Kursus i brug af Excell 2007

fc.vucnordjylland.dk

Kursus i brug af Excell 2007

Excel

Et kursus i Excel 2007

af

Søren Bjerregaard


Indholdsfortegnelse

Den grundlæggende anvendelse af regnearket ................... Opgave 1 side 1-4

Skrivning af formler .......................................................... Opgave 2 - 5-6

Flere regneark i projektmappen ......................................... Opgave 3 - 7

Autosum ........................................................................... Opgave 4 - 8

Kolonnebredde .................................................................. Opgave 4 - 9-10

Antal decimaler ................................................................. Opgave 4 - 11

Nyt regneark i projektmappen ........................................... Opgave 5 - 12

Valuta (kr. skrevet i cellen) ................................................ Opgave 5 - 13

Gæt og prøv efter .............................................................. Opgave 6 - 14-15

Ekstra opgaver (prøv selv med regnearket) ......................... Opgave 7 - 16-18

Indsæt kolonner og rækker ............................................... Opgave 8 - 19

Slet kolonner og rækker .................................................... Opgave 8 - 20

Procent-formatet ............................................................... Opgave 8 - 21

Rammer ............................................................................ Opgave 8 - 21

Vis udskrift ....................................................................... Opgave 8 - 22

Rumfang og overfladeformel .............................................. Opgave 9 - 23-25

Formler – rødder ............................................................... Opgave 10 - 26-27

Fyldehåndtaget ................................................................. Opgave 11 - 28

Absolut cellehenvisning ..................................................... Opgave 12 - 29

Middel-, største- og mindsteværdi ..................................... Opgave 13 - 30-32

Euro-tabel ........................................................................ Opgave 14 - 33

Gangetabel ....................................................................... Opgave 15 - 34

Søjlediagram ..................................................................... Opgave 16 - 35-38

Cirkeldiagram ................................................................... Opgave 17 - 39-41

Kurvediagram ................................................................... Opgave 18 - 42-48

Kurve tegnet ud fra formel ................................................ Opgave 19 - 49

På niveau G skal man som minimum lave disse opgaver:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 (kun side 14) - 9 (kun side 23) - 16 (kun side 35) - 17 (kun side 39)

- 18 (kun side 42)

På niveau FED skal man derudover også lave disse opgaver:

11 - 12 - 13 - 18 (kun siderne 42-45) - 19

KVUC/sbj Excel 2207


Opgave 1

Regnearkets opbygning

Regnearket består af lodrette kolonner der er angivet med bogstaver, A, B, C, osv.

og vandrette rækker der er angivet med tal, 1, 2, 3 osv.

Her kan du

læse at cellemarkøren

står

i E7

Formellinje

En celle er der hvor en kolonne og en række mødes.

På billedet oven over står cellemarkøren i celle E7, dvs. i kolonne E og i 7. række.

Cellemarkøren kan flyttes fra celle til celle ved hjælp af piletasterne.

Cellemarkøren kan også flyttes ved hjælp af musen: peg på en celle og klik.

I en celle kan man skrive tre forskellige ting: tekst, tal eller formler.

Det man skriver i cellen, står også i Formel-linjen

En formel skal altid begynde med et lighedstegn =

De 4 regningsarter bruges med disse tegn:

+ (lægge sammen) - fx =12+34 (12 plus 34)

- (trække fra) - fx =84-18 (84 minus 18)

* (gange) - fx =7*19 (7 gange 19)

/ (dividere) - fx =56/8 (56 divideret med 8)

Øvelse på næste side

KVUC/sbj Excel 2207 Side 1 af 49 sider


Øvelse – det første regneark:

Skriv denne tekst i celle A3: Antal

Skriv dette tal i celle C3: 250

Opgave 1

Skriv i A4: Styk-pris

Skriv i C4: 18

Skriv i D4: kr.

Skriv i A6: Samlet pris

Skriv en formel i C6: =C3*C4

Tryk på Enter

Bemærk at teksten

godt kan lægge sig

hen over den næste

celle (B6).

(dvs. tallet i celle A3 ganges med tallet i celle C4)

Bemærk at formlen starter med lighedstegnet!

Står der 4500 i celle C6? Det skal der hvis du har gjort det rigtigt.

Resultatet står i cellen og formlen står i formellinjen

Vigtigt: Hold tal og tekst adskilt i hver sin celle, fx tallet 18 i celle C4 og kr. i celle D4

Bemærk: Tekst er venstrestillet i cellen, hvorimod tal er højrestillet.

Nu skal vores første regneark udbygges.

Skriv denne tekst i celle A7 ................. Andre udgifter

Skriv dette tal i celle C7 ...................... 500

Skriv i A8 ................................................. Samlede udgifter

Skriv denne formel i C8 ...................... =C6+C7

Skriv i A10 ......................................... Rabat pr. stk.

Skriv dette tal i C10 ............................ 8

Skriv i A11 ......................................... Samlet rabat

Skriv i C11 en formel der ganger C10 med C3 (dvs. rabatten for 1 stk. gange antallet)

Skriv i A12 ......................................... I alt

Skriv i C12 en formel der trækker rabatten fra de samlede udgifter.

fortsættes på næste side

KVUC/sbj Excel 2207 Side 2 af 49 sider


Opgave 1

Skriv i A14 ......................................... Moms

Skriv i C14 ......................................... =C12*0,25 (momsen er jo 25 %)

Skriv i A15 ......................................... Pris i alt

Skriv i C15 en formel der lægger momsen til I alt-beløbet

Hvis du har gjort det rigtigt, står der dette tal i C15: 3750

Skriv i A17 ......................................... Pris pr. stk.

