LejLigheden - Boligkontoret

boligfa.dk

LejLigheden - Boligkontoret

BLad nR. 1 · åRgang 2010

LejLigheden

BeBoeRBLad foR BoLigkontoRet i fRedeRicia

Billedet viser Kongensgade nr. 75-83i baggrunden det nuværende Fynsgade tidligere kaldet Tutgangen.


Side 2 3

en fælles Boligorganisation

Leder ved formændene Lis Gregersen,

Flemming Lorenzen,

Else-Marie Gøhns og Bent Klindt

Andersen

I efteråret 2009 besluttede de 4 bestyrelser

sig for, at afholde en weekendkonference

hvor vi skulle drøfte muligheden

for at sammenlægge de 4 boligorganisationer.

Sammenlægning blev ordet i

stedet for fusion fordi alle var enige om,

at i en sammenlægning vil det være 4 ligeværdige

organisationer der lægger sig

sammen, hvilket helt afspejler vort samarbejde.

Konferencen mundede ud i, at

vi ville drøfte vore overvejelser med vore

respektive repræsentantskaber, hvilket

skete i marts måned. Repræsentantskaberne

gav os et mandat til at gå videre

med arbejdet.

Historisk set er der gået 6 år siden LAB og

Andelsboligforeningen i 2004 gik sammen

i vores administrative fællesskab

Boligkontoret Fredericia. I 2005, altså et

år senere, besluttede Arbejdernes Boligforening

og Selvbyggerbo ligeledes at

gå med i samarbejdet, hvilket gjorde Boligkontoret

Fredericia til den største administrative

boligorganisation sammenlignet

med andre boligorganisationer på

Fyn og i trekantsområdet. Godt gået - og

set i bakspejlet en meget udviklings orienteret

beslutning.

Det skal ikke være nogen hemmelighed,

at når man truffet beslutningen om at

gennemfører en sammenlægning af alle

de administrative funktioner kan man

ikke undgå at bekymre sig en lille bitte

smule i forhold til det ukendte og det

nye. Her tænker vi ikke mindst på bestyrelsesmedlemmernes

egen rolle i egen

besty-relse men også den fælles rolle,

kun nogen af bestyrelsesmedlemmerne

ville skulle løfte i en fælles bestyrelse for

administrationsselskabet.

Ville det hele gå vores vej – ville de be-

styrelsesmedlemmer

der ikke var

med i Boligkontorets

bestyrelse

kunne affinde sig

med at visse beslutninger

nu lå et

andet sted – ville

der blive truffet

beslutninger hvor

et flertal mente

noget andet end os – kunne de medarbejdere

vi havde med i administrationen

finde deres plads og rolle blandt nye

og mange flere kollegaer – kunne ejendomsfunktionærerne

fungere under en

ny ledelse? Bekymringerne var der, men

mest fordi man naturligvis bekymrede

sig om sine ”egne” og dengang ikke på

samme måde som i dag interesserer sig

for alle i vores organisationer.

Bekymringerne blev heldigvis gjort til

skamme og det gode samarbejde vi har

– har fået os til at tænke meget mere

bredt på tværs af kulturer, regler, medarbejdere

og beboere. ”Vi plejer” er blevet

lagt på hylden. Alle har fundet deres

rolle i den ”nye” organisation og tænker

udvikling og et fælles ejerskab til beslutningerne.

En markant udvikling der leder os hen til

det hensigtsmæssige ved kun at være en

en´ boligorganisation, en´ bestyrelse, et´

repræsentantskab og en økonomi.

Ikke mindst fordi nye udfordringer i den

almene Boliglov og dagligdagen gør, at

beslutningsprocessen i dag kan virke

lang når stort set alt skal diskuteres i fem

bestyrelser. Ikke mindst når en sammenlægning

af organisationerne ikke vil betyde

nogen forandring for afdelingerne,

bortset for måske et nyt afdelingsnummer.

Der vil ikke med baggrund i sammenlægningen

skulle ske nogen personalemæs-

Boligkontoret får mere plads i vesterbrogade

Medarbejderne i Boligkontoret Fredericias hovedkontor har fået lidt mere luft

mellem bordene i administrationen. Hele 90 kvm er det blevet til, og de er fremkommet,

fordi ejendomsmæglerkæden Home er fraflyttet lejemålet i boligkontorets

bygning.

– Vi havde stort behov for mere plads i økonomi- og udlejningsafdelingerne, og

det har vi fået nu, siger direktør Finn Muus, Boligkontoret Fredericia. – Kvadratmeterudvidelsen

har også givet mulighed for at etablere to nye mødelokaler og

udvide arkivet i kælderen.

I forbindelse med udvidelsen er der også etableret et nummer-system ved administrationens

skranke, så beboerne kan blive ekspederet i den rækkefølge, de

ankommer til kontoret.

Når der næste gang skal foretages omlægninger/udvidelser i administrationen,

vil det bl.a. været Boligkontorets tekniske afdeling, der ventes tilgodeset.

sige nedskæringer i admini-strationen

da den fortsætter som hidtil. Der skal

ikke ske nogen fyringer i områderne med

baggrund i sammenlægningen da der

heller ikke her vil være nogen ændringer.

Fem organisationsbestyrelser bliver til

en. Fem repræsentantskaber bliver til et.

Pengekasserne slås sammen og fordeles

i forhold til de oprindelige planer for

trækningsret m.v.

Baggrunden for vore drøftelser har ligeledes

været, at vi med tilbagevirkende

kraft fra 1. januar 2010 er forpligtiget til

at efterleve nye love og bekendtgørelser

som gør, at vi skal tænke helt anderledes

end vi har gjort tidligere.

Vi skal fremover være en ny form for almen

boligorganisation, hvilket betyder

at vi skal have nye vedtægter der gør

op med den gamle foreningstanke. Ingen

forskel mellem Boligforeninger og

Boligselskaber. Medlemsnumre forsvinder

og bliver i stedet en indplacering på

en venteliste som man kan miste hvis

man glemmer eller undlader, at betale et

ajourføringsgebyr.

Fra 1. januar 2011 bliver der herudover

lagt moms på administration, hvilket betyder

at vi skal lægge ca. kr. 4 millioner

oven i det administrationsbidrag der betales

i dag. Det kan vi som en sidegevinst

undgå ved en sammenlægning af organisationerne.

Vi er ikke i tvivl sammen er vi stærkere!

LejLigheden

Beboerblad for beboere i de fire

boligorganisationer i Boligkontoret

Fredericia, Andelsboligforeningen,

Arbejdernes Boligforening, LAB og

Selvbyggerbo.

RedaktionsudvaLg:

Lis Gregersen (ansv.), Torsten

Mørck, Preben Lærche og Finn

Muus. Redaktionel medarbejder:

Carsten Dall.

gRafisk pRoduktion:

From-grafisk as, Kolding.


Brug for alle, når helhedsplaner skal gennemføres

Projektchef Jane Findahl og projektleder

Iben Maxsø har haft travlt, siden de for

et par måneder siden blev ansat til at stå

i spidsen for den praktiske realisering af

helhedsplanerne i Sønderparken og Korskærparken.

De har planlagt forløbet af de forskellige

elementer i helhedsplanerne, og

de har ikke mindst været på præsentationsrunde

i afdelingerne og har haft

møder med varmemestrene, afdelingsbestyrelserne,

skolerne, institutioner,

samarbejdspartnere og en række andre

involverede, der på et eller andet felt får

betydning for et vellykket udfald af helhedsplanerne.

Fredag den 18. Juni blev helhedsplanerne

helt uformelt sat i gang ved et

arrangement i Korskærparkens medborgerhus.

Lis Gregersen, formand for

Boligkontoret Fredericia og Erik Bennedsen,

formand for Boli.nu byder velkommen

til arrangementet, hvor også borgmester

Thomas Banke holder tale.

De to projektledere rykker efter sommerferien

ud i områderne. Der bliver således

stillet pavilloner op i både Sønderparken

og Korskærparken, og her skal

Jane Findahl og Iben Maxsø opholde sig

sammen med andre samarbejdspartnere.

– Grundlaget i helhedsplanen er jo en

øget indsats på det sociale niveau. Populært

sagt skal vi have flere beboere til

at ”vokse”, siger projektchef Jane Findahl.

En af vores store opgaver er f.eks. at

tilbyde beboerne uddannelse på mange

forskellige niveauer og på mange forskellige

områder. En række unge har

problemer og der findes forskellige sociale

problemstillinger i området, men

der er også en stor gruppe velfungerende

beboere. Med andre ord er hele boligspektret

repræsenteret, uden at der er

tale om en ghettodannelse. Helhedsplanerne

bliver netop iværksat for at undgå,

at der opstår ghettolignende tilstande

med deraf følgende problemstillinger.

Helhedsplanerne har fået midler fra

Landsbyggefonden, og omfatter foruden

det sociale aspekt også en idébutik

og et sundhedsprojekt. Planerne skal

gennemføres over en fire år lang periode,

og finansieres i et samarbejde mellem

Landsbyggefonden, boligselskaberne

og kommunen. Sidstnævnte leverer

også en betydelig portion know-how fra

skoler, klubber, daginstitutioner m.fl.

– Vi lægger op til et meget bredt samarbejde

med alle, der er engageret i området,

siger Jane Findahl. ”Men det er

ikke udelukkende aktører, der er i det

lokale område” men også alle Fredericias

uddannelsesinstitutioner, der har

kontakt til både de unge og de ældre,

som i høj grad har involveret sig i arbej-

det. De har på forhånd givet tilsagn om

at ville lægge undervisning ude i områderne,

for at imødekomme nogle af

de, der nødigt vil forlade lokalområdet,

men som gerne vil uddannes alligevel.

Vi vil lave en slags ”Vestbyens skole”,

hvor vi vil lave undervisning på alle niveauer.

Det kan være en lang række forskellige

uddannelser – lige fra folkeskole

over HF til mere merkantile uddannelser.

