Hans Helge Beck Thomsen Bill Clinton & Kofi Annan - Paragraf

paragrafblad.dk

Hans Helge Beck Thomsen Bill Clinton & Kofi Annan - Paragraf

PARAGRAF

Månedsblad for det juridiske studium ved Aarhus Universitet

Bill Clinton & Kofi Annan

Kapsejladsen 2007

Månedens portræt

Hans Helge Beck Thomsen

Maj 2007

JUS

I n s i d e


En dynamisk virksomhed

– med en stærk international profi l

GFK er et af landets førende advokat-

rmaer med stærke internationale relationer.

Vi rådgiver såvel danske som uden landske

erhvervsvirksomheder. Vore kontorer er

centralt placeret i både København og Århus.

Firmaet beskæftiger 275 medarbejdere.

GFK er en dynamisk og moderne arbejds-

plads, der lægger afgørende vægt på et

højt fagligt, etisk og menneskeligt niveau.

Rejselegat til jurastuderende

Gorrissen Federspiel Kierkegaard uddeler

hvert halve år rejselegater til et antal jura-

studerende, som ønsker at studere på et

udenlandsk universitet. Legatportionerne

har en betragtelig størrelse, og rmaet

ønsker med legatet at understrege

vigtigheden af det internationale aspekt

for fremtidens advokater. Ansøgningsfrist

til rejselegatet er henholdsvis 1. maj og

1. oktober.

Se mere til os

Læs mere om både rmaet, rejselegatet,

vores arbejdsområder, fuldmægtiguddan-

nelsen og diverse sociale samt sportslige

aktiviteter på hjemmesiden.

Du er også meget velkommen til at kontakte

os, hvis du har spørgsmål omkring rmaet,

studenterfunktioner, sommerfuldmægtig-

stillinger, ansættelsesprocedure, valg

af overbygningsfag i relation til et stort

erhvervskontor og lignende.

H.C. ANDERSENS BOULEVARD 12 · 1553 KØBENHAVN V

SILKEBORGVEJ 2 · 8000 ÅRHUS C

www.gfklaw.dk

Paragraf:

Aarhus Universitet

Bartholins Allé, bygn.1340

8000 Århus C.

Tlf.: 89421455

E-mail: deadline@paragrafblad.dk

Web: www.paragrafblad.dk

Redaktion:

Louise Hoeg, red.

Kim Højmark, IT-red.

Thea Bytofte, sekretær

Tom Kaadtmann Buck

Jeff Jørgensen

Martin Strandby Nielsen

Morten Stakroge

Rikke Skov Rosenskjold

Ane Clausen

Lena Malmberg

Rasmus Grønborg

Christian Pedersen

Anders W. Jacobsen

Mette F. Kristiansen

Thomas Schouby

Trine Ji Holmgaard

Mai Buch

Marie Pedersen

Line Jacobsen

Jakob Lakjer

Layout: Kim Højmark, Louise Hoeg,

Rasmus Grønborg

Billedbehandling:.Rasmus Grønborg,

Kim Højmark

Fotos: Kim Højmark, Tom Buck m.fl.

Distribution: Thea Bytofte, m.fl.

Annonce: Louise Hoeg

Internet:.Kim Højmark

Oplag: 2100 eksemplarer

Tryk: Zeuner Grafisk

Udgiver: Jurrådet

Paragraf udkommer 8 gange om året.

Bladet er åbent for alle typer indlæg fra

studerende, lærere og TAP’ere.

Materiale til Paragraf kan indleveres alle

hverdage på Juridisk Ekspeditionskontor i

bygn. 1340 eller sendes til redaktionens emailadresse,

deadline@paragrafblad.dk

Holdninger, stavefejl samt evt. utilregnelighed

eller begavelse, der måtte fremkomme

i signerede indlæg deles ikke nødvendigvis

af redaktionen.

Bladet er ansvarlig efter Medieansvarsloven.

Paragraf.takker.Studienævnet.og.Jurrådets.Fond.for.støtte.til.den.fortsatte.

drift.af.bladet.

Louise.Hoeg.er.alene.ansvarlig.for.indholdet.af.Paragraf-siderne

Forside: Kofi Annan

Foto:.www.roosevelt.nl

PARAGRAF

w w w . p a r a g r a f b l a d . d k

- v i e r o g s å f ø d t p å e n f r e d a g

Her kan du læse om:

KUK...................................................................................... . 5

Jeg.frygter.Zeus’.hævn....................................................... . 6

Fra.forsvarsadvokat.til.Højesteretsdommer..................... . 8

Bill Clinton og Kofi Annan i Århus.................................... .10

Feng.shui.på.læsesalen..................................................... .12

Den.juridiske.stafet:.Livet.i.Højesteret.............................. .14

JUS-siderne.......................................................................... .21

Forkvindens.ord.................................................................... .22

Kapsejladsen.2007............................................................... .23

Paragraf.på.patrulje............................................................ .30

Guide.til.Samfundsvidenskabelig.kantine........................ .34

Det.er.en.om’er.................................................................... .37

Paragraffenland................................................................... .38

Praktikophold.i.Grønland................................................... .40

Totally.London..................................................................... .42

Job hos Anklagemyndigheden?........................................ .44

Kalender............................................................................... .47

Næste deadline:

Primo september - hold øje

med hjemmesiden

3


JQIUMPMOL&HFOMPMSMMPQLKGBVCX

MORADABPS&ELMIATHBSM§PQMSMQ

YK Anerkendt HW&OLHJQIMPVJURAVMO

TOMPSMMPQHASMBKAMMHJQIMPMM

Kammeradvokatens legat 2007

Advokatfirmaet Poul Schmith er et af landets største og mest alsidige advokatfirmaer med

omkring 100 jurister og 200 medarbejdere i alt. Siden 1936 har en af partnerne i firmaet

varetaget hvervet som kammeradvokat. Kammeradvokaten er statens faste advokat i civile

sager, men som privat firma løser vi desuden opgaver for andre klienter.

Hvert år uddeler Kammeradvokaten legater til jura-

studerende ved Københavns Universitet, Aarhus

Universitet og Syddansk Universitet. Legaterne er på

25.000 kr. hver, og pengene skal bruges til et studieophold

i udlandet.

Indleverer du i 2007 en bachelorrapport inden for stats-

og forvaltningsret eller EU- og folkeret, der bedømmes

som ekstraordinært god, så send en ansøgning til os

senest den 15. november 2007.

Ansøgningen skal skrives på vores ansøgningsskema,

som kan printes fra Kammeradvokatens hjemmeside

(www.kammeradv.dk), og vedlægges et eksemplar af

bachelorrapporten, en fuldstændig karakterudskrift og

en samtykkeerklæring fra eventuelle medforfattere.

Hasta la vista

6 år. Så har man vel lært et eller andet. Lad os se; familieret, arveret, statsret,

3 x ret, formueret, panteret, strafferet, forvaltningsret, skatteret og EU-ret.

Læg dertil Ret & Samfund, bacheloropgave, civilproces, dødsboskifte, personalejura

og mediation og sikkert noget mere, ryst det hele godt sammen,

lad det koge 5-6 år, og ud skulle der komme ét stk. velfungerende jurist.

Men der skal som regel lidt mere til, end det der bare står i opskriften,

og hvad har jeg mon ellers tilsat? Nok en hel del JUS fester, fredagsbar,

udflugter til diverse spændende destinationer som LEGO og Højesteret,

procedurekonkurrence på Island, udvekslingsophold i Belgien, et par Tour

de Foreningsgang, kapsejlads, fællesspisning med de andre fra Paragraf

eller bare hygge på plænen foran kantinen. Ja, det lyder som en god opskrift,

og det har i hvert fald fungeret for mig.

For det er vel i bund og grund det der er det afgørende for vores studietid;

hvad der fungerer for netop dig! Nogle er glødende studenterpolitikere,

nogle skriver og bruger tid her på Paragraf, nogle giver en tørn med ved

JUS-festerne og rydder op til den lyse morgen mens vi andre går hjem og

sover den ud, nogle arrangerer spændende politiske debatter og nogle gør

noget helt andet eller slet ingenting. Og det er ok. What ever works for you.

Det afgørende må være at man træffer et bevidst valg om hvordan man

ønsker at ens studietid skal være, for det kommer unægtelig til at præge

os i mange år frem.

Når man så står til sidst, og takker af som studerende, så kommer man

uundgåeligt til at gøre status over tiden der gik, og overveje om man traf

de rigtige valg, både mht. det faglige men også mht. det sociale. Og det

synes jeg nu egentlig at jeg gjorde.

Så her på falderebet vil jeg faktisk bare gerne sige tak til jer alle sammen.

Tak fordi det var hyggeligt at gå i fredagsbar, tak fordi I var der til alle festerne

og hang ud sammen med mig i baren. Tak til alle dem jeg har læst

til eksamen med, fejret eksamen med og grædt over eksamen med. Tak til

alle dem der har været på Paragraf og gjort min tid der til noget helt særligt

og specielt og har givet mig venner jeg forhåbentlig aldrig glemmer. Tak

fordi I alle sammen har været med til at gøre mine 6 år på jura til nogle

dejlige minder.

Men alle gode ting slutter, min tid som studerende og som redaktør slutter

her. Pas godt på det gode skib vi kalder Jura, og så håber jeg, at alle jer

der stadig er her til september stadig vil træffe en masse gode valg, som

vil være med til at forme jeres og de andres fremtid.

Redaktøren

K

U

K


Jeg frygter Zeus’ hævn

I.anledning.i.kåringen.som.årets.underviser.igen-igen.havde.Paragrafs.

udsendte.sat.Hans.Helge.Beck.Thomsen.stævne.på.AU’s.”dødsgang”,.

bedre.kendt.som.afdelingen.for.privatret.

Årets underviser – igen

Hans Helge kom til Aarhus Universitet

i 1996 efter en allerede lang

karriere i det private erhvervsliv,

som blandt andet tog ham forbi

bankverdenen og advokatgerningen.

Siden indtoget på AU har

han sat sit præg på instituttet, bl.a.

understreget af de mange kåringer

som årets underviser.

Derfor kunne man godt forledes til

at tro, at Hans Helge er den eneste

rigtigt kvalificerede underviser på

instituttet, hvilket han dog selv afkræfter

stillet over for spørgsmålet.

”Der er mange gode undervisere

på Jura, ingen tvivl om det” udtaler

han og uddyber med et glimt i øjet,

at han nok ikke selv er kompetent

til at svare på, hvorfor det lige

netop er ham, der gang på gang

løber med titlen. Da vi går ham på

klingen fortæller han dog, at han

drager en hel del nytte af sine

erfaringer hentet uden for de gule

mure, og at det klart er en force for

enhver underviser.

Erfaringer udefra bidrager nemlig,

ifølge Hans Helge, til den generelle

forståelse af stoffet og gør det

nemmere at lave de rigtige eksempler,

som bedre illustrerer de

svære problemstillinger, og derved

får de studerende nemmere ved at

forholde hertil.

Hvis Hans Helge skulle have valgt

Uddrag.af.blå.bog

en anden levevej end jura, ville

han nok have valgt at læse noget

naturvidenskabeligt. Men som

han udtrykker det, har han mere

end uddannet sig til jurist. Han er

blevet jurist, således at juraen ikke

længere kun er et

fag, men en del af

personligheden -

og så er det svært

at forestille sig at lave andet.

Flere.måder.at.undervise.på

Ifølge Hans Helge er advokatbranchen

i høj grad præget af business,

og da han ikke - som han selv siger

det - ”har et businesssind”, var det

ikke som advokatfuldmægtig han

fandt sin rette hylde.

Det der i sin tid inspirerede Hans

Helge til at søge ansættelse ved

Aarhus Universitet var lysten til at

undervise og til at beskæftige sig

med den teoretiske jura.

Adspurgt om sin undervisningsmetode,

forklarer Hans Helge, at

der i hans verden er to måder at

undervise på.

Den ene metode sammenligner

Hans Helge med en boksers træningsprogram

op til en stor kamp,

hvor det handler om at ramme sit

apeks lige på kampdagen. Programmet

er designet med et bestemt

mål for øje, og når kampen

er overstået er træningen glemt.

Cand..Jur..fra.Københavns.Universitet,.1976.

Herefter.advokatfuldmægtig..

Fuldmægtig, og herefter kontorchef i bank.

Underviste.og.forskede.ved.Handelshøjskole.Syd.i.Kolding,.

1989-1995.

Institutleder.ved.Erhvervsøkonomisk.Institut.på.ovenstående.

Handelshøjskole,.1992-1995.

Ansættelse som lektor ved Aarhus Universitet siden 1. januar

1996.

Der.er.mange.gode.

undervisere.på.jura

På samme måde kan man vælge

at undervise kun med henblik på

eksamen, hvorved man desværre

må ofre dele af den dybere forståelse.

Denne metode stiller Hans

Helge sig imidlertid skeptisk over

for, idet han mener,

at de studerende

i yderste konsekvens

simpelthen

ikke forstår det, de går til eksamen

i. Hans Helge benytter selv en anden

strategi, som består i, at vægten

lægges på helhedsforståelsen

af Corpus Juris – også selvom det

kan koste et karakterpoint eller to

til eksamen. ”For mig har det altid

været vigtigt at maksimere de

studerendes forståelse for stoffet,

frem for udenadslære.” Kun herigennem

sikrer man nemlig, at de

studerende rent faktisk kan tage

noget med sig derfra, som de kan

bruge senere.

E n g a g e m e n t . o g . ’ E n t e r -

tainment’

Når snakken falder på Hans Helges

undervisning kan man ikke

komme uden om, at han med sin

entusiasme og ildhu adskiller sig

væsentligt fra de fleste andre. Undervisningen

er krydret med små

anekdoter og humoristiske perler,

der tilsammen giver ”et gram af

entertainment” som han kalder

det. Dette mener Hans Helge er

en vigtig del af det at undervise,

selvom han dog indrømmer, at

mange af hans kolleger nok vil

være en smule uenige heri. Til

trods for, at pensum ikke forandrer

sig væsentligt fra år til år, formår

Hans Helge at bevare gejsten for

juraen, og han forsikrer os om, at

det endnu ikke er blevet kedeligt

for ham at undervise. Modsat hvad

man godt kunne tro, har Hans

Helge ikke planlagte hvilke anekdoter,

han vil fortælle om et givent

emne. De fleste gribes i forbifar-

ten. Han forsøger at aktualisere

pensum med eksempler der er

oppe i tiden ved at dreje dem over

i det humoristiske, for at fremme

forståelsen hos de studerende. For

har man først illustreret en juridisk

på denne måde, kan man, ifølge

Hans Helge, være ret sikker på at

de studerende altid vil forstå denne

problemstilling.

Men nogle gange er han tvunget

til at skifte ud i repertoiret af anekdoter,

når tiden løber fra dem og

de mister deres effekt. Fx er det

de færreste unge i dag, der har et

checkhæfte, så derfor har historien

om, hvordan man godt kan skrive

en check på røven af en ko, delvist

mistet sin betydning.

De. studerende. er. blevet.

forkælede

Hans Helge har været i game’et

i lang tid og ved derfor, hvad han

taler om. Da snakken falder på de

studerende før og nu tilkendegiver

han, at der er sket

et klart skifte”. De

studerende forventer

at universitetsfolkene

er til deres

rådighed. Hele tiden.”

Han mener,

at de studerende

i stedet for selv at

søge svarene på de spørgsmål,

som opstår, i stigende grad går

direkte til underviseren. Og hvis

man som underviser bare svarer

på spørgsmålene, bliver de studerende

frarøvet muligheden for

en intellektuel oplevelse, og man

gør dem faktisk en bjørnetjeneste.

