Referat fra generalforsamlingen i S.A.K den 5. marts 2013. Antal ...

sydfalsteragilityklub.dk

Referat fra generalforsamlingen i S.A.K den 5. marts 2013. Antal ...

Referat fra generalforsamlingen i S.A.K den 5. marts 2013.

Antal stemmeberettiget fremmødte: 19

Sekretær Anne Mari Hansen

1. Velkomst ved Karin Andersen

2. Per Andersen blev valgt som dirigent, Inger Jensen og Vinni Laugesen blev valgt som

stemmetællere.

Per bekræftede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

3. Formandens beretning v/Karin Andersen, som kunne meddele, at nuværende formand Gitte

Stegenborg-Jensen har meddelt, at hun ikke ville være formand mere, og er stoppet den 1. januar

2013. Bestyrelsen konstituerede sig herefter, og næstformand Ove Bach blev valgt til

konstituerende formand – der er ikke modtaget beretning fra hverken tidligere formand eller

nuværende konst. formand, sidste nævnte pga. sygdom.

4. Kassereren gennemgik regnskab og budget. Der blev spurgt ind til regnskabet vedr.

konkurrenceudgifter og konkurrenceindtægter hvor der er stor difference i forhold til budget 2012

– kassereren meddelte, at bestyrelsen havde regnet med 2 cupper i stedet for 1. Spørgsmål til

budget 2013 vedr. græsslåning – Torben Dynesen fra pumpestationen har tilbudt at slå græs og det

er den pris han har forlangt. Der blev spurgt ind til baneudgifterne – kassereren meddelte at de

forventer at bruge 4.500,- til reparation af banen. Der blev spurgt ind til det budgetterede

underskud på -11.000,- , Karin meddeler, at fremtiden er usikker i forhold til indtægter

(medlemmer). Balancen var ikke uddelt hvorfor Karin gennemgik balancen.

Budget og regnskab blev herefter godkendt.

5. A) Indkomne forslag, Bestyrelsen har fremsendt forslag om forhøjelse af kontingent 2014 til 500,-

og træningsgebyr på 2 x 200,- årligt.

Forslaget blev vedtaget.

B) Bestyrelsen har fremsendt forslag om udlejning af arealet til evt. anden hundeklub 1-2 dage om

ugen: Forslaget udløste debat om, at forholdene skulle være godt beskrevet – herunder adgang til

klubhus, mm., forhindringer er ikke med i lejeaftalen - hvis der er andre klubber som står uden

areal kunne de træne på tider hvor agilityen ikke træner – dog ikke en ny agilityklub, men måske

noget lydighed, rally eller andet.

Det blev vedtaget, at bestyrelsen skulle arbejde videre med forslaget.

C)Bestyrelsen har fremsendt forslag til vedtægtsændring af pgf. 10 ”Dersom generalforsamlingen

finder at klubbens formål er udtømt eller efter tidens forhold uacceptabel eller bestyrelsen ikke kan

realiserer de intentioner som er nedlagt i vedtægternes formålsparagraf, kan 2 på hinanden


følgende generalforsamlinger med ¼ af de fremmødte stemmer træffe beslutning om klubbens

opløsning. Ved opløsning af klubben skal klubbens aktiver gå til en ny klub i Guldborgsund

Kommune”

– ændres til: ”at klubbens aktiver går til en anden forening i Guldborgsund kommune”

Forslaget blev vedtaget med 19 stemmer.

6. Valg af bestyrelse – alle undtagen revisor suppleanter vælges for 2 år ad gangen – bortset fra

formanden i år, da formanden er gået før tid, vælges ny formanden kun for 1 år.

Valg af formand for 1 år – Jørgen Jørgensen blev valgt

Valg af kasser (Annette ønsker ikke genvalg) – Henriette Rasmussen blev valgt

Valg af bestyrelsesmedlemmer – Ove Bach blev valgt

Valg af suppleanter:

Jan Simonsen blev valgt

Lea Kalis ønsker ikke genvalg – Birgitte Bigum blev valgt

Valg af revisor

Susan Sørensen ønsker ikke genvalg – Per Andersen blev valgt

7. Valg til aktivitetsudvalg - Rikke Bach blev valgt

8. Udtrækning af gevinster på aktier:

1 flaske rødvin - nr. 32 tilhørende Kim Saustrup Petersen

9. Udtrækning af gevinster på stærekasser:

1 æske chokolade – nr. 13 tilhørende Marianne Sivertsen

1 æske chokolade – nr. 14 tilhørende Marianne Sivertsen

10. Eventuelt

Uddeling af trænergaver

Bestyrelsen takker for godt samarbejde

Vinni Laugesen spørger til cuppen den 21.04.12 – om banen er forsvarlig, foreslår at cuppen evt.

byttes med en anden klub. Vinni tilbyder at hjælpe Rikke på tirsdagsholdet.

Der uddeles rødvin til afgående bestyrelsesmedlemmer – Annette, Lea og Susan.

Julie foreslår en facebook side

Per roser klubben for annoncering af tilmeldingsaftnen.

More magazines by this user
Similar magazines