Udgave 3, maj måned 2012 - Dansk Ejendomsmæglerforening

de.dk

Udgave 3, maj måned 2012 - Dansk Ejendomsmæglerforening

EJENDOMSMÆGLEREN

stort

jubilæumsmagasinfORMANDEN SER 100 ÅR fREM i TiDEN

MiLEPÆLE i DE’S HiSTORiE SiDEN 1912

ViSiONSPROJEKT: HVAD SKAL Vi LEVE Af i fREMTiDEN?

LYKØNSKNiNGER fRA NÆR OG fJERN

GALLAMiDDAG OG RECEPTiON


DANSK

EJENDOMSMÆGLERfORENiNG

100 år

læs om


MAJ / nr. 03 / 79. ÅRGANG / 2012 / MAGASINET FRA DANSK EJENDOMSMÆGLERFORENING


zentuvo ønsker

TILLYKKE MED DE 100 ÅR, OG SOM STOLT HOVED-

SPONSOR, ØNSKER VI EN RIGTIG GOD FEST...

...vi ses i zentuvo baren!

Stigsborgvej 60, 1. sal | DK-9400 Nørresundby | Tlf.: +45 7020 4849 | www.zentuvo.dk | salg@zentuvo.dk


VELKOMMEN til dette særlige nummer af ”Ejendomsmægleren”,

som i anledning af Dansk Ejendomsmæglerforenings

100 års jubilæum er blevet omdannet til

et stort jubilæumsmagasin. De mange annoncører i

magasinet er alle sammen sponsorer på jubilæet, og

foreningen retter en varm tak til disse sponsorer, som er

med til at gøre begivenheden festlig. Vi takker også for

de mange lykønskninger fra det officielle Danmark, fra

samarbejdspartnere, forbrugerorganisationer mv.

På de næste sider ser vi både frem i tiden og tilbage

til dengang, det hele begyndte i 1912.

Rigtig god fornøjelse!EJENDOMSMÆGLEREN / 3


42

Jan Larsen, EDC AROS,

om købmægler-konceptet

46

Mikael

Hartmann,

DTZ Danmark,

om

værdi for

kunderne

DANSK

EJENDOMSMÆGLERfORENiNG

100 åR

6


Kronik af formand

Steen Winther-Petersen

26

52

Sådan blev

mæglervirksomhed

et beskyttet erhverv

Historiske

nedslag fra

1912 til 2012

Udgivet af: Dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43, 2300 København S, Tlf. 7025 0999, Hot-line til mæglerfaglig

afdeling 7025 3999 Redaktion: Steen Winther-Petersen, Dansk Ejendoms mæg ler forening, ansvh. Lise West phal, redaktør.

Annonceekspedition: Salgsbureauet ApS, Kontaktperson: Michael Larsen, Klingenberg 16, 1. sal, 5000 Odense C, Tlf. 8853 9900,

Mail: info@salgsbureauet.dk Abonnement: 8 numre årligt 900,00 kr. plus moms. Layout, produktion og tryk: Grafisk design: Woer+Gregorius ApS.

Tryksagen er svanemærket og kan genbruges. Trykt med planteolie-farver på miljøgodkendt papir. ISO 14001 miljøcertificeret. Udkommer 8 gange

årligt i 5.300 eksemplarer. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indsendte indlæg og til at afvise indlæg, som tilsendes uopfordret. Artikler og

indlæg i bladet udtrykker ikke nødvendigvis Dansk Ejendoms mægler forenings holdning. Det er tilladt at citere fra bladet med tydelig kildeangivelse.

Næste nummer: Udkommer 23. juni 2012. Indlæg til bladet (gerne via e-mail til bladet@de.dk) skal være redaktionen i hænde senest 30. maj.

Annoncer skal bestilles senest 30. maj.


18

Ib Bjørnbirk

– manden bag

”Ejendomsmæglernes

historie”

6

14

18

26

40

42

46

52

60

62

indhold

En ejendomsrejse ind i den fjerne fremtid

Kronik af Steen Winther-Petersen

100 år med fokus på bedre omdømme

DE’s medlemmer: Vi er mere troværdige end

håndværkere og bankrådgivere

Milepæle i et stykke dansk erhvervshistorie

Stort interview med Ib Bjørnbirk, tidligere landsformand

og redaktør på ”Ejendomsmæglernes Historie”

Historiske nedslag

Tag med på en spændende rejse gennem alle

årtier i DE’s historie fra 1912 til nutid

VISION 2020

Hvordan udvider vi kerneforretningen?