Jobcentret lægger også deres myndighedsopgaver

ud i områderne – alt efter

hvad behovet er. Helt tydeligt er nogle

af områdets beboere også centrets klienter.

Får et ungt menneske i sin handleplan

planlagt, at der skal tages uddannelse,

kan en del af den tages i det

område, man bor i. Og muligvis kan man

også komme i praktik i området, for vi

opfordrer også Vestbyens virksomheder

til at gå ind aktivt ind i arbejdet på

beskæftigelsesområdet. Boligorganisationerne

har samtidig erklæret, at de er

socialt forpligtede til at bruge områdets

beboere, især de unge lærlinge og praktikanter,

til at løse håndværksmæssige

opgaver i forbindelse med den fysiske

opgradering af boligerne.

vestByens unge eR seje

Viceværterne vil også knytte unge beboere

til deres arbejdsfunktion.

– Der kan ofte være brug for den positive

forhåndsvurdering, for selv om Vestbyens

unge er glade for det sted, de er vokset

op i, og faktisk har en sej indstilling

til fremtiden, så har de et problem, når

de kommer uden for området. Når de

f.eks. skal søge et fritidsjob, hænder det

ofte, at de ikke får jobbet, fordi de kommer

fra Korskærparken eller Sønderparken.

Det er for ringe, men vi tror, vi kan

være med til at forbedre de omstændigheder

til fordel for de unge.

– Sammen med Jobcentret og uddannelsesorganisationerne

laver vi også en

virksomhed på området for en gruppe

mennesker, der ikke umiddelbart er parate

til at arbejde på det ordinære arbejdsmarked.

Virksomheden skal uddanne

disse mennesker til eksempelvis

rengøringsarbejde og andre serviceopgaver,

så der bliver et utal af muligheder

for at komme i aktivitet i den periode,

helhedsplanerne skal folde sig ud, siger

Jane Findahl, der oplyser, at man laver

en undersøgelse af områdets sociale kapital

efter sommerferien, og den samme

undersøgelse afsluttes projektet også

med om fire år.

Vigtigt for helhedsplanernes realisation

realisering er også det kommunikationsmæssige.

– Vi har ansvaret for, at planerne føres

ud i livet, men ansvaret rummer også et

krav om, at det sker i samarbejde med

Projektchef

Jane Findahl:

– Det er vigtigt,

at det

tværfaglige

samarbejde

mellem frivillige

og professionelle

kommer

til at fungere.

Side 3

alle de implicerede parter i området, siger

Jane Findahl. – Sundhedsprojektet

og Idebutikken er også i gang i området,

og alle projekterne skal integreres i hinanden.

Hvert eneste lille projekt får koblet

en kommunikationsstrategi på sig,

og vi skal drage omsorg for, at det skal

være en kommunikation, som beboerne

rent faktisk gider at forholde sig til. Vi

skal også undgå at over-informere. Nu

skal styregruppen for områderne godkende

strategien, som er utrolig vigtig,

hvis vi skal leve op til de forventninger,

der er omkring helhedsplanen.

Jane Findahl forventer, at mange af

samarbejdsparterne i helhedsprojektet

må træde lidt ud af deres professionelle

rolle.

– De kommer til at samarbejde meget

med frivillige, og det skal man vænne

sig til. Det er en spændende opgave,

som gerne skal lykkes, siger Jane Findahl.

skaL væRe synLige

i omRådeRne

Projektchefen lægger vægt på, at hun og

samarbejdsparterne skal være synlige

ude i områderne.

– Derfor holder vi også nogle sommerfester

for at få rystet folk sammen, og

gjort vore medarbejdere kendte over for

beboerne.

Jane Findahl har været glad for at kunne

klare planlægningsfasen i Boligkontoret

Fredericias faciliteter på Vesterbrogade,

for var det foregået i boligområderne,

ville medarbejderne for ofte være blevet

forstyrret.

– Det er nødvendigt, at vi har planlægning

og strategi på plads, inden vi kaster

os ud i det praktiske arbejde i det virkelige

liv, siger hun. – Vi skal ikke mindst

tage hensyn til balancen mellem det

professionelle og det frivillige arbejde.

Det er en stor udfordring at få denne

del til at køre, men vort mål er, at vi får

de tværfaglige samarbejde til at fungere

optimalt. Det er forudsætningen for,

at vi også kommer igennem dette med

succes, fastslår Jane Findahl.


Side 4 5

en ny Boligorganisation fra 1. januar 2011

Repræsentantskaberne i Boligorganisationerne

LAB, Andelsboligforeningen,

Arbejdernes Boligforening og Boligforeningen

Selvbyggerbo, har på deres respektive

repræsentant-skabsmøder i maj

og juni måned 2010, med et stort flertal

godkendt at der med virkning fra 1. januar

2011 sker en sammenlægning med Andelsselskabet

Boligkontoret Fredericia,

i en ny Boligorganisation, Boligkontoret

Fredericia.

Boligorganisationerne finder det naturligt,

at samarbejdet nu udvides i form

af en sammenlægning af boligorganisationerne,

således at det såvel organisatorisk

som økonomisk søges sikret, at

boligorganisationerne også i fremtiden

kan magte de opgaver, der stilles til boligorganisationerne,

og dermed kan bevare

og udvikle den service, der ydes til

beboerne til en konkurrencedygtig pris.

Som en sidegevinst ved en sammenlægning

slipper Boligkontoret Fredericia for

at opkræve yderligere kr. 4 millioner i administrationsbidrag,

da der efter 1. januar

2011 er lagt moms på fremmed administration.

Også selv om de fire Boligorganisationer

som her, selv ejer administrationen.

Afgift på varmen fra Shell giver ekstraordinære stigning i fjernvarmeprisen

Skat har gennemgået afgiftsforholdene for overskudsvarmen fra Shell raffinaderiet og det er

afgjort, at der skal betales en ekstra varmeafgift på del af varmen.

afgift på varmen fra shell

giver ekstraordinær stigning i fjernvarmeprisen

Skat har gennemgået afgiftsforholdene

for overskudsvarmen fra Shell raffinaderiet

og det er afgjort, at der skal betales

en ekstra varmeafgift på del af varmen.

Afgiftsberigtigelsen går tilbage til 2006,

hvorfor der er tale em et efterslæb fra

perioden 2006 – 2009 på 8,3 mio. kr. Og

på grund af afgifter stiger varmekøbsprisen

i 2010 fra TVIS ca. 3%, hvilket alene

betyder andre små 3 mio. kr. på årsbasis.

Hele beløbet forventes indregnet i

varmepriserne i 2010/11, hvorfor der bliver

en ekstraordinær stigning i varmerisen

til næste fyringssæson.

Og indtræffer der ikke andre uforudseelige

hændelser kan man forvente, at

varmeprisen for de kommende perioder

igen vil falde til et lavere niveau.

I skemaet nedenfor kan man se de forventede

priser fra Fredericia Fjernvarme’s

langtidsbudget; men det skal

understreges, at de angivne priser er

budgetpriser, og at de naturligvis kun

må opfattes som en rettesnor, indtil endelige

takstblade er udarbejdet.

På de 4 repræsentantskabsmøder var der

et overvældende flertal for en sammenlægning,

hvilket de fire bestyrelser gerne

19-02-10

Afgiftsberigtigelsen går tilbage til 2006, hvorfor der er tale em et efterslæb fra perioden 2006 – 2009

på 8,3 mio. kr. Og på grund af afgifter stiger varmekøbsprisen i 2010 fra TVIS ca. 3%, hvilket alene

betyder andre små 3 mio. kr. på årsbasis. Hele beløbet forventes indregnet i varmepriserne i

2010/11, hvorfor der bliver en ekstraordinær stigning i varmerisen til næste fyringssæson.

Og indtræffer der ikke andre uforudseelige hændelser kan man forvente, at varmeprisen for de

kommende perioder igen vil falde til et lavere niveau.

I skemaet nedenfor kan man se de forventede priser fra Fredericia Fjernvarme's langtidsbudget;

men det skal understreges, at de angivne priser er budgetpriser, og at de naturligvis kun må

opfattes som en rettesnor, indtil endelige takstblade er udarbejdet.

Ny varmepris

Forventet prisudvikling,

afhængig af udvikling i

Fredericia

Pris

2009/10

Forventet

Pris

2010/11

vil takke repræsentantskabsmedlemmerne

for, og her ikke mindst for deres deltagelse

i møderne.

Forventet

Pris

2011/12

Eksempel på

forbruger

2009/10

130 m2

60 GJ

7 m3/GJ

Forventet

2010/11

Forventet

2011/12

Abonnementsbidrag 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Grundafgift kr./m³ 16,00 16,00 16,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00

GJ-pris kr./GJ 76,00 88,00 84,00 4.560,00 5.280,00 5.040,00

m³ pris kr./m³ 1,20 2,00 2,00 504,00 840,00 840,00

I alt 7.770,00 8.700,00 8.460,00

Moms 1.911,00 2.175,00 2.115,00

I alt inkl. moms 9.555,00 10.875,00 10.575,00

Stigning i kr. 1.320,00

Stigning i % 14%

Når vi vi alligevel oplyser oplyser om om de forventede de forventede priser priser er det naturligvis er det naturligvis for at oplyse for vore at oplyse forbrugere vore

om,

forbrugere

hvilket prisleje

om, hvilket

vi forventer

prisleje

fremover,

vi forventer

således

fremover,

man ikke foretager

således

dispositioner

man ikke foretager

på forkerte

dispositioner

på forkerte oplysninger.

oplysninger.


senior Bo vil satse på mindre boligenheder

170 mødte op, så behovet for seniorboliger

er til stede.

Det kan formanden for Senior Bo i Fredericia,

Edvin Steiness, fastslå. Han, der

er medlem af bestyrelsen for boligselskabet

LAB, er blandt igangsætterne af

den nye seniorboligforening i Fredericia,

der har til formål at rådgive, vejlede, formidle

og yde praktisk bistand ved oprettelse

af bofællesskaber for seniorer. Når

bofællesskaberne er oprettede, er det

hensigten, at de skal køre selvstændigt,

at de støtter hinanden og ligeledes støtter

nye initiativer.