Skriv i C17 ......................................... =C15/C3

I celle C17 skulle der gerne stå tallet 15. Dette er vores slutfacit.

Teksten i A17 og slutfacit i C17 skal være med fed skrift

Pas på at du

skriver et

komma – ikke et

punktum!

(dvs. tallet i celle C15 bliver divideret med tallet

i celle C3 – pris i alt bliver divideret med antallet)

1) Markér cellerne A17, B17 og C17 ved at trække musen med venstre knap holdt

nede hen over cellerne.

2) Klik på F i menubåndet

Skriv i A1 med fed skrift og med punktstørrelse 14: Mit første regneark

Sådan ser hele opstillingen ud:

fortsættes på næste side

KVUC/sbj Excel 2207 Side 3 af 49 sider


Gem

Opgave 1

Prøv nu at ændre stykprisen i C4 – Hvad sker der?

Hvad skal stykprisen i C4 være, for at slutfacit i C17 bliver 8,5? – Prøv dig frem!

Kan du få slutfacit til at blev 0?

Prøv at ændre på antallet i C3 – Hvad sker der?

Prøv at ændre på nogle af de andre tal.

Gem regnearket (du kan kalde det Opgave 1) – klik på Office-knappen

og vælg Gem som…

Afslut, men luk ikke Excel – klik på Office-knappen

og vælg Luk

Dette lukker

kun dokumentet,

men ikke Excel.

- eller blot klikke på

det nederste af de to

kryds oppe i højre hjørne.

Nyt regneark

Klik på Office-knappen

Klik på Ny

Vælg derefter Opret

KVUC/sbj Excel 2207 Side 4 af 49 sider


1. Sammensatte regningsarter

Opgave 2

Skrivning af formler

Excel har det på samme måde som den udvidede regnemaskine. Den har

indbygget reglerne for i hvilken rækkefølge udregninger skal forekomme. Fx giver

formlen

=3+4·5

det rigtige resultat, nemlig 23 (man ganger før man lægger sammen).

Skal reglerne brydes, fx at man skal lægge sammen før man ganger, bruger man

parenteser. Eksempelvis giver denne formel

resultatet 35.

=(3+4)·5

Negative tal skrives blot med en

bindestreg foran tallet, eller

minustasten på det numeriske

tastatur.

Prøv at få Excel til at udregne dette:

a) 4·(7+2)–(6-2)·9

b) 2·(–13+8)+9

c) –(–5)–(+3)

d) (–0,9)·(–1,8)·(–2,5)

e) 7 + 9 + 8 Her bliver man nødt til at bruge parenteser –

+ 6

11 − 5 hvordan?

2. Potenser

Potenser skrives på denne formel: potens(tal;potens)

Eksempel: 3 8 skrives =potens(3;8). 8 3 skrives =potens(8;3)

eller man kan bruge "hatten"

3 8 skrives =3^8

8 3 skrives =8^3

Prøv at få Excel til at udregne dette:

a) 2 12

b) 5 -4

c) 10 2 -10 3 +8 3

d) 3 4 ·5 -3

Facit

a) 0

b) -1

c) 2

d) -4,05

e) (7+9+8):(11-5)+6 = 10

Facit

3 8 = 6561

8 3 = 512

a) 4096

b) 0,0016

c) -388

d) 0,648

KVUC/sbj Excel 2207 Side 5 af 49 sider


3. Rødder

Kvadratrod

Formlen for kvadratrod er kvrod(tal)

Opgave 2

Eksempelvis: 7, 84 skrives således: =kvrod(7,84)

Prøv at få Excel til at udregne dette:

2209

4, 41

0,3364

1004004

Gem regnearket under navnet Regn (Excels fulde filnavn bliver Regn.xlsx)

Facit

47

2,1

0,58

1002

Filen Regn.xlsx skal være åben på skærmen, ellers åbn Regn.xlsx hvis du har lukket

den, for du skal arbejde videre med den på næste side

KVUC/sbj Excel 2207 Side 6 af 49 sider


Opgave 3

Flere regneark i regnearket

Når man åbner et nyt regneark, får man i virkeligheden 3 regneark. Det kan man se

på fanebladene nederst på skærmen: Ark 1, Ark 2, Ark 3. Den opgave du lige har

lavet, er i Ark 1.

Du kan tilføje nye ark ved at klikke her.

Alle disse regneark gemmes i den samme fil. Exel kalder alle disse regneark under ét

for en Projektmappe. Din regnearksfil, Regn.xlsx, er altså en projektmappe der består

af 3 regneark, Ark 1, Ark 2 og Ark 3, og din opgave fra før ligger i Ark 1.

"Ark 1" behøver ikke at hedde "Ark 1". Du kan give det et andet navn:

Højreklik på navnet og vælg Omdøb

Omdøb Ark 1 til Opgave 2

Den næste opgave skal laves i Ark 2. Klik på Ark 2, så det åbnes.

Omdøb Ark 2 til Opgave 3

(Det er også her man kan kan

slette ét af regnearkene. Men pas

på! En sådan sletning kan ikke

fortrydes!!!)

Opgaven kommer på næste side

KVUC/sbj Excel 2207 Side 7 af 49 sider


Skriv dette i arket Opgave 3,

begynd i celle A3

Skriv derefter i celle D3: Pris

Opgave 3

Autosum

I cellerne D4 til D7 skal skrives formler der regner prisen ud (antal gange stk. pris).

I celle D8 skal skrives en formel der lægger tallene i kolonne D sammen - gør således:

Placér cellemarkøren i D8

I Startsiden klikker du på ikonet for Auto-Sum

Regnearket afmærker området D4 til D7, og det er jo rigtigt. Tryk derfor Enter.

