Virkomhedsplan 2013 - Favrskov Forsyning

favrskovforsyning.dk

Virkomhedsplan 2013 - Favrskov Forsyning

VIRKSOMHEDSPLAN

2013


Virksomhedsplan 2013

Indhold

Afsnit 1

Forord ................................................................................................................................................................................................................................3

Igangværende opgaver ................................................................................................................................................................................................4

Borgerne i fokus .............................................................................................................................................................................................................5

Todelt genbrugsbeholder til alle husstande ............................................................................................................................................................6

Vild viden om affald .......................................................................................................................................................................................................8

Kloakrenovering – et led i klimatilpasningen ..........................................................................................................................................................10

Massive regnskyl og klimatilpasning .........................................................................................................................................................................12

Udbud af opgaver...........................................................................................................................................................................................................13

Afsnit 2

Rammer for Favrskov Forsyning ................................................................................................................................................................................14

Organisering, selskaber og virksomhed ...................................................................................................................................................................15

Bestyrelse, ledelse og medarbejderne .....................................................................................................................................................................16

Mission, vision, værdier ................................................................................................................................................................................................18

Bærende principper og strategier .............................................................................................................................................................................19

Opgaver ............................................................................................................................................................................................................................20

Økonomi ...........................................................................................................................................................................................................................21

Årets gang 2013 ............................................................................................................................................................................................................22

Produceret af Phoenix Design Aid A/S, en CO2 neutral

og ISO 9001/ ISO 14001 og DS 49001 (CSR)

certificeret virksomhed og godkendt leverandør af

FSC® certificerede tryksager. Denne publikation er

trykt på miljøvenligt papir med planteoliefarve uden

opløsningsmidler. Tryksagen er genanvendelig.

Virksomhedsplan 2013

Udgiver:

Favrskov Forsyning A/S

Ansvarshavende redaktør:

Richard Malmose, direktør

Lone Bejder, forsyningschef

Thomas Sørensen, økonomichef

Jonas R. Pedersen, kommunikationsmedarbejder

Fotos:

Favrskov Forsyning

Skanderborg Produktionsskole

Forside:

Regnvandsbassin, Houlbjerg

Layout:

Favrskov Kommune

Forord

Favrskov Forsyning har taget fat på et nyt år. Et år der byder

på nye spændende udfordringer. Med virksomhedsplanen for

Favrskov Forsyning 2013 vil vi gerne belyse, hvordan vi arbejder

med virksomhedens to ansvarsområder spildevand og

affald.

I år har vi delt virksomhedsplanen op i to hovedafsnit. I det

første afsnit beskriver vi de igangværende- og nye opgaver

samt centrale fokusområder i 2013. Her kan du blandt andet

læse om, hvordan vi i 2013 fortsat vil have fokus på at optimere

borgerservicen og gøre dialogen med borgerne endnu

bedre og mere professionel.

Herudover får alle husstande i Favrskov Kommune en ny genbrugsbeholder

i 2013. Det betyder, at vi skal gøre en indsats

for at implementere denne og informere borgerne om

beholderen, så de er klædt godt på, når de skal i gang med at

sortere deres affald.

Verden omkring os er hele tiden i forandring. Og alt tyder på,

at forandringer i klimaet vil medføre flere massive regnskyl.

Derfor er det vigtigt, at vi tilpasser vores kloaksystem og

regnvandsbassiner til at kunne håndtere de store mængder

regnvand, så vi undgår oversvømmelser. Her i virksomhedsplanen

kan du læse om nogle af de tiltag og indsatser vi vil

iværksætte i 2013, således at vi er rustet til forandringerne

i klimaet.

I virksomhedsplanens andet afsnit, kan du blandt andet læse

om virksomhedens mission og vision, om økonomien, om organiseringen

i virksomheden samt de mere faste og tilbagevendende

opgaver, vi udfører i Favrskov Forsyning.

God læselyst.