– Vi vil arbejde for at etablere mindre

boligenheder på mellem 15 og 30 boliger,

og vi ønsker ikke selv at være bygherrer

ved projekterne, fortæller Edvin

Steiness, der understreger, at man primært

vil etablere projekter i bynære områder.

– Seniorer vil i dag gerne bo ved bymidten,

for de vil gerne deltage i alle de aktiviteter,

der hører til cityområderne.

Senior Bo vil arbejde for at skabe boliger

i en form, der sikrer beboerne en

god kontakt med hinanden, og samtidig

giver den enkelte mulighed for et individuelt

privatliv. Bofællesskaberne bør

indrettes således, at man kan blive boende,

også selv om man bliver gangbesværet.

Der indrettes også fælleslokaler

ved afdelingerne.

I vedtægterne har den nye Seniorbofor-

Alle har fået et brev fra Boligkontoret

Fredericia, og det er vigtigt at reagere på

brevet inden 1. juli, hvis man fortsat vil

bevare sin anciennitet på ventelisten. Det

er ny lovgivning, der kræver, at medlemsnumre

i almennyttige boligforeninger

ændres til anciennitet på en venteliste.

Et lavt medlemsnummer bliver således

til høj anciennitet på ventelisten, og man

kan således bevare de fordele, der er ved

at have et lavt medlemsnummer. Medlemmerne

skal på baggrund af brevet

henvende sig til Boligkontoret Fredericia,

hvis man vil bevare den anciennitet, der

er knyttet til medlemsnummerets størrelse.

Man skal huske at reagere og dermed

bekræfte fortsat interesse i medlemskab,

ellers mister man den anciennitet, der er

oparbejdet gennem årene, og der skal

startes forfra, hvis man senere ønsker sig

en bolig. Gennem den levetid de boligorganisationerne

der er administreret af

Boligkontoret Fredericia har haft indtil nu

er ca. 50.000 mennesker blevet ”skrevet

op” til en af de nu ca. 5.000 lejligheder.

ening fastslået, at man skal være fyldt

55 år, men må ikke være over 80 år på

indflytningstidspunktet. Og så må der

ikke være hjemmeboende børn.

– Man skal være indstillet på at bo i et

fællesskab, påpeger Edvin Steiness. –

Det er vigtigt, man gør sig fælleskabets

regler klart, før man melder sig til.

Foreløbig har ca. 80 meldt sig ind i den

nye forening, som har selvstændig status

og ikke er ”gift” med andre boligforeninger.

– Men da vi ikke selv vil være bygherrer,

vil vi selvfølgelig gerne samarbejde med

en eller flere boligforeninger om denne

væsentlige del af projekterne, siger Edvin

Steiness, der nævner, at Senior Bo

hylder princippet ”Længst muligt i egnet

bolig”.

– Vore bofællesskaber skal ikke være

plejehjem, men vi lægger vægt på, at

der også tages hensyn til gangbesværede

medborgere, siger Edvin Steiness.

Røde muRsten og tegL

Senior Bo er allerede i kontakt med et

arkitekt-firma for at få det første projekt

på plads.

– Vi har præciseret, at vi tilhører en generation,

der arkitektonisk sætter pris på

røde mursten og tegl, og glasfladerne

skal også lægge op til, at vi kan få gardiner

i standardmål.

Edvin Steiness og hans bestyrelseskol-

Så er det nu! – Hvis du vil bevare anciennitet på ventelisten

Det har været et stort arbejde at finde

frem til en så stor gruppe, men takket

være stor hjælp fra Post Danmarks adresseregister

har vi fundet frem til aktuelle

adresser på 67 procent af medlemmerne,

og dem har vi kontaktet direkte. Mange

medlemmer har allerede meldt sig for

at være sikre på, at vi har deres korrekte

adresse. Det er sket på baggrund af omtale

i pressen og i DR s OBS-udsendelser.

De fleste mennesker er meget opmærksomme

på, hvor vigtigt det er at fastholde

ancienniteten. Det er måske ikke

noget, de tænker på til daglig, men når

de får at vide, at lovgivningen er ændret,

så reagerer de på det, siger udlejnings

personalet, der har arbejdet ihærdigt på

at finde frem til medlemmerne og organisere

kampagnen for at gøre medlemmerne

opmærksomme på, hvor vigtigt

det er at bevare medlemskabet under de

nye betingelser. Medlemskab af en boligforening

var i sin tid bl.a. noget, der

blev givet i dåbsgave. Det blev betragtet

som en sikkerhed at være medlem af en

Side 5

leger har været på studietur til Varde for

at se på seniorboligerne, og her faldt

man for en boligafdeling med 18 lejligheder.

– Vi har bedt arkitekterne om at skele til

den stil, disse boliger repræsenterer, og

nu er vi spændte på at se, hvad arkitekterne

finder frem til, og så håber vi efterfølgende

på at kunne præsentere et

projekt så hurtigt som muligt, så både

nuværende og kommende medlemmer

kan se, at vi mener det alvorligt.

Det er disse seniorboliger i Varde, bestyrelsen

for Senior Bo er faldet for. Bestyrelsen

har bedt arkitekterne om at skele

lidt til boligerne, når de tegner boligerne

til det første Senior Bo-projekt.

almen forening, for når barnet så nåede

alderen, hvor det skulle flytte hjemmefra,

var medlemsnummeret måske så attraktivt,

at der ventede en almen bolig til den

pågældende.

Ved denne omlægning af medlemskartoteket

får vi et reelt billede af, hvor mange

medlemmer, der aktuelt er interesserede

i en bolig hos os, siger Boligkontoret

Fredericias direktør Finn Muus. Det er

30.000 medlemmer udover lejerne af de

3.500 lejemål i boligforeninger, der har

modtaget et brev fra Boligkontoret.

Boligselskabet LAB’s lejere får lige efter

sommerferien besked fra Boligkontoret

om de på samme måde som i boligforeningerne,

ønsker at fastholde en anciennitet

på en ny fælles venteliste, gældende

fra 1. januar 2011.

Er du i tvivl om noget i den nye lovgivning

kan du kontakte administrationen

på telefon 76 22 12 00.


Side 6 7

klima topmøde satte gang i Boligkontorets energiudvalg

Formanden for Boligkontorets energiudvalg, Verner Zachariassen: – Lavenergipærer

gør det ikke alene, men de er gode at komme i gang på.

Ganske vist var FN’s klimatopmøde i Danmark

først i december 2009, men allerede

den 9. november kunne Energiudvalgets

formand Verner Zachariassen byde

velkommen til det første initiativ, foretaget

af udvalget. Alle ejendomsfunktionærer

og inspektører var samlet til kursus

om el-besparelser i dagtimerne – og

om aftenen var det alle bestyrelserne fra

Boligkontorets afdelinger, der gennemgik

det samme kursus.

– Kernen i konferencen eller kurset var at

få skiftet glødepæren ud med energisparepærer

og en opfordring til at få tjekket

vore varmepumper, og det gav stødet til,

at flere afdelinger besluttede, at nu skulle

deres afdeling tjekkes for mulige energibesparelser.

Der er mange muligheder,

når man lister op – lige fra lys i opgangen

og til lys på de udendørs områder. Alt

sammen ændringer, der ikke skal gøre

området mere utrygt at være i, fortæller

Verner Zachariassen fra LAB.

I udvalget har man haft møder med

Danfoss og Tre-For for at få undersøgt,

hvor man kan få den rigtige hjælp til at

tjekke varmesystemerne. Også Fredericia

Fjernvarme, som leverer varme til en

lang række af Boligkontorets afdelinger ,

bliver hørt.

– Der er sket meget på kort tid i udvalgets

arbejde, men der er plads til endnu

flere forbedringer, så vi opfordrer fortsat

afdelingsbestyrelserne til at finde områder,

hvor der kan findes besparelser.

Det er jo tilladt at drømme om at få titlen

som byens mest grønne boligselskaber,

til gavn for vore beboere og for miljøet,

siger Verner Zachariassen.

Udvalgets arbejde har sat gang i mange

af Boligkontorets afdelinger. Et af eksemplerne

finder vi i ABF s afdeling 18. Her

har man i beboerhuset udskiftet 24 stk.

100 watts pærer i PH-lamperne til 10 w

halogen. Investeringen er på 4.800 kr.,

og den årlige besparelse er ca. 2.000 kr. ,

så udgiften er hurtigt tjent ind.

I afdeling 8 foretages der eksempelvis

løbende udskiftning i opgangene og

trappenedgangene fra 60w til 42w. I kælderregionen

har de haft lysstofrør de seneste

10 år.

– Der er i hundredvis af eksempler på fysiske

forhold i afdelingerne, hvor der kan

spares gode beløb på energibesparelser,

siger Verner Zachariassen, der også er

involveret i det nye selskab Seniorbo:

– Det er også vigtigt at tage højde for

nybyggeriet. Her skal vi være på forkant

med alle tænkelige udfordringer, så vi

sikrer, at vi kan matche fremtidens krav.

Det kan være solceller, nye lys- og varmesystemer

m.v. , så energiforbruget

bliver så billigt som muligt og så miljøvenligt

som muligt.

– Beboerne er meget bevidste om, at der

skal tænkes på miljøet, både af hensyn til

samfundet, men også fordi der er penge

at spare på forbruget. Her skal man

så bare gøre sig klart, at der altid skal

investeres først – før man ser konkrete

resultater. Det kan godt være temmelig

mange penge, så man skal bevæbne sig

med tålmodighed, før man forventer resultater,

erkender Zachariassen.

nyt at tænke i

eneRgi og miLjø

Han vedstår, at det er nyt at tænke i energi

og miljø, og i de nyeste afdelinger er

der ikke meget at hente, fordi man alligevel

i de senere år har taget højde for

energibesparelser i større eller mindre

målestok.