Bemærk formlen i formelvinduet for celle D8, der står SUM(D4:D7)

– det betyder summen af tallene fra og med celle D4 til og med celle D7.

Sæt dit resultat, som bør være 62, i fed skrift.

Prøv at ændre antallet af sødmælk til 5. Nu skulle prisen for sødmælk og den

samlede pris (I alt) gerne have ændret sig!

I celle A1 skriver du denne overskrift: Mælkeregning

Overskriften skal være i fed skrift med størrelsen 14 pkt.

Teksten i cellerne A3, B3, C3, D3 og A8 skal være i fed skrift.

Gem hele projektmappen (Regn.xlsx) igen. På den måde gemmer du begge de to

regneark: Opgave 2 og Opgave 3.

KVUC/sbj Excel 2207 Side 8 af 49 sider


Opgave 4

Kolonnebredde

Du skal arbejde videre med projektmappen Regn.xlsx, men nu skal du gå til Ark 3.

Omdøb Ark 3 til Opgave 4

Skriv dette, start i celle A2

Ordet "Kartoffelskiver" er et langt ord der lægger sig ind

over den næste celle (B3). Kolonne A bør gøres breddere.

Du kan tilpasse kolonnebredden på denne måde:

1. Placér cellemarkøren i celle A3 (der hvor ordet

"Kartoffelskiver" står).

2. I Startsiden klikker du på Formater

Derefter vælger du

Tilpas kolonnebredde automatisk

Eller:

Placér musemarkøren på stregen mellem

kolonne A og kolonne B – bemærk hvordan

markøren ændrer form:

Klik og træk musen til højre – kolonnen

bliver bredere.

Opgaven fortsætter på næste side

KVUC/sbj Excel 2207 Side 9 af 49 sider


Tilføj disse tal til dit regneark:






Skriv i A9: Sum

I B9 indsættes formlen Autosum

Opgave 4

Skriv i A10: Flaskepant retur (kolonnebredden skal igen gøres større)

Skriv i B10: 12,5

Skriv med fed i A 11: Total

• I B11 indsættes en formel der trækker flaskepanten fra Sum

Gem projektmappen Regn.xlsx igen.

KVUC/sbj Excel 2207 Side 10 af 49 sider


Opgave 4

Antal decimaler

Tallene i B-kolonnen skal stå med 2 decimaler. Prøv at skrive prisen for Guldkorn som

15,00 - det går ikke! Excel smider de to nuller væk igen.

I stedet skal man ændre på talformatet.

Markér cellerne B3 til B11

I Startsiden klikker du på ikonet for Forøg decimal

Du

har sikkert fået 3 decimaler, men så skal du bare klikke på Formindsk decimal for

at få 2 decimaler.

Således

skal resultatet se ud

Gem

projektmappen Regn.xlsx igen.

Fed skrift

Fed skrift

Højrestillet tekst

KVUC/sbj Excel 2207 Side 11 af 49 sider


Opgave 5

Du skal arbejde videre med projektmappen Regn.xlsx, men først skal du tilføje et nye

regneark:

Klik her

Nu får du et nyt Ark 4.

Omdøb det til Opgave 5

Lav næste opgave i arket Opgave 5

Cellehenvisning med musen

I formler henviser man ofte til andre celler hvori der står tal man skal bruge i formlen.

Man kan bruge musen til at indtaste cellenavnet. Se hvordan du gør i det næste

eksemple.

Skriv først dette:

I celle D4 skal stå en formel der ganger vægten med kg-pris - gør således:

Skriv =

Peg med musen på celle A4 og klik - se hvad der skete i Formel-linien

Skriv *

Peg med musen på celle C4 og klik

Tryk Enter

Gentag dette med cellerne D5, D6, D7 og D8

I celle D10 skal vælges Autosum

I række 3 skal teksterne centreres og være med fed skrift

Tallene i kolonne A skal være med 3 decimaler

KVUC/sbj Excel 2207 Side 12 af 49 sider


Opgave 5

Valuta

Tallene i kolonnerne C og D skal have valutaen kr. og skal stå med 2 decimaler - prøv

derfor at gøre sådan:

Markér tallene i begge kolonnerne C og D

Klik på Valuta-ikonet

Således skal dit regneark se ud, 2 decimaler og kr. bag tallene:

Gem endnu engang din projektmappe (Regn.xlsx).

KVUC/sbj Excel 2207 Side 13 af 49 sider


Opgave 6

Brug regnearket til at gætte løsningen

Du skal arbejde videre med din projektmappe, Regn.xlsx

Opret et nye ark, som kommer til at hedde Ark 5. Omdøb det til Opgave 6

Regnearket kan bruges til løsning af en opgave ved at gætte sig frem til det rigtige

resultat. Her er et eksempel:

Når et fly skal starte, kører det ud af startbanen med større og større

hastighed. Jo flere sekunder flyet kører, jo længere er det kommet ud af

startbanen, og jo større bliver hastigheden.

Sammenhængen mellem den hastighed (i km/t) flyet kommer op på, og det

antal sekunder der er gået, kan beskrives i en formel:

hastighed = 9,97 × tid

Ved en hastighed på 288 km/t kan flyet lette. Hvornår det sker, kan man

undersøge i et regneark:

Her kan du skrive hvor

mange sekunder du

gætter på.

=9,97*B3

Prøv at gætte med forskellige antal sekunder som du skriver ind i celle B3, og se

hvilken hastighed det giver i B4. Hastigheden skal være 288 km/t.

Hvor langt flyet har kørt ud af startbanen, kan vi også bruge regnearket til, idet vi

kan anvende denne formel:

strækningen = 0,5 × 2,77 × tid 2

Vi udvider derfor regnearket i række 5 med denne formel:

Prøv at finde ud af hvor lang tid der går før flyet har kørt 500 m.