Ny vision for ejendomsmæglerbranchen

Købermægler – et fagligt og økonomisk plus

Jan Larsen fra EDC AROS håber, at hele branchen

vil tage konceptet til sig

Rådgivning med merværdi

Mikael Hartmann fra DTZ Danmark:

”Det er afgørende, at vi formår at tilføre kunderne værdi”

Sådan blev mæglervirksomhed et beskyttet erhverv

En helt ny kendelse i Disciplinærnævnet viser,

at DE har nået sit mål

FEST: Stor gallafest i København den 11. maj

RECEPTION: Alle er velkomne!

EJENDOMSMÆGLEREN

EJENDOMSMÆGLEREN / 5


I 2112 bor de fleste af os i højhuse,

og tagene er omdannede til

sports-, wellness- og dyreholdsområder,

forudser DE’s formand.


en

ejendomsrejse

ind i den

fjerne

fremtid

Tekst: Steen Winther-Petersen / Illustration: Stephan Nielsen / Foto: Bente Jæger

Formanden bød velkommen osv.!

Hvad den pågældende formand

måtte gøre, og om der overhovedet

er nogen og noget i 2112 at byde velkommen

til – det er ikke til at vide.

Jeg har fået den taknemmelige

opgave at skrive om de næste 100

år. For på den ene side er det jo

taknemmeligt, da ethvert skøn alligevel vil være forkert,

og dermed er mit ikke dårligere end andre skøn, der måtte

foreligge. På den anden side har det jo også komikkens præg,

netop fordi det er dømt til at ramme ved siden af.

Uden at sammenligne mig med store forfattere som

George Orwell eller Jules Verne, der jo skrev om fremtiden

– dels i romanen ”1984” og dels i ”En verdensomsejling

under havet” – eller med den danske revyforfatter, der skrev

”Jul i den flyvende tallerken”, som en del i min årgang (og

den er mildt sagt ældre, så fortvivl ikke, hvis du ikke kender

historien) sikkert vil huske, så er og bliver fremskrivninger jo

gætværk. Mere eller mindre underbygget ganske vist. Blot se

på økonomernes ”pletskud” de senere år.

Mine bemærkninger står derfor alene for min egen personlige

regning, og ingen andre kan tages til indtægt – eller

udgift – for synspunkterne. Det er forhåbentlig til beroligelse

for læserne.

Der er gået 100 år, siden

Dansk Ejendomsmæglerforening

kom til

verden – ti årtier, hvor

samfundet og branchen

har undergået en hæsblæsende

udvikling.

Hvordan ser det hele ud,

hvis man kigger 100 år

ud i fremtiden? Umuligt

at forudsige – ikke desto

mindre gør formanden

her et forsøg.

Mine betragtninger tager i et vist omfang udgangspunkt i,

hvordan verden så ud i 1912, da Dansk Ejendomsmæglerforening

blev dannet, og så det vi ser på i dag. Enhver læser vil

derefter være enig i, at de næste 100 år ikke kan beskrives.

Bilen var opfundet cirka 20 år i forvejen. De store krige var

ikke udkæmpet, omend der muligt rumlede noget et sted

ude i horisonten, og Den Russiske Revolution, og dens marxistiske

ideologi med et dogme om al ejendomsret til folket,

var ikke blevet udbredt endnu. Kina var en by i Rusland, for

nu at formulere det lidt firkantet, og havde kun betydning

som leverandør af opium og andre stærke sager.

Verden uden for Valby Bakke var meget, meget langt væk,

da DE blev dannet.

De politiske partier var opdelt i rigtige konservative godsejere,

liberale venstrefolk med baggrund i mulden, radikale

venstrefolk med luftige principper og et næsten revolutionært

Socialdemokrati. Man kan næsten undre sig over, hvad DE

dog skulle være der for; alle kendte deres plads i samfundet.

Og os kan man jo så glimrende læse om i ”Ejendomsmæglernes

Historie”, som vi skal være meget stolte af at have,

for det er kun få brancher i Danmark, der har noget lignende.

