17.07.2013 Views

kapitel 6 - R98

kapitel 6 - R98

kapitel 6 - R98

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

98 r98 1898-2011 – Dagrenovationskoncession 1952 99<br />

Del 2: <strong>R98</strong> har koncession til 2020,<br />

men presses til at indgå en førtidig<br />

”frivillig ophørsaftale” af en kombination af<br />

nyliberale politikere, private entreprenører<br />

og konkurrencemyndigheder.


100 vi tog skraldet – r98 1998 til 2011 101<br />

<strong>kapitel</strong> 5<br />

<strong>R98</strong><br />

1998 til 2011<br />

på vej mod<br />

enden<br />

Årene omkring år 2000 stod i informationsteknologiens<br />

tegn. Årtusindskiftet blev frygtet som det store<br />

altomfattende sammenbrud for den nye teknologi.<br />

Eksperter mente, at de avancerede systemer ikke<br />

kunne absorbere de mange nuller og ville gå i sort ved<br />

årsskiftet 1999/2000. Så galt gik det nu ikke, men postyret<br />

viste, at selv en matematisk-naturvidenskabeligt<br />

baseret teknologi kunne få tillagt momenter af mystik<br />

og overtro.<br />

Lige så uvirkelig forekom it-boblen, der var opstået i<br />

1990’erne, hvor dot-com-millionærerne skød op som<br />

paddehatte på en efterårsdag og teknologibørsindekset<br />

Nasdaq lå over 5.000 point. Da boblen brast i<br />

foråret 2000, mente mange, at dot-com-revolutionen<br />

var forbi. Men blot tre år senere, i 2003, begyndte<br />

it-investeringer atter at blive attraktive, og et nyt økonomisk<br />

opsving tegnede nye muligheder. Var det<br />

den nyliberale politik, der nu slog igennem og skulle<br />

bevise sit værd?<br />

I hvert fald fik nyliberalismen ikke lagt hindringer i vejen<br />

af den nye regering med Fogh Rasmussen (V), der i<br />

2001 havde afløst den socialdemokratiske med Nyrup<br />

<strong>R98</strong> RundeR de 100 åR på vej Mod de næste 100,<br />

Men nylibeRale kRæfteR vil det andeRledes<br />

og spoReR selskabet ind på konkuRRenceudsættelse<br />

– på vej Mod enden.<br />

Rasmussen som regeringsleder. Den nye statsminister<br />

var kendt som superliberalist med bogen fra 1993 Fra<br />

socialstat til minimalstat og lagde ud med at nedbryde<br />

den bygning, Socialdemokratiet havde rejst på miljøområdet,<br />

hvilket fik følger for <strong>R98</strong>’s koncession og for<br />

koncessionsparterne.<br />

Med 100 åR på bagen<br />

I forbindelse med 100-års-jubilæet i 1998 gjorde <strong>R98</strong><br />

status. Bestyrelsesformand Henning Vang Jensen<br />

lagde vægt på at fremhæve to forhold, der havde forvandlet<br />

<strong>R98</strong> fra en avanceret vognmandsforretning til<br />

en moderne, højteknologisk virksomhed:<br />

– At <strong>R98</strong> siden 1980’erne havde gennemløbet en<br />

teknisk revolution via en udstrakt forsøgsvirksomhed<br />

i samarbejde med Københavns og Frederiksberg<br />

Kommuner og Miljøstyrelsen<br />

– At <strong>R98</strong> i 1990’erne gennemløb en organisatorisk<br />

revolution, der forvandlede <strong>R98</strong> til et netværk af<br />

selskaber med datterselskaber og associerede selskaber<br />

– <strong>R98</strong> Gruppen – og egentlige udskillelser<br />

som Renoflex


102 vi tog skraldet – r98 1998 til 2011<br />

103<br />

Bestyrelsesformand Henning<br />

vang jensen (tv) og administrerende<br />

direktør niels jørn Hahn ved<br />

100-års-jubilæumsfesten i november<br />

1998.<br />

<strong>R98</strong> benyttede jubilæumsåret til at introducere en række nye tiltag – her er det den første miljøstation,<br />

der åbner i vævergade 6 på nørrebro den 18. marts 1998.<br />

Formanden fremhævede endvidere det positive i, at <strong>R98</strong><br />

som koncessioneret selskab havde skabt et selvejende<br />

selskab uden krav om at skabe overskud til nogen ejer.<br />

Endelig tog formanden tyren ved hornene og fastslog,<br />

at koncessionen, der løb frem til 2020, ikke ville blive<br />

forlænget som tidligere. På den anden siden mente<br />

han ikke, at koncessionen kunne opsiges før tid.<br />

Deri tog han fejl. Inden for 10 år var <strong>R98</strong> inde i en afviklingsproces<br />

– ikke fordi virksomheden var i krise,<br />

men fordi presset fra det politiske miljø og erhvervsmiljøet<br />

blev uimodståeligt.<br />

foRtællingen oM en MønsteRviRksoMhed<br />

<strong>R98</strong> hentede sidst i 1990’erne affald fra ca. 560.000<br />

indbyggere i hovedstaden (København og Frederiksberg).<br />

Det ikke-profitdrevne koncessionerede selskab<br />

var velfungerende med en høj grad af tilfredshed<br />

blandt kunder og medarbejdere, det var kendt for at<br />

levere kvalitet, kendt for at tage ansvar for miljøet og<br />

kendt for sin sociale profil. De ca. 500 medarbejdere<br />

var tilfredse, og fagforbundet SiD kårede i 2002 <strong>R98</strong><br />

som årets arbejdsplads.<br />

Der var bred enighed om, at <strong>R98</strong> leverede et gedigent<br />

og tidssvarende produkt, men der var delte meninger<br />

om selskabets koncession. Den gav eneret på at håndtere<br />

husholdningsaffald og dagrenovationslignende<br />

erhvervsaffald i København og på Frederiksberg frem<br />

til 2020. Koncessionen havde længe været en torn i<br />

øjet på konkurrenterne og bragte selskabet i konkurrencemyndighedernes<br />

søgelys.<br />

Historien om <strong>R98</strong>’s afvikling som koncessioneret selskab<br />

er den ene fortælling i den efterfølgende fremstilling.<br />

Den anden fortælling handler om <strong>R98</strong>’s teknologiske,<br />

miljømæssige og selskabsmæssige indsats<br />

fra 1998 til 2011, mens den tredje og sidste fortælling<br />

vil søge at indkredse virksomhedskulturen i <strong>R98</strong>. Indkredsningen<br />

af virksomhedskulturen baserer sig dels<br />

på spørgeskemabesvarelser fra de ansatte (fra sommeren<br />

2009), dels på interview med udvalgte personer i<br />

og uden for selskabet – personer, der som interessenter<br />

i bred forstand (stakeholders) har forskelligartede<br />

relationer til selskabet.<br />

De tre fortællinger vil blive kædet sammen til en sammenhængende<br />

fremstilling om sidste fase af historien<br />

om <strong>R98</strong> fra 100-års-jubilæet til selskabets afvikling i 2011.<br />

et andet jubilæumstiltag var den kunstneriske udsmykning<br />

af containere. Her svinger kunstneren jeppe<br />

eisner penslen på en vipcontainer på Gammel Strand<br />

i København, mens hans bror morten eisner læser<br />

eventyr.<br />

RenovationskRigen<br />

<strong>R98</strong>’s koncession havde været under angreb gennem<br />

1990’erne. Angrebene blev intensiveret sidst i årtiet og<br />

kan inddeles i to faser. Den første fase fra 1997/98 til<br />

2002 kan igen deles i to perioder – én, hvor Konkurrencestyrelsen<br />

rejste tvivl om koncessionens holdbarhed,<br />

og én, der bestod i et konkret angreb på koncessionen<br />

lanceret af et konkurrerende selskab – Farum Industrirenovation/Marius<br />

Pedersen. Det angreb bragte Klagenævnet<br />

for Udbud på banen med en direkte underkendelse<br />

af koncessionen.<br />

Det lå fra begyndelsen klart, at koncessionen og løbetiden<br />

på 50 år stod i modsætning til tidens løsen:<br />

markedsudbud og typiske kontraktløbetider på tre til<br />

fem år. Koncessionens lange løbetid var umiddelbart<br />

forståelig og blev forståeligt nok det første angrebspunkt.<br />

Indvendinger mod den lange løbetid var lettere<br />

at ”sælge” end de juridiske og politiske indvendinger,<br />

der kunne rejses mod koncessionsaftalen. Disse<br />

kunne i sig selv være vanskelige at forstå og blev ikke<br />

mindre komplicerede af at blive spundet ind i et net af<br />

nationale og overnationale juridiske komplekser. Der<br />

kom da heller ikke megen offentlig debat om konces-<br />

sionsaftalen og dens ophør, ikke kun fordi den var vanskelig<br />

at forstå, men nok så meget, fordi borgerne/forbrugerne<br />

havde det med affaldshåndtering som med<br />

elektricitet og togdrift – det var bare noget, der skulle<br />

fungere – og det gjorde det.<br />

Den anden fase fra 2002 til 2005/06 bragte igen Konkurrencestyrelsen<br />

på banen, nu med fokus på retten til<br />

at vurdere, om affaldsområdet var relevant for koncessionen.<br />

Vurderingsretten havde ligget hos kommunerne,<br />

men blev under den nye borgerlige regering med<br />

Anders Fogh Rasmussen som statsminister overført til<br />

ressortministeriet – her Miljøministeriet.<br />

Signalet i disse tiltag fra konkurrencemyndighederne<br />

og regeringen var, at koncessionens dage var talte,<br />

men først i slutfasen blev tiltagene opfattet sådan af<br />

koncessionsparterne – Københavns og Frederiksberg<br />

Kommuner og <strong>R98</strong>. Det skete bl.a. under indtryk af<br />

udviklingen i <strong>R98</strong>’s datterselskab RGS90. Det kom<br />

ikke til en egentlig, åben konfrontation om koncessionen<br />

bortset fra diverse retssager, men mundede ud i<br />

en frivillig aftale i 2006 mellem kommunerne og <strong>R98</strong><br />

om at ophæve koncessionen, før tiden var inde.


104 vi tog skraldet – r98 1998 til 2011<br />

105<br />

Fra gallafesten på Københavns Rådhus,<br />

november 1998 – til højre overborgmester<br />

jens Kramer mikkelsen, til venstre<br />

<strong>R98</strong>’s formand Henning vang jensen og<br />

administrerende direktør niels jørn Hahn,<br />

der holder en af de mange gaver i vejret.<br />

Festen var knap forbi, før angrebene på<br />

<strong>R98</strong> og koncessionen fortsatte mere<br />

intenst end nogensinde.<br />

Den tilsyneladende udramatiske, nærmest fredelige<br />

fælles forståelse dækkede imidlertid over betydelige<br />

uoverensstemmelser først mellem koncessionsparterne<br />

på den ene side og branchen, konkurrencemyndighederne<br />

og regeringen på den anden side og siden<br />

også mellem koncessionsparterne indbyrdes.<br />

I denne anden fase søgte <strong>R98</strong> at geare sig til en ny situation,<br />

som ingen præcist vidste, hvad indebar, dels<br />

ved at rationalisere og trimme sig til konkurrence, dels<br />

ved at satse stort på et nyt miljøtiltag med behandling<br />

og genbrug af spildevandsslam og pvc og endelig ved<br />

at søge at få en klarere adskillelse mellem koncessionsområdet<br />

og det kommercielle område ved etablering<br />

af et holdingselskab.<br />

Den følgende tredje fase fra 2006 til 2011 drejede sig<br />

om at afvikle de koncessionerede aktiviteter og opløse<br />

det koncessionerede selskab. Det skulle foregå i<br />

to tempi med en forberedelsesfase fra 2006 til 2009<br />

og en implementeringsfase fra 2009 til 2011, i hvilken<br />

renovationsområdet i de to kommuner gradvist skulle<br />

konkurrenceudsættes. Kommunerne var fortsat ansvarlige<br />

for bortskaffelse af affaldet, men det skulle nu<br />

i udbud, hvor private vognmænd konkurrerede – <strong>R98</strong><br />

kunne ifølge egen beslutning ikke deltage i konkurrencen<br />

i modsætning til Renoflex.<br />

pRocessens føRste fase 1997-2002<br />

Den første fase havde baggrund dels i en ny skærpet<br />

konkurrencelovgivning fra 1997, dels i Nyhavnskonflikten<br />

mellem 13 uorganiserede restauratører i<br />

Nyhavn og deres uorganiserede ansatte på den ene<br />

side og RBF (Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet)<br />

på den anden side.<br />

Konflikten var lovligt varslet og tog sin begyndelse<br />

midt i 1990’erne. I foråret 1996 blev konflikten skærpet,<br />

og få måneder senere, i juli 1996, blev centralsugeanlægget<br />

i Nyhavn sat i drift. Det fik betydning for<br />

<strong>R98</strong>, der ikke var involveret direkte i konflikten, men<br />

blev involveret indirekte som følge af omfattende<br />

sympatiaktioner, hvor bl.a. skraldemænd og ansatte<br />

på forbrændingsanlæg deltog i sympati med restaurationsarbejderne<br />

i RBF. Sympatikonflikten førte til,<br />

at ingen af restauranterne i Nyhavn, heller ikke de<br />

ikke-konfliktramte, kunne komme af med deres affald<br />

– som følge af det nye centralsugeanlæg, der blev<br />

<strong>R98</strong>’s bestyrelse i jubilæumsåret:<br />

Siddende fra venstre Flemming<br />

Kitte (medarbejderrepræsentant),<br />

Anni Grimm (Boligselskabernes<br />

Landsforening), Hans åge Zabel<br />

(grundejerne), bestyrelsesformand<br />

Henning vang jensen, borgmester<br />

Bo Asmus Kjeldgaard og ole<br />

Hentzen (Borgerrepræsentationen).<br />

Stående fra venstre: palle nissen<br />

(medarbejderrepræsentant), jan e.<br />

jørgensen (Borgerrepræsentationen),<br />

john R. Frederiksen (grundejerne),<br />

jens erik Udsen (grundejerne),<br />

niels Busck (lejerne), Hamid el<br />

musti (Borgerrepræsentationen).<br />

lukket af sympatikonflikten, og som følge af lukkede<br />

forbrændingsanlæg.<br />

konkuRRencestyRelsen<br />

Under konflikten rettede en række af de berørte restauratører<br />

i februar 1997 henvendelse til Konkurrencestyrelsen.<br />

Restauratørerne hævdede, at det var<br />

leveringsnægtelse fra <strong>R98</strong>’s side, når de ikke kunne<br />

komme af med deres affald. Det gav Konkurrencestyrelsen<br />

restauratørerne ret i, men inden der blev foretaget<br />

yderligere, var konflikten slut – i april 1997 indgik<br />

RBF og restauranterne i Nyhavn forlig.<br />

Nyhavns-konflikten blev en optakt til, at Konkurrencestyrelsen<br />

i forbindelse med den nye konkurrencelov (lov nr.<br />

387 af 12. juni 1997) rettede søgelyset mod <strong>R98</strong> og koncessionen,<br />

som Københavns og Frederiksberg Kommuner<br />

havde udstedt. Konkurrenceloven af 1997 skærpede<br />

det hidtil gældende kontrolprincip til et forbudsprincip<br />

og indeholdt en anmeldepligt for kommunerne af konkurrencebegrænsende<br />

aftaler. For at være på den sikre<br />

side anmeldte <strong>R98</strong> koncessionen til Konkurrencestyrelsen,<br />

og kommunerne erklærede, at koncessionen var en<br />

direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering.<br />

Det tilfredsstillede dog ikke Konkurrencestyrelsen,<br />

der rettede sit søgelys mod <strong>R98</strong>’s vedtægtsændring i<br />

1993 og selskabets takststigninger i perioden fra 1992<br />

til 1997. Takststigningerne kunne forklares tilfredsstillende<br />

med stigende priser hos forbrændingsanlæggene<br />

og et stigende pristal.<br />

Vedtægtsændringen viste sig at være mere kompleks<br />

med relationer til en ny strategi for udviklingen i <strong>R98</strong>,<br />

til EF’s indre marked, der trådte i kraft den 1. januar<br />

1993 og åbnede for fri bevægelighed for varer, arbejdskraft<br />

og tjenesteydelser, til fondslovgivningen, til<br />

Affaldsbekendtgørelsen fra 1993 og til et nyt regulativ<br />

for husholdningsaffald i København, vedtaget i december<br />

1993 til ikrafttræden 1. januar 1994. 79<br />

Vedtægtsændringen var i dagbladet Børsen – med<br />

henvisning til juraprofessor Peter Paghs responsum af<br />

28. september 1993 – blevet udlagt således, at kommunerne<br />

var forpligtet til at sende dagrenovationsvirksomheden<br />

i EU-udbud. 80 <strong>R98</strong>’s advokat havde udlagt<br />

det anderledes, men i et notat af 18. september 1997<br />

pegede advokaten dog på, at koncessionens varighed<br />

kunne være en anstødssten. Den 50-årige løbetid fra


106 vi tog skraldet – r98 1998 til 2011<br />

107<br />

niels RytteR<br />

niels Rytter, der var kontorchef i<br />

Konkurrencestyrelsen, behandlede<br />

koncessionssagen gennem det<br />

forholdsvist langstrakte forløb.<br />

Anlægsarbejder i forbindelse med<br />

etableringen af centralsugeanlægget<br />

i nyhavn 1996. mobil- og<br />

centralsug repræsenterede en ny<br />

og revolutionerende infrastruktur i<br />

renovationshåndteringen – på linje<br />

med indførelsen af wc-teknologien<br />

på natrenovationens område 100<br />

år tidligere.<br />

1970 til 2020 havde sine historiske forklaringer, den<br />

var ikke i modstrid med en i 1970 eksisterende praksis<br />

og var, da den blev indgået, begrundet i de store<br />

investeringer (omkring 25 mio. kr.) i det nye anlæg på<br />

Kraftværksvej, som <strong>R98</strong> måtte foretage og have en<br />

lang afskrivningsperiode på. 81<br />

Niels Rytter, der var kontorchef i Konkurrencestyrelsen<br />

og behandlede koncessionssagen, fortæller:<br />

”Det begyndte i 1993, da EF’s tjenesteydelsesdirektiv<br />

blev sat i værk. Det indebar, at man skulle udbyde<br />

den slags ydelser, som <strong>R98</strong> udførte for Københavns<br />

og Frederiksberg Kommuner. Der var tale om en helt<br />

usædvanligt lang kontrakt, og der var en diskussion på<br />

det tidspunkt om, hvorvidt man havde omgået tjenesteydelsesdirektivet<br />

ved at have en så lang kontrakt og<br />

alligevel ændrede på vedtægterne [i 1993].<br />

Der startede det hele. Men baggrunden for direktivet<br />

var, at ydelserne skulle i udbud, og baggrunden for det<br />

var, at dels skulle den, der var bedst og billigst, have<br />

lov til at udføre opgaven, og dels skulle der være lige<br />

vilkår, ingen skulle favoriseres. Hvis <strong>R98</strong> skulle fortsætte,<br />

måtte selskabet demonstrere, at det var bedst<br />

og billigst. Den tankegang lå bag direktivet, men der<br />

skete ikke rigtig noget.<br />

Der blev så skrevet nogle redegørelser fra Konkurrencestyrelsens<br />

side sidst i 1990’erne, hvor man talte<br />

kraftigt for et udbud. Man var også inde over hele reguleringen<br />

af affaldsområdet og talte for at lempe reguleringen,<br />

så der blev åbnet for konkurrence.” 82<br />

EU-problematikken blev taget op i et af Justitsministeriet<br />

nedsat tværministerielt udvalg om fælleskommunale<br />

selskaber, hvilket fik opsættende virkning på Konkurrencestyrelsens<br />

intervention. Udvalgets rapport af<br />

23. februar 1998 konkluderede, at koncessionsaftaler<br />

som <strong>R98</strong>’s formentlig ikke var omfattet af EU’s tjenesteydelsesdirektiv,<br />

men faldt ind under undtagelsesbestemmelsen<br />

i artikel 6, og ”at kommunerne derfor<br />

ikke er forpligtet til at udbyde disse affaldsydelser”. På<br />

den baggrund og på baggrund af EU-generaladvokaturets<br />

afgørelser i lignende sager accepterede Konkurrencestyrelsen<br />

at stille sagen i bero – efter at <strong>R98</strong> i juni<br />

1998 havde anmeldt koncessionsaftalen til Konkurrencestyrelsen<br />

med anmodning om en ikke-indgrebserklæring,<br />

og kommunerne havde meddelt, at de anså<br />

aftalen for at være en direkte eller nødvendig følge af<br />

offentlig regulering.<br />

Dermed sluttede det første slag i renovationskrigen<br />

med en sejr for koncessionen. Den stod ikke alene<br />

uantastet, men styrket.<br />

bRanchen<br />

Men koncessionen var også under angreb fra en anden<br />

kant, nemlig fra branchen, der så den indbyrdes<br />

fordeling af affaldshåndteringen mellem <strong>R98</strong> og Renoflex<br />

som et lige lovligt kreativt tiltag, der kunne føre<br />

til, at <strong>R98</strong> satte sig på alt københavnsk affald.<br />

Arbejdsdelingen havde historiske rødder helt tilbage<br />

fra containerafdelingens tid i <strong>R98</strong>. Containerafdelingen,<br />

der fra starten midt i 1960’erne fik navnet Anden<br />

Virksomhed (AV) og siden kaldtes Erhvervsaffaldsafdelingen<br />

(EAA), havde taget sig af kørsel med<br />

containere, mens <strong>R98</strong> håndterede affaldsbeholderne.<br />

Den arbejdsdeling var pragmatisk og rationel – der<br />

skulle køres færre kilometer, der blev brugt mindre<br />

brændstof, og der kom mindre CO 2 -udslip m.m. Arbejdsdelingen<br />

medførte, at AV/EAA indgik aftaler<br />

Finn Toft fra <strong>R98</strong>-datterselskabet<br />

Renovationsteknik åbner centralsugeanlægget<br />

i nyhavn. Centralsugeanlægget<br />

blev taget i brug i juli<br />

1996. Få måneder før, i foråret<br />

1996, var en konflikt brudt ud<br />

mellem RBF (Restaurations og<br />

Bryggeriarbejder Forbundet) og<br />

de uorganiserede restauratører i<br />

nyhavn. Centralsugeanlægget blev<br />

omdrejningspunkt i konflikten, da<br />

skraldemændene i sympati med<br />

de strejkende kolleger lukkede for<br />

anlægget, og ingen restauratører<br />

i nyhavn kunne benytte det. på<br />

denne indirekte måde blev <strong>R98</strong><br />

inddraget i konflikten.<br />

med erhvervskunder, gennemførte alle containertømningerne<br />

– uanset om det drejede sig om containere<br />

med erhvervsaffald eller med husholdningsaffald – og<br />

overlod tømningerne af affaldsbeholdere fra sine erhvervskunder<br />

til <strong>R98</strong>’s almindelige driftsafdeling.<br />

Da det var vedtægtsbestemt, at <strong>R98</strong> skulle aflægge et<br />

særskilt regnskab for den koncessionerede virksomhed,<br />

førte den nævnte arbejdsdeling til, at man måtte<br />

arbejde med et internt faktureringssystem, og med et<br />

bogholderi, der i størst muligt omfang sikrede vandtætte<br />

skotter mellem økonomien i den koncessionerede<br />

drift og i AV/EAA. På denne måde fik AV/EAA opbygget<br />

en ikke uanseelig kapital, der fandt anvendelse<br />

i Renoflex på et senere tidspunkt – desuden tilførtes<br />

en del af indtjeningen Forureningsfonden af 1972.<br />

Da EAA i 1987 skiftede navn til Renoflex, vakte det<br />

ikke større opmærksomhed, men da Renoflex i 1994<br />

blev søsat som aktieselskab, og der blev indgået en<br />

”Management-, service- og samhandelsaftale” af 1.<br />

juni 1994 mellem <strong>R98</strong> og Renoflex, tiltrak det branchens<br />

opmærksomhed. Konkurrencen med de private<br />

selskaber blev mere åbenbar end tidligere, og store


108 vi tog skraldet – r98 1998 til 2011<br />

109<br />

finn junge andeRsen<br />

Finn junge Andersen var direktør<br />

i renovationsselskabet marius<br />

pedersen A/S, der samarbejdede<br />

og konkurrerede med <strong>R98</strong> og dets<br />

datterselskaber.<br />

private entreprenører som Renovadan og Marius Pedersen<br />

rettede et kritisk søgelys mod, hvad de betragtede<br />

som en urimelig konkurrencesituation – Renoflex’<br />

arbejde for <strong>R98</strong> skulle i udbud, og <strong>R98</strong>’s arbejde for<br />

Renoflex var et brud på koncessionen, mente man.<br />

Med til billedet hører, at genbrugsstationerne, der<br />

blev etableret fra omkring 1990’erne og typisk modtog<br />

affald fra private (dog ikke dagrenovation) – altså<br />

koncessioneret affald – opererede med containere,<br />

hvilket betød et tilskud af kørsel til Renoflex for <strong>R98</strong>.<br />

Også kørslen af ordningen ”Spise til Grise” med indsamling<br />

af madaffald fra storkøkkener, der blev etableret<br />

i 1986/87, blev overladt til Renoflex for <strong>R98</strong>.<br />

Det var baggrunden for, at Danmarks største private<br />

affaldsselskab Marius Pedersen A/S gik i aktion. Finn<br />

Junge Andersen, der var direktør i Marius Pedersen<br />

A/S, fortæller:<br />

”Der er ingen objektive kriterier for skelnen mellem<br />

husholdningsaffald, dagrenovationslignende affald og<br />

erhvervsaffald. Kommunerne og <strong>R98</strong> kunne selv definere,<br />

hvad der var dagrenovationslignende affald.<br />

mobilsugeanlæg blev i 1990’erne etableret i en række<br />

nye byggerier og ældre renoverede ejendomme. mobilsugebilen<br />

kunne med sin lange fleksible sugearm<br />

tømme anlægget hurtigt og effektivt. Sugeanlæggene,<br />

der blev udviklet og tilpasset københavnske forhold<br />

i samarbejde med envac, var dyre i etablering, men<br />

mandskabsbesparende.<br />

Vi rejste en sag via Entreprenørforeningen i forbindelse<br />

med, at kommunerne tog rundt til supermarkeder og<br />

andre virksomheder og sagde – det affald i jeres container<br />

er dagrenovationslignende affald. Det må Marius<br />

Pedersen ikke indsamle, I skal skifte over til <strong>R98</strong>. Det<br />

kunne kommunerne og <strong>R98</strong> gøre med koncessionen i<br />

hånden, men når vore kunder havde skiftet containeren<br />

ud, og vi havde mistet kunden, tog <strong>R98</strong> datterselskabet<br />

Renoflex ind som underentreprenør til at samle det ind.<br />

Det ville vi ikke finde os i. Renoflex var et selskab, der<br />

konkurrerede med os på markedsmæssige betingelser.<br />

Samtidig havde Renoflex for et betydeligt millionbeløb<br />

underentrepriser for <strong>R98</strong>. Det grundlag kunne de så gå<br />

ud fra i konkurrencen med os. Det var baggrunden for<br />

vores angreb på <strong>R98</strong>. Vores primære sigte var at få de<br />

underentrepriser, Renoflex havde for <strong>R98</strong>, ud i licitation.<br />

