ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP - Danmarks Skatteadvokater

danmarksskatteadvokater.dk

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP - Danmarks Skatteadvokater

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Kristian Stidsen m.fl.: ”Omkostningsgodtgørelse

i skattesager” 3. udgave, ThomsonReuters

2010,

Hans Henrik Bonde Eriksen m.fl. ”Skatte- og

afgiftsproces, Jurist- og økonomforbundets

forlag 2010, side 291-297

SKATs Juridiske Vejledning 2013 – A.A.13


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

§§ 52-61 i skatteforvaltningsloven

Bestemmelsernes udvikling

Ophævelse af omkostningsgodtgørelse for

selskaber. Ikrafttræden 14. juni 2009. Sager der

ankes eller indbringes efter dette tidspunkt er omfattet

af de nye regler.

Sager der verserede pr. 14. juni 2009 er omfattet

af den gamle ordning i den pågældende instans.


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Udgifter til omkostningsgodtgørelse – 2005 140.47

mio. kr., 2006 126.1 mio. kr., 2007 162.8 mio. kr.,

2008 147.7 mio. kr. og 2009 164.5 mio. kr.

Udgifter til selskaber og erhvervsdrivende 111,3

mio. kr. jf. ministerkommentar af 14. maj 2009.

Udgifter 2010 168,2 mio. kr., Udgifter 2011 133,9

mio kr.

Opgivelse af kravet om at beløbene skal være

betalt

Transport i kravet til sagkyndig

Træder ikke ind ved fri proces


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

HR: Omkostningsgodtgørelse er 50 %

U1: Fuldt medhold eller medhold i overvejende grad

jf. § 52, stk. 1, 2. pkt.

U2: Sager der videreføres på skattemyndighedernes

initiativ jf. § 52, stk. 2

U3: Syn og skønssager, hvor Landsskatteretten,

Skatterådet eller Skatteankenævnet har meddelt

tilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse jf. § 52,

stk 3.


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Fuldt medhold eller medhold i overvejende grad

Medhold i overvejende grad – skønsmæssig

vurdering afen række forhold

Antallet af klagepunkter

Sagsgenstandens beløbsmæssige værdi (medhold

i 50 % eller ej)

På hvilket niveau sagen er afgjort

Sagens eventuelle vidtrækkende betydning

Betydning for retstilstanden i øvrigt

Punktets tyngde


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Kriteriernes indbyrdes forhold

SKM 2007.94 LSR samlet medhold 50 % ej

medhold i overvejende grad

TfS 2005.698 – samlet medhold med mere end

50 % men ikke i nogen af de tre instanser

isoleret – kommentar Ole Bjørn SR-Skat nr. 5

2000

SKM 2006.337 LSR – Der var afsagt en kendelse

vedrørende 2 indkomstår. Sagen blev

samlet påklaget og afgjort ved 2 afgørelser for

hvert sit indkomstår. Sagen skulle bedømmes

under 1 for så vidt angår spørgsmålet om

overvejende medhold.


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

SKM 2007.87 LSR Ej betydning om skatteyder

kunne have opnået samme resultat i foregående

instans ved fremlæggelse af materiale

Motiver – tvivl skal komme skatteyder til gode

Genoptagelsessager – genoptagelse er fuldt

medhold

Hjemvisning er medhold i overvejende grad

Selvangivelsesomvalg er en selvstændig sag

og ikke medhold i overvejende grad SKM

2007.95. Forholdet til retsplejelovens § 312,

SKM 2008.672.LSR


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Tilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse i syn

og skønssager hvor der tilføres sagen nye

oplysninger, der ikke mere hensigtsmæssigt

har kunnet eller kan indhentes på anden måde

Tilsagn meddeles forudgående, men kan også

meddeles efterfølgende

Hvis der ikke er tilsagn gælder 50 % reglen


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Skattefrihed for omkostningsgodtgørelsesbeløbene

LL § 7 Q, stk. 1.

Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager, der

berettiger til omkostningsgodtgørelse kan ikke

fradrages jf. § 7 Q, stk. 3.

Selskaber har fradragsret for udgifter uanset,

hvornår de afholdes i en klagesag. Fysiske

personer der driver erhvervsvirksomhed har

fradragsret for udgifter frem til afgørelse og

derefter omkostningsgodtgørelse.


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Hvem er godtgørelsesberettiget

Den klageberettigede

Den der i øvrigt må anses for part

Den som myndighederne har inddraget i sagen

En Biintervient er ikke part og er ikke berettiget

til omkostningsgodtgørelse SKM

2008.135.BR


Udgifter til sagkyndig bistand jf. § 54, stk. 1, nr.

1

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Advokat, statsaut. eller reg. revisor, konsulent i

driftsøkonomi, et medlem af FDR eller en

person, der kan sidestilles hermed, jf. bkg. 958

af 10. oktober 2005

Størrelse af honorarkrav – salærets berettigelse


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Sagens karakter

Antal timer anvendt

Sagens resultat og eventuelle vidtrækkende

betydning for skatteyder og for andre

SKM 2007.86 LSR Ej nægte omkostningsgodtgørelse

under henvisning til at skatteyder kunne

have afventet et fremsat lovforslag

Ej kræve juridiske dokumenter udleveret som

dokumentation, SKM 2008.216.SKAT


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Forelæggelse for brancheorganisation (evt.

suppleret med syn og skøn, SKM 2007.467

og SKM 2008.208)

Revisorer afregner efter tid, men advokater

afregner efter en række parametre, der også

omfatter sagens udfald

Timesatser

Har den sagkyndige en særlig specialviden (L

54 – bilag 26)


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Hvis der ikke er en brancheorganisation

skønner SKAT/LSR frit, SKM 2007.656 og

SKM 2008.208


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Skatteministeriets redegørelse (SAU alm. del

– bilag 63)

Kendelser fra advokatnævn og kredsbestyrelser.

