Tillæg til Spildevandsplan 1999 – 2009 for tidligere Skjern Kommune

rsforsyning.dk

Tillæg til Spildevandsplan 1999 – 2009 for tidligere Skjern Kommune

Tillæg til Spildevandsplan 1999 2009

for tidligere Skjern Kommune

Nedlæggelse af Borris og Stauning Renseanlæg og overpumpning af spildevandet til

Skjern Renseanlæg

Ringkøbing-Skjern Kommune

Teknik og Forsyning

Maj 2009


Tillæg til Spildevandsplan 1999 2009 for tidligere Skjern Kommune

Indholdsfortegnelse

1 Indledning .................................................................................................... 3

2 Lovgrundlag.................................................................................................. 3

3 Forhold til den øvrige planlægning ................................................................... 3

4 Eksisterende forhold ...................................................................................... 4

5 Planlagte forhold ........................................................................................... 4

5.1 Renseanlæg og udløb ............................................................................... 4

5.2 Ledningsanlæg ........................................................................................ 4

5.2.1 Borris Skjern.................................................................................. 4

5.2.2 Stauning Skjern.............................................................................. 5

6 Berørte matrikler og rådighedsindskrænkning ................................................... 5

6.1 Berørte matrikler ..................................................................................... 5

6.2 Arealbehov og rådighedsindskrænkninger ................................................... 9

7 Økonomi .....................................................................................................10

8 Tidsplan ......................................................................................................10

9 Godkendelse ................................................................................................11

Kortbilag

Kortbilag 1 Trykledning fra Borris Renseanlæg til Skovtoften i Skjern

Kortbilag 2 Trykledning fra Fjordparken i Stauning til Skjern Renseanlæg

Kortbilag 3 Trykledning Stauning Nord

Bilag til spildevandsplanen - Status

Bilagsrapport 10.2. Borris

Bilagsrapport 10.4. Dejbjerg

Bilagsrapport 10.5. Dejbjerg St. By

Bilagsrapport 10.14. Stauning

Bilagsrapport 11.1.3. Pumpestationer

Bilagsrapport 12.1. Offentlige renseanlæg

Bilag til spildevandsplanen - Plan

Bilagsrapport 10.2. Borris

Bilagsrapport 10.4. Dejbjerg

Bilagsrapport 10.5. Dejbjerg St. By

Bilagsrapport 10.14. Stauning

Bilagsrapport 11.1.3. Pumpestationer

Bilagsrapport 12.1. Offentlige renseanlæg

2


Tillæg til Spildevandsplan 1999 2009 for tidligere Skjern Kommune

1 Indledning

I forbindelse med kommunalreformen og sammenlægningen af de 5 tidligere kommuner har

det været hensigtsmæssig at fastlægge den fremtidige spildevandsstruktur i den nye

kommune. Der er blevet udarbejdet en strukturplan, som sigter mod at centralisere

spildevandsrensningen og over en periode på 25 år, at ændre antallet af renseanlæg fra 21

til 4 hovedrenseanlæg i Ringkøbing, Hvide Sande, Videbæk og Tarm.

I strukturplanens planperiode fra 2009-2012 er det planlagt at nedlægge Borris og Stauning

Renseanlæg, og pumpe spildevandet til Skjern Renseanlæg. Både Borris og Stauning

Renseanlæg fremstår i ringe stand og det er vurderet, at det er hensigtsmæssig at

nedlægge dem snarest.

Nedlæggelse af Borris og Stauning Renseanlæg er ikke indeholdt i gældende

spildevandsplan: ”Spildevandsplan 1999-2009for tidligere Skjern Kommune, hvilket

nødvendiggør dette tillæg til spildevandsplanen. Tillægget omfatter nedlæggelse af Borris og

Stauning Renseanlæg og pumpning af spildevandet fra Borris og Stauning til Skjern

Renseanlæg. Denne udgave er et forslag til tillægget.

2 Lovgrundlag

Dette tillæg er udarbejdet i henhold til følgende love og bekendtgørelser:

Love:

Lov om miljøbeskyttelse. jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006.