Da Verner Zachariassen for 12 år siden

rykkede ind i LAB’s rækkehuse i Snog-

høj, blev der allerede dengang brugt lavenergipærer.

– Det er primært i de gamle afdelinger og

i de store afdelinger i eksempelvis Korskærparken,

der kan og bør gøres en indsats.

Det vil helt sikkert også ske, når de

store helhedsplaner realiseres. Vi håber

også, at beboerne inden for deres private

område, i deres eget hjem, vil gøre en

indsats for miljøet, for så batter det noget.

Som særdeles aktiv boligforeningsmand

glæder Verner Zachariassen sig over, at

energiudvalget er kommet så godt fra

start.

– Alle fire foreninger i Boligkontoret bakker

initiativet op, og der vil blive lagt

mange ressourcer i arbejdet. Alt, hvad

der hedder energi, varme og lys, vil blive

analyseret. Står du med et projekt til 25

mill. kr., er der også plads til en energiinvestering

på 500.000 kr., for den forrenter

sig på enten kortere eller længere sigt.

– Som storforbrugere af energi står vi

også stærkt på markedet, når vi skal

vælge leverandører, og vi skal gå endnu

mere ind i vurderinger af, hvor vi får den

billigste og mest miljøvenlige energi til

beboerne, fastslår Verner Zachariassen.

Lavere husleje

i juli og december

Lavere husleje i to 2010-måneder. Det

lyder næsten som en gave. Men der er

en seriøs forklaring på det gavmilde

budskab.

Direktør Finn Muus, Boligkontoret Fredericia,

fortæller:

– Boligselskabers Landsforening, BL,

og Albertslund Boligselskab vandt i

2008 en principiel sag om lønsumsafgiften.

Dommen gjorde også op med

momsproblematikken omkring ejendomsfunktionærernes

arbejde og dermed

de formelle ansættelsesforhold.

Højesteretsdommen slog endvidere

fast, at en afdeling er en del af en boligorganisation

og altså ikke en juridisk

selvstændig enhed.

– Dommens resultat betød, at Boligkontoret

Fredericia gennem de fire boligforeninger

fik tilbagebetalt adskillige

tusinde kroner i for meget indbetalt

lønsumsafgift, og nu får beboerne i

vore lejemål nedsat deres husleje i juli

og december måneder – svarende til

det beløb, vi har fået tilbage i lønsumsafgift.

Beløbets størrelse afhænger af

huslejens størrelse, siger direktør Finn

Muus.


www.boligfa.dk bliver moderniseret

Boligkontoret Fredericias hjemmeside

bliver grundigt moderniseret, så den vil

fremstå spændende og indbydende og

ikke mindst særdeles informativ, målrettet

både nuværende, men også kommende

lejere. Hjemmesiden forventes

endelig i luften i 3. kvartal 2010.

Det er assistenterne Anja Paaske og Helle

Gantzel på Boligkontoret Fredericia,

der har stået for moderniseringen i samarbejde

med boligkontorets it-medarbejdere.

Firmaet Danline har udført det

grafi ske arbejde.

Mange dokumenter fra de fi re boligforeninger

i Boligkontoret Fredericia er blevet

redigeret og gjort ensartet, og hele

det omfattende arbejde med moderniseringen

har taget ca. et halvt år, men

de implicerede medarbejdere har selvfølgelig

også udført deres sædvanlige

arbejde i samme tidsrum.

– Vi har arbejdet med beskrivelser af afdelingerne,

og der er lagt fl otte billeder

ind af alle afdelinger, både luftfotos og

bygningsbilleder. Hver afdeling er blevet

nøje beskrevet, og der er tilføjet oplysninger

om beliggenhed samt afstand til

centrum, skoler, idrætsforeninger, børnehaver

– og hvor det er tilladt at holde

husdyr, siger Anja Paaske og Helle Gantzel.

På hjemmesiden er der adgang til Google

Map, så man via satellit kan se kort,

terræn, rutevejledning m.v., hvor afdelingen

er beliggende i Fredericia og omegn.

Der er ligeledes en orientering om,

hvilke lejligheder der henvises af Fredericia

Kommune og informationer om der

kan søges indskudslån til lejlighederne

og mulighed for opnotering på venteliste

via hjemmesiden mod net-betaling.

Som boligsøgende er der også mulighed

for at se størrelse, beliggenhed,

husleje, a conto varme og ud fra disse

oplysninger søge lige netop den bolig,

man kan tænke sig.

Anja Paaske og Helle Gantzel fortæller,

at man som lejer kan logge ind med ID,

hvis man vil se sin lejerstatus og ”Min

Bolig”, der indeholder oplysninger om

husleje m.v. For alle fi re organisationer

Fællesskab gør stærk hedder et ordsprog.

Og det har de 45 ejendomsservicemedarbejdere

i Boligkontoret Fredericia

besluttet sig for at efterfølge.

Efter sommerferien går den nye varmemesterklub

i gang med sit virke. Jan

Christensen, LAB, er valgt som formand,

og varmemestrenes fælles-tillidsrepræsentant

Kresten Binns er næstformand.

– Vi har længe arbejdet på at skabe rammerne

for en fællesklub, siger Kresten

Binns. – Og nu er det forberedende arbejde

på plads. Vi mangler lige økonomien,

som vi forventer bliver sammensat

af kontingent og bidrag fra boligkontoret.

Det er begges interesse, at der er

sammenhold i medarbejdergrupperne.

Så er det lettere at udvikle et godt samarbejde

med de enkelte grupper.

Kresten Binns peger på, at man i dag i

mange sammenhænge foretrækker ensartethed,

og det behøver ikke være et

negativt begreb.

– Når der er en god kommunikation mellem

parterne på en arbejdsplads, glider

arbejdet meget bedre. Man slipper for

en masse bøvl, og ude i afdelingerne

fungerer dialogen også perfekt med beboerne.

Kresten Binns fremhæver, at der i for-

Side 7

er der lagt vedligeholdelsesreglementer,

husorden, vedtægter, kontaktopslag,

budgetter, seneste afdelingsregnskab,

festlokaler m.m. ind, så det er nemt for

lejerne at hente disse oplysninger. Dem

skulle man før henvende sig til kontoret

for at få udleveret.

siden skaL videReudvikLes

Også i fremtiden vil Anja Paaske og Helle

Gantzel i fællesskab stå for opdateringer

og vedligeholdelse af den nye hjemmeside.

Siden er under stadig udvikling,

og de to web-redaktører håber, at både

beboere og boligsøgende får stor glæde

af hjemmesiden.

– Vi planlægger at lægge billeder af boligerne

indvendigt på siden sammen med

mulighed for svar på tilbudsbreve via

hjemmesiden, ligesom boligsøgende

vil få mulighed for at tilføje eller slette

boliger på ansøgningen. Der skal også

indlægges billeder af hovedbestyrelsen,

varmemestre samt medarbejderne i Boligkontoret

Fredericia, så der bliver sat

ansigter på de mennesker, mange kun

kender fra telefonen, siger Anja Paaske

og Helle Gantzel.

ejendomsservicefolk søger sammen

vejen er et godt samarbejde mellem boligforening

og ejendomsservicefolkene.

Binns er tillige næstformand i Boligkontorets

virksomhedsnævn, hvor Boligkontoret

Fredericias direktør Finn Muus

er direktør – og formand.

Kresten Binns – ejendomsservicefolkene

går sammeni klub.


Side 8 9

arbejdernes Boligforenings 95 års jubilæum

Arbejdernes Boligforening er en almen

Andelsboligorganisation der blev stiftet

den 18.maj 1915.

Boligorganisationen råder i dag over

531 boliger, fordelt på 10 afdelinger,

som er fordelt på etageblokke og rækkehuse

beliggende i Fredericia Kommune

både udenfor og indenfor voldene, samt

i oplandet

Lidt histoRie

(ældste Boligforening i fredericia)

arbejdernes Boligforening blev stiftet

den 18.maj 1915 efter at der forud havde

været indbydelse af Arbejdernes Brugsforenings

Formand til et møde. Her anbefaledes

det at oprette en Boligforening,

da der var stor trang til boliger,

der blev nedsat et udvalg på 5 medlemmer

til at arbejde videre på sagen og

fremkomme med eventuelle forslag til

love m.m.

(Formand Murer C. Honoré - Snedker F.

Hansen- Elektriker C. Hansen- Kusk O.

Olsen- Murer E. Ernest)

Foreningen opførte efter de da gældende

støttelove indtil 1930 i alt 31 ejendomme

med 171 lejligheder samt 5 butikker

beliggende Dronningsgade/Fynsgade//

Kongensgade/Lollandsgade samt Nørrebrogade/Falkevej.

Senere er disse love ændret således at

hvert afsluttet byggeri skal være en selvstændig

afdeling og økonomisk uafhængig

af andre afdelinger ligesom lejerne

skal indskyde andele fra 3 til 5% af byggesummen,

uden dog nogen sinde at

kunne blive ejere af ejendommene.

Fra 1930 til 38 foretoges intet byggeri,

men da der 1938 blev vedtaget en ny

støttelov på rigsdagen tog foreningen

atter fat på byggeriet og opførte 40 lejligheder

på 1.Falkevej/2.Glentevej /3.Frantz

Hansens Alle/4.Johs.Jensens Alle som

var beregnet for børnerige familier.

Billedet viser

Kongensgade

nr. 75-83 i baggrunden

det

det nuværende

Fynsgade tidligere

kaldet

Tutgangen.

Det næste byggeri var 2 blokke med 24

lejligheder i hver. Det var i en meget

vanskelig og usikker tid, da anden verdenskrig

rasede på fjerde år og det meste

af verden var tændt i brand og landet

var besat af en fremmed krigsmagt.