Med venlig hilsen

Richard Malmose

direktør

2 3


Virksomhedsplan 2013

Igangværende opgaver

Der er stor fokus på sanering af kloaknettet. Lige nu er vi i

gang med at renovere kloaknettet i Grundfør. Her etableres

separat kloaknet, hvor regn- og spildevandet adskilles og der

udføres et vådt regnvandsbassin, der indpasses i området, så

det fremstår rekreativt for borgerne i byen.

I 2013 vil vi desuden foretage saneringer i Søften og Ulstrup

og i andre mindre områder. Derudover vil flere af vores regnvandsbassiner

bliver renoveret. Dette sker i god dialog med

de borgere, der er naboer til vores bassiner. Vi forsøger så vidt

muligt at indpasse borgernes ønsker i de projekter vi laver, da

der typisk er tale om arealer, som benyttes af de lokale grundejer-

eller landsbyforeninger. På renseanlæggene fortsætter

vi arbejdet med at optimere vores processer, så vi sikrer en

miljømæssig fornuftig drift, hvor vi som minimum overholder

vores miljøkrav til udledninger.

Vi har i 2012 etableret tællestationer på de 4 genbrugspladser.

Det betyder, at vi – og borgerne – kan se, hvornår genbrugsstationerne

er mest besøgte. Det giver et godt grundlag for

at vurdere de nuværende åbningstider. I 2013 vil vi lave en

brugerundersøgelse, hvor vi spørger borgerne om deres ønsker

til åbningstiderne.

Tællingerne på genbrugspladserne og resultaterne af brugerundersøgelserne

skal danne grundlag for en eventuel ændring

af åbningstiderne i 2014.

Sammen med Favrskov Kommune arbejder vi med revision af

både spildevandsplanen og affaldsplanen. Begge planer vil blive

sendt i høring i foråret 2013. På affaldsområdet er der blandt

andet fokus på mere genanvendelse og bedre sortering. Og

på spildevandsområdet er hovedtemaet klimasikring i form af

separering af kloaknettet.

For at fremme genanvendelse bliver der i 2013 indført en

henteordning for emballage og papir og pap. Det kræver, at

vi gør en stor indsats for at informere borgerne om den nye

ordning.

Borgerne i fokus

I Favrskov Forsyning har vi stor fokus på at servicere borgerne i

Favrskov Kommune bedst muligt. Det vil vi blandt andet gerne

gøre, ved at give borgerne flere relevante valgmuligheder inden

for dagrenovation. Men vi vil også gerne sikre, at vi altid

optræder professionelt og venligt, når vi er i kontakt med borgerne.

Derfor arbejder vi med at udvikle vores kompetencer på

området. I 2012 havde vi fokus på borgerservice og afholdt en

række temadage for både de administrative medarbejdere og

for driftspersonalet. Dette fokus fortsætter vi i 2013.

For at sikre, at vores ydelser og handlinger er tilfredsstillende,

vil vi gerne i dialog med borgerne. Blandt andet derfor opretter

vi et borgerpanel.

Vi inviterer ligeledes borgerne til møder, når vi har store projekter,

der skal udføres - eksempelvis ved større kloakrenoveringsprojekter.

Det kan ikke undgås, at disse store projekter medfører

gener for borgerne i området, men vi tror en god dialog kan

være medvirkende til en større forståelse for, at arbejdet skal

udføres.

Vi ved at borgerne er forskellige. Derfor er det vigtigt for os, at

vi også kan håndtere forskellighederne. Det gør vi blandt andet

ved:

• At have fokus på selvbetjeningsløsninger

• At tilbyde SMS-tjenester, hvor man som borger kan modtage

en påmindelse om afhentning af storskrald eller en besked,

hvis der er driftsproblemer i forhold til afhentning af dagrenovation.

• God information på vores hjemmeside www.favrskovforsyning.dk

og i de lokale ugeblade

• God personlig betjening – dels ved fremmøde eller pr. telefon.