Denne holdning så man ikke for 10

år siden, men der er ikke tale om,

at de studerende er blevet dummere,

blot mere forkælede. Man

skal huske at bevare respekten

for de studerende som underviser,

og samtidig huske på hvorfor de

er der.

”Han. gjorde. sit. job. på. en.

acceptabel måde”

Selvom Hans Helge ikke forlader

universitet helt endnu, spurgte vi

ham om hvordan han gerne ville

huskes, når han engang er færdig

med at arbejde på universitetet.

Hans svar lyder beskedent, at

han ønsker at når folk tænker på

For.mig.har.det.

altid.været.vigtigt.

at.maksimere.

de.studerendes.

forståelse.for.stoffet,.

frem.for.udenadslære

ham skal de tænke: ”Han gjorde

sit job på en acceptabel måde”.

Han håber også, at de studerende

har været tilfredse, men de mange

kåringer peger i hvert fald ikke i

modsat retning.

Paragrafs udsendte

er meget imponerede

af Hans

Helges intellekt

og entusiasme for

faget, og ønsker

at vide mere om

manden bag de

utallige kåringer.

Desværre for de studerende er

Hans Helge i sin karrieres efterår

og vi spørger ind til hvad han vil

bruge sin tid på, når han stopper

sin karriere på AU.

Efter en kort tænkepause meddeler

Hans Helge, at han har nogle hæn-

Hans.Helge.på.sit.kontor

gepartier som han skal have taget

hul på, heriblandt en del juridiske

artikler, som han hidtil ikke har haft

tid til at skrive. Men Hans Helge

glæder sig også til at beskæftige

sig med andre ting, som ikke har

noget med jura at gøre: ”Nogle

andre hængepartier der i hvert fald

skal dyrkes er min interesse for

den græske mytologi” udtaler han

således og erkender samtidig, at

denne interesse er blevet kraftigt

forsømt de sidste mange år. ”Jeg

frygter Zeus´ hævn” tilføjer han

herpå og griner.

Jakob.Lakjer

jla@paragrafblad.dk

Mai Buch

mbu@paragrafblad.dk

7


Fra forsvarsadvokat til

Højesteretsdommer

Torsdag. d.. 2 .. april. debuterede. Desperate. Jurister. som. foredragsarrangør..

Ca.. 110. mennesker. var. mødt. op. i. Juridisk.Auditorium. da.

Højesteretsdommer.Thomas.Rørdam.lagde.vejen.forbi.Juridisk.Institut.

Foredraget tog sit udgangspunkt

i Rørdams eget karriereforløb,

og han kom derfor både ind på

rollen som forsvarsadvokat og

dommer - herunder det sporskifte

han foretog ved sin udnævnelse

til dommer i Højesteret i 2002.

De tilstedeværende fik således et

unikt indblik i, hvad der aktuelt rører

sig af tanker hos en af landets

fremmeste jurister, samt en meget

interessant ”insider-beskrivelse” af

arbejdslivet i Højesteret - et sted

der ellers normalt på flere områder

har karakter af ”lukket land” for offentligheden.

Blandt andet bliver

sådan noget som voteringsprotokollerne

først frigivet når samtlige

af de deltagende dommere er

afgået ved døden. Men dette

forhindrede altså ikke Rørdam i at

delagtiggøre os andre i nogle af

de ritualer og dramaer, som kunne

udspille sig ved en votering. Her

skinnede det også igennem, at jura

ikke kan sættes på en matematisk

formel, og man kunne ved disse

lejligheder derfor opleve at enkelte

dommere på visse områder havde

deres personlige ”kæpheste”, som

ihærdigt blev forsvaret.

Bijob. Det var tydeligt at Rørdam

ud over at være en faglig kapacitet

også var et holdningsmenneske,

hvilket fx. kom til udtryk i forbindelse

med det, at man i disse tider

ikke kan sige Højesteretsdommer

uden samtidig at nævne ordet bijob.

Efter Rørdams opfattelse var

det en fejl, at retten i sin tid overhovedet

gik med til at offentliggøre

tallene uden samtidig at betinge

sig at det samme krav blev stillet

til resten af den offentlige sektor.

Da dette var sagt, håbede han, at

de nu lovfæstede beløbsgrænser

ville lægge låg på kritikken, som

bestemt ikke havde været befordrende

for rettens renomé. Han

lod dog samtidig forstå, at han

selv kun i ringe grad påtog sig

bijob, men i stedet prioriterede sin

fritid højt. Med det in mente var vi

selvfølgelig ekstra glade for at der

fra hans side blev afset tid til dette

arrangement, hvorom der for den

interesserede findes yderligere

info på Desperatejurister.org.

Tak for deltagelsen. Fra foreningens

side vil vi gerne rette en stor

tak til Thomas Rørdam samt Professor

Gorm Toftegaard Nielsen,

der havde påtaget sig rollen som

ordstyrer under spørgerunden,

foredragets anden del. Derudover

vil vi gerne takke forretningsforbindelser

og øvrige samarbejdspartnere,

heriblandt Djøf, for at gøre

arrangementet muligt.

Af Desperate Jurister

Gorm.Toftegaard.Nielsen.og.Thomas.Rørdam


Bill Clinton og Kofi

Annan i Århus

I eksamensperioden er der – må de fleste af os desværre sande – generelt

ikke.meget.at.se.frem.til!.Netop.herfor.blev.Paragrafs.udsendte.henrykte.

da vi fik stillet en kæmpe oplevelse i udsigt – muligheden for at møde Kofi

Annan.i.et.begrænset.forum,.og.stille.ham.spørgsmål,.samt.efterfølgende.

at.overvære.foredraget.i.Arenaen.med.ovenstående.og.Bill.Clinton..Med.

andre.ord:.at.møde.to.af.verdens.allerstørste.politiske.personligheder.

face.to.face!

Selve arrangementet med Kofi

Annan og Bill Clinton (William

Jefferson Clinton) foregik under

overskriften ”Once In a Lifetime”,

en overskrift som er særdeles

rammende.

Solointerview

Kofi Annan havde inden sit besøg

i Århus tilsyneladende frabedt sig

at tale med pressen, og havde

alene accepteret studenterpressen,

netop fordi der var tale om

studerende - hvilket jo var lige

vores held. Vi var således blandt

de få udvalgte som, forud for arrangementet

i NRGi Arena, havde fået

forelagt muligheden for at møde

den ellers så pressesky tidligere

generalsekretær.

Inden dette helt særlige arrangement

skulle løbe af stablen, var vi

selvsagt meget spændte herpå, og

havde derfor naturligvis ”googlet”

verdensmanden Kofi Annan, for at

Kort om Kofi

være så godt forberedt som det nu

engang var muligt.

Vi var temmelig nervøse og følte

os også ret ”små” da vi trådte ind

af døren til Arenaen mandag eftermiddag,

forud for vores ”date” med

Kofi Annan. Ikke mindst efter at vi

lørdag var blevet ringet op fordi

PET skulle have vores CPR-numre

til presse-verificering.

Men vi skulle snart sande at

der skulle komme mange andre

grænseoverskridende oplevelser

den dag…

Sladderpresse

Da vi ankom til Arenaen var der

afspærring, og vi måtte modløse

stille os til at vente. Vi kom dog

i tanke om vores presse-statur,

og dette bragte os foran køen af

ventende, og direkte over afspærringen

ind i cafeen som i dagens

anledning var politiets og pressens

- Kofi Atta Annan er født 8. april 1938 i Kumasi, Ghana.

- Kofi betyder født på en fredag.

-.Blev.gift.med.den.svenske.jurist.Nane.i.1984..Parret.har.tre..

..børn.fra.tidligere.ægteskaber..

-.Begyndte.at.arbejde.for.Verdenssundhedsorganisationen.

(WHO) i 1962, som administrations – og budgetmedarbejder.

- Kofi Annan var FN’s 7. generalsekretær, og han beklædte

posten fra 1. jan. 1997 til 31. dec. 2006. Han var den første

..generalsekretær.som.rekrutteredes.fra.”egne.rækker”..

-.Sammen.med.FN.modtog.han.i.2001.Nobels.fredspris.

..”for.deres.arbejde.for.en.bedre.organiseret.og.fredeligere.

..verden”.

forstue. Vi blev kropsvisiteret og

vores tasker og kamera gennemgået

af politiet. Derefter blev vi

udstyret med pressekort, og foran

os lå alverdens muligheder for al

den sladder-reportage vi kunne

ønske os. Vi efterfulgte herefter en

bombehund og dens fører rundt i

bygningen og smuglyttede til div.

koordinator-walkie talkies.

Ved halv fem tiden begyndte opmærksomheden

at samle sig om

den røde løber, og Paragraf var

naturligvis på pletten.

Første celeb på løberen var Århus’

borgmester Nicolai Wammen. Vi

fik straks bragt os selv i fokus, og

opnåede hermed mulighed for at

tale lidt med den stolte vært. Nicolai

Wammen var glad for at kunne

byde to så betydningsfulde herrer

velkommen, og som borgmesteren

sagde; ”Bill Clinton er helt nede på

jorden, jeg har mødt ham før”.

Sikkerhedsbrist?!

Der var efterhånden en massiv

kø, og sikkerhedsfolkene fik instruks

om tidsmæssigt at skære

ned på visitationen, således at

alle kunne nå ind før Kofi Annan

som første taler gik på scenen.

Denne melding, der kom fra den

øverste koordinator, var muligvis

en lettelse for de der stod bagerst

i den uendeligt lange kø, men

for os der stod på 1. parket og

pludselig hørte sikkerheden blive

beordret ned samtidig med at en

politimand løb meget foruroligende

forbi var dette lidt bekymrende. Det

bekymrede desuden at de unge

politimænd tydeligvis – under en

SÅ vigtig opgave – havde tid og

overskud til hæmningsløs flirten

med Paragrafs udsendte.

Jens Gaardbo – the man!

Da Jens Gaardbo ankom som en

af de sidste nåede vi lige at fange

ham til et par spørgsmål. Jens

Gaardbo skulle være ordstyrer. En

opgave der for mange ville virke

lidt skræmmende – det er trods

alt to betydningsfulde herrer vi

har med at gøre. Men den yderst

tiltalende Jens Gaardbo tog efter

eget udsagn opgaven i stiv arm,

idet han som han sagde ”jo har

lavet den slags i mere end 10 år”.

Så aftenens ordstyrer udtalte med

usædvanligt lækkert, vejplejet hår

og et glimt i øjet: ”jeg er hverken

nervøs eller spændt, men blot

skærpet opmærksom”.

Efter en kort briefing af pressen

i et dertil indrettet lokale kunne

løjerne begynde. Første taler var

den tidligere generalsekretær Kofi

Annan. Den ellers pressesky herre

Kofi Annan, foto fra UN.org

var forinden blevet set tale med

nogle herboende ghanesere der

havde stillet op foran Arenaen,

hvor de underholdt med dans og

musik.

Kofi Annan gik på scenen, og

hans karismatiske og beroligende

stemme fangede enhver i salen.

Fra vores plads på pressebroen

havde vi et fantastisk udsyn til

både scenen og udover de mange

mennesker der var forsamlet.

Der var en næsten skræmmende

stilhed, alene afbrudt af lyden af

fotojournalisternes kæmpe linser

der uden at blitze fik foreviget Kofi

Annan på scenen i Århus.

Kofi Annan

Kofi Annan fortalte en del om

tiden inden udnævnelsen som

generalsekretær. Her gjorde Kofi

Annan tjeneste først ”i marken”

og senere som assisterende generalsekretær

for fredsbevarende

operationer i FN.

Som nyligt tiltrådt generalsekretær

havde han til hensigt at forny FN

gennem et omfattende reformprogram,

at styrke organisationens

arbejde inden for de traditionelle

kerneområder som udvikling og

opretholdelse af international fred

og sikkerhed. Herunder fremme

og forsvare menneskerettigheder,

retssikkerhed og de universelle

værdier, som lighed, tolerance

og menneskelig værdighed, som

beskrevet i FN-pagten. Desuden

ønskede Kofi Annan at genskabe

den offentlige tillid til organisationen

ved at nå ud til nye samarbejdspartnere,

og med hans egne

ord, ”ved at bringe FN tættere

på folk”.

Den 10. december 2001 modtog

Kofi Annan og FN Nobels fredspris.

Nobel-komitéen motiverede

tildelingen af prisen til Kofi Annan

med, at ” han havde været fremragende

til at give organisationen

nyt liv”. Samtidigt, ved tildelingen

af fredsprisen til verdensorganisationen,

udtalte komitéen, at den

ønskede ”at erklære, at den eneste

farbar vej til verdensomspændende

fred og samarbejde går via

De Forenede Nationer”. Ifølge Kofi

Annan selv var det et af hans karrieres

største højdepunkter.

Celebrity-forsinkelse

Efter en pause – der blev ekstra

lang pga. forsinkelse på Bill Clintons

fly – var det tid til taler nr. to.

Bill Clinton, a.k.a. William Jefferson

Clinton, gik yderst veloplagt

på scenen, og fangede straks

publikum. Det var imponerende

hvor megen viden den tidligere

præsident kunne formidle uden

skelen til manuskript. Det må være

enhver politikers drøm at kunne

gå op på en scene, og i den grad

have et publikum i sin hule hånd

en times tid!

Efter stående klapsalver og

spørgsmål fra Jens Gaardbo var

arrangementet pludselig slut, og

to trætte men glade Paragraffere

kunne vende tilbage til virkeligheden

og eksamen – en stor oplevelse

rigere!

Thea.Bytofte

tb@paragrafblad.dk

Mai Buch

mbu@paragrafblad.dk

10 11


Dårlig Feng shui på læsesalen

Noget.af.det.bedste.man.kan.tage.med.sig.til.eksamen.er.positiv.energi.

og.psykisk.balance..Og.så.hjælper.det.ikke.ligefrem,.at.det.miljø.Uni.stiller.

til.rådighed.emmer.af.dårlige.vibrationer..De.gode.Feng.Shui.energier.

forsvinder.nemlig.ud.i.lokummet!

Læsesalen.og.Feng.Shui

Feng Shui er en flere tusinde år

gammel orientalsk filosofi, der er

baseret på simpel psykologi og

viden om energimæssige principper.

Ifølge denne filosofi lever vi i

en verden af forskellige energier,

og teknikken består således i at

beholde de gode energier, og

komme af med de dårlige.

Konkret udmønter Feng Shui sig

i, at man skal indrette sit hjem og

liv på en særlig måde for derigennem

at ’filtrere’ de gode energier

fra, og flere og flere konsulenter

tilbyder denne slags indretningsservice

mod en betaling så høj,

at selv A.P Møller overvejer et

karriereskifte. Mantraerne varierer

fra hvor mange ting man må have

på sit skrivebord, til at man skal

huske at gå ture hver dag, og hver

konsulent lader til at have sin egen

løsning på hvordan indretningen

bliver helt perfekt.

En anden konkret ting, man skal

gøre for at bevare de gode energier,

er altid at huske at slå toiletbrættet

ned, og det er lige præcis

her at det går galt for læsesalen!

Pensum.skylles.ud.i.lokummet

”Slå altid dit toiletbræt ned. Hvis

dit toilet for eksempel er placeret

i velstandsområdet vil dine penge

i overført betydning ’fosse’ ud

af toilettet. Dette undgås ved at

lukke toiletbrættet.”(Kilde: www.

fengshui.tv2.dk)

Læsesalen må være de studerendes

vidensområde, det er her vi

tilegner os pensum i de forskellige

fag og løser svære øvelsesopgaver.