Bogens initiativtager, Ib Bjørnbirk, har også fået sin fortjente

omtale i dette jubilæumsnummer af bladet. Vi har næppe

noget lignende i 2112!

Det vil altså sige, at min opgave er at knytte nogle kommentarer

til et 100 års forløb, som er lige så forudsigeligt, r

EJENDOMSMÆGLEREN / 7


som det var at sige noget i 1912 om de 100 år, vi fejrer i år.

Som sagt ikke nemt, for ikke at sige umuligt!

Men lad os med den begrænsede viden, jeg har i dag, tage

på en lille ejendomsrejse ind i den fjerne fremtid.

Vi bor i højhuse, fordi vi er blevet mange flere

Vi bor i byer, og der bor ingen andre af interesse for os som

ejendomsmæglere, eller hvad vi nu er, andre steder på landet,

og dog!

Der har ganske vist aldrig været mange penge i formidling

af kolonihaver, som er spredt rundt i det ganske land, der

hvor der tidligere lå parcelhushaver. Men nu er kolonihaverne

kommet til ære og værdighed igen, fordi forholdsmæssigt

flere aldrig har set en gulerod i sit naturlige element, og

derfor har politikerne dekreteret, at også børn i højhusene en

gang imellem skal kunne opleve, hvad jord er, udpint eller ej

efter årtiers økologisk dyrkning, der reducerede den til – ja,

rigtigt gættet: kolonihavejord med guleroden i centrum.

Vi bor i lejligheder og i højhuse, fordi vi er blevet mange

flere. Ikke fordi vi har reproduceret os selv, tværtimod, men

fordi Europa har oplevet en folkevandring af hidtil ukendt

størrelse, der i løbet af de mange år har betydet, at millioner

er gået og kommet, de sidstnævnte for at få tag over hovederne.

Højhusene er også mere energirigtige i alle henseender. De

traditionelle parcelhuse, der blev iklædt 30 centimeter ekstra

udvendig isolering kom til at ligne Michelin-mænd (kendt

I 2112 har højhusene også skabt

en ny type ejendomsmæglere, et

udtryk som primært gamle mænd

på egnen – eller rettere på plejehjemmet

– stadig bruger, forudser

Steen Winther-Petersen.

8 / EJENDOMSMÆGLEREN

fra gammeldags 2012 reklame for bildæk) eller overfyldte

papkasser, som de fremstod i landskabet. Intet under, at

interessen for sådanne misfostre forsvandt.

Højhusene har også skabt en ny slags ejendomsmæglere,

et udtryk som primært gamle mænd på egnen – eller rettere

på plejehjemmet – stadig bruger. De nye er højhusenes ejendomsmænd

og -kvinder. De er der altid, arrangerer boligskifte,

ombygninger, fungerer som viceværter, vindmølle-tilsynsførende

(egenforsyning), udfører relaterede tjenesteydelser

og hjælper beboere – især dem, der er endt på 27. etage, ikke

fordi de ville, da de kom fra jorden, men fordi det netop passede

at indplacere dem der, den dag de ankom, som en del

af folkevandringerne.

Slagtede hellige køer og

frilandskøer på højhus-tage

For plads skal vi have, og for at få plads til os alle sammen

har det været nødvendigt at anlægge mere frie betragtninger

og i den forbindelse slagte en række hellige køer (vores egne,

ikke indiske!).

Hvad mener jeg med det? Jo, vores deklarationer og servitutter

er blevet tidsbegrænsede, således at fornuftige folk

med mellemrum skal se på, om indholdet nu også svarer til

den aktuelle virkelighed. Vi skal altså ikke mere forholde os

til 80 år gamle servitutter om forbud mod dyrehold på 3. sal!

Så meget desto bedre som at højhus-tagene er omdannede

til dyreholdsområder, der kan levere tilskud til opvarmningen r


Lige nu får du

3 måneders

individualistisk

fagforening for

0 kr.

Business Danmark er individualistisk fagforening og moderne a-kasse

for alle med interesse for salg, marketing og rådgivning.

