Lungeforeningen Boserup Minde - LungePatient.dk

lungepatient.dk

Lungeforeningen Boserup Minde - LungePatient.dk

Lungeforeningen Boserup Minde

Patientforening

NR. 4 August 2006


LUNGEFORENINGEN

BOSERUP MINDE

Tidsskrift for lungehandicappede

Udgivet af:

Lungeforeningen Boserup Minde

Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg

Tlf. 64 72 13 57 – Fax 64 72 13 77

E-mail: boserup@boserup-minde.dk

E-mail: bm-bladet@boserup-minde.dk

Hjemmeside: www.boserup-minde.dk

Giro 408-7046

Indlæg til bladet: sendes til ovenstående

adresse, - mærket “BM-Bladet”.

Landsformand:

Helge Petersen

Korsvang 3, 5610 Assens,

Tlf. 64 71 42 73

E-mail: helge.petersen@mail.dk

Redaktionsudvalg:

Helge Petersen (ansvarshavende)

Birthe Pedersen

Grethe Jørgensen

Hanne Rimer

Journalistisk medarbejder:

Anne-Lise Nerving, Studsbøl Allé 45,

2770 Kastrup,

Tlf. 32 51 61 53 Fax 32 51 61 03

E-mail: nerving@jubii.dk

Ferie-, kursus- og rekreationshjem

Boserup Minde, 5620 Glamsbjerg

Kontoret: tlf. 64 72 13 57 – kl. 9-15

Beboer tlf. 64 72 11 54

Bomi-Parken – plejehjem, daghjem,

dagcenter og beskyttede boliger

Pallesvej 20-80, 2300 København S.

Administrationskontor: Tlf. 32 86 00 60

Annoncetegning:

BM – Bladet,

Skovkildeparken 23, Virring,

8660 Skanderborg. Tlf. 86 91 48 23

Tryk: Silkeborg Bogtrykkeri A/S

Stagehøjvej 27, 8600 Silkeborg

Tlf. 86 82 16 55

Bladet tilsendes alle medlemmer, der

optages gennem lokalafdelingerne for et

kontingent af 120 kr. for 2006

BM-Bladet udkommer 6 gange årligt i

månederne: januar, marts, maj, august, september,

november og BM-Julen.

Oplag 5.600

ISSN 0903-6210

Deadline 4/2006: 18. august 2006

Hvor ikke andet er anført, er redaktionel

tekst og billeder lavet af Anne-Lise Nerving.

Forsidebilledet: er fra stranden i Vorupør

taget af Birthe Nielsen, Århus

Ferieturen i Glamsbjerg

Ferieturen i maj blev en stor

succes, og vi tilbyder dig at komme

med på en gentagelse af

turen.

Vi gentager ferien med de

samme oplevelser, men nu i forhåbentligt

flot sensommervejr fra

den 4. til den 9. september.

Det er nogle dejlige ture både i

det fynske, men også på Vestkysten

ved Ribe og omegn. Du

kan se en nærmere beskrivelse af

ferieturen inde i bladet.

Patientvejledning om KOL

Der har desværre været rod med

Patientvejledningen om KOL,

som vi fortalte om i de sidste

numre af BM-Bladet. Vi fortalte,

at den nu var tilgængelig for alle.

Det troede vi også, den var.

Det var desværre en fejl, at vi

havde fået den udleveret fra trykkeriet,

fortalte Sundhedsstyrelsen

os.

Den var endnu ikke frigivet til

almindeligt brug. Vi beklager, at

vi har fået givet vores medlemmer

forkerte oplysninger.

Brochuren bliver først frigivet til

uddeling senere. Man kan forhøre

sig i Sundhedsstyrelsen om, hvor-

Indhold

Sommer igen

når dette sker.

Man kan altså først, når Sundhedsstyrelsen

har givet grønt lys,

rekvirere den hos Sund-hedsstyrelsens

publikationer, c/o J.H.

Schultz Information A/S, på tlf. 70

26 26 36 eller ringe til landsforeningens

kontor og få tilsendt en.

Rettighedslovgivning

De Samvirkende Invalideorganisationer

(DSI) har nu bedt statsministeren

om at lave en lovgivning

imod diskrimination af mennesker

med handicap.

Hidtil har handicappolitikken

været realiseret via de gode

viljers vej, hvor det var forventet,

at de rette politiske beslutninger

blev truffet, og at hver samfundssektor

realiserer handicappolitikken,

hvis man blot oplyser, rådgiver

og henstiller. Men sådanne

beslutninger er ikke sket i det

omfang, der er behov for.

Derfor har handicaporganisationerne

besluttet, at bede om en

lov imod diskriminering af mennesker

med handicap.

Helge Petersen,

Landsformand

Ferieturen i maj i Glamsbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Vil du med Lungeforeningen Boserup Minde på en tilsvarende ferietur

fra den 4. september til den 9. september 2006? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Ny brochure om KOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Patientvejledning om KOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

DSI kræver bred rettighedslovgivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Parkeringskort til handicappede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Når bygassen ændres i København i juni 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Donorregistrering nu mulig via internettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Pressen skrev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Slutspurt i medlemskampagnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Specialkurser i Glamsbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Lokal/kurersider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Krydsord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Lokalafdelingsadresser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2006 3


Ferieturen i maj

i Glamsbjerg

Gæsterne ankom til ferieturen på ferie-, kursus- og

rekreationshjemmet i Glamsbjerg mandag den 15. maj.

Flaget var hejst og kaffen klar til de 22 feriegæster.

Birthe Pedersen tog imod dem og præsenterede dem

for hinanden.

Efter frokost blev der holdt informationsmøde.

Alle havde taget deres gode humør med, og snart

bredte snakken sig. Senere tilbragte gæsterne dagen

med at finde sig tilrette og hygge sig sammen.

Rundtur i det sydfynske øhav med sejltur fra

Svendborg til Ærø og til Langeland

Tirsdag var der afgang kl. 9.00 mod havnen i

Svendborg. Herfra sejlede vi med båden kl.10.30 og

var i Ærøskøbing kl. 11.45. Desværre var det diset vejr,

så udsynet var lidt begrænset. Efter landgangen kørte

vi til Marstal Ældre Center, hvor vi nød vores frokost.

I Ærøskøbing så vi på de velholdte gamle huse og

oplevede den hyggelige stemning.

Derefter kører vi nordpå via

Søbygaard, der er et gammelt

herregårdsanlæg fra 1580 og

videre til Skjoldenæs Fyr. Nogle

af gæsterne var oppe i tårnet

for at nyde udsynet over hele

det sydfynske øhav.

Herefter kørte bussen mod

Marstal, hvorfra vi sejlede til

Rudkøbing på Langeland. Om

bord på båden fik vi den medbragte

kaffe og kage.

Til sidst kørte vi med bussen

over broen mellem Langeland

og Tåsinge. På turen hjem kunne

vi igen se den dejlige natur

på Tåsinge, og vi kørte til

Svendborg, og vi var hjemme i

Glamsbjerg kl. 18.30.

4

Bisonflok.

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2006

Tur på Nordfyn med bisonfarmen Ditlevsdal

Onsdag kørte vi fra Glamsbjerg kl. 9.30 til bisongården

på Ditlevsdal. Gården er en gammel sognefogedgård,

som blev opført i 1883. Gården har en stor besætning

af amerikanske bisonokser.

Vi ankom og samledes på gårdspladsen, hvor vi fik

en orientering om bisonokserne.