Men slår vi ikke brættet ned

efter os kan alt dette vise sig at

være omsonst. Hvad hjælper det

at fx at læse et langt og svært kapitel

hvis det hele bare ryger ud i

lokummet første gang man tvinges

på toilettet af al den kaffe man har

været nødsaget til at drikke bare

for at komme igennem kapitlet.

Alt dette kan selvfølgelig undgås

ved bare at huske at lukke toilettet

efter sig, men det er her Aarhus

Universitets utilstrækkelighed

bliver udstillet: Der er nemlig ikke

noget toiletbræt på herretoilettet

over for kafferummet!! Så lige meget

hvordan man prøver at beholde

de gode energier ser man dem

forsvinde igen med det samme.

Konsekvenserne

Kritikere sidder nok nu og tænker,

at det da ikke har nogen betydning,

men for at modbevise dette må vi

en tur over vandet til vores bedste

sammenligningsgrundlag, Københavns

Universitet.

Med dette in mente er det måske

ikke længere så svært at forklare

hvorfor forskellen er så stor på

karaktergennemsnittet på hhv.

Aarhus og Københavns universitet.

Glem al snak om venligtsindede

eksamenscensorer og

københavnermentalitet, svaret er

Feng Shui. Når vi nu ikke selv har

gjort noget ved problemet er det

godt at der er kommet hjælp udefra.

Som man tidligere har kunnet

læse i dette blad (Interviewet

med Anne-Dorte Bruun Nielsen i

martsudgaven af Paragraf, red.)

sørger de fremtidige arbejdsgivere

nemlig for at justere de forskellige

eksamensgennemsnit alt efter

om man kommer fra Aarhus eller

København. Dette er dog ikke på

nogen måde en langsigtet løsning,

idet arbejdsgiverne er uvidende

om den reelle grund til forskellene

i gennemsnit. Det skulle der

selvfølgelig gerne laves om på, og

informationerne er forhåbentligt

hermed givet videre.

Det fritager selvfølgelig ikke de

ansvarlige for deres ansvar i

denne sag. Der må sidde nogen

på et kontor på de gule gange med

rigtigt røde ører lige nu, mon ikke

der er mange rundt omkring som

ville ønske, at der nu bliver gjort

noget ved denne sag. Man kan

kun håbe på det bedste – både for

AU’s og de studerendes skyld!

Jakob.Lakjer

jla@paragrafblad.dk

FAGLIG VEJLEDER

Vi søger faglige vejledere med tiltrædelse snarest.

På studievejledningen er der i alt tre studievejledere og én international vejleder,

som i fællesskab løser arbejdsopgaver af varierende karakter. Arbejdsopgaverne

består hovedsagligt af personlig vejledning, opsøgende vejledning i form af

foredrag, mødedeltagelse, koordinerende funktioner og administrativt arbejde.

Arbejdet er meget selvstændigt, men mange opgaver kræves løst i tæt samarbejde

med studievejlederkollegerne samt ansatte på studienævnssekretariatet,

instituttet og det øvrige universitet.

Med udgangspunkt i disse arbejdsfunktioner forventer vi at:

• Du er åben og tillidsvækkende.

• Du er fleksibel og god til at samarbejde.

• Du er almindeligt interesseret i studiemæssige forhold.

• Du har bestået mindst 1. år af den juridiske bacheloruddannelse.

Ved vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på studieforløb, samt

tidligere relevant erhvervsarbejde og socialt og fagligt engagement både på og

uden for studiet. Yderligere vil der blive taget hensyn til sammensætningen af

den samlede vejledergruppe. For at sikre kontinuiteten på studievejledningen vil

det desuden være hensigtsmæssigt, om du kan forblive i stillingen i 1½ - 2 år.

Stillingerne er normeret til 420 timer om året, men ansøgeren bør være opmærksom

på, at arbejdsbelastningen kan være meget varierende. Aflønning sker i

overensstemmelse med gældende overenskomst mellem Studenterundervisernes

Landsforbund og Finansministeriet.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til studieleder Anne-

Dorte Bruun Nielsen tlf. 8942 1430 eller studievejledningen tlf. 8942 1375.

Ansøgningen, der indsendes til Journalkontoret, Aarhus Universitet,

Ndr. Ringgade 1, 8000 Århus C, må være Journalkontoret i hænde senest

tirsdag den 29. maj 2007 kl. 12.00. Ansøgningen skal være mærket:2007-

215/3-159.

12 13


Den Juridiske Stafet

Livet i Højesteret

Min.gode.ven.og.tidligere.kollega,.professor.Jens.Evald,.har.sendt.mig.

”Den.juridiske.stafet”.med.spørgsmålet:.”Hvad.får.du.tiden.til.at.gå.med.i.

Højesteret?”..Svaret.er.enkelt:.Jeg.behandler.sager..Mangfoldige.sager..

Og.sagerne.er.totalt.forskellige.

I forrige uge en sag om dameundertøj,

bl.a. illustreret med

reklamefotos og omtale af blonder

og G-strengs trusser..... i XL! Før

da en sag om fortolkning af Erhvervslejeloven.

Loven betød en

liberalisering af lejemarkedet fra

år 2000 – men i hvilket omfang

finder reglerne anvendelse på allerede

indgåede lejeaftaler? Der

fandtes blandt kloge forfattere hele

to meninger om det spørgsmål.

Som dommer er man nødt til kun at

have én. Forinden da en drabssag,

hvor konen ville skilles fra manden,

hældte ham over med cellulosefortynder

og tændte ild, hvorefter

den stakkels mand, efter at være

styrtet ud gennem en termorude

og faldet om på gårdspladen, som

sine sidste ord udtalte til nogle

forbipasserende: ”Hun har brændt

mig af”!!! Utroligt, men sandt. Før

da en sag om advokatansvar.

Klienten mente, at han var blevet

rådgivet for dårligt og ville have 21

mio. kr. i erstatning af sine advokater.

Det fik han ikke. Og før da

en sag om rustbehandling af biler.

Kunne virksomheden få godtgørelse

af energiafgifter? Der var

enighed om resultatet, men ikke

om begrundelsen, så vi delte os

3:2. I denne uge har menuen stået

på en sag om hvem, der mon har

ejendomsretten til Tåstrup Sø vest

for Århus? Og hvordan stiller det

sig mon med jagtretten og retten

til at fiske, med ruse og med stang,

subsidiært alene med stang?

Man bliver klog på mange ting. De

fleste ganske mærkelige.

Jens.Peter.Christensen.er.klar.til.kamp.i.Højesteret

Som dommer i Højesteret kommer

man i løbet af et par måneder en

tur rundt i stort set hele jurastudiets

pensum. Når man som jeg er en

af de fire yngste højesteretsdommere,

er man 1. voterende i alle

de sager, man har. Det vil sige,

at man, når domsforhandlingen

er slut, som den første skal rejse

sig og over for de andre dommere

redegøre for sagen, retsreglerne,

domspraksis og de juridiske problemer

og deres løsning. Og man

skal fremlægge et udkast til den

færdige dom. Man går med andre

ord til eksamen i hele pensum hele

tiden. Det er et arbejde, der kun

kan anbefales folk, der er nogenlunde

fysisk og åndeligt hårdføre

og som har evnen til at sidde stille

i længere tid af gangen.

Forberedelsen

De fleste mennesker tror, at dommerarbejdet

først og fremmest

består i at sidde i retssalen i kappen.

Gid det var så vel! Tiden i

retssalen er det mindste af det.

Forinden er der en omfattende

forberedelse. 14 dage før domsforhandlingen

dukker sagen op i

ens postrum. Den består typisk

af 4 ting: Landsrettens dom, påstandsdokumenterne,

en ekstrakt

med de relevante dokumenter og

en materialesamling med domme

og litteratur, som regel mere end

4-500 sider. Hertil kommer så det

materiale, dommeren selv graver

frem: Yderligere litteratur, domme

og voteringsprotokoller.

Alle sager er forskellige, men som

1. voterende vil jeg typisk have

brugt mellem 20 og 30 timer på

sagen før domsforhandlingen. Jeg

har i gennemsnit godt og vel én

sag om ugen.

Domsforhandlingen

Til domsforhandlingen møder man

så svært bevæbnet op med alle

sine papirer. Og for en 1. voterendes

vedkommende også med

et nogenlunde gennemarbejdet

manuskript til det, man vil sige og

et udkast til den endelige dom.

Langt de fleste civile sager varer

én dag i retten. Nogen få sager

varer to eller flere dage. Straffesager

varer som regel ½ dag i

retten. Der er som oftest tale om

drabs- eller narkotikasager.

Advokaterne redegør mundtligt

for det, der - forhåbentlig

- allerede fremgår af sagens

materiale. Den mundtlige fremlæggelse

er i overensstemmelse

med grundlovens § 65’s ord om,

at offentlighed og mundtlighed i

videst muligt omfang skal gennemføres

i retsplejen. Man kan spørge,

om den mundtlige forhandling så

egentlig betyder noget? Det kan

variere. Men når advokaterne er

gode, er de i stand til at få kernen

i sagen lagt frem på en måde,

som stiller sagen klarere, end

papirerne gør.

Votering.og.domsskrivning

Når domsforhandlingen er slut,

og advokaterne er lukket ud af

retslokalet, låses døren til retslokalet

(udefra!), og voteringen går

i gang. Det sker ved, at den 1.

voterende rejser sig (med kappen

på). I modsætning til en dom, hvor

konklusionen kommer til sidst,

indleder den 1. voterende (og

også alle de øvrige dommere) med

at sige, hvad hans eller hendes

resultat er. Først derefter kommer

begrundelsen.

Den fremgangsmåde skyldes ikke,

at Højesterets dommere har været

på journalistisk efteruddannelse.

For sådan har det altid været.

Fremgangsmåden gør det lettere

for de øvrige dommere at følge

argumentationen og være kritiske

over for det, der bliver sagt.

Den 1. voterende redegør som sagt

for sagen, retsreglerne, domspraksis

og de juridiske problemer og

deres løsning. Som regel tager det

i nærheden af en times tid. Somme

tider mindre, somme tider mere

- og somme tider temmelig meget

mere. I nogle sager har jeg som 1.

voterende været oppe på at votere

2½ time. I straffesager er voteringen

ofte mindre omfattende, fordi

sagen som regel alene handler om

selve strafudmålingen.

..en.sag.om.dameundertøj,.

bl.a..illustreret.med.

reklamefotos.og.omtale.

af.blonder.og.G-strengs.

trusser..... i XL!

Når den 1. voterende er færdig,

rejser den 2. voterende dommer

sig og voterer. Og så fremdeles.

I de fleste sager er vi fem dommere.

I nogle få principielle sager

syv eller flere. Der er ikke nogen

drøftelse mellem dommerne ved

voteringen. Enhver siger det, som

vedkommende har på hjerte. De

andre holder mund imens. Det er

ikke noget forsamlingshus, hvor

folk sidder og kommer med tilråb,

nikker eller ryster på hovedet. I

starten kan sceneriet forekomme

lidt underligt. Man står som 1. voterende

og holder et juridisk foredrag

for fire kritiske og klogere kolleger,

der ikke fortrækker en mine. Men

man vænner sig til det.

Det kan måske forekomme en

udenforstående lidt stift, at man

står der i kappen og taler. Oprindeligt

stod man op i ærbødighed

for Kongen, der var formand for

retten. Det har Kongen ikke været

i flere hundrede år, men alligevel

bliver man altså stående.

Voteringsformen er dog ikke kun

udtryk for konservatisme. Det er

vigtigt, at voteringen ikke bare bliver

en rundbordssamtale, hvor alle

sidder og bekræfter og tilpasser sig

hinanden. Den stående votering - i

kappen - markerer alvoren, selv

om en humoristisk eller snurrig

bemærkning ikke er forbudt. Den

formelle form understreger også

den forpligtelse, som hver enkelt

dommer har til at sætte sig ind i

sagen og danne sig en mening,

der kan begrundes over for de

øvrige. Det er jo også netop for

at sikre den grundige behandling,

at vi mindst er fem dommere i

hver sag.

Når voteringen er slut, rejser alle

dommere sig, lægger kapperne og

går ind i et andet lokale og skriver

sammen dommen. Der er altså

tale om en meget koncentreret og

effektiv arbejdsform. Alle er helt

inde i sagen, og nu skal det, der

kan begrunde dommens resultat,

skrives i fællesskab.

Når man har lagt kapperne,

foregår der en egentlig diskussion.

Hvert ord bliver vendt og

drejet. Alle taler frit fra leveren,

og alle er interesseret i at nå det

bedst mulige resultat. Det er i udpræget

grad et samarbejde.

Som regel er der enighed om

resultatet. Det sker i knap 80 %

af sagerne. Man forsøger så at

samles om en fælles begrundelse,

der udtrykker den kerne, som alle

kan tilslutte sig. Man mødes typisk

et par gange for at få dommen helt

færdig. Og dommen afsiges så

typisk ugedagen efter domsforhandlingen.

Når man i aviserne kan læse om,

at en sag tager flere år i Højesteret,

er det altså ikke udtryk for, at arbejdet

med sagerne ikke er hurtigt og

effektivt. Når sagen først når frem

til retssalen, går der kun nogle få

dage, før den er afgjort.

Og så kaster man sig som dommer

over den næste sag…….

Jeg er blevet bedt om at sende

stafetten videre, og det vil jeg gøre

til min gode kollega, højesteretsdommer

og tidligere formand for

Advokatrådet, Jon Stokholm. Jeg

kunne tænke mig at høre om, hvordan

han ser på de krav, arbejdsmarkedet

stiller til de kommende

års nyuddannede jurister.

Af Højesteretsdommer,

professor,.dr.jur..Jens.Peter.

Christensen

14 15


1

NORDISK PROCEDURE

KONKURRENCE LIVE

Signe. Karstoft. er. én. af. de. seks. deltagere. der. repræsenterer.Aarhus.

Universitet.i.procedurekonkurrencen.om.menneskerettigheder..Holdet.har.

afleveret proces-skrifter, og venter nu på bedømmelsen. point. Forude

venter.den.mundtlige.procedure.i.den.svenske.Højesteret.i.Stockholm

Interviewer:.

Signe - hvorfor meldte du dig til

NPK?

Signe:.

”Det lød som en spændende

mulighed for at prøve juraen af

i praksis. Helt klart. Det tiltrak

det mig meget, at vi senere igen

skulle procedere mundtligt foran

de nordiske højesterets-dommere

og dommere fra Den Europæiske

Menneskerettighedsdomstol”.

Interviewer:

- Og hvad synes du om holdet, der

blev udtaget?

Signe:

”Jeg synes holdet er et super godt

hold. Vi er lige mange piger og

drenge, hvor mange forskellige

årgange er repræsenteret. Lige

fra 2. år til nogle som pt. skriver

speciale. Det giver en masse gode

input både socialt som fagligt.”

Interviewer:.

Det lyder jo godt. Hvad er så

styrker og svaghederne på jeres

hold?

Signe:

”Holdets styrke er for det første,

at vi er meget forskellige men

alle ambitiøse. Der har ikke været

grænser for antallet af timer hver

især har lagt i dette projekt. Flere

har sovet på UNI i bogstaveligste

forstand. Både ELSA og JUS

kontoret har været ”sovesal”. Ha

ha. Andre er gået ”tidligt” hjem

kl. 03.00 og mødt igen på UNI kl.

8.00. Fantastisk engagement”

Man fornemmer tydelig stoltheden

i Signes øjne, da hun fortsætter...