Ring og hør mere på 3374 0200 eller tjek www.businessdanmark.dk

Hovedsponsor ved DE’s 100 års jubilæum

BD340

EJENDOMSMÆGLEREN / 9


og give højhusbørnene et indblik i, hvordan en ko ser ud og

fungerer. Frilandskøer, har folkeviddet døbt dem.

Det betyder også, at de fortættede områder består af

både boliger og erhverv, der har flydende overgange alt efter

det aktuelle lokalebehov. Det sparer transport, fordi skellet

mellem hjemme- og udearbejde er forsvundet og dermed

også enhver form for offentlig regulering af bygningsanvendelse,

fordi CO2-begrænsning og miljø vinder over alle andre

betragtninger – altså lige med undtagelse af forbrugerbeskyttelsesbetragtninger,

der har fået absolut forrang frem for alt

andet, og jeg mener ALT andet. Enhver erhvervsdrivende

– også ejendomsmæglere eller det, der ligner (hvordan det

så end ser ud) – skal kunne dokumentere ikke at have kunnet

gøre noget bedre end det, der rent faktisk blev gjort. Gad

vide, hvor mange erhvervsdrivende, der er tilbage?

Det skal så nok vise sig ikke at være det helt store problem,

fordi alle vil gøre alt selv, og fordi ”selvgjort er velgjort”

– bølgen blev skabt engang omkring 2012, da ”bonderøve”

blev indført som et begreb for den laveste fællesnævner. Og

også fordi enhver form for regulering af et fags udøvelse,

også som følge af selvgjortheden, er forsvundet, dels fordi

kinesernes eurokrater, eller hvem der nu må have afløst dem

som planetens mægtigste mænd, har bestemt det.

Miljøet kommer til at styre samfundene

Det betyder så, at en række erhvervsudøvere har skullet

redefinere sig selv, og det er der brugt rigtig mange år på.

Et par økonomiske kriser undervejs har heller ikke gjort det

lettere, og det traditionelle ejerskab af et stk. fast ejendom er

voldsomt på retur.

10 / EJENDOMSMÆGLEREN

CO2-beregning og miljø vinder over alle

andre betragtninger – med undtagelse af

forbrugerbeskyttelse, der har absolut forrang

frem for ALT andet, spår formanden.

Der er etableret nye strukturer for at benytte lokaler, uanset

anvendelsen. Terminsydelser er et forældet begreb, fordi

alt leases, og betaling finder altså sted, efterhånden som der

forbruges. Det må så også betyde, at betalingen falder når

lokalet falder i brugsværdi. Det åbner interessante muligheder

for en dynamisk anvendelsesstruktur, hvor trendsætterne

– for dem er der mange af, i og med at alle realiserer sig selv

– hele tiden jagter det nyeste og derfor efterlader gode – billige

– leasingtilbud til de nyankomne, hvad enten de kommer

fra 27. etage, stuetagen eller fra det fjerne.

Det fjerne kan jo være ganske tæt på, fordi en række mennesker

stædigt har holdt fast ved deres traditionelle – gammeldags

– boliger, der oprindeligt blev bygget til én familie.

Det duer ikke i et samfundsmiljø, hvor fysisk og sikkert også

mental fortætning i alle livets forhold er et mantra. Derfor

vil disse gammeldags boligformer også være blødt op i form

af til- og sambygninger, hvor forældede ejendomme fra år

2000 kan få ny anvendelse som dele af sammenhængende

bygningskroppe, der slanger sig gennem villahaver – skel og

bygningsreguleringer aldeles ufortalt. Og nye anvendere –

eller skal vi kalde dem leasere – vil anderledes udnytte disse

lokaler med baggrund i et behov for at bo og arbejde sammesteds.

Tæt-lav vil over årene få en ganske anden klang og

ikke bare være rækkehuse på geled.

Nu er mennesket nemlig i centrum, og enhver form for

udnyttelse af både menneske og centrum skal ske i det

samlede miljøregnskabs navn. For er der noget, der udover

forbrugerdogmet bliver centralt, er det miljøet. Det kommer

til at styre samfundene, og enhver ændring af en struktur vil

blive afvejet i forhold til miljøkonsekvenserne. Det vil naturligvis

betyde indskrænkninger i retten til at drive virksomheder;

man kan da ikke have ejendomsmæglere kørende

rundt i byområder for at fremvise lokaler? Elbiler eller ej.