Bagefter blev vi kørt rundt i en kæmpestor åben

overdækket vogn trukket af en traktor for at se på de

prægtige dyr. Efter dette var der frokost i krostuen,

hvor vi fik serveret bisonsandwiches. Det smagte

pragtfuldt. Bagefter var der mulighed for at købe

bisonkød, smykker, drømmefangere, figurer m.m. i

gårdbutikken.

På den videre tur til Glavendruplunden så vi på

Glavendrupstenen, der lå meget smukt på vejen mellem

Torup og Glavendrup. Runestenen har Danmarks

længste runeindskrift, og den ligger i den størst bevarede

skibssætning i Danmark. Stedet har i oldtiden


været en hedensk offersten. Det var flot at se på

trods af regnvejr.

Til sidst besøgte vi Danmarks eneste kartoffelmuseum

på Hofmansgave nær Otterup, hvor der

også er en meget smuk park. Vi så mange billeder

fra gamle dage med mennesker, redskaber m.m.

Guiden fortalte spændende historier om kartoflen

og dens historie. Til sidst nød vi kaffen og den

medbragte kage, før vi igen kørte hjemad gennem

det smukke fynske landskab.

Torsdag var der fridag, som vi nød i Glamsbjerg.

Om aftenen var der banko med mange flotte gaver,

der var sponsorerede af Glamsbjergs butikker. Vi

sluttede aftenen af med et flot pølsebord.

Ribe Domkirke og Wellings

Landsbymuseum

Fredag var der afgang kl. 9.00 med bussen, og vi

ankom til Ribe kl. 11.00, hvor vi sammen med en

guide så på Domkirken. Ribe Domkirke ligger midt i

den gamle by i Ribe. Dens navn er Vor frue kirke

Maria. Den første kirke i Ribe blev bygget af Ansgar

omkring år 860, og Ribe Stift blev oprettet i år 948.

Selve Domkirken af sten blev bygget fra 1110 til

1134. Igennem årene er der blevet bygget om på

domkirken. Sidst har Carl Henning Pedersen udsmykket

apsis i kirken.

Herefter spiste vi frokost på Vikingemuseets café.

Efter frokost gik turen til Wellings

Landsbymuseum i Lintrup. Her har kunstneren

Søren Welling samlet ting, man sædvanligvis kunne

se i en landsby omkring år 1900. Det var et stort

gammelt hus fyldt op med ting fra for 100 år siden.

Vi så køkkenet med f.eks. gamle kaffemøller og

andet køkkengrej, det gamle karlekammer og et

ægtefællesovekammer. Det var sjovt at gense nogle

af de gamle ting, man kunne huske fra ens egen

mormor. Herefter kørte bussen hjem til Glamsbjerg.

Afslutning på ferien

Lørdag skulle der pakkes, og efter frokost var det

tid til at tage hjem.

Tak til Jette Møller og Stig Banke for oplysninger

til artiklen. Det var en dejlig ferie med mange oplevelser

og dejlige mennesker at nyde den sammen

med.

Prærievognen.

Glavendruplund.

Ribe Domkirke indefra.

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2006 5


6

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2006


Vil du med Lungeforeningen

Boserup Minde på en tilsvarende

ferietur fra den 4. sep. til den 9.

sep. 2006 ?

Vi prøver at gentage ferieturen fra

maj måned. Hvis du har mod på at

komme med på ferieturen med

Lungeforeningen Boserup Minde,

så skal du hurtigt tilmelde dig.

Som nævnt under reportagen fra

ferien er der tre ture ud fra ferie-,

kursus- og rekreationshjemmet i

Glamsbjerg, som er base for ferien.

Også denne gang vil vi se på

øerne omkring Sydfyn, besøge

Nordfyn og tage på besøg i Ribe i

det sydlige Jylland.

Program for ferien:

Ankomst: mandag den 4. september

inden frokost.

I løbet af ugen vil der være følgende

ture:

1. Rundtur i det sydfynske øhav

med sejltur fra Svendborg til Ærø

og til Langeland.

2. Tur på Nordfyn med bisongården

Ditlevsdal, hvor vi i åben overdækket

vogn bliver kørt rundt på

farmen for at se på de prægtige

dyr.

3. Tur til Ribe Domkirke og

Wellings Landsbymuseum i

Lintrup.

Imellem turene er der en afslapningsdag,

som tilbringes i

Glamsbjerg.

Afrejse:

Lørdag den 9. september

efter frokost.

Prisen er inklusiv alle måltider,

bus og entrébilletter.

Prisen pr. person er 2.500 kr.

Der tages forbehold for

mindre ændringer.

Du kan få yderligere oplysninger

om turen ved at ringe til landsforeningens

kontor eller se på hjemmesiden

www.boserup-minde.dk

Det er muligt at tilmelde sig turen

på nedenstående kupon.

Tilmeldingsfrist senest den

18. august 2006.

Tilmeldingskupon til ferieturen Pris pr. person:

Ferierejse 2.500 kr.

Tilmeldingsgebyr – indbetales ved tilmelding til rejsen / restbeløb betales

senest den 31. august 2006 500 kr.

Jeg tilmelder hermed: personer gerne i dobbeltværelse

Navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postnummer: . . . . . . . . . . . . . .By: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tlf: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sendes til landsforeningens kontor sammen med tilmeldingsgebyret på check eller giro

Wellings Landsbymuseum.

check

giro

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2006 7


8

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2006


Ny brochure om KOL

Lungeforeningen Boserup Minde har udarbejdet en ny

brochure om KOL.

Vi syntes, at der manglede en folder om KOL. Vi har

jo den store ny brochure om ”At leve med en lungesygdom”,

som kom sidste år, men vi syntes alligevel, at

der var brug for en brochure med råd om, hvordan

man kan forholde sig for at få mere viden om sin sygdom.

Brochuren fortæller kort om sygdommen, og hvordan

man skal få taget en lungefunktionsmåling, da det

er den eneste måde, hvorpå man kan få stillet diagnosen

KOL.

Brochuren fortæller lidt om tidlig indsats, og om

vigtigheden af at stoppe med tobaksrygning, da rygestop

er den eneste måde at normalisere eller stoppe

sin lungefunktionsnedsættelse.

Derudover skal man sørge for at få gang i konditionsgivende

træning eller rehabilitering, så man undgår

den onde cirkel, hvor der med den tiltagende åndenød

kommer en angst for at bevæge sig, og dermed

kommer en endnu dårligere kondition.

Brochuren kan fås ved henvendelse til landsforeningens

kontor mandag til torsdag mellem kl. 9 – 15 og

fredag mellem kl. 9 – 13 på tlf. 64 72 13 57 eller

www.boserup-minde.dk eller hos lokalafdelingerne, se

adresserne bagerst i bladet.

Patientvejledning om KOL

Som Helge Petersen fortalte i lederen i dette

nummer af bladet, er der desværre opstået usikkerhed

om Patientvejledningen om KOL, som vi

har fortalt om i de sidste numre af BM-Bladet.

Vi fortalte, at brochuren nu var tilgængelig for

alle.

Det troede vi også, den var.

Hele historien er denne. På Danmarks

Lungeforenings fødselsdag den 16. januar 2006

blev brochuren præsenteret, samtidig med at

nogle af retningslinierne fra arbejdsgruppen i

Sundhedsstyrelsen blev præsenteret.

Vores repræsentant i udvalget i Sundhedsstyrelsen

Anne-Lise Nerving ville gerne formidle

denne nyhed videre.