Borgerpanel

For os betyder det meget at være i tæt dialog med

borgerne og inddrage dem så meget som muligt i vores

arbejde. Det kan nemlig være med til at give os en

fornemmelse af, om vores arbejde lever op til borgernes

forventninger. Derfor er vi i gang med at oprette

et borgerpanel, hvor vi inviterer borgerne til at bidrage

med inspiration, idéer og holdninger til aktuelle emner

vedrørende vores arbejde og serviceydelser. Vi kan lære

meget af borgernes kritik, idéer og synspunkter og borgerne

får en god mulighed for at sætte sit aftryk på vores

fremtidige gøren og laden. Borgerpanelet er derfor

et redskab, vi kan bruge i vores bestræbelser på at højne

serviceniveauet.

Vi søger et bredt billede af borgernes holdninger, og for

os er det væsentligt, at alle borgere får mulighed for at

blive hørt. Derfor har alle borgere, der er fyldt 18 år og

har fast bopæl i Favrskov Kommune mulighed for at deltage

i borgerpanelet. Enten ved at udfylde et kort spørgeskema,

medvirke i et kort telefoninterview eller ved

deltagelse i borgermøde.

Alle er velkomne.

4 5


Virksomhedsplan 2013

Todelt genbrugsbeholder til alle husstande

I foråret/sommeren 2013 får alle husstande i Favrskov Kommune

en ny genbrugsbeholder med to rum. Det ene rum er til

papir og småpap, og det andet er til emballage af glas, metal og

plast. Det affald, der før skulle køres på genbrugspladsen eller

til de såkaldte affaldskuber, bliver i stedet afhentet ved husstanden.

Øget genbrug

Vi vægter miljøet højt og tror på, at indsamlingen ved husstanden

vil øge mængden af affald til genbrug markant. Og der er

god grund til at have høje forventninger til den nye beholder.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at der både bliver sorteret

og afleveret mere affald til genbrug, når det hurtigt og nemt kan

samles i egen beholder.

Borgerne vil ikke blive opkrævet et højere gebyr med den nye

genbrugsholder. Det vil derimod være muligt at få mere plads i

beholderen/sækken til dagrenovation, hvilket kan medføre, at

nogle borgere måske kan nøjes med en mindre og billigere beholder

eller tømning hver 14. dag i stedet for hver uge.

Genbrugsbeholderen bliver tømt hver 4. uge og skal på tømningsdagen

køres ud til vejen, hvor skraldebilen holder, eller stå

permanent ved skel.

Vi vil gøre en stor indsats for at informere om genbrugsbeholderen,

så borgerne i god tid ved, hvordan de skal sortere affaldet,

hvor ofte den bliver tømt, og hvor den skal stå.

6 7


Virksomhedsplan 2013

Vild viden om affald Kan du cykle på en

SODAVANDSDÅSE?

Kan man lave stegepander af metaldåser og fleecetrøjer af plastikflasker?

Og kan din gamle mobiltelefon egentlig blive til en

sølvring? Det er blot nogle af de spørgsmål, der besvares i det

nye informationsmateriale ”Vild viden om affald”, vi har lavet til

kommunens børnehavebørn. Børn er nemlig gode til at bringe

deres nye viden om affald ind i familiens dagligdag. Derfor vil vi

gøre en indsats for at rette vores budskaber til dem.

Informationsmaterialet består blandt andet af en samlemappe,

der med ord og sjove illustrationer fortæller, hvad der sker med

affaldet efter aflevering på genbrugspladsen korrekt sorteret i

de forskellige affaldstyper, herunder hvad de enkelte dele kan

genbruges til. Daginstitutionerne, skoler og andre interesserede

kan bestille materialet hos os, og med det i hånden snakke med

børnene om, hvad affald er for noget, og hvad vi gør med det.

Og hvem ved – måske kan de voksne også lære noget.