Nytteværdien er ikke stor nok, set med almenvellets øjne.

Vores rolle er derfor ændret i takt med bygningernes ændrede

rolle. Bygningerne bliver ikke et mål for vores interesse,

men et middel til at hjælpe mennesket og dets aktuelle

lokalebehov. Som tidligere skrevet er folkevandringerne netop

begyndt, og de vil vare i rigtig, rigtig, mange år, så leasere vil

der være nok af.

Vi skal favne det hele

Det bliver godt nok (u)hyggeligt, du! Ingen traditionelle ejendomsmæglerbutikker,

ingen fælles morgenbrød i køkkenet,

intet fagligt fysisk fællesskab i virksomheden, men derimod

et højhuskontor, hvor vores rolle bliver at favne det hele:

bygninger, mennesker og dyrene på taget!

Jo, det skal nok blive spændende at være ejendomsmand

og -kvinde i løbet af de næste 100 år – kedeligt, det bliver

det i al fald ikke. På det punkt ligner de nye arbejdsdage de

gamle, hvor ikke to dage er ens, så lidt kan da genkendes,

når nogen om mange år ser tilbage. Eller skulle jeg skrive:

ser ud ad vinduet på 33. etage.


Dansk Boligforsikring - det uafhængige

skadeforsikringsselskab

Dansk Boligforsikring A/S er et uafhængigt dansk skadesforsikringsselskab,

der udelukkende fokuserer på at kunne tilbyde de bedste

ejerskifteforsikringsprodukter til danske boligkunder.

Specialister på området

Dansk Boligforsikring har siden 2002 specialiseret sig indenfor

ejerskifteforsikring. Derfor har vi altid førende produkter og

opdateret viden.

Dansk Boligforsikring A/S

Bysøplads 1, 4300 Holbæk

Tlf: 59 49 88 44 - Fax: 59 49 88 22

E-mail: info@danskboligforsikring.dk

www.danskboligforsikring.dk

I samarbejde med:

KONTAKT OS PÅ:

59 49 88 44

SKRIV TIL OS PÅ:

info@danskboligforsikring.dk

SE MERE PÅ:

www.danskboligforsikring.dk

EJENDOMSMÆGLEREN / 11


Tillykke fra

ejendomsmæglernes

ressortminister

”Jeg vil gerne ønske Dansk Ejendomsmæglerforening

tillykke med de

100 år. Køb og salg af fast ejendom

er blandt de største privatøkonomiske

dispositioner, man som forbruger

foretager, og det er derfor vigtigt, at

markedet fungerer med tilstrækkelig

tryghed og sikkerhed for forbrugerne.

Dansk Ejendomsmæglerforening

er en vigtig medspiller i arbejdet med

at finde det rette niveau for reguleringen

af ejendomsmæglerbranchen,

og jeg glæder mig til det fremtidige

samarbejde.”

Ole Sohn

Erhvervs- og vækstminister

12 / EJENDOMSMÆGLEREN

Lykønskning

fra ministeren

for By-, Bolig og

Landdistrikter

”Boligen er fundamentet for et godt

liv, og boligkøbet er en af de største

beslutninger, man kan træffe i sit

liv. Det er i boligen, den enkelte og

familien udvikler sig. Det er der, vi

udlever vores drømme.

I centrum for danskernes boligdrømme

står ejendomsmæglerne.

Jeres indsats er hver eneste gang

afgørende for kundernes fremtid, og

derfor er det centralt, at arbejdet udføres

professionelt og med høj etik.

Jeg er glad for, at vi har dygtige

ejendomsmæglere i Danmark, som

hver dag er med til at realisere

danskernes drømme. Og jeg er glad

for, at Dansk Ejendomsmæglerforening

er så værdig en repræsentant

for virksomhederne i branchen. Trods

jeres høje alder er I still going strong.

Tillykke med de 100 år.”

Carsten Hansen

minister for

By-, Bolig og Landdistrikter


At lease en Audi er stadig en god idé

- det koster nemlig det samme nu, som før den nye leasinglov

Den 28. februar fremsatte regeringen et lovforslag,

som sætter en stopper for de såkaldte

“mindstebeskatningspriser” ved registrering

af leasing- og demobiler. Audi Danmark

har læst den nye lovtekst grundigt igennem,

og vi kan konstatere, at det ikke bliver nød-

vendigt at justere vores priser. Hverken

vores kontantpriser, privatleasingpriser eller

beskatningsgrundlaget på erhvervsleasing.