På landsforeningens kontor rekvirerede man

brochuren fra trykkeriet af Sundhedsstyrelsens

Publikationer, og man fik tilsendt 100 eksemplarer

af den. Herefter blev brochuren lagt frem på ferie-,

kursus- og rekreationshjemmet i Glamsbjerg, og vi

troede, at alt var i allerskønneste orden.

Vores blad skriver videre om brochuren i god

tro, selv om det ikke var blevet godkendt i

Sundhedsstyrelsen.

Først i maj måned får Anne-Lise Nerving besked

fra Sundhedsstyrelsen om, at der er sket en fejl

ved udleveringen af brochuren fra trykkeriet, men

på dette tidspunkt er BM-Bladet nr. 3 allerede

sendt i trykken.

Brochuren var endnu ikke frigivet til almindeligt

brug. Vi beklager meget, at vi har fået givet vores

medlemmer forkerte oplysninger.

Brochuren bliver først frigivet til uddeling senere.

Man kan forhøre sig i Sundhedsstyrelsen om,

hvornår dette sker.

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2006 9


10

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2006


DSI kræver bred

rettighedslovgivning

HANDICAPPOLITIK:

Efter årtiers tro på de gode viljers vej, tager De Samvirkende Invalideorganisationer

nu skeen i den anden hånd:

Vi har bedt statsministeren om en lovgivning mod diskrimination

Dansk handicappolitik har udviklet sig via dialog mellem

politikere og medlemmer af handicaporganisationerne.

Den er i dag baseret på principperne om ligebehandling

og lige muligheder, sektoransvar,

kompensation og økonomisk solidaritet. Det er gode

principper!

Hidtil har vi søgt handicappolitikken realiseret via

”De Gode Viljers Vej”, hvor det forventes, at de rette

politiske beslutninger træffes, og at hver samfundssektor

realiserer handicappolitikken – hvis man blot oplyser,

rådgiver og henstiller. Men sådanne beslutninger

er ikke sket i det omfang, der er behov for!

Derfor har handicaporganisationerne i Danmark nu

enstemmigt besluttet at kræve nye supplerende strategier

og værktøjer til realisering af handicappolitikken.

Vi mener, at en lov mod diskriminering af mennesker

med handicap vil være det rette supplerende middel til

at forny handicappolitikken og sikre dens implementering.

Menneskeret

Retten til ikke at blive udsat for diskrimination er en

grundlæggende menneskerettighed, som er gentaget

i samtlige menneskerettighedskonventioner, men

desværre uden at nævne mennesker med handicap

specifikt.

Handicap er dog blevet stadig oftere nævnt i menneskeretlige

sammenhænge – og snart barsler FN med

en egentlig handicapkonvention.

Erfaringer fra EU, især England, USA mv. viser, at

rettighedsbaseret lovgivning udmærket går i spænd

med det, vi finder vigtigt: Langsigtede politiske prioriteringer,

sektorbaseret udvikling og folkelig accept.

Samtidig med, at forandringer til det bedre for borgere

med handicap realiseres.

I de andre nordiske lande har man længe drøftet og

analyseret denne vej og er klart længere ad dette spor,

end vi er i Danmark.

Dansk efterlevelse af menneskeretlige forpligtelser

kræver, at Danmark ikke bare anerkender princippet

om lighed for mennesker med handicap, men ved lov

giver mennesker med handicap en rettighed til lighed

og forbyder diskrimination på grund af handicap.

Naturlig udvikling

Et generelt diskriminationsforbud vil være en naturlig

konsekvens af den hidtidige politik og i overensstemmelse

med de internationale tendenser. Samtidig vil et

forbud mod diskrimination af mennesker med handicap

sende det rigtige signal.

Det skal ikke bare være moralsk forkasteligt at diskriminere

mennesker med handicap, men også retsstridigt

- med sanktionsmuligheder.

Vi har i dag en lov om forbud mod forskelsbehandling

på beskæftigelsesområdet. Men der er behov for

en bred diskriminationslovgivning med et generelt

forbud mod diskrimination på grund af handicap inden

for alle sektorer.

Loven vil derved bl.a. omfatte adgang til bygninger

og boliger, arbejdspladser, uddannelse, sundhedsklinikker

og sundhedsydelser, varer og tjenesteydelser,

transport, kultur, foreninger m.v.

Bred lov - nu

DSI har skrevet til statsministeren og vicestatsministeren.

Vi har bedt dem om at arbejde for en bred lovgivning

om ikke-forskelsbehandling. Lovgivningen skal

være baseret på sektorhandlingsplaner til afskaffelse af

alle former for forskelsbehandling. Samtidig skal der

etableres en uafhængig, administrativ klageinstans

med viden om handicapområdet og med et lægmandselement

i sammensætningen, udpeget af DSI.

DSI kræver, at mennesker med handicap får mindst

samme beskyttelse mod diskrimination, som i dag

gælder i forhold til diskrimination på grund af køn,

etnicitet og race.

DSI finder, at Folketinget skal benytte det

europæiske år om lige muligheder for alle i 2007 til at

vedtage denne lov, så vi rykker fra ord til handling.

På www.handicap.dk finder du DSI’s politikpapir om

rettighedslovgivning, vores brev til statsministeren

samt en pressemeddelelse om emnet.

Af Stig Langvad,

formand for DSI

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2006 11


12

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2006


Parkeringskort til handicappede

Alle kender symbolet med kørestolen. Når det står malet på en parkeringsplads, betyder

tegnet "invalideskilt påbudt". Du må altså kun parkere her, hvis du har det blå invalideskilt

- eller det nye parkeringskort - liggende synligt i forruden. Pladsen er reserveret

handicappede bilister.

Skiltet og parkeringskortet giver desuden ret til at parkere en lang række andre steder.

I nogle byer må man som invalidebilist parkere gratis, hvor der ellers kræves betaling.

Hvis der er en tidsbegrænsning på parkering ophæves den ved brug af skilt eller pkort

Parkeringskortet

Det gamle blå skilt med teksten "Invalidevogn" er

stadig fuldt gyldigt i Danmark. Men siden 1. januar

2001 har ansøgere fået tildelt et parkeringskort i plast.

Der er foto og underskrift på kortets bagside.

Det nye kort er udarbejdet efter fælles EU-retningslinjer

og har gyldighed i hele EU. Du kan altså med

kortet i ruden parkere på handicap-pladserne overalt i

Europa. Det kan man ikke med det blå skilt.

Kortet er personligt og skal følge ejeren, men kan til

gengæld anvendes i enhver bil. Det gamle blå skilt

blev derimod udstedt til én bestemt bil, og det må

stadig ikke anvendes i andre biler.

Du kan få byttet dit blå skilt til et parkeringskort ved

at sende en mail til www.service@handicap.dk og oplys

navn, adresse og bevillingsskrivelsens journalnummer

eller cpr-nummer. Du får derefter tilsendt en formular,

hvor der skal påsættes foto og underskrift.

Ombytningen koster 250 kr.

Hvem kan få parkeringskort?

Samtidig med overgangen til det ny plastikkort blev

der indført nye regler for tildeling af invalideskilt/parkeringskort.

Kortet udstedes efter ansøgning til:

- Personer, der opfylder betingelserne for at få støtte

til køb af bil i henhold til servicelovens bestemmelser.

Har du fået støtte til køb af invalidebil, har du

altså også ret til parkeringskortet.

- Personer, der af amtet er godkendt til at deltage i

den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede

– f.eks. HT's handicapkørsel. Den

indsendte dokumentation må højst være et år gammel.