Hviken hastighed er flyet kommet op på når den har kørt 200 m?

Husk at gemme!

=0,5*2,77*B3^2

KVUC/sbj Excel 2207 Side 14 af 49 sider

ca. 19 sek.

ca. 119,8 km/t


Ekstra opgave:

Opgave 6

Denne opgave skal laves i arket Opgave 7

En forretning sælger sandwich. En standard til 50 kr. og en luksus til 65 kr.

Forretningen vil gerne have solgt for 25.000 kr.

Spørgsmålet er hvor mange af hver slags skal der sælges. Der er mange løsninger

på det spørgsmål!

Brug regnearket til at finde et muligt antal af hver slags sandwich. Du kan fx bruge

denne opstilling:

Prøv at skrive et tal i

denne celle og i

cellen neden under.

Resultatet skal her

være 25000

Prøv dig frem med forskellige antal af "Luksus" og af "Standard", indtil du rammer

en samlet indtægt på 25000 kr.

Når du har fundet en løsning, skal du prøve om du kan finde to andre muligheder

der også vil give en samlet indtægt på 25000 kr.

KVUC/sbj Excel 2207 Side 15 af 49 sider


Opgave 7

Prøv selv!

I disse opgaver lærer du ikke noget nyt. Det er træningsopgaver hvor du repeterer det

du har lært indtil nu.

Åbn en ny projektmappe (Officeknappen – Ny – Opret) og lav hver af opgaverne i hver sit

regneark (Ark 1, Ark 2 osv.)

Opgave:

Lav dette lille regnskab i Excel.

Der skal udregnes

- de samlede udgifter

- de samlede indtægter

- overskud/underskud.

Opstil selv regnearket som du vil.

Opgave:

Et besøg på en café. Lav en opstilling i Excel

over hvad der blev købt. Hvad skulle der

betales i alt?

- Tjeneren: - Har Herren

ellers nogle specielle

ønsker?

- Gæsten: - Ja jeg vil gerne

have regningen flamberet

April regnskab

Udgifter:

Husleje: 2875

Varme, el og vand: 450

Diverse: 1200

Indtægter:

Udbetalt løn: 10467

Tipsgevinst: 165

Småfiduser: 250

Cafébesøg

4 kaffe

3 kakao

2 æblekage

2 lagkage

Priser pr stk.:

Kaffe: 8,25 kr.

Kakao: 10,75 kr.

Æblekage: 9,75

kr.

Lagkage: 12,25 kr.

Prøv at ændre antallet af det der købes, eller prøv at ændre priserne. Se hvordan i alt

prisen ændre sig.

KVUC/sbj Excel 2207 Side 16 af 49 sider


Opgave 7

En firma-teatertur til Hamburg

Medarbejderne i et firma skal en tur til Hamburg til en teaterforestilling.

Antal deltagere: 262

Billetpris: 350 kr. pr. person

Hotel: 640 kr. pr. person

Planlægning af turen: 4200 kr. i alt

Leje af busser: 48590 kr. i alt

Firmatilskud: 50000 kr. i alt

Opstil i et regneark et regnskab der viser de samlede udgifter, og hvad det koster

pr. person (som helt tal).

(Se en mulig opstiling på næste side)

KVUC/sbj Excel 2207 Side 17 af 49 sider


Opgave 7

=C10/B4

=B5*B4

=B6*B4

Bemærk minus foran tallet

=SUM(C5:C9)

KVUC/sbj Excel 2207 Side 18 af 49 sider


Opgave 8

Indsæt kolonner og rækker

Skriv dette i et nyt regneark. Start i celle A1

(Husk at du kan bruge Valuta-knappen, efter

du har skrevet tallene.)

Indsæt en kolonne til venstre for kolonne B – gør således:

1. Placér markøren et eller andet sted i kolonne B

2. I fanen Startside klikker du på den lille pil ved Indsæt

3. Klik på Indsæt arkkolonner (ark-kolonner)

NB. Kolonnen indsættes altid til venstre for den kolonne man står i.

Kolonne-bogstaverne retter automatisk ind efter ændringen.

Indsæt en række ovenover række 4 – gør således:

1. Placér markøren et eller andet sted på række 4

2. I fanen Startside klikker du på den lille pil ved Indsæt

3. Vælg Indsæt arkrække (ark-række)

NB. Rækken indsættes altid oven over den række man står i.

Række-tallene retter automatisk ind efter ændringerne. Sådan kunne opstillingen se ud:

Indsæt også en række oven over række 1

I celle B1 skrives Antal

I celle C1 skrives Stk. pris

I celle A5 skrives Slibemaskine

I celle B5 skrives 410 kr.

Brug kolonne B til at skrive et antal ud for hver vare (bestem selv antallet).

Brug kolonne D til at regne prisen for hver vare ud.

Udregn også den samlede pris (brug Autosum) Fortsættes på næste side

KVUC/sbj Excel 2207 Side 19 af 49 sider


Opgave 8

Slet en række eller kolonne

Man skal alligevel ikke have en håndsav (i opstillingen fra forrige side). Den står i

række 4.

Række 4 skal altså slettes – gør således:

1. Placér markøren i en celle i række 4

2. I fanen Startside klikker du på den lille pil ved Slet

3. Klik på Slet arkrække (ark-række)

NB. Læg mærke til hvordan Autosum ændrer sig, og hvordan række numrene ændrer

sig automatisk.

Flet og centrer

Flet og centrer kan bruges til overskrifter. De celler der skal flettes sammen, markeres.