8 9


Virksomhedsplan 2013

Kloakrenovering – et led i klimatilpasningen

I løbet af 2013 igangsætter og/eller udfører vi kloaksanering i

flere områder. Det største projekt bliver Ulstrup.

Ulstrup

Kloaksaneringen i Ulstrup udføres efter et koncept, hvor partnering

anvendes som samarbejdsform mellem bygherre, rådgiver

og entreprenør. På baggrund af den udarbejdede kloakfornyelsesplan,

indgår vi en rammeaftale med henholdsvis én

rådgiver og én entreprenør om projektering og udførelse af kloaksaneringen

af fællessystemet i Ulstrup.

Formålet med partnering er i samarbejde at udarbejde og bearbejde

ideer og visioner med henblik på optimering af den økonomiske

del af projekterne. Endvidere at udvikle materiale og

metoder omkring sanering af blandt andet kloakledninger på en

sådan måde, at parterne i et åbent og integreret samarbejde

udfører opgaverne, så de overholder vores krav til kvalitet.

Saneringsplanlægning

Vi vil i de kommende år fortsat sætte fokus på fornyelsen af

kloaksystemet. Det vil ske ved gennemførelse af følgende:

• Udarbejdelse af overordnet handlingsplan med tidsplan og

prioritering af kommende kloakfornyelsesarbejder

• TV-inspektion og opmåling, samt udarbejdelse af kloakfornyelsesplaner

• Løbende revision af tidsplan/prioritering af kloakfornyelsesarbejder

i takt med udarbejdelsen af kloakfornyelsesplaner

• Fornyelse af kloaksystemet, hvor dette er nødvendigt

• Separering af fælleskloak.

Område Planlægning Projektering Udførelse Anlægsperiode

Hvalløs X X 2016

Anbæk X X 2018

Thorsø X X 2015 - 2017

Selling X X 2019 - 2020

Svejstrup X 2014

Voldum X 2015 - 2017

Hammel By X 2014 - 2020

Ulstrup X X 2013 - 2019

Grundfør X 2011 - 2013

Røved X 2013

Søften X 2013 - 2014

Hadsten - Søndergade X 2013

Hammel - fejltilslutninger X 2010 - 2013

Hammel - Slugten X 2013

Hele kommunen - Strømpeforinger X X X Hvert år

Hele kommunen - Regnvandsbassiner X X X Hvert år

Hele kommunen - Stikledninger og skelbrønde X X X Hvert år

Hele kommunen - Pumpestationer X X X Hvert år

Hele kommunen - TV-inspektion og opmåling X X X Hvert år

10 11


Virksomhedsplan 2013

Massive regnskyl og klimatilpasning Udbud af opgaver

Alt tyder på, at forandringer i klimaet vil medføre flere massive

regnskyl og voldsomme skybrud. Det har medført nye dimensioneringsregler

for regnvandssystemet. Konsekvensen er,

at regnvandsledningerne nu skal etableres i en noget større dimension

og dermed får op til 30 – 40 % ekstra kapacitet. De

vil dermed være rustet til at håndtere en langt større mængde

regnvand. Dette betyder også, at anlægsudgifterne bliver større.

Til gengæld fremtidssikres investeringerne med den viden,

der i 2013 er om behovet for miljø- og klimatilpasninger.

Favrskov Kommune udarbejder i 2013 en klimatilpasningsplan.

Favrskov Spildevand medvirker med input til planen, som får

betydning for selskabets aktiviteter vedrørende klimatilpasningstiltag.

Når vi foretager større investeringer som udførelse af anlægsprojekter

og større varekøb, sendes projektet i udbud. Dette

foregår ved, at vi stiller en opgave, som leverandøren eller entreprenøren

herefter kan byde ind på.

Selve udbuddet foregår efter nogle lovmæssige stramme udbudsregler.

Disse regler gælder som udgangspunkt for alle virksomheder

og offentlige myndigheder, når de indgår kontrakter

om udførelse af opgaver. Formålet med udbudsreglerne er

blandt andet, at tilbudsgivere skal behandles ens og have lige

muligheder for at deltage i konkurrencen, samt at udbudsprocessen

forløber fair.