- Personer med stærkt reduceret gangdistance, varig

nedsættelse af funktionsevnen eller lignende helbredsmæssige

forhold, der i væsentlig grad forringer

eller vanskeliggør

1) evnen til at færdes,

2) muligheden for at opnå eller fastholde et

arbejde, eller

3) muligheden for at gennemføre en uddannelse.

Hvis man ikke selv kører bilen, skal der særlige helbredsmæssige

forhold eller særlige omstændigheder

til, før man kan få et parkeringskort.

Kortet kan ikke (som det gamle blå skilt) udstedes til

institutioner. Hvis en minibus fra en institution skal

parkeres på en handicap-plads, så skal en af passagererne

altså have fået tildelt et parkeringskort. Men har

institutionen et af de gamle blå skilte, så gælder det

stadig.

Ansøgning om parkeringskort

Du kan hente ansøgningsskemaet på

www.service@handicap.dk

Kun hvis du tilhører den sidste gruppe fra forrige

afsnit, behøver du en lægeerklæring på skemaet. Har

du fået bevilget invalidebil, skal du vedlægge kopi af

bevillingsskrivelsen. Er du godkendt til amtets handicapkørsel,

skal du vedlægge kopi af den sidste godkendelse,

der højst må være et år gammel.

Skemaet indsendes til Invalideorganisationernes

Brugerservice. Parkeringskortet koster 425 kr. – fornyelser

250 kr. Kortet er gyldigt i 10 år.

Du må regne med en vis sagsbehandlingstid, fra vi

har modtaget din ansøgning, til du får et svar.

Oplysningerne er hentet fra DSI´s hjemmeside

www.handicap.dk

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2006 13


14

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2006


Når bygassen ændres

i København i juni 2007

Københavns Energi er i øjeblikket i gang med et stort

projekt, nemlig ændringen til Bygas2. På grund af den

nye bygas skal tusindvis af københavnere skifte deres

gaskomfurer inden juni 2007.

Alle, der skal skifte komfur på grund af Bygas2, kan

få 2.000 kr. i kompensation. Folke- og førtidspensionister

med særligt vanskelige økonomiske forhold kan

søge kommunen om personligt tillæg til dækning af

udgifter udover de 2.000 kr.

170.000 københavnere bruger gas, og cirka 33.000

har komfurer, der ikke kan anvendes til den nye bygas.

Det gælder alle komfurer fra før 1972. De skal derfor

udskiftes af sikkerhedsmæssige årsager. Men indtil nu

er der kun cirka 4.800 kunder, som har skiftet.

Gasmedarbejderne stemmer dørklokker

For at finde de gamle komfurer ringer medarbejdere

fra Københavns Energi hver aften på hos rigtig mange

gaskunder. I alt skal de finde og kontrollere 170.000

komfurer og andre gasapparater. Medarbejderne

undersøger, om komfuret skal skiftes.

De er klædt i grønt tøj med Bygas2-logo fra

Københavns Energi og har et identitetskort med billede

og navn, så man kan se, at det ikke er tricktyve, der

er på spil.

Hvis man endnu ikke har haft besøg, kan man bestille

tid på telefon 3395 2007.

Der kommer et brev

Gasmedarbejderen tager et billede af komfuret og

sender det videre til en tekniker i Københavns Energi.

Teknikeren vurderer, om hvert enkelt komfur skal udskiftes,

eller om det kan bruges til den nye bygas.

Alle kunder, der har haft besøg af gasmedarbejderne,

får et brev, der fortæller, om gaskomfuret skal

skiftes eller ej. Hvis det skal skiftes, kan man anskaffe

sig et komfur på to måder; enten ved ”gør det selv”

eller ved at købe en ”pakkeløsning.”

Nemmest med en pakkeløsning

En pakkeløsning er en meget nem måde at udskifte

gaskomfuret på. Man går bare ned til en hvidevareforhandler

og køber et komfur. Han trækker KE´s kompensation

på 2.000 kr. fra komfurets samlede pris med

det samme.

Forhandlerne ordner også alt det praktiske med

levering og installation af det nye komfur og skrotning

af det gamle.

Ved ”gør det selv”-løsningen

skal man selv sørge for at bestille

en autoriseret VVS-installatør

til at installere komfuret. Man

skal køre det gamle komfur til et

godkendt skrotningssted og

have underskrevet en skrotningsattest,

som efterfølgende

skal indsendes til Københavns

Energi. Derefter skal installatøren

færdigmelde installationen,

som skal synes og godkendes

af Københavns Energi.

Først herefter kan kompensationen på 2.000 kr. blive

udbetalt.

Det er en god idé at kikke sig lidt omkring hos de

forskellige forhandlere. De kører forskellige tilbud hver

især.

Travlt hos installatørerne

Der er nu mindre end et år til komfurerne skal være

udskiftet. Københavns Energi vil herefter lukke for

gassen hos de kunder, der ikke har fået skiftet i tide.

Det er kundens ansvar at få skiftet i tide, og for at vi

kan udbetale kompensationen på 2.000 kr., skal vi have

modtaget alle relevante dokumenter inden deadline.

Gratis og uvildig rådgivning om køb af gaskomfurer:

Københavns Energi, Bygas2, Oslo Plads 2,

2100 København, www.bygas2.dk - tlf. 33 95 20 07

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2006 15


16

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2006


Donorregistrering nu

mulig via internettet

Pressemeddelelse fra sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen

“Det er vigtigt, at vi tager stilling til organdonation. Så

sikrer vi hver især, at vores ønske bliver afgørende for,

om der sker transplantation”, udtaler indenrigs- og

sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen.

Mange borgere har efterspurgt muligheden for

digital tilmelding, sådan at man ikke behøver gå på

posthuset med sin tilmelding.

Det råder vi bod på nu. Fra og med i dag kan man

tilmelde sig Donorregistret via Den fælles offentlige

sundhedsportal på www.sundhed.dk

Det bliver således meget lettere at tilkendegive sin

holdning til organdonation. Det er vigtigt, at den enkelte

tilkendegiver sin holdning til organdonation. Når

de pårørende står i den vanskelige situation med en

afdød nær pårørende og skal tage stilling til spørgsmålet

om organdonation, er det lettere, hvis vedkommende

i forvejen har givet udtryk for sin holdning.

”Jeg håber, at rigtig mange vil benytte sig af, at det

nu er lettere at tilkendegive sin holdning. Som organdonor

er man med til at give et andet menneske et

Stadig færre rammes af slagtilfælde eller apopleksi

På ti år er antallet af danskere, der rammes af blodprop

i hjernen eller en hjerneblødning, faldet med ca.

1.000 om året. Årsagen er, at især flere mænd dropper

tobakken.

En sundere livsstil betyder, at væsentlig færre danskere

rammes af et slagtilfælde, der ellers i årtier har

været en af de sygdomme, som koster flest liv herhjemme.

Inden for de sidste 10 år er antallet af personer

faldet med 14 %, og det svarer til ca. 1.000 personer

om året.

Det er et overraskende og meget markant fald i

forekomsten af slagtilfælde. Det dokumenterer yderligere,

hvor vigtigt det er at holde sig fra tobaksrygning.

Det kan ikke kun give rygerlunger, lungekræft og blodpropper

i hjernen. Det er i høj grad også årsag til

blodpropper i hjernen, siger en af forfatterne bag

undersøgelsen overlæge Tom Skyhøj Olsen, Hvidovre

Hospital.