Først indsætter du en ny række oven over række 1. Denne nye række skal bruges til

overskriften. Derefter gør du således:

1. Markér cellerne A1 til D1

2. I Startside klikker du på ikonet for Flet og centrer (de 4 celler bliver til én)

3. Skriv Byggemarked

med punktstørrelse 14 og i fed

Bemærk at teksten er centreret i cellen og dermed står centreret over opstillingen.

KVUC/sbj Excel 2207 Side 20 af 49 sider


Opgave 8

Procent

I en række under opstillingen skal momsen regnes, fx i række 10.

I celle A10 skrives Moms

I celle B10 skrives 0,25 (momsen er jo 25 %)

Mens du står i celle B10, klik da på Procent-knappen på Startsiden

Nu står der 25% i cellen!

I celle D10 skrives en formel der ganger I alt-beløbet (i D8) med tallet i B10.

I celle D11 lægges momsen til I alt-beløbet.

Indsæt en ny kolonne til venstre for kolonne A og en ny række oven over række 1.

Rammer

Selve opstillingen skal rammes ind – gør således:

1. Markér opstillingen – cellerne B2 til E12

2. Klik på den lille pil ved Kant-knappen på Startsiden

3. Klik på Ydre kanter

Bemærk alle de andre

muligheder du også har i denne

menu!

Fortsættes på næste side

KVUC/sbj Excel 2207 Side 21 af 49 sider


Opgave 8

Vis udskrift

Dette værktøj er god til se hvordan din opstilling ser ud på papiret – uden at udskrive

det. Det er en god måde at få overblik på.

Klik på Office-knappen

Klik på Udskriv og Vis udskrift

Klik her for at vende tilbage til

regnearket

Sådan ser opstillingen ud.

Bemærk at gitterlinjerne ikke

vises eller udskrives

KVUC/sbj Excel 2207 Side 22 af 49 sider


Opgave 9

Rumfang og overflade af en kasse

og hvordan skriver man cm 2 og cm 3 ?

Opstil et regneark der kan bruges til at udregne rumfanget og den samlede

overflade af en hvilken som helst kasse.

I regnearket skal man kunne indtaste de 3 variable, længde, bredde og højde.

Derefter udregner regnearket selv den samlede overflade og rumfanget.

Regnearket kunne fx se således ud:

Her skrives de

konkrete tal for

længden, bredden

og højden.

Her skrives formlerne for

den samlede overflade

og for rumfanget.

Husk at skrive den rigtige enhed efter tallet for overfladeareal og tallet for rumfang.

Sådan skriver man cm 2:

• Skriv først cm

• I Startside klikker du på den lille skrå pil ved Skrifttype

• I den åbne dialogboks stætter

du et hak ved Hævet skrift

• Skriv derefter 2

(eller 3)

• Afslut med Enter

Se et muligt facit på næste

side

KVUC/sbj Excel 2207 Side 23 af 49 sider


Her kan

selvfølgelig stå

alle mulige tal.

Opgave 9

=2*B3*B4+2*B3*B5+2*B4*B5

=B3*B4*B5

KVUC/sbj Excel 2207 Side 24 af 49 sider


Opgave 9

Ekstraopgave (kan springes over)

Den avancerede udgave

– vist med et eksempel:

Her er indføjet et nyt felt hvori man skriver måleenheden (cm eller mm eller …).

I det øjeblik man her har skrevet den ønskede enhed, står den samme enhed alle de

andre steder. Man skal altså fx kun skrive cm ét sted!

Ændrer man fx cm til mm, bliver det også straks ændret de andre steder.

Sådan kan du bygge det op:

Skriv i C4: =B3

Skriv i C5: =B3

Skriv i C6: =B3 i alle 3 celler kommer til at stå det samme som i celle B3

Formlen i F3: tast: =B3

tast: &

tast: "

hold Alt-tasten nede og på det numeriske tastatur tast: 0178

tast: "

afslut med Enter

Formlen i F4 skrives på samme måde, blot nu skal der tastes 0179

Farver i cellerne får du således:

Startside

I gruppen Celler: Formater

Derefter Formater celler…

Fanen Fyld

KVUC/sbj Excel 2207 Side 25 af 49 sider


Her bruges potensfunktionen, idet

Eksempelvis er

Opgave 10

Formler – del 2

1

n n

Rødder

a = a .

1

3 = . I Excel skrives dette således: =potens(343;1/3)

3 343 343

---------

Skriver man med "hatten", skal man huske parenteser om 1/3: =343^(1/3)

----------------------------

Et eksempel til: 2,3 58,04 skrives således: =potens(58,04;1/2,3)

---------

eller =58,04^(1/2,3)

A. Prøv at få Excel til at udregne dette:

a) 6889

b) 3 12167

c) 4 898

d) 6 32616

e) 5

2749

3 2, 78

f)

1 −

1,8

17,2

2

1,9

B. Afkøling af te i en tepotte

(resultat: 7)

(resultat: 5,8457…)

Facit

a) 83

b) 23

c) 5,4742

d) 5,6525

e) 3,4659

f) -0,3015

Teens temperatur = 73,8 · 0,985 x + 22,2, hvor x er antallet af minutter efter tilsætning

af vandet.

I regnearket skal du bruge en celle til at indtaste antallet af minutter, og i en anden

celle står formlen, hvor der på x'ets plads står navnet på den celle hvor minuttallet er

indtastet.

Hvad er temperaturen efter 5 min.? Efter 15 min? Efter 0 minutter?

Efter hvor mange minutter er temperaturen 33 grader? – prøv dig frem med

forskellige antal minutter.