Vi kunne ikke gå efter Renoflex, men vi kunne gå<br />

efter moderselskabet og sigtede i anden række mod at<br />

få monopolet ophævet, så det hele kom i licitation.<br />

Ofte er det almindelige erhvervsaffald i en supermarkedscontainer<br />

blandet med fødevarer, der er blevet for<br />

gamle. Det var ikke det, men det forhold, at <strong>R98</strong> gav<br />

det i underentreprise til Renoflex, uden at det kom i<br />

<strong>R98</strong>’s genbrugsafdeling blev en forløber<br />

for Renoflex, der blev etableret<br />

som aktieselskab i 1994.<br />

licitation. Det opponerede vi over fra midt i 1990’erne,<br />

og retssagen kom i 1997.” 83<br />

Finn Junge Andersen, der blev præsenteret under<br />

overskriften ”Danmarks affaldskonge” i dagbladet<br />

Børsen, 84 havde forberedt sig og Marius Pedersen<br />

godt. I sommeren 1995 havde han taget initiativ til<br />

at etablere Foreningen for Danske Affalds- og Genbrugsservicevirksomheder,<br />

DAG. Den nye brancheforening<br />

fik sekretariat i Entreprenørforeningen,<br />

og formålet var at varetage medlemmernes interesser<br />

særligt over for: ”1. De offentlige myndigheder<br />

[kommuner, fælleskommunale selskaber mv.] som<br />

samarbejdspartner [kunder/konkurrenter]; 2. Øvrige<br />

interessenter/interesseområder: Organisationer,<br />

myndigheder, lovgivning, regulativer mv.” – som det<br />

hed i en rundskrivelse. 85<br />

”Danmarks affaldskonge” begrundede rundskrivelsen<br />

og foreningen med ”de stadigt mere og mere omfattende<br />

konkurrencemæssige begrænsninger, private<br />

affaldsvirksomheder konfronteres med specielt på<br />

grund af en stærkt styrende og restriktiv lovgivning …”<br />

I 1997 var jernet varmt, og der kunne smedes. Pressen<br />

havde pustet til ilden – især dagbladet Børsen,<br />

der kom ud med overskrifter som ”Københavns affaldsmonopol<br />

revner i fugerne” og ”Affaldsmonopolet<br />

skal væk”. 86<br />

klagenævnet foR udbud<br />

I forbindelse med en ændring af erhvervsaffaldsregulativet<br />

for Københavns Kommune indklagede Entreprenørforeningen<br />

i august 1997 på vegne af Farum<br />

Industrirenovation (et selskab under Marius Pedersen<br />

A/S) Københavns Kommune for Klagenævnet for<br />

Udbud. 87 Klagen gik dels på, at kommunen kun ville<br />

acceptere godkendte vognmænd til indsamling af erhvervsaffald,<br />

dels på <strong>R98</strong>’s koncession som sådan.<br />

I Børsen hed det: ”Får Entreprenørforeningen ret i<br />

klagen, står det private erhvervsliv foran et marked på<br />

360 mio. kr. – der over 22 år [til koncessionens udløb<br />

i 2020] svarer til næsten 8 mia. kr … Nu er Klagenævnet<br />

godt på vej, og samtidig har Venstres medlem<br />

af Europa-Parlamentet, Karen Riis Jørgensen, stillet<br />

spørgsmål til EU-Kommissionen. Professor Ellen Margrethe<br />

Basse, Århus Universitet, har også beskæftiget


110 vi tog skraldet – r98 1998 til 2011<br />

111<br />

henRik fausing<br />

Henrik Fausing var juridisk sagsbehandler<br />

i entreprenørforeningen,<br />

der behandlede koncessionssagen.<br />

sig meget med Københavns affaldsmonopol. Hun<br />

giver Entreprenørforeningen ret i, at EU-direktivet er<br />

overtrådt …” 88<br />

Ændringen af erhvervsaffaldsregulativet trådte i kraft<br />

den 1. januar 1998 og førte til, at en række kunder skiftede<br />

til en anden transportør. Erhvervsaffald svarende<br />

til cirka 9.800 tons blev frameldt <strong>R98</strong> i 1998. 89<br />

koncessionsaftalen<br />

Koncessionsaftalen var under angreb i den anden del<br />

af klagen fra Marius Pedersen. Denne del af klagen<br />

førte til, at Klagenævnet for Udbud den 21. oktober<br />

1998 underkendte koncessionen til trods for kommunernes<br />

erklæring af 30. juni 1998 om, at koncessionsaftalen<br />

med <strong>R98</strong> var en direkte eller nødvendig følge<br />

af offentlig regulering, og på trods af, at Justitsministeriets<br />

tværministerielle udvalg om fælleskommunale<br />

selskaber i sin rapport fra februar 1998 havde konkluderet,<br />

at kommunerne ikke var forpligtet til at udbyde<br />

affaldsydelser. Der var med andre ord en stor grad af<br />

forvirring og usikkerhed fra officiel side over for koncessionen<br />

og dens status.<br />

Usikkerheden udsprang af de revner og sprækker, der<br />

opstod mellem EU’s direktiver og den nationale lovgivning,<br />

der skulle rettes ind efter EU-direktiverne.<br />

Men også <strong>R98</strong>’s selskabsretlige status gav anledning<br />

til usikkerhed.<br />

Klagenævnet for Udbud tog udgangspunkt i EU’s<br />

tjenesteydelsesdirektiv og sammenholdt det med de<br />

ændringer af <strong>R98</strong>’s vedtægter, der var foretaget i 1993<br />

med virkning fra 1994. Nævnets pointe var ikke alene,<br />

om koncessionerede selskaber var omfattet af tjenesteydelsesdirektivet,<br />

men specifikt, om vedtægtsændringen<br />

i 1993 var så væsentlig, at der var tale om en<br />

ny aftale, og om den i givet fald skulle i udbud, eftersom<br />

den trådte i kraft under tjenesteydelsesdirektivet.<br />

Entreprenørforeningens jurist Henrik Fausing, der undersøgte<br />

problematikken for brancheforeningen DAG<br />

og medlemsvirksomheden Marius Pedersen A/S, fortæller:<br />

”Ændringen af <strong>R98</strong>’s vedtægter i 1993 blev lavet efter,<br />

at EU’s tjenesteydelsesdirektiv var trådt i kraft. Vores<br />

pointe var, at vedtægtsændringen var så central, at der<br />

i virkeligheden var tale om en fornyet aftale. Vores på-<br />

stand var, at <strong>R98</strong> havde indgået en ny aftale med kommunerne.<br />

Det sagde kommunerne nej til.<br />

Jeg brugte så flere uger til at gennemgå Borgerrepræsentationens<br />

[BR] forhandlinger og fandt frem til via<br />

bilagene til BR’s dagsordener, at et underbilag vedrørende<br />

vedtægten for <strong>R98</strong> sagde, at vedtægt og aftale<br />

skulle ses som synonymer. Vedtægten var altså lig<br />

med aftalen. Dermed kunne vi løfte beviset for, at ændringen<br />

af vedtægten også var en ændring af aftalen.<br />

Det kom som en stor overraskelse for kommunernes<br />

advokater.<br />

Klagenævnet sagde så, at der med vedtægtsændringen<br />

var tale om en ny aftale, og en sådan skulle ifølge<br />

tjenesteydelsesdirektivet sendes i EU-udbud.” 90<br />

Niels Jørn Hahn konkluderede i en rundskrivelse med<br />

en kort historisk redegørelse for sagen:<br />

”Jeg er overbevist om, at vi har en god sag. Vores<br />

stævning er meget veldokumenteret, og to sager, der<br />

ligner vores, har i EU fået medhold. Det er klart, at vi<br />

først og fremmest har bedt om, at ankesagen skal have<br />

opsættende virkning. Vi forudser, at der kan gå flere<br />

år, før sagen er færdigbehandlet. Vi ser med alvor på<br />

sagen, selv om vi mener, at vi har en sikker sag.” 91<br />

Koncessionsparterne havde indbragt Klagenævnets<br />

afgørelse for Østre Landsret, hvorved spørgsmålet<br />

om, hvorvidt dette skulle have opsættende virkning<br />

eller ej, opstod. I sin kendelse af 10. november 1999<br />

afviste landsretten at give opsættende virkning, men<br />

Københavns Kommune fik Procesbevillingsnævnets<br />

tilladelse til at indbringe Østre Landsrets kendelse for<br />

Højesteret. Højesteret meddelte i sin kendelse af 23.<br />

februar 2000 opsættende virkning, så længe klagenævnssagen<br />

verserede ved landsretten. Efter halvandet<br />

års usikkerhed gav Højesterets afgørelse arbejdsro<br />

i <strong>R98</strong>, men inden sagen var afgjort ved Landsretten,<br />

indgik parterne forlig.<br />

Direktør Finn Junge Andersen fra Marius Pedersen<br />

A/S fortæller:<br />

”Da jeg drøftede det med Niels Jørn Hahn, viste det<br />

sig, at han meget gerne ville have retssagen stoppet.<br />

Jeg ville godt gå med til at stoppe retssagen, men under<br />

forudsætning af, at han udbød Renoflex’ underentrepriser<br />

for <strong>R98</strong> i licitation. Det lovede han så at<br />

Interiør fra <strong>R98</strong>’s økonomiafdeling<br />

1988/89 med Thomas Christensen<br />

(tv). I 1994 blev Thomas Christensen<br />

økonomidirektør i Renoflex<br />

A/S, og i 2003 blev han direktør i<br />

Renoflex.


112 vi tog skraldet – r98 1998 til 2011<br />

113<br />

gøre. Det var et mundtligt tilsagn, ikke noget, der var<br />

skrevet ned, og så henvendte jeg mig til Entreprenørforeningen<br />

og sagde, at vi opgav sagen. 92<br />

Niels Jørn Hahn er en gentleman, og jeg tog hans ord<br />

for gode varer. Han sørgede da også for, at de underentrepriser,<br />

Renoflex havde for <strong>R98</strong>, kom i licitation.<br />

Det gjorde han i to omgange. Vores interesse lå ikke<br />

inden for det koncessionerede område.”<br />

Direktør Niels Jørn Hahn fortæller om forløbet:<br />

”Mens landsretssagen kørte, var jeg i dialog med<br />

Marius Pedersen A/S [moderselskabet for Farum Industrirenovation],<br />

hvis direktør Finn Junge Andersen<br />

tilkendegav, at de ikke havde til hensigt at undergrave<br />

koncessionen. Deres mål var alene erhvervsaffaldet.<br />

Det mundede så ud i, at vi i fællesskab forhandlede et<br />

forlig på plads i maj 2002 mellem Københavns Kommune,<br />

Frederiksberg Kommune og <strong>R98</strong> på den ene<br />

side og Klagenævnet for Udbud og Farum Industrirenovation<br />

på den anden side. Det indebar, at Klagenævnet<br />

afsagde en ny kendelse, der annullerede den<br />

oprindelige. Forliget havde ingen forpligtelser for <strong>R98</strong>.<br />

Og Marius Pedersen kunne jo godt se, at koncessions-<br />

miljø- og forsyningsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard<br />

(tv) forklædt som skraldemand foran Storkespringvandet<br />

på Amagertorv sammen med en flok skraldemænd<br />

– bl.a. fællestillidsmand palle nissen (nr. 2 fra højre)<br />

ved den nye bil Kolibrien. Kolibrien blev indsat på Strøget<br />

i København i september 1999. den nye belægning<br />

på Amagertorv, designet af multikunstneren Bjørn<br />

nørgaard, kunne ikke bære de tunge skraldebiler.<br />

Kolibrien var ”lille, let og go’ ved bymiljøet”.<br />

sagen ikke ville være sluttet ved danske domstole.<br />

Den ville ryge videre til EF-Domstolen.” 93<br />

Gentlemanaftalen mellem de to direktører var fordelagtig<br />

for de private entreprenører og mindre fordelagtig<br />

for <strong>R98</strong>, der kunne have valgt at etablere en containerafdeling<br />

igen og tage kørslen med det affald, som<br />

Renoflex kørte for <strong>R98</strong>, ind som en del af koncessionen.<br />

At det ikke skete, må forstås i sammenhæng med<br />

den store bevågenhed, der i årene omkring årtusindskiftet<br />

var på <strong>R98</strong> og koncessionen både fra branchen,<br />

fra konkurrencemyndighederne og fra politisk hold.<br />

Aftalen mellem ”de to store” skabte ro. 94<br />

Med forliget af 28. maj 2002 var tavlen vasket ren.<br />

Arbejdsdelingen mellem <strong>R98</strong> og datterselskabet Renoflex<br />

foregik efter klare og af alle accepterede linjer –<br />

Renoflex’ kørsel med koncessioneret affald for <strong>R98</strong> var<br />

blevet og blev konkurrenceudsat, mens <strong>R98</strong>’s kørsel<br />

for Renoflex var ophørt.<br />

Da forliget blev indgået, lå der to afgørelser fra EFdomstolen<br />

fra maj 2000, der tegnede billedet af ”en<br />

god sag” for <strong>R98</strong> og kommunerne. Det underbyggede<br />

det tværministerielle udvalgs rapport og gav koncessionsparterne<br />

tiltro til, at koncessionen var robust og<br />

nok skulle modstå fremtidige angreb. Den fælles front<br />

mellem kommunerne og selskabet syntes stærkere<br />

end nogensinde, efter at angreb på koncessionen nu<br />

i to omgange var blevet afvist med held.<br />

Dertil kom, at Konkurrencestyrelsen i maj 2001 havde<br />

meddelt Københavns og Frederiksberg Kommuner, at<br />

koncessionen ikke var omfattet af konkurrenceloven.<br />

Slangen i paradiset var imidlertid den lange koncessionsperiode,<br />

og styrelsen anbefalede kommunerne<br />

for fremtiden at udbyde affaldsindsamlingen hvert<br />

femte år. Styrelsen gik ind på at afvente udfaldet af de<br />

verserende sager om udbudsretlige forhold, der endte<br />

med forliget af 28. maj 2002.<br />

eRhveRvsaffaldet<br />

I september 2002 afsluttedes første trin i implementeringen<br />

af aftalen mellem Finn Junge Andersen og Niels<br />

Jørn Hahn. Det drejede sig om udbud af kørsel med<br />

store containere omfattende ca. 200 kunder. Opgaven<br />

overgik for halvdelens vedkommende (ca. 8.000 containertømninger<br />

pr. år) den 1. januar 2003 fra Renoflex<br />

til H C Container Service A/S, der sammen med seks<br />

andre firmaer var udvalgt til at deltage i den afgørende<br />

udbudsrunde. De syv firmaer var udvalgt blandt 11,<br />

der ønskede at give tilbud.<br />

Interessen fra firmaer, der ønskede at give bud, gjorde,<br />

at <strong>R98</strong> kunne vælge og vrage blandt de private<br />

vognmænd, hvilket bekræftede en af de verserende<br />

myter: at affaldsindsamlingen i København/Frederiksberg<br />

var en guldgrube, som vognmændene ville stå i<br />

kø for at få fingre i. Det blev af betydning for den udvikling,<br />

der efterfølgende blev iscenesat på området<br />

for det koncessionerede affald.<br />

Renoflex varetog fortsat kørslen med de resterende<br />

containere, men denne opgave skulle i licitation i 2003<br />

med virkning fra 1. januar 2004. Kørslen med storskraldscontainere<br />

ville ligeledes komme i licitation.<br />

Renoflex havde tilpasset sine aktiviteter til denne udvikling<br />

og var i stigende grad begyndt at satse også på<br />

husholdningsaffald uden for København/Frederiksberg.<br />

Det skete samtidig med, at selskabet fra sidst i<br />

1990’erne fik nye ejere, da kommunerne solgte deres<br />

miljø- og energiminister Svend<br />

Auken vises rundt på <strong>R98</strong> af<br />

administrerende direktør niels jørn<br />

Hahn den 13. marts 2000.


114 vi tog skraldet – r98 1998 til 2011<br />

115<br />

aktieandel (58 pct.) til en professionel udenlandsk aktør.<br />

Thomas Christensen, der var økonomidirektør i<br />

Renoflex, fortæller om udviklingen i selskabet:<br />

”I starten var det primært erhvervskunder, men fra<br />

sidst i 1990’erne, da det store franske selskab SITA<br />

overtog kommunernes aktieandel [1999-2003], begyndte<br />

vi at fokusere på husholdningsaffald. Vi ville<br />

godt være en full scale-affaldsvirksomhed og begyndte<br />

at byde med på licitationerne i omegnskommunerne.<br />

I begyndelsen var vi ikke særlig gode til det, men vi<br />

blev bedre, og i dag [2010] er Renoflex nok det bedste<br />

og mest seriøse affaldsselskab. Vi tømte i 2009 husholdningsaffald<br />

for ca. 600.000 borgere – i begyndelsen<br />

af 1990’erne havde vi ingen. Vi mener selv, at vi er<br />

markedsledende på Sjælland.” 95<br />

stRategiplan<br />

Da den første fase i renovationskrigen var kommet til<br />

en afslutning, kunne <strong>R98</strong> køre videre med sin Strategiplan<br />

2000-2004 fra august 2000, der satsede på som<br />

overordnet mål at bevare koncessionen. Denne måtte<br />

ikke blive en sovepude, men skulle danne udgangspunkt<br />

for, at selskabet tog ”ansvaret for, at driften styres<br />

gennem principper, der sikrer den bedste kvalitet<br />

og den største effektivitet” (s. 4). Selskabet skulle kun-<br />

ne dokumentere, at det var det bedste og billigste på<br />

markedet – med udgangspunkt i <strong>R98</strong>’s kerneværdier:<br />

– Kundeorientering<br />

– Fleksibilitet<br />

– Kvalitet<br />

– Målrettethed<br />

– Miljøbevidsthed<br />

Som led i strategien indførte <strong>R98</strong> selvfungerende<br />

grupper, hvor de ansatte, inklusive skraldemændene,<br />

fik øgede kompetencer over en periode.<br />

benchMaRking<br />

<strong>R98</strong> var ikke i tvivl om sin konkurrencedygtighed, og<br />

Niels Jørn Hahn udtalte til dagbladet Børsen:<br />

”Vi har da masser af konkurrence. Vi sammenligner os<br />

konstant med andre kommuner, og når vi gør det, har<br />

vi intet at skamme os over. Vi er 40 pct. billigere end<br />

Marius Pedersen i Farum og 67 pct. billigere end Renovadan<br />

i Gentofte, når det gælder sammenlignelige<br />

ordninger i villakvarterer.” 96<br />

Konkurrencemyndighedernes ønsker om beviser på,<br />

at <strong>R98</strong> var bedst og billigst, blev imødekommet i en<br />

det var en fjer i hatten, da <strong>R98</strong> i 2002 blev valgt<br />

til årets arbejdsplads blandt 120 virksomheder af<br />

fagforbundet Sid – og selskabet var ikke længe<br />

om at bringe det glade budskab ud over byen med<br />

skraldebilerne.<br />

række benchmarkingprojekter. I oktober 2001 kunne<br />

<strong>R98</strong> via en undersøgelse fra Wirtschaftsuniversität<br />

Wien vise, at København/Frederiksbergs affaldssystem<br />

var blandt de bedste sammenlignet med systemerne<br />

i en række europæiske storbyer – Berlin, Paris,<br />

Wien, Stockholm, München, Zürich og Budapest. En<br />

sammenligning af renovationsafgifterne i København/<br />

Frederiksberg og 22 omegnskommuner viste, at:<br />

– <strong>R98</strong> var blandt de to billigste selskaber i indsamling<br />

fra etageboliger<br />

– <strong>R98</strong> var blandt de seks til syv billigste i indsamling<br />

fra parcelhuse<br />

Per Nilsson, der var dybt involveret i benchmarkingprojekterne,<br />

fortæller:<br />

”Der var fra kommunerne opmærksomhed på, at vi måtte<br />

dokumentere, at vi var konkurrencedygtige og gjorde<br />

det bedre mv. Det førte til, at vi igangsatte en række<br />

analyser efter benchmarkingprincippet. Der blev lavet<br />

en undersøgelse, hvor vi sammenlignede os med andre<br />

store byer i Danmark – som Århus o.a. Vi lavede også en<br />

hovedstadsbaseret undersøgelse, hvor vi involverede<br />

en række omegnskommuner. Endelig lavede vi også en<br />

nordisk, hvor vi sammenlignede med Göteborg, Oslo,<br />

Bergen, Stockholm, Malmö og Helsingfors.<br />

Men indsamlingsordningerne var meget forskellige i<br />

de sammenlignede byer. For os, der udførte benchmarkingen,<br />

stod det klart, at det var vanskeligt at<br />

undgå at ‘sammenligne æbler og pærer’. Overordnet<br />

set var vi dog overbeviste om, at undersøgelserne<br />

tegnede et troværdigt billede af <strong>R98</strong> som en virksomhed,<br />

der leverede en ydelse, som både med hensyn<br />

til serviceniveau, effektivitet og økonomi var blandt<br />

de absolut bedste, såvel i national som i international<br />

sammenligning. Det var også vort indtryk, at både politikere,<br />

embedsmænd og andre interessenter opfattede<br />

undersøgelserne som troværdige og var tilfredse<br />

med resultaterne.” 97<br />

<strong>R98</strong> klarede sig godt, og efter afvisningen af stormløbet<br />

sidst i 1990’erne så selskabet i begyndelsen af<br />

2000-årene ud til at gå ind i en roligere fase.<br />

Dertil kom, som en fjer i hatten, at <strong>R98</strong> af fagforbundet<br />

SiD blev udpeget til årets arbejdsplads 2002 blandt<br />

120 virksomheder. Alt i alt fik selskabet flere roser og<br />

færre klager, men koncessionens lange løbetid var en<br />

torn i øjet på Konkurrencestyrelsen.


116 vi tog skraldet – r98 1998 til 2011<br />

117<br />

pRocessens anden fase 2002-2005/06<br />

Anden fase tog sin begyndelse efter regeringsskiftet i<br />

november 2001, hvor Poul Nyrup Rasmussen (S) blev<br />

afløst som statsminister af Anders Fogh Rasmussen<br />

(V) i spidsen for en samlingsregering af Venstre og<br />

det Konservative Folkeparti. Samtidig skiftede miljøborgmesterposten<br />

i København fra SF’eren Bo Asmus<br />

Kjeldgaard til socialdemokraten Winnie Berndtson.<br />

Nyrup Rasmussen-regeringen havde redet på to heste<br />

ved dels at have iværksat en række privatiseringer i<br />

1990’erne og dels at have oprustet miljø- og energiområdet<br />

med Svend Auken som minister. Den nye regering<br />

satsede på at ride på én hest – den nyliberale – og lagde<br />

ud med at splitte Aukens ”miljøimperium” op. Miljø- og<br />

Energiministeriet blev i 2002 delt i to, da energiområdet<br />

blev udskilt. Under den nye miljøminister (2001-2004)<br />

Hans Chr. Schmidt (V) blev miljøeksperterne kørt ud på<br />

et sidespor for i 2002 at blive erstattet af Institut for Miljøvurdering<br />

med ”the sceptical environmentalist” Bjørn<br />

Lomborg som direktør. Lomborg var kendt for at affeje<br />

eksperterne og anlægge statistisk funderede velfærdsøkonomiske<br />

synsvinkler og cost-benefit-metoder på<br />

miljøspørgsmål, og Institut for Miljøvurdering blev set<br />

som led i afmonteringen af ”miljøimperiet”.<br />

Afskaffelsen af ”ekspertvældet” blev også konkretiseret<br />

med nedlæggelsen af ”overflødige råd og nævn”.<br />

Magten skulle koncentreres på Slotsholmen, kommunerne<br />

skulle centraliseres i større enheder, og amterne<br />

skulle nedlægges ifølge en strukturreform, der<br />

var på tegnebrættet fra 2002 og skulle iværksættes fra<br />

2004. 98<br />

Centraliseringsinitiativerne blev konkretiseret i en<br />

række nye love. Af betydning for <strong>R98</strong>, koncessionen<br />

og kommunerne blev lov nr. 426 af 6. juni 2002. Loven<br />

overførte kompetencen fra kommunen til ressortministeriet<br />

ved vurdering af, om en konkurrencebegrænsning<br />

er omfattet af konkurrencelovens par. 2, stk. 4.<br />

Kommunerne skulle således ikke længere afgøre, om<br />

koncessionen var en direkte eller nødvendig følge af offentlig<br />

regulering – den afgørelse lå nu hos ministeren.<br />

Niels Rytter, der var kontorchef i Konkurrencestyrelsen,<br />

fortæller om baggrunden for lovændringen:<br />

”Initiativet til lovændringen kom ikke fra styrelsen.<br />

Konkurrencestyrelsen kommer ikke med den slags initiativer.<br />

Men styrelsen havde vel tilkendegivet, at det<br />

var uhensigtsmæssigt, og det er så blevet taget op i<br />

ministeriet og på politisk niveau.”<br />

Styrelsen havde fået en henvendelse fra Entreprenørforeningen<br />

på vegne af medlemsvirksomhederne, og<br />

en af Konkurrencestyrelsens tilkendegivelser var kommet<br />

i 1999/2000, da der var indgået en aftale om, at<br />

koncessionen i Århus skulle afvikles i perioden 2000-<br />

2006. Niels Rytter fortæller:<br />

”Da Århus var på plads og sat på skinner, lavede styrelsen<br />

en indberetning til kommunerne [København og<br />

Frederiksberg] og anbefalede, at affaldsområdet blev<br />

sendt i udbud, og eneretten blev ophævet. Det ville<br />

være bedst for konkurrencen og effektiviteten og give<br />

billigere priser for forbrugerne m.m.<br />

Den henvendelse førte til, at kommunerne svarede, at<br />

det var et offentligt reguleret område, og at koncessionen<br />

var en nødvendig følge af offentlig regulering.<br />

Det var dengang kommunerne, der vurderede den<br />

sag. Det satte Konkurrencestyrelsen skakmat.<br />

Den situation førte så til, at spørgsmålet om det rimelige<br />

i denne procedure blev taget op også i relation til<br />

andre lignende sager, hvor styrelsen løb ind i en mur,<br />

når kommunerne sagde, at det var nødvendigt, og der<br />

så ikke var mere at gøre. På affaldsområdet var det<br />

indlysende for enhver, at det ikke var nødvendigt, idet<br />

næsten samtlige andre kommuner havde sendt opgaverne<br />

i udbud. Det blev så sat på plads ved en lovændring<br />

vedtaget i Folketinget.” 99<br />

Lovændringen i 2002 kørte kommunerne ud på et sidespor<br />

og satte Miljøministeriet på sporet. Det var så<br />

afgørende en ændring, at Konkurrencestyrelsen mente,<br />

at de tidligere afgørelser vedrørende koncessionen<br />

var passé og banen derfor klar til fornyede angreb på<br />

koncessionen. Denne vending spillede sammen med<br />

en vending i kommunerne, hvor kommunalpolitikere<br />

og kommunale embedsmænd begyndte at lægge sig<br />

på samme nyliberalistiske linje som det politiske establishment<br />

på Christiansborg.<br />

Miljøborgmester (1998-2002) Bo Asmus Kjeldgaard<br />

fortæller:<br />

”I min [første] periode som miljøborgmester var der et<br />

stort flertal i Københavns Kommune for at bevare <strong>R98</strong><br />

som koncessioneret selskab. Vi havde lange debatter<br />

i Borgerrepræsentationen, hvor højrefløjen ville have<br />

det udliciteret, og hvor et flertal af socialdemokraterne<br />

og SF mente, at koncessionen var en god måde at gøre<br />

det på. Der var ingen, som skulle tjene penge på det,<br />

og vi kunne til hver en tid ændre vores politik og bede<br />

Frederiksbergs borgmester mads<br />

Lebech. Fra starten i 1898 havde<br />

samarbejdet mellem rådhuset og<br />

renovationsselskabet været forbilledligt,<br />

men de nyliberale vinde,<br />

der blæste fra 1990’erne, ændrede<br />

billedet. den nyliberale politiske<br />

dagsorden blev udmøntet i eU<br />

og på Slotsholmen, men også på<br />

rådhusene, og <strong>R98</strong> måtte tilpasse<br />

sin organisation til de nye tider.<br />

det skete bl.a. med etableringen<br />

af den erhvervsdrivende fond <strong>R98</strong> i<br />

1993/94 med to ben – et koncessioneret<br />

og et kommercielt.<br />

bo asMus kjeldgaaRd<br />

Bo Asmus Kjeldgaard (SF) efterfulgte<br />

i 1998 partifællen Charlotte<br />

Ammundsen som miljøborgmester<br />

i København. Kjeldgaard blev den<br />

første miljøborgmester, der virkede<br />

under udvalgsstyret og de facto<br />

fungerede som udvalgsformand.<br />

den nye styreform (delt mellemformsstyre)<br />

svækkede borgmesteren<br />

og styrkede udvalget, der traf<br />

afgørelserne.


