Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

253

vil man maaske omstyrte, men lægge

Haand paa Herrens Salvede vil man næppe

vove."

„Stol ikke derpaa," sagde Essen med

alvorlig Bekymring i sit Ansigt, „husk

hvad her staar paa Spil — Deres Maje-

stæts dyrebare Liv . . ."

„Que faire? vil Du, at jeg skal liste mig

ud gjennem en Bagdør kanske, og lægge

Beskyldningen for Fejhed til mine øvrige

aimable Egenskaber? Jeg ved ikke, hvem

der har skrevet disse Linier, men jeg ved,

at har man besluttet min Død, saa er det

ikke den store Part af det svenske Folk,

men den Adel som mener, at jeg har

krænket dens Rettigheder, og som stedse

har trodset mig, der har gjort det, og den

trodser jeg igjen! — Kom, lad os gaa ind

i Salen."

„Men Deres Majestæt maa dog i det

mindste tage et Brystharnisk paa under

Kjolen . . ."

„Nej, sagde Gustav efter et Øjebliks

Betænkning, „lad Forsynet, Skjæbneu

raade — Du ved, jeg har altid troet paa

denne uuudgaaelige Skjæbne, der fuldbyrdes

naar 'limen kommer. Det strider

mod Religionen, siges der, jeg kan ikke

indse li vorfor; jeg kan i det hele taget

ikke forstan, hvor man tor kalde del for