Audi Danmark har altid gjort sig umage med

at føre en troværdig prispolitik, bl.a. for at

sikre værdien af din Audi nu og i fremtiden.

Fx. Privatleasing Før: A1 Sportback fra 2.550 kr./md. Efter: fra 2.550 kr./md.

EJENDOMSMÆGLEREN / 13


Tekst: Casper Hyldekvist

100 år med

fokus på bedre

omdømme

I forbindelse med jubilæet har Dansk Ejendomsmæglerforening

gennemført en omdømmeundersøgelse blandt medlemmerne.

Ejendomsmæglerne vurderer selv, at deres omdømme er bedre

end både håndværkere, bankrådgivere og politikeres – men

erkender samtidig, at omverdenens opfattelse af branchen kun

kan ændres ved hårdt arbejde.

s

Smarte, unge mennesker i dyre biler – nogenlunde

sådan kunne beskrivelsen af en typisk ejendomsmægler

lyde. Og landets ejendomsmæglere har det

ene år efter det andet måttet opleve, at branchen

blev placeret nogenlunde i bunden af diverse omdømmeundersøgelser

i befolkningen.

Spørger man ejendomsmæglerne selv – og det har Dansk

Ejendomsmæglerforening gjort i anledning af foreningens

100-års jubilæum – ser billedet imidlertid noget anderledes

ud.

Landets ejendomsmæglere er nemlig efter egen opfattelse

mere troværdige end eksempelvis håndværkere, bankrådgivere,

sælgere og journalister. Nederst på ejendomsmæglernes

egen liste rangerer politikere, brugtvognsforhandlere og

numerologer.

Ifølge undersøgelsen mener medlemmerne dog, at de

stadig har et stort stykke arbejde foran sig, hvis de stereotype

opfattelser af ejendomsmæglere skal nedbrydes. Og det er

deres formand enig i:

”Der er jo de velkendte fordomme om os ejendomsmæglere

– det ved vi alt om. Men jeg tror, at mange af fordommene

er et levn fra gamle dage, herunder at en mægler bare

14 / EJENDOMSMÆGLEREN

skovler penge ind. Faktum er, at vi som alle andre oplever

hård konkurrence, og at de mæglere, der klarer sig bedst, er

dem, der formår at være dygtige rådgivere, og som kender

både markedet og det omfattende regelsæt, der omgiver køb

og salg af ejendomme,” siger Steen Winther-Petersen i en

kommentar til undersøgelsen.

En af DE’s hovedopgaver

På spørgsmålet om, hvordan det øvrige samfund vil vurdere

deres omdømme, er ejendomsmæglerne da også mere

ydmyge. Her erkender mæglerne, at deres troværdighed

befinder sig under de fleste andre branchers.


Figur 1. Danske ejendomsmægleres opfattelse af udvalgte branchers omdømme.

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

Revisorer

Tandlæger

Advokater

Økonomer

Ejendomsmæglere

Blå søjle: Viser, hvordan ejendomsmæglerne har placeret brancherne efter, hvor positivt

et omdømme, de selv synes, at brancherne har (12 mest troværdig, 1 mindst troværdig).

Sort søjle: Viser hvordan ejendomsmæglerne har placeret brancherne efter, hvor

positivt et omdømme, de tror, at samfundet mener de har.

”For at forbedre vores omdømme, skal vi fortsat have

blikket stift rettet mod at dygtiggøre os som branche. Vi har

jo i mange år arbejdet målrettet med uddannelse, for vi er

udmærket klar over, at kunderne vælger os fra, hvis de ikke

oplever merværdi ved at have en professionel mægler med

som rådgiver i bolighandlen,” siger formanden.

Arbejdet med omdømme har – som man kan læse mere

om på de følgende sider – været en af hovedopgaverne for

Dansk Ejendomsmæglerforening, lige siden foreningen blev

dannet i 1912. Foreningens første formålsparagraf var således,

at den skulle ”uskadeliggøre alle uheldige elementer” i branchen.