118 119<br />

i 1980-90’erne kom miljøkravet om<br />

bæredygtig udvikling på kollisionskurs<br />

med den nyliberale politiske<br />

dagsorden om markedsgørelse. de<br />

to politiske dagsordener spændte<br />

affaldshåndteringen og r98 ind i et<br />

komplekst net af modsatrettede krav<br />

og forventninger. selskabet indløste<br />

kravet om markedsgørelse ved at<br />

opbygge et kommercielt ben ved siden<br />

af det koncessionerede.


120 vi tog skraldet – r98 1998 til 2011<br />

121<br />

Tømning af vipcontainer.<br />

<strong>R98</strong> ændre affaldsindsamlingen i overensstemmelse<br />

med vores affaldspolitik.<br />

Det miljøudvalg, der kom i 2002, var mere positivt indstillet<br />

over for udlicitering end det udvalg, jeg havde<br />

haft. Jeg sad udenfor, men kunne iagttage, at stemningen<br />

var skiftet.” 100<br />

I baggrunden lurede EU, hvis miljøkommissær Margot<br />

Wallström i sommeren 2001 havde henvendt sig<br />

til den danske regering med en åbningsskrivelse, der i<br />

26 punkter kritiserede Danmarks måde at efterkomme<br />

EU’s affaldsdirektiv på, herunder retten til at overføre<br />

affald mellem medlemslandene. Åbningsskrivelsen var<br />

sidste skridt inden en retssag ved EF-Domstolen.<br />

de koMMunale eMbedsMænd<br />

I Københavns Kommune var situationen den, at udvalgene<br />

og til dels embedsmændene havde fået større indflydelse<br />

efter indførelsen af udvalgsstyre i kommunen<br />

den 1. januar 1998. Udvalgsstyret gav borgmesteren<br />

status af udvalgsformand og bevirkede, at afgørelserne<br />

blev truffet i udvalget frem for af borgmesteren. I relation<br />

til <strong>R98</strong> øgede det afstanden mellem beslutningstageren<br />

og selskabet, idet borgmesteren, der sad i <strong>R98</strong>’s<br />

bestyrelse, nu ikke længere var den, der besluttede. Det<br />

mundede ud i en ny kommunalpolitisk orientering med<br />

krav om effektiviseringer og besparelser. Miljøborgmester<br />

(1998-2002) Bo Asmus Kjeldgaard fortæller:<br />

”Påstandene om, at affaldsindsamlingen ville blive billigere,<br />

hvis den blev udliciteret, gjorde, at vi nøje granskede<br />

<strong>R98</strong>’s økonomi og produktivitet, og vi fik gennemført<br />

ret kraftige rationaliseringer. Det var 4-5 pct.,<br />

vi bad selskabet om at rationalisere med pr. år. På den<br />

måde kunne vi sejle op mod kritikken.” 101<br />

Teknisk direktør i <strong>R98</strong> Per Nilsson fortæller om de<br />

kommunale krav til gebyrsystemet m.m.:<br />

“Hvor vi igennem årene havde været vant til, at den<br />

praktiske implementering af nye indsamlingsordninger<br />

og andre tiltag blev overladt til <strong>R98</strong> som specialisterne<br />

på området, oplevede vi i stigende grad, at<br />

embedsmændene ’blandede sig’ med forslag og krav,<br />

som ikke altid var lige operationelle.<br />

Et eksempel var indførelsen af et nyt gebyrsystem for<br />

husholdningsaffald. Vi havde i <strong>R98</strong> nogle ideer til, hvordan<br />

man kunne skabe bedre overensstemmelse mellem<br />

det opkrævede gebyr og de samlede omkostninger,<br />

hvormed den enkelte ejendom belastede systemet,<br />

Fugleperspektiv på mobile affaldscontainere,<br />

der blev introduceret i<br />

årene omkring 2000 – desuden ses<br />

glasbeholder og papircontainere.<br />

inklusive de nye genanvendelsesordninger, og således<br />

gøre gebyret mere ’omkostningsægte’. På dette<br />

grundlag blev der nedsat et takstudvalg med deltagelse<br />

fra <strong>R98</strong> og kommunerne. Forløbet af udvalgsarbejdet<br />

skabte hurtigt hos <strong>R98</strong>’s deltagere en fornemmelse<br />

af, at vi blev trukket rundt i manegen af embedsmændene,<br />

der bl.a. forventede, at <strong>R98</strong> i løbet af meget kort<br />

tid kunne fremlægge tre forskellige, gennemarbejdede<br />

forslag til løsning af denne uhyre komplicerede opgave.<br />

Forløbet af dette udvalgsarbejde førte til en ubehagelig<br />

konfrontation med embedsmændene i Københavns<br />

Kommunes Miljøkontrol og afstedkom afholdelse af et<br />

seminar til udredning af samarbejdsrelationerne mellem<br />

<strong>R98</strong> og kommunernes embedsmænd.” 102<br />

Det lykkedes at indføre et nyt gebyrsystem pr. 1. januar<br />

2004, baseret så vidt muligt på de faktiske omkostninger<br />

– et gebyrsystem, som kommunerne, da<br />

de selv overtog administrationen pr. 1. januar 2007,<br />

hurtigt kasserede til fordel for et enklere, men ikke<br />

”omkostningsægte” gebyrsystem.<br />

De kommunale krav om effektivisering rettede sig<br />

også mod <strong>R98</strong>’s organisation, og embedsmændene<br />

kunne her benytte erfaringerne fra Københavns Belys-<br />

ningsvæsen, der sidst i 1990’erne havde været igennem<br />

en drastisk rationalisering og effektivisering, hvor<br />

700 stillinger var blevet sparet væk, da 2.000 ansatte<br />

blev reduceret til 1.300. Det gamle belysningsvæsen<br />

blev den 1. januar 2000 til aktieselskabet Københavns<br />

Energi og kraftværkerne solgt. 103<br />

Denne øvelse var led i en større plan, der skulle rette<br />

op på en katastrofal økonomisk situation i København.<br />

Kommunen var presset af staten in casu Finansministeriet,<br />

der fik indsat en af sine ”regnedrenge” som<br />

finansdirektør i Københavns Kommune for at få rettet<br />

op på økonomien. Kurt Bligaard Pedersen fortæller:<br />

”Kommunen stod midt i 1990’erne i en alvorlig økonomisk<br />

krise. Med en gæld på omkring 16 mia. kr. var<br />

København teknisk set fallit … Vi fandt det bedre at<br />

søge at løse problemerne end at placere et ansvar, og<br />

på den baggrund gik staten ind og søgte at rette op<br />

på økonomien – HS-planen [Hovedstadens Sygehusfællesskab]<br />

var et led i den øvelse ligesom salget af<br />

kommunens ejendomme og planen for, hvordan man<br />

kunne tiltrække potente skatteborgere …”. 104<br />

På den måde kunne staten slå to fluer med et smæk,<br />

rette op på økonomien i København og privatisere en


122 vi tog skraldet – r98 1998 til 2011<br />

123<br />

række kommunale aktiviteter. Det gjaldt dog ikke affaldsområdet,<br />

der var ikke noget at sælge og derfor<br />

kun én flue at smække. Men overordnet var linjen den<br />

samme – ”hvad der kunne udliciteres og varetages af<br />

private, det skulle ud af kommunalt regi” – fortæller<br />

områdechef for affaldsområdet Drift & Udbud i Københavns<br />

Kommune, Jens Purup. Hans politiske chef<br />

siden 2010, Bo Asmus Kjeldgaard, fortæller:<br />

”I forbindelse med spørgsmålet om privatisering af affaldsområdet<br />

var der på Rådhuset en tendens til at se<br />

på de mange penge, kommunen havde fået ud af at<br />

privatisere bl.a. Belysningsvæsenet. Penge, som havde<br />

været med til at nedbringe kommunens gæld.” 105<br />

Det blev den samme embedsmand, som havde deltaget<br />

i slankningen af den københavnske elsektor, der<br />

blev kommunens hovedforhandler på affaldsområdet.<br />

Peter Elsman, der som vicedirektør havde været med<br />

til at rationalisere Københavns Belysningsvæsen, blev<br />

i 1999 økonomidirektør i Miljø- og Forsyningsforvaltningen<br />

og i 2002 direktør sammesteds. Ved sin side<br />

havde han Hjalte Aaberg, der havde været udviklings-<br />

Københavns miljøborgmester<br />

(2002-2006) Winnie Berndtson<br />

(S) og direktør Søren eriksen ved et<br />

arrangement på Rådhuspladsen i<br />

København.<br />

chef (1999-2002) i Københavns Miljøkontrol, hvor<br />

han siden blev direktør (2002-2006).<br />

De ledende embedsmænd sad nu med øget indflydelse,<br />

idet udvalgsstyret (delt mellemformsstyre) gav<br />

færre magtbeføjelser til borgmesteren (udvalgsformanden)<br />

og mere magt til udvalget. Det betød en større<br />

grad af usikkerhed omkring afgørelserne og længere<br />

sagsbehandlingstider. Den nye udvalgsformand/borgmester<br />

(1998-2002) Bo Asmus Kjeldgaard (SF) kunne<br />

ikke have samme styr på udvalget som den gamle<br />

borgmester for Magistratens 5. afdeling (1982-1998),<br />

partifællen Charlotte Ammundsen. Han fortæller:<br />

”Skiftet i 1998 fra magistratsstyre til udvalgsstyre betød,<br />

at udvalget fik meget større magt, end det havde<br />

haft. Tidligere var udvalget rådgivende for borgmesteren.<br />

Efter 1998 blev udvalget det besluttende organ.<br />

Der var pokker til forskel.” 106<br />

Dertil kom, at den nye borgmester (2002-2006) Winnie<br />

Berndtson (S) ikke fik samme gennemslagskraft<br />

som sin forgænger.<br />

NOTER<br />

Skraldemændene indgår som<br />

en integreret del af bymiljøet<br />

– her foreviget af Tom m.<br />

jensen i et af 12 malerier<br />

malet i forbindelse med<br />

<strong>R98</strong>’s 100-års-jubilæum.<br />

79 Jf. ovenfor under afsnittet: Nye horisonter – nye vedtægter, 87 Børsen, 12. august 1997. Ellen Margrethe Basse havde i<br />

og nedenfor under afsnittet: Klagenævnet for Udbud. 1995 udgivet bogen: Affaldslovgivningen – et samspil mel-<br />

80 Jf. ovenfor under afsnittet: Nye horisonter – nye vedtægter. lem miljø- og konkurrenceret.<br />

81 Notat om <strong>R98</strong> og EU’s udbudsregler af 18. september 89 <strong>R98</strong>’s årsrapport 1998, s. 6.<br />

1997, i <strong>R98</strong>’s arkiv.<br />

90 Interview.<br />

82 Interview.<br />

91 Rundskrivelse af 7. januar 1999, i <strong>R98</strong>’s arkiv.<br />

83 Interview.<br />

92 Interview.<br />

84 Børsen, 7. juli 2000.<br />

93 Interview.<br />

85 Rundskrivelse af 9. august 1995, i <strong>R98</strong>’s arkiv.<br />

94 I 2001 fakturerede Renoflex for ca. 83 mio. kr. hos <strong>R98</strong>, og<br />

86 Børsen, 12. og 13. august 1997.<br />

<strong>R98</strong> fakturerede for ca. 5 mio. kr. hos Renoflex.<br />

87 Klagenævnet for Udbud blev nedsat i henhold til lov nr. 95 Interview.<br />

344, 1991, på grundlag af direktiv 89/665 om samordning 96 Børsen, 2. september 1997.<br />

af klageprocedurer i forbindelse med offentlige kontrakter. 97 Interview.<br />

Klagenævnet er en uafhængig administrativ klageinstans, 98 Strukturreformen blev faktisk først implementeret fra 1. ja-<br />

et ”domstolslignende klagenævn”, der ikke er undergivet nuar 2007, da 271 kommuner blev reduceret til 98, og de 13<br />

instruktionsbeføjelser fra nogen. Klagenævnet for Udbud amtskommuner blev nedlagt og erstattet af fem regioner.<br />

sorterer under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der igen hø- 99 Interview.<br />

rer under Økonomi- og Erhvervsministeriet. Klagenævnets 100 Interview, 9. august 2010.<br />

hovedopgave er at behandle klager over offentlige udby- 101 Interview, 9. august 2010.<br />

deres overtrædelser af EU-fællesskabsretten som nedfæl- 102 Interview.<br />

det i bl.a. Udbudsdirektivet, men Klagenævnet behandler 103 Federspiel (2002), s. 472.<br />

også klager over overtrædelse af Tilbudsloven – Lov om 104 Interview, 11. oktober 2000.<br />

indhentning på visse offentlige og offentligt støttede kon- 105 Interview.<br />

trakter.<br />

106 Interview.


124 r98 1898-2011 – Dagrenovationskoncession 1952<br />

125


126 vi tog skraldet – r98 unDer foranDring<br />

127<br />

<strong>kapitel</strong> 6<br />

<strong>R98</strong> undeR<br />

foRandRing<br />

I FLeRe<br />

HenSeendeR<br />

Det økonomiske opsving i begyndelsen af 2000-tallet<br />

understøttede vurderingen af, at den liberaliseringsbølge<br />

og markedsgørelse, der havde fundet sted i<br />

Københavns Kommune i anden halvdel af 1990’erne,<br />

og som havde bidraget til at rette op på kommunens<br />

økonomi, var rigtig og burde fortsættes.<br />

I <strong>R98</strong> førte de kommunale signaler til, at de opstramninger,<br />

selskabet havde fremlagt i strategiplanen fra<br />

2000, blev skærpet. Et bestyrelsesseminar i november<br />

2002 udstak kursen, og i perioden fra 2002 til begyndelsen<br />

af 2003 satte ledelsen i <strong>R98</strong> fokus på rationalisering<br />

og effektivisering.<br />

Seminaret løb af stablen fra den 6. til den 7. november<br />

2002 i Skælskør med deltagelse af en række eksperter<br />

fra andre sektorer, der fremlagde deres erfaringer. Indtryk<br />

gjorde ikke mindst den beretning, administrerende<br />

direktør i Københavns Energi Niels Juul Jensen fremlagde.<br />

Han konkluderede, at Københavns Belysningsvæsen<br />

havde prøvet at kæmpe imod en liberalisering i stedet for<br />

at forberede sig på en liberalisering. Det var en meget<br />

dårlig taktik, mente han og anbefalede, at <strong>R98</strong> forberedte<br />

sig på en liberalisering frem for at modsætte sig den.<br />

<strong>R98</strong> foRsvaReR koncessionen – fåR ny koncessionsdiRektøR<br />

og etableReR holdingselskab<br />

foR at adskille koncessioneRede og koMMeRcielle<br />

aktiviteteR endegyldigt – Men koMMuneRne<br />

fåR kolde føddeR.<br />

Et hovedtema på seminaret var omorganisering med<br />

det mål at etablere en flad struktur med fjernelse af et<br />

ledelseslag, beskårne stabsfunktioner og en reduceret<br />

chefgruppe, der skulle være mere synlig i organisationen.<br />

Det blev konkretiseret til en tvedeling af ledelsen<br />

med én direktør, der hovedsagelig tog sig af koncessionsområdet,<br />

og én, der fokuserede på datterselskaberne.<br />

I forlængelse heraf skulle der skabes en klar<br />

adskillelse mellem det koncessionerede område og<br />

konkurrenceområderne (datterselskaberne), selv om<br />

den erhvervsdrivende fond stadig skulle være ejer af<br />

hele gruppen. Denne opdeling sigtede mod, at én ledelse<br />

skulle kunne koncentrere sig helt og holdent om<br />

koncessionen, mens en anden ledelse kunne fokusere<br />

på det kommercielle område. Den underforståede<br />

logik var, at en sådan klar adskillelse havde der ikke<br />

været tidligere, og at det kommercielle område skulle<br />

boostes.<br />

Et efterfølgende chefseminar den 22.-24. november<br />

2002 trak også de principielle linjer op for, ”hvordan<br />

det ideelle ’koncessionsben’ skulle se ud, når man frigjorde<br />

sig fra det gamle ben.” 107


128 vi tog skraldet – r98 unDer foranDring<br />

129<br />

søRen eRiksen<br />

Søren eriksen, der er ingeniør af<br />

uddannelse, blev ansat i <strong>R98</strong> i<br />

1993. 10 år senere, i 2003, blev<br />

han direktør for det koncessionerede<br />

område i <strong>R98</strong> i forbindelse<br />

med reorganiseringen af selskabet<br />

og implementeringen af den flade<br />

struktur. niels jørn Hahn forblev<br />

administrerende direktør.<br />

Intensive diskussioner i de sidste måneder af 2002 og<br />

de første måneder af 2003 mundede efter repræsentantskabets<br />

accept ud i en ny konstruktion, hvor Niels<br />

Jørn Hahn koncentrerede sig om konkurrenceområderne,<br />

mens den nye mand i direktionen, Søren Eriksen,<br />

skulle koncentrere sig om koncessionen. Niels<br />

Jørn Hahn forblev administrerende direktør i <strong>R98</strong>.<br />

Det kommercielle område blev i 2004 bundet sammen<br />

af en holdingkonstruktion med selskabet RenHold<br />

A/S, der blev delvist ejet af <strong>R98</strong>. RenHold blev holdingselskab<br />

for datterselskaberne, hvoraf de to store,<br />

Renoflex og RGS90, var af særlig interesse, idet det<br />

netop var de kommercielle selskaber, der havde skabt<br />

grundlaget for <strong>R98</strong> Gruppens ve og vel – som bestyrelsesformand<br />

Henning Vang Jensen udtrykte sig på<br />

bestyrelsesseminaret i november 2002. 108 I holdingkonstruktionen<br />

blev Niels Jørn Hahn administrerende<br />

direktør i RenHold og bestyrelsesformand i datterselskaberne.<br />

Da han samtidig bevarede posten som administrerende<br />

direktør i <strong>R98</strong>, indtog Hahn en særdeles<br />

indflydelsesrig position, der kunne opfattes som og<br />

formentlig blev opfattet som noget, der trak i modsat<br />

retning af en klar tvedeling mellem det koncessionerede<br />

og det kommercielle område.<br />

der var dystre miner hos skraldemændene,<br />

da de blev orienteret<br />

om <strong>R98</strong>’s fremtidige ophør.<br />

ny koncessionsdiRektøR – og ny stRuktuR<br />

Den nye direktør, Søren Eriksen, var ingeniør af uddannelse.<br />

Han var kommet til <strong>R98</strong> den 4. januar 1993,<br />

hvor han blev ansat i planlægningsafdelingen. Siden<br />

blev han leder af kørselsafdelingen og driftschef, og<br />

i 2003 indtrådte han i direktionen som afløser for den<br />

tekniske direktør, Per Nilsson, der gik på pension. I<br />

2007 blev Søren Eriksen direktør for hele <strong>R98</strong> efter<br />

Niels Jørn Hahn. Om sine visioner i direktionen i 2003<br />

fortæller Søren Eriksen:<br />

”Jeg havde den holdning, at vi skulle prøve at skabe<br />

en brændende platform, som vi kunne arbejde ud fra<br />

med henblik på at effektivisere virksomheden og forbedre<br />

servicen. Jeg mente, der var et potentiale for at<br />

reducere vores omkostninger.” 109<br />

Søren Eriksen havde allerede som leder af kørselsafdelingen<br />

gennemført forenklinger på mellemlederniveau,<br />

der skulle blive forlæg for de senere<br />

gennemførte omlægninger. Han indførte således områdelederkonceptet<br />

til erstatning for distriktsleder og<br />

overdistriktsleder, der blev afskaffet i oktober 2000,<br />

og udstyrede områdelederne med større ledelsesbeføjelser.<br />

Jack Brandstrup, der blev en af de første nyansatte<br />

områdeledere pr. 1. juli 2002, fortæller:<br />

”Den 1. oktober 2001 indførtes områdelederkonceptet.<br />

Mellemlederne blev løftet til en egentlig lederfunktion<br />

med økonomisk ansvar og nye folk på<br />

posterne. Ansvaret blev delegeret ud. De tidligere distriktsledere<br />

var nærmest formænd, der fx ikke havde<br />

beføjelser til at opsige en skraldemand. Det var hierarkisk<br />

opbygget med – skraldemand, distriktsleder, kørselschef,<br />

driftsdirektør og administrerende direktør.<br />

Siden 1. juli 2003 har vi skraldemænd, områdeledere,<br />

mig som driftschef og Søren som direktør. Siden 2007<br />

har vi haft tre lederlag over skraldemanden – en mere<br />

flad organisation.”<br />

Om sit syn på <strong>R98</strong> og den proces, han var med til at<br />

sætte i gang, fortæller Jack Brandstrup:<br />

”Jeg stammer fra Amager, og så kender man <strong>R98</strong>, men<br />

jeg vidste ikke, hvad jeg gik ind til, da jeg blev ansat.<br />

Jeg kom til <strong>R98</strong> fra en meget servicepræget branche i<br />

lufthavnen i 1982, og siden har jeg trukket en del derfra<br />

med til <strong>R98</strong>.<br />

Som områdeleder prøvede jeg at indføre en mere serviceorienteret<br />

stil, men det var noget nær en umulig<br />

kamp. I begyndelsen kunne jeg ikke komme igennem<br />

over for de gamle skraldemænd – jeg var bare ham<br />

direktør Søren eriksen informerer<br />

om afviklingen af <strong>R98</strong>.<br />

den nye dreng i klassen, der kom med sine åndssvage<br />

ideer. Så jeg fik nogle over snuden, og fagforeningen<br />

var også på nakken af mig. Efter et halvt års tid indkaldte<br />

jeg skraldemændene til et morgenmøde og<br />

sagde, at jeg var ved at været træt af det her. De var<br />

utilfredse med mig, og det er let nok at sige i kantinen,<br />

at jeg er en idiot, nu ville jeg gerne vide, hvad det<br />

handlede om. Så fik vi faktisk en rigtig god snak, og jeg<br />

havde fællestillidsmanden Palle Nissen med som ordstyrer.<br />

Jeg havde lavet statistikker og dokumentation,<br />

nogle helt simple nøgletal, det var man ikke vant til<br />

dengang, og der kom indsigelser. Vi holdt så et møde<br />

mere og blev enige om at ændre på nogle ting begge<br />

parter. Det endte med et opfølgningsmøde, og så blev<br />

det, jeg stod for, accepteret. Siden har jeg haft et glimrende<br />

forhold til de gamle skraldemænd.<br />

Det skal også siges, at jeg havde det tungeste område<br />

med mange gamle skraldemænd, nemlig Indre By. Det<br />

har altid været det bedste sted at køre, det er hurtigt<br />

ind og hurtigt ud, affaldet står tæt og der er en bestemt<br />

stemning. Man er rigtig skraldemand, når man kører<br />

i Indre By. Det stammer helt tilbage fra den tid, man<br />

havde ”sukkerdistrikter”, hvor der var mindre at lave.<br />

jack bRandstRup<br />

jack Brandstrup kom fra handlingselskabet<br />

novia i Københavns<br />

Lufthavn i Kastrup, da han i 2002<br />

blev områdeleder i <strong>R98</strong>. I 2006<br />

blev han kørselschef og i 2007<br />

driftschef.


130 vi tog skraldet – r98 unDer foranDring<br />

131<br />

dennis hochheiM<br />

dennis Hochheim havde<br />

været skraldemand, før han blev<br />

områdeleder i <strong>R98</strong>. Han forventes<br />

at blive til det sidste.<br />

Det var de gamle, der satte dagsordenen, og de kunne<br />

gøre det som følge af stærke traditioner og en stærk<br />

fagforening. Det var også en anden tid. Eftervirkningerne<br />

af 1960-70’erne levede stadig i <strong>R98</strong> – efter at<br />

være forsvundet fra andre arbejdspladser. Det er også<br />

vendt i <strong>R98</strong>, det har bare taget længere tid.” 110<br />

Dennis Hochheim var en af de nye områdeledere. Han<br />

havde været skraldemand og fagligt aktiv – også i sit<br />

tidligere job i lufthavnen. Han fortæller:<br />

”Funktionen som områdeleder indebærer personalepleje;<br />

folk skal være glade for at gå på arbejde. Mine<br />

opgaver er at holde et øje med, hvor syge folk er, hvor<br />

mange skader de laver på bilerne; det er funktioner,<br />

der bliver fulgt tæt op på, men jeg skal også pleje og<br />

passe dem. Hvis der er klager fra kunder, skal jeg ordne<br />

det. Jeg har medarbejderudviklingssamtaler osv.<br />

Jeg holder også arrangementer for mine folk – på næste<br />

fredag skal vi ud og køre go-cart, bowle og spise<br />

sammen. Ca. to gange om året er der sådan et arrangement.<br />

Jeg har også morgenmadsarrangementer<br />

med dem. Vi har en åben ledelsesstruktur. Folk kan<br />

komme ind til mig, hvis de har problemer på arbejdet,<br />

men også derhjemme. Jeg prøver så godt som muligt<br />

at hjælpe dem igennem.<br />

Når de melder sig syge, men måske i virkeligheden er<br />

ved at blive skilt eller har dårlig ryg, så har jeg andre<br />

muligheder for at hjælpe dem. Vi har mange foranstaltninger<br />

– en psykolog, Jørgen Thanning, til den<br />

side af sagen og kiropraktor til den fysiske side af sagen<br />

og fysioterapeut, hvor folk kan få massage og selv<br />

nøjes med at betale 100 kr. Vi hjælper folk og giver<br />

dem også gerne en ekstra fridag. Jeg har 65 mand,<br />

hvoraf to er lærlinge, og det er mit job at sørge for, at<br />

alle har det godt. Lærlingene står i lære 3 til 4 år, hvor<br />

de går på teknisk skole og er i praktik herude, får stort<br />

kørekort, krankort, farligt affald m.m. Vi startede med<br />

lærlinge i 2005. Det er kun mig, der har lærlinge. Jeg<br />

har også praktikanter fra skoler og langtidsledige, der<br />

er i arbejdsprøvning i en måned, og hvis de kan klare<br />

det, tilbyder vi dem arbejde.<br />

Jeg arbejder sammen med Væksthuset på Vesterbro,<br />

folk derfra kan komme i jobtræning. Det har været en<br />

succes. Og vi har mange, der er tabt for samfundet –<br />

narkomaner og drankere – det sociale arbejde er en<br />

Skraldemændene havde tradition<br />

for at strejke og ry for ikke at<br />

lægge fingrene imellem i faglige<br />

konflikter. Her forsøger de at råbe<br />

regeringen op i Rigsdagsgården<br />

foran Folketingets trappe i 1988.<br />

vigtig del af vores image. Jeg har hele Vesterbro, hele<br />

Valby og hele Amager – med dagrenovation og pap og<br />

papir, der hører under genbrug.” 111<br />

geneRationsskifte – og nye holdningeR<br />

De ledelsesmæssige ændringer kunne gennemføres<br />

smertefrit, for så vidt som den gamle ledergruppe stod<br />

foran et generationsskifte – i sommeren 2003 afgik<br />

80 til 90 pct. i ledergruppen – dvs. den tekniske direktør,<br />

økonomidirektøren og divisionsdirektøren for<br />

materiel og udvikling. Tilbage blev Niels Jørn Hahn og<br />

driftsdirektør Jes König, som fortæller:<br />

”Den nye organisation påtog sig temmelig store rationaliseringer,<br />

der blev gennemført med succes fra midt<br />

i 2003 til august 2006. Den temmelig voldsomme slankekur<br />

var ikke mindst Søren Eriksens fortjeneste.<br />

Det, der var bygget op indtil 2003, var en organisation<br />

med en stærk position og med et ry i branchen for at være<br />

toneangivende på det tekniske område, på områderne<br />

kvalitet og service og på miljø- og arbejdsmiljøområdet.<br />

I 2003 kunne vi se, at den position ikke kunne opretholdes,<br />

derfor skrottede vi en stor del af de ressourcer,<br />

som tegnede det billede. I begyndelsen af 2000- tallet<br />

havde vi en miljø- og kvalitetsafdeling med 10-12<br />

medarbejdere, i dag er der én medarbejder tilbage.<br />

Det illustrerer meget godt udviklingen.” 112<br />

Effektiviseringerne på kerneområderne teknik og<br />

miljø, som <strong>R98</strong> havde profileret sig på nationalt og<br />

internationalt, medvirkede til at ændre selskabet. Kerneområderne<br />

repræsenterede et ” … potentiale, som<br />

en privat entreprenør ikke vil have og ikke ville have<br />

mulighed for at udvikle … hvis man privatiserer, skal<br />

der udarbejdes et udbudsmateriale. Det betyder, at<br />

man fryser situationen fast. Den, der vinder licitationen,<br />

skal udfylde de rammer, der er udstukket. Det er<br />

en statisk model, der ikke indeholder udvikling og fornyelse”<br />

113 – som Miljøkontrollens direktør Ib Larsen<br />

udtrykte sig. Ib Larsen var gået på en længere orlov<br />

pr. 1. juni 1999 for ikke at vende tilbage.<br />

Men der var også en anden baggrund for afviklingen af<br />

udviklings- og innovationsaktiviteterne. De blev overhalet<br />

af en industriel udvikling, fortæller Søren Eriksen:<br />

”Det, vi havde udviklet, var blevet selvstændige industrier<br />

rundt omkring hos bilfabrikker, plastfabrik-<br />

jes könig<br />

Udviklingsdirektør jes König er<br />

erfaren med sine mange år i <strong>R98</strong>.