Et forslag til hvordan det kunne se ud i regnearket – se næste side

KVUC/sbj Excel 2207 Side 26 af 49 sider


C. Menneskets højde

Opgave 10

Et menneskes højde i meter kan beregnes ud fra følgende formel:

1,4

FF ⎛ ⎞

⎜ •(a •b)

400


⎝ ⎠

−0,7

=73,8*POTENS(0,965;C3)+22,2

hvor FF er fedtfattig kropsvægt, a er sum af håndledsbredder og b er sum af

knæledsbredder.

Brug Excel til at beregne højden, når FF = 63,7, a = 0,125 og b = 0,185

KVUC/sbj Excel 2207 Side 27 af 49 sider

Facit:

1,77 m)


Indtast nedenstående regneark:







Opgave 11

Fyldehåndtag – smart kopiering

I celle D4 skrives en formel der regner prisen ud for 1 meter. (=C4/A4)

Placér cellemarkøren i D4. Peg med

musen på fyldehåndtaget i cellens

nederste højre hjørne.

Musemarkøren bliver kors-formet i fyldehåndtaget:

Klik på fyldehåndtaget, hold museknappen nede og træk musen ned til celle

D10, slip musen.

Kik efter formlerne i cellerne D42 til og med D10 og se hvad der er sket.

Excel har automatisk skrevet de rigtige formler!

Tallene i kolonnerne D skal være med 2 decimaler.

Skriv kr. i celle E4

Brug fyldehåndtaget til at kopiere kr. nedad.

Flet og centrer ved

overskriften: se opgave 8

Rammer: se opgave 8

KVUC/sbj Excel 2207 Side 28 af 49 sider


NB!

Opgave 12

Absolut cellehenvisning

Opstil følgende regning fra en computerforretning:

Forretningen giver 7,5 % i rabat på alle varer









Skriv i A2: Rabat

Skriv i B2: 7,5%

Regningen skal vise ud for hver enkelt vare hvor meget der gives i rabat.

I C4 skrives denne formel: =B4*B2

Brug fyldehåndtaget og fyld nedad til og med C10

Det går ikke! Kik på formlerne og se om du kan opdage, hvorfor det går galt.

Ved hver udregning i denne opstilling skal man gange med den samme talværdi,

nemlig talværdien i celle B2 (7,5 %). Det sker ikke når man uden videre bruger

fyldehåndtaget.

Man bliver nødt til i formlen at vise at det er den samme celle, der skal bruges hver

gang. Det gør man ved at sætte $-tegnet (Alt Gr+4) foran kolonnebogstavet og

rækkenummeret. Derfor:

Skriv denne formel i C4: =B4*$B$2

• Brug fyldehåndtaget nedad til og med celle C10

Bemærk, hvordan formlerne nu ser ud og bemærk at det virker!

Beregn den samlede pris og den samlede rabat.

Beregn slutprisen når rabatten er trukket fra

Læg 25 % moms til slutprisen

Facit bliver 12.620,47 kr.

Genvejstasten F4 indsætter $-tegn:

Skriv formlen, men bliv i cellen

(skrivemarkøren skal stå og blinke

efter B2) resultat:

Tast F4 resultat:

=B4*B2|

=B4*$B$

KVUC/sbj Excel 2207 Side 29 af 49 sider


Opgave 13

Beregning af

middelværdi, størsteværdi og mindsteværdi

Nedenstående opstilling er en oversigt over naturgasforbruget i løbet af et år i et

parcelhus.

1. Skriv i celle A4: Januar

2. Brug fyldehåndtaget og fyld lodret til og med celle A15

– nu skulle du gerne have alle 12 måneder.

3. Indtast disse tal ud for månederne i kolonne B:

103

133

126

91

61

54

32

35

69

89

134

114

4. Skriv i A17: Sum

og i B17 skal summen regnes ud

5. Skriv i A20: Gennemsnit pr. mdr.

6. I B20 indsættes en formel der udregner middelværdien af tallene fra og med

B4 til og med B15

Klik på den lille pil ved siden af Autosum-knappen

Klik på Middel

Markér cellerne B4 til B15

Tryk på Enter

7. Skriv i A22: Største forbrug

8. I B22 indsættes en formel der finder det største tal

blandt de 12 tal

9. Skriv i A24: Mindste forbrug

10. I B24 indsættes en formel der finder det mindste tal blandt de 12 tal

KVUC/sbj Excel 2207 Side 30 af 49 sider


Opgave 13

Du kan her arbejde videre med opgaven for at beregne procenter og for

at repetere noget af det du tidligere har lært

11. I B3 skrives m 3 – højrestillet og i fed

12. I kolonne C skal den procentvise fordeling beregnes. Det gøres på den måde

at hvert tal i kolonne C skal divideres med summen i B17 - gør således:

Skriv i C4 en formel der dividerer B4 med B17 - husk $-tegnene da alle

tallene i kolonne C skal divideres med B17

Brug fyldehåndtaget til at fylde nedad

13. Tallene i kolonne C skal ændres til procenttal

14. I C17 lægges procenttallene sammen

15. Skriv i F3 1. kvartal

(pas på at der er et mellemrum mellem '1.' og 'kvartal')

16. Brug fyldehåndtaget og fyld vandret til og med celle I3

17. Teksten i de 4 celler centreres og gøres fed.

18. Under hvert kvartal udregnes summen af de 3 tal der hører til kvartalet (1.

kvartal er jan., feb. og marts, og så videre med 2. kvartal, osv.)

Undersøg om man her kan bruge fyldehåndtaget (det kan man!)