Krigsforholdene ude i den store verden

indvirker på materiale og boligsituationen

således at det private initiativ næsten

ligger stille, hvorfor Boligselskabet

har optaget byggeriet det omfang man

syntes forsvarligt for at skaffe gode og

tidssvarende boliger til en overkommelig

pris.

De gældende vedtægter foreskrev, at

der skulle være 2 bestyrelser, en for Arbejdernes

Boligforening og en for de nybyggede

ejendomme.

Så den 16. marts 1944 vedtoges det at

afd. 1-2-3-4 skulle danne en selvstændig

forening og antog navnet Fredericia Andelsboligforening.

Arbejdernes Boligforening foretog derefter

intet nybyggeri, da foreningens

vedtægter ikke opfyldte de krav der stilledes

for at opnå statslån i henhold til

gældende støttelove.

I august måned 1957 henvendte formanden

for sygehusudvalget Borgmester I.

Arent sig til Arbejdernes Boligforening

og forespurgte om man kunne påtage

sig opgaven at bygge funktionærboliger

for sygehusets Læger/sygeplejersker og

elever. Arbejdernes Boligforening indkaldte

til en ekstra generalforsamling

og det blev vedtaget at give bestyrelsen

bemyndigelse til at gå i gang med

byggeriet som man vedtog skulle kaldes

Østerbo afd. 2 etagebyggeri med 48 lejligheder

senere opførtes i :

1970 Afd. 3 Ullerupdalvej

Etagebyggeri

1982 Afd. 4 Herslev

10 rækkehuse Herslev

1984/88 Afd. 5 Pjedsted

15 rækkehuse

1985/88 Afd. 6 Skærbæk

51 rækkehuse

1989 Afd. 9 Taulov

18 rækkehuse

1990/92 Afd. 10 Jyllandsgade m.m.

Etagebyggeri

1989 Afd. 11 Egeskov

8 rækkehuse

Afd. 13 Afd. 13 Skærbæk

44 rækkehuse

Den 17. august 1998 fi k afd. 1 der blev

bygget i årene 1917-23 en HÆDERSPRIS

fra Fredericia Fondens forskønnelsespris.

Det var første gang det tildeltes en

etagebebyggelse.

Det havde taget 3 år at give den ”sorte

fi rkant” den store boligkarre i Kongensgade,

Fynsgade, Lollandsgade og Dronningsgade

sine gamle farver tilbage efter

en omfattende renovering.

I anledning af Arbejdernes Boligforenings

95 års jubilæum havde man booket

for lejerne cirkusforestilling hos Cirkus

Dannebrog.

Billedet viser Kongensgade nr. 75-83i baggrunden det nuværende Fynsgade tidligere kaldet T

sgade nr. 75-83i baggrunden det nuværende Fynsgade tidligere kaldet Tutgangen.

Billedet viser hjørnet af Kongensgade 83 og Lollandsgade afd. 1

Billedet viser hjørnet af Kongensgade 83 og Lollandsgade afd. 1

Billedet

viser hjørnet

af Kongensgade

83

og Lollandsgade

afd. 1


succes for nye ”grønne” medarbejdere

Der var ikke tale om kritik af varmemestrenes

arbejde, da Boligkontoret Fredericia

tidligere på året ansatte fem anlægsgartner-uddannede

medarbejdere.

Varmemestrene har udført en stor indsats

i deres afdelinger, men de er ikke

faguddannede til at lave langtidsplanlægning

af vedligehold og udvikling af

afdelingernes grønne områder. Et arbejde,

der bl.a. rummer fem års- planlægning

i forlængelse af og i samarbejde

med afdelingsbestyrelserne i forbindelse

med de årlige ”markvandringer”.

– De fem nye medarbejdere er faldet

godt til i afdelingerne, og har også et

godt samarbejde med varmemestrene.

Det er jo ikke meningen, at arbejdet skal

cirkus dannebrog 2010

fejende, fortryllende, fantastisk forestilling

Den 17. og 18. april havde de 4 Boligorganisationer

købt fi re cirkusforestillinger til

deres lejere. Baggrunden for cirkusforestillingerne

var, at Andelsboligforeningen

i 2009 havde 65 års jubilæum som

ikke blev markeret, at Selvbyggerbo har

60 års jubilæum i år, Arbejdernes Boligforening

har 95 års jubilæum i år og Boligselskabet

LAB havde pengegaver fra

deres 60 års jubilæum i 2006. Forestillingerne

var en vældig succes med næsten

4000 gæster til de fi re forestillinger.

tåRnLineaRtisteR

fRa coLumBia

Et af højdepunkter var Duo Guerreros.

der balancerede på line højt oppe under

telttaget, uden brug af hverken sikkerhedsnet

eller sikkerhedsline. Selv om de

har det nødvendige kraftoverskud til at

udføre nummeret sikkert, er det alligevel

sindsoprivende – og vanvittig svært.

Nummeret var et spændingsnummer,

der blev udført meget æstetisk, med

stemningsfuld sang og musik, som understregede

præstationen og stimulerede

oplevelsen.

spanske kLovne

Et andet højdepunkt var den spanske

klovnetrio The Michels. De appellerer

ikke, som tårnlineartisterne, til gys, men

til grin, når de opfører den gamle vandentre,

hvor de dænger hinanden til med

vand – først dråbevis, siden med spande

og i badekar. Nummeret er lavet før,

men The Michels er de bedste i verden

til netop den entre. Det kunne man høre

på publikums latter.

dyRene i ciRkus

Ligesom klovne hører til i cirkus, skal

udføres dobbelt, så det er vigtigt, at der

er en saglig dialog mellem parterne om,

hvem der udfører hvad, siger inspektør

Stefan Weihrauch, Boligkontoret Fredericia.

Boligforeningerne har i otte-ti år arbejdet

med en sprøjtefri-politik, og det har

medført indførelse af alternativ ukrudtsbekæmpelse,

og i den forbindelse har

det været nødvendigt at konsultere eksterne

eksperter for at få erfaringer om,

hvordan eksempelvis brug af gasbrændere

skåner/påvirker miljøet. Der er også

opstået andre tvivlsspørgsmål om f.eks.

belægning, som kræver professionel viden

på området.

Inspektør Stefan Weihrauch fortæller, at

der også være dyr – gerne mange dyr.

Cirkus Dannebrog havde i år engageret

Gabi Donnert, som sammen med sin

datter fremførte 6 fuldblodsheste i frihedsdressur.

Og senere i forestillingen

et potpourri, hvor heste og ponyer arbejdede

sammen.

Bernhard Kaselowskis kameler fyldte

manegen i et orientalsk kamelshow, og

han præsenterede elefanten Dumbo i en

demonstration af, hvad samspillet mellem

mennesker og dyr kan udvikle sig

til, når der vises respekt for og tillid til

dyret.

andRe aRtisteR

Det er snart længe siden, at et dansk

cirkus har vist et ægte arabernummer

– artister fra Nordafrika, som har spe-

Side 9

varmemestrenes arbejdsmængde ikke

er faldet i forbindelse med, at de nye

”grønne” medarbejdere har overtaget

en del af gartnerfunktionerne.

– Varmemestrene deltager i dag oftere i

registreringen af fl yttelejligheder, siger

inspektøren,- så de har fået kompenseret

for den mindre arbejdstid, de skal

bruge på de grønne områder.

Stefan Weihrauch udtrykker også håb

om, at de fem nye medarbejderes indsats

på sigt vil kunne højne det æstetiske

udseende i og omkring afdelingerne

– bl.a. i forbindelse med udskiftning af

de gamle beplantninger, mange afdelinger

har levet med i adskillige år.

cialiseret sig i fl otte, fyrige springkombinationer

og bygning af levende pyramider.

Casablanca-truppen kunne deres

fag – et humørfuldt og livsbekræftende

nummer.

Veslovskis udførte et rulleskøjte-show

for 3 personer – et anderledes nummer,

fordi artisterne hvirvler rundt på en cirkelformet

scene.

Voladas er en ung mand fra Hviderusland,

som udfører et styrkebetonet

og kraftfuldt recknummer. Og endelig

var der et stort illusionsnummer, hvor

Augusto Goncalves, der netop har afsluttet

et engagement i Japan, tryller og

fortryller i et stort magic show.


Side 10 11

else marie har kæmpet 25 år for almen boligsektor

Bliver formanden for Arbejdernes Boligforening,

Else Marie Gøhns, spurgt om et

ønske i anledning af hendes 25 års jubilæum

i AB, har hun svar på rede hånd:

– Jeg håber, vi kan få alle beboerne til at

arbejde aktivt med på de initiativer, der

bliver taget omkring helhedsplanerne i

Korskærparken og Sønderparken. Nu har

vi den endegyldige chance for at skabe

de rigtige rammer for området. Både

økonomien og de enkelte dele af projektet

peger fordomsfrit fremad, men det er

op til beboerne, om de vil give planerne

det afgørende skub mod realisation, siger

Else Marie Gøhns.

Hun har selv boet i Korskærparken, men

har i de seneste år boet i selskabets afdeling

i Skærbæk, hvor man ikke kæmper

med de samme problemer som i de store

afdelinger tættere på byen.

– I Korskærparken og Sønderparken bor

mange forskellige typer beboere, men

fælles for dem alle er, at de ikke ønsker

deres privatsfære påvirket. De vil nok

være med til at bakke op omkring forbedringsprojekt,

men de har deres egen

grænse og vil oftest gerne være i fred. Og

så kan man endelig ikke tvinge beboerne

til at komme til aktiviteter, der ikke interesserer

dem. Det skal man gøre sig klart,

fastslår Else Marie Gøhns.

Hun har oplevet mange omvæltninger i

de 25 år i Arbejdernes Boligforening, der

i år i maj er blevet 95 år.