”Holdet i år har helt klart slået

rekorden for antallet af timer der

er blevet arbejdet i træk. Unionsholdet,

som jeg selv var en del af,

præsterede at arbejde i 22 timer i

træk den dag vi skulle aflevere..

sidste år var rekorden 17 timer.

Det var måske fordi jeg (ifølge

Lars) lavede en så stærk kaffe,

at det føltes som om tænderne

ville falde ud... Vi havde et ”drive”

hvilket var virkelig

beundringsværdigt,

hvis jeg skal

sige det selv.”

Interviewer:.

Det lyder godt nok

ret imponerende.

Det sætter jo virkeligeksamenslæsningen

i et nyt

perspektiv.

Signe:

”Holdets svagheder..

hm…, den er

sværere. Det må

være, at vi kommer

til at savne

nogle af vores

super gode vejle-

dere til den mundtlige procedure i

Stockholm. Advokat HP kom-mer

ikke, da han vist nok skal passe

naboens hund den weekend…

virkelig uheldigt.... eller noget?!

Ellers kan jeg ikke lige komme på

flere svagheder.”

Interviewer:

Ved du egentlig hvorfor I hedder

’Club Munch Andersen’?!?

Signe:

”Ja, det ved jeg da. Det er et historisk

fænomen. Munch og Andersen

er navnene på de to personer fra

Aarhus Universitet, der første gang

vandt konkurrencen.

Interviewer:

Nåh....?

Signe:

”Disse navne er derfor velbevaret

som et symbol på deres store

bedrifter og endvidere som bevis

på at de særligt udvalgte til disse

konkurrencer har potentiale til

hylde disse to personer ved at

kunne vinde konkurrencen igen

igen. Måske de mange timer på

uni har pillet en anelse ved Signes

evne til at skelne mellem fantasi og

virkelighed? For var det egentlig

ikke noget med et advokatkontor,

der var sponsor for holdet? Ja

– der er vist egentlig ikke rigtig

nogen, der helt er klar over det

med navnet.

.Interviewer:

Og hvordan gik det så med at få

lavet processkriftet?!

Signe:

”Det gik.. pyha. Vi fik afleveret til

tiden. Dette tidspunkt står klarest

i mine erindringer om forløbet. Det

var helt fantastisk at få opgaven

afleveret, idet jeg et døgns tid

før ikke var sikker på, at vi nåede

det. Et døgns tid før skulle vi have

rettet brødtekst, lavet indledning,

påstande, sammenfatning og alt

muligt andet. Vi var virkelig pressede.

Ikke mindst fordi vi ville lave

det hele helt perfekt (måske især

mig). Jeg undskylder, men lidt

perfektionist er man vel altid”, siger

Signe og smiler.

Interviewer:

Pyha – ja det lyder jo også en

anelse presset. Nåh Signe, skal

Århus – endelig – slå kø-benhavneren

af banen i år eller hva’?! Og

har I en særlig taktik?

Signe:

”Hvad angår taktikken, så er den

helt klar. Vi kan jo alle flydende

svensk (yeah right, Inter-viewer)

og det har vi tænkt os at udnytte.

Vi har tænkt os virkelig at fedte for

den svenske dommer... ligesom

Københavnerne plejer. Svensk

hele vejen. Derudover så har vi

nogle andre meget hemmelige

planer hos Unionsholdet, som

skal sikre, at kværulanterne fra de

andre klagerhold taber!.. Mere kan

jeg ikke afsløre. Der er ikke meget

andet at sige end, at vi helt sikkert

slår KU…. og alle de andre.”

Interviewer:.

Ja... og om ikke andet, så har Club

Munch Andersen fra Århus jo i

hvert fald en tradition for at vinde

den efterfølgende gallefest!

Signe:

”ALLE ved at københavnerne

doper sig. Men det giver kun os

en endnu større glæde når vi slår

dem. Hvad angår festen ja, der

gælder det om at være oppe hele

natten og helst til kl. 9 søndag

morgen, hvor finalen starter... og

vi – selvfølgelig – selv deltager

og vinder samme dag. Det er vist

lidt blæret. Og selvtilliden vil ingen

ende tage...

Interviewer:

Signe, ud over alt det seriøse med

konkurrencen, så er der jo også

en hel del Club Munch Andersen

fester – bliver det for meget?

Signe:.

”Er det et ledende spørgsmål?

Jesper Hedegaard har det jo med

nærmest at dope sine gæster med

Gin og Tonic i velkomstdrinksene,

så jeg husker ikke alt i detaljer...

Skal jeg absolut svare, så synes

jeg, at vi sagtens kunne holde en

fest igen snart...”

Interviewer:

Men Signe, hvordan er dit syn på

folk, der ryger cigar?!

Signe:.

”Jeg synes den røde tråd i samtalen

er ved at smuldre lidt.. Jeg

forbeholder mig retten til at svare:

’Ingen kommentarer’...”

Interviewer:.

Godt så, lad os stoppe inden vi

kommer alt for meget på afveje...

Har du ellers noget, du vil dele med

folk, der overvejer at melde sig til

udtagelsen i efteråret 2007?

Signe:.

”Jeg synes, man skal tilmelde dig

til udvælgelseskonkurrencen. Det

er en chance for at prøve sig selv

af i praksis, og man lærer meget

om sig selv, dine evner, dine

svagheder. Oveni kommer du til

at kende en masse nye mennesker

som går på studiet og/eller

arbej-der i advokatbranchen. Grib

chancen, jeg ville 100% gøre det

hele en gang til. Og nu kan man jo

også gå til eksamen efter konkurrencen

og få en karakter, hvis man

ønsker det.”

Læs mere på www.nordiskprocedurekonkurrence.dk

Af Lone Wandahl

Juridisk Bogformidling

Vi holder ferielukket fra 29. juni til 3. august.

Vi glæder os til at betjene jer igen 6. august

Juridisk Bogformidling ønsker alle en god sommer

17


1

SICEF-messe 2007

I. efteråret. 2007. giver. SICEF. landets. studerende. og. nyuddannede.

mulighed. for. at. få. en. uformel. og. direkte. dialog. med. en. lang. række.

forskellige.virksomheder.

SICEF er en job- og karrieremesse

for studerende, som C3 studerende

stabler på benene til efteråret.

Messen åbnede for første gang

i 1997 dørene i København og

har siden fungeret som en fast

brobygger mellem studerende

fra videregående uddannelser og

landets virksomheder. Efter stor

efterspørgsel fra virksomhedernes

side, valgte vi at afholde SICEF

i ”Smilets By” sidste år, og i år

afholdes SICEF atter i Århus – i

Ridehuset den 20. og 21. september

i Ridehuset. Udover messen,

vil der blive afholdt spændende

foredrag på ARoS kunstmuseum,

som naturligvis vil være gratis for

messens besøgende.

SICEFs Tema - TALENT

I år er hovedtemaet på SICEF: Talent.

Før i tiden har ordet nærmest

været forbeholdt sportens verden,

men erhvervslivet og medierne har

nu så småt fået øjnene op for de

seks bogstavers styrke. Men hvorfor

har talent fået så stor betydning

for virksomhederne?

Virksomhederne er nødsaget til

at gøre sig attraktive, for med

en historisk lav arbejdsløshed

og en mangel på veluddannet

arbejdskraft, er det nærmest blev

en formsag for nyudklækket dimittender

at få et job. Det er blevet

købers marked, hvilket betyder, at

virksomhederne er nødsaget til at

gøre sig selv interessante for at de

studerende vælger dem.

Virksomhederne har ligesom store

fodboldklubber indset, at hvis de

skal løfte trofæer er de nødsaget til

have gode spillere. Det nemmeste

ville være at købe de bedste på

markedet, men hvis man ikke har

en russisk rigmand i ryggen er

dette meget urealistisk.

Derfor ser vi, at flere virksomheder

som f.eks. Danisco, A.P. Møller

- Mærsk og TDC satser på at tillokke

studerende gennem deres

talentprogrammer. Som oftest

fokuserer programmerne på at

forbedre vores faglige og personlige

kompetencer, som f.eks. at

udfordre og nytænke, kommunikere,

evnen til at analysere og at

etablere relationer.

FOREDRAG på SICEF

Foredragene som afholdes på

SICEF vil naturligvis også tage

udgangspunkt i temaet talent.

De foredragsholdere vi har på

programmet, har alle en vinkel

til talent; nogle er et talent inden

for deres branche, andre spotter

talenter og nogle coacher folk i

at udvikle deres talenter. De vil

blandt andet tale om hvad de

mener der kræves for at man er

et talent, hvordan de selv har

udviklet deres talent og hvordan

omverden forholder sig til en, når

man er et talent.

Der er masser af gode grunde

til at bruge en halv dag sidst i

september på en hyggelig tur

i Ridehuset i selskab med en

række interessante virksomheder.

Dels kan SICEF bruges som en

kærkommen anledning til at overbevise

en eller flere virksomheder

om, hvorfor de netop har brug for

dit talent. Omvendt kan man på

SICEF ligeledes blive overrasket

over hvor mange virksomheder,

som faktisk er interesseret i lige

netop dit talent.

Det er ikke nødvendigt at du har

planlagt din karriere for at besøge

SICEF. Er du blot nysgerrig af sind,

er vi sikker på at du vil gå fra messen

med en god oplevelse, et nyt

job – eller måske som den næste

Ronaldinho inden for dit felt?

Rigtig god sommer og held og

lykke med eksaminerne.

Læs mere på www.sicef.dk

Af John Madsen


20

Sommerdimission

2007

Afholdes fredag den 29..juni.2007.kl..15.i Universitetets Aula

Efterfølgende reception med kransekage og champagne i Stakladen

PRIS KUN

85 kr.

Billetsalg

fra.mandag.den.21..maj.til.fredag.den.15..juni.2007.

i.Juridisk.Bogformidling

Der kan købes 4 billetter pr. kandidat, inkl. kandidaten selv

Restsalg af eventuelle overskydende billetter foregår

fra.mandag.den.18..juni.2007.til.fredag.den.22..juni.2007

Der vil ikke være et maksimalt antal billetter pr. kandidat ved salg af restbilletter.

NB! Skriv venligst navn og adresse TYDELIGT ved tilmelding, da oplysningerne.skal.bruges.til.udarbejdelse.af.dimittendlisten.

Spørgsmål kan rettes til Jurrådet på e-mail:jurraadet@hotmail.com

JUS

J u r i d i s k S e l s k a b i A a r h u s

15. årgang, nr. 55 - maj 2007

Kapsejladsen

2007

21


JUS-Bladet

Ansvarshavende redaktør:

Trine Refslund Sommer

Layout:

Paragraf

Forsidebillede:

Kapsejlads 2007

Midtersiderne:

Kapsejlads 2007

Juridisk.Selskab

Aarhus Universitet

Bartholins Allé

Bygning 1340

8000 Århus C

Kontor:

Bygning 1343, kontor nr. 392

Telefon: 89 42 14 56

E-mail:

post@juridisk-selskab.dk

www.juridisk-selskab.dk

Trine. Refslund. Sommer. er.

alene.ansvarlig.for.indholdet.

af.JUS-siderne

Forkvindens

ord

De er på vej imod os med rasende

fart. Der er ingen nåde og ingen

vej uden om. Det er eksamenstid!

Det betyder at vi i JUS også slider

os igennem bøgerne. Derfor har

vi ikke flere kontorvagter i dette

semester, men vi kan selvfølgelig

kontaktes, hvis du skulle have et

spørgsmål, der ikke handler om

familieret, forvaltningsret eller andet

”spændende” i den retning. Alle

kontaktoplysninger kan findes på

vores hjemmeside, www.juridiskselskab.dk.

Den vigtigste dag i dette semester

– kapsejladsen d. 3. maj – er

desværre overstået. ”Desværre”

fordi det uden tvivl er årets sjoveste

dag. Alle hårde arbejdstimer

glemmes helt efter sådan en dag,

hvorefter alt bare ser rosenrødt ud

(også de elefanter der trampede

rundt i éns hoved dagen efter).

Men det er jo ikke kun den ene dag

det gælder. Ugen inden gælder

alle ufine tricks man kan finde på.

I år indebar det bl.a. indbrud på

PF-kontoret, hvorfra vi medtog en

åre. Men vigtigst var det at vi fik

fingre i UMBI’s båd, noget vi sled

rigtig hårdt med sidste år.

I år var vi så heldige at der lige

var nogen, der kendte nogen, der

gerne ville forære os en ny båd.

Janus jeg er dig evig taknemmelig!

”Matha” skulle bevise sit værd i

andet heat, hvor vi sejlede mod

sidste års vindere ØF, sidste år

3’ere ingeniørerne og Søstrene,

sidste års ingenting. Og på trods

af at jeg fik nogle strafomgange for

at sejle en sygeplejerske ned (hun

kunne sgu da være svømmet uden

om!) vandt vi og jeg siger jer det

var fedt. Man blev helt ekstatisk

glad, og bare ved at tænke på det

sidder jeg og smiler. For første

gang i alt for mange år kom JUS

i finalen. Lad os se det, som det

første skridt mod sejr og det gyldne

bækken.

Dagen efter bød på massive tømmermænd

og oprydning i parken.

Og lad mig bare sige… Hold kæft

hvor 12.000 mennesker sviner

meget. Jeg tør slet ikke tænke på

hvordan det så ud sidste år, hvor

vi havde blæst 9kg konfetti ud

over det hele. Men med en reparationsbajer

og lidt musik lykkedes

det foreningerne i fællesskab at få

parken til at se ud som den nu engang

skal. Også vores kontor ser

igen ud som et kontor. Vi beklager

over for resten af foreningsgangen

og især over for rengøringsdamen,

og lover næsten at det ikke sker

igen før næste år.

Vi har i JUS kun en enkelt ting tilbage

dette semester, den famøse

sommerfest. Jeg glæder mig til at

se så mange af jer som muligt d.

29/6 så vi kan få sat et ordentligt

punktum for semesteret. Ellers er

der kun at sige god sommerferie til

jer alle og så ses vi til september

friske og klar til ny ballade!

Af

Rikke.Poulsen

Kapsejladsen 2007

-.set.fra.kapsejladsjomfruernes.vinkel

Så oprandt dagen endelig. Med

dette menes selvfølgelig d. 3. maj,

eller dagen for Kapsejladsen om

man vil. Siden foråret begyndte

at vise sine tydelige tegn, har

samtalen i de fleste pauser i

Uniparken for en lille flok førsteårsstuderende

drejet sig om den

forestående kapsejlads, og derfor

var det naturligvis med spænding

og fuld af forventning, at vi som

vaske ægte kapsejladsjomfruer

mødte friske op i parken klokken

9 med rundstykker og alt, hvad der

ellers hører til en komplet morgen

buffet – selvfølgelig inklusiv

diverse dåseøl.

Kampen.om.den.perfekte.

plads

Efter en medlytter hos ældre

studerende og en lille

diskussion om i hvilken retning

solen går på himlen,

fandt vi vores plads på

plænen – en plads, der

trods blæsten viste sig at

være noget nær optimal,

med en fantastisk udsigt

over søen. Vi takker de

ældre studerende for deres

fornuftige ræsonnement. Trods

den lidt kølige start på dagen, var

stemningen i top, og efterhånden

som solen begyndte at varme og

parken blev fyldt op med mennesker,

var det ikke længere nok

med de medbragte dåseøl, og

besøgene hos JUS i juragården

blev jævnlige. Kolde øl serveret

af næsten ægte tyrolere er jo ikke

til at tage fejl af.