Bekendtgørelser:

Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser mv. efter

miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Planens gennemførelse kræver endvidere behandling og godkendelse efter:

Lov om naturbeskyttelse

Vandløbsloven

3 Forhold til den øvrige planlægning

En gennemførelse af de i tillægget beskrevne aktiviteter vurderes at være i

overensstemmelse med kommune- og regionplanlægning.

3


Tillæg til Spildevandsplan 1999 2009 for tidligere Skjern Kommune

4 Eksisterende forhold

I dag renses spildevandet fra Borris By og Borrislejren på Borris Renseanlæg. Borris By er

separatkloakeret. Borris Renseanlæg belastes med ca. 930 PE og 150.000 m 3 /år. Det

rensede spildevand Fra Borris Renseanlæg ledes til Nordlige Parallelkanal som løber videre

ud i Skjern Å.

På Stauning Renseanlæg renses i dag spildevand fra Stauning By samt spildevand fra

Dejbjerg og Dejbjerg St. By, som ledes til Stauning Renseanlæg. Alle tre områder er

separatkloakeret. Stauning Renseanlæg belastes med ca. 320 PE og 30.000 m 3 /år. Det

rensede spildevand fra Stauning Renseanlæg ledes til Andrup Bæk, som 300 m nedstrøms

løber direkte ud i Ringkøbing Fjord.

5 Planlagte forhold

Det planlægges at nedlægge Borris og Stauning Renseanlæg og i stedet pumpe

spildevandet fra de to områder til Skjern Renseanlæg.

5.1 Renseanlæg og udløb

Det eksisterende udløb fra Borris Renseanlæg har udløbsnummer G00001U og løber til

Nordlige Parallelkanal. Der udledes 8,37 l/s. De eksisterende udløb fra Stauning Renseanlæg

har udløbsnummer RA0001U og løber til Andrup Bæk. Der udledes 6,01 l/s. Begge udløb

planlægges nedlagt. I stedet føres spildevandsmængderne til Skjern Renseanlæg, hvorfra

det rensede spildevand ledes til Ganer Å via udløb nr. A00001U. I dag udleder Skjern

Renseanlæg 132,2 l/s renset spildevand til Ganer Å. Denne mængde øges til 146,6 l/s med

bidragene fra Borris og Stauning. Beregningen er sket på baggrund af forudsætninger

fastlagt i gældende spildevandsplan.

Skjern Renseanlæg er godkendt til en kapacitet på 20.000 PE og er i dag belastet med ca.

9.210 PE. Med bidragene fra Borris og Stauning bliver belastningen af Skjern Renseanlæg

10.460 PE og dermed mindre end den godkendte kapacitet.

5.2 Ledningsanlæg

5.2.1 Borris Skjern

Det planlægges at etablere en trykledning fra Borris Renseanlæg til en eksisterende

pumpestation på Skovtoften i Skjern. Herfra benyttes det eksisterende kloaknet i Skjern By

til transport af spildevandet til Skjern Renseanlæg. Den planlagte ledningsstrækning er ca.

9,0 km og er vist på kortbilag 1. Ledningen planlægges på den største del af strækningen

4


Tillæg til Spildevandsplan 1999 2009 for tidligere Skjern Kommune

etableret langs jernbanen. Der etableres en pumpestation på Borris Renseanlæg, som skal

pumpe spildevandet til Skovtoften i Skjern. En del af det bestående renseanlæg vil blive

ombygget og udnyttet som udligningstank i forbindelse med pumpeanlægget.

Som en del af strukturplanen planlægges det senere i tidsforløbet også at nedlægge

Troldhede Renseanlæg. I forbindelse med detailprojekteringen af transportanlægget fra

Borris til Skjern vil der blive taget højde for eventuelle bidrag fra Troldhede, så det senere

vil være muligt at pumpe spildevandet fra Troldhede til Borris og derfra med videre i samme

system.