132 vi tog skraldet – r98 unDer foranDring<br />

133<br />

allan kReutzfeldt<br />

Allan Kreutzfeldt arbejdede som<br />

skraldemand i <strong>R98</strong> fra 1995 til<br />

2005. I 2001 blev han næstformand<br />

i Renovationsarbejdernes<br />

Fagforening, og fra 2005 til 2007<br />

sad han som faglig sekretær i 3F<br />

Kastrup, som Renovationsarbejdernes<br />

Fagforening blev en del af<br />

i 2006.<br />

ker og it-leverandører, der udvikler til affaldsområdet.<br />

I dag [november 2009] handler det mere om<br />

at udnytte de teknologier, der kommer på markedet<br />

frem for selv at udvikle dem. Men der er stadig behov<br />

for at udvikle specifikke ordninger, der netop<br />

passer til København og Frederiksberg. Det er nu op<br />

til kommunerne, og jeg kan frygte, at det bliver for<br />

meget skrivebordsarbejde. På den anden side har vi,<br />

da vi stod for det, måske set for mange begrænsninger<br />

og søgt at tilpasse det til netop vores kultur og<br />

vores organisation.” 114<br />

I skraldemandsgruppen skete et glidende generationsskifte<br />

i årene omkring 2000. Mange skraldemænd<br />

havde arbejdet i <strong>R98</strong> i en menneskealder – de,<br />

der kom ind samtidig, gik også på pension nogenlunde<br />

samtidig. Det bragte en ny generation af skraldemænd<br />

ind i <strong>R98</strong>. Allan Kreutzfeldt, der arbejdede som skraldemand<br />

fra 1995 til 2005, og startede i <strong>R98</strong>, inden generationsskiftet<br />

rigtigt satte ind, fortæller:<br />

”Der kom en ny generation af skraldemænd omkring<br />

2000. Jeg kom i 1995 og var stadig en grønskolling i<br />

2000. Folk arbejdede i <strong>R98</strong> i 30 til 40 år, og det store<br />

rykind fra 1960-70’erne gik på pension omkring 2000.<br />

Det har ikke svækket den faglige organisering, hvad<br />

angår organisationsprocent, men fagforeningen spiller<br />

ikke samme rolle for den nye generation, som den<br />

gjorde for den gamle.<br />

De gamle var på morgenholdet, og det var dem, der<br />

traf beslutning om at strejke. Det var de gamle garvede,<br />

der styrede det. Dem, der mødte ind om eftermiddagen,<br />

havde ikke altid helt samme holdning, så der<br />

var nogle konflikter mellem de to hold.<br />

I årene omkring 2000 aftog de mange småstrejker, antallet<br />

faldt drastisk. Man så jo også skriften på væggen<br />

– udlicitering – og den ville nok komme hurtigere, hvis<br />

vi bare strejkede. Det var en balancegang. Man begyndte<br />

at føle ansvar for virksomheden – den var også<br />

vores virksomhed. Det er den bedste arbejdsplads,<br />

jeg har været på. Man glædede sig til at komme på arbejde,<br />

og der var mange personalegoder, og så havde<br />

vi en kort arbejdsdag.” 115<br />

Både skraldemænd og funktionærer blev færre over<br />

en årrække. Funktionærgruppen blev i begyndelsen<br />

af 2000-tallet reduceret fra ca. 100 til ca. 70 ansatte.<br />

<strong>R98</strong> gøRes klaR til konkuRRence<br />

I årene fra 2003 til 2006 skulle den nye effektive struktur<br />

implementeres, og <strong>R98</strong> skulle geares til konkurrencen<br />

i et kommende marked for husholdningsaffald: ”<br />

… vi har skiftet fokus fra at gøre os fortjent til koncessionen<br />

til at forberede os på en fremtidig konkurrencesituation<br />

…” – som direktør Søren Eriksen udtrykte<br />

det i Årsberetningen for 2004 og i en strategiavis fra<br />

16. december 2004: ”<strong>R98</strong> står ved en skillevej. Vi er<br />

på vej til at sige farvel til den tryghed – men også de<br />

bindinger – som koncessionen har givet os.” 116<br />

Kommunernes krav om opstramninger blev i første<br />

omgang set som led i arbejdet med at reducere omkostningerne<br />

(Årsberetning 2004, s. 28) – ikke som et<br />

skridt på vejen mod privatisering. Der blev ikke givet<br />

udtryk for, at <strong>R98</strong> følte sin eksistens truet – det drejede<br />

sig stadig om at rationalisere (nyt planlægningssystem,<br />

tidsstudier og ændrede akkorder) og effektivisere (via<br />

ny it-platform) og spare på personaleudgifterne med<br />

henblik på en konkurrencesituation, mens takstprovenuet<br />

var fastlåst. Det kan set i bakspejlet forekomme at<br />

være ønsketænkning, men kan også ses som taktisk bestemte<br />

udmeldinger eller overbevisning om, at et mere<br />

end 100-årigt selskab ikke bare kunne nedlægges.<br />

Københavns miljøfestival løb af<br />

stablen den 14. juni 2001. <strong>R98</strong><br />

havde givet sit væsentlige bidrag<br />

til, at København kunne profilere<br />

sig som miljøhovedstad.


98 fortsatte indsamlingen<br />

af dagrenovation, mens<br />

renovationskrigen rasede, selv om<br />

renovationskrigen lagde et voldsomt<br />

pres på ledelse og medarbejdere<br />

i r98. ved afslutningen af<br />

første fase (1997/98-2002)<br />

så det ud, som om r98 havde<br />

afvist angrebene fra branchen<br />

og konkurrencemyndighederne –<br />

klagenævnet for Udbud havde trukket<br />

sin underkendelse af koncessionen<br />

tilbage.


136 vi tog skraldet – r98 unDer foranDring<br />

137<br />

Rationalet bestod i, at rationaliseringsbestræbelserne<br />

var i overensstemmelse med kommunernes krav, og<br />

i, at sammenholdet mellem koncessionsparterne, der<br />

var alfa og omega for koncessionsaftalen, var intakt.<br />

Den nye ledelse for koncessionsdelen lå i sine rationaliseringstiltag<br />

på bølgelængde med de kommunale<br />

embedsmænd og politikere. Det gode klima styrkede<br />

opfattelsen af, at sammenholdet mellem koncessionsparterne<br />

var bedre end nogensinde. I modsætning til,<br />

hvad det havde været under den gamle ledelse, der i<br />

de senere år undertiden havde befundet sig i et anstrengt<br />

forhold til de kommunale partnere.<br />

Det havde ført til, at embedsmændene, hvis magt var<br />

voksende, betragtede <strong>R98</strong> som lukket og både ledelsen<br />

og skraldemændene som magtfuldkomne, lidet<br />

lydhøre og vanskelige at komme i dialog med. Eksempelvis<br />

havde <strong>R98</strong> i begyndelsen af 2000-årene en<br />

klagesag, hvor en beboer i Indre By var utilfreds med<br />

larm og spektakel tidligt om morgenen. Sagen fik stor<br />

opmærksomhed også i miljøudvalget og hos direktøren<br />

for Miljøkontrollen, der krævede, at skraldemændene<br />

kørte ud senere. Sagen endte med, at udkørselstidspunktet<br />

blev udskudt fra 45 til 60 minutter.<br />

Fra 2. august 2004 kørte skraldebilerne<br />

ud fra kl. 5.45 og ikke som<br />

tidligere kl. 5.00.<br />

Kundernes tilfredshed med <strong>R98</strong> var dog som helhed<br />

i top. <strong>R98</strong> havde via et konsulentfirma gennemført tilfredshedsundersøgelser<br />

siden 2000, og i 2004 viste<br />

tilfredshedsundersøgelsen, at 92 pct. af de adspurgte<br />

i etageejendomme ”ikke kan nævne noget, de er<br />

– mere eller mindre – utilfredse med 117 ved seneste<br />

afhentning. For villaer lå den gennemsnitlige tilfredshedsscore<br />

på mellem 92 og 96 pct.<br />

Den høje kundetilfredshed kunne den nye direktør<br />

bruge i sin bestræbelse på at tune <strong>R98</strong> til konkurrence.<br />

Han fortæller:<br />

”Hvis vi var slået ind på den strategi noget tidligere, så<br />

kunne det nok have kørt på en anden måde. Før 2003<br />

havde man nok ikke læst, hvordan holdningen nu var<br />

i Københavns Kommune, men bare strittet imod og<br />

sagt, vi er effektive. Peter Elsman og Hjalte Aaberg<br />

stod for den nye kurs i kommunen. Hjalte Aaberg blev<br />

direktør [2002] i Miljøkontrollen og pressede på med<br />

argumenter om, at det, politikerne ønsker, det presser<br />

vi igennem over for <strong>R98</strong>, hvor vi før i tiden i højere<br />

grad selv kunne sætte dagsordenen. Peter Elsman<br />

kom ind som direktør [2002] for Miljø- og Forsyningsforvaltningen,<br />

hvor han tidligere havde siddet som<br />

økonomichef og været med til at gennemføre effektiviseringer<br />

i Københavns Belysningsvæsen og været<br />

igennem privatiseringsprocesser der. Han ville køre<br />

samme tur med os.” 118<br />

Den politiske holdningsændring på Københavns Rådhus<br />

blev meldt offentligt ud i foråret 2004, da miljø- og<br />

forsyningsborgmester Winnie Berndtson den 17. april<br />

2004 i Jyllands-Posten erklærede sig villig til at se på,<br />

om det kunne lade sig gøre at skabe konkurrence på<br />

renovationsområdet. Erklæringen kunne udlægges<br />

både som en undsigelse af koncessionen og som en<br />

opbakning bag <strong>R98</strong>, der netop var ved at geare sig<br />

til konkurrence, men udmeldingen lå i forlængelse af<br />

den kurs, kommunen var slået ind på med privatisering<br />

af elsektoren, og den lå i forlængelse af regeringens<br />

affaldsstrategi.<br />

RegeRingens affaldsstRategi<br />

Konkurrenceudsættelse var et hovedbudskab i den<br />

foreløbige regeringsrapport Affaldsstrategi 2005-<br />

2008 fra foråret 2004. Den var resultatet af en af regeringen<br />

i 2002 nedsat arbejdsgruppe med repræsentanter<br />

fra alle dele af affaldssektoren. Arbejdsgruppen<br />

Indsamling en kold og våd vintermorgen i sne og slud.<br />

skulle give en samlet vurdering af omfanget og betydningen<br />

af væsentlige problemstillinger på affaldsområdet,<br />

herunder belyse fordele og ulemper ved en<br />

liberalisering af sektoren.<br />

Affaldsstrategi 2005-2008 fremlagde tre grundelementer:<br />

1) Forebygge tab af ressourcer og miljøbelastning<br />

fra affald; 2) Afkoble væksten i affald fra den<br />

økonomiske vækst; 3) Sikre mere miljø for pengene<br />

gennem øget kvalitet i affaldsbehandlingen og en effektiv<br />

sektor.<br />

Rapporten satte spørgsmålstegn ved effektiviteten af<br />

den danske affaldsmodel, herunder organiseringen af<br />

sektoren, anvisningsretten og benyttelsespligten og<br />

hvile i sig selv-princippet, og det blev påpeget, at man<br />

inden for affaldssektoren trods gode resultater ikke<br />

havde tilstrækkelig konkurrence, samt at der havde<br />

været en sammenblanding af kommunernes myndigheds-<br />

og driftsopgaver og fx uigennemskuelige affaldsgebyrer.<br />

119<br />

Rapporten mundede ud i avisoverskrifter som: ”Et<br />

flertal i Folketinget er parat til at sende skraldefirmaet


138 vi tog skraldet – r98 unDer foranDring<br />

139<br />

<strong>R98</strong>’s monopolaftale samme sted hen som affaldet.” 120<br />

Jyllands-Posten havde i samme nummer af avisen et<br />

svar fra <strong>R98</strong>’s administrerende direktør:<br />

”Vi henter affaldet til den billigste pris. Selvfølgelig<br />

gør vi det. Vi kan sagtens lave besparelser, men så vil<br />

det gå ud over serviceniveauet … Vi har ikke kun en<br />

transportaftale; vi løser også opgaver som administration,<br />

information, rengøring af containere og en lang<br />

række andre opgaver, som vognmænd i andre kommuner<br />

ikke gør. Derfor er det ikke bare at prøve [at<br />

konkurrenceudsætte området]. Desuden har vi lavet<br />

en aftale med kommunerne, og den har vi tænkt os<br />

at overholde til punkt og prikke, og vi regner med, at<br />

kommunerne gør det samme … ”<br />

– udtalte Niels Jørn Hahn, der dermed kridtede banen<br />

op. Det underforståede budskab var kamp til stregen<br />

for koncessionen, hvad enten det var med kommunerne,<br />

uden kommunerne eller direkte imod kommunerne.<br />

Københavns miljøborgmester havde måske åbnet døren<br />

på klem for konkurrenceudsættelse, og bag hende<br />

stod determinerede embedsmænd med Peter Elsman<br />

og Hjalte Aaberg i spidsen, der var knap så tøvende.<br />

Ikke nødvendigvis fordi de var liberalister af overbe-<br />

<strong>R98</strong>’s plads med skraldebiler på<br />

Kraftværksvej – med Amagerforbrænding<br />

og Amagerværket i<br />

baggrunden.<br />

visning, men fordi de betragtede <strong>R98</strong> som en umedgørlig<br />

mastodont og blev mere og mere betænkelige,<br />

efterhånden som de fik indsigt i det hahnske system.<br />

Niels Jørn Hahns holdning var rodfæstet i en lang tradition<br />

og i de formelle juridiske kendsgerninger i koncessionsaftalen,<br />

der var bindende for begge parter<br />

frem til 2020. Men hans budskab, der måske også var<br />

polemisk ment og beregnet på offentligheden, behagede<br />

ikke kommunerne, og budskabet kom i en situation,<br />

hvor <strong>R98</strong> faktisk var ved at trimme sig til konkurrence.<br />

De signaler, <strong>R98</strong> udsendte, var med andre ord<br />

tvetydige, og koncessionen var heller ikke længere et<br />

entydigt dokument.<br />

koncessionsaftalen undeR fRontalt<br />

angReb<br />

Koncessionsaftalen var blevet spundet ind i et problemkompleks<br />

af juridiske vurderinger, der syntes<br />

nærmest uigennemtrængeligt. Efter lovændringen i<br />

2002 havde Konkurrencestyrelsen i sin henvendelse<br />

af 2. maj 2003 til miljøministeren rejst det centrale<br />

spørgsmål, om koncessionsaftalen var en direkte eller<br />

nødvendig følge af offentlig regulering.<br />

nye tider – nye slogans.<br />

Miljøministeren var pligtig at svare, men inden han<br />

nåede det, var berettigelsen af Konkurrencestyrelsens<br />

henvendelse blevet anfægtet af koncessionsparterne.<br />

De statslige myndigheder havde derfor bedt Kammeradvokaten<br />

vurdere spørgsmålet. Kammeradvokaten<br />

havde i sit notat af 29. oktober 2003 konkluderet, at<br />

Konkurrencestyrelsen var berettiget til at rette henvendelse<br />

til miljøministeren, men at kompetenceoverflytningen<br />

til Miljøministeriet ikke i sig selv ville kunne<br />

begrunde en genoptagelse af de allerede afgjorte sager.<br />

Dog kunne miljøministeren under to betingelser<br />

genoptage sagen: Hvis der var fremkommet væsentlige<br />

nye oplysninger (hvilket Kammeradvokaten ikke<br />

var bekendt med), og hvis den afgørelse, kommunerne<br />

traf i 1998, var behæftet med retlige mangler,<br />

herunder mangler i sagsbehandlingen.<br />

Jens Purup, der i dag er områdechef for affaldsområdet<br />

Drift & Udbud, repræsenterede Københavns<br />

Kommune. Han fortæller:<br />

”Kammeradvokaten udtalte, at Miljøstyrelsen ikke<br />

kunne omgøre kommunens afgørelse, medmindre<br />

der var sket en fejl i sagsbehandlingen, eller den var<br />

utilstrækkelig. Da sagsbehandlingen bestod i en an-<br />

meldelse af aftalen med <strong>R98</strong> til Konkurrencestyrelsen,<br />

var det usikkert, om der var tale om en tilstrækkelig<br />

sagsbehandling.” 121<br />

En ny henvendelse fra Konkurrencestyrelsen til miljøministeren<br />

af 23. januar 2004, nu med udgangspunkt<br />

i koncessionens varighed, blev besvaret den 30. april<br />

2004, idet Miljøministeriet ville lade Miljøstyrelsen<br />

foretage en partshøring, og den 22. juni blev parternes<br />

bemærkninger indkaldt.<br />

Miljø- og Forsyningsudvalget i København fastholdt<br />

i sine bemærkninger af 6. september 2004, at kommunen<br />

som kompetent myndighed havde truffet ”en<br />

gyldig og retskraftig beslutning” i 1998.<br />

Kontorchef i Konkurrencestyrelsen Niels Rytter fornemmede<br />

ministeriets forsigtige ageren således:<br />

”Styrelsen spurgte ministeren, om koncessionen var<br />

en nødvendig følge af offentlig regulering. En sådan<br />

forespørgsel skal besvares inden for en given frist,<br />

men der kom intet svar. Der havde nok i kommunerne<br />

bredt sig en fornemmelse af, at når svaret fra ministeren<br />

kom, ville det gå dem imod. Det ville så betyde,<br />

jens puRup<br />

jens purup er områdechef i Københavns<br />

Kommune for affaldsområdet<br />

drift & Udbud, og han spillede<br />

en central rolle i forhandlingerne<br />

om udlicitering af koncessionen.


140 vi tog skraldet – r98 unDer foranDring<br />

141<br />

peteR elsMan<br />

peter elsman var økonomi direktør<br />

(1999-2002) i miljø- og Forsyningsforvaltningen<br />

og tidligere<br />

vicedirektør i Københavns Belysningsvæsen,<br />

som han havde været<br />

med til at rationalisere og privatisere.<br />

Som direktør i miljø- og Forsyningsforvaltningen<br />

(2002-2006)<br />

ville elsman ”køre samme tur” med<br />

<strong>R98</strong> som med Belysningsvæsnet.<br />

at Konkurrencestyrelsen kunne gribe direkte ind. Alle<br />

havde vist en fornemmelse af, at ministerens tøven<br />

formentlig var en gestus til parterne om selv at finde<br />

en løsning. Det var min fornemmelse.” 122<br />

Miljøministerens gestus dækkede nok også over,<br />

at han ikke var meget for direkte at underkende en<br />

afgørelse truffet af de to hovedstadskommuner, der<br />

tilsyneladende holdt fast ved koncessionen. Magten<br />

balancerede på en knivsæg, men Konkurrencestyrelsen<br />

lagde, som den var sat i verden til, sit lod i konkurrencevægtskålen.<br />

fællesfRonten vakleR<br />

I løbet af 2004 blev det stadig tydeligere, at koncessionsaftalen<br />

ikke bare kunne opretholdes. Det kunne<br />

ikke udelukkes, at miljøministeren ville tilsidesætte<br />

kommunernes afgørelse og nå frem til en anden afgørelse.<br />

I så fald ville Konkurrencestyrelsen kunne indlede<br />

en konkurrenceretlig vurdering af aftalen, hvilket kunne<br />

skabe retslig usikkerhed om aftalens gyldighed og ende<br />

med et abrupt indgreb med en vilkårlig fastsættelse af<br />

en ophørsdato, hvilket ingen kunne være tjent med.<br />

Koncessionsparterne mente, at selv om de skulle få<br />

ret, ville aftaleperioden til 2020 være en anstødssten,<br />

der i sig selv ville udløse et pres for at få konkurrence.<br />

123 Dertil kom, at stort set alle andre kommuner<br />

havde udliciteret renovationen – senest Århus efter et<br />

lignende pres.<br />

I <strong>R98</strong>’s årsberetning for 2005 hed det, at Koncessionen<br />

” … har længe været til politisk debat, og det stod<br />

klart, at det ikke længere var realistisk at fastholde den<br />

nuværende koncessionsaftale.” (s. 3). Det springende<br />

punkt var, at fronten mellem <strong>R98</strong> og kommunerne ikke<br />

var så urokkelig som tidligere. Embedsmændene i Miljø-<br />

og Forsyningsforvaltningen ønskede indsigt i det<br />

system, der var blevet udviklet under den erhvervsdrivende<br />

fond <strong>R98</strong>, men de havde vanskeligt ved at få<br />

forståelse for deres synspunkter. Peter Elsman, der var<br />

administrerende direktør i Miljø- og Forsyningsforvaltningen,<br />

fortæller:<br />

”2002-lovændringen er én side af sagen, men ikke<br />

hele forklaringen på, at <strong>R98</strong> og kommunerne gik hver<br />

sin vej. En anden og vigtig del af forklaringen er, at<br />

kommunerne havde den opfattelse, at det kunne gøres<br />

billigere. Vi havde nogle indikationer fra Århus på,<br />

at konkurrenceudsættelse førte til billigere priser. Vores<br />

politikere havde også en vis frustration i forhold til<br />

<strong>R98</strong>, der blev set som en virksomhed, der ikke gjorde,<br />

som man ønskede. Vi havde ikke de store muligheder<br />

for at præge tingene og var afhængige af, at bestyrelsesformanden<br />

og direktøren var velvilligt indstillet<br />

over for de to kommuner, som de rent faktisk levede<br />

af. Sådan opfattede jeg situationen; det var vanskeligt<br />

at orientere sig i <strong>R98</strong> og vanskeligt at komme igennem<br />

med kommunernes synspunkter. Det var medvirkende<br />

til, at vi kunne komme igennem med beslutningen<br />

om at ophæve koncessionen.” 124<br />

Hjalte Aaberg, der sad som direktør i Miljøkontrollen,<br />

fortæller om forløbet:<br />

”Vi lå hele tiden i slåskampe og betalte store advokatregninger<br />

for at fastholde koncessionen og spurgte<br />

os selv – er det den kloge strategi på den lange bane, eller<br />

skulle vi gå en anden vej. Det var os, der lagde det op<br />

til det politiske system, og politikerne var så enige med<br />

os i at sige, at det nok var klogere at gå en anden vej.<br />

I begyndelsen var <strong>R98</strong> imod et førtidigt ophør af koncessionen,<br />

men i de drøftelser, vi fik undervejs, kom<br />

der en gryende erkendelse af, at det var nødvendigt.<br />

Jeg oplevede det ikke som meget gnidningsfuldt, men<br />

der var selvfølgelig diskussioner.” 125<br />

Jens Purup mindes:<br />

”Vi havde møder med <strong>R98</strong> og spurgte – kan I ikke gå<br />

i tænkeboks og finde ud af, om I kan komme konkurrencemyndighederne<br />

i møde på en eller anden måde?<br />

Så vi undgår et indgreb. <strong>R98</strong> vendte så tilbage med<br />

forslag om at forhandle en frivillig aftale om ophør af<br />

koncessionen.” 126<br />

Søren Eriksen fortæller:<br />

”Vi kæmpede en fælles kamp med de to kommuner<br />

indtil ophørsforhandlingerne. Den fælles front mellem<br />

kommunerne og <strong>R98</strong> var stærk. Kommunerne var<br />

fondsmyndighed i <strong>R98</strong> og skulle tage stilling til, om det<br />

var rimeligt med koncessionen. Så længe de syntes<br />

det var en god ide, var alt ved det gamle.<br />

Hvis <strong>R98</strong> stod alene, ville kampen for koncessionen<br />

blive meget, meget vanskelig. Vores vurdering i 2004<br />

var, at Miljøministeriet ville rejse en sag, og at vi ville<br />

have en dårlig sag – der var kommet nogle domme om<br />

hjalte aabeRg<br />

Hjalte Aaberg, der var direktør i<br />

miljøkontrollen (2002-2006),<br />

hvor han tidligere havde været<br />

udviklingschef, blev i 2006<br />

administrerende direktør i Teknikog<br />

miljøforvaltningen.