SKM 2009.812.LSR nedsættelse af advokatsalær

uden forelæggelse for Advokatnævnet.

Brev fra Advokatrådet og Danske

Advokater.

SKM 2011.731. LSR – SKAT havde tilbagekaldt

klage til Advokatnævn – processuel

skadevirkning


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

SKM 2011.754 LSR

SKM 2011.768 LSR – Forelagt responsumudvalg

– uklart om salær for højt – kommer

SKAT til skade

Kendelse 10. december 2012 –

tredjemandstilskud – klientforhold


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

§ 54, stk. 1, nr. 2, retsafgift –ej gebyr til LSR

§ 54, stk. 1, nr. 3, udgifter til syn og skøn –

både 50%og 100 %

Omfatter skønsmændenes salær, gebyr til

brancheorganisation, retsafgift ved sagens

anlæg, revisorers udgifter til deltagelse

Advokatens bistand se kom. Skatteforvaltningslov

side 640


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Tvister om honorarets størrelse skal løses

ved byret, der godkender omkostninger

Rekvirentens advokat hæfter for skønsmand-

ens salær og for tillægsspørgsmål som SKAT

ønsker at stille, jf. TfS 1995.490.


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

§ 54, stk 1, nr. 4 – udgifter til sagkyndige

erklæringer og andet bevismateriale exp:

vidnegodtgørelse

§ 54, stk 1, nr. 5 – pålagte sagsomkostninger

§ 54, stk 1, nr. 6 – udgifter til procesvurderinger

– ej vurdering af 1. instans afgørelse SKM

2008.669.LSR


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Ej omkostningsgodtgørelse til egne udgifter

Salær for bistand vedrørende omkostningsgodtgørelse

i alm. klagesager ej omkostningsgodtgørelse

SKM 2005.526


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Omkostningsgodtgørelse til bistand vedrørende

omkostningsgodtgørelse i syn og skønssager

med tilsagn om fuld dækning jf. tidligere administrativ

praksis

Reduktion af de tilskudsberettigede omkostninger

- tillagte sagsomkostninger

SKM 2007.99 LSR ej reduktion, jf. § 54 stk. 2,

ved tilskud på 50 % fra repræsentanten

Moms


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Klage til skatteankenævn eller Landsskatteret, jf.

stk. 1, nr. 1

Ved behandling af sag som skatteministeriet har

indbragt til prøvelse af EU-retlige spørgsmål, jf.

stk. 1 nr. 2

Ved anmodning til skatteankenævn og landsskatteret

om genoptagelse, jf. stk. 1 nr. 3.


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Sager vedrørende skatter for EF-domstolen, hvor

den godtgørelsesberettigede er part, jf. stk. 1 nr.

4 i en klagesag, hvor den godtgørelsesberettigede

er part, om ophævelse af dobbeltbeskatning

i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders

overskud (EF-voldgiftskonventionen)

Domstolssager vedrørende stk. 1 nr. 1-3 og afgørelser

nævnt i stk. 2


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Landsskatteretssager vedrørende told, afgifter

eller arbejdsgiverkontrol, der afgøres uden lægmedlemmer

berettiger ikke til godtgørelse SKM

2008.667.LSR

Dette gælder dog ikke for hæftelsessager, herunder

nulstillingssager

Omkostningsgodtgørelse ved domstolsprøvelse af

§ 55, stk. 2-sager SKM 2006.48, se dog TfS

2008.789.LSR


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

SKM 2006.114 (forkert klagevejledning), 115 (ej

omkostningsgodtgørelse ved genoptagelse som

følge af generelt genoptagelsescirkulære) og 116

(ej omkostningsgodtgørelse for arbejde efter

klagen er trukket tilbage)

SKM 2007.658LSR (førelse af sagen som mandatar

SKM 2008.77 (klage over skattetillæg berettiger

til omkostningsgodtgørelse)


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

SKM 2009.457.LSR – Reformatio in pejus –

SKM 2009.573.LSR – Medholdsgrad – oprindelige

påstand – påbegyndt sagsbehandling

SKM 2009.401.LSR –Nedsættelse af salær efter

forelæggelse for responsumudvalg

SKM 2010.275.LSR – klage over henstandsafgørelse

om afgifter – ej omkostningsgodtgørelse,

jf. § 55 stk. 2.


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

SKM 2010.657.LSR – nedsættelse af salærer –

ej medlem af brancheorganisation

SKM 2010.658.LSR – ej omkostningsgodtgørelse

– førelse af sag for ansatte

SKM 2011.827 Ø - VIBO – omkostningsgodtgørelse

ved hjemvisning til 1. instans indbragt

for Højesteret

SKM 2012.711. BR – omkostningsgodtgørelse

ved de facto hjemvisning til 1. instans -

indbragt for Østre Landsret


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

SKM 2011. 665.LSR – Ej omk.godtgørelse –

sager om reg.afgift

SKM 2011.730 .LSR – Opdeling af salær 1. og 2.

instans

SKM 2011.661.LSR – Andelsboligforeninger

SKM 2013.44. LSR DBU – sagen


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

§ 56 – medholdsvurdering fra den instans der

har afsagt afgørelsen – ej bindende

§ 57 – forskudsvis udbetaling, tilbagebetaling

og yderligere udbetaling

§ 58 – bemyndigelsesbestemmelse udnyttet

ved bkg nr. 958 af 10. oktober 2005

§ 59 – ministerredegørelser

§§ 60-61 straffebestemmelser

More magazines by this user
Similar magazines