Den.pirrende.begyndelse

Underholdningen i parken leveret

af Forest and Crispian var i top,

og stemningen og forventningerne

steg til et maksimum, da

den danske nationalmelodi blev

fremført af de mange fremmødte,

og efterhånden lettere berusede,

studerende. Monrad og Rislund,

dagens konferencier, formåede at

holde stemningen i top med deres

kølige kommentarer, og leverede

en fantastisk præstation. De indledende

heats gik i gang, og det

var ikke til at tage fejl af, hvor de

respektive festforeningers tilhængere

sad. Når man ikke selv har

overværet den berømte indmarch

før, kan man ikke undgå at blive

imponeret over den kreativitet,

som gør sig gældende.

Første.heat

UMBI åbnede ballet som et overdådigt

harem. Journalisterne,

David.kæmper.en.hård.kamp.mod.en.ØF’er

der optrådte som ”Flying Superkids”.

Tågekammeret ankom som

Lemmings og Idræt lavede et

supershow udklædt som Teenage

Mutant Ninja Turtles. Selv om idræt

kæmpede en brav kamp, var der

aldrig rigtig nogen tvivl, medicinerne

der sikkert har været dopede

vandt i overlegen stil.

Andet heat

Dagens højdepunkt kom, da JUS

skulle gøre sin entre. Ægte tyroler

stemning bredte sig blandt publikum,

og enkelte dansede lystigt

med på deres chickendance. Der

var lagt op til spænding, da JUS

var kommet i et ret svært heat

(fortalt af de ældre studerende).

Glæden var således endnu større,

da JUS ved en pragtpræstation

vandt andet heat over sidste års

vinder ØF, og ingeniørerne, som

mest af alt så ud som om, de

havde brugt alle kræfterne på at

bygge deres bro. Søstrene i form

af høns formåede ikke rigtig at

virke truende, men svømmede

dog alligevel hurtigere end høns

normalt gør.

Tredje.heat

Helt unødvendigt da vi nu blot

ventede på den store finale. Dagen

hidtil mest forvirrende indtro stod

Alkymia (kemi) for, det var noget

med balloner der blev sat ild til og

noget med en kæmpe Duff

beer. Teologerne stod for

en Britney Spears parodi

og tandlægerne ankom

som ”Pirates of the Caribbean”.

Heldigvis fik vi

endnu en finalist fra vores

fakultet, da PF i forklædning

af Bubbibjørnene

vandt heatet.

Finalen

Det var jo givet på forhånd;

UMBI skulle vinde.

Finaleheatet var præget

af en enorm seriøsitet fra

UMBIs side, de kunne jo ikke ha´

det siddende på sig at tabe to år

i træk (igen fortalt af de ældre

studerende). På trods af det på

forhånd givne resultat, blev der

kæmpet i bådene, men lige meget

hjalp det. Det gyldne bækken gik

til UMBI, PF fik en andenplads, og

tredjepladsen gik til JUS (red.: Det

havde selvfølgelig været et andet

resultat, hvis bænken i vores båd

ikke var brast!).

Kapsejladsen 2007 vil gå over i vores

hukommelse som den dag, vi

fik taget vores kapsejladsmødom

med manér, og JUS har meget

at leve op til næste år! Held og

lykke!

Af

Louise.Malmstrøm

22 23


24 25


2

Besøg i Østjyllands

Statsfængsel

Efter.en.pause.i.turene.til.Statsfængslet.pga..byggeri,.kunne.jura.igen.

sende. en. bus. af. sted. til. det. topsikrede,. topmoderne. og. ydermere.

omdiskuterede.Østjyllands.Statsfængsel.

Det første vi så da vi nærmede

os, var det høje hegn med den

endnu højere mur bagved. Da vi

trådte indenfor, startede vi med et

sikkerhedstjek a la lufthavnen – at

sikkerheden var i højsædet, var

vi ikke i tvivl om. Faciliteterne har

en høj standard i forhold til andre

danske fængsler – og især ift. det

gamle Horsens Statsfængsel. Der

er forholdsvis store vinduer i de

12m2 store celler med eget toilet

og bad. Der er ingen tremmer for

vinduerne, som til gengæld er

lavet af panserglas. Fangerne har

moderne køkkener, hvor de laver

mad sammen - denne tirsdag aften

stod den tydeligvis på hotwings

fra frysedisken - og værkstederne

er tilknyttet hver blok for at holde

fangerne isoleret.

Ydermere fandtes

der på grunden

kulturhus med

bibliotek, sportshal,

kirke, muslimsk

bedeplads

o g k ø b m a n d .

Udenfor var der

f l o t t e g r ø n n e

arealer, besøgshus

og fodboldbane

– alt virkede

egentlig ret åbent

og lækkert indtil

man drejede hovedet

og fik øje

på hegnene, den

6 meter høje mur,

fik udpeget alle

scannerne og fortalt,

at bare der så

meget som landede

en and mellem

hegnet og muren

gik alarmen pga.

ændringen i trykket. På biblioteket

fik vi lov til, at tale med en af de

indsatte. Situationen var i starten

præget af lidt nervøsitet – fra vores

side! Ingen vidste helt, hvad man

måtte spørge om/ikke måtte – eller

om det var en voldsforbryder,

barnemorder etc. vi sad sammen

med. Men det var såmænd bare

en good old unlucky drug dealer.

Han var meget åben og veltalende

og svarede ærligt på alle vores

spørgsmål. Vi blev vist alle fanget

af den interessante situationen, og

til sidst måtte vores ”tour guide” Richard

skære igennem, så vi kunne

komme videre. Besøget sluttede

med en samtale med viceinspektør

Michael Schrøder, som fortalte lidt

ekstra om fængslet og svarede på

alle vores spørgsmål.

Denne lille artikel yder klart ikke

retfærdighed til alt det vi så og

oplevede den dag. Fængslet er

spækket med nye spændende

installationer og tiltag både faglige,

sociale og meget, meget mere.

Kan ikke gøre så meget andet

end stærkt at anbefale jer alle, at

deltage næste gang JUS udbyder

turen… Der er bare en ting fængslet

mangler: en veltrænet, tatoveret

og overdrevet lækker fyr, fra det

designende arkitektfirma, vis bror

allerede sidder derinde – uskyldig

dømt. Det er et sikkert hit!

Af Maria Aviaja Sander

Holm

Jus.bag.tremmer

27


2

HARME!!!

FC.Jura.har.selvfølgelig.påbegyndt.forårssæsonen.–.faktisk.er.vi.halvvejs..

Jeg.skal.nok.lige.vende.tilbage.til.kampene,.men.inden.da,.skal.formanden.

lige.udstøde.nogle.harmfulde.ord..Gang.på.gang.prøver.sponsorer.og.ikke.

mindst.vores.hovedforbund.på.at.snyde.os.–.og.så.er.det.i.allerhøjeste.

grad.den.forkerte.klub.de.lægger.sig.ud.med!

Sportmaster.og.JBU

Sidst i marts havde FC Jura

reklameret vidt og bredt med et

tilbudsarrangement i Sportmaster

i Frederiksgade. I kan vel forestille

jer vores overraskelse, da vi troppede

op foran en lukket forretning

– fuldstændig mørkelagt, på trods

af, at arrangementet havde været

planlagt i flere måneder. En samtale

med chefen dagen efter viste,

at han havde glemt det! Aftalen lød

herefter på, at han ville fremsende

rabatkuponer til klubben, så disse

kunne deles ud til spillerne – de

kom heller aldrig. Sådan kan man

fandme ikke drive en forretning!

FC Jura har derfor droppet samarbejdet,

og jeg vil opfordre alle til

at gøre det samme.

JBU er ikke meget bedre. De prøver

at tvinge klubben til at betale

en bøde på 500,- kr. – selvfølgelig

ganske uberettiget. Formanden

og næstformanden har dog brugt

noget af deres dyrebare eksamenslæsningstid

på at rode rundt

i renteloven og foreningsret, så

vi er nu ganske godt rustet til at

få ændret JBU’s praksis på området.

Opdateringer om denne

sag følger.

Gang.i.sæsonen

Som nævnt ovenfor er kampene

godt i gang. Godt er vel så meget

sagt, idet hverken herre- eller

dameholdet har fået en specielt

prangende start på sæsonen. 1

sejr, 3 uafgjorte og 2 nederlag i

skrivende stund – PIS! Damerne

er desværre ikke sluppet bedre

af sted – 1 sejr, 1 uafgjort og 2

nederlag. Problemet kan bunde i

manglende fremmøde til træning

samt mangel på spillere. Dette kan

derfor betragtes som en opsang til

nuværende spillere om at komme i

omdrejninger, samt en opfordring

til alle interesserede om at troppe

op til træning. Jeg ved naturligvis

godt, at mange ikke kan finde tiden

i disse stressede dage, hvilket er

forståeligt, men kig lidt på hjemmeside

i en pause fra bøgerne

og overvej, om fodbold i FC Jura

HUSK NU:

Tjek hjemmesiden fcjura.dk

SPARK RØV TIL EKSAMEN!

ikke skulle være noget for dig.

Vi mangler jo også spillere efter

sommerferien!

Eksamen

Slutteligt vil jeg på klubbens vegne

blot ønske alle de stakkels stressede

studerende god vind med

eksamen. Alle har vel efterhånden

prøvet en eksamen på jura, og så

slemme er de heller ikke. Undertegnede

har gået her i… længe,

og et godt råd er, at gi’ den gaz

så længe I kan holde til det hver

dag, slut af med en øl og en smøg

(smøgen er valgfri) og få en god

nats søvn. Efter eksamen skal I

drikke jer fuldstændig ned – de

andre mennesker, som har tid til

at gå i byen hver weekend, skal

jo ikke tro, at det er dem, der er

noget galt med!

På.bestyrelsens.vegne

Thomas.”Futte”.

Rasmussen

Formand,.FC.Jura.

29


30

På patrulje

Helt. eksklusivt. kom. Paragraf. med. politiets. narkoafdeling. i. Århus. på.

patrulje..Dette.skete.en.torsdag.aften.i.maj,.hvor.de.syv.civilklædte.betjente.

skulle.på.ransagning..Med.sig.havde.de.en.rambuk,.en.narkohund.og.

Paragrafs.skribent!

Optakten.

I de foregående dage var lejligheden

i en forstad til Århus blevet

holdt under observation. Der foregik

uden tvivl en vis narkohandel

fra adressen. Rygterne sagde

tillige, at en tysk bil tidligere på dagen

havde afleveret en leverance.

Med dette udgangspunkt ventede

narkoafdelingen denne aften blot

på, at en kunde skulle indfinde

sig. Hvorfor ikke slå to fluer med

et smæk?

Mens den ene civile patruljevogn

holdt nede ved lejligheden og

ventede, kørte de to andre rundt

på ”almindelig” patrulje i området.

Der blev her tjekket flere kørekort

og ejerforhold på mistænksomme

biler. De stoppede bilister havde

dog alle kørekort og ejerforhold

i orden, så de kunne fortsætte

uden problemer. I ventetiden blev

der desuden tid til at besøge en

klub, hvor der erfaringsmæssigt

foregik ulovligheder af skiftende

karakter. Denne torsdag aften

påstod hovedparten af de unge

dog, at de ikke havde tilknytning

til klubben. Ifølge eget udsagn var

det første gang, de var i klubben.

På indgangsdøren var et stort skilt

med ’kun adgang for medlemmer!’

Deres navne blev alle noteret,

så samme forklaring ikke kunne

bruges næste gang.

Bank,.bank….

Efter at have ventet forgæves på

en mulig kunde, skulle ransagningen

til at i gang. Den sidste taktik

blev hvisket på plads i bunden af

opgangen, og her fik Paragrafs

udsendte sig noget af en overra-

skelse. Plan A var, at den

lille, spinkle jurastuderende

skulle ringe på døren.

Hvis der blev spurgt til,

hvad denne ville, skulle

der svares: ”Er det ”X”?

Jeg er blevet anbefalet

dig”. Herefter skulle Paragrafs

udsendte træde

et skridt tilbage, når døren gik

op, så de fem betjente på lur i

opgangen kunne suse ind. Plan B

var (hvis den lille, spinkle jurastuderende

ikke kunne få døren op),

at rambukken også skulle banke

på. Dette voldsomme indgreb ville

være nødvendigt for at sikre bevismaterialet.

Denne nødvendige,

hurtige indsats sikrer, at narkoen

ikke forsvinder i toilettet.

Døren blev dog åbnet stille uden

spørgsmål, hvorfor replikken og

rambukken var unødvendig, men

skridtet tilbage – det blev taget!

Herefter var betjentene inde i lejligheden

i løbet af ingen tid, og jagten

på de ulovlige stoffer og andre

interessante ting var i gang.

Fangsten.

Den mistænkte person var dog

ikke hjemme. Det var i stedet hans

forvirrede mor, der ville have alle

Plan.B.

var,.at.

rambukken.

også.skulle.

banke.på

til at forlade lejligheden. På trods

af utallige overtalelsesforsøg

lykkedes dette sjovt nok ikke:

De civilklædte betjente og narkohunden

Simba gik i gang med

ransagningen. Der var her tale

om en virkelig effektiv ransagning,

hvor enhver lille dims i

lejligheden blev tjekket

efter. Og der var bid: Diverse

stoffer i små poser,

et større kontantbeløb,

en lille fin vægt, nye små

poser og to computere

blev beslaglagt. Selv

ude i opgangen fandt

den dygtige Simba stoffer. Disse

var forsøgt gemt bag et skilt med

nødudgang. Der blev også fundet

stoffer i morens tøj, der hang i

hendes klædeskab.

På grund af morens store forklaringsproblem

endte det med, at

hun fik at vide, hvad klokken var.

Efterfølgende blev der bestilt et

enkeltværelse i arresten.

Den nu rodede lejlighed blev forladt,

og jagten på sønnike fulgte

ude i nattelivet. Her blev et diskotek

tjekket efter, men i første omgang

uden held. Turen gik derfor tilbage

til politigården, hvor den stod på en

kort pause. Hefter begyndte nogle

af betjentene rapportskrivningen,

mens andre igen tog ud i nattelivet.

Der var nemlig reserveret en

madras og et tæppe til mors dreng!

Efterfølgende har Paragraf venligt

fået oplyst, at moren dagen efter

blev varetægtsfængslet i 14 dage.

Sønnen blev også anholdt og fik 4

uger i varetægtsfængsling.

Anders W. Jacobsen

aj@paragrafblad.dk

Karriere i Plesner: Juridisk praktikant

Kunne du tænke dig at skifte skolebøgerne ud

med virkelighedens jura i et semester? Så har

du muligheden nu, hvor Plesner søger juridi-

ske praktikanter, der kan starte 1. september

2007.

Praktikant-ordning med

mulighed for meritoverførsel

Plesner lancerer nu et ekstraordinært tilbud til

jurastuderende på Århus Universitet: Hvis du

har opnået din bachelorgrad og har højst to år

tilbage af jurastudiet, får du mulighed for at

stifte indgående bekendtskab med advokat-

gerningen, inden du vælger karrierevej. Stil-

lingen som juridisk praktikant hos Plesner kan

meritoverføres.

Hvorfor vælge Plesner?

Som juridisk praktikant indgår du som en

naturlig del af hverdagen i Plesner, hvor vi har

fokus på forretningsforståelse, højt teknisk

niveau og et godt arbejdsmiljø. Både arbejds-

mæssigt og socialt fastholder vi et inspireren-

de og uformelt miljø, hvor professionalisme,

kvalitet og etik samtidig er i højsædet.