142 vi tog skraldet – r98 unDer foranDring<br />

143<br />

koncessionsaftaler i EU, som pegede i den retning –<br />

en sag kunne måske køre i lang tid, men det er ikke rart<br />

at have en sag hængende over hovedet, der anfægter<br />

retten til at udføre sit arbejde.<br />

Vi valgte så at gå ind i en konstruktiv ophørsproces<br />

primært for at sikre medarbejderne men også for, at<br />

borgerne kunne få en fornuftig betjening hele vejen<br />

igennem.” 127<br />

Ophørsprocessen skal også ses i lyset af relationerne<br />

mellem det koncessionerede område i <strong>R98</strong> og datterselskaberne<br />

og udtalte planer om at lægge det koncessionerede<br />

område over i regi af Renoflex, som <strong>R98</strong><br />

havde overtaget 100 pct. i 2003. 128 Sådanne forestillinger<br />

provokerede den latente utryghed i kommunerne<br />

– en utryghed, der ikke blev mindre, efterhånden<br />

som indsigten i det hahnske system blev større.<br />

Renhold<br />

En holdingkonstruktion, der kunne skabe klarere skillelinjer,<br />

havde været på tale siden 2002, da den nye organisationsstruktur<br />

i <strong>R98</strong> var på trapperne. I december<br />

2002 havde <strong>R98</strong>’s bestyrelse tiltrådt en indstilling om<br />

Skraldemænd på jerntrappen til<br />

bemandingen.<br />

at oprette et holdingselskab. Det krævede kommunernes<br />

samtykke, og i begyndelsen af 2003 udbad <strong>R98</strong> sig<br />

denne. Kommunerne gav grønt lys, men lagde vægt<br />

på, at de erhvervsmæssige aktiviteter ikke berørte<br />

<strong>R98</strong>’s forpligtelser over for kommunerne, og stillede<br />

krav om ”et rimeligt afkast til <strong>R98</strong> (og derved koncessionen)<br />

af de erhvervsmæssige aktiviteter …” 129<br />

Holdingselskabet var ved at være på plads, da der i<br />

begyndelsen af 2004 kom fornyede angreb på koncessionen<br />

med Konkurrencestyrelsens henvendelse i<br />

januar 2004 til Miljøministeriet, der via Miljøstyrelsen<br />

i april tilkendegav, at man ønskede en partshøring om<br />

koncessionen.<br />

Det har formentlig fremmet processen. Kommunerne<br />

var meget observante og insisterede på at holde de<br />

koncessionerede og de kommercielle aktiviteter ude<br />

fra hinanden. Det indebar krav om kommunal godkendelse<br />

i hvert enkelt tilfælde, hvis transaktioner<br />

mellem <strong>R98</strong> og RenHold/datterselskaberne ikke skete<br />

på vilkår som mellem uafhængige parter. Og en ”teknisk-juridisk”<br />

arbejdsgruppe med deltagelse fra <strong>R98</strong>,<br />

selskabets advokat og de to kommuner og deres ad-<br />

vokat havde gennemgået et oversigtsnotat over aftaler<br />

mellem selskaberne og tilsluttet sig <strong>R98</strong>’s revisors<br />

konstatering, at en ”gennemgang af prisfastsættelsen<br />

ikke har konstateret skjulte ’subsidieringer’ inden for<br />

<strong>R98</strong>-gruppen.” 130 I indstillingen hed det, at RenHold<br />

skulle sikre:<br />

– ”At den positive udvikling i <strong>R98</strong>’s kommercielle selskaber<br />

kan fortsætte med vægt på nyudvikling<br />

– At der tilvejebringes mulighed for finansiering af en<br />

sådan udvikling, uden at <strong>R98</strong>’s koncessionsaktiviteter<br />

udsættes for risiko<br />

– At der kan arbejdes med en klarere adskillelse mellem<br />

<strong>R98</strong>’s koncessionsaktiviteter og de kommercielle<br />

selskaber og<br />

– At der tilvejebringes et mere intensivt og selvstændigt<br />

ledelsesmæssigt fokus på udviklingen af datterselskaberne<br />

og de potentielle nye aktiviteter” 131<br />

På den baggrund blev RenHold A/S etableret i maj<br />

2004 med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2004. John<br />

R. Frederiksen, der var bestyrelsesmedlem i <strong>R98</strong>, fortæller<br />

om etableringen af RenHold A/S:<br />

”RenHold blev etableret som et holdingselskab med<br />

særskilt ledelse, hvor jeg blev bestyrelsesformand<br />

fra starten i 2004. Tanken med RenHold var at få alt<br />

det kommercielle skilt ud fra det koncessionerede<br />

på en klarere måde. Hahn sad i starten som administrerende<br />

direktør [2004-2006] i RenHold, men det<br />

var ikke meningen, at han skulle fortsætte, for enten<br />

etablerer man vandtætte skotter, eller også gør man<br />

det ikke.” 132<br />

Selv om RenHold tog sigte på at holde de kommercielle<br />

aktiviteter ude fra koncessionen, styrkede etableringen<br />

af RenHold Niels Jørn Hahns magtbase, idet han<br />

fra 2004 sad som administrerende direktør for både<br />

det koncessionerede og det kommercielle område. 133<br />

Den manglende ledelsesmæssige adskillelse var næppe<br />

kommunernes kop te, men de begyndte først at reagere,<br />

da de i forbindelse med ophørsforhandlingerne fik<br />

en dybere indsigt i det hahnske system. Denne indsigt<br />

afslørede, at hvad der udadtil fremstod som vandtætte<br />

skotter mellem de to områder (senest understreget af<br />

etableringen af RenHold), indadtil viste sig at være en<br />

yderligere sammensmeltning. Konstruktionen forekom<br />

kommunerne uigennemskuelig og suspekt, ”det<br />

john R. fRedeRiksen<br />

john R. Frederiksen, der var<br />

bestyrelses medlem i <strong>R98</strong>, blev i<br />

2004 formand for bestyrelsen i<br />

RenHold A/S. I 2006 blev john R.<br />

Frederiksen bestyrelsesformand i<br />

<strong>R98</strong> efter Henning vang jensen.


144 vi tog skraldet – r98 unDer foranDring<br />

145<br />

Rune baj<br />

Rune Baj er lokalinspektør i boligselskabet<br />

Lejerbo på Frederiksberg<br />

og har ansvaret for ni afdelinger<br />

med 460 lejligheder, desuden er<br />

han tillidsmand for 120 kolleger på<br />

Sjælland (privateje).<br />

var vanskeligt at orientere sig i <strong>R98</strong>” som Peter Elsman<br />

udtrykte det. Per Hard Poulsen, der var vicedirektør i<br />

Frederiksberg Kommune og kommunens chefforhandler,<br />

var enig med sin københavnske kollega. Holdingkonstruktionen<br />

kom for sent og var utilstrækkelig – too<br />

little, too late – som det hed på nyliberalistisk. Da det<br />

gik op for kommunerne, at de nærmest havde fået det<br />

modsatte af, hvad de havde til hensigt, da de vedtog at<br />

oprette RenHold, slog de bremserne i.<br />

Den administrerende direktør Niels Jørn Hahns autoritet<br />

og dygtighed havde været ubestridt, hvilket posten<br />

som administrerende direktør også for RenHold<br />

må ses som udtryk for. Men Hahn blev også set som<br />

en del af den gamle virksomhedskultur i <strong>R98</strong>.<br />

den gaMle viRksoMhedskultuR<br />

Det hahnske system var udviklet under den gamle virksomhedskultur<br />

i <strong>R98</strong>, og systemet understøttede denne<br />

virksomhedskultur. Den var bl.a. karakteriseret ved en<br />

form for arbejdsdeling mellem ledelsen og den største<br />

medarbejdergruppe. Skraldemændene havde i kraft af<br />

deres erfaring, deres organisering, deres faglige traditioner<br />

og deres vilje til sammenhold selvstændiggjort<br />

sig under højkonjunkturens gode tider med mangel på<br />

arbejdskraft og under indtryk af tidens politisk-faglige<br />

aktivisme. Skraldemændene kendte distrikterne og arbejdsgangene<br />

og kunne uden indblanding selv klare<br />

tilrettelæggelsen af tømningerne og gjorde det i vid<br />

udstrækning. Mellemlederne, der ikke havde tilstrækkelige<br />

beføjelser og indsigt, kunne ikke gå op imod det,<br />

og kommunerne involverede sig ikke, så længe der blev<br />

tømt, og beboerne/vælgerne ikke klagede.<br />

Svaghederne ved den gamle virksomhedskultur fremhæves<br />

af Rune Baj, der er lokalinspektør i boligselsabet<br />

Lejerbo på Frederiksberg for ni afdelinger med 460<br />

lejligheder:<br />

”Før i tiden kunne man ikke altid få tømt på den dag,<br />

der skulle tømmes på, og når man ringede ind, fik man<br />

at vide – ja, vi skal nok følge op på det, de har været<br />

der, men der kommer en ekstra tømning. Den typiske<br />

undskyldning var, at der var bilspærrer, så de ikke kunne<br />

komme ind. Det er jo dybt frustrerende at stå med<br />

12 fyldte containere og skidt op i skaktrørene. Pap- og<br />

papirordningerne kørte, som vinden blæste.<br />

Skraldefolkene styrede det hele vejen igennem, og<br />

man fik som kunde ikke den fornødne service. Lederne<br />

kunne ikke sætte sig i respekt.” 134<br />

For Rune Baj kom vendepunktet i synet på <strong>R98</strong> i løbet<br />

af 1990’erne, og i forbindelse med et kursus, selskabet<br />

afholdt i 1998, blev han nærmest omvendt:<br />

”I de senere år er mønsteret blevet helt anderledes.<br />

Jeg deltog på et skraldekursus i <strong>R98</strong> for viceværter i<br />

1998, og selv om jeg havde en vis aversion mod <strong>R98</strong>,<br />

syntes jeg, det var et godt kursus, hvor vi fik en masse<br />

væsentlige ting at vide og fik fremvist virksomheden<br />

og så, hvordan affaldet blev behandlet. Det bidrog til<br />

at ændre mit syn på selskabet.<br />

I dag er der hurtig opfølgning. Hvis skraldefolkene<br />

ikke kan komme ind et sted, bliver man kontaktet af en<br />

områdeleder, eller du kan ringe til ham og kan fange<br />

ham næsten hele døgnet. Hvis der ikke er tømt, bliver<br />

jeg ringet op – vi har et problem, hvordan løser vi det?<br />

Og så får man løst det.<br />

De sidste tre til fire år er ledelsen blevet lagt om, og<br />

<strong>R98</strong> er blevet en rigtig professionel virksomhed, der<br />

forstår at servicere kunderne. Derfor bliver det et stort<br />

savn, når <strong>R98</strong> lukker og drejer nøglen om. Der forsvinder<br />

en masse professionalisme og knowhow, der<br />

bliver rykket over til kommunen, og det tror jeg ikke<br />

på vil fungere.<br />

Jeg er tillidsmand for 120 kolleger over hele Sjælland,<br />

hvor private vognmænd kører, og det fungerer<br />

slet ikke. Det er under al kritik. De private vognmænd<br />

har ikke den fornødne knowhow. De steder, hvor Renoflex<br />

kører, fungerer det tilnærmelsesvis fornuftigt.”<br />

Arbejdsdelingen mellem skraldemænd og ledelse i<br />

det gamle system gav ledelsen det fornødne spillerum<br />

til kreative og innovative tiltag, der bidrog til at positionere<br />

<strong>R98</strong> som et ledende affaldshåndteringsselskab<br />

både i dansk og international sammenhæng, herunder<br />

i den internationale brancheorganisation ISWA, hvor<br />

Niels Jørn Hahn blev præsident (2006-2008).<br />

Det hahnske system var blevet et varemærke for <strong>R98</strong><br />

i 1990’erne og havde medvirket til at brande selskabet<br />

som innovativt i teknologisk, miljømæssig og organisatorisk<br />

henseende. Det etablerede brand blev<br />

<strong>R98</strong>’s introduktionskurser for<br />

viceværter var populære og godt<br />

besøgt. Kurserne styrkede båndene<br />

mellem selskabet og ”kunderne”<br />

– jo mere viceværterne vidste om<br />

affaldshåndteringen, jo nemmere<br />

forløb den.


146 vi tog skraldet – r98 unDer foranDring<br />

147<br />

imidlertid udfordret af det nye, der var under udvikling<br />

i den koncessionerede del af <strong>R98</strong>. Kernen i denne<br />

nye branding var rationalisering og effektivitet med<br />

henblik på konkurrenceudsættelse. 135 Det førte den<br />

koncessionerede virksomhed nærmere til de kommercielle<br />

virksomheder i måden at fungere på, hvilket var<br />

et yderligere argument for nødvendigheden af en klar<br />

adskillelse mellem de to områder. Koncessionsparterne<br />

kunne derfor enes om holdingkonstruktionen, men<br />

motiverne var forskellige.<br />

Kommunerne var motiveret af ønsket om, at der skulle<br />

ske en udlodning af overskuddet fra de kommercielle<br />

aktiviteter, efter at holdingselskabet var konsolideret<br />

tilstrækkeligt. Når konsolideringsgraden (40 pct.) var<br />

opnået, skulle selskabet udbetale et udbytte på mellem<br />

10 og 20 pct. af det samlede overskud. Kommunerne<br />

kunne med 1/3 af bestyrelsesposterne i <strong>R98</strong><br />

nedlægge veto mod en nedsættelse af udbytteprocentsatsen.<br />

Udbyttet skulle udloddes efter den er-<br />

hvervsdrivende fonds formål af bolig- og miljømæssig<br />

art i de to kommuner. Kommunerne så på den måde<br />

frem til at kunne få finansieret egne projekter inden for<br />

fondens formålsbestemmelser, selv om det ikke var<br />

kommunerne, men <strong>R98</strong>’s bestyrelse, der skulle foretage<br />

udlodningen. Kommunernes bestræbelser ville<br />

til en vis grad dræne de kommercielle aktiviteter for<br />

kapital og være i konflikt med <strong>R98</strong>’s bestræbelse på at<br />

udvikle selskabet teknologisk og miljømæssigt.<br />

<strong>R98</strong>’s motivation var netop at udvikle disse aktiviteter,<br />

og siden 2001 havde selskabet engageret sig i nye<br />

miljøtiltag med behandling af spildevandsslam og pvc,<br />

aktiviteter, der krævede store og stadigt stigende investeringer.<br />

De vidt forskellige motiver og de konkrete følger, som<br />

udmøntningen af motiverne fik eller ikke fik, måtte<br />

bringe koncessionsparterne på kollisionskurs og koncessionen<br />

i fare. 136<br />

NOTER<br />

107 Bestyrelsesprotokol, 6.-7. november 2002.<br />

128 I perioden 1999-2003 var det franske affaldsselskab SITA<br />

108 <strong>R98</strong> Gruppen bestod i 2004 af: <strong>R98</strong> med Niels Jørn Hahn majoritetsaktionær i Renoflex, idet SITA havde købt kom-<br />

som administrerende direktør og RenHold A/S med Niels munens aktier (58 pct.). I 2003 solgte SITA aktierne til <strong>R98</strong>,<br />

Jørn Hahn som administrerende direktør. Under RenHold og Niels Jørn Hahn blev bestyrelsesformand i Renoflex – jf.<br />

virkede Renoflex-Gruppen A/S (indsamling og transport) nedenfor.<br />

med adm. dir. Thomas Christensen (ejet 100 pct. af Ren- 129 Referat af 1. marts 2004 fra Teknik- og Miljøudvalget i Fre-<br />

Hold); Envac Danmark A/S (systemsalg og videnformidderiksberg Kommune, s. 104.<br />

ling) med adm. dir. Niels Erik Pedersen (ejet 35 pct. af Ren- 130 Referat af 17. maj 2004 fra Kommunalbestyrelsen i Frede-<br />

Hold); RGS90 A/S (behandling og afsætning) med adm. riksberg Kommune, s. 253.<br />

dir. Martin Juul (ejet 53,8 pct. af RenHold); Danwaste Con- 131 Indstilling fra <strong>R98</strong>’s bestyrelse af 3. marts 2004.<br />

sult A/S af 1990 (systemsalg og videnformidling) med adm. 132 Interview.<br />

dir. Ole Vennicke Christiansen (ejet 25 pct. af RenHold); 133 RenHold A/S blev moderselskab for Renoflex-Gruppen<br />

Dansih Computer Recycling A/S af 1997 (behandling og A/S (ejet 100 pct.), der foruden Renoflex bestod af Dansk<br />

afsætning) med Brian Kofoed som daglig leder (ejet 52,1 Specialaffald A/S (ejet 50 pct.) og ADA’s Kæledyrskrema-<br />

pct. af RenHold); DanFiber A/S af 1990 og DanBørs A/S af torium ApS (ejet 50 pct.); for RGS90 A/S (ejer 53,8 pct.)<br />

1998 (behandling og afsætning) begge med Niels Søgaard med datterselskaberne RGS Norge A/S (ejet 100 pct.) og<br />

som adm. dir. (ejet henholdsvis 16,7 og 10,5 pct. af Ren- RGS Sverige AB (ejet 100 pct.); for DCR A/S (ejet 52,1<br />

Hold). Niels Jørn Hahn var bestyrelsesformand i samtlige pct.) med DCR Syd ApS som datterselskab (ejet 81,7 pct.)<br />

selskaber under RenHold.<br />

og endelig for Danwaste A/S (ejet 59 pct.), RenHolds Års-<br />

109 Interview.<br />

rapport, s. 4. Desuden indgik i koncernen driftsselskaberne<br />

110 Interview.<br />

DanFiber A/S med afsætning af returpapir, DanBørs A/S<br />

111 Interview.<br />

med formidling af køb og salg af genanvendelige materialer<br />

112 Interview.<br />

og Envac Danmark A/S med projektering og salg af mobile<br />

113 <strong>R98</strong> – 100 år for miljøet, s. 61.<br />

sugeanlæg, skaktudstyr m.m.<br />

114 Interview.<br />

134 Interview.<br />

115 Interview.<br />

135 <strong>R98</strong> Brand Perception Study. København, december 2009.<br />

116 StrategiAvis, torsdag den 16. december 2004, <strong>R98</strong>, s. 2. 136 I 2004 omfattede <strong>R98</strong>’s koncessionerede opgaver knap 10<br />

117 Credo Consulting: KTU-undersøgelse. Sammendrag, sep- pct. af den samlede årlige mængde husholdningsaffald i<br />

tember 2004, s. 2.<br />

Danmark. Det svarede til 3 mio. tømninger og 308.000 tons<br />

118 Interview.<br />

husholdningsaffald fra knap 600.000 indbyggere i de to<br />

119 DAKOFA (2007).<br />

kommuner. De 308.000 tons husholdningsaffald fordelte sig<br />

120 Jyllands-Posten, 16. april 2004.<br />

på dagrenovation med 227.496 tons, storskrald med 33.467<br />

121 Interview.<br />

tons, papir med 23.720 tons, haveaffald med 11.145 tons,<br />

122 Interview.<br />

glas med 7.184 tons og en række andre fraktioner med fra<br />

123 Forhandlingsmandat om <strong>R98</strong>’s koncession, udateret.<br />

1000 tons og nedefter – som pap, elektronikskrot og klinisk<br />

124 Interview.<br />

risikoaffald. Det husholdningsaffald, <strong>R98</strong> indsamlede under<br />

125 Interview.<br />

koncessionen, svarede til ca. 20 pct. af den samlede affalds-<br />

126 Interview.<br />

127 Interview.<br />

mængde, der blev produceret i kommunerne.


148 r98 1898-2011 – Dagrenovationskoncession 1952<br />

149


150 vi tog skraldet – koncessionens ophør 151<br />

<strong>kapitel</strong> 7<br />

koncessionens<br />

ophøR<br />

Ophørsforhandlingerne blev indledt i januar 2005,<br />

efter at kommunerne sidst i november 2004 ”under<br />

hånden” havde oplyst, at Konkurrencestyrelsen ville<br />

stille sig positivt til en frivillig afvikling af koncessionen.<br />

Samtidig blev den verserende forespørgsel fra<br />

Konkurrencestyrelsen sat i bero frem til 30. juni 2005.<br />

Niels Jørn Hahn fortæller om de indledende forhandlinger:<br />

”En del af diskussionen under ophørsforhandlingerne<br />

blev hurtigt drejet ind på spørgsmålet om, hvordan<br />

man kunne splitte <strong>R98</strong>’s balance op, og især hvordan<br />

man skulle redegøre for fordelingen af vandet i koldt<br />

og varmt. Hvordan kunne der redegøres for, hvilke<br />

penge der alene var koncessionspenge – helt tilbage<br />

til ruder konge var knægt – og hvor de penge kom fra,<br />

der var puttet i de kommercielle aktiviteter?<br />

Vi havde faktisk udarbejdet et par oplæg ved vores revisionsfirma,<br />

der havde delt det op, og vi havde aflagt<br />

regnskab over det i lang tid, men kommunerne fik så<br />

en ny rådgiver i forbindelse med forhandlingerne, og<br />

han ville i princippet gå helt tilbage til 1972 [da Frederiksberg<br />

kom med] og søge at genskabe et regnskab<br />

RenovationskRigen eR tabt, Men <strong>R98</strong> giveR<br />

ikke baRe op. selskabet vælgeR en intelligent<br />

stRategi og indgåR en fRivillig ophøRsaftale<br />

Med koMMuneRne. saMtidig MeldeR ufoRudsete<br />

pRobleMeR sig i et datteRselskab.<br />

siden da. Det enedes man dog om var urealistisk. Men<br />

udgangen på det blev, at man startede ved 1994, da<br />

Renoflex blev aktieselskab, hvor vi havde en balance,<br />

der dengang var enighed om, som blev udgangspunkt<br />

for konstruktionen af en ny balance. Det var absolut<br />

ikke nogen nem øvelse, og den blev så teoretisk, at<br />

selv revisorerne ikke kunne finde ud af det til sidst.<br />

Kommunernes revisionsfirma mente, at kommunerne<br />

havde en gruelig masse penge til gode, og vi måtte<br />

sige, at den måde, det var regnet ud på, tog ikke hensyn<br />

til kapitaliseringen af de risici, der var. Det var ikke<br />

rimeligt, at <strong>R98</strong> alene skulle bære alle risici.” 137<br />

Per Hard Poulsen, Frederiksberg Kommunes chefforhandler,<br />

fortæller om de dramatiske gennemgange af<br />

regnskaber og (re)konstruktioner af balancen mellem<br />

koncessionerede og kommercielle aktiviteter.<br />

”Vi havde problemerne med gebyrbalancen, da vi<br />

skulle rense økonomien og finde frem til, hvordan<br />

regnskabet så ud for den koncessionerede del. Det<br />

svingede så meget, at vores advokater tog sig til hovedet<br />

– det kan ikke nytte noget, at det svinger med 100<br />

mio. kr. for hver uge.” 138<br />

peR haRd poulsen<br />

per Hard poulsen var vicedirektør<br />

i Frederiksberg Kommune og<br />

kommunens chefforhandler under<br />

ophørsforhandlingerne.


152 vi tog skraldet – koncessionens ophør<br />

153<br />

<strong>R98</strong> kombinerede det grønne<br />

image med citater af kendte forfattere<br />

– som her dan Turell.<br />

Forhandlingerne blev noget af et mareridt og afslørede,<br />

at de klare skillelinjer mellem det koncessionerede<br />

og det kommercielle område ikke var lige så klare<br />

i kommunernes optik som i <strong>R98</strong>’s.<br />

Alligevel kunne parterne i juni 2005, kort før Konkurrencestyrelsens<br />

frist udløb (den 30. juni), præsentere<br />

”Udkast til disposition for aftale mellem <strong>R98</strong>, Frederiksberg<br />

og Københavns Kommuner om afvikling af<br />

koncessionen”. Tidspresset var stort, og udkastet blev<br />

drøftet over sommeren og i august taget op til fornyet<br />

behandling. Ved siden af en række spørgsmål om det<br />

rullende og stationære materiels fordeling m.m. blev<br />

organisationsstrukturen behandlet. Kommunerne kunne<br />

ikke acceptere en sammenlægning af ledelserne på<br />

topchefniveau mellem det koncessionerede område<br />

og Renoflex, som <strong>R98</strong> havde ønsket, men stillede sig<br />

positivt til sammenlægning af en række funktioner.<br />

Det blev understreget, at der skulle være gennemsigtighed<br />

i en kommende organisation. Betænkelighederne<br />

ved en sammenlægning af topledelserne gik på:<br />

konkurrenceretlige forhold, konkurrenternes reaktion<br />

og omverdenens reaktion – under alle omstændigheder<br />

skulle konkurrencemyndighederne acceptere<br />

konstruktionen. Senere stillede kommunerne sig også<br />

skeptiske over for en sammenlægning af funktioner.<br />

Den anden side af sagen var, at Renoflex også skulle<br />

acceptere en sådan konstruktion. Renoflex havde i<br />

perioden fra 1999 til 2003 været ejet i fællesskab af<br />

<strong>R98</strong> (42 pct.) og det store franske affaldsselskab SITA<br />

(58 pct.). SITA havde købt Københavns og Frederiksberg<br />

Kommuners aktier, og <strong>R98</strong> ønskede at sælge<br />

sine til SITA, men endte i stedet med i 2003 at købe<br />

SITA Danmarks aktier. Ved den lejlighed fik Renoflex<br />

Niels Jørn Hahn som bestyrelsesformand og Thomas<br />

Christensen, der havde været økonomidirektør i SITA<br />

Danmark, som administrerende direktør (2003-2007).<br />

Han fortæller:<br />

”Vi var ikke involveret i forhandlingerne mellem <strong>R98</strong><br />

og kommunerne. Hahn orienterede mig løbende, han<br />

repræsenterede <strong>R98</strong> i forhandlingerne med kommunerne<br />

og indirekte Renoflex som bestyrelsesformand<br />

og RenHold som administrerende direktør. Vi var ikke<br />

en del af det spil.” 139<br />

Renoflex’ accept af en eventuel sammenlægning af<br />

funktioner var med andre ord mere formel end reel<br />

H. C. Andersen-citatet ”Livet er det<br />

dejligste eventyr” var måske en ironisk<br />

kommentar til <strong>R98</strong>’s situation i afviklingsperioden.<br />

– det var noget, Hahn kunne diskutere med sig selv,<br />

som det er blevet sagt – hvilket formentlig har provokeret<br />

kommunerne. I hvert fald understregede det, at<br />

<strong>R98</strong>-ledelsen bevægede sig videre ad det gamle virksomhedskulturelle<br />

spor i det hahnske system efter organisationsrationaliseringen<br />

i 2003 og etableringen af<br />

holdingstrukturen i 2004.<br />

Ophørsforhandlingerne blev intensiveret fra efteråret<br />

2005 og frem til midt i 2006. Under forhandlingerne i<br />

første halvdel af 2005 var rygterne begyndt at svirre<br />

om problemer i RGS90, men det lykkedes <strong>R98</strong>-ledelsen<br />

at overbevise bestyrelsen om, at alt var i god gænge.<br />

Peter Elsman, der var forhandlingsleder sammen<br />

med Per Hard Poulsen fra Frederiksberg Kommune,<br />

fortæller om forhandlingerne:<br />

”Vi havde et godt team sammen med Frederiksberg i<br />

forhandlingerne. Konkurrencemyndighederne var med<br />

på sidelinjen. Vi sørgede for at holde dem orienteret,<br />

enten gjorde vi det selv eller via vores advokat. Vi ville<br />

ikke risikere, at konkurrencemyndighederne pludselig<br />

kom med et påbud, mens vi sad i mindelighed og forsøgte<br />

at finde en løsning, det var afgørende for os, og<br />

det endte da også med, at de sagde ok til ophørsaftalen.<br />

Der gik et års tid med forhandlinger, og det var ret sejt<br />

at komme igennem, kan man roligt sige. Vi sad over<br />

for en virksomhed, som havde ret til at drive virksomhed<br />

frem til 2020. Det er jo ikke bare ligetil at få den<br />

til frivilligt at gå med til at opgive den aftale, vi havde<br />

indgået med hinanden. <strong>R98</strong> så en mulighed for, at den<br />

virksomhed, de drev, kunne videreføres i Renoflex.<br />

Men det havde ikke løst problemet. Vi kunne ikke binde<br />

os til, at opgaverne blev lagt over til Renoflex.” 140<br />

For <strong>R98</strong>-ledelsen lå det lige for at lade Renoflex tage<br />

over. Jes König, der efter 21 år som driftsdirektør var<br />

blevet udviklingsdirektør i den nye organisation, fortæller:<br />

”<strong>R98</strong>’s oplæg var, at man skulle lade <strong>R98</strong> opstå som<br />