5.2.2 Stauning Skjern

I Stauning findes der i dag 4 pumpestationer, som pumper spildevandet fra byen til

renseanlægget. Renseanlægget ligger i den nordlige ende af byen. Pumpning af

spildevandet til Skjern vil ske mod syd. Det planlægges derfor at vende nogle af

vandstrømmene i det eksisterende kloaknet, hvorved der kan reduceres i nye ledninger,

som er kostbare ved anlæg gennem byen og senere under drift kan der spares på energien

til pumpning. Stauning Renseanlæg nedlægges og de eksisterende bygninger og tankanlæg

påregnes ikke at blive anvendt i pumpeanlægget.

Den eksisterende pumpestation på Fjordparken i Stauning udbygges til hovedpumpestation,

hvorfra der etableres en trykledning direkte til Skjern Renseanlæg. Denne

ledningsstrækning bliver ca. 8,0 km og er vist på kortbilag 2. For at kunne vende

strømmene i det eksisterende kloaknet, skal der anlægges en ny trykledning over en

kortere strækning på ca. 750 meter i den nordlige del af Stauning se kortbilag 3.

6 Berørte matrikler og rådighedsindskrænkning

6.1 Berørte matrikler

De nye trykledninger planlægges på store dele af strækningerne lagt over privat ejendom. I

nedenstående tabeller er angivet hvilke matrikler, der kan blive berørt ved etablering

trykledningerne. De berørte matrikler er vist i tre tabeller, som angiver matrikelnummer og

ejerlav. Tabel 1 omfatter trykledningen fra Borris til Skjern, Tabel 2 omfatter trykledningen

fra Fjordparken i Stauning til Skjern Renseanlæg og Tabel 3 omfatter trykledningen i den

nordlige del af Stauning By.

5


Tillæg til Spildevandsplan 1999 2009 for tidligere Skjern Kommune

Tabel 1. Matrikler der kan blive berørt ved anlæg af

trykledning fra Borris Renseanlæg til Skovtoften i Skjern,

oplistet fra Borris mod Skjern.

