 MKN 09:00 MKN

09:00 CP

10:30 MKN

Friluftsgudstjeneste

Munkgårdkvarteret 244

More magazines by this user
Similar magazines