en Fugl Phoenix i Renoflex’ skikkelse. Jeg er en af<br />

dem, der har bidraget med mest input til ophørsaftalens<br />

faktuelle oplysninger. Jeg havde regnet på, hvor<br />

mange medarbejdere vi kunne overflytte til Renoflex<br />

og hvornår – i takt med at Renoflex måtte formodes<br />

at have vundet de udbud, der måtte komme. Jeg havde<br />

et stort skema med en total afviklingsplan frem til<br />

sidste mand, der lukkede og slukkede. En plan, hvor<br />

stort set alle var havnet i Renoflex … I de forskellige


154 vi tog skraldet – koncessionens ophør<br />

155<br />

Indsamling af dagrenovation i<br />

sække i parcelhuskvarter i<br />

1980’erne.<br />

versioner af ophørsaftalen havde vi den forestilling, at<br />

vi på det nærmeste bare skulle erstatte <strong>R98</strong>-skilte med<br />

Renoflex-skilte … Vi var selv med til løbende at skabe<br />

betingelserne for det førtidige ophør …” 141<br />

Det var de kommunale embedsmænd ikke indstillet<br />

på, og Peter Elsman konkluderede i september 2005,<br />

”at der på en række centrale punkter i øjeblikket er<br />

langt mellem parterne”. 142 Uenigheden gik også på<br />

økonomien omkring <strong>R98</strong>’s ønske om at overtage beholder-<br />

og andet materiel med henblik på at udvikle<br />

et nyt forretningsområde og på afviklingstakten, hvor<br />

kommunerne ønskede en afvikling over to år, mens<br />

<strong>R98</strong> ønskede en afviklingsperiode frem til 2011.<br />

Uenighederne blev indledningen til, at forhandlingerne<br />

fra september 2005 blev fortsat i en mindre arbejdsgruppe<br />

med Søren Eriksen, Niels Thygesen (Frederiksberg)<br />

og Jens Purup (København).<br />

Medarbejderne i <strong>R98</strong> var den 15. september 2005<br />

blevet orienteret om forhandlingerne i deres respektive<br />

grupper – løbende med direktørens deltagelse i<br />

samtlige – og delte ledelsens optimisme om mulighederne<br />

for at videreføre <strong>R98</strong>.<br />

RenovationsaRbejdeRnes fagfoRening<br />

– 3f kastRup<br />

Efter ledelsens åbne udmelding om ophørsforhandlingerne<br />

forholdt skraldemændene sig roligt afventende<br />

– det tegnede til at blive business as usual, måske under<br />

et nyt navn, og skraldemændene repræsenterede<br />

nærmest en kollektiv inkarnation af den gamle virksomhedskultur<br />

i <strong>R98</strong>. Jack Brandstrup, der var områdeleder<br />

for skraldemændene og i 2006 blev kørselschef<br />

og siden driftschef, forklarer skraldemændenes<br />

rolige afventende holdning således:<br />

”Da det første gang kom frem i 2005, at <strong>R98</strong> skulle afvikles<br />

før tiden, tog folk meget let på det – der kommer<br />

bare noget nyt, der hedder noget andet, og vi<br />

kører bare videre – folk ville ikke indse, at der kom<br />

forandringer, de ville ikke engang arbejde i Renoflex,<br />

selv om det have været på tale. Man regnede med, at<br />

der kom et nyt <strong>R98</strong>. Det gik man og bildte sig selv og<br />

hinanden ind, og jo mere man talte om det, jo mere<br />

overbevisende forekom det.” 143<br />

Dertil kom, at de fagligt aktive skraldemænd netop<br />

på det tidspunkt havde fokus på deres fagforening –<br />

Renovationsarbejdernes Fagforening. Den var inde i<br />

en omstilling fra at være en selvstændig fagforening<br />

til at blive en del af en større helhed. Mod sin vilje var<br />

den lille fagforening, der hovedsagelig organiserede<br />

skraldemændene i <strong>R98</strong>, i 2004/05 ved at blive inddraget<br />

i den store fusion mellem de ufaglærtes fagforeninger<br />

SiD og KAD, der den 1. januar 2005 blev<br />

til 3F – inklusive RBF. Spørgsmålet om, hvem Renovationsarbejdernes<br />

Fagforening skulle fusionere med,<br />

skabte et voldsomt røre. Chaufførernes Fagforening,<br />

som renovationsarbejderne i 1967 havde skilt sig ud<br />

fra og stadig havde et anstrengt forhold til, var ikke<br />

en mulighed, men KAD’s afdeling 2 på Frederiksberg<br />

og Lager og Handel på Nørrebro var mulige fusionsparter.<br />

Det endte imidlertid med at blive 3F Kastrup,<br />

som renovationsarbejderne forhandlede med over<br />

en periode på et halvt år i 2005 og fusionerede med<br />

den 1. januar 2006. Forhandlingsforløbet og usikkerheden<br />

om, hvilken faglig tilknytning medlemmerne<br />

af Renovationsarbejdernes Fagforening ville få, fyldte<br />

meget i det faglige arbejde og flyttede fokus fra<br />

<strong>R98</strong>-problematikken og usikkerheden omkring arbejdspladsen.<br />

Den faglige omstrukturering må ligesom<br />

generationsskiftet blandt skraldemændene ses<br />

som en medvirkende årsag til, at <strong>R98</strong>’s situation blev<br />

<strong>R98</strong>’s reklamespot fra 2005, der sætter fokus på sortering<br />

af papir, går for første gang hen over skærmen på bl.a.<br />

Tv2-Lorry og kører på skraldebilerne.<br />

talt ned, og at skraldemændene forholdt sig i ro i den<br />

for <strong>R98</strong> usikre situation.<br />

I Københavns Kommune var der vagtskifte på miljø-<br />

og forsyningsborgmesterposten. Ved kommunalvalget<br />

i november 2005 blev Winnie Berndtson styrtet<br />

fra magtens tinder på Rådhuset, dog næppe fordi<br />

hun havde udtalt sig positivt om konkurrenceudsættelse<br />

af dagrenovationsområdet. Det komplicerede<br />

politiske spil om borgmesterposter mundede ud i, at<br />

den nye miljø- og forsyningsborgmester (2006-2010)<br />

blev den radikale Klaus Bondam, der fortsatte udliciteringslinjen.<br />

I <strong>R98</strong>’s årsberetning for 2005 kunne direktør Søren<br />

Eriksen fastslå, at 2005 ”blev indledningen til en helt<br />

ny æra for <strong>R98</strong>, fordi vi indledte forhandlingerne med<br />

Københavns og Frederiksberg Kommuner om en frivillig<br />

afvikling af <strong>R98</strong>’s koncession”. Det kom måske<br />

ikke som nogen overraskelse, da årsberetningen blev<br />

forelagt bestyrelsen i maj 2006, det gjorde til gengæld<br />

nye forlydender om store og foruroligende investeringer<br />

i de nye miljøtiltag på Stigsnæs.


156 vi tog skraldet – koncessionens ophør<br />

157<br />

oplæg til en aftale<br />

Forlydenderne fra Stigsnæs blev i første omgang overskygget<br />

af oplægget til ophørsaftalen, der blev forhandlet<br />

på plads under en ny bestyrelse med John R.<br />

Frederiksen som formand. Han fortæller:<br />

”Bestyrelsen og repræsentantskabet nyudpeges efter<br />

hvert kommunalvalg i november. Efter 2005-valget udpegede<br />

det konstituerende repræsentantskabsmøde i<br />

marts 2006 mig til formand for bestyrelsen. Henning<br />

Vang Jensen trådte ud af bestyrelsen på grund af alder.<br />

Jeg kender ikke alle detaljerne i forhandlingsforløbet,<br />

det kørte Hahn og Vang Jensen, men der var ingen,<br />

der var begejstrede for ophøret.” 144<br />

Som oplæg til en aftale om konkurrenceudsættelse<br />

udarbejdede <strong>R98</strong> et notat i begyndelsen af 2006. Notatet<br />

udpegede fordele og ulemper ved alternative<br />

løsninger på koncessionsspørgsmålet med syv mulige<br />

scenarier og deres konsekvenser:<br />

a) Ikke gøre noget<br />

b) <strong>R98</strong> står for administration og kundecenter og udbyder<br />

indsamling<br />

c) <strong>R98</strong> står for administration og kundecenter<br />

d) Koncessionen afvikles, men <strong>R98</strong>’s repræsentantskab<br />

bibeholdes som brugerforum<br />

e) Koncessionen afvikles<br />

f) Driftsfunktionerne ændrer juridisk status til kommunal<br />

enhed (in-house)<br />

g) Markedsorienteret opgavefordeling til <strong>R98</strong><br />

Direktionen vurderede, at løsningen skulle findes inden<br />

for d) og e). I begge tilfælde ville konsekvenserne være:<br />

– Langsom udfasning af koncessionsopgaverne<br />

– Kommunerne overtager administration og kundecenter<br />

– Kommunerne gennemfører udbud<br />

Fordelene ville i begge tilfælde være:<br />

– Fondens fremtid var afklaret såvel aktivitetsmæssigt<br />

som økonomisk<br />

– Medarbejdersituationen var afklaret<br />

– Den frivillige aftale kunne opfattes positivt<br />

– Renoflex kunne byde<br />

For d) kom dertil:<br />

– Brugerindflydelse på indsamlingsordningerne<br />

Ulemperne ville i begge tilfælde være:<br />

– Medarbejderusikkerhed i en kort periode<br />

– Bortfald af driftsopgaver<br />

– Kunne opfattes sådan, at <strong>R98</strong> opgav nogle rettigheder<br />

Den frivillige aftale blev samlet set begrundet med, at<br />

<strong>R98</strong> under alle omstændigheder ville miste koncessionen<br />

og ønskede at påvirke vilkårene i stedet for at få<br />

dem dikteret, og for at: 145<br />

– Sikre en lang afviklingsperiode<br />

– Synliggøre <strong>R98</strong> som udviklingsorienteret<br />

– Gøre det muligt for medarbejderne og virksomheden<br />

at forberede sig<br />

– Sikre en god overgang til fri konkurrence for borgerne<br />

og kommunerne<br />

Den 27. marts 2006 kunne <strong>R98</strong> fremlægge et forhandlingspapir<br />

om afvikling af koncessionen i perioden fra<br />

2006 til 2011.<br />

Konkurrencestyrelsen, der havde udliciteringsprocessen<br />

i Århus i frisk erindring, gik med til den lange<br />

afviklingsperiode, men søgte først accept hos Konkur-<br />

rencerådet, fortæller Niels Rytter:<br />

”Styrelsen sagde til Konkurrencerådet, at denne aftale<br />

i virkeligheden kunne være i strid med konkurrenceloven,<br />

fordi den ikke blev implementeret straks efter<br />

lovens bogstav, men gradvist. Det betød, at aftalen i<br />

perioden frem til den fulde implementering kunne siges<br />

at udgøre en konkurrencebegrænsning. Styrelsen<br />

tolkede imidlertid aftalen som konkurrencefremmende<br />

indtil den fulde implementering og anbefalede rådet<br />

at fritage aftalen. Hvis implementeringen ikke blev<br />

gennemført gradvist, var det praktisk ikke muligt at<br />

gennemføre aftalen. Styrelsen fik Konkurrencerådets<br />

godkendelse af en fritagelse og meddelte så parterne,<br />

at de havde fået fritagelse for øjeblikkelig implementering,<br />

og at styrelsen dermed ikke anså ophørsaftalen<br />

for at være konkurrenceskadelig.” 146<br />

Da ophørsaftalen blev kendt samtidig med indførelsen<br />

af et nyt datasystem i <strong>R98</strong> i begyndelsen af marts 2006,<br />

kortsluttede tålmodigheden hos medarbejderne, hvilket<br />

udløste en spontan strejke. ”Vi talte om, at det<br />

virkede forrykt at introducere et nyt datasystem, når<br />

vi skulle lukke,” fortæller Beth Bødker Magnussen. 147<br />

HK’erne og mekanikerne strejkede i to dage, mens<br />

efter dagens slid parkeres<br />

skraldebilerne på <strong>R98</strong>’s plads på<br />

Kraftværksvej.


158 vi tog skraldet – koncessionens ophør<br />

159<br />

Kig ind i lageret hos <strong>R98</strong>, hvor<br />

arbejdstøj m.m. opbevares.<br />

skraldemændene fortsatte en dag mere, og der blev<br />

indsamlet affald efter en nødplan.<br />

Medarbejdernes spontane meningstilkendegivelse<br />

var måske også påvirket af rygterne om problemer<br />

i datterselskabet RGS90. Rygterne blev bekræftet<br />

i bestyrelsen i maj 2006 og førte til, at kommunerne<br />

uden om <strong>R98</strong> holdt et særskilt seminar på Københavns<br />

Rådhus, hvor kommunale topembedsmænd og kommunernes<br />

advokat orienterede politikerne om den<br />

alvorlige situation – herunder indskærpede reglerne<br />

for bestyrelsesmedlemmers ansvar. De kommunale<br />

bestyrelsesmedlemmer i <strong>R98</strong> var øjensynligt ikke før<br />

maj 2006 fuldt informeret om situationen i RGS90. Det<br />

øgede hverken deres eller embedsmændenes tillid til<br />

ledelsen i <strong>R98</strong> endsige til det hahnske system. Tværtimod<br />

åbnede det for nye uventede og uoverskuelige<br />

perspektiver i afviklingsprocessen.<br />

afviklingspRocessen<br />

Koncessionen skulle afvikles i to faser. Den første fra<br />

2006 til 2009 skulle bruges til forberedelse, så koncessionsopgaverne<br />

var organiseret på en måde, der<br />

tilpassede indsamlingsopgaven til organiseringen af<br />

udbuddene. I den anden fase fra 2009 til 2011 skulle<br />

kommunerne successivt udlicitere koncessionsopgaverne.<br />

Københavns Kommune skulle udlicitere i<br />

tre omgange: 1. april (alternativt 1. oktober) 2009,<br />

2010 og 2011, mens Frederiksberg Kommune skulle<br />

udlicitere koncessionsopgaverne på én gang: 1. april<br />

(alternativt 1. oktober) 2010. Det rullende materiel,<br />

inklusive beholdermateriel, og de medarbejdere, der<br />

anvendtes ved udførelsen af koncessionsopgaverne,<br />

skulle overtages af kommunerne på de respektive<br />

tidspunkter og virksomhedsoverdrages i forbindelse<br />

med kommunernes udbud. <strong>R98</strong> skulle gradvist ophøre<br />

med at eksistere og kunne derfor heller ikke<br />

deltage i de udbudsrunder af renovationsopgaverne,<br />

som kommunerne skulle iværksætte. RenHold A/S og<br />

dets datterselskaber kunne derimod godt byde ind.<br />

Det var netop planen i ophørsscenariet af januar 2006<br />

– og en væsentlig forudsætning for den udformning,<br />

ophørsaftalen fik.<br />

Den første overdragelse skulle ske pr. 1. januar 2007,<br />

hvor kommunerne skulle overtage en række administrative<br />

kunderelaterede funktioner fra <strong>R98</strong>, inklusive<br />

de relevante medarbejdere. Samtidig var kommunerne<br />

berettiget til at få selvstændig brugsret til <strong>R98</strong>’s<br />

it-systemer.<br />

Centralsugeanlægget i Nyhavn skulle Københavns<br />

Kommune overtage som del af ”det rullende materiel”,<br />

mens de mobil- og centralsugeanlæg, som <strong>R98</strong> bevarede<br />

ejerskab til, skulle tilbydes lejerne af anlæggene<br />

vederlagsfrit på nærmere fastsatte vilkår.<br />

Efter ophøret af koncessionen ville <strong>R98</strong> fortsætte som<br />

en erhvervsdrivende fond underlagt de almindelige<br />

fondsmyndigheders tilsyn. 148<br />

udbudsRundeRne<br />

Den første udformning af udbudsrunderne så lidt anderledes<br />

ud end den udformning, der endte med at<br />

blive udbudt:<br />

Den 1. maj 2008 skulle kommunerne overtage afregningen<br />

med behandlingsanlæggene.<br />

Første udbudsrunde (1. maj 2009) skulle omfatte seks<br />

entrepriser:<br />

– Dagrenovation, papir, storskrald, elskrot og pap i<br />

fire områder:<br />

– Vanløse<br />

– Brønshøj/Husum<br />

– Bispebjerg<br />

– Ydre Østerbro<br />

<strong>R98</strong> sørgede for affaldet på Bellahøj Kræmmermarked, til venstre en dekoreret container, til højre skraldesugebilen<br />

og under sugearmen den rekonstruerede hestetrukne skraldevogn.<br />

– Glas med kran udbydes selvstændigt i hele København<br />

– Haveaffald udbydes selvstændigt i hele København<br />

Anden udbudsrunde (1. maj 2010) skulle omfatte:<br />

– Dagrenovation, papir, storskrald, elskrot og pap i<br />

fire områder:<br />

– Valby<br />

– Vesterbro/Kgs. Enghave<br />

– Sundbyøster<br />

– Vestamager/Sundbyvester<br />

Al indsamling på Frederiksberg skulle udbydes samlet<br />

i 2010 bortset fra indsamling fra mobilsug. Ejerskab til<br />

beholdere/containere på Frederiksberg skulle overgå<br />

til kommunen sammen med vedligeholdelsen, udskiftningen<br />

og rengøringen af disse.<br />

Tredje udbudsrunde (1. maj 2011) skulle omfatte:<br />

– Dagrenovation, papir, storskrald, elskrot og pap i<br />

fire områder:<br />

– Indre Nørrebro<br />

– Ydre Nørrebro<br />

– Indre Østerbro<br />

– Indre By/Christianshavn


160 vi tog skraldet – koncessionens ophør<br />

161<br />

Bestyrelsesformand Henning vang<br />

jensen og administrerende direktør<br />

niels jørn Hahn kørte et tæt parløb<br />

under etableringen af de mange<br />

datterselskaber.<br />

– Farligt affald i København – selvstændigt udbud<br />

– Mobilsug i København og Frederiksberg – ét selvstændigt<br />

udbud<br />

– Ejerskab til beholdere/containere i København<br />

samt vedligeholdelsen, udskiftningen og rengøringen<br />

af disse forventes udbudt<br />

Kommunerne skulle i henhold til vedtægterne overtage<br />

rullende materiel vederlagsfrit. Dog skulle <strong>R98</strong><br />

bevare ejerskabet til:<br />

– Beholderværksted – inklusive medarbejdere, biler<br />

og værktøj 149<br />

– Lifte – inklusive drift og vedligeholdelse<br />

– Mobil- og centralsugeanlæg (dog ikke det i Nyhavn)<br />

– Bilværkstedet skulle <strong>R98</strong> have option på at frikøbe<br />

indtil 31. december 2007 – inklusive medarbejdere,<br />

biler, reservedele og værktøj<br />

Kommunerne skulle overtage administrative funktioner<br />

successivt fra 1. januar 2007:<br />

– Takstopkrævning<br />

– Kundecenterbestilling<br />

– Fakturering<br />

– Dele af produktudvikling<br />

– Dele af kommunikation<br />

– Dele af hotline<br />

foRhandlingsResultat<br />

<strong>R98</strong> og kommunerne havde forhandlet ophørsaftalen ud<br />

fra den forudsætning, at RenHold/Renoflex ville byde på<br />

de forskellige udbudte opgaver og med henblik herpå<br />

udarbejdet en analyse for, hvordan de forretningsmæssige<br />

forhold skulle sammensættes. Konkurrencerådets<br />

afgørelse af 25. juni 2006 fastsatte, at forholdet mellem<br />

<strong>R98</strong> og koncernforbundne selskaber ikke udelukkede<br />

disse sidste fra at deltage i udbud efter koncessionens<br />

ophør i 2011 og heller ikke før koncessionens ophør,<br />

forudsat at der var lige adgang til viden for alle interesserede,<br />

hvilket kunne blive et springende punkt. Det<br />

førte faktisk til, at <strong>R98</strong> ikke fik selvstændig indflydelse<br />

på udbudsbetingelserne, men måtte nøjes med at svare<br />

på de spørgsmål, kommunerne stillede. I realiteten bevirkede<br />

det, at kommunerne, der ikke havde driftsmæssige<br />

eller andre kompetencer på affaldsområdet, blev<br />

ladt i stikken ved udformningen af udbudsmaterialet og<br />

måtte inddrage ekstern ekspertise fra et konsulentfirma.<br />

Til gengæld rådførte kommunerne sig indgående med<br />

skraldemændene og deres fagforening.<br />

<strong>R98</strong> skulle fortsætte som erhvervsdrivende fond med<br />

alment velgørende formål og ville besidde en betydende<br />

aktiepost i RenHold A/S foruden ejendommen<br />

på Kløvermarksvej og mobilsugeanlæggene og centralsugeanlæggene<br />

i Havnestaden og på Sluseholmen,<br />

lifte m.m.<br />

RenHold A/S eller et af datterselskaberne skulle ved at<br />

byde ind overtage indsamlingen på kontraktvilkår. Denne<br />

planlægning og det grundlag, som ophørsforhandlingerne<br />

var blevet ført på, blev imidlertid forrykket, da<br />

det stod klart, at ”guldfuglen” RGS90 var vingeskudt.<br />

”guldfuglen” Rgs90 og stigsnæsaktiviteteRne<br />

Råstof og Genanvendelses Selskabet af 1990 A/S var<br />

et vellykket miljøtiltag med oparbejdelse af bygge- og<br />

anlægsaffald til genbrugsprodukter og kompostering<br />

af have- og parkaffald samt jordrensning. RGS90 var<br />

<strong>R98</strong>’s ”guldfugl”, og genbrugs- og miljøeventyret<br />

havde også fremtiden for sig ifølge regeringsrapporten<br />

Affaldsstrategi 2005-2008 fra foråret 2004. Regeringens<br />

affaldsstrategi ville alt andet lige give ”guldfuglen”<br />

endnu mere luft under vingerne.<br />

Renholdningsselskabet af 1898<br />

saMling og tRanspoRt behandling og afsætning systeMsalg og videnfoRMidling<br />

r98<br />

grundlagt 1898<br />

renoflex gruppen<br />

grundlagt 1964<br />

Dansk special affalD a/s<br />

grundlagt 1991<br />

milJøservice-Danwaste ab,<br />

sverige<br />

grundlagt 1995<br />

emons-Danweate, hollanD<br />

grundlagt 1995<br />

rgs90 a/s<br />

r98 indtræder i 1991<br />

hoveDstaDens JorDrens a/s<br />

grundlagt 1987<br />

Danish computer recycling a/s<br />

r98 indtræder i 1997<br />

Danfiber a/s<br />

grundlagt 1990<br />

Danbørs a/s<br />

grundlagt 1998<br />

renovationsteknik a/s<br />

grundlagt 1994<br />

renDan a/s<br />

grundlagt 1989<br />

Danwaste a/s<br />

grundlagt 1990<br />

regios, tJekkiet<br />

grundlagt 1993<br />

tslan, tJekkiet<br />

grundlagt 1996<br />

Danwaste kemi a/s<br />

grundlagt 1997<br />

ecosol ltD., israel<br />

grundlagt 1996<br />

Danwaste consult a/s<br />

grundlagt 1990<br />

RGS90 tog højde for den ekspanderende miljøsektor<br />

ved at opdele selskabet i en række forretningsområder:<br />

RGS-Genbrug, RGS-Natursten, RGS-Jordrens og<br />

RGS-Industri.<br />

Industriområdet blev udviklet fra sidst i 1990’erne,<br />

hvor RGS90 havde øje for biologisk rensning som et<br />

nyt aktivitetsfelt. Biologisk rensning af tilført spildevand<br />

var foregået på anlægget Stigsnæs Industrimiljø<br />

A/S, der i 1999 var sat til salg. RGS90 fandt det attraktivt<br />

både økonomisk og strategisk at satse på Stigsnæs<br />

Industrimiljø. Planen var at etablere et slamrensningsanlæg,<br />

der kunne genbruge slaggen i et sandblæsningsprodukt<br />

– carbogrit. Først lejede RGS90 sig ind,<br />

men i foråret 2001 blev Stigsnæs Industrimiljø købt og<br />

selskabet RGS90 Stigsnæs Industrimiljø A/S etableret.<br />

Forinden havde selskabet opnået politisk forståelse for<br />

projektet. Prognoserne for genanvendelse tegnede<br />

godt, og i 2002 blev der taget initiativ til et projekt med<br />

genanvendelse af pvc. På samme tid, i august 2002,<br />

gik den finske kapitalfond Capman ind som medejer<br />

i RGS90, således at <strong>R98</strong> ejede 53,8 pct., Capman 42<br />

pct. og Amagerforbrænding og ledende medarbejdere<br />

tilsammen 4,2 pct. i RGS90.<br />

Koncerndiagram.


