Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

servicestyrelsen.dk

Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

46

Kapitel 5

Udstedelse af kørekort

§51. Kørekort udstedes af rigspolitichefen.

Stk. 2. Kørekort udstedes som EF-model i

overensstemmelse med bestemmelserne i

bilag 1. Nationalitetsbetegnelse anføres på

kørekortets forside.

§52. Kørekort kan udstedes med begrænset

gyldighedstid eller begrænses til køretøjer,

der opfylder særligt angivne betingelser eller

i øvrigt betinges af særlige vilkår. Vilkår

og begrænsninger påtegnes kørekortet i talkodeform

i henhold til bestemmelserne i

bilag 8.

Stk. 2. Kørekort til traktor/motorredskab, erhvervsmæssig

personbefordring samt kørekort

med kørelærergodkendelse udstedes i

henhold til de i bilag 8, afsnit III, fastsatte

retningslinier.

§53. Hvis ansøgeren har bestået køreprøven

eller den praktiske prøve, skal ansøgeren i

den prøvesagkyndiges påsyn udfylde underskriftsrubrikken

i et stamkort.

Stk. 2. Har ansøgeren forevist et af de i §3,

stk. 2, nr. 2, litra a-c, nævnte dokumenter,

udsteder den prøvesagkyndige et midlertidigt

kørekort. Samtidig med udstedelsen af

det midlertidige kørekort skal eventuelt tidligere

udstedt kørekort afleveres til den prøvesagkyndige.

Stk. 3. Oplyser ansøgeren at skulle føre motorkøretøj

i udlandet, bortset fra i Finland,

Island, Norge og Sverige, og skønner politiet,

at det originale kørekort ikke kan udstedes,

inden ansøgeren forlader landet, kan

midlertidigt erstatningskørekort udstedes i

overensstemmelse med bestemmelserne i

§59, stk. 2 og 3.

Kapitel 8

Afgørelser om inddragelse af førerretten,

kørselsforbud og kørekort samt om kontrollerende

køreprøver

§68. Politiet kan efter bestemmelserne i

dette kapitel inddrage førerretten, hvis betingelserne

for at erhverve kørekort ikke

længere er opfyldt.

Stk. 2. Ret til erhvervsmæssig personbefordring

kan frakendes i overensstemmelse

med reglerne i straffelovens §79. Retten kan

ikke inddrages af politiet uden samtidig inddragelse

af den almindelige førerret.

Stk. 3. Politiet kan inddrage et beskadiget

eller slidt kørekort. Inddrages kørekortet på

stedet, udfærdiger politiet så vidt muligt et

midlertidigt kørekort.

§69. Træffer politiet bestemmelse om inddragelse

af førerretten, pålægges kørselsforbud

eller frakendes førerretten ubetinget,

skal kørekortet afleveres til politiet.

Stk. 2. Kørekortet skal ligeledes afleveres til

politiet, hvis der i medfør af §73, stk. 2 eller

3, foretages indskrænkninger i førerretten.

Stk. 3. Er der udstedt dansk internationalt

More magazines by this user
Similar magazines