Siden den første audiens hos daværende justitsminister

Zahle i 1914 har Dansk Ejendomsmæglerforening systematisk

oprettet uddannelsesordninger, titler og forsikringsordninger

og har dermed kontinuerligt bidraget til at forbedre ejendomsmæglernes

omdømme.

Helt tilbage i 1928 blev begrebet MDE indført. Titlen ”ejendomsmægler”

blev beskyttet i 1932, og i 1966 fulgte Folketingets

vedtagelse af Lov om Ejendomsmæglere, således at

der kun blev én gruppe ejendomsformidlere. Alt sammen

takket være en ihærdig indsats fra DE’s side.

Bankrådgivere

Håndværkere

Sælgere

Journalister

Politikere

Brugtvognsforhandlere

Numerologer

Kilde: DE – Undersøgelsen er gennemført i april 2012 som en spørgeskemaundersøgelse.

EJENDOMSMÆGLEREN / 15


Forbrugerrådet

ønsker tillykke

”Forbrugerrådet vil gerne ønske Dansk Ejendomsmæglerforening

tillykke med jubilæet. Vi har over årene haft en konstruktiv dialog

med jer – både når vi har været enige, og når vi har været uenige.

En velfungerende brancheorganisation er en stor fordel, når vi

skal arbejde for ordnede forhold for forbrugerne, og Dansk Ejendomsmæglerforening

er ingen undtagelse. Vi har haft et fortrinligt

samarbejde i Klagenævnet for Ejendomsformidling, og jeres

repræsentanter i nævnet har haft et godt øje for nødvendigheden

af selvjustits i branchen.

Vi ser frem til fortsat godt samarbejde og dialog om mulighederne

for at gøre ejendoms- og ejendomsmæglermarkedet mere

gennemsigtigt for forbrugerne.

Rasmus Kjeldahl,

direktør for Forbrugerrådet

Digital tinglysning i praksis – en guiDe til Den Digitale tingbog

Af Anja Olsen

Den digitale tinglysning har været i drift siden september 2009.

Udfordringerne for brugerne har været og er fortsat mange.

I denne bog får du både juridisk og praktisk overblik over tinglysningsordningen.

Bogen redegør for lovgrundlaget for den digitale tinglysning og gennemgår reglerne for

tinglysning, herunder af:

– Endeligt og betinget skøde, delarealskøder og udstykningsskøder

– Adkomstændringer ved virksomhedsomstruktureringer

– Særlige erhvervelsessituationer som landbrug, erhvervsejendomme m.v.

– Skifteretsattester, bl.a. ved fællesboskifte, skifte i udlandet og skifte med

udenlandske arvinger

– Lejekontrakt med stedfæstelse

– Ægtepagt i personbogen

– Ejerpantebrev i andelsboligbogen og ejendomsforbehold i bilbogen.

Endvidere beskriver bogen opslag i tingbøgerne og brugen af udvalgte funktioner i tingbøgerne.

Bestil bogen hos kundeservice på tlf. 33 740 740 eller via vores onlinebutik på www.karnovgroup.dk

isbn: 9788761932389 siDER: 564 uDgavE: 2 /2012

PRis: kr. 696,- ekskl. moms

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

karnov group Denmark a/s

NYTORV 5 • 1450 KØBENHAVN K

T: 33 74 07 00 • KARNOVgROup.DK

nyHeD

L0612_Digital tinglysning Ejendomsmægleren(185x127).indd 1 23-03-2012 13:52:10

16 / EJENDOMSMÆGLEREN


- landsdækkende og lokal

[vi kender boligen]

factum2 rådgivning as er en landsdækkende

franchisekæde af arkitekt-

og ingeniørvirksomheder.

Vi bygger på et stærkt fundament af

erfaring og ekspertise. Det sikrer kunderne

den bedste service og kvalitet.

[vi tilbyder]

[] Tilstandsrapporter

[] Energimærkning

[] Byggeteknisk rådgivning

[] Termografering

[] Eltjek

[] Elinstallation

[] Solceller

factum2 as • Scandinavian Center • Margrethepladsen 3

8000 Aarhus C • Tlf.: 7025 5757 • Mail: info@factum2.dk

www.factum2.dk

[vi klarer også eltjekket]

Vi ved, at der er stor værdi i at tilbyde

totalløsninger. Netop derfor har vi

etableret factum2 el & teknik as.