Undersøgelsen er foretaget i et område af Storkøbenhavn

med omkring 270.000 indbyggere, skriver

Berlingske Tidende.

bedre liv”, udtaler indenrigs- og sundhedsminister Lars

Løkke Rasmussen.

Tilmeldingen til Donorregistret

Via www.sundhed.dk kan det ske med eller uden digital

signatur. Har man digital signatur, tilmelder man sig

direkte via hjemmesiden sundhed.dk. Man kan straks

se sin tilmelding og rette i den, hvis man senere ændrer

holdning.

Har man ikke digital signatur, kan man sende en

tilmelding som krypteret meddelelse fra sundhed.dk´s

hjemmeside til Donorregistret. Tilmeldingen vil blive

registreret i Donorregistret og gælder, hvis man ikke

melder fra inden tre uger efter, at Donorregistret har

registreret den og udsendt et kvitteringsbrev.

Har man ikke digital signatur, kan den rekvireres via

www.sundhed.dk.

Kontakt: Fuldmægtig Tove Kjeldsen, 2. sundhedskontor,

tlf. 33 92 48 58

I en otte måneders periode i 1999/2000

blev knap 400 borgere i området

ramt af et slagtilfælde. Det svarer

til en forekomst på landsplan

på 1,8 pr. 1.000 danskere pr.

år.

I en

tilsvarendeundersøgelse

på Frederiksberg i 1990 var

faldet 2,0. Faldet spores primært

hos mænd, og i dag er der en

lille overvægt af kvinder blandt de danskere, der rammes

af et slagtilfælde.

Forfatterne bag undersøgelsen er ikke i tvivl om, at

årsagen skal søges i det markante fald i antallet af

mandlige rygere op gennem 1970érne og 1980érne. I

samme periode faldt antallet af kvindelige rygere kun

svagt.

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2006 17


18

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2006


Gevinst ved samarbejde omkring lungekræft

På landsplan opereres i dag 16 % af alle lungekræftssyge.

I Århus Amt er tallet 25 %, svarende til den nationale

målsætning.

Det betyder, at de østjyske patienter har de bedste

odds for at komme sig, skriver Århus Stiftstidende.

Den helt afgørende faktor for, om patienter med

lungekræft overlever, er nemlig, om de opereres og får

kemobehandling bagefter.

Derfor er det vigtigt, at læger henviser patienter på

den mindste mistanke. For kommer de for sent, så er

det ikke muligt at operere, siger Torben Palshøj, overlæge

på kræftafdelingen på Århus Sygehus.

Små gennembrud i viden og behandling har over tid

ændret det at få en kræftdiagnose fra at være en ter-

minal dom til for flere og flere patienter at være en

livstruende sygdom, men ikke nødvendigvis en dødelig

sygdom.

I Århus blev der for få år siden årligt henvist 400-500

patienter til undersøgelse. I dag henvises ca. 1.000.

Blandt disse patienter er det i gennemsnit muligt at

operere 25 %, hvoraf omkring halvdelen overlever.

Kombineres operationen med kemobehandling, overlever

ca. 70 %.

Så fra at være en uhelbredelig sygdom er der jo et

liv til forskel til en overlevelsesprocent på 70 %.

Det sværeste er at finde patienterne tidligt nok til at

kunne operere.

De lærer at trække vejret og leve livet

De får det bedre, både fysisk og psykisk, patienterne

på KOL-skolerne i Næstved og Nykøbing Falster.

Og nu er der også en skole på vej i Fakse.

KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom.

KOL står for en sygdom, som mange ikke kender

særligt godt, og derfor ikke tager tilstrækkeligt alvorligt,

skriver Næstved Tidende.

Tilmelding til Betalingsservice

Du har nu mulighed for at tilmelde dig Betalingsservice

via vores hjemmeside. Så bliver dit fremtidige kontingent

til Lungeforeningen Boserup Minde betalt til

tiden - hverken for tidligt eller for sent. Du slipper for

at stå i kø på posthuset eller i banken eller for be-

Bidrag og gaver til foreningen

Som vi tidligere har beskrevet her i bladet, er der ikke

længere mulighed for at give et bidrag til foreningen

via kontingentindbetalingskortet.

Hvis du derfor ønsker at give et bidrag sammen med

den årlige kontingentindbetaling, kan du kontakte

landsforeningens kontor. Vi laver herefter en skriftlig

Storstrømmens Sygehus hjælper patienterne til at blive

herre over sygdommen.

Midlet er træning og undervisning i, hvordan patienterne

bedst tilrettelægger deres dagligdag.

KOL-skolerne har opnået gode resultater. Skolen har

lært mig at trække vejret og leve livet, siger en patient,

der har gået på KOL-skole i Nykøbing F.

sværet med at taste betalingsoplysningerne i din netbank.

Du er naturligvis også velkommen til at rekvirere en

tilmeldingsblanket på landsforeningens kontor.

aftale om et fast beløb, der hvert år opkræves sammen

med kontingentet. Det aftalte gavebeløb kan eksempelvis

være 25, 50 eller 100 kr. Aftalen kan til enhver

tid opsiges, og beløbet går ubeskåret til din lokalafdeling.

Du kan til enhver tid selvfølgelig også indsætte et

beløb direkte på giro 408-7046 eller bank 0808-

0121028522.

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2006 19


20

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2006


Slutspurt i medlemskampagnen

I BM-Bladet nummer 2 – 2006 indledte vi en medlemskampagne,

hvor vi opfordrede medlemmerne til at

finde nye medlemmer til Lungeforeningen Boserup

Minde. Vi har haft en ny brochure ude i hele landet

med medlemskampagnen

Vi vil meget gerne udbrede kendskabet til vores patientforening.

Vi har derfor gjort et fremstød for at synliggøre

både landsforeningen og de 14 lokalafdelinger.

Sammenhold giver styrke, og selv om vi inden for de

seneste 2 år har forøget medlemstallet, så vi nu er

omkring 4.400 medlemmer, vil vi gerne være mange

flere.

Det tager lang tid at udvikle en lungesygdom. Fra

man begynder at ryge, til man bliver alvorligt syg går

der ca. 20 til 30 år.

Det er ikke alle patienter, hvis lungesygdom skyldes

rygning, men for en stor del er det årsagen til sygdommen.

Lungesygdomme er en af de skjulte sygdomme,

fordi man ikke kan se på et menneske, at det går rundt

og er alvorligt sygt. Nogle er måske også selv skyld i

sygdommen, men det er hjertepatienter og folk med

diabetes ofte også. Alligevel har lungesygdomme ikke

samme bevågenhed som andre store sygdomsgrupper,

så som hjerte- og kræftsygdomme.

Lungeforeningen Boserup Minde arbejder for at

forbedre situationen for folk med lungesygdomme.

Hvorfor melde sig ind i Lungeforeningen

Det er der selvfølgelig mange gode grunde til. Vi er

først og fremmest en patientorganisation, og vi arbejder

for de lungehandicappede i Danmark. Hvis flere

med lungesygdomme slog kræfterne sammen og

arbejdede for at få dagligdagen til at blive lidt lettere

for de lungesyge, kunne vi opnå bedre resultater.

Vi arrangerer billige kurser for patientgruppen, så

de kan lære at leve bedre med deres lungesygdom.

Der er også mulighed for at komme på ferie eller

rekreationsophold på vores ferie-, kursus- og rekreationshjem

i Glamsbjerg på Fyn. Se nærmere på vores

hjemmeside www.boserup-minde.dk

Præmier til de nye medlemmer

Hvis du melder dig ind i kampagneperioden, der løber

fra 15. marts til 15. september 2006, deltager du i lodtrækningen

om:

- 10 købmandskurve til en værdi á 300,- kr. pr. stk.