Udfordrende opgaver

For at gøre perioden så udbytterig for dig som

muligt arbejder du i den samme afdeling hele

semestret og udfører stort set det samme

juridiske arbejde som vores fuldmægtige.

Samtidig tilknyttes du en tutor, der typisk er

advokat eller partner, og som sørger for at

fylde semestret med spændende, udfordren-

de og ikke mindst lærerige opgaver.

Du har gode juridiske kvalifikationer

samt handlekraft og et godt humør. Desuden

er du engageret i erhvervslivets forhold og

fortrolig med engelsk. Som person er du både

troværdig og ansvarlig – og har gode samar-

bejdsevner.

Send din ansøgning

og relevante eksamenspapirer til HR-afdelin-

gen, att.: Henriette Wulff Holm, gerne på

email job@plesner.com. Har du spørgsmål, er

du velkommen til at ringe til HR-manager

Allan Hurup Petersen på tlf. 30 93 71 23.

Med 170 jurister og en samlet medarbejderstab på 310 er Plesner et af landets førende internati onale

advokat firmaer med specialer inden for alle erhvervs- og offentligretlige områder.

A M E R I K A P L A D S 3 7

2 1 0 0 K Ø B E N H AV N Ø

T L F. 3 3 1 2 1 1 3 3

W W W. P L E S N E R . C O M


32

Vigtig information vedrørende endelig

eksamensplan for mundtlige kursusfag

Den endelig eksamensplan for mundtlige kursusfag er nu lagt på

nettet, men der kan blive ændringer til denne m.h.t. lokaler, start

tidspunkt for eksamen m.v. Disse oplysninger vil I skulle se jer frem

til ved de opslag/eksamenslister, der kommer om de enkelte eksamensdage

ca. 6 dage før hver eksamen på

http://www.jura.au.dk/eksamen.htm - under eksamenslister

Den endelige eksamensplan ajourføres ikke længere.

I kan ikke forvente, at disse opslag er tilgængelige tidligere end 6

dage før hver eksamen, da de ikke dannes før efter afmeldingsfristens

udløb.

Vigtigt vedr. afmeldingsfristen på mundtlige

kursusfag på kandidatuddannelsen

Studienævnet har tidligere via AULA meldt ud, at der er en afmeldingsfrist

for hver eksamensdag - det er der i pricippet også, men systemet kan

ikke understøtte dette endnu. Så i systemet vil der som tidligere blive lagt

en afmeldingsfrist ind ud fra den første eksamensdag i faget. Vær derfor

opmærksom på, at hvis din afmelding registreres som FA (forsent afmeldt),

men burde være RA (rettidig afmeldt) - skal du straks sende en mail til Berit

Nielsen - bn@jura.au.dk - som derefter vil rette det i systemet.

Arbejdslejr

Nå. Det der vejleder møde, det var

sgu lidt hårdt. ’Alvorlige strukturfejl’.

Nåmmen så går jeg da bare

hjem og laver det om. Øv hvor er

det bare træls at føle at man bliver

sat 15 sider tilbage, men hvor er

jeg da også glad for at få det at

vide på det tidspunkt, i stedet for

her 14 dage før jeg skal aflevere,

hvor jeg nok ikke sådan liiiige har

tid til at lave alt for mange struktur

ændringer. Og det er jo også

vejlederens job, altså det med at

styre os tilbage på det rette spor,

hvis vi farer lidt vild i specialets

tåger. Så selvom det var enormt

trælst og hårdt og alt muligt andet,

fik vi os snakket frem til en ny kurs

som jeg holder mig til nu. Og så

var der jo ligesom ikke så meget

andet at gøre end at gå tilbage på

min pind og skrive videre. Så her

sidder jeg så, dag ud og dag ind,

og aften ud og aften ind. For jeg

kan godt mærke presset. Alle sociale

aktiviteter er aflyst (bortset fra

George Michael koncert d. 18/5,

planlagt siden marts), de eneste

mennesker jeg ser, er dem der

også sidder i specialelokalet, og

dem jeg ser til frokost. Det føles

lidt som om at jeg er i en anden

verden, langt væk fra de ’almindelige’

jurastuderende. Men det er nu

også rart at have sin egen plads,

hvor man kan have alle sine bøger

og noter og artikler og jeg ved ikke

hvad, liggende fremme fra dag til

dag. Og der er fred og ro heroppe

på 6. sal. Det eneste minus er

bare, at den meget fine printer ikke

virker (og det har den efter sigende

aldrig gjort i dens i hvert fald 6 mdr.

levetid) og så er der sgu langt ned

i computerrummene. Men uanset

hvad, er det klart anbefalelsesværdigt

at bruge specialerummet,

og det er rart at føle fællesskabet

En fremtid hos

Kirk Larsen & Ascanius?

Hos Kirk Larsen & Ascanius kommer du ind i en større advokatvirksomhed,

som hovedsageligt arbejder indenfor erhvervsjuraens

mange områder.

På vore kontorer i Esbjerg, Holstebro, Herning og Skjern beskæftiger vi

ca. 60 medarbejdere, hvoraf 31 er jurister.

Vores jurister har alle specialiseret sig indenfor et eller flere områder

indenfor erhvervsjuraen, flere også indenfor særlige nicheområder.

Organisationsstrukturen hos Kirk Larsen & Ascanius er flad og du har

derfor stor mulighed for selv, at påvirke dit speciale område ligesom vi

naturligvis bakker op om relevant efteruddannelse.

Interesseret?

Vi modtager altid gerne henvendelser eller ansøgninger vedrørende

advokatfuldmægtig- og studenterjobs.

Få mere uddybende information på www.kirklarsen.dk

Esbjerg . Holstebro . Herning . Skjern

www.kirklarsen.dk . Tlf. 70 22 66 60

omkring specialet så man ikke går

i stå derhjemme.

Men når du nu sidder med bladet

i hånden, så skulle der gerne kun

være 5 dage til jeg er færdig, og

så er min arbejdslejr slut for denne

gang. Så er jeg fri som fuglen, i

hvert flad indtil september hvor

35 års ny arbejdslejr begynder

(heldigvis en man i det mindste får

ordentlig løn for!).

Om nogle år vil jeg sikkert se tilbage

og sige ’specialet – piece of

cake’, og så må I gerne vifte mig

om snuden med disse linier. Men

jeg skal jo først lige overleve de

sidste 14 dage….

Louise.Hoeg

lh@paragrafblad.dk

33

www.kirklarsen.dk


Paragrafs guide til

Samfundsvidenskabelig kantine

Paragraf.har.anmeldt.”dagens.ret”.i.Kantinen.hele.uge.19.og.har.givet.

de.enkelte.retter.karakterer..Skribenten.havde.seks.paragraftegn.at.dele.

ud.som.maksimum.

I disse eksamenstider er det vigtigt

at huske at forkæle sig selv med de

små ting, og en måde at gøre det

på er at lade rugbrødsmadderne

ligge derhjemme og i stedet søge

mod kantinen, når sulten melder

sig. Desværre bliver man hurtigt

forvænt og ca. efter forvaltningsretten

bliver man ikke længere

imponeret over de ellers rigtigt

gode roastbeef sandwicher og

pølsebrød, og så må man jo udvide

sit repitoire. Og hvilket bedre

alternativ end dagens ret?

Mandag:. Lasagne. med. salat.

Pris:.25.kr.

Samlet bedømmelse: §§§§

Dagens ret er lasagne, og så må

man jo som hankønsvæsen finde

jubelscenerne frem. Pastaplader

og kød, det bliver ikke meget bedre

end det.

Portionerne er skåret ud i forvejen,

og det i en størrelse der leder

tankerne tilbage til Matematisk

kantine – sådan!

Lige så stor som optimismen er

omkring lasagnen, lige så stor er

skuffelsen omkring salaten. Den

er nemlig så tør at selv retshistorie

virker spændende ved siden af.

Det visuelle er over middel, og

selvom salaten ser middelmådig

ud, gør den sin pligt i form af rettens

farvesammensætning.

Lasagnen smager overraskende

godt. Man kunne måske have

frygtet at den var tør, men den

var faktisk lige det modsatte. Jeg

er fuldstændig mæt, da jeg lægger

gaflen fra mig, og så jeg har

jeg endda levnet lidt. Salaten er

derimod ligeså ringe som den så

ud og får lov at blive liggende på

tallerkenen.

Bedømmelse:

Pris og mæthed: §§§§. 25 kr. må

siges at være helt fair, især når

man tænker på, at man - modsat

efter en sandwich - er så mæt, at

turen tilbage på læsesalen virker

uoverskuelig. Men på den gode

måde. 4 ud af 6 §-tegn.

Smag: §§§§. Lidt for meget salt

efter min smag, men en rigtig god

konsistens. Bestemt over gennemsnittet

- 4 ud af 6 §-tegn.

Samlet: §§§§. Smagen må være

det vigtigste, så 4 ud af 6 §-tegn

bliver resultatet.

Tirsdag:.Boller.i.karry.med.rosiner.og.kokosmel

Pris: 25 kr.

Samlet bedømmelse: §§

Tankerne ledes straks tilbage

til barndommen og mors mad.

Desværre bliver jeg brat vækket,

da jeg tager første bid. Risene er

halvhårde og sovsen en smule

uinspirerende. Jeg skynder mig

at overstrø det hele med salt og

peber, og det hjælper lidt, men jeg

sidder alligevel tilbage med følelsen

af, at den her ret har potentiale

til så meget mere.

Portionerne er tag-selv, så der

burde være garanti for at man blev

mæt. Der opstår imidlertid hurtigt

problemer, idet retten desværre ret

hurtigt bliver for meget og jeg må

skuffet hælde en del i skraldespanden

på stativet ved døren. Hvad

værre er, at jeg efterfølgende kan

mærke at jeg vil blive sulten igen

inden for en overskuelig fremtid.

Pris og mæthed: §§§. Prisen er

igen så fair som den kan blive,

men retten har som omtalt en

naturlig begrænsning som gør, at

man skal vælge, om man vil være

halvmæt og oplagt eller mæt og

fuldstændig død.

Smag: §§. ’Operationen gik godt,

men patienten døde’. Begrundelsen

for, at den alligevel hiver 2

§-tegn hjem er, at niveauet er set

lavere i kantinen og at vi fx ikke er

ovre i ’rodfrugt-uge’, som vi blev

spist af med sidste sommer. Se dét

havde været 0 §-tegn værd.

Samlet bedømmelse: §§. Jeg lader

tvivlen komme kantinen til gode.

Dog sidder jeg med en lidt dårlig

smag i munden på mere end en

måde, og hvis niveauet er tilsvarende

i morgen, tildeles en så høj

karakter ikke igen.

Onsdag:. Fiskefrikadeller. med.

kartofler, gulerodssalat og dressing

Pris: 25 kr.

Samlet bedømmelse: §§§§§

En smule bekymret efter gårsdagens

incident ankommer jeg til

kantinen, men i dag ser dagens

ret overraskende indbydende ud.

Dressingen overrasker positivt,

mens frikadellerne er lidt svampede.

Kartoflerne er dog også,

som de skal være, så alt i alt en

rigtig positiv oplevelse. Det, jeg

især hæfter mig ved, er, at jeg er

mæt på den gode måde bagefter.

Og det endda efter at have smidt

det sidste ud.

Pris og mæthed: §§§§. Prisen er

de sædvanlige 25 kr., og til forskel

fra i går er jeg blevet mæt på en

meget friskere og let måde. 4 ud

af 6 §-tegn

Smag: §§§§§. Dressingen var

den store positive oplevelse, kartoflerne

var godt håndværk, mens

frikadellerne var lidt svampede.

Det gjorde dog ikke så meget, da

smagen fungerede rigtigt godt i

sin helhed.

Samlet bedømmelse: §§§§§. Det

her er klart det bedste mad kantinen

har haft at byde på i denne

uge indtil videre. Godt gået piger!

Nu vender jeg imidlertid blikket

fremad på i morgen, hvor jeg har

læst på skiltet, at der er tortillas

på menuen!

Rart.at.vide:

Man.kan.hele.tiden.følge.med.i,.hvad.man.kan.få.i.kantinen.

via.de.lister,.som.de.søde.damer.hænger.op.ved.kassen.

Man.kan.med.fordel.søge.mod.kantinen.uden.for.

spidsbelastningsperioden.omkring.kl.12..Så.undgår.man.den.

lange kø – og kan endda være heldig at ramme ind i en ny

helt.frisk.portion

Torsdag:.Kyllinge-tortillas.med.

salat og guacamole

Pris: 25 kr.

Samlet bedømmelse: §§§

Det var med skyhøje forventninger

at jeg ankommer til kantinen;

menuen står på tortillas, så det

kan kun blive godt. Eller det skulle

man tro. Af uforklarlige årsager er

de blevet varmet op efter fyldet

er kommet i, hvilket gør dem

usandsynligt tørre. Heldigvis råder

guacamoloen delvist bod på denne

brøler, men det er stadig bare ikke

godt nok. Alle, der kender lidt til traditionel

mexicansk kultur, ved, at

ovne ikke lige er det, de har flest af

i marken, når de skal spise, hvorfor

de (selvfølgelig) ikke varmer dem.

Salaten er til gengæld meget bedre

end sidst, og farvespektret på min

tallerken er helt i top.

Pris og mæthed: §§.

25 kr. virker for en gangs skyld lige

overdrevet nok, og som (altid sulten)

dreng må man indstille sig på,

at man skal have et par æbler med

for at holde den gående senere på

eftermiddagen. Trods alt var det

dog ikke vegetarmad.

Smag: §§§: Som sagt gik der et

eller galt i processen, men en ret

som denne holder et usædvanligt

højt bundniveau.

Samlet: §§§: Det her kunne have

været så meget bedre, selvom

bundniveauet er højt.

Fredag:.Burger.og.pomfritter

Pris: 28 kr.

Samlet bedømmelse: §§§§

Ugens sidste dag og det der burde

være ugens højdepunkt – fredagsburgeren!

Man kan tydeligt mærke

på stemningen i kantinen, at det

er noget mange har ventet på, og

køen er forståeligt nok derefter.

Jeg timer mit tilløb og rammer ind

i en nyt fad burgere og begiver mig

mod kantinen. Forventningerne er

igen i vejret, men bliver ikke indfriet.

Det virker nemlig som om, at

burgerne er blevet produceret på

samlebånd, hvilket er ærgeligt.

Pomfritterne er heller ikke nogen

kulinarisk oplevelse og havde det

været på McDonald’s, var de for

længst blevet smidt ud.

Pris og mæthed: §§§§§. Dagens

ret adskiller sig fra de andre ved at

koste en smule mere. Men man finder

næppe det her billigere noget

sted i byen, så det virker ganske

fair – og så er man sågar ganske

mæt bagefter.

Smag: §§§: Man får lidt fornemmelsen

af samlebånd, når man

spiser burgeren, og jeg tror jeg

var lidt uheldig med lige netop

mine pomfritter. Middelkarakter

virker fair

Samlet: §§§§: Alt i alt kæmper

burgeren sig op på lige over

middel. Det levede ikke op til

forventningerne, men klarede sig

trods alt fint.

Jakob.Lakjær

jla@paragrafblad.dk

34 35


3Det er en

Til.sommereksamen.200 .dumpede.49.%.af.de.studerende,.der.var.oppe.

i.dele.af.formueret..I.familie-.og.arveret.var.statistikken.ikke.meget.bedre,.

45.%.klarede.ikke.bodelingen.tilfredsstillende..Læser.du.på.første.år,.og.

skal.til.eksamen.bliver.du.muligvis.den.næste…

Statistikkerne for de to ”store”

førsteårsprøver er skræmmende

og selvom det lykkes for mange

studerende at klare begge prøver

i første forsøg, ja så lykkes det

for endnu flere at dumpe én eller

endda begge prøver.

