Nummer 70 (marts 2008) - Landsforeningen af Patientrådgivere ...

lpd.info.dk

Nummer 70 (marts 2008) - Landsforeningen af Patientrådgivere ...

Gl. vedtægter

for landsforeningen af patientrådgivere

& bistandsværger i Danmark (LPD)

§ 1. Navn og hjemsted

1. Foreningen er stiftet den 28.09.1990 under navnet

Landsforeningen af Patientrådgivere i Danmark (LPD), som

ændret den 16.09.1995 til Landsforeningen af Patientrådgivere

& Bistandsværger i Danmark (LPD). 2. Foreningens

hjemsted er formandens adresse.

§ 2. Formål

Det er foreningens formål

1. gennem øget samarbejde patientrådgiverne indbyrdes,

at skabe ensartede og forbedrede vilkår for patientrådgivningsarbejdet

og derved fremme vore muligheder for at

hjælpe sindslidende patienter under enhver tvangsforanstaltning.

2. gennem øget samarbejde bistandsværgerne indbyrdes

at skabe ensartede og forbedrede vilkår for bistandsværgearbejdet

og derved fremme vore muligheder for at

hjælpe sigtede / tiltalte eller dømte personer bedst muligt

under retssagen og en eventuel idømt foranstaltning.

§ 3. Medlemsforhold

1. optagelse:

Som aktive medlemmer kan optages alle ansatte patientrådgivere,

bistandsværger , tilsynsværger og æresmedlemmer.

Som passive medlemmer kan optages alle andre.

2 a. udmeldelse og eksklusion:

Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel.

Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingent,

slettes.

2 b. Et medlem, der modarbejder, eller på anden måde

skader foreningen økonomisk, etisk eller moralsk, kan ekskluderes

af foreningen.

Afgørelse herom træff es af bestyrelsen ved de fremmødte

Fagligt talt...

stemmeberettigede. Bestyrelsens afgørelse kan omgøres

af Landsmødet med 2/3 majoritet af de fremmødte.

Et medlem, der afskediges af ansættelsesmyndigheden,

får status som passivt medlem.

3. kontingent:

Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af Landsmødet

og indbetales senest inden udgangen af januar.

§ 4. Landsmødet

1. Landsmødet er foreningens øverste myndighed.

Alle beslutninger træff es ved simpelt fl ertal med undtagelse

af omgørelse af bestyrelsens beslutning om eksklusion,

jf. § 3, stk. 2 b og beslutning om ændring af vedtægter,

jf. § 8.

Afstemning foregår skriftligt, såfremt ét medlem måtte

ønske dette. Alle aktive medlemmer er stemmeberettigede

på Landsmødet. Passive medlemmer er møde- og

taleberettigede.

2. Der afholdes Landsmøde hvert år inden udgangen

af april. Bestyrelsen fastlægger mødested.

Indkaldelse til Landsmødet med angivelse af (foreløbig)

dagsorden skal fi nde sted med 4 ugers varsel gennem offentliggørelse

i LPD-avisen eller på anden måde.

Forslag, der ønskes behandlet på Landsmødet, skal være

formanden i hænde senest 14 dage før dette, dog skal

forslag til vedtægtsændringer være formanden i hænde

senest 1. Januar.

På Landsmødet skal følgende punkter optages:

a) Valg af dirigent og stemmeudvalg.

b) Godkendelse af Dagsorden for Landsmødet.

c) Formandens beretning.

d) Kassererens beretning (herunder fremlæggelse af revideret

regnskab).

23 LPD · avisen

More magazines by this user
Similar magazines