- 3 x 1 uges betalt ferieophold for 1 person på

landsforeningens ferie-, kursus- og rekreationshjem i

Glamsbjerg på Fyn. Ferieopholdet er med fuld pension

og har en værdi á 1.260,- kr. pr. stk.

Vinderne får direkte besked omkring den 1. oktober

2006. Præmierne kan ikke veksles til kontanter.

NB! Du behøver ikke være lungehandicappet

for at blive medlem.

Som medlem får du bl.a. BM-Bladet 6 gange om året.

Det indeholder mange interessante artikler. Du får

også et julehæfte med masser af spændende læsning.

Undertegnede ønsker at blive medlem af Lungeforeningen Boserup Minde

Navn:___________________________________________________________________________

Adresse:_________________________________________________________________________

Post nr.: _____________ By:___________________________ Tlf. nr. _______________________

Kontingentet for 2006 er 120,- kr. Vedlægges i check eller Indsættes på giro nr. 408-7046.

Denne kupon indsendes til Lungeforeningen Boserup Minde, Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg.

Du kan også ringe på tlf. 64 72 13 57 mandag til torsdag mellem kl. 9 – 15 eller fredag mellem

kl. 9 og 13.

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2006 21


22

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2006


Specialkursus i Glamsbjerg

19. - 25. september 2006

Kurset bliver holdt i dejlige omgivelser på Lungeforeningens ferie-, kursus- og rekreationshjem Boserup

Minde i Glamsbjerg.

Tirsdag den 19. september Ankomst

Kl. 14.30 Informationsmøde v/Birthe Pedersen

Udlevering af materiale

Fælles kaffebord.

Onsdag den 20. september

Kl. 9.30-11.30 Foredrag v/psykolog Karen Keinicke, Fåborg

”Vores liv og vores muligheder”.

Hvordan bliver vi bedre til at skabe det gode liv på trods af livets forandringer.

Kan vi blive bedre til at bruge vores energi og kræfter på en god måde.

Kl. 14.00-16.30 Oplæg v/fysioterapeut Agnethe Haarder (1. dag)

Vejrtrækningsøvelser der gør det lettere at håndtere åndenød og

sekretproblemer.

Hvordan holdes muskelinfiltrationer i nakke / skulderåg nede ?

Torsdag den 21. september

Kl. 9.30-11.30 Oplæg v/firmaet Medical Danmark v/René Theilgaard

Orientering om udviklingen omkring ilt og demonstration af diverse

hjælpemidler.

Kl. 13.30-16.00 Oplæg v/speciallæge Sven-Jørn Guul og sygeplejerske Vivi Guul

Orientering om Kronisk Obstruktiv Lungelidelse (KOL),

behandlingsmuligheder og medicinering.

Fredag den 22. september

Kl. 9.30-11.30 Foredrag v/diætist Hanne Møller

Madens betydning for lungesyge gennemgås.

Der gives desuden ideer og forslag til, enten hvordan man tager

på i vægt eller taber sig.

Kl. 14.00-16.00 Oplæg v/fysioterapeut Agnethe Haarder (2. dag)

Motion: hvor vigtig er motion, og hvor meget skal der til?

Hvad kan jeg selv gøre?

Lørdag og søndag Socialt samvær

Evt. Lungeforeningens videofilm:

1. At leve med en lungesygdom

2. Kronisk bronkitis og emfysem

3. Lungetransplantation

Mandag den 25. september

Kl. 9.00 Evaluering v/Birthe Pedersen

Ca. kl. 10.00 Hjemrejse

Pris for ophold og kursus kun kr. 1.450,-

Ret til ændringer forbeholdes.

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2006 23


24

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2006


LOKALAFDELINGER

LUNGEFORENINGEN

Kurer GLAMSBJERG FERIEPLAN August - Oktober 2006

Ferie:

August - Oktober 2006

08. aug. – 14. aug.

12. sept. – 18. sept.

03. okt. – 09. okt.

10. okt. – 16. okt.

31. okt. – 06. nov.

Udflugt

04. sept. – 09. sept.

Kursus

22. aug. – 28. aug.

19. sept. – 25. sept.

24. okt. – 30. okt.

E-mail

Lungeforeningen Boserup Minde adressen er:

Navn:

Adresse:

Ønsker at blive medlem

Ønsker nærmere oplysninger

Postnr.: By:

Tlf.

boserup@boserup-minde.dk

Der er mulighed for at skrive direkte til:

Helge Petersen, hep@boserup-minde.dk

landsformand

Stig Banke stb@boserup-minde.dk

Birthe Pedersen bip@boserup-minde.dk

Ellis Ådal Jensen eaj@boserup-minde.dk

Hvis der indsendes artikler eller læserbreve til BM-Bladet,

kan følgende adresse anvendes:

bm-bladet@boserup-minde.dk

LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE

Old Gyde 74 • 5620 Glamsbjerg • Tlf. 64 72 13 57 • Fax 64 72 13 77 • E-mail: boserup@boserup-minde.dk

Pris for medlemmer:

Ferie pr. uge kr. 1.260.

Kursus kr. 1.450.

Udflugt kr. 2.500.

Mulighed for weekendophold.

Kontakt kontoret.

Henvendelse til landsforeningens

kontor på tlf. 64 72 13 57.

Kontortid:

Mandag – torsdag 9.00-15.00

Fredag 9.00-13.00

Kontaktperson: Birthe Pedersen

Fødselsdagskalender

75 år

Eva Nielsen, Vallø, kan den 12.

september 2006 fejre sin 75 års

fødselsdag. Eva har været aktiv i

Syd- og Midtsjællands afdeling.

60 år

Jørgen Studsgaard Nielsen, næstformand

i Vendsyssel afdeling,

fylder 60 år, den 19. september

2006.

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2006 25

BOSERUP MINDE


26

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2006


Nordfynsk afdeling

Hyggeeftermiddag

Tarup Gl. Præstegård – søndag den

8. oktober kl. 13.00.

Musikalsk underholdning ved Bent

Duemose og Erling Baungaard på

violin og el-orgel.

Der vil være tag-selv bord + øl, vand

og vin. Senere på eftermiddagen vil

vi hygge os med kaffe og brød.

Pris: kr. 50,00.

Tilmelding senest den 25. september

2006 til: Kontor: mandag mellem

14.00 – 17.00 tlf. 66 11 04 47.

Karl Aage Thomsen tlf. 66 16 82 26.

Vi har kun plads til 50 personer,

hvorfor vi beder om hurtig tilmelding.

BUSTUR BUSTUR BUSTUR

Nordfynsk afdeling arrangerer bustur.

Søndag den 10. september

2006 kl. 10.00 fra Dannebrogsgade.

Til HOLCKENHAVN SLOT, hvor der

vil være guidet rundvisning.

Kl. 13.00 Lækker middag på

Hesselager Kro.

Kl. 14.45 Afgang mod Odense.

Hjemkomst ca. kl. 16.00.

Foreningen har fået sponsoreret

busprisen, og kan derfor tilbyde

turen for:

Medlemmer: kr. 170,00.

Ikke medlemmer: kr. 220,00.

Tilmelding og betaling senest den

28. august 2006 til:

Kontor: mandag mellem 14.00 –

17.00 tlf. 66 11 04 47.