Og lad det være sagt med det samme:

det er ingen skam at dumpe

på 1. år. Prøverne er svære – rigtig

svære, specielt når man stadig

som dugfrisk rus’er

sidder og sveder i

eksamenslokalet og

selvom man ikke helt

vil tro på det, så er

der tusindvis, der er

dumpet før dig, og

der vil helt sikkert

også komme mange

efter.

For alle jer, der forlængst

har bestået første år, vil der

ikke være meget at hente i denne

artikel. Højst et lille tilbageblik på

dengang du var førsteårsstuderende,

hvor livet var meget hårdere,

SU’en mindre og prøverne meget

sværere.

Problemet

Hvad gør man så når man til sommer

sidder med blanke øjne og

kigger på et eller to velformede

5-taller på selvbetjeningen. Beskeden

fra Helge Sander er klar

og utvetydig: Skynd jer at tage

prøverne igen, så I kan blive færdige

med at læse og komme ud på

det aldrende arbejdsmarked. Men

er en eller to hurtige re-eksaminer

i august den bedste løsning eller

skal man finde alternativer?

..når.man.til.

sommer.sidder.

med.blanke.

øjne.og.kigger.

på.et.eller.to.

velformede.5taller

Hold.O

Hold O er et tilbud fra instituttet til

os studerende, der ikke lige fik alle

reglerne i Ægteskabsloven eller

Aftaleloven på plads. Der er en

underviser, et auditorium og cirka

100 studerende i samme båd.

Målet med holdet er selvfølgelig

at gennemgå stoffet igen, så det

denne gang sidder fast. Herudover

får man mulighed for at aflevere

et antal skriftlige opgaver til bedømmelse,

så man

kan se om man gør

fremskridt.

Det skal med det

samme slås fast, at

hold O ikke er en

genvej til at bestå

1. årsprøverne. Det

kræver stadig hårdt

arbejde og masser af

opgaveløsninger, at

få en adgangsbillet til 2. år. Samtidig

er det klart demoraliserende at

skulle bruge et halvt år ekstra på

fag, som man allerede har haft et

helt år. Der kan dog nævnes flere

gevinster ved at bruge et ekstra

halvt år på at forstå og fordybe

sig i stoffet.

Den første klare fordel ligger

selvfølgelig i selve karakterbedømmelsen

af fagene. Alt andet

end lige er det jo ikke ens største

drøm, når man starter på Jura at

have to 6-taller fra første år på sit

eksamensbevis.

Derudover er pensummet i dele af

formueret også en del af pensum

i Formueret 1 og 2 på 3. år. Det er

altså utrolig vigtigt, at man har styr

på formueretten så tidligt som mu-

ligt, da denne disciplin netop fylder

meget på bachelordelen.

Der er selvfølgelig også negative

sider ved hold O. Den umiddelbare

ulempe er, at man bliver nødt til

at skyde sit studium et halvt år,

da man ikke kan gå til eksamen

i 2. års fag, førend man har bestået

1. år. Dette har herefter den

bivirkning, at man nu skal være

minimum 5½ år på Jura. Men så

har man jo bare lidt flere billige

fredagsbarer tilbage, hvilket jo slet

ikke er så ringe endda!

Hvad skal jeg vælge?

Dette er jo heldigvis stadig helt op

til dig selv. Har du styr på pensum,

men havde en dårlig dag vil jeg da

klart anbefale at tage reeksamen

i august. Troede du til gengæld at

du lavede en god opgave, men har

overset flere klare problemstillinger

vil det nok være en god idé at tage

et halvt år ekstra på hold O. Man

kan selvfølgelig ikke tage stilling til

spørgsmålet endnu, men hvis du til

sommer sidder i samme knibe som

mange andre 1. års studerende,

så find dit paragrafblad frem, læs

artiklen og husk at møde op til studievejledningens

”dumpe-møde” i

slutningen af juni, hvor der vil være

kvalificeret rådgivning.

Men uanset hvad, så pøj pøj til

eksamen!

Kim.Højmark

kh@paragrafblad.dk

37


Top 5

nye medlemmer i Ny Alliance

1. Mogens Glistrup - Fordi en ikke-finansieret skatteprocent på 40 slet ikke

er ambitiøst nok.

2. Morten Messerschmidt - Fordi ingen ellers vil have ham, og han har hørt at

han her godt må gå med armene strakt over hovedet.

3. Marianne Jelved - For at tilføre partiet noget old school streetcred. Khader

er slet ikke gangsta nok (ah yeah!)

4. Troels Lund Poulsen - Til at tage over når Anders Samuelsen slet ikke er

dårlig nok til forklare partiets politik.

5. Frank Aaen - Som partiets strateg af urealistiske politiske visioner.

PS. Kurt Thorsen har meldt sig som underskriftsindsamler (WOW...25.000 første dag)

Efter en vellykket kapsejlads har

de studerende tilsyneladende

stadig et behov for kulturelle

idrætsbegivenheder. Den klare

opfordring vil hermed blive videregivet

til Kulturminster Brian

Mikkelsen

Næste afstemning:

Hvis forelæsninger blev lagt på

nettet ville du så holde op med at

møde op fysisk til dem?

Stem indtil næste deadline på

www.paragrafblad.dk

Venlig hilsen Mathias Risom Kristensen og Christian Pedersen

QuickPoll

w w w . p a r a g r a f b l a d . d k

Bør Danmark afholde OL i 2024?

5 %

23%

Selvfølgelig! Måske...

21%

Overhoved ikke!

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Hejsa folkens!

Jeg vil bare sige at

striben skifter stil fra

nu af og ....

Men jeg kan ikke lide

din tegnestil - den får

kun 03!

P a r a g r a f r y t t e r e n Af.Rasmus.Grønborg

Hej Bertel...

Hvad hulen laver

du her?

... men jeg vil ønske jer alle en

god sommerferie samt held og

lykke med eksamen...

Eksamen får 50!

Sommerferie -12

Glimrende!

Forandring fryder!

Du får 13!!!

3 39

?

Nej vent - nu kan

man også få negative

karakterer... så får

den -3!

Nåh... Jaja...

Sig mig - ved du overhovedet

hvad du snakker om?

Ti stille -

ellers får

du -78!


Praktikant hos

Politimesteren i Grønland

En beretning fra Grønland – Landet hvor der ikke findes dårligt vejr, kun

dårlig.beklædning

En.mulighed.for.oplevelser

I efteråret 2006, med kun et speciale

tilbage at skrive i foråret

2007, sad jeg med tanker om, at

ville prøve noget anderledes i mit

sidste semester på jura. Mange

steder og ting var inde i overvejelserne,

men jeg valgte at søge et

praktikophold hos Politimesteren

i Grønland. Da der ikke var noget

opslag om stillingen skrev jeg til

den daværende vicepolitimester,

og ca. 3 uger senere fik jeg en

mail med et positivt svar, og kursen

kunne så i februar sættes mod

nordlige himmelstrøg, nærmere

bestemt Nuuk, der ligger på Grønlands

vestkyst.

Jobbet.som.praktikant

Som praktikant får jeg lov til at lave

det samme som de almindelige

politifuldmægtige, dog med den

væsentlige undtagelse, at jeg ikke

møder i retten. De grønlandske

forhold gør, at der i distrikterne ikke

sidder jurister, men alene politifolk.

Det betyder, at distrikterne i de

mere komplicerede sager, sender

en indstilling til Embedet, hvor de

giver deres bud på, hvordan sagen

skal løses, og det er den indstilling

og sagen distriktets jurist vurderer.

Mit bud på en løsning bliver så

forelagt for den jurist jeg har fået

sagen af, hvorefter han godkender

den. Der er mange forskellige

sagstyper heroppe, og det har

betydet at jeg har fået et bredt

kendskab til kriminalloven, som

er Grønlands svar på straffeloven,

samt mange særlovsområder lige

fra afholdelse af offentlige indsamlinger

til miljøovertrædelser.

Livet.udenfor.stationen.

Fritiden er fyldt med muligheder

for at opleve den storslåede natur.

I Nuuk, hvor jeg bor, er der

en slalom bakke (dog skal man

ikke forvente at standarden er

den samme som i alperne) og

en langrendsløjpe. Desuden kan

man køre på snescooter i de

omkringliggende fjelde. Der er

naturligvis også vandreruter, og

så er der Godthåbsfjorden, hvor

tiden for alvor nærmer sig sejlsæsonen.

Nuuk byder desuden på en

svømmehal og et kulturhus, som

fungerer som biograf, og vil man

undgå den frygtede kontorkrop

kan man træne i Fit & Fun, Nuuk’s

eneste træningscenter, men der

selvfølgelig også kun ca. 15.000

indbyggere. Sammenholdet er rigtig

godt blandt juristerne, men alle

er jo også i samme båd; langt væk

fra venner, familie og for nogles

vedkommende kærester, så der

er mange sociale tiltag, hvilket jo

gør den samlede oplevelse endnu

bedre.

Førende.i.fogedret

En del af Embedets opgave er

også at kontrollere og afdække

eventuelle problemer hos distrikterne.

Dette gøres ved, at politi-

Ombord.på.Sisak.under.bygdetur

kutterne Sisak (1) til Sisak 4 sejler

ud til forskellige byer på kysterne,

medbringende et par jurister og

andet godtfolk. Som praktikant får

man også lov til, at komme med på

disse, og for nylig var vi i Sisimiut

og Maniitsoq.

Mit område var fogedretten, hvor

jeg skulle gennemgå udvalgte

sager og se om alt var som det

skulle være. Det er nok ikke så

meget denne del der trækker, men

Nuuk.set.fra.Luften

derimod sejlturen og det sociale liv

på kutteren med kollegaerne, og

naturligvis at man får mulighed for

at opleve havet og dets indbyggere

på nærmeste hold, der i blandt

hvaler, og at se sin første hval er

en meget fed fornemmelse.

En.dag.blandt.slædehundene.

Vil man opleve en tur på hundeslæde,

kan man gøre som jeg og

tage til Ilulissat, som ligger ved

Diskobugten. Byen er kendt for

dens isbræ Sermeq Kujalleq, der

er årsagen til, at fjorden er fyldt

med isbjerge, da bræen årligt

producerer 35 km³ isfjelde eller 86

millioner tons is om dagen. Udsigten

over fjorden er helt i særklasse.

Men en hundeslædetur er også

helt fantastisk, og i den grad noget

man forbinder med Grønland. Det

er en stor oplevelse at køre rundt

mellem fjeldene, hvor den eneste

lyd er den lyd slæden laver, når

den glider hen over sneen. Man

skal dog lige huske varmt tøj, for 5

timer i ca. –15 grader er i længden

meget koldt.

V i l . d u . v æ r e . d e n . n æ s t e.

praktikant?

Hvis du efter at have læst ovenstående

og set billederne har fået

lyst til selv at opleve Grønland på

nærmeste hold, så er det bare

at sende en ansøgning til vicepolitimesteren,

da stillingen som

praktikant i efteråret endnu ikke er

besat, og har du spørgsmål i den

Solnedgang.over.Godthåbsfjorden

forbindelse må du meget gerne

skrive til mig, så vil jeg svare efter

evne...

Martin.S..Nielsen

mn@paragrafblad.dk

Paragraf.har.været.ude.på.juras.gange.for.at.undersøge.

Marie-Louise Christensen

Jeg synes at begge foredragsholdere

var rigtige gode, og de

virkede veloplagte og velforberedte.

Det var en stor oplevelse

at se to så betydningsfulde

mænd. Det var virkelig en once

in a lifetime experience!

Mette Aaberg

Det var ret tilfældigt at jeg kom af

sted – fik billetten samme dag.

Men var meget glad for at jeg

tog med – det var nogle gode

foredrag, og bare det at se Bill

Clinton og Kofi Annan live var

en fantastisk oplevelse. Men

at Bill Clinton var forsinket var

irriterende.

Jesper Kirstein

Bill Clinton er en sublim taler!

Kofi Annan kunne godt have

brugt lidt mere tid på at fortælle

om sit virke som generalsekretær

frem for tiden op til. Men

ellers var det en fed oplevelse,

og jeg synes det er fedt at have

set de to ”store” mænd.

Tekst og foto: Mai Buch og Thea Bytofte

40 41


42

Totally London

Semesteret. lakker. nu. mod. enden,. eksaminer. venter. forude. og.

sommerferien.banker.på.døren..Som.lovet.vender.jeg.hermed.tilbage.til.

skrivepulten.for.at.bringe.en.opdatering.om.mit.studieophold.i.London,.

der.nu.ligeledes.nærmer.sig.sin.afslutning

Der er nu snart gået et år, et studieår,

siden jeg pakkede mit liv

ned i en kuffert og drog til London.

Jeg forlod Danmark med blandede

følelser; jeg kunne ikke vente med

at komme til London, det her var

min drøm, men samtidig var det

vemodigt. Jeg måtte forlade mine

venner og veninder, min familie

og ikke mindst min kæreste, og

drage mod en by jeg kun havde

besøgt én enkelt gang, og som jeg

huskede som værende enorm.

Ahhhh... student life!

Tiden er fløjet afsted siden jeg

kom herover. Det føles næsten

som var det i går jeg slæbte mine

tunge kufferter gennem London

og nervøst ringede på døren ved

noget der lignede en engelsk

kostskole. Velkommen til Nutford

House - University of London

student hall, her skulle jeg bo. Da

jeg åbnede døren ind til mit nye

værelse for første gang og satte

mig på sengen var der én ting der

fløj gennem mit hovede: ”Hvad

laver jeg her, hvad er det jeg har

gjort? Jeg vil hjem!”

Efter at have haft en lejlighed sammen

med min kæreste var jeg nu

hensat til dette alt for varme og

mikroskopiske kammer på kvisten,

nydeligt dekoreret med rød/brunt

tæppe og rød-orange gardiner i

bedste engelske stil, parpirtynde

vægge og nogle udslidte fyrretræsmøbler.

Og for at fuldende

kostskole-følelsen er kollegiet opdelt

i drenge- og pigeetager samt

udstyrret med spisesal hvor der

serveres morgenmad og aftensmad

samt brunch i weekenderne.

Og har man smagt én ret, ja så har

man smagt dem alle!

Ja, det er bestemt ikke luksus, vi

har ingen swimmingpool i baghaven

eller træningscenter i kælderen.

Men til gengæld kan jeg

prale med at kollegiet er fyldt med

fantastiske mennesker fra hele

verden, spredt ud over forskellige

studier på de forskellige colleges

ved University of London. Desuden

er det skønt, at jeg er den eneste

dansker på kollegiet, hvilket er en

kæmpe fordel rent sprogmæssigt.

Og så skal det absolut heller ikke

glemmes, at netop dette kollegie er

det absolut bedst placerede i forhold

til downtown London - jeg bor

lige ved Speaker’s Corner/Hyde

Park og shopping mekkaet Oxford

Street... ja, det taler for sig selv!

On.London-time

Som tiden er gået må jeg indrøm-

Vil du vide mere om LLM?

- University of London er en forening af 20 colleges og flere

akademiske.institutioner.i.London..Queen.Mary.er.det.fjerde.

største college indenfor Univerisity of London. Læs mere på

www.london.ac.uk.

-. Queen.Mary.har.bl.a..opnået.et.stærkt.internationalt.

renomé for sin juridiske afdeling, Centre for Commercial Law

Studies,.hvorunder.LLM-uddannelsen.hører.