Som autoriseret elinstallatør er vi helt

uvildige og kan samtidig levere det

komplette huseftersyn til dine kunder.

Med vores professionelle tilgang, faglige

ekspertise og fokus på kvalitet

skaber vi tryghed i hverdagen

- for dig og dine kunder.

[hovedkontor] [afdelinger]

aabenraa • aalborg • aarhus • ballerup • bornholm • faaborg

fredericia • haderslev • herning • horsens • kolding • køge

møn • nykøbing sj • odder • odense • randers • roskilde

silkeborg • skive • slagelse • struer • thisted • viborg • ølstykke

EJENDOMSMÆGLEREN / 17


Ib Bjørnbirk med bind 1 og

2 af ”Ejendomsmæglernes

Historie”.

18 / EJENDOMSMÆGLEREN


Tekst: Sandy Thornland / Foto: Poul Rasmussen

milepæle i et

stykke dansk

erhvervshistorie

I anledningen af foreningens 100 års jubilæum

kaster Ib Bjørnbirk et blik i bakspejlet og fortæller

om, hvordan ejendomsmæglerfaget har udviklet

sig i takt med det omgivende samfund.

l

Landsformand fra 1977 til 1983, redaktør på bøgerne

”Ejendomsmæglernes Historie” bind 1 og 2 − Ib

Bjørnbirks navn er uløseligt forbundet med den historie,

der præger ejendomsmæglerfagets identitet.

Derfor er han ganske enkelt den, der skal spørges, når de

store linjer skal trækkes op med hensyn til, hvad der er sket

i og med branchen siden Dansk Ejendomsmæglerforenings

etablering til nu.

”Når man betragter samfundsudviklingen – som navnlig de

sidste ti år har været hård for en række faggrupper med det

resultat, at mange organisationer og foreninger har måttet

slå sig sammen eller helt ophøre med at eksistere – er det en

bedrift, at ejendomsmæglerne trods angreb fra alle verdenshjørner

er et livskraftigt erhverv med en tilhørende forening,

som har gjort ejendomsmæglergerningen til et anerkendt

erhverv blandt de liberale erhverv,” indleder Ib Bjørnbirk.

Jord i frakkeskødet

Derefter springer den tidligere landsformand uden tøven helt

tilbage til 1200-tallet, hvor det hele begyndte:

”Ejendomsretten til fast ejendom blev knæsat i den skån-

ske birkeret og Jyske lov fra 1241. Dengang foregik skødning

ved, at man holdt i hinandens frakkeskøder og kastede jord

i skødet, et udtryk der har holdt i mere end 800 år, indtil det

computerstyrede tinglysningssystem også fik has på dette

begreb.

Men ser vi på Dansk Ejendomsmæglerforening, så var

den første milepæl naturligvis foreningens stiftelse den 18.

februar 1912. Igennem de sidste forudgående 100 år havde en

række mellemmænd, nogle de rene banditter, ernæret sig

som ejendomsformidlere, hvilket til sidst fik de mere seriøse

til at samles i en organisation, hvis formålsparagraf var, at

den oprettede forening skulle være i stand til at uskadeliggøre

alle uheldige elementer.”

To år senere fik den nye forenings bestyrelse foretræde hos

justitsminister Zahle, og forelagde en skriftlig anmodning om

bunden næring for faget.

Herefter begyndte foreningen systematisk at etablere

uddannelse, titler og forsikringsordninger. Helt tilbage i 1928

blev begrebet MDE indført. Titlen ”ejendomsmægler” blev

beskyttet i 1932, og trods politiske skærmydsler lykkedes

det i i 1949 at få titlen ”statseksamineret ejendomsmægler”

r

EJENDOMSMÆGLEREN / 19


eskyttet ved lov. I 1966 fulgte så Folketingets vedtagelse

af Lov om Ejendomsmæglere, således at der kun blev én

gruppe ejendomsformidlere.

Sammenhold og synlighed

En væsentlig årsag til den driftige periode og sammenholdet,

der nu begyndte i 1955, var foreningens etablering af de årlige

vinterstævner (kongresser), mener Ib Bjørnbirk:

”Her kunne foreningens medlemmer