Formålet med at sende opgaven i udbud er:

• At skabe konkurrence omkring pris og kvalitet.

• At sikre, at der er lige konkurrence mellem virksomhederne.

• At sikre, at forsyningens midler anvendes bedst muligt.

• At sikre, at der sker en øget anvendelse af kvalitetsmål og

kvalitetsstyring.

• At sikre, at selve resultatet af udbuddet synliggør, hvad forsyningen

får for pengene.

Af typiske opgaver, som vi sender i udbud kan nævnes:

• Anlægsprojekter som nykloakering, kloakrenovering, regnvandsbassiner,

pumpestationer, mm.

• Tjenesteydelser og varekøb, som rådgiverydelser, tømningsordning,

tv-inspektion, analyser på renseanlæg, transport af

slam, køb af dæksler, dagrenovation, kørsel med containere

m.v.

Vi har sat fokus på udbud af diverse driftsopgaver i forsyningen.

I 2013 forventer vi at lave udbud på blandt andet spuleopgaver,

akutte kloakreparationer, indkøb af beholdere, tømning af

beholdere og revision.

12 13


Virksomhedsplan 2013

Rammer for Favrskov Forsyning Organisering, selskaber og virksomhed

Favrskov Forsyning A/S og de to datterselskaber Favrskov Spildevand

A/S og Favrskov Affald A/S, blev stiftet 25. maj 2010.

Favrskov Kommune er eneaktionær i Favrskov Forsyning A/S,

og Favrskov Forsyning A/S er eneaktionær i de to datterselskaber.

Med stiftelsen er fastlagt vedtægter for selskaberne.

Favrskov Byråd har fastlagt en ejerstrategi for Favrskov Forsyning

A/S og de to datterselskaber. Det fremgår heraf, hvordan

byrådet ønsker, at selskaberne skal virke og udvikle sig. Endvidere

er der i ejerstrategien fastlagt principper for den primære

drift, takstpolitik og økonomi, effektivitet, ledelse, medarbejderforhold,

miljøprofil, indkøb og kommunikation.

EU-direktiver

• Vandramme-

direktiv

• Affaldsdirektiv

• Udbudsdirektiv

Selskabsloven

Årsregnskabsloven

Prisloft

Ejerstrategi

Affaldsregulativer

Affaldsplan

Personalepolitik

Miljømålslov

Investeringsstrategi

Miljøprofil

EU og nationale

Selskabsvedtægter

Kommunale

Virksomheden

Forretningsgange

Benchmarking

Rammerne for Favrskov Forsyning A/S og de to datterselskaber

fremgår i øvrigt af den grafiske illustration, hvor der overordnet

er sat rammer fra EU og Staten, fra Favrskov Kommune og internt

gennem selskabets egne vedtægter, politikker, strategier

og forretningsgange.

Statens Vandog

naturplaner

Intern overvågning

Kommunikationspolitik

Takstpolitik

Betalingsstrategi

Spildevandsplan

Indkøbspolitik

Vandsektorloven

Forvaltningsloven

Offentlighedsloven

Lov om virksomheders

brug af

genbrugspladser

Favrskov Forsyning A/S og de to datterselskaber er organiseret

som selskaber og som virksomhed sådan som det fremgår af

nedenstående organisationsdiagrammer.

Driftsleder

Kurt Poulsen

Driftsområde

Spildevand og affald

Spildevand : 10 medarbejdere

4 mødesteder

Affald: 7 medarbejdere

4 genbrugspladser

1 indsamlingsbil

Varetager

Drift af:

• Renseanlæg

• Ledningsnet

• Pumpestationer

Borgerhenvendelser vedr. drift

Rottebekæmpelse

Vagtordning og tilsyn

Fælleskommunalt selskab

(Feltengård I/S)

Varetager

Favrskov Kommune

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Affald A/S

Forsyningschef

Lone Bejder

Spildevand

Anlæg og drift

6 medarbejdere

Planlægning

Betalingsvedtægt

Projektering og udbud

Tilsyn med anlæg

Renovering- og sanering

Drift- og vedligeholdelses planlægning

Tømningsordning

Ledningregistrering

Favrskov Forsyning A/S er et holdingselskab ejet af Favrskov

Kommune og Favrskov Forsyning A/S ejer de to datterselskaber.

