Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

"

243

Schrøderhej m, var det lykkedes mig den

Gang at virkeliggjore min Drøm og binde

Ruslands Hænder i de finske Anliggender!

Nu vil det ikke vare længe, inden den

kjære Katerina igjen vil vende det laadne

ud; Rusland vil aldrig ophøre at true

Sverrigs Selvstændighed."

„Deres Majestæts Holdning gjør dog,

at det bliver ved Truslerne."

„Maaske. Men hvad have vi mere dér?

— Aa, Overslaget over det sidste Aars Ud-

gifter til Hofholdningen — der er en be-

tydelig Underbalance i Regnskabet , ser

jeg —

„Ja, og Statsgjælden er vokset betydelig

i det sidste Finansaar, Deres Majestæt.

Der er jo ogsaa bragt Forslag frem, som

gaa ud paa adskillige Indskrænkninger."

Kongen slog ud med Haanden. „Indskrænkninger!

Ja, naturligvis, ogsaa i den

Retning vil man jo foreskrive mig Love;

man ser helst, at Kongedømmet ogsaa

udadtil synker ned til det mindst mulige,

for at det ikke skal overstraale Adelen.

De Herrer Potentater saa helst, at jeg var

lige saa tarvelig og karrig som min Mor-

fader, Frederik Vilhelm af Preussen, for

ikke at forringe deres egen Anseelse; paa

de arme Djævle af Haandværkere, der

IC)'