-. For.mere.information.om.LLM-uddannelsen.og.de.enkelte.

universiteter på verdensplan, besøg www.llm-guide.com

Lena.foran.sit.kollegium

me, at jeg er faldet ret godt til her i

Nutford House og i London generelt.

Desuden har studiet klart indfriet

de forventninger, jeg havde til

hvad det ville sige at læse en LLM

ved Univerity of London. Fagene

er spændende, proffessorerne er

dybt professionelle og engagerede

og mine medstuderende er vidunderlige.

Jeg må dog indrømme, at

der er en hel del mere arbejde i det

end hvad rygterne hjemme i Århus

siger! Men her skal der dog tages

højde for hvilke fag man har valgt

at følge, og hvorvidt man har valgt

at skrive en dissertation (speciale)

som en del af eksamen.

I denne henseende skal kommende

LLM-studerende ved University

of London have for øje, at dette er

sidste år LLM-graden er såkaldt

’inter-collegiate’ og udbydes i et

samarbejde mellem Queen Mary,

King’s, UCL og SOAS. Fra september

vil man alene være tilknyttet

sit eget college, og det er herefter

kun muligt at tage fag her, og

ikke som nu at tage fag hvor man

ønsker det med minimum to fag

på éns tilhørs-college. Derfor skal

man være ekstra opmærksom på

hvilke kurser der udbydes på de

enkelte colleges, da der er meget

stor forskel på dette, og på hvilket

område indenfor juraen hvert college

er specialiseret indenfor.

Desuden bliver det fremover obligatorisk

at skrive en dissertation

som en del af de samlede eksamener,

ligesom eksamenerne rykkes

tidsmæssigt, således at de skal tages

allerede i maj, hvor de nu skal

tages i august. Ja, den snedige

læser vil så hurtigt kunne regne ud,

at eftersom jeg er så heldig at høre

under den gamle ’studieording’,

er jeg således også berørt af den

ulempe, at jeg først har mine eksamener

i august – måske endda

først primo september... Der røg

den sommerferie! Til gengæld er

det så en personlig trøst, at min

dissertation nu er færdig, så jeg

ikke skal tænke mere på den.

Hvad har jeg lært?

Med frygt for at komme til at lyde

lidt for filosofisk kan jeg nu efterhånden

gøre status over, hvad jeg

har lært, mens jeg har opholdt mig

i London.

Jeg har selvfølgelig lært en masse

jura, både britisk og international,

indenfor forskellige områder af

formueretten. Det har været spændende

og udbytterigt. Desuden har

der helt klart været en sproglig

gevinst ved opholdet. Selvom om

jeg længe har opfattet mit engelske

som værende solidt og flydende,

indrømmer jeg glædeligt, at der

er sket en klar forbedring – både i

skrift og tale.

Men det er selvfølgelig ikke kun

fagligt man oplever en stor forandring

ved sådan at være væk

hjemmefra. Det personlige udbytte

skal absolut ikke glemmes. Først

og fremmest møder man jo en

masse dejlige mennesker og får

således opbygget en masse nye

venskaber på tværs af kulturer.

Desuden lærer man virkelig sig

selv at kende. På den anden side

må jeg dog indrømme, at jeg skal

helt tilbage til ca. 2. klasse for at

genkalde den følelse af hjemvé jeg

har oplevet herovre, så man lærer

virkelig at værdsætte både venner,

kæreste og familie.

Derudover har jeg lært, at det

Lena.E..Malmberg

lm@paragrafblad.dk

Karriere for fuld skrue og mægtige fremtidsperspektiver

Kom og vær med DAHL er med 235 med-

arbejdere, heraf 100 jurister, et af Danmarks

største advokatfirmaer. Vi yder kvalificeret

rådgivning inden for alle juridiske arbejds områder.

Herudover har vi kompetence og ekspertise inden

for en lang række specialområder.

Hvis du er fuldmægtig hos os, sørger vi for, at du

får en præcis, fokuseret, men også bred og alsidig

uddannelse. Arbejdsmiljøet er uhøjtideligt, og der

er aldrig mangel på afvekslende og udfordrende

arbejdsopgaver. Se mere på www.dahllaw.dk

engelske køkken absolut ikke er

en gastronomisk oplevelse, og

at det er en dårlig idé at drikke

solide engelske ales og Guinness

på en hverdag. Herudover vil jeg

nu se frem til igen at kunne tage

min cykel på uni hver morgen – et

vidunderligt alternativ til at stå i ent

propfuldt underground tog hvor

temperaturen når kogepunktet

uanset årstiden, og hvor man højest

sandsynligt ender med at stå

med næsen trykket op i en svedig

mands armhule.

Men... livet i London er skønt! Byen

er fantastisk og mulighederne uendelige.

Her bliver studielivet aldrig

kedeligt! At tage herover er et af

de bedste valg jeg nogensinde har

truffet. Og selvom jeg ser frem til at

vende hjem til Århus, jeg vil nyde

min sidste tid i storbyen.

ESBJERG HERNING KØBENHAVN VIBORG AALBORG BERLIN KÖLN

COPSØ A/S


Job ved

anklagemyndigheden

Mandag. d.. 23.. april. blev. der. skrevet. historie. i. juridisk. auditorium,. da.

anklagemyndigheden.for.første.gang.nogensinde.afholdte.rekrutterings-.

og.infomøde.

Tiden er gunstig for os alle. Lav

arbejdsløshed blandt jurister og

generelt mere fokus på rekruttering

har gjort, at man i dag skal

iføre sig de store hårdføre støvler

for at sparke sig vej gennem

jurabygningens jungle af diverse

opslag om rekrutteringsmøder

for mere eller mindre attraktive

advokatfirmaer, kvindelige fora og

elitemiljøer.

I tiden op til d. 23. april kunne

man imidlertid opleve noget nyt og

nærmest historisk; der var opslag

om, at anklagemyndigheden holdt

infomøde.

Ikke nok med, at der var opslag

om infomøde. Af plakaten fremgik

også, at det var yderst prominente

navne, der ville komme og holde

oplæg: Statsadvokaten for Nord-

og Østjylland, Politidirektøren

for Nordjyllands

Politi, Politidirektøren for

Sydøstjyllands Politi og

to fuldmægtige fra Justitsministeriet,

som mest

var med for at svare på

mere personaleorienterede

spørgsmål.

Gorm.var.der.også….

Fremmødet var stort og

seancen indledtes med

nogle bevingede ord fra

Gorm. Efterfølgende

overtog oplægsholderne

og begyndte, at fortælle

om deres respektive karriereveje

og erfaringer.

Den.klassiske.anklager

Else-Mette Cassøe, Statsadvokat

for Nord- og Østjylland beskrev

sig selv og sin karriere som den

klassiske anklagervej. Hun var

som ung anklager startet hos

Århus Politi – og delte i den første

tid kontor med vores allesammens

Gorm. Senere tog hun til det

nordjyske, hvor karrieren gik slag

i slag og skiftede mellem statsadvokatur

og politi. Langsomt steg

hun i graderne bl.a. var hun en

tid vicepolitimester i Aalborg. Den

eneste virkelige afstikker fra politi

og statsadvokatur var en periode,

som konstitueret landsdommer

i Vestre Landsret. De forskellige

stillinger mundede for nogle år

siden ud i, at hun overtog posten

som statsadvokat.

Under sit oplæg nævnte Else

Mette flere gange, at hendes

karriere havde været præget af

tilfældigheder og egentlig aldrig

af en egentlig lyst til eller plan

om, at hun skulle gøre karriere og

bestride en større post indenfor

anklagemyndigheden. Derimod

havde hun taget et skridt ad gangen

og fokuseret på det job hun

var i, og udført dette så godt som

muligt. Så var mulighederne kommet

hen af vejen.

Den.europæiske.vinkel

Jens Henrik Højbjerg, Politidirektør

for Nordjyllands Politi, tilsluttede

sig Else Mettes linie ved at sige,

at også hans karriereforløb havde

været præget af tilfældigheder.

Hans karriere indledtes, som politifuldmægtig

i Grønland. En tid som

han selv beskrev som en kæmpe

oplevelse. Senere tog han tilbage

til Danmark, hvor han var omkring

Panel-deltagere

et privat advokatfirma før han igen

søgte ind til Politiet. Senere bød

muligheden for det første lederjob

sig – på Grønland. Jens Henrik

var ikke i tvivl – han pakkede igen

og drog af sted; nu for at bestride

posten som Vicepolitimester.

Siden da er karrieren vel nærmest

kommet af sig selv, hvis man

kan bruge det udtryk. Han blev

politimester i København i flere

afdelinger herunder Afdeling A,

hvor han bl.a. stod for udviklingen

af NEC (Nationalt Efterforsknings

Center).

Senere lagde han et smut forbi

EUROPOL i Haag, hvor han var

vicedirektør indtil han overtog

stillingen som Politidirektør for

Nordjylland.

Ledelsesinteressen

Lone Sehested, Politidirektør

for Sydøsjyllands Politi, indledte

med – i tråd med de andre – at

proklamere, at også hendes karriere

havde været præget af tilfældigheder.

Hun var startet i Odense, som politifuldmægtig,

havde været i turnus

hos Statsadvokaten i Sønderborg

– og bestridt stillinger som fuldmægtig

og assessor igen, før hun

blev fungerende vicepolitimester

i Kolding.

Siden da har hun turneret fra den

ene lederstilling til den anden

indenfor Politiet. Da hun på et

tidspunkt var Politimester i Fredericia

valgte hun, at søge orlov i 3

måneder for, at komme i praktik

hos en koncern i det danske

erhvervsliv. Ikke fordi hun havde

planer om, at skiftet skulle være

permanent, men fordi hun ville

lære noget af ledelsesformen i

det private erhvervsliv. Om det er

netop denne bedrift eller andre, der

har medført, at hun blev valgt til

politidirektør i Sydøstjylland vides

ikke – faktum er dog, at hun i dag

indtager sædet som øverste chef

for netop dette område.

Fleksibilitet. og. Engagement. =.

Rummelighed.

Under disse indlæg var der også

tid til, at komme omkring et af de

varme emner både på studiet og i

samfundet generelt – barselsorlov

og forældreorlov.

Både Else-Mette og Lone fortalte

om deres respektive karrierer, at

der havde været masser af tid til

barsel og børn – og at dette på

ingen måde havde været en hindring

for, at ”gøre karriere” indenfor

anklagemyndigheden.

Imidlertid lagde ingen af oplægsholderne

skjul på, at deres karrierer

har været præget af engagement,

grundighed og seriøsitet.

Man kunne vel nærmest spore en

brændende interesse for arbejdet

i alle tre oplægsholdere. Derfor var

der heller ingen der var villige til,

at garantere, at alle arbejdsuger er

på 37 timer. Der vil være uger, hvor

det tager mere tid – eksempelvis

ved forberedelse af større sager til

retten eller lign. Dog skulle denne

overtid generelt gerne være båret

af interesse og eget ønske - og

ikke af pres fra arbejdsgiver.

Som en af oplægsholderne selv

sagde, så kender de jo rumlen

og har selv været igennem den

– og kunne således aldrig finde

på, at se skævt til en medarbejder

fordi vedkommende ville gå på

nedsat tid.

Søg.for.Søren…..

Der blev ikke lagt skjul på, at

baggrunden for arrangementet

var et vigende antal af ansøgere

til anklagemyndigheden. Derfor

blev der også under foredraget tid

til, at gennemgå de mere tekniske

detaljer omkring ansøgningsprocedure

osv.

Budskabet med dette var selvfølgelig,

at man bare skulle søge!

I denne forbindelse blev et par

myter også aflivet såsom, at det er

nødvendigt at have alle relevante

strafferetlige fag for at komme ind

til anklagemyndigheden, at man

skal have 9 i snit osv. osv. Som

den udsendte medarbejder fra

Justitsministeriet sagde, så blev

der fortaget en helhedsvurdering,

hvor alle forhold blev taget i betragtning.

Det blev også tid til, at gennemgå

andre detaljer vedr. uddannelsesforløb

m.m. indenfor anklagemyndigheden

og Justitsministeriet.

Nærværende artikel tillader imidlertid

ikke, at gennemgå alle disse

enkeltheder.

Dog vil jeg viderebringe opfordringen

fra oplægsholderne til, at ringe

hvis man skulle have konkrete

spørgsmål vedr. uddannelse eller

ansøgningsforhold. Telefonnumre

på de respektive myndigheder

fremgår af www.politi.dk og www.

rigsadvokaten.dk.

Kage?

Det skal selvfølgelig, af hensyn til

kagefetichisterne, bemærkes, at

Anklagemyndigheden også tilbød

kage og sodavand. Endda meget

store stykker chokoladekage. Jo jo

– den offentlige sektor kan skam

også….

Arrangementet indeholdt masser

af oplysninger både for de, som

står over for at skulle søge inden

længe og de som bare går og

overvejer, hvad studiet engang

skal ende med.

Ja, tilbage er der vel kun, at

konkludere, at et brændende

engagement er et plus, når man

søger ind til anklagemyndigheden,

at et ønske om børn ikke er en

hindring, at man ikke behøver at

være specielt karrieremenneske

for at gøre karriere – og at der

næsten er uanede muligheder for

arbejdssted, tid osv.

Sidst, men ikke mindst kan vi alle,

her midt i eksamenstiden, læne os

tilbage og tænke på, at karrieren

for manges vedkommende er præget

af tilfældigheder (jf. ovenfor) og

derfor er karakteren i formueret,

civilproces eller forvaltningsret

nok ikke altafgørende for videre

karriere. Om ikke andet kan vi

da alle mødes i fredagsbaren og

trøste hinanden med dette udsagn

når sommerens strabadser ved det

grønne klæde er overstået.

Lars.Bender

(stud..jur..ved.

Statsadvokaten.for.Nord-.

og.Østjylland)

44 45


De kendte og Paragraf til

Clinton/Annan show

Kalenderen

Maj

Torsdag d.31.05.2007

Bachelorparty på Social Club

Juni

Onsdag d.06.06.2007

Retskritisk: Månedligt møde,

kl.16.15 på kontoret

Tirsdag d.12.06.2007

Paragraf: Ansøgningsfrist til redaktørstilling

Onsdag d.27.06.2007

JUS: Billetsalg til Sommerfesten,

kl.12.00-12.30 i kantinen

Torsdag d. 28.06.2007

JUS: Billetsalg til Sommerfesten,

kl.12.00-12.30 i kantinen

Faste mødetider:

ELSA, kontoret er lukket i eksamensperioden

JUS, kontortid alle dage 12.15-12.45

AJ, mandage kl. 16.15 på kontoret

MJ, mandage kl. 16.15 på kontoret

SJ, tirsdage kl. 12.30 på kontoret

Fredag d. 29.06.2007

JUS: Sommerfesten, kl.21.00-

02.00 – dørene lukkes kl.22.00

Jurrådet: Sommerdimission,

kl.14.00 i aulaen og stakladen

Juridisk Bogformidling – sommerferie

frem til den 3.august 2007

Efterår 2007

Paragraf: Første blad i det nye

studieår udkommer i starten af september

2007 – indlæg kan sendes

til: deadline@paragrafblad.dk

Paragraf: Søger nye medlemmer!

Indlæg sendes til vores kalenderpige

Ane på kalenderpigen@paragrafblad.dk

Kalenderpigen ønsker alle

rigtig god eksamenslæsning og

en god sommerferie.

Kalenderpigen

47


STORBREV B

Bladnr. 46298

Studenterbladet Paragraf

Bartholins Allé, bygning 1340

8000 Århus C

4

More magazines by this user
Similar magazines