Karl Aage Thomsen tlf. 66 16 82 26.

Frede Jensen tlf. 66 15 75 52.

Bestyrelsen

Nordvestjydsk afdeling

Besøg på Avsumgaard

Lørdag den 20. maj var vi en lille

flok, der mødtes ved portalen til

Avsumgaard.

Her blev vi budt velkommen af fhv.

museumsdirektør Benny Boysen.

Så kørte vi op ad den smukke allé til

hovedbygningen, hvor vi denne

gang blev budt velkommen af fru Iris

Lundgaard. Her fortalte Benny Boysen

så historien om Avsumgaard,

virkelig interessant, vi blev rigtig ført

tilbage i danmarkshistorien. Derefter

kunne vi frit gå rundt og kigge på

stuerne, et sted hvor vi kunne mærke,

at der i denne store herregård

blev levet, ikke kun et museumsagtigt

sted.

Nu bød fru Lundgaard på kaffe i

spisestuen ved et smukt dækket

bord med dejlig hjemmebag. Vi

siger fru Lundgaard tak, fordi du

åbnede dit hjem for os. Det blev en

begivenhedsrig dag for os alle, selv

om regnen silede ned udenfor, så

var der varme og hygge i dine stuer.

P. S. Også tak til Benny Boysen.

Traditionen tro sensommerdag

i KRABBEN, Mosevej 12, Virksund

søndag den 10. september kl. 11.00.

I år har vi renoveret KRABBEN med

nyt tag, lavet den lysere indvendig,

nye vinduer, maling, nyt køkkenbord

osv. Ja, mød op og se med egne

øjne. Malearbejdet udendørs vil

næppe være helt færdigt.

Vi vil servere sild med tilbehør + et

par stykker smørrebrød til hver. Pris

pr. kuvert kr. 40,-. Øl, sodavand samt

en lille klar kan købes. Vi slutter af

med kaffe, the og lidt sødt til tanden.

Vi glæder os meget til at se jer. Vel

mødt i et godt sensommerhumør.

Tilmelding senest tirsdag den 5.

september til Kirsten, tlf. 97 56 19 62.

Randers afdeling

Med venlig hilsen

Kirsten Lykholt

Jubilæum

Erik Søgaard har den 29. august

været formand for Randers afdeling

i 25 år. Han afløste Otto Hvid, som

Ribe Amts afdeling

LUNGEFORENINGEN

Kurer havde været formand i 20 år, som

igen havde afløst afd. første formand

Henry Albæk, som var formand

fra den 7. august 1947 til den

4. september 1962.

Afdelingen bliver 60 år i år 2007,

med indtil nu kun 3 formænd. Godt

skuldret.

Askar

Mindeord

Vor kære æresmedlem Minna K.

Sørensen døde den 20. juni 2006.

Minna K. Sørensen har været i bestyrelsen

i 25 år både som formand,

bestyrelsesmedlem og suppleant

indtil 1998.

Minna har altid med stor iver og

dygtighed lagt et stort arbejde i

Lungeforeningen Boserup Minde og

har altid siden fulgt vores arbejde

og BM-Bladene til det sidste.

For Minna kom de lungesyge altid i

første række og hendes store hjertesag

var opførelse af feriehuset

Minna Bo i 1985. Hun kæmpede en

brav kamp med tombola, tv-bingo

og salg af julehæfter for at få økonomien

på plads.

Lungesyge skulle have et billigt

ferieophold. Det har glædet hende

meget at se, huset senere blev

ombygget i 2002 til et handicapegnet

feriehus.

Æret være Minna´s minde.

Nyt badeland

Ved Nørre Nebel ca. 10 km. fra

Minna Bo er et nyt sommerhusområde

skudt op.

Der er bygget ca. 300 feriehuse

inden for de sidste par år, og der er

bygget et kæmpestort badeland,

indendørs minigolf, bowlingcenter,

massage, olie-bad osv.

Området hedder SeaWest.

Badelandet, som er i en 16 meter

høj bygning, åbner i juli og vi forventer,

at man kan købe dagskort.

Kør ind og spørg. Vi kan ikke få

nogen aftale med dem endnu.

Så nyd efteråret i Minna Bo eller

Lilje-Bo – det er der altid en god

grund til.

Tombola

Vi har tombola igen i uge 38 i Sæd-

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2006 27

BOSERUP MINDE


28

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2006


ding Centret i Esbjerg. Håber I har

lyst til at støtte os.

Med venlig hilsen

Ribe Amts afdeling

Syd- og Midtsjællands afdeling

Eva Nielsen 75 år

Eva Nielsen, Vallø, kan den 12.

september 2006 fejre sin 75 års

fødselsdag. Eva har været aktiv i

Syd- og Midtsjællands afdeling

siden hun blev valgt ind som suppleant

i bestyrelsen i 1974. I marts 1975

trådte hun ind i bestyrelsen. Den 15.

juli 1978 overtog hun formandsposten,

og den havde hun, til hun gik

af den 25. marts 2002. Eva har ikke

forladt os, men er stadig aktiv så

langt helbredet holder. Vi i bestyrelsen

ønsker hermed hjertelig tillykke

med de 75 år.

Med venlig hilsen

Villy Jeppesen.

Dødsfald

Vor bilagskontrollant igennem flere

år Johanne Tarp Larsen er mandag

den 12. juni 2006 afgået ved døden.

Johanne er og vil blive savnet.

Ære værre Johannes minde.

Bestyrelsen

Vendsyssel afdeling

Jørgen fylder 60 år

Ved generalforsamlingen i 1994 blev

Jørgen Studsgaard Nielsen valgt ind

i Vendsyssel afdelingens bestyrelse.

Jørgen kom til Vendsyssel i 1971 fra

Roskilde, så nu er han ”næsten”

vendelbo. Jørgen har igennem de

sidste 12 år lagt mange friweekender

i feriehuset i Løkken. Når der

LUNGEFORENINGEN

BOSERUP MINDE

skulle repareres et eller andet, hvad

der ofte skal, og ikke mindst de

sidste 3 år, hvor Jørgen i marts og

april har brugt sine weekender,

ligesom påske og andre fridage til at

renovere huset, med udvendige

brædder, nyt tag og vinduer, og det

til trods han alle årene har arbejdet i

udlandet eller på Sjælland.

Vejle afdeling

LUNGEFORENINGEN

BOSERUP MINDE

LUNGEFORENINGEN

Kurer Jørgen har været til stor glæde for

Vendsyssel afdeling, og vi håber,

han bliver ved endnu mange år.

Jørgen ønskes hjertelig tillykke med

de 60 år den 19. september og god

vind fremover.

Bestyrelsen

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2006 29

BOSERUP MINDE


30

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2006


OPLYSENDE MATERIALE

Fra landsforeningens kontor eller gennem lokalafdelingerne kan

følgende oplysningsmateriale rekvireres gratis:

Hvem er LungeforeningenBoserup

Minde?”. Folder.

Boserup Minde Ferie-, Kursus- og

Rekreationshjem”. Folder.

Kursuskatalog

“Kronisk bronkitis”. Folder.

KOL

“Erhvervsastma”. Folder.

“Støvlungesygdomme”. Folder.

“Emfysem“. Folder.

“Skjult handicap”. Folder.

“Indeklimaproblemer”. Folder.

“Sarkoidose”. Folder.

“Iltbehandling.” Folder

Tuberkulose

“At leve med en lungesygdom”. Pjesen om

den lungehandicappedes vilkår.