– Jeg syntes, det var et tilbageskridt med

administrationsselskabet. At gå fra en

selvstændig boligforening til et større

samarbejde, men jeg kunne godt se, at

der ikke var andre veje, hvis vi skulle udvikle

os. Vi havde nogle år forud drøftet

et tættere samarbejde med Andelsboligforeningen,

uden at det var blevet til no-

get. Og så må man sige, at det er svært at

være ”den lille” i dag. Men vi har i mange

år haft et godt samarbejde mellem boligforeningerne

i Fredericia, så et administrationssamarbejde

var en naturlig

følge. Nu skal vi så i gang med en regulær

sammenlægning, men vi får nok lov

til at bevare en vis selvstændighed et par

år endnu. Det er også vigtigt, at der sker

forandringer i administrationen, og myndigheder

og organisationer forlanger, at

vi skal kunne så mange forskellige ting,

som en lille boligforening ikke kan klare

selv. Det er derfor vigtigt med en dygtig

og professionel administration, der overordnet

klarer paragrafferne, siger Else

Marie Gøhns.

Hun peger på, at Arbejdernes Boligforening

kunne have været en af de største

boligforeninger i Fredericia, men de øvrige

foreninger har været bedre til at komme

til fadet, når der skulle i gangsættes

kommunale projekter.

– Vi har simpelt hen haft bestyrelser, der

har været meget lidt risikovillige, siger

AB-formanden.- Jeg har kikket de gamle

protokoller igennem for at se, hvad der

var årsag til tilbageholdenheden, men

det har ikke været muligt at få fuld klarhed

over baggrunden. Så jeg tolker det i

retning af, at bestyrelserne var forsigtige

i deres planlægning.

håB om

BoLigsektoRens fRemtid

– Mange tænker slet ikke over, at det

er alment boligbyggeri, de bor i. Tidligere

var der større identitetsforståelse

omkring det at bo til leje i alment byggeri.

Mange, der flytter i alment i dag,

kommer fra egne parcelhuse, og de har

ikke helt den samme forståelse og den

samme indsigt for det almene. Men det

gør dem jo ikke til ringere beboere, siger

Else Marie Gøhns.

Når hun kikker 25 år eller længere tilbage

i tiden, og sammenligner med i dag, kan

hun se en betydelig udvikling, som også

stiller krav til boligorganisationerne.

– Lejerne vil have større boliger, og de vil

ikke have ”skrabede” boliger. Og måske

skal vi til at tænke mere alternativt i forbindelse

med nybyggeri. Måske skal vi

ikke levere hårde hvidevarer med i fremtiden,

men lade lejerne selv købe de ting,

de vil have. Det er vigtigt at give beboerne

mere selvbestemmelse og samtidig

holde boligerne nede i huslejeniveau, siger

Else Marie Gøhns.

Arbejdernes Boligforening kom med i

Boligkontoret i ”anden ombæring”, men

Else Marie Gøhns har været glad for forløbet.

– Vi har haft et godt samarbejde med

hinanden, og har vel heller ikke betrag-

Formanden for Arbejdernes Boligforening,

Else Marie Gøhns – slipper ikke sit

engagement i boligforeningsarbejdet,

selv om hun har haft 25 års jubilæum.

tet hinanden som konkurrenter. Der har

tidligere været lidt skarpere konkurrence

mellem nogle af organisationerne, men

det nytter ikke at bære nag. Vi skal se

fremad og glæde os over de fordele, der

ligger i samarbejdet, siger AB-formanden.

AB havde i mange år ry for at være lidt

mere fleksible med råderetten end andre.

– Det fik vi ofte ros for, husker AB-formanden.

– I dag skal boligerne jo heller

ikke være ens, hvilket klart er beskrevet

i de udvidede råderets bestemmelserne

som regulerer sektoren i dag. Vi gjorde

ikke noget ulovligt dengang, men udnyttede

de muligheder der var inden for den

gældende lovgivning, fuldt ud.

Else Marie Gøhns bruger megen fritid

på boligforeningsarbejdet, men har ikke

tænkt sig at stoppe her ved sammenlægningen.

– Vi har svært ved at engagere beboerne,

også i afdelingerne, til at tage en tørn i

det boligdemokratiske arbejde, og der

har aldrig været større behov for at få en

engageret medvirken til arbejdet. Faktisk

er møderne på et ganske højt niveau i

dag. Det er ikke blot bagateller, der bliver

drøftet, så der er mange ting at sætte sig

ind i, når tingene skal gøres ordentligt, og

det bliver de, fastslår Else Marie Gøhns.


selvbyggerbo’s reception den 11. juni 2010

Den 11. juni holdt Selvbyggerbo reception

på Fredericia Messecenter, i anledning

af foreningens 60 års jubilæum

den 14 juni. Indbudt til receptionen var

hovedbestyrelser, afdelingsbestyrelser

medarbejdere og samarbejdspartnere.

Formanden Bent Klindt Andersen tale

bringes her i sin fulde længde.

taLe ved seLvByggeRBos

60 åRs fødseLsdag:

Jeg vil gerne på vegne af hovedbestyrelsen

have lov til at byde afdelingsbestyrelser

– beboere – medarbejdere - bestyrelseskollegaer

og samarbejdspartnere

velkommen her til Selvbyggerbo’s 60 års

jubilæums reception.

Baggrunden for at vi mødes her i dag er,

at en flok driftige mænd den 14. juni 1950

havde fået den ide at der skulle oprettes

en ny andelsboligforening i Fredericia.

Kunne vi gennem en tidsrejse have aflagt

det stiftende møde et besøg og fortalt historien

om de forløbne 60 år frem til nu,

ville vi givetvis dengang i 1950 være blevet

kåret som årets fantaster og måske

ikke rigtig kloge.

Selvbyggerbo har været igennem en rivende

udvikling frem til i dag en udvikling

der også gør at vi godt tør tage skridtet

fra en forlovelse til et giftemål, ved

at sammenlægge os med Boligkontoret

Fredericia og vore kollegaer i administrationsselskabet,

Boligkontoret Fredericia.

Selvbyggerbo har gennemgået den

samme udvikling, som mange mennesker

gennemløber som enkeltpersoner.

Som ny boligorganisation brændte man

dengang for radikale boligpolitiske synspunkter,

hvilket vel også var årsagen til

at man ikke søgte indflydelse i såvel Arbejdernes

Boligforening – Boligselskabet

LAB – Andelsboligforeningen og Social

Boligbyggeri. Man ønskede sin egen

boligorganisation med egne værdier og

egen administration.

Med årene er kanterne blevet slebet af,

holdningerne er blevet mere runde, man

har erkendt, at andre også kan have ret –

med streg under kan - man er kort sagt

blevet mere voksen og følsom. Men og

her skal også lyde et men – dette er sket

uden at smide de helt grundlæggende

holdninger om beboerdemokratiet ud

med badevandet. Værdier som vi fortsat

værner om!

At vi med skiftende bestyrelser og repræsentantskaber

har tænker forskelligt

igennem de seneste 60 år, skyldes naturligvis

de opgaver og de udfordringer

der er på forskellige tidspunkter i den

tidslinje vore boligorganisation har gennemlevet.

Vore forgængere har tænkt på

en måde og vi har tænkt på vores måde

fordi vi står midt i udfordringerne. Sådan

skal det være, det er menneskets drivkraft.

Som menneske tænker vi, at den tid vi

selv er med, er den allervigtigste tid i Boligforeningens

historie. Vi synes, at det

er nu tingene sker – det er nu der er udvikling

og sådan er det forhåbentlig også.

Men vi skal ikke glemme, at det vore forgængere

har tænkt og udrettet og det vi

gør i dag er årsagen til, at Selvbyggerbo

kan fejre 60 års fødselsdag, og endda stadig

være fuld af livskraft og gåpåmod.

I år 2000 begyndte BL. at tale om større

boligadministrationer, og da vi ikke havde

bygget længe og vi heller ikke forventede

at komme over de ca. 1500 lejligheder,

som man regnede med ville blive et

lovkrav for Boligorganisationerne, blev

der i et uformelt forum talt med de 4 andre

organisationer i Fredericia vedr. et

administrationssamarbejde.

I bestyrelsens beretning for 2002 blev

samarbejdet nævnt og i den sammenhæng

diskuteret på selvsamme repræsentant

mødet. I 2003 blev det oplyst på

repræsentantskabsmødet at LAB og Andelsboligorganisationen,

havde indgået

et administrationssamarbejde, resten af

2003 blev der ført intense forhandlinger,

og på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde

den 8/3 2004, blev det besluttet

at Selvbyggerbo, ville indgå i et administrativt

samarbejde med boligkontoret,

med opstart på samarbejdet den 1/1

2005. Dette blev begyndelsen til et nyt

kapitel i vores historie,

Da vi indtrådte i det administrative samarbejde

blev det nemmere at være lille,

da den samlede administration hurtigt

blev god til at tackle de udfordringer, som

Side 11

var blevet os pålagt, her ikke mindst de

opgaver der opstod op igennem starten

af det nye årtusind. Jeg kan her nævne;

skimmelsvamp håndtering, boligsociale

helhedsplaner, renoveringsopgaver, styringsdialog,

benchmarking, salg af almene

boliger, 10 års vedligeholdelsesplaner,

lønsumsafgift, EMO, forvaltningsrevision,

styringsdialog, moms på viceværter,

målsætningsprogram, APV, MUS, ja

mange flere ting kunne skrives på.

Det vil her være på sin plads, at sige tak til

alle, høj som lav, der har været med til at

guide/styrer Selvbyggerbo hen til hvor vi

står i dag, for uden de ansatte, og de folkevalgtes,

store interesse og passion, for

at vores almene boliger lever op til tidens

standarder, ville vi ikke stå her, men være

forsvundet i mængden.

Nogen vil måske sige at vi vil forsvinde

efter 2010, her tænker jeg på vores sammenlægningen,

af de 4 organisationer, da

vil jeg minde om at det ikke er en fusion,

men en sammenlægning af 4 ligeværdige

partnere/organisationer som kan se

en gevinst for vores lejere ved en sammenlægning,

som munder ud i en stærk

organisation, der vil være en stærk spiller

indenfor den almene sektor i Fredericia,

som det vil være svært at komme uden

om. Vore fire kulturer vil lever videre i en

ny boligorganisation hvor det bedste fra

alle vil overleve og bringe os videre i den

ny virkelighed som omgiver os.