162 vi tog skraldet – koncessionens ophør<br />

163<br />

Slambjergene på Stigsnæs.<br />

Industriprojektet omfattede endelig også en storhavn,<br />

Baltic Gateway, der blev undfanget af udviklingsselskabet<br />

Baltic Gate Terminal A/S med Jan Procida<br />

som projektleder. Den optimistiske projektleder<br />

udtalte, at med en vanddybde på 18 meter kunne<br />

ingen havn nord for Rotterdam måle sig med den<br />

kommende storhavn på Stigsnæs. Skælskør Kommune<br />

havde udarbejdet lokalplaner for området og var<br />

interesseret i at udnytte den gamle raffinaderihavn,<br />

der i begyndelsen af 1960’erne var blevet anlagt af<br />

Gulf Oil Company i forbindelse med etableringen af<br />

olieraffinaderiet på Stigsnæs.<br />

Stigsnæs-projektet krævede – også uden storhavn –<br />

investeringer i stor målestok, større end RGS90 Stigsnæs<br />

Industrimiljø A/S alene kunne løfte, og i foråret<br />

2004 blev selskabet fusioneret med RGS90 A/S. Det<br />

løste en del af det voksende kapitalbehov på Stigsnæs-anlæggene<br />

i denne fase.<br />

visionen, deR bRast<br />

Niels Jørn Hahn, der sad som administrerende direktør<br />

i RenHold og som bestyrelsesformand i RGS90, spillede<br />

en central rolle i udviklingen af Stigsnæs- aktivite-<br />

terne. Hans beretning giver et interessant indblik i,<br />

hvordan de nye miljøinitiativer blev til i samspil med<br />

myndigheder og industri, og hvordan de blev forstået<br />

som liggende i forlængelse af RGS90’s hidtidige aktiviteter<br />

og <strong>R98</strong>’s innovative tiltag på miljøområdet:<br />

”I løbet af 1990’erne begyndte vi også på aktiviteter<br />

med spildevandsslam. Det blev tydeligt, at der var store<br />

samfundsmæssige udfordringer i at få spildevandsslammet<br />

behandlet, især den del af det, der indeholdt<br />

tungmetaller. Den del, der ikke indeholder tungmetaller,<br />

kunne let komposteres. RGS90 lejede sig ind i<br />

Stigsnæs Industrimiljø med to aktiviteter: kompostering<br />

og jordrensning.<br />

I forbindelse med spildevandsslammet var der overvejelser<br />

om, hvorvidt det kunne nyttiggøres, og vi<br />

undersøgte muligheden for termisk behandling og mineralisering<br />

af slammet med henblik på at fremstille et<br />

sandblæsningsmiddel, carbogrit. Der blev udviklet og<br />

patenteret en metode i samarbejde med Teknologisk<br />

Institut og andre specialister.<br />

Vi lavede så en aftale om at leje et areal af Stigsnæs<br />

Industrimiljø, der bl.a. havde et anlæg, hvor man<br />

havde lavet forsøg med rensning af særligt forurenet<br />

spildevand i et såkaldt hydrolyseanlæg. Det anlæg<br />

var imidlertid eksploderet under en testkørsel, men<br />

stod der i en slags mølpose. I stedet for at leje os ind<br />

endte vi med at købe anlægget og de byggemodnede<br />

grunde med henblik på at opføre carbogrit-anlægget.<br />

Selskabet Stigsnæs Industrimiljø var ejet af nogle pensionskasser.<br />

Vi købte selskabet og ansatte den administrerende<br />

direktør. Senere ville vi fusionere Stigsnæs-selskabet<br />

ind i RGS90; det var alligevel RGS90,<br />

der skulle lægge ryg til eventuelle lån, der kunne ikke<br />

lånes på baggrund af Stigsnæs Industrimiljø alene.<br />

Der var også nogle skattemæssige fordele ved at fusionere<br />

de to selskaber.<br />

Vi påbegyndte opførelsen af carbogrit-anlægget<br />

den 1. november 2001. Senere udvidede vi aktionærkredsen<br />

med kapitalfonden Capman for at<br />

kunne løfte investeringerne og gennemføre transformeringen<br />

af RGS90 fra en traditionel entreprenørvirksomhed<br />

til også at blive en industrivirksomhed.<br />

Vi havde været dygtige i RGS til at være<br />

entreprenører, men nu skulle man ind i en industriel<br />

proces med helt andre distributionskanaler for de<br />

slutprodukter, der kom ud.<br />

Kapitalmarkedet var gået i stå efter nine-eleven, angrebet<br />

på World Trade Center i New York den 11. september<br />

2001, så det var ikke nemt at tiltrække investorer.<br />

Det lykkedes imidlertid at få den finske kapitalfond<br />

Capman ind. De kom med penge i to omgange, dels til<br />

carbogrit-anlægget og dels til et pvc-anlæg.<br />

Det anlæg, der skulle være brugt til rensning af spildevand<br />

[hydrolyseanlægget], ville vi bruge til at splitte pvc<br />

ad. Pvc var et problematisk stof, og den europæiske pvcindustri<br />

havde en række projekter kørende, der sigtede<br />

på genanvendelse af pvc. Industrien havde også over<br />

for EU-Kommissionen opsat et mål om at nå frem til en<br />

20 pct. genanvendelse i 2010 og skabt en organisa tion til<br />

det: Vinyl 2010. Indsamlingen skulle være baseret på en<br />

frivillig aftale for at undgå indgriben fra Kommissionen<br />

og i yderste fald forbud mod brugen af pvc.<br />

Via nogle igangværende pilotprojekter i samarbejde<br />

mellem Stigsnæs Industrimiljø og Vinyl 2010 blev det<br />

sandsynliggjort, at hydrolyseanlægget på Stigsnæs<br />

kunne bruges til det formål. Og der blev gennemført<br />

nogle fuldskalaforsøg, hvor selve anlægget blev brugt.<br />

Det så lovende ud.<br />

pvc-affald på forsiden af Skralden, nr. 2,<br />

november 2002. <strong>R98</strong> udgav Skralden fra<br />

1996 til 2004.


164 vi tog skraldet – koncessionens ophør<br />

165<br />

På det grundlag besluttedes det at ansøge EU-Kommissionen<br />

om støtte, og vi fik et pænt stort beløb.<br />

Samtidig blev der givet tilsagn fra Vinyl 2010 om at<br />

tilføre pvc-affald til anlægget, og der blev indledt drøftelser<br />

med Miljøstyrelsen om, at når anlægget kom<br />

op at køre, ville man lave en bekendtgørelse, der sikrede,<br />

at dansk pvc-affald blev anvist til behandling på<br />

Stigsnæs-anlægget. Sådan en behandling er ikke billig,<br />

men vi mente at have sikret os en omsætning på<br />

denne måde.<br />

Vi påbegyndte så opførelsen af det udvidede pvc-<br />

anlæg, på et tidspunkt, hvor carbogrit-anlægget ikke<br />

var helt færdigt. Det var der meget store betænkeligheder<br />

ved – at have to anlæg under opførelse samtidig<br />

med et vist overlap. Men vi lod os overbevise af,<br />

at den del af RGS90’s salgs- og driftsorganisation, der<br />

skulle arbejde med de to anlæg, kunne fortsætte på<br />

det andet, når det første var indkørt.”<br />

helgaRdeRing?<br />

Myndigheder og industri var taget i ed, og alt tegnede<br />

til, at endnu en guldfugl var ved at lette fra RGS90’s<br />

rede, da det begyndte at gå den forkerte vej. Niels<br />

Skælskør blev fra 1960’erne vidne<br />

til en intensiv industrialisering. Først<br />

anlagde SeAS Stigsnæsværket – et<br />

oliefyret kraftværk, der blev sat i<br />

drift i 1962. Stigsnæsværket skulle<br />

forsynes med olie fra det olieraffinaderi,<br />

som Gulf oil indviede i 1963<br />

på Stigsnæs. Under oliekriserne i<br />

1970’erne overgik Stigsnæsværket<br />

til kulfyring, og synergieffekten<br />

mellem de to anlæg forsvandt.<br />

Baggrunden for valget af Stigsnæs<br />

for både SeAS og Gulf oli var den<br />

dybvandshavn, der kunne anlægges<br />

(Slagelse Kommune).<br />

Jørn Hahn fortæller:<br />

”Samtidig som carbogrit-anlægget blev indkørt, startede<br />

indsamlingen af spildevandsslam til behandling<br />

på anlægget. Men indkøringen af anlægget trak lidt<br />

ud, og noget af det slam, der var indsamlet, kom til at<br />

ligge for længe, så det brændte sammen og var svært<br />

at behandle i anlægget. Samtidig viste indkøringen,<br />

at kapaciteten i anlægget ikke helt svarede til forventningerne.<br />

Det skete samtidig med, at lagrene af slam<br />

voksede og skabte betænkelige miner.<br />

Men det, der slog hele projektet i stykker, var, at anlægsomkostningerne<br />

til ombygning af det gamle anlæg<br />

til pvc-anlægget løb løbsk. Den direktør, vi havde<br />

ansat, traf en række dispositioner uden at have budgetmæssig<br />

dækning og uden bestyrelsens opbakning,<br />

så pengekassen løb tom i RGS90.<br />

Vi opdagede, at det var ved at løbe løbsk i efteråret<br />

2005, hvorefter direktøren stoppede. Men parallelt med<br />

det forløb skete noget andet, der også fik fatale følger.<br />

Den nye EU-Kommission havde en lidt anden holdning<br />

på miljøområdet end den foregående, herunder en noget<br />

mere afslappet holdning til pvc-affald. Pvc-industri-<br />

det halvfærdige pvc-anlæg på Stigsnæs<br />

en fik lobbyet sig frem til, at det ikke var nødvendigt at<br />

bruge kostbare genanvendelsesmetoder, men at man<br />

kunne nøjes med at deponere affaldet. Man skulle se<br />

på, om man fik ressource- og miljøgevinst for alle de<br />

penge, genanvendelse ville koste. Der er en stor prisforskel<br />

på at deponere og behandle pvc, behandling i<br />

et pvc-anlæg er to til tre gange så dyr som deponering.<br />

På den baggrund kunne vi ikke få pvc-industrien til<br />

at skrive under på en forpligtende leveringsaftale, og<br />

hverken de danske myndigheder eller EU-myndighederne<br />

ville kommitte sig til at anvise til behandling med<br />

den pris, der var nødvendig for at få processen til at<br />

løbe rundt. Derfor valgte vi at sige stop for videre opførelse<br />

af det anlæg, men da var der bundet et trecifret<br />

millionbeløb i anlægget. Færdiggørelsen stoppede<br />

ved årsskiftet 2005/06.<br />

Carbogrit-anlægget fortsatte og kom i relativ stabil<br />

drift, men pengekassen var tom, og bankerne blev betænkelige.<br />

I drøftelser mellem aktionærerne og bankerne<br />

blev der luftet flere modeller for, hvordan man<br />

kunne skille tingene ad. Kunne ulykkerne isoleres?<br />

Kunne den gamle basisaktivitet i RGS90 køre videre?<br />

Kunne de gældsplagede aktiviteter sælges? Kunne de<br />

overskudsgivende aktiviteter sælges og skaffe kapital<br />

til at få de gældsplagede aktiviteter på fode igen?<br />

I foråret 2006, da pvc-anlægget ikke kørte, og carbogrit-anlægget<br />

kørte med begrænset kapacitet,<br />

måtte vi aflægge et regnskab for 2005. Det var mildest<br />

talt en katastrofe og gjorde bankerne endnu mere nervøse.<br />

Samtidig kom der større opmærksomhed om de<br />

omkostninger, der ville være forbundet med at skaffe<br />

sig af med det spildevandsslam, der var modtaget på<br />

Stigsnæs. Det hobede sig op og var delvist brændt<br />

sammen, hvilket krævede selvstændige investeringer<br />

før det kunne behandles i anlægget.<br />

Vi lavede en række opgørelser og havde alternative<br />

modeller på bordet. Udgangen blev, at vi fandt en køber<br />

i DSV Miljø, der købte hele RGS90 i en ren handel<br />

på en nota – vi fik ikke mange penge for det, men<br />

havde heller ingen risiko fremadrettet.” 150<br />

Salget af RGS90 fandt sted i efteråret 2006, og i dagbladet<br />

Sjællandske Sorø hed det efterfølgende: ”DSV<br />

Miljø drosler ned, og omkring 80 mister deres job. Nu<br />

henning vang jensen<br />

Henning vang jensen blev bestyrelsesformand<br />

i <strong>R98</strong> i 1982.


166 167<br />

ophørsforhandlingerne gav<br />

efterhånden kommunerne indsigt i de<br />

omfattende risikable investeringer i<br />

stigsnæs-anlægget og i de komplekse<br />

relationer mellem det koncessionerede<br />

selskab og de kommercielle aktiviteter.<br />

imens udførte r98’s skraldemænd<br />

overalt i byen deres daglige arbejde.


168 vi tog skraldet – koncessionens ophør<br />

169<br />

er det de nye ejere, der står med problemet med de<br />

enorme slambjerge, som kommunen har forlangt fjernet<br />

inden 1. februar 2007.” 151<br />

Med til historien om pvc-anlægget hører, at myndighederne<br />

og industrien havde aftaler om behandling af<br />

affald i anlægget inden udgangen af 2005. Da tidsfristen<br />

ikke kunne holde på grund af tekniske problemer,<br />

medvirkede det til, at pvc-projektet kørte af sporet.<br />

Henning Vang Jensen, der var bestyrelsesformand i<br />

<strong>R98</strong> og menigt bestyrelsesmedlem i RGS90, fortæller<br />

sammenfattende om Stigsnæs-anlægget:<br />

”Stigsnæs-anlægget var blevet en dundrende fiasko for<br />

pensionskasserne, som havde investeret i det. Deres<br />

plan var at samle er række miljøtunge virksomheder.<br />

Leverandøren til anlægget kunne ikke overholde leverancerne<br />

og måtte give op på et tidspunkt. Så købte<br />

RGS90 anlægget, som det forefandtes, men til et andet<br />

formål – at etablere en pvc-fabrik og et carbogrit-<br />

anlæg. Det blev fremstillet rosenrødt og lovende, og<br />

der blev bygget og bygget, og den ene 100-millionkrone-seddel<br />

efter den anden forsvandt i anlægget.” 152<br />

Rgs90 og koncessionen<br />

RGS90-bomben blev antændt, mens ophørsforhandlingerne<br />

blev intensiveret, men det var først efter skiftet<br />

på formandsposten i <strong>R98</strong> i marts 2006, hvor John<br />

R. Frederiksen afløste Henning Vang Jensen, at bestyrelsen<br />

fik fuld indsigt i forholdene, og RGS90-bomben<br />

detonerede. John R. Frederiksen fortæller:<br />

”Omkring RGS90 var jeg nok væsentlig mere forsigtig<br />

i min tilgang til tingene end Hahn og Vang Jensen.<br />

Da jeg blev formand i 2006, havde vi haft mange meningsudvekslinger,<br />

hvor jeg bl.a. flere gange sagde –<br />

nu skal vi altså passe på, at vi ikke passerer point of<br />

no return. Men der blev sat flere nye projekter i gang.<br />

Jeg blev mere og mere skeptisk over for udviklingen<br />

i RGS90, der gik fra at være en entreprenør- og servicevirksomhed<br />

til at bygge fabrikker med henblik på<br />

at blive en procesvirksomhed. Det er noget helt andet<br />

og kræver andre kompetencer, end den bestående<br />

ledelse havde. Der blev så efter pres fra flere af os i<br />

bestyrelsen ansat en dygtig industrimand i ledelsen af<br />

RGS90. Men desværre ikke tids nok til at få indflydelse<br />

på den store del af investeringerne.” 153<br />

I <strong>R98</strong> steg koncessionsparternes nervøsitet. Kommunernes<br />

opfattelse af uigennemskuelighed viste sig ikke<br />

alene at være rigtig, men også, hvad værre var, at dække<br />

over formidable underskud, der sendte chokbølger<br />

ud i alle hjørner af systemet. På et ekstraordinært bestyrelsesmøde<br />

i <strong>R98</strong> den 18. september 2006 udtalte<br />

Københavns miljøborgmester Klaus Bondam, at ”kommunerne<br />

havde en fornemmelse af, at de ikke fik de<br />

oplysninger, de skulle bruge”, mens Frederiksbergs<br />

borgmester Mads Lebech ikke lagde fingrene imellem<br />

og udtalte, ”at skeletterne raslede ud af skabet, og at<br />

situationen blev mere og mere sort”. Kommunerne,<br />

der havde set frem til udlodning, følte sig ført bag lyset,<br />

fortæller Per Hard Poulsen:<br />

”Vi havde fået det klare indtryk, at det var en fornuftig<br />

forretning, hvorfra der ville komme et udbytte – <strong>R98</strong>’s<br />

administrerende direktør Niels Jørn Hahn og bestyrelsesformand<br />

Henning Vang Jensen forsøgte i hvert fald<br />

ikke at bibringe os et andet indtryk.” 154<br />

Henning Vang Jensen fortæller om Stigsnæs-anlægget:<br />

”På et tidspunkt skulle der investeres et betydeligt millionbeløb<br />

– trecifret med et firtal foran. I forvejen var<br />

der brugt utroligt mange penge. Vi måtte så gå canos-<br />

sagang til bankerne, og alle de betingelser, der var stillet<br />

op for lånearrangementerne, kunne ikke holde. Det<br />

endte i den lidet ønskværdige situation, at bestyrelsesformanden<br />

i overført betydning måtte vige pladsen for<br />

bordenden for at blive erstattet af banken. Det er den<br />

værste, man kan få for bordenden.” 155<br />

Stigsnæs-anlæggene var risikable investeringer af flere<br />

grunde, men især to – det var ny og uprøvet teknologi,<br />

der både skulle udvikles og idriftsættes på samme<br />

tid og i to anlæg med forskellig teknologi, men det var<br />

også noget nyt og uprøvet i det hahnske system at<br />

etablere en industriproduktion. Man bevægede sig<br />

ind i ukendt terræn teknologisk og forretningsmæssigt.<br />

Det, der skulle have været et nyt erhvervs- og<br />

miljøeventyr, endte med at blive det modsatte, hvilket<br />

sendte ledelsen i RGS90 ud i kulden, inklusive bestyrelsesformanden.<br />

”<strong>R98</strong> taber kæmpebeløb på fejlinvestering”<br />

lød en overskrift i BT, og artiklen fortsatte:<br />

”Et chokunderskud på 450 millioner kroner i skraldefirmaet<br />

<strong>R98</strong>’s datterselskab truer med at bremse planerne<br />

om at ophæve <strong>R98</strong>’s 50-årige monopol på at hente<br />

affald hos en halv million beboere i København …” 156<br />

Dagbladet Sjællandske Kalundborg konstaterede:<br />

klaus bondaM<br />

Klaus Bondam blev miljøborgmester<br />

i København i 2006.<br />

Mads lebech<br />

mads Lebech blev Frederiksbergs<br />

konservative borgmester i 2001.


170 vi tog skraldet – koncessionens ophør<br />

171<br />

”Anlæggene på Stigsnæs giver et gevaldigt underskud,<br />

selv om der er investeret én mia. kr.” 157 Mens Børsen mente,<br />

at det drejede sig om investeringer på 850 mio. kr. 158<br />

De alvorlige økonomiske problemer i RGS90, der kom<br />

frem, lige som ophørsaftalen var blevet konciperet,<br />

rejste spørgsmålet, hvilke finansielle forpligtelser <strong>R98</strong><br />

sad tilbage med. Det kastede et helt nyt lys over ophørsforhandlingerne.<br />

Søren Eriksen fortæller:<br />

”RGS90’s økonomiske vanskeligheder fjernede nogle<br />

muligheder, som vi forhandlede ophørsaftalen ud fra.<br />

Det var først meget sent i forløbet, at det blev tydeligt<br />

for alle, at RGS90 var nødlidende. Det var i begyndelsen<br />

af 2006.<br />

Planen var, at <strong>R98</strong> kunne overdrage medarbejdere til<br />

Renoflex til støtte for den ekspansion, som så skulle<br />

komme der. Det løb tiden dog fra, da datterselskabet<br />

RGS90 mistede sin værdi. Den økonomiske polstring,<br />

<strong>R98</strong> havde i den store egenkapital, der lå i RGS90, var<br />

også grunden til, at vi frikøbte sugeanlæg og lifte i forbindelse<br />

med ophørsaftalen. Vi tænkte at videreudvikle<br />

det område, men det løb tiden også fra på grund<br />

af de økonomiske problemer.<br />

Den nye situation betød, at Renoflex blev nødt til at se<br />

meget mere stringent forretningsmæssigt på tingene<br />

– der skulle være økonomi i alle dispositioner. Det at<br />

tage en række administrative medarbejdere over, som<br />

i en overgangsfase løste opgaver for <strong>R98</strong>, men på sigt<br />

skulle løse opgaver for Renoflex, det kunne man ikke<br />

bare – man risikerede ikke at få opgaven og sad så med<br />

nogle medarbejdere, man ikke havde brug for.” 159<br />

Problemerne i RGS90 og deres virkning på ophørsforhandlingerne<br />

og <strong>R98</strong>’s muligheder forstærkede en<br />

latent utryghed i kommunerne og rettede søgelyset<br />

mod den magtfulde administrerende direktør og hans<br />

system af selskaber.<br />

Renhold – Renoflex<br />

I RenHold blev Niels Jørn Hahn i 2006 afløst af Karsten<br />

Kronborg som administrerende direktør. Det betød,<br />

at dobbeltposten som administrerende direktør<br />

i <strong>R98</strong> og RenHold forsvandt og dermed den meget<br />

magtfulde position, Hahn indtog – en position, der<br />

havde været med til at skabe grundlag for forestillingerne<br />

om, at de koncessionerede aktiviteter kunne<br />

Renoflex-gruppens stand i Bella<br />

Center sidst i 1990’erne.<br />

fortsætte i regi af Renoflex uden videre. 2006 betegnede<br />

et vendepunkt i det hahnske system.<br />

Karsten Kronborg, der fra august 2005 havde været<br />

økonomidirektør og siden 2006 administrerende direktør<br />

i RenHold, blev fra december 2007 administrerende<br />

direktør i Renoflex. Han fortæller:<br />

”Det var en fin tanke, at Renoflex skulle overtage<br />

medarbejderne i <strong>R98</strong>, og det blev kommunikeret ud<br />

til dem. Men det var en <strong>R98</strong>-beslutning. Hele den<br />

kommercielle vinkel på den beslutning, man var ved at<br />

træffe, den havde man ikke med.<br />

Det er vigtigt at forstå, at <strong>R98</strong> drives under ét sæt forretningsbetingelser,<br />

og Renoflex drives under andre<br />

betingelser som en helt igennem kommerciel virksomhed.<br />

Når det fungerer sådan, kan man ikke bare tage<br />

en masse omkostninger, som medarbejderne er, over<br />

og håbe på at vinde et udbud. Det kan ikke lade sig<br />

gøre. Vi lever af vores cashflow – penge ind og penge<br />

ud – og vi kan ikke tage en omkostningsbase som<br />

<strong>R98</strong>’s over uden at vide, om vi vinder en licitation, eller<br />

uden at vi har fået mulighed for at tage stilling til, om vi<br />

overhovedet vil byde ind.” 160<br />

Under det hahnske system kunne Fugl Phoenix-<br />

visionen måske være gennemført, men efter systemets<br />

opløsning var det en umulighed.<br />

Niels Jørn Hahn sammenfatter sit syn på udviklingen<br />

således:<br />

”<strong>R98</strong> blev en altafgørende aktør i at sikre, at kommunerne<br />

nåede de genanvendelsesresultater, de reelt har<br />

nået. Uden samarbejdet mellem <strong>R98</strong> og Miljøkontrollen<br />

i København med Ib Larsen som direktør – uden<br />

det forbilledlige samarbejde – havde kommunerne<br />

aldrig nået de genanvendelsesresultater. Der kom meget<br />

ud af det miljømæssigt med nogle fantastisk flotte<br />

miljøresultater, der også blev igangsætter for andre<br />

miljøaktiviteter i Danmark. Når Danmark er blandt de<br />

bedste på genanvendelse på bygge- og anlægsaffald,<br />

så skyldes det de aktiviteter, <strong>R98</strong> og kommunerne startede<br />

sammen i RGS90. Når vi i Danmark er supergode<br />

på avancerede indsamlingsløsninger og på arbejdsmiljø,<br />

skyldes det meget af det arbejde, vi i <strong>R98</strong> igangsatte,<br />

og de teknologiske løsninger, vi tog i anvendelse.<br />

Der var ekstra ressourcer i <strong>R98</strong> i forhold til, hvis vi kun<br />

skulle forestå affaldsindsamlingen fra dag til dag, men<br />

kaRsten kRonboRg<br />

Karsten Kronborg blev i 2006<br />

administrerende direktør i RenHold<br />

og året efter i Renoflex.


172 vi tog skraldet – koncessionens ophør<br />

173<br />

i så fald ville der ikke have været plads til at udvikle nye<br />

systemer og eksperimentere, og der ville ikke have<br />

været råd til at have en kommunikations- og informationsafdeling<br />

og løse nogle af de opgaver for kommunerne,<br />

som vi gjorde. Der havde heller ikke været råd<br />

til at have et ansigt i det internationale miljø og dermed<br />

være med til at profilere København. På den led<br />

var der en række opgaver og ydelser, som vi anså som<br />

naturlige for en organisation, der også skulle være på<br />

forkant med udviklingen. Vores renovationstakster<br />

dækkede en række aktiviteter og forsøg, der var rettet<br />

mod koncessionen og var alligevel blandt de laveste i<br />

landet. Alt det er skåret væk i <strong>R98</strong> i dag.<br />

De private vognmænd har ikke det ‘forsøgslaboratorium’,<br />

som vi reelt havde, uden at vi skulle blande økonomi<br />

ind. Man kan godt få en lille privat vognmand til<br />

at lave forsøg, men så er det noget, som skal betales<br />

særskilt, og vognmanden får altid mere end for den<br />

traditionelle indsamling.” 161<br />

betinget ophøRsaftale<br />

De problemer, der var udsprunget af RGS90, viste sig<br />

ikke kun at involvere RenHold og de kommercielle<br />

aktiviteter. Problemerne vedrørte også <strong>R98</strong>’s koncessionerede<br />

aktiviteter. Henning Vang Jensen fortæller:<br />

”RGS90-aktiviteterne var blevet en hovedhjørnesten i<br />

<strong>R98</strong>. Hvis den bogførte egenkapital i RGS90, der gik<br />

ind i koncernen med <strong>R98</strong> som eneaktionær i RenHold,<br />

var væk, så var der ikke meget tilbage, heller ikke i<br />

<strong>R98</strong>. <strong>R98</strong> som helhed blev økonomisk sårbar i afviklingsforløbet.”<br />