19. Brug Autosum i J4 - kontrollér om tallet er det samme som i B17

20. I cellerne F5 - I5 skal kvartalernes procenttal udregnes med 1 decimal.

21. Kopiér celle B3 til celle E4

22. Sæt en ramme omkring kvartalsopstillingen

23. Gå til Vis udskrift - alle cellerne er sikkert ikke med på den første side.

Klik på Vis margener og flyt højre margen indtil hele rammen kan ses.

24. Skriv denne overskrift øverst: Forbrug af naturgas

25. Udskriv og gem som Naturgas

På næste side ses et muligt facit

KVUC/sbj Excel 2207 Side 31 af 49 sider


Opgave 13

KVUC/sbj Excel 2207 Side 32 af 49 sider


Euro-tabel

Opgave 14

Ekstraopgave

I Excel skal der laves en praktisk omsætningstabel mellem euro og kr.

Øverst i regnearket skal stå Valutakursen for euro: og derefter selve kursen som du

finder på Internettet. Dette tal skal være prisen for 1 €.

Selve tabellen skal vise prisen (i danske kr.) for 0,10 €, 0,20 €, 0,30 € osv. op til 9,90

€, i rækker således:

0,10 € 2,00 4,00 osv.

0,20 2,10 4,10

0,30 2,20 4,20

0,40 .. ..

.. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

1,90 3,90 5,90

Du lader selvfølgelig regnearket regne de danske kr. ud.

Prøv at ændre på kursen og se hvad der sker.

KVUC/sbj Excel 2207 Side 33 af 49 sider


Gangetabel

Opgave 15

Ekstraopgave

Opbyg en gangetabel for en vilkårlig tabel (2-tabellen, 3-tabellen, 4-tabellen, 13tabellen,

osv.)

Når tabellen er lavet, skal den fungere således at man kun skal skrive tallet én gang,

fx tallet 4 her,

hvorefter man får hele tabellen (i dette tilfælde 4-tabellen) fra 1 til 20.

Byg tabellen op med maksimal brug af kopifunktionen og fyldehåndtaget.

Tips! hvis det driller med at skrive '- tabel' (det kan være bindestregen der driller), så

prøv med et mellemrum foran bindestregen.

KVUC/sbj Excel 2207 Side 34 af 49 sider


Opgave 16 –diagrammer

Søjlediagrammer

- opbygning af det første diagram

Skriv denne opstilling i et regneark:

Gem regnearket som Erhverv

Markér celleområdet A3 – B14. Dette er de data som diagrammet skal bygges op over.

Pas på! Der må ikke være nogen tomme linjer eller kolonner i din markering. De data

der skal bruges til diagrammet, skal stå "tæt".

Klik på fanen Indsæt

Klik på Søjle

og vælg det almindelige 2D-diagram

Nu indsættes et diagram i regnearket.

KVUC/sbj Excel 2207 Side 35 af 49 sider


Opgave 16 –diagrammer

Arbejd videre med søjlediagrammet (ekstraopgave)

1) Der er kun én serie i diagrammet (nemlig tallene for 2008), derfor er "Serie 1"

overflødig. Klik på Serieangivelse

og fjern den med Delete.

2) Teksten under den vandrette akse (navnene på kategorierne) er for stor og skal

gøres mindre.

Klik på teksten, derved bliver hele den vandrette akse markeret.

Højreklik et sted inde i det markerede område, og der kommer en værktøjsboks:

Vælg punktstørrelse 8.

3) Tallene ved den lodrette akse skal gøres tilsvarende mindre.

KVUC/sbj Excel 2207 Side 36 af 49 sider


Opgave 16 –diagrammer

Klik et tilfældigt sted uden for diagrammet. Diagrammet er nu ikke mere markeret og

er ikke aktiv. Bemærk at nu er det fanen Startside der vises i menu-båndet.

Klik igen på diagrammet. Diagrammet er nu markeret og er aktiv. Bemærk at menubåndet

bliver et andet, nemlig Diagramværktøjer

Diagramværktøjer har 3 faner, Design, Layout og Formater

4) Diagrammet skal have en overskrift.

Klik på fanen Layout

Klik på Diagramtitel og vælg Over diagram

Diagrammet kommer til at se således ud:

Klik på "Diagramtitel"

og ændre titlen til

Beskæftigelsen i 2008

Ønsker man at ændre på

skriftstørrelsen eller

skrifttypen, kan man

højreklikke på titlen og

bruge den værktøjsboks der

kommer frem. Prøv det.

5) Diagrammets størrelse

Diagrammets størrelse kan ændres ved at trække i en af de 8 håndtag der sidder

i rammen rundt om diagrammet. Prøv det.

KVUC/sbj Excel 2207 Side 37 af 49 sider


6) Aksetitel

Opgave 16 –diagrammer

Den lodrette akse skal have en titel der beskriver hvad tallene står for.

Klik på Aksetitler

Vælg Titel på lodrette akse

Vælg Roteret titel

Skriv titlen

Antal beskæftigede

Titlen skal være i 8 pkt.

Sådan kommer diagrammet til at se ud:

KVUC/sbj Excel 2207 Side 38 af 49 sider


Opgave 17 – diagrammer

Cirkeldiagram

Åben regnearket Erhverv.xlsx og afmærk området A3 til B14.

Kun disse celler! Ingen tomme rækker eller tomme kolonner må komme med i

markeringen,

Klik på fanen Indsæt og klik på Cirkel. Vælg et almindeligt 2D-cirkeldiagram

KVUC/sbj Excel 2207 Side 39 af 49 sider


Opgave 17 – diagrammer

Arbejd videre med cirkeldiagrammet (ekstraopgave)

Sæt forklaringerne rundt om cirklen

Fjern først forklaringerne ude til højre: Klik på dem og tryk Delete

Vælg Flere dataetiketindstillinger…

Klik derefter på Data-etiketter

Vælg indstillinger som vist her.