Så endnu en gang tak til alle fordi I kom,

tak fordi I ville donere et beløb til kræftens

bekæmpelse.

Bent Klindt Andersen

Formand Selvbyggerbo


så er det nu!

mist ikke din anciennitet

er du medlem af

andelsboligforeningen fredericia selvbyggerbo eller

arbejdernes andelsboligforening i fredericia?

Læs her om den helt nye lovgivning!

Ny lovgivning betyder, at medlemsnumrene i almene boligforeninger laves om til placering

på en venteliste.

Hvis du er medlem i en af ovenstående foreninger, skal du henvende dig til Boligkontoret

Fredericia inden den 30. juni 2010, hvis du vil bevare den anciennitet, som dit

medlemsnummer giver dig. Det vil altså sige, at du skal henvende dig skriftligt eller

mundtligt senest onsdag den 30. juni 2010 før kontorets lukketid som er kl. 15.00

Overholdes denne frist ikke, fortaber du den anciennitet, som du kan have oparbejdet

gennem mange år. Konsekvensen er at der skal startes helt forfra på ventelisten, hvis

du senere ønsker en bolig.

Alle medlemmer og lejere har modtaget særskilt brev herom i udgangen af marts måned.

Det koster ikke noget at tilmelde dig, men herefter skal der betales et årligt ajourføringsgebyr

for at stå på ventelisten. Dette vil første gang blive opkrævet i januar 2011.

Med venlig hilsen

Boligkontoret Fredericia


Lidt tiL smiLebåndet

Blind mand med førerhund

Hvordan ved en blind mand i en faldskærm, at

han er ved at nå jorden?

Linen til førerhunden bliver slap.

Mester til lærlingen: Du kan

begynde med at male disse store

vinduer.

Efter nogle timer ringer lærlingen

til mester og spørger, - skal jeg

også male rammerne rundt om

vinduerne?

Bondemanden: De er vel nok

en modig mand, siden De

tør gå ned med faldskærm i

dette stormvejr.

- Jeg er sandelig ikke gået

ned med faldskærm, jeg er

gået op med et telt!

Man hører tit om, at 20% af alle

færdselsuheld skyldes alkohol.

Mon det er mangel på alkohol som

er skyld i resten?????

Væddemål

Julemanden

På Sygehuset

To skotter havde væddet om hvem der kunne giver bartenderen

færrest drikkepenge.

Den første skotte gav bartenderen den mindste mønt han kunne

finde og kiggede triumferende over på den anden, der tørt

sagde:

- Den er fra os begge to.

Sidste år forsøgte jeg at forklare

mine børn, at julemanden ikke

findes.

I år forsøger jeg at forklare det

til min kone…

En bondemand har været ude og

høste sædekorn og skal til at fylde

det i sin silo. Han klatrer op får at

se om kornet kommer rigtigt ind i

siloen. Men silo-lemmen falder ned

over hans knæ.

- Det siges jo, at når en engel kysser et nyfødt barn på

panden, så bliver det en tænker eller stor filosof.

Senere på Sygehuset:

Bondemanden har fået sit knæ

undersøgt og skal nu til at sove,

men han får ikke lukket et øje. Hver

time kommer en sygeplejerske ind

og læser lægejournalen for enden af

sengen, hvorefter hun løfter dynen

og kikker ind imellem hans ben. Da

lægen kommer ind på stuen næste

morgen, spørger manden om han

ikke gider at læse journalen højt

for ham. For han kan ikke forstå

hvorfor at sygeplejerskerne hele

tiden skulle løfte hans dyne.

- Det kan jeg da godt, svarede

lægen og begynder at læse op:

- Under sædudtømning, faldt lem

ned, og smadrede knæ.

Kysser englen barnet på munden, bliver det en sanger eller en

lysende taler.

Et kys på hånden giver en kunstner eller dygtig håndværker.

Hvor englen har kysset vores kontorfuldmægtig ved jeg ikke,

men kun sige, at han har siddet usædvanlig længe på sin post.

- Politiet siger, at

De var fuld og at De

kørte 140 kilometer

i timen. Var De da

ikke bange for at

køre ind i en anden

bil?

Køre ind i en anden

bil, hr. dommer, på

fortovet……?

SøfartSSamtale:

a: Er på kollisionskurs anmoder

Dem derfor om at skifte kurs

omgående, skifter!

b: Er ganske rigtig på

kollisionskurs, men anmoder

Dem om at skifte kurs,

skifter!

a: Negativt, ifølge

søfartsreglerne bør De ud fra

Deres position skifte kurs,

skifter!

b: Det lader sig desværre ikke

gøre, De bliver nød til at

skifte kurs, skifter!

a: Dette er en ordre: SKIFT

OMGÅENDE KURS, skifter!

b: Er ikke villig til at

samarbejde, mener stadig at

De bør skifte kurs, skifter!

a: Hør her min gode mand!

Dette er et større amerikansk

hangarskib, de har bare at

skifte deres kurs omgående,

skifter!

b: Dette er et fyrtårn, skifter!

Mellem veninder: - Jeg hører din

mand søgte arbejde ved kommunen,

Hvad laver han?

- Ingenting. Han fik jobbet.


Side 14 15

udlejning selskabslokaler og gæsteværelser:

andeLsBoLigfoReningen:

afd. 14.

(Ullerupdalvej – kan kun lejes af beboere i afdelingen)

Gildesal og gæsteværelser.

Kontaktperson: Per Hermansen, Ullerupdalvej 205, st.th., tlf. 75 91 38 88

afd. 16.

(Søndermarksvej – kan kun lejes af beboere i afdelingen)

Gildesal og gæsteværelser.

Kontaktperson: Kirsten Jensen, Søndermarksvej 90, st.th., tlf. 75 91 08 72

Afd. 17.

(Søndermarksvej – kan kun lejes af beboere i afdelingen)

Gildesal og gæsteværelser.

Kontaktperson: Kirsten Jensen, Søndermarksvej 90, st.th., tlf. 75 91 08 72

afd. 20.

(Skovvej – alle beboere i Andelsboligforeningen kan leje det)

Gildesal

Kontaktperson: Henny Majgaard, Skovvej 325, tlf. 75 93 09 13

(træffetid, kun mandag fra 10.00 til 13.00)

LaB:

afd. 1.

(Jernbanegade – kan kun lejes af beboere i afdelingen)

Gæsteværelse

Kontaktperson: John Sciegienny, tlf. 75 92 71 79/tlf. 28 95 05 62

Vinterhave kan lånes af beboerne i afdelingen til fødselsdage og lign. ca.

20 pers. Vinterhaven lånes gratis, men samtidig skal man leje gæsteværelset

hvor der er toilet og køkken.

afd.2.

Kælderlokale kan lånes af beboerne i afd. 2 til mindre fester gratis. Ca.

25 pers.

Kontaktperson: Bo Micheelsen, tlf. 75 93 12 43

afd. 5.

(Vaseparken 1 – alle beboere i LAB kan leje det)

Øl og vand skal købes i huset.

Beboerhus til ca. 90 pers. og gæsteværelser, Lumbyesvej 2, tlf. 75 91 07 44

Kontaktperson: Leif Jørgensen, tlf. 20 88 92 75

2 gæsteværelser:

Kontaktperson: Michael Petersen mellem kl. 19-20, tlf. 24 23 15 95

afd. 6.

(Vaseparken 2 – kan kun lejes af beboere i afdeling 5 og 6)

Beboerhus til ca. 50 pers. Lumbyesvej 8

Kontaktperson: Bent Pedersen, tlf. 24 23 32 18

Gæsteværelser, Lumbyesvej 8

Kontaktperson: Helle Larsen, tlf. 30 98 51 57

afd. 7.

(Korskærparken – kan kun lejes af beboere i afdelingen)

Gildesal til ca. 50 pers. og 8 stk. gæsteværelser

Kontaktperson: Birthe Frost, Korskærvej 14, st.th., tlf. 22 71 08 45 (træffetid,

kl. 17-18)

Afd. 10.

(Sønderparken – kan kun lejes af beboere i afdelingen)

Beboerhus til ca. 50 pers.

Kontaktperson: Ib Marcussen, Prangervej 144, 1.th., tlf. 75 93 43 25

8 Gæsteværelser

Kontaktperson: Edvin Steiness, tlf. 75 93 44 35

afd. 11.

(Hasselhøj – kan lejes af beboere i de 4 boligorganisationer)

Beboerhus til ca. 55 pers.

Beboerhus til ca. 30 pers.

1 gæsteværelse (kun beboere i afd. 11)

Kontaktperson: Christina Overgaard, Holmbjerggårdsvej 74,

tlf. 28 14 58 68 (mellem 18-20)

afd. 12.

(Nestlegården – alle beboere i LAB kan leje det)

Beboerhus til ca. 50 pers.

1 gæsteværelse

Kontaktperson: Kirsten Grombe, Kongensgade 2 B, st.tv., tlf. 75 92 53 48

afd. 13.

(Kirsebærhaven – kan kun lejes af beboere i afdelingen)

Gildesal i kælderen til ca. 30 pers.

2 gæsteværelser

Kontaktperson: Administrationen, Kirsten Källberg,

tlf. 76 22 12 05/tlf. 76 22 12 00

afd. 15.

(Fuglsangparken – kan kun lejes af beboere i afdelingen + huse i grundejerforeningen)

Beboerhus til ca. 50 pers.

1 gæsteværelse

Kontaktperson: Britta Møller, Fuglebakken 60a, tlf. 75 91 43 63

afd. 16.

Kælderlokale til ca. 20 pers. kan lånes af beboerne i afd. 16.

Kontaktperson: Mia Hansen, tlf. 29 62 28 18

afd. 17.