Matrikelnummer Ejerlav

19aæ Borris Nørreland, Sdr. Borris

19ar Borris Nørreland, Sdr. Borris

7000ai Borris Nørreland, Sdr. Borris

21h Borris Nørreland, Sdr. Borris

88a Borris Nørreland, Sdr. Borris

88b Borris Nørreland, Sdr. Borris

50e Borris Nørreland, Sdr. Borris

122a Borris Nørreland, Sdr. Borris

49f Borris Nørreland, Sdr. Borris

1p Borris Nørreland, Sdr. Borris

1o Borris Nørreland, Sdr. Borris

48b Borris Nørreland, Sdr. Borris

48g Borris Nørreland, Sdr. Borris

47h Borris Nørreland, Sdr. Borris

1ab Borris Nørreland, Sdr. Borris

1bp Borris Nørreland, Sdr. Borris

1ca Borris Nørreland, Sdr. Borris

1cc Borris Nørreland, Sdr. Borris

7000ab Borris Nørreland, Sdr. Borris

1x Borris Nørreland, Sdr. Borris

2l Borris Nørreland, Sdr. Borris

83b Borris Nørreland, Sdr. Borris

3i Borris Nørreland, Sdr. Borris

4i Borris Nørreland, Sdr. Borris

4g Borris Nørreland, Sdr. Borris

93d Borris Nørreland, Sdr. Borris

4l Albæk, Skjern Jorder

4k Albæk, Skjern Jorder

7000f Albæk, Skjern Jorder

2æ Albæk, Skjern Jorder

2c Albæk, Skjern Jorder

41 Albæk, Skjern Jorder

2p Albæk, Skjern Jorder

2a Albæk, Skjern Jorder

7000e Albæk, Skjern Jorder

3a Albæk, Skjern Jorder

6


Tillæg til Spildevandsplan 1999 2009 for tidligere Skjern Kommune

2b Lundenæs Hgd., Skjern Jorder

65 Lundenæs Hgd., Skjern Jorder

1o Lundenæs Hgd., Skjern Jorder

1n Lundenæs Hgd., Skjern Jorder

1m Ånum, Skjern Jorder

2a Ånum, Skjern Jorder

7000e Ånum, Skjern Jorder

6h Ånum, Skjern Jorder

26 Ånum, Skjern Jorder

7000c Ånum, Skjern Jorder

4b Ånum, Skjern Jorder

3an V. Birk, Skjern Jorder

59 V. Birk, Skjern Jorder

3m V. Birk, Skjern Jorder

7000au V. Birk, Skjern Jorder

7000an V. Birk, Skjern Jorder

3k V. Birk, Skjern Jorder

18a V. Birk, Skjern Jorder

Tabel 2. Matrikler der kan blive berørt ved anlæg af

trykledning fra Fjordparken i Stauning til Skjern

Renseanlæg oplistet fra Stauning mod Skjern.

Matrikelnummer Ejerlav

7000g Bovsø By, Stauning

14ab Bovsø By, Stauning

13k Bovsø By, Stauning

10p Bovsø By, Stauning

1a Bovsø By, Stauning

7000s Bovsø By, Stauning

12bk Bovsø By, Stauning

12bm Bovsø By, Stauning

11a Bovsø By, Stauning

22d Bovsø By, Stauning

50a Bovsø By, Stauning

28a Bovsø By, Stauning

7000b Bovsø By, Stauning

23a Bovsø By, Stauning

22f Bovsø By, Stauning

31e Bovsø By, Stauning

7


Tillæg til Spildevandsplan 1999 2009 for tidligere Skjern Kommune

31e Bovsø By, Stauning

31a Bovsø By, Stauning

36e Bovsø By, Stauning

35c Bovsø By, Stauning

37i Bovsø By, Stauning

7000k Bovsø By, Stauning

38g Bovsø By, Stauning

39c Bovsø By, Stauning

7000l Bovsø By, Stauning

4b Bovsø By, Stauning

51b Bovsø By, Stauning

86 Bovsø By, Stauning

87 Bovsø By, Stauning

94b Bovsø By, Stauning

91 Bovsø By, Stauning

93 Bovsø By, Stauning

94c Bovsø By, Stauning

1b Ganer, Skjern Jorder

44 Ganer, Skjern Jorder

6b Ganer, Skjern Jorder

48 Ganer, Skjern Jorder

49a Ganer, Skjern Jorder

443b Mærskengene, Skjern Jorder

328 Mærskengene, Skjern Jorder

332 Mærskengene, Skjern Jorder

332 Mærskengene, Skjern Jorder

331 Mærskengene, Skjern Jorder

7000c Mærskengene, Skjern Jorder

339 Mærskengene, Skjern Jorder

1c Hedeby, Skjern Jorder

7000ah Hedeby, Skjern Jorder

12a Hedeby, Skjern Jorder

12c Hedeby, Skjern Jorder

22a V. Birk, Skjern Jorder

22d V. Birk, Skjern Jorder

22e V. Birk, Skjern Jorder

8


Tillæg til Spildevandsplan 1999 2009 for tidligere Skjern Kommune

Tabel 3. Matrikler der kan blive berørt ved anlæg af

trykledning i Stauning nord.

Matrikelnummer Ejerlav

1cø Østerby By, Stauning

1dm Østerby By, Stauning

7000a Østerby By, Stauning

1b Østerby By, Stauning

1c Østerby By, Stauning

6.2 Arealbehov og rådighedsindskrænkninger

Omfanget af rådighedsindskrænkninger vil blive nærmere fastlagt i forbindelse med

detailprojekteringen af trykledningerne. Rådighedsindskrænkningerne vil ske i form af

arealafståelse eller servitutpålæg, og vil ske efter forudgående ekspropriation.

Arealbehov i forbindelse med ledningernes etablering aftales med de respektive lodsejere.

Retten til placering af ledningerne i private arealer gennemføres som

ekspropriationsforretning, idet der skal træffes afgørelse om ekspropriation, såfremt der

ikke kan opnås forlig.

Ekspropriationsforretningen indledes med, at der afholdes åsteds- og forligsforretning, hvor

berørte ejere orienteres om projektet og får muligheder for at komme med bemærkninger

eller ændringsforslag.