("Kategorinavn", "Vis etikettelinjer" og

"Udenfor")

KVUC/sbj Excel 2207 Side 40 af 49 sider


Opgave 17 – diagrammer

Man kan flytte rundt på det enkelte kategorinavn ved først at klikke på navnet. Derved

bliver alle navnene markeret. Klik derefter på ét af navnene, og kun dét navn er nu

markeret. Nu kan man flytte rundt på navnet. Prøv at flytte rundt på navnene, indtil

de står pænt i forhold til hinanden.

KVUC/sbj Excel 2207 Side 41 af 49 sider


Opgave 18 – diagrammer

Kurvediagram

Indtast disse data i et regneark (tallene er fra Opgave 13, måske har du dem allerede):

Januar 103

Februar 133

Marts 126

April 91

Maj 61

Juni 54

Juli 32

August 35

September 69

Oktober 89

November 134

December 114

Markér månedsnavnene og talværdierne – og kun det, vær omhyggelig.

Klik på Indsæt og Streg

Vælg

2D kurve med datamærker

Klik på "Serie 1" og tryk på Delete for at

fjerne denne oplysning. Der er jo kun én

kurve, derfor er den ikke nødvendig.

KVUC/sbj Excel 2207 Side 42 af 49 sider


Opgave 18 – diagrammer

To ændringer der har en vis vigtighed

1. Lodrette gitterlinjer

Klik på Diagramværktøj og Layout og Gitterlinjer.

Klik på Primære lodrette gitterlinjer

og derefter Overordnede gitterlinjer

2) Datamærkerne skal stå på gitterlinjerne

Den næste ændring handler om at kategorierne 'Januar', 'Februar' osv. og de

tilhørende datamærker står mellem de lodrette gitterlinjer.

Det giver færre misforståelser hvis datamærkerne står på gitterlinjerne – se næste side

hvordan du får det ændret

KVUC/sbj Excel 2207 Side 43 af 49 sider


Opgave 18 – diagrammer

Klik på diagrammet for at markere det

Klik på Diagramværktøjer og Layout og Akser

Vælg Primær vandret række

og Flere indstillinger…

Vælg denne indstilling: Positionsakse på

aksemærker.

KVUC/sbj Excel 2207 Side 44 af 49 sider


Opgave 18 – diagrammer

Problemer med årstal

Hvis årstal er kategorier der skal stå på den vandrette akse, har man et problem.

Excel opfatter årstallene som en dataserie og tegner en kurve over dem! Og det var jo

ikke meningen.

Derfor skal årstal skrives på en bestemt måde så Excel opfatter med som tekst

– se næste eksempel.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

PC 65 67 72 79 81 84 85

Mobiltelefon 68 73 84 85 90 92 94

DVD-afspiller 7 9 21 37 54 68 83

Årstallene skrives således

Skriv først en apostrof

Skriv derefter årstallet.

NB. Fyldehåndtaget virker også her! Du behøver derfor kun at skrive de to første

årstal, og så lade fyldehåndtaget klarer resten.

Sådan skulle diagrammet gerne se ud:

Synes du diagrammet også skal have en titel og akserne en forklarende tekst, så se

næste side:

KVUC/sbj Excel 2207 Side 45 af 49 sider


Markér diagrammet

Opgave 18 – diagrammer

Overskrift og diagramtitler

Vælg fanebladet Layout under Diagramværktøjer

Her finder du både Diagramtitel og Aksetitler

Vælg Diagramtilel over diagrammet

Skriv i Formellinjen: Så mange procent af husstandene har…

Tryk på Enter

Vælg punktstørrelse 16

Vælg Aksetitler – Lodret akse – Vandret titel

Skriv %

Tryk på Enter

Vælg punktstørrelse 14

Sådan kommer det til at se ud:

KVUC/sbj Excel 2207 Side 46 af 49 sider


Opgave 18 – diagrammer

Design af kurverne (ekstra opgave)

Egentlig er diagrammet færdigt. Hvis man synes kurverne og kurvepunkterne ser

store og klodsede ud, kan man ændre på deres udseende – hvis man altså vil.

Hvis diagrammet skal udskrives på sort/hvid printer, kan det være en fordel at

alle kurverne og mærkerne er tynde og sorte.

Man skal arbejde med én kurve af gangen.

Værktøjsbåndet for Diagramværktøjer, Layout skal være åben.

Klik på én af kurverne, så den bliver markeret.

Klik på Formater markeringen.

På næste side ses et eksempel og hvilke indstillinger der er brugt

KVUC/sbj Excel 2207 Side 47 af 49 sider


Opgave 18 – diagrammer

Eksempel på indstilling af designet for en kurve

Sort

Sort

KVUC/sbj Excel 2207 Side 48 af 49 sider


Opgave 19 – diagrammer

En kurve tegnet ud fra en formel

Når vand hældes i en tepotte for at lave te, vil teens temperatur falde, indtil den når

stuetemperatur.

Teens temperatur kan beregnes ud fra denne forskrift:

x

y = 73,8 ⋅ 0,985 + 22,2

hvor y er temperaturen i °C og x er antal minutter efter tilsætningen af vand.

Tegn en kurve i Excel over sammenhængen mellem x og y.

Der arbejdes med 2 kolonner. I den første skrives antallet af minutter med 5 minutters

interval.

I den anden kolonne udregnes y.

Brug "fyldehåndtaget" til at lave smarte kopieringer.

Resultat:

=73,8*POTENS(0,985;C4)+22,2

KVUC/sbj Excel 2207 Side 49 af 49 sider

More magazines by this user
Similar magazines