(Damsbohaven – kan kun lejes af beboere i afdelingen)

Beboerhus til ca. 30 pers.

Kontaktperson: Jørgen Andersen, Damsbovænget 32,

tlf. 75 94 12 72/tlf. 20 29 30 18

afd. 26.

Beboerlokale (kan kun lejes af beboere i afdelingen)

1 gæsteværelse

Kontaktperson: Vagn Holm, tlf. 75 95 77 11

seLvByggeRBo:

afd. 2.

(alle beboere i Selvbyggerbo, kan leje det)

Festlokale, Chr. Richardtsvej 1a

Kontaktperson: Poul Erik Poulsen, Chr. Richardtsvej 28, tlf. 75 92 75 01

afd. 5.

(Ullerupdalvej – kan kun lejes af beboere i afdelingen)

Festlokale og gæsteværelser.

Kontaktperson: Inga Pedersen, Ullerupdalvej 129, st.tv., tlf. 75 93 44 47

afd. 6.

(Søndermarksvej – kan kun lejes af beboere i afdelingen)

Festlokale og gæsteværelser.

Kontaktperson: Jytte Matthiesen, Søndermarksvej 112, 1.th.,

tlf. 75 92 80 41

aRBejdeRnes BoLigfoRening:

afd. 1.

(kan kun lejes af beboere i afd. 1-2 & 10)

Gildesal, Kongensgade 75

Kontaktperson: Alex Nielsen, Dronningensgade 82, st.th., tlf. 21 28 16 69

afd. 3.

(Ullerupdalvej – kan kun lejes af beboere i afdelingen)

Gildesal og gæsteværelser.

Kontaktperson: Tommy O. Hansen, Ullerupdalvej 9, st.tv. tlf. 61 41 79 18

afd. 10.

(kan kun lejes af beboere i afdelingen)

Gæsteværelser.

Kontaktperson: Connie Lauridsen, Bjergegade 51, 2.th., tlf. 75 93 11 65

afd. 13.

(Skolevej – kan kun lejes beboere I afdelingen)

Gildesal og gæsteværelser.

Kontaktperson: Anne Marie Hansen, Skolevej 145


telefonliste

BoLigkontoRet fRedeRicia

Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia.

Tlf. 76 22 12 00 – Fax 76 22 12 12

post@boligfa.dk - www.boligfa.dk

Kontortid: ma. – ti. – ons. – fre. 10-12.30,

tors. 15 – 17.30.

administration:

Direktør Finn Muus 76 22 12 26

Regnskabschef P. Lærche 76 22 12 31

Inspektør Jens Kongstad 76 22 12 20

Inspektør Jørn Brynaa 76 22 12 21

Inspektør Birgitte Jensen 76 22 12 22

Inspektør Stefan Weihrauch 76 22 12 23

Inspektør Michael Tonsberg 76 22 12 24

Fuldmægtig Connie Rybro 76 22 12 29

Inspektør Vagn Larsen 76 22 12 30

Inspektør Simon Klok Døssing 76 22 12 54

Kontorassistent Lisbeth Pedersen 76 22 12 01

Kontorassistent Gitte Olesen 76 22 12 02

Kontorassistent Anja Paaske 76 22 12 03

Kontorassistent Helle Gantzel 76 22 12 04

Fuldmægtig Kirsten Källberg 76 22 12 05

Fuldmægtig Gitte Madsen 76 22 12 06

Fuldmægtig Susanne Friis 76 22 12 07

Fuldmægtig Lene Sølyst 76 22 12 08

Fuldmægtig Inge Lauridsen 76 22 12 09

Projektchef Jane Findahl 76 22 12 52

Projektleder Iben Maxsø 76 22 12 53

andelsboligforeningen

Bestyrelse:

Formand Fl. Lorenzen 75 93 00 59

Næstform. Rita Jensen 75 93 09 36

Medlem Kirsten Sørensen 75 92 11 18

Medlem Torsten Mørck 75 92 72 53

Medlem Gitte Christiansen 75 93 34 50

varmemestre:

Afd. 1-2-5-6-8 Ørnegården m.fl.

Jeppe Siig 26 88 85 08

Afd. 3-4-7-9 Fr. Hansens Allé m.fl.

Finn Hansen 26 88 85 07

Mogens Hansen 26 88 85 04

Afd. 10 Ringparken

Jørgen Jensen 26 88 85 10

Afd. 12-13-15 Midgårdsvej m.fl.

Johannes B. Nielsen 26 88 85 15

Poul Stougaard 26 88 85 13

Afd. 14 Korskærparken

Jens S. Andersen 26 88 85 14

Lars Herlufsen 26 88 85 24

Afd. 16 Sønderparken

Mogens Madsen 26 88 85 16

Afd. 17 Søndermarken

Finn Rasmussen 26 88 85 17

Afd. 18 Skovvej, Parcelvej

Jens Schubert 26 88 85 18

Afd. 19-21-22 Vesterbrogade m.fl.

Allan Jensen 26 88 85 21

Afd. 20 Skovvej

Kresten Binns 26 88 85 20

BoLigseLskaBet LaB

Bestyrelse:

Formand Lis Gregersen 75 92 25 61

Næstform. V. Zachariassen 75 94 05 33

Medlem Jørgen Andersen 75 94 12 72

Medlem Lone Jensen 75 92 56 60

Medlem Jonna Hansen 75 91 27 12

Medlem Edvin Steiness 75 93 44 35

varmemestre:

Afd. 1 Birkehaven

Charles Petersen 25 27 37 01

Afd. 2-20-26 Rønnehaven, Madsbyhus,

Trelde

Jørgen Brøgger 25 27 37 02

Afd. 3-4 Christianshusene, Fyrrehaven

Ib Nordkrog 25 27 37 04

Afd. 5 Vaseparken I

Laurids Schmidt 25 27 37 05

Afd. 6 Vaseparken II

Jan Christensen 25 27 37 06

Afd. 7-24-30 Korskærparken, Ullerupdalvej

90-94

Hans Overgaard 25 27 37 07

Poul Erik Andreasen 25 27 37 08

Afd. 10 Sønderparken

Henrik Larsen 25 27 37 09

Aage Kjærgaard 25 27 37 10

Afd. 11 Hasselhøj

Steen Rasmussen 25 27 37 11

Afd. 12-21 Nestlegården, Dr.gade, Bjergegade

Kent Jensen 25 27 37 12

Afd. 13-16 Kirsebærhaven, Ved Volden

Erik Schmidt 25 27 37 13

Fritz Rauchfuss 25 27 37 14

Afd. 15 Fuglsangparken

Kenneth Jensen 25 27 37 15

Afd. 17-22 Damsbohaven, Kirsebærlunden

Benny Hansen 25 27 37 17

Afd. 18 Vesterbrogade

Michael Olesen 60 29 76 45

Afd.19 Vesterbrogade

Allan Jensen 26 88 85 21

Afd. 23 Snoghøjparken

Mogens Kristensen 25 27 37 23

Afd. 26 Treldevænget

Mogens Madsen 26 88 85 16

Område 6

Svend Aage Pedersen 25 27 37 37

vvs og el vagt

vvs vagt:

YIT

Tlf. nr. 40 91 23 29

eL vagt:

L.H. Olesen A/S

Tlf. nr. 22 24 70 77

vagtordningen gælder for

uopsættelige forhold, uden for

varmemesterens arbejdstid.

Side 15

seLvByggeRBo

Bestyrelse:

Formand Bent Andersen 21 12 39 13

Næstform. Poul Erik Poulsen 75 92 75 01

Medlem Anker Warncke 75 92 42 12

Medlem Jytte Matthiesen 75 92 80 41

Medlem Jimmy Andersen

varmemestre:

Afd. 1-2-15 Chr. Richardtsvej m.fl.

Jan Nissen 60 29 76 40

Afd. 3 Rahbeksvej m.fl.

Jan Christensen 60 29 76 41

Afd. 4 Christiansberg

Bjarne Christiansen 60 29 76 42

Afd. 5 Korskærparken

Stephen Jensen 60 29 76 43

Afd. 6 Sønderparken

Brian Bo Petersen 60 29 76 44

Afd. 7 Viaduktvej

Kenneth Jensen 25 27 37 15

Afd. 8-8B Købmagergade, Dalegade

Michael Olsen 60 29 76 45

Afd. 16 Mosegårdsvej

Mogens Kristensen 25 27 37 23

Benny Hansen 25 27 37 17

aRBejdeRnes

BoLigfoRening

Bestyrelse:

Formand Else-Marie Gøhns 75 93 42 01

Næstform. Connie Lauridsen 75 93 11 65

Medlem Solveig Damkjær 75 93 46 02

Medlem Lone Löyche 75 92 96 85

Medlem Allan Deluga 41 82 72 56

varmemestre:

Afd. 1 Kongensgade m.fl.

Harly Borbjerg 24 41 62 07

Bjarne Christiansen 60 29 76 42

Afd. 2 Østerbo

Jørgen Køngerskov 24 41 62 08

Afd. 3 Korskærparken

Ole Hoffmann 24 41 62 09

Afd. 4 Åbrinken, Herslev

Jens Schubert 26 88 85 18

Afd. 5 Pjedsted

Aage Kjærgaard 25 27 37 10

Afd. 6-13 Skærbæk

Ivan Dam Jensen 40 19 15 60

Afd. 9 Taulov

Finn Rasmussen 26 88 85 17

Afd. 10 Jyllandsgade m.fl.

Jørgen Køngerskov 24 41 62 09

Afd. 11 Egeskov

Henrik Larsen 25 27 37 09

Gartnere:

Område 1+2

Alex Hofstedt 23 30 94 33

Område 3

René Jessen 23 30 94 15

Område 4

Tine Rud Eriksen 23 30 94 52

Område 5+7

Tenna Hentzen 23 30 94 21

Område 6+8

Iben S. Dahl-Nielsen 23 30 94 12

More magazines by this user
Similar magazines