Opnås der forlig om anlæggets placering og erstatningsstørrelsen, afsluttes sagen. Kan der

ikke opnås forlig, afgøres erstatningsspørgsmål af taksationskommissionen og klage over

ekspropriationen af Miljøklagenævnet.

Servitutpålæg vil bl.a. bestå af deklaration omfattende nedenstående punkter:

1. Deklarationsbælte

Der fastlægges et deklarationsbælte på minimum 2 meter til hver side af

ledningsmidte. Det er ikke tilladt uden forudgående tilladelse fra Ringkøbing-Skjern

Kommune at opføre bygninger eller bygningslignende konstruktioner eller foretage

beplantning med træer eller buske med dybdegående rødder eller i øvrigt iværksætte

noget indenfor deklarationsbæltet, der kan være til hinder for adgangen til

ledningsanlægget, eller til skade for anlægget og for dettes beståen.

2. Adgang til ledningsanlæg

Ledningsanlægget skal henligge uforstyrret, og der skal til enhver tid gives de

berettigede adgang til eftersyn og rensning af ledningsanlægget, samt til at forestå

9


Tillæg til Spildevandsplan 1999 2009 for tidligere Skjern Kommune

reparations- og vedligeholdelsesarbejder i det omfang Ringkøbing-Skjern Kommune

skønner det nødvendigt.

3. Ulemper samt reetablering m.v.

Der skal til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle

eftersyn, vedligeholdelses- og reparationsarbejder. I forbindelse med

vedligeholdelses- eller reparationsarbejder af ledningsanlægget foretager

ledningsejeren reetablering af terræn, belægninger m.v. Erstatning for eventuel

forvoldt skade fastlægges ved mindelig overenskomst mellem parterne eller i mangel

heraf af uvildige personer udmeldt af retten.

Deklarationer begæres tinglyst på berørte matrikler med Ringkøbing-Skjern Kommune som

påtaleberettigede.

7 Økonomi

Der udbetales erstatning til lodsejerne af berørte matrikler i henhold til "Landsaftale 2009

om erstatninger for anbringelse af vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord" indgået

mellem Dansk Landbrug, Dansk Vand- og Spildevandsforening ( DANVA ) og Foreningen af

Vandværker i Danmark (FVD).

De samlede udgifter ved etablering af transportanlæggene anslås til:

Borris Skjern kr. 8.8 mio. kr. excl. moms

Stauning Skjern kr. 4.8 mio. kr. excl. moms

Disse udgifter indgår som en del af anlægsinvesteringerne for 2009 og finansieres af den

samlede ramme til kloakrenoveringerne.

8 Tidsplan

Projektet søges gennemført i slutningen af 2009 og første halvdel af 2010.

10


Tillæg til Spildevandsplan 1999 2009 for tidligere Skjern Kommune

9 Godkendelse

Forslaget til tillægget offentliggøres og fremlægges med mulighed for kommentarer til det

fremsatte forslag i mindst 8 uger.

Byrådet forventes herefter at vedtage forslaget som endelig tillæg til Spildevandsplanen.

Vedtagelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

11


Titanvej

Vardevej

Vestre Kvartervej

Ringvejen

Østergade

Ferrodanvej

Ringvejen

Åboulevarden

Stationsvej

Ringvejen

Åboulevarden

Pumpestation

Skovtoften

Skyggehusvej

Ledning Borris-Skjern

Nørremarksvej

Vennelystvej

Damslundvej

Kildevej

Kjelstrupvej

!A

Albækvej

Stovstrup Hedevej

Videbækvej

Kodbølvej

!A !A

Adelvej

Ånumvej

Stovstrupvej

Vestergårdvej

Grøndal

Præstevejen

Vedr.:

!A

!A

!A

!A

Vestergade

Sønderskovvej

Flodgårdsvej

Arnborgvej

Ringkøbing-Skjern Kommune

Teknik og Forsyning

Dato: 11.05.2009

Målforhold: 1:25.000

J.nr.:

Sagsbeh.:

Grøndal

Storegade

Borrisvej

Grønborgvej

Kirkevej

Gåsdalvej

Skobækvej

Borris Renseanlæg

Finderupsvej 9, 6900 Skjern

Tlf.: 99 74 24 24 www.rksk.dk

Kortbilag 1. Trykledning Borris Renseanlæg til Skovtoften, Skjern

2009022426A

³

Hjoptarpvej

Borriskrogvej

© Kort- og Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune

Kortet må alene anv. iflg. aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune


Bredfjord

Fjordløs

Møllebro

Kirkevang

Pumpestation

Fjordparken

Fjordvang

Andrup Bro

Stauning Kirke

Stauning

Kirkebyvej

Olesgård

Bovsø Gårde

Sivkrogen

Højgård

Bovsø

Købmandsgård

Strandvejen

Andrup Bæk

Bousøgård

Brogård

Rørkrogen

Stauning Strand

Vesterhede

Gade

Sønderby

Tanklinker

Fuglsand

Fruergård

Holter

Nygård

Toldhusvej

Ledning Stauning-Skjern

Opgrøden

Hedeby

Hedebygård

Bousøvej

Fuglsand

Strædegård

Strandby

Toldhus

Langkær

!A

Nørrebæk

Nyå

Sønderbyvej

Tanholm

Høllet

Langkærvej

Vestergård

Falbæk

Sønderby Kær

Sønderbykærvej

Langkærvej

Lundgård

Madsgård

Østergård

Høybo

Fælledmose

Blindå

Hølletvej

Bjerregård

Falbækvej

Stauningvej

Vesterenge

Øster Bjerregård

Sønder Vognbjerg

Sønder Vognbjerg

Knudgårde

"

Knudgård

Knudgårdevej

Hvarre

Rakbæk Bro

Rakbækvej

Østertoft

!A

Rahbek

!A

!A

Rakkerkulen

Hestholm Sø

Kvembjerge

Knude

Ganer

Lønborgvej

Vedr.:

Ganer Kær

Kvembjergevej

!A

!A

!A

Højgård

Hedebyvej

Korsgård

Kragsig

Gammel Ganer Å

Hedeby

Kærvang

Hedebygård

Ringkøbing-Skjern Kommune

Teknik og Forsyning

Dato: 11.05.2009

Målforhold: 1:20.000

J.nr.:

Sagsbeh.:

Virkelyst

Ladekær

Vester Marup

Ganer Nygård

Ganerbro

Smedegård

Kloster

Lynggård

Ganervej

Ganergård

Ganersminde

Vester Hestholm

V Marupvej

Oldagergård

Ganer Møllegård

Ganer Bro

Øster Smedegård

Kirkeå

Kirkeå

Ringkøbingvej

Skjern Å

³

Hulbækgård

Ganer Å

Vejle

Skjern

Renseanlæg

Skjern Birk

Birkvej

Øster Hestholm

Kærnsø

Øster Hestholm

© Kort- og Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune

Kortet må alene anv. iflg. aftale med Ringkøbing-Skjern Tarm Holme Kommune

Tarm Holme

Ringvejen

Klostervej

Amagervej

Bredgade

Finderupsvej 9, 6900 Skjern

Tlf.: 99 74 24 24 www.rksk.dk

Kortbilag 2. Trykledning Fjordparken, Stauning til Skjern Renseanlæg

2009022426A

S

S


Ny trykledning Stauning nord

Pumpestation

Kirkebyvej

Vedr.:

Dato: 11.05.2009

Målforhold: 1:5.000

J.nr.:

Sagsbeh.:

Pumpestation

Fjordvej

Ringkøbing-Skjern Kommune

Teknik og Forsyning

Kortbilag 3. Trykledning Stauning Nord

2009022426A

Finderupsvej 9, 6900 Skjern

Tlf.: 99 74 24 24 www.rksk.dk

© Kort- og Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune

Kortet må alene anv. iflg. aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune

³

Pu

F

More magazines by this user
Similar magazines