Arv, gave og testamente.

Rund badge med landsforeningens navn og

logo.

Rund etikette med landsforeningens navn og

logo (diameter 4 cm.)

Endvidere kan følgende materialer købes:

Luft, lunger og lungesygdomme.

Bog 62s., kr. 38,- + porto.

Canvaspose, kr. 25,- + porto.

Pins med logo, kr. 25,- + porto.

Jubilæumskrus kr. 35,- + porto.

Videofilm

At leve med en lungesygdom.

Leje pr. md. kr. 50,- + porto.

Køb kr. 100,- + porto.

Lungetransplantation.

Leje pr. md. kr. 50,- + porto.

Køb kr. 100,- + porto.

Kronisk bronkitis.

Leje pr. md. kr. 50,- + porto

Køb kr. 100,- + porto.

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2006 31


32

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2006

BM-Bladets krydsord nr. 4/2006

Løsninger sendes til BM-Bladet, Old Gyde 74, 5620

Glamsbjerg, mærket »krydsord nr. 4/2006«,

senest 13. oktober 2006. Vinderen offentliggøres i

BM-Bladet nr. 6/2006.

Løsningen indsendt af:

Navn

Adresse

Postnr./By

1. præmie 150 kr. - 2. præmie 75 kr. - 3. præmie 50 kr.

Vinderne i BM-Bladets krydsord nr. 2/2006:

1. præmie:

Jens Baun,

Hørsholm

2. præmie:

Aase Bruuskær,

Ferritslev

3. præmie:

Mona-Joan

Rehné, Kolding


Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2006 33


34

LOKALAFDELINGER

KØBENHAVNS AFDELING:

Kontor

Studsbøl Allé 45, 2770 Kastrup

Tlf. 35 35 88 81 - tlf. tid, torsdag

kl. 12 - 15. Giro 702-8148

Formand

Ellinor Als,

Hørby Allé 5, 2770 Kastrup,

Tlf. 32 51 31 20

Kasserer

Solveig Als,

Hjortekær 10, 4600 Køge,

Tlf. 56 65 49 66

LOLLAND-FALSTER AFDELING

Giro 213-4780

Formand/kasserer

Peder Pedersen,

Reimersgade 11, 4900 Nakskov

Tlf. 54 92 16 41

Tlf/Fax 54 95 16 41

Robert Rosfeldt

Højlundsvej 10, 4913 Horslunde

Tlf. 54 93 59 30

NORDFYNSK AFDELING

Kontor

Reventlowsvej 52, kld. th.,

5000 Odense C.

Man. kl. 14 - 17,Tlf. 66 11 04 47

Giro 648- 1671

E-mail: bm-nordfynsk@mail.dk

Formand

Karl Aage Thomsen,

Vermundsvej 20, 5200 Odense V

Tlf. 66 16 82 26

Kasserer

Kirsten Rasmussen,

Åsumvej 567, 5240 Odense NØ

Tlf. 66 10 54 57

NORDVESTJYDSK AFDELING

Bank: Reg.nr. 9307 konto nr.

0000257680

Formand

Lizzi Andersen,

Kongevejen 53, Jegindø, 7790 Thyholm

Tlf. 97 87 93 50

Kasserer

Leo Lykholt,

Fjordvej 46, Knud, 7860 Spøttrup

Tlf. 97 56 19 62

RANDERS AFDELING:

Kontor

Søren Møllersgade 12 C o.g., 1,

8900 Randers,Tlf. 86 42 08 92.

Torsdag kl. 18 - 20.

E-mail: kontoret@bm-randers.dk

www.bm-randers.dk

Bank: Reg.nr. 9335 konto nr.

3310300216

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2006

Formand

Erik Søgaard,

Brorsonsvej 8, 8981 Spentrup

Tlf. 86 47 74 61

Kasserer

Askar Klitte,

Ymersvej 25, st. th., 8900 Randers

Tlf. 86 43 75 30

RIBE AMTS AFDELING

Giro:900-9795

www.bm-ribeamt.dk

Formand

Erik Pedersen,

Løgstørvej 4, 6700 Esbjerg

Tlf. 75 13 10 79

Kasserer

Erna Schack,

Seminarievej 79, 6760 Ribe

Tlf. 75 42 09 37

SYDFYNS AFDELING

Bank: Reg. nr. 0861 konto nr.

8130468226

Formand

Jørgen C.W. Pedersen

Strandvejen 154, 5600 Fåborg

Tlf 63 52 00 06

Kasserer

Ingrid Larsen,

Cedervænget 11,Vindeby,

5700 Svendborg

Tlf. 62 66 11 40

SYD- OG MIDTSJÆLLANDS

AFDELING

Giro: 648-0330

Formand

Lene Jakobsen,

Åvej 6,Vallø, 4600 Køge

Tlf. 56 26 79 38

Kasserer

Willy Jeppesen,

Ragnhildgade 20, st. th., 2100 Kbh. Ø

Tlf. 39 27 03 26

SØNDERJYDSK AFDELING

Giro: 544-8115

Formand

Henrik W. Rasmussen

Teglkrogen 15, 6300 Gråsten

Tlf. 74 65 44 12

Kasserer

Lise Hatting Kellmann

Lerskovvej 4, Lerskov, 6230 Rødekro

Tlf. 51 68 08 08

VEJLE AFDELING

Bank: Reg.nr. 9209 konto nr.

4960957127

Formand

Bent Forsum Sørensen

Orionvej 8, 7100 Vejle

Tlf. 75 82 91 43

Kasserer

Finn Sørensen,

Åstræde 10, 7100 Vejle

Tlf. 75 83 79 46

VENDSYSSEL AFDELING

Bank: Reg.nr. 9190 konto nr. 236-58-

73057

Formand

Jørn Schmidt,

Trindelvej 34, 9990 Skagen

E-mail: jorla@stofanet.dk

Tlf. 98 44 41 83

Kasserer/sekretær

Grethe Jørgensen,

Rasmus Raskvej 8, st. th.,

9700 Brønderslev,Tlf. 36 92 18 94

E-mail: gre@c.dk

www.vendsysselnet.dk

VESTSJÆLLANDS AFDELING

Giro: 506-3604

Formand

Erik Wenzel

Grevsensgade 22, st.tv., 4220 Korsør

Tlf. 58 35 02 64

Kasserer

Hans Jørgen Christensen

Halsskov Tværvej 10, 4220 Korsør

Tlf. 58 37 47 68

AALBORG AFDELING

Bank: Reg.nr. 9374 konto nr.

2460224031

Formand

Ulla Phillip,

Egensevej 201B, Egense,

9280 Storvorde

Tlf 98 15 19 90 el. 21 23 55 11

Kasserer

Hanne Rimer

Oddesundvej 171, 9220 Aalborg Ø

Tlf. 98 15 48 02 el. 40 56 80 85

ÅRHUS AFDELING

Giro: 545-6673

Kontor

Skovvangsvej 220 kld., 8200 Århus N,

Tlf. 86 10 58 43

Onsdag kl. 16.30 - 18.00

Formand

Ole E. Nielsen,

Høstvej 5, 8200 Århus N

Tlf. 86 10 28 88

Kasserer

Helga Gisladottir

Glentevej 4, 8370 Hadsten

Tlf. 86 23 04 22


Afsender.:

PortoService ApS

Postboks 9490

9490 Pandrup

Ændringer vedr. abonnement

ring venligst 64 72 13 57

Magasinpost

Fil-7 nr. TA08996

More magazines by this user
Similar magazines