162<br />

Det rejste spørgsmålet, om <strong>R98</strong> var i stand til at finansiere<br />

ophørsaktiviteterne og åbnede et nyt og dramatisk<br />

forløb, idet de involverede banker ikke mente at<br />

kunne give finansieringstilsagn, før RGS-problematikken<br />

var afklaret. Det skabte risiko for, at hele den<br />

møjsommeligt forhandlede ophørsaftale ville falde til<br />

jorden sammen med ”guldfuglen” og sætte kommunerne<br />

i en meget vanskelig situation.<br />

Det blev nogle nervepirrende sommermåneder, der i<br />

august 2006 mundede ud i den betingede ophørsaftale.<br />

Betingelserne for ikrafttræden gjaldt accept fra<br />

Konkurrencerådet, Borgerrepræsentationen, Kommunalbestyrelsen<br />

på Frederiksberg og <strong>R98</strong>’s bestyrelse<br />

og repræsentantskab – og bankerne. Parterne<br />

Bestyrelsesformand i <strong>R98</strong> fra<br />

1982-2006 Henning vang jensen<br />

(i midten) forklædt som skraldemand.<br />

desuden Henning Berendt<br />

(th) og ernst Uwe pøpken (tv).<br />

havde godkendt aftalen i juni 2006, men først den 6.<br />

oktober 2006 gav bankerne tilsagn om ”at videreføre<br />

den eksisterende finansiering på i det væsentlige<br />

samme vilkår som hidtil”. Det skete, efter at RenHold<br />

med virkning fra 4. oktober 2006 havde fået solgt sin<br />

ejerandel af aktierne (53,8 pct.) i RGS90, inklusive<br />

Stigsnæs-aktiviteterne og uden forpligtelser for Ren-<br />

Hold og <strong>R98</strong>.<br />

Den 17. oktober 2006 udtalte bestyrelsesformand<br />

John R. Frederiksen til Børsen:<br />

”Der bliver ikke mere indkørsel af store industrielle<br />

anlæg, så længe jeg er formand for <strong>R98</strong> og RenHold.<br />

Med mig som formand får <strong>R98</strong> en mere forsigtig økonomisk<br />

linje.” 163<br />

Først den 24. oktober gav Konkurrencerådet sin godkendelse,<br />

og den 13. november 2006 kunne parterne<br />

sætte deres underskrift på ikrafttrædelsesdokumentet.<br />

I en pressemeddelelse fra 25. oktober 2006 udtalte<br />

Konkurrencestyrelsens direktør Agnete Gersing:<br />

”Med den godkendte aftale bliver monopolet afviklet<br />

inden for få år, og afgørelsen sætter dermed et foreløbigt<br />

punktum for styrelsens arbejde.”<br />

RGS90-miseren blev det hahnske systems Waterloo,<br />

og Niels Jørn Hahn trådte tilbage som administrerende<br />

direktør i <strong>R98</strong> pr. 1. januar 2007.<br />

nye pRobleMeR<br />

Det blev imidlertid snart konstateret, at de økonomiske<br />

problemer ikke var et overstået <strong>kapitel</strong>. Salget<br />

af RGS90 og udskiftningerne i ledelsen i <strong>R98</strong> havde<br />

været nødvendige, men ikke tilstrækkelige foranstaltninger.<br />

<strong>R98</strong> havde fortsat økonomiske problemer, og<br />

udsigterne til finansiering blev ikke bedre af overophedede<br />

finansielle markeder, der i 2008 mundede ud i<br />

en regulær finanskrise med bankkrak og statslige redningspakker<br />

til følge.<br />

Den kritiske situation blev behandlet på et direktørkrisemøde<br />

på Københavns Rådhus i begyndelsen af<br />

2007, hvor København stillede med økonomidirektør<br />

Henrik Plougman – en understregning af situationens<br />

alvor. Likviditeten viste sig at være ringere end forventet,<br />

og kommunerne kunne ikke skyde penge i <strong>R98</strong>.<br />

Per Hard Poulsen, Frederiksberg Kommune, fortæller:<br />

”Det ville være dybt problematisk og sætte kommunerne<br />

i en meget vanskelig situation, hvis <strong>R98</strong> skulle


174 vi tog skraldet – koncessionens ophør<br />

175<br />

bryde sammen, inden vi havde overtaget og udliciteret<br />

det. Vi søgte at hjælpe <strong>R98</strong>, så godt vi kunne, ved<br />

at ændre i nogle betalingsvilkår og fik forbedret likviditeten,<br />

så de ikke skulle låne så meget af bankerne, og<br />

hvad vi nu kunne gøre.” 164<br />

På den politiske overflade havde embedsmændene<br />

sørget for, at alt så vidt muligt så ud til at være roligt<br />

og under kontrol, mens det under overfladen så noget<br />

mere turbulent ud. Det var en farefuld kurs og motiverede<br />

yderligere embedsmænd og ledende politikere til<br />

at finde løsninger, så <strong>R98</strong> klarede de økonomiske efterdønninger<br />

og ikke blev suget med ind i finanskrisen.<br />

Visionen om et kommercielt område med et holdingselskab,<br />

der kunne vokse sig stort under en erhvervsdrivende<br />

fonds vinger, måtte definitivt opgives og de<br />

kommercielle aktiviteter afvikles for at kunne afvikle<br />

de koncessionerede aktiviteter som forudsat.<br />

RGS90-miseren og den finansielle krise medvirkede<br />

også til, at visionen om at videreføre <strong>R98</strong> efter koncessionens<br />

ophør som erhvervsdrivende fond med sugeanlæg<br />

m.m. som erhvervsaktivitet måtte skrinlægges.<br />

Planen var, at al gæld skulle være indfriet inden udgangen<br />

af 2010. ”2010 bliver for alvor året, hvor afviklingen<br />

af <strong>R98</strong> slår igennem” – udtalte Søren Eriksen. 165<br />

viRksoMhedsoveRdRagelse<br />

Som led i afviklingsprocessen skulle medarbejdernes<br />

stilling afklares. <strong>R98</strong>-ledelsen havde som betingelse for<br />

det førtidige ophør sat, at medarbejderne blev virksomhedsoverdraget<br />

– bl.a. for at kunne ”sælge” ophørsaftalen<br />

til dem. Det blev til, at den største medarbejdergruppe,<br />

skraldemændene, skulle virksomheds overdrages<br />

lige som en mindre gruppe administrative medarbejdere,<br />

der skulle overgå til kommunerne pr. 1. januar 2007.<br />

Skraldemændene skulle over i de private firmaer, der<br />

vandt udliciteringsrunderne, og forventningen fra<br />

kommunernes side var, at branchens private entreprenører<br />

ville være særdeles interesserede i at byde ind.<br />

En række indikatorer pegede i den retning – som den<br />

indledende retssag, Marius Pedersen havde anlagt, og<br />

de mange bud på udliciteringen af erhvervsaffaldet<br />

ligesom branchens sekundering af konkurrencemyndighedernes<br />

angreb på koncessionen.<br />

De private entreprenører var imidlertid en heterogen<br />

skare med mindre og større virksomheder, med<br />

forskellige erfaringer på området og med forskellige<br />

holdninger til de teknologiske og miljømæssige, herunder<br />

arbejdsmiljømæssige, standarder og ekspertiser,<br />

<strong>R98</strong> havde udviklet.<br />

Kommunerne havde nok fået et vist kendskab til <strong>R98</strong><br />

som koncessioneret selskab under ophørsforhandlingerne,<br />

men havde intet specifikt kendskab til driften,<br />

branchen eller affaldsmarkedet. Det ville derfor ligge<br />

lige for at lade <strong>R98</strong> rådgive kommunerne vedrørende<br />

udformningen af udbudsmaterialet, men sådan blev<br />

det ikke. <strong>R98</strong> måtte holde sig tilbage af konkurrenceretlige<br />

grunde – kommunerne ville ikke risikere at<br />

få konkurrencemyndighederne og branchen på nakken<br />

én gang til – og de kommunale erfaringer med<br />

<strong>R98</strong> og det hahnske system spillede måske også ind. I<br />

hvert fald åbnede det plads for skraldemændene, der<br />

i mangt og meget fik deres ønsker opfyldt under forhandlinger<br />

med kommunerne.<br />

Peter Elsman fortæller:<br />

”Der er selvfølgelig en lang række udgifter, der kun-<br />

ne tænkes at blive mindre; en central udgift er aflønningen<br />

af medarbejderne. Så i foråret 2006, altså efter<br />

at det var besluttet at ophæve koncessionen, var<br />

arbejdstagerne meget interesserede i, at deres løn<br />

og arbejdsforhold ikke blev forringet. Derfor fik de<br />

lovning på, at deres løn og arbejdsforhold ville blive<br />

taget med. Det er sket, og skraldemændene har erklæret<br />

sig tilfredse og udtalt, at de får gode vilkår.” 166<br />

Miljøkontrollens direktør, Hjalte Aaberg, fortæller:<br />

”Vi ville gerne skabe så megen ro og tryghed som muligt<br />

for skraldemændene i <strong>R98</strong>, der skulle virksomhedsoverdrages,<br />

og var derfor meget udførlige i beskrivelserne.<br />

Det blev opfattet som en stor udfordring af<br />

vognmændene. De syntes, vi lagde overliggeren meget<br />

højt i forhold til at sikre medarbejderne de rettigheder,<br />

de havde hos <strong>R98</strong>, og syntes, vi var meget, meget<br />

detaljerede i vores beskrivelse af, hvordan tingene<br />

skulle foregå, så der ikke var meget fleksibilitet.” 167<br />

Kommunerne førte forhandlinger med skraldemændene<br />

via fagforeningen 3F Kastrup. Dialogen var startet<br />

den 29. maj 2006 kort efter personalemødet i <strong>R98</strong> den<br />

22. maj, hvor direktørerne i <strong>R98</strong>, RenHold og Renoflex<br />

mobilaffaldscontainerenhed.


176 vi tog skraldet – koncessionens ophør<br />

177<br />

Blokadevagter ved Amagerforbrænding under en strejke.<br />

havde orienteret de ansatte om, at <strong>R98</strong> skulle afvikles.<br />

Allan Kreutzfeldt, der havde været næstformand<br />

i Renovationsarbejdernes Fagforening frem til dennes<br />

fusion med 3F Kastrup ved årsskiftet 2005/06 og siden<br />

sad som faglig sekretær for renovationsområdet,<br />

fortæller om det første møde med overborgmester Ritt<br />

Bjerregaard og miljøborgmester Klaus Bondam:<br />

”Et positivt møde, hvor vi kom frem med vore bekymringer,<br />

ikke mindst for de bløde værdier, som vi<br />

mener kendetegner <strong>R98</strong> – her tænkes på integration,<br />

uddannelse, fleksjob for de nedslidte og lignende.<br />

Vi blev af borgmestrene lovet, at vi ville blive en tæt<br />

medspiller i forbindelse med udformningen af udbudsmaterialet,<br />

og håbede selvfølgelig, at de ville<br />

holde ord, så vi kunne komme uden om de useriøse<br />

vognmænd, for hvem profit er det eneste saliggørende.”<br />

168<br />

lønsysteMeR og lønfoRhandlingeR<br />

Skraldemændene i dagrenovationen, svarende til 80<br />

pct. af alle skraldemænd i <strong>R98</strong>, havde en særlig overenskomst<br />

med selskabet. Den baserede sig på et tidsstudie<br />

gennemført omkring 1980 og løbende opdateret,<br />

fortæller Jes König:<br />

”Skraldemandsarbejdets tidsstudie er stykket sammen<br />

af småoperationer med en nøjagtighed på et centiminut,<br />

så vi præcist ved, at når en skraldemand arbejder<br />

i normalarbejdshastighed, vil de operationer, han udfører,<br />

tage så og så lang tid – på ugebasis svarende til<br />

fx 38,5 timer, og for det får han en løn pr. time. I nabodistriktet<br />

er arbejdsmængden måske 36 timer. Dagen<br />

efter kan det skifte, det er et uhyre dynamisk system.<br />

Og distrikterne kan tilpasses, så de så vidt muligt alle<br />

ligger så nær 37 timer som muligt. Det har vi aftaler<br />

med fagforeningen om. Hvis et distrikt kommer op på<br />

for mange timer, vil det blive korrigeret.<br />

Vi har søgt at implementere et mere udbudsvenligt<br />

lønsystem i overensstemmelse med, hvad man har<br />

andre steder i branchen, hvor man får løn efter, hvor<br />

mange skraldebøtter man tømmer, uanset hvor langt<br />

skraldemanden skal gå fra bilen til bøtten og tilbage.<br />

Det er det lønsystem, der er beskrevet i den såkaldte<br />

landsoverenskomst.<br />

Det gik vi og fagforeningen med til, og kommunerne<br />

lovede til gengæld, at skraldemændene kunne beholde<br />

<strong>R98</strong>’s løn og ansættelsesvilkår i hele kontrakt-<br />

perioden – ikke kun i overenskomstperioden, som er<br />

normalt ved en virksomhedsoverdragelse.”<br />

Forhandlingerne om det forenklede lønsystem faldt på<br />

plads midt i maj 2008, og kommunerne konstaterede<br />

med tilfredshed, at den nye lønmodel ikke havde økonomiske<br />

konsekvenser – for kommunerne og skraldemændene.<br />

Modellen blev implementeret i efteråret<br />

2009, mens skraldemændene endnu var ansat i <strong>R98</strong>,<br />

fortæller Jes König:<br />

”På torsdag [den 24. september 2009] får de dagrenovationsfolk,<br />

der skal overdrages, for første gang<br />

beregnet løn efter det nye system med aflønning pr.<br />

skraldebøtte. Vi er så ovre på landsoverenskomsten,<br />

men skraldemændene er garanteret den samme løn<br />

som efter det gamle lønsystem.” 169<br />

Fællestillidsmand i <strong>R98</strong> og tillidsmand for skraldemændene<br />

Palle Nissen fortæller om processen:<br />

”Jeg er godt tilfreds med den proces, jeg har været<br />

med i. Jeg har siddet til forhandlinger med Københavns<br />

Kommune og været med til at sætte fingeraftryk<br />

på udbudsmaterialet. Det er det bedste udbud, man<br />

kan tænke sig. Det bliver også fremhævet som et sko-<br />

leeksempel på, hvordan det bør gøres – at involvere<br />

sig i processen og ikke være så stiv i nakken, at man<br />

ikke kan se forandringsmuligheder. Vi har satset på, at<br />

Danmarks største udbud også skulle være Danmarks<br />

bedste udbud. Men derfor kan man jo godt være<br />

skeptisk. Ét er, hvad der er skrevet ned, noget anden<br />

er, hvordan det bliver i virkeligheden.<br />

Den løn, skraldemændene bliver virksomhedsoverdraget<br />

med, har det været en af mine fornemmeste<br />

opgaver at sikre. Vi har kombineret vores overenskomstforhold<br />

og lønforhold – <strong>R98</strong>’s overenskomst<br />

med 3F i Kastrup – og tilpasset dem til landsoverenskomsten.<br />

Kommunen sagde, at vi skulle gå væk fra det<br />

lønsystem, vi havde, hvor vi får penge for alt – alt er<br />

målt op på tidsstudier. Kommunen mente, at der skulle<br />

et mere forenklet system til, for at vognmændene<br />

kunne håndtere det.<br />

Vi har så fået lavet en ny lønmodel – bilag 11 i overenskomsten.<br />

Det betyder, at den gamle overenskomst<br />

er oversat til landsoverenskomsten. Vi har sikret os, at<br />

kommunerne tager ansvar for den nye overenskomst<br />

ved virksomhedsoverdragelsen. Overenskomsten lø-


178 vi tog skraldet – koncessionens ophør<br />

179<br />

fRank boye<br />

Frank Boye blev faglig sekretær i 3F<br />

Kastrup i 2007 og førte forhandlingerne<br />

om virksomhedsoverdragelse<br />

m.m. for skraldemændene i <strong>R98</strong>.<br />

ber til 1. maj 2011 men vi har sikret, at overenskomsten<br />

løber så længe som vognmandens kontrakt.” 170<br />

Faglig sekretær i 3F Kastrup Frank Boye, der i 2007 afløste<br />

Allan Kreutzfeldt, fortæller:<br />

”Der er lavet et udbudsmateriale, som ikke er set før,<br />

det var intentionen fra Københavns Kommune og intentionen<br />

fra vores side. Kommunen var selv inde på,<br />

at den gerne ville være med til at hæve overliggeren,<br />

når det blev sendt i udbud.<br />

Vi har ikke haft eller har en skjult dagsorden om at bevare<br />

<strong>R98</strong> eller få det ind i kommunerne, som det er<br />

blevet hævdet. Vi har holdt fokus på at lave et godt<br />

udbudsmateriale sammen med kommunen og sikre<br />

skraldemændene ordentlige løn- og arbejdsforhold,<br />

det har været vores fokus.<br />

Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 kom Københavns<br />

Kommune med ønsker om en forenkling af<br />

overenskomsten i relation af løndelen. Vi sagde så, at<br />

skulle vi forhandle med <strong>R98</strong> om en sådan konvertering,<br />

så skulle det i hvert fald gælde i hele kontraktperioden,<br />

så vi sikrer folk den samme løn, som de har<br />

på <strong>R98</strong>-overenskomsten. Det skulle gælde i alle tre<br />

udbudsrunder.<br />

Landsoverenskomsten giver ca. 24.000 kr. om måneden,<br />

og <strong>R98</strong>-overenskomsten giver ca. 29.000 kr. om<br />

måneden på dagrenovation.” 171<br />

Driftschef i <strong>R98</strong> Jack Brandstrup fortæller om lønforhandlingerne:<br />

”Jeg har været med til for <strong>R98</strong> at forhandle den nye<br />

lønmodel frem sammen med Peter Bøttcher i planlægningen<br />

og Palle Nissen og Frank Boye fra 3F Kastrup.<br />

Det er en tarifmodel, hvis principper for, hvordan man<br />

aflønner, følger principperne i landsoverenskomsten<br />

ATL. Skraldemanden får løn for antal beholdere og<br />

typer beholdere, og hver beholdertype har en pris.<br />

Lønpuljen er den samme i udbuddet som i <strong>R98</strong>.<br />

Kommunen har stillet opgaven, og vi har løst den.<br />

Kommunen har ikke selv været inde i forhandlingerne.<br />

Opgaven gik ud på at få lavet et lønsystem, som<br />

kunne bruges af de nye entreprenører. Vi gik i gang<br />

og blev enige om noget, der lignede ATL-modellen.<br />

Det gik skraldemændene med til. Prisen pr. beholder<br />

efter endt arbejdsdag<br />

skal det være godt<br />

med et varmt bad.<br />

er bedre for <strong>R98</strong>-skraldemændene end for andre. Fagforeningen<br />

har været fantastisk dygtig, Palle Nissen er<br />

en meget effektiv og kompetent forhandler og i øvrigt<br />

et fantastisk menneske.” 172<br />

udbudsMateRialet<br />

<strong>R98</strong> har derimod – helt efter planen – ikke været med<br />

i forhandlingerne om udbudsbetingelserne, fortæller<br />

bestyrelsesformand John R. Frederiksen:<br />

”Vi svarede på kommunens spørgsmål vedrørende<br />

udbuddet, men blandede os overhovedet ikke i det<br />

for ikke at blive inhabile i Renoflex. Vi svarede på,<br />

hvad vi blev spurgt om, og gav kommunerne de oplysninger,<br />

de ønskede. Det var det. Vi var slet ikke<br />

med til at udforme udbudsmaterialet. Men kommunerne<br />

har naturligvis talt løbende med skraldemændene.”<br />

173<br />

Jack Brandstrup fortæller:<br />

”Udbudsmaterialet kunne være udformet anderledes.<br />

Som jeg ser det, kunne det være gjort mere spiseligt,<br />

hvis man havde budt det ud i ordninger frem for i geografi.<br />

Når man byder Brønshøj ud, skal vognmanden<br />

både køre dagrenovation, papir, pap, storskrald, el-<br />

skrot og trykimprægneret træ og pvc m.m. Det havde<br />

været lettere at tage papirordningen for sig, papordningen<br />

for sig og så videre, så de mindre vognmænd<br />

kunne byde på de ordninger, og så budt dagrenovationen<br />

ud særskilt. Det rådede vi kommunen til, og jeg<br />

frarådede den storskraldsordning, der var med i første<br />

omgang af første udbudsrunde. Den ville blive rigtig<br />

dyr – vi har 4.000 ejendomme, som selv sørger for deres<br />

storskrald, hvorfor skulle vi komme der, hvis der<br />

ikke var noget affald.<br />

<strong>R98</strong>-medarbejderne har fået favorable vilkår, men set<br />

med arbejdsgiverøjne er det ikke smart gjort af kommunen<br />

at lukke fagforeningen så meget ind – du kan<br />

ikke styre den fagforening på en halv tønde land, hvis<br />

du ikke har erfaring med det. Derfor ser udbudsmaterialet<br />

ud, som det gør, og derfor er det svært at byde<br />

på det.<br />

Jeg tror, det er strandet på en grundlæggende naiv<br />

holdning i Københavns Kommune, en tro på, at man<br />

kunne skrive udbuddet på bagsiden af et stykke madpapir,<br />

og så ville der stå 10 vognmænd dagen efter.” 174


180 vi tog skraldet – koncessionens ophør<br />

181<br />

begyndende iMpleMenteRing<br />

Den 1. oktober 2006 gennemførtes en distriktsopdeling,<br />

så indsamlingen kunne foregå særskilt i de to<br />

kommuner – Frederiksberg Kommune udgjorde nu<br />

ét indsamlingsdistrikt, mens Københavns Kommune<br />

skulle opdeles i tre distrikter. Distriktsopdelingen endte<br />

med at se således ud:<br />

Første udbudsrunde i København (til overtagelse 1.<br />

maj 2009) skulle omfatte:<br />

– Dagrenovation, storskrald, elskrot, papir og pap i<br />

fire områder:<br />

– Valby<br />

– Vanløse<br />

– Brønshøj/Husum<br />

– Bispebjerg<br />

– Samt indsamling af glas og haveaffald i hele kommunen<br />

På Frederiksberg skulle udbydes (til overtagelse 1. maj<br />

2010) indsamling af:<br />

– Glas og farligt affald<br />

– Dagrenovation, storskrald, haveaffald, elskrot, papir<br />

og pap<br />

Indsamling af have- og<br />

parkaffald blev udbudt<br />

som en selvstændig<br />

entreprise.<br />

Anden udbudsrunde i København (til overtagelse 1.<br />

maj 2010) skulle omfatte:<br />

– Dagrenovation, storskrald, elskrot, papir og pap i to<br />

områder:<br />

– Nørrebro<br />

– Østerbro<br />

Tredje udbudsrunde i København (til overtagelse 1.<br />

maj 2011) skulle omfatte:<br />

– Dagrenovation, storskrald, elskrot, papir og pap i<br />

fire områder:<br />

– Indre By/Christianshavn<br />

– Vesterbro<br />

– Kgs. Enghave<br />

– Amager<br />

For hele kommunen desuden:<br />

– Farligt affald<br />

– Mobilsug (København og Frederiksberg i et fælles<br />

udbud)<br />

– Mikrobiler (København)<br />

– Vipcontainere ( København og Frederiksberg)<br />

– Håndtering og vedligeholdelse af affaldsbeholdere<br />

og -containere (København og Frederiksberg)<br />

Ophørsaftalen gjorde det klart, at <strong>R98</strong> måtte gøre en<br />

særlig indsats for at holde på de medarbejdere, der<br />

ikke som skraldemændene blev virksomhedsoverdraget,<br />

hvis selskabet skulle kunne løse sine opgaver i<br />

hele ophørsperioden. I den forbindelse blev der identificeret<br />

30 til 40 nøglemedarbejdere, der omfattede<br />

en stor del af ledelsen samt medarbejdere i økonomi,<br />

it, personale, indkøb, ruteplanlægning og bilværksted.<br />

For at fastholde dem planlagde selskabet en række aktiviteter<br />

og tiltag – som intern og ekstern uddannelse,<br />

kortlægning af personlige interesseområder, brug af<br />

fratrådte medarbejdere som konsulenter, økonomiske<br />

incitamenter, fratrædelsesordninger m.m. 175<br />

Fastholdelsesinitiativerne kom ikke spor for tidligt. En<br />

opgørelse viste, at den frivillige medarbejderomsætning<br />

for funktionærer (75) var steget fra 9 pct. i 2005<br />

til 17 pct. i 2006 og for de faglærte (35 smede og mekanikere<br />

i bilværkstedet) fra 6 pct. i 2005 til 10 pct. i<br />

2006. Kun hos skraldemændene (358) var den faldet<br />

fra 6 pct. i 2005 til 4 pct. i 2006, men de skulle jo også<br />

virksomhedsoverdrages. Den almindelige beskæftigelsessituation<br />

var god med mangel på arbejdskraft<br />

og fuldt drøn på økonomien, så der var ikke udsigt til<br />

Tømning af en glascontainer. Indsamling af glas og<br />

drikkevareemballage blev udbudt som en selvstændig<br />

entreprise.<br />

arbejdsløshed, når <strong>R98</strong> lukkede. Det måtte alt andet<br />

lige betragtes som en stor udfordring at holde på medarbejderne<br />

under sådanne betingelser.<br />

De medarbejdere, der skulle virksomhedsoverdrages,<br />

omfattede foruden skraldemænd folk i beholderafdelingen<br />

og en del administrative driftsfunktioner. De<br />

folk, der havde administrative funktioner i driften,<br />

frasagde sig muligheden for at blive virksomhedsoverdraget.<br />

De foretrak at blive i <strong>R98</strong> længst muligt<br />

og være omfattet af fastholdelsesprogrammet. De,<br />

der blev overdraget til private virksomheder, var ikke<br />

sikret fremtidig ansættelse. Efter en periode kunne<br />

den private arbejdsgiver rationalisere og skære ned på<br />

medarbejderstaben, hvis det var relevant.<br />

Ved årsskiftet 2006/07 overgik 25 medarbejdere i<br />

kundedataadministration, ordrekontor, kundebetjeningsfunktion,<br />

den eksterne kommunikation samt udekørende<br />

konsulenter til København (85 pct.) og Frederiksberg<br />

(15 pct.). Kommunerne overtog samtidig<br />

opkrævningen af takster fra <strong>R98</strong>, der i stedet modtog<br />

et vederlag fra kommunerne til dækning af omkostningerne<br />

ved udførelse af koncessionsaktiviteterne.


182 vi tog skraldet – koncessionens ophør<br />

183<br />

oversigt over <strong>R98</strong>’s indsamlingsområde.<br />

I den forbindelse blev der udarbejdet en samarbejdshåndbog<br />

med rammer for samarbejdet. Der var ikke i<br />

almindelighed utilfredshed med at skulle virksomhedsoverdrages,<br />

fortæller Jes König: ”Vi arbejder dagligt<br />

sammen med de 25 overdragne medarbejdere – nogle<br />

har det fint i kommunen, andre har det skidt, og nogle<br />

er holdt op. Det er ikke noget entydigt billede …” 176<br />

Ophørsforhandlingernes dramatiske forløb under indtryk<br />

af udviklingen i RGS90 og Stigsnæs-aktiviteterne<br />

mundede ud i mere fredelige forhandlinger om virksomhedsoverdragelse<br />

af skraldemændene. I det centrale<br />

spørgsmål om udformningen af udbudsmaterialet<br />

konsulterede kommunerne ikke <strong>R98</strong>, men udformede<br />

udbudsmaterialet med hjælp fra eksterne konsulenter.<br />

Den ekspertviden og dybe indsigt, kommunerne gik<br />

glip af ved dette setup, må ses som medvirkende til de<br />

forbistringer, der siden opstod i forbindelse med især<br />

første udbudsrunde, og til kommunens overraskelse<br />

over de få bud.<br />

NOTER<br />

137 Interview.<br />

138 Interview.<br />

139 Interview.<br />

140 Interview.<br />

141 Interview.<br />

142 Bestyrelsesprotokol for <strong>R98</strong>, 20. september 2005.<br />

143 Interview.<br />

144 Interview.<br />

145 Bestyrelsesmøde, <strong>R98</strong>, 27. marts 2006.<br />

146 Interview.<br />

147 Interview.<br />

148 Gennemgang af ophørsaftalen af 3. januar 2006 på bestyrelsesmødet<br />

i <strong>R98</strong> den 10. januar 2006. I ophørsaftalen blev<br />

datoen ændret til 1. maj henholdsvis 1. november.<br />

149 Efterfølgende blev det aftalt, at kommunerne skulle overtage<br />

beholderværkstedet, inklusive medarbejdere, biler og<br />

værktøj.<br />

150 Interview.<br />

151 Sjællandske Sorø, 30. december 2006.<br />

152 Interview.<br />

153 Interview.<br />

154 Interview.<br />

155 Interview.<br />

156 BT, 22. september 2006.<br />

157 Sjællandske Kalundborg, 11. oktober 2006.<br />

158 Børsen, 23. marts 2010.<br />

159 Interview.<br />

160 Interview.<br />

161 Interview.<br />

162 Interview.<br />

163 Børsen, 17. oktober 2006, konstaterede, at RGS90 havde<br />

“gnavet sig godt ind I <strong>R98</strong>’s samlede egenkapital. I dag er<br />

der samlet omkring 100 mio. kr., heraf lige over 30 mio. kr. i<br />

<strong>R98</strong> og lige over 60 mio. kr. i RenHold. Og det er altså efter<br />

nedskrivningen på 150 mio. kr. i RenHold.”<br />

164 Interview.<br />

165 miniSkralden, 348, 5. januar 2010.<br />

166 Interview.<br />

167 Interview.<br />

168 3F Avisen, nr. 3, juli 2006, s. 3.<br />

169 Interview.<br />

170 Interview.<br />

171 Interview.<br />

172 Interview.<br />

173 Interview.<br />

174 Interview.<br />

175 De, der årligt forventedes at blive overflødige i perioden<br />

2009-2011, fordelte sig således: Chefgruppen (3) i 2011.<br />

Ledergruppen (14): 1 i 2009, 4 i 2010, 9 i 2011. Gruppen<br />

med særlige kompetencer (12): 1 i 2009, 4 i 2010, 7 i 2011.<br />

Andre, inklusive værksted (72): 10 i 2009, 29 i 2010, 33 i<br />

2011. Det samlede fastholdelsesbudget blev fastsat til<br />

2008: 519.000 kr., 2009: 2.099.000 kr., 2010: 5.826.000<br />

kr., 2011: 17.956.680 kr., svarende til i alt: 26.400.680 kr.<br />

Desuden blev der afsat 12 mio. kr. til yderligere opsigelsesomkostninger<br />

(bestyrelsesmøde 30. maj 2007).<br />

176 Interview.


184 r98 1898-2011 – Dagrenovationskoncession 1952<br />

185

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!