Alle medarbejdere og ledere er ansat i holdingselskabet Favrskov

Forsyning A/S.

Direktør

Richard Malmose

Varetager

Affald

Plan og drift

3 medarbejdere

Planlægning

Projektering

Udbud

Tilsyn

Drift af:

• Dagrenovation

• Genbrugspladser

• Farligt affald

• Papir- og fl askeindsamling

Økonomichef

Thomas Sørensen

Sekretariat og Økonomi

14 15

Varetager

5 medarbejdere

Budget og regnskab

Bogføring

Sekretariatsopgaver

Bogholderi

Opkrævning

Kundebetjening


Virksomhedsplan 2013

Bestyrelse, ledelse og medarbejderne

Bestyrelsen i de 3 selskaber består af 5 medlemmer udpeget af

og blandt Favrskov Byråds medlemmer og efterfølgende valgt

på generalforsamlingen i selskaberne.

Der afholdes i henhold til vedtægterne 4 årlige ordinære bestyrelsesmøder.

Herudover kan der være behov for ekstraordinære

møder.

Bestyrelsen består af:

• Nikolaj Per Schøler, formand

• Michael P. Tersbøl, næstformand

• Kim Petersen, bestyrelsesmedlem

• Joachim Laursen, bestyrelsesmedlem

• Kurt Andreassen, bestyrelsesmedlem

Den administrative ledelse består af:

• Richard Malmose, direktør

• Lone Bejder, forsyningschef

• Thomas Sørensen, økonomichef

• Kurt Poulsen, driftsleder

Medarbejdere i tal 2011 2012

Antal medarbejdere 48 47

Kvinder 35 procent 41 procent

Mænd 65 procent 59 procent

Gennemsnitsalder 50 år 49 år

Flex og skånejob 4 procent 4 procent

Kontor, og teknikere 15 procent 17 procent

Akademikere 22 procent 23 procent

Håndværkere 4 procent 9 procent

Specialarbejdere m.fl. 59 procent 50 procent

Sygefravær i gns. pr. ansat 4,8 dage 4,8 dage

16 17


Virksomhedsplan 2013

Mission, vision, værdier Bærende principper og strategier

Mission – Favrskov Forsynings opgave er:

• At sikre spildevandsforsyning og affaldshåndtering med vægt

på sundhed, miljø, effektivitet og god dialog med forbrugere

og det omgivende samfund og i henhold til love og kommunale

planer for områderne.

• At varetage alle opgaver for forbrugerne vedrørende spildevand

og affald fra modtagelse, transport, behandling og

genanvendelse til sluthåndtering af restprodukterne.

Vision - hvad vi stræber efter:

• At have en høj grad af forsynings- og driftssikkerhed

• At forstå forbrugernes behov og håndtere det hurtigt og effektivt

• At møde vores omverden gennem en åben og positiv dialog

• At anvende og udvikle bæredygtige løsninger for miljø,

energi og klima

• At være økonomisk ansvarlige og at investere i langsigtede

løsninger

• At være en effektiv virksomhed med høj faglighed og frihed

under ansvar, og hvor medarbejderne trives.

Værdier - hvad vi mener, er vigtigt i samspil med andre:

Vores værdier indgår naturligt i vores daglige samspil med andre

og med hinanden. Favrskov Forsynings vigtigste værdier er:

• Troværdighed

• Anerkendelse

• Åbenhed

Troværdighed - vi holder, hvad vi lover, og man kan stole på os.

Vi tager ansvar og arbejder efter ligeretsprincip og behandler

ens tilfælde på samme måde.

Anerkendelse - vi har en anerkendende tilgang til andre, vi respekterer

deres synspunkter i dialogen, og vi ønsker at forstå

argumenterne. Vi begynder ikke en dialog med et ”Nej”.

Åbenhed - vi fortæller om os selv og inviterer til dialog om vores

”gøren og laden”. Vi modtager gerne kritik og forsøger at

lære af det.

Vores vigtigste metoder og strategier

Favrskov Forsyning løser sin mission og stræber efter sin vision

med anvendelse af nogle bærende principper – strategier. Vores

vision fordrer, at vi til stadighed skal udvikle effektive og

rationelle løsninger og være en tiltrækkende arbejdsplads for

medarbejdere, som med engagement i arbejdet vil udvikle deres

kompetencer til gavn for forbrugerne.

Favrskov Forsynings fire bærende principper:

• Fleksibel og professionel organisering af arbejdet med fokus

på effektivitet og trivsel

• Høj grad af brugerinddragelse og tydelig kommunikation med

omverdenen

• Bedst Anvendelig Teknologi – BAT – inden for

anerkendte metoder og fornuftig økonomi

• Optimering i brugen af energi, kemikalier og andre ressourcer

Andre principper

• Vi omsætter gode ideer fra benchmarking med andre forsyninger

til vores praksis

• Vi tænker langsigtet i den tekniske udvikling og den økonomiske

styring

• Vi er åbne om fejl, så alle kan lære af dem

• Vi anvender forebyggende vedligeholdelse

• Vi arbejder efter strategiplaner

• Vi arbejder med ledelse baseret på anerkendelse og respekt

for den enkelte

• Vi arbejder for et sikkert og sundt arbejdsmiljø

18 19


Virksomhedsplan 2013

Opgaver Økonomi

Økonomi og Sekretariat

Økonomi- og sekretariatsfunktioner varetages af 5

medarbejdere. Opgaverne består af:

• Økonomistyring og bogholderi

• Kundebetjening

• Forefaldende administrationsopgaver

• Opkrævning af afgifter

Affald

I forsyningen er der 8 medarbejdere, som arbejder med affaldsområdet

Desuden er der medarbejdere fra spildevandsområdet,

der afløser på genbrugspladserne. Hovedopgaverne er:

• Pasning af vores 4 genbrugspladser

• Indsamling af storskrald, farligt affald,

papir, pap og klinisk risikoaffald

• God information til borgerne om ordningerne

indenfor området

• Medvirke til udarbejdelse af affaldsplaner og regulativer

• Indsamling af dagrenovation, herunder daglig kontakt til borgerne

og entreprenøren

• Optimering af genanvendelse af affaldsprodukterne

• Udbud af diverse opgaver indenfor området (tømning af:

bobler, containere på genbrugspladserne, dagrenovation,

indkøb af materiale og serviceydelser)

Spildevand

I forsyningen er der 19 medarbejdere, som arbejder med spildevandsområdet.

Hovedopgaver vi arbejder med indenfor kloakområdet

er:

• Saneringer, byggemodninger og nyanlæg i landområderne

• Drift og tilsyn med renseanlæg – herunder tilsyn med udledninger

til vandløb

• God information til borgerne om vores kloakarbejder, så de

gener arbejdet medfører minimeres

• Drift- og administration af tømningsordning for septiktanke

• Vedligeholdelse af data på kloakområdet. Alle oplysninger

om vores ca. 810 km ledning, 17.000 skelbrønde, 21.000

brønde, 130 pumpestationer, 55 overløbsbygværker og

140 regnvandsbassiner ligger i en database, som løbende

vedligeholdes

• Medvirke ved udarbejdelse af spildevandsplaner

• Undersøgelse af kloakkernes tilstand ved hjælp af

tv-inspektioner

• Løbende renoveringer af ledninger, brønde og

pumpestationer.

Favrskov Forsyning A/S

Budget 2013 i 1.000 kr.

Omsætning

Salg af personale og adm. ydelser 21.830

Omsætning i alt 21.830

Omkostninger

Løn- og personaleudgifter -17.514

Bestyrelse og ledelse -115

Husleje mv. -316

It -1.866

Forbrugerinformation -420

Revision og juridisk bistand -340

Anden administration -1.259

-21.830

I ovenstående er indeholdt:

Afskrivninger og afgange -114

Favrskov Spildevand

Budget 2013 i 1.000 kr.

Omsætning

Vandsafledning 70.670

Vejafvanding 2.120

Tilslutningsbidrag 7.000

Tømningsordning 1.075

Omsætning ialt 80.865

Omkostninger

Pumpestationer, ledninger og brønde -40.577

Renseanlæg -24.550

Administration -6.860

Finansielle poster, netto -882

Tømningsordning -1.096

Driftsudgifter -73.965

I ovenstående er indeholdt:

Afskrivninger og afgange -46.100

Investeringer

Kloakrenovering og sanering -35.150

Afskærende ledninger og åbne land -3.650

Renseanlæg -6.500

Byggemodninger -7.000

Afdrag på lån til investeringer -700

-53.000

Favrskov Affald

Budget 2013 i 1.000 kr.

Omsætning

Dagrenovation 21.900

Genbrugsaktiviteter 13.287

Salg af genanvendelige materialer 4.194

Tilbagebetaling af overdækning fra 2011 3.388

Omsætning i alt 42.769

Omkostninger

Dagrenovation -22.795

Bobler og indsamling af batterier -1.404

Genbrugspladser -15.562

Indsamling af storskrald og farligt affald -425

Klinisk risikoaffald og papir fra off. kontorer -325

-40.511

I ovenstående er indeholdt:

Afskrivninger og afgange -617

Investeringer

Genbrugspladser og udstyr hertil -2.500

20 21


Virksomhedsplan 2013

Årets gang 2013

• BESTYRELSENS ARBEJDE

• ØKONOMI OG BUDGET

• VIRKSOMHED OG AFDELING

2013

Temadag for forsyningen

Takstfastsættelse

Budget

MED-Møde

Fælles driftsmøde

Jan

Afdelingsmøde

Aug

Sept

Takstgodkendelse

affald

Ledelsesrapport

intern overvågning

Bestyrelsesmøde

Forsyningskalender 2014

Årsafslutning

Udsendelse af

opkrævning

for spildevand

og affald

Ny direktør

Årsrapport intern

overvågning

MED-Møde

Afdelingsmøde

Afdelingsmøde

Feb

Jul

Okt

Fastsættelse

af endelig prisloft

Bestyrelsesmøde

Fælles driftsmøde

MED-Møde

Udsendelse af opkrævning

for spildevand og affald

Mar

Jun

Nov

Frist for ansøgning til

klimainvesteringer 2013

Indberetning til Danvas

Benchmarking

MED-Møde

Brugerundersøgelse om

genbrugspladserne

Indsendelse af selvangivelse

Benchmarking

Forsyningssekretariatet

Indberetning om afholdt Årsregnskab

generalforsamling til

Erhvervsstyrelsen

22 23

Danva Årsmøde

Temamøde med

byrådet

Bestyrelsesmøde

med tematur

Bestyrelsesmøde

Generalforsamling

Favrskov Forsyning A/S

Takstgodkendelse

spildevand

Renosam Årsmøde

Grønt regnskab

Apr

Indberetning til prisloft

Afdelingsmøde

Maj

Virksomhedsplan 2014

Dec

Bestyrelsesmøde

Offentliggørelse og indsendelse

af intern overvågning

2014


Favrskov Forsyning

Torvegade 7, 8450 Hammel

forsyning@favrskovforsyning.dk

www.favrskovforsyning.dk

89 64 50 00

More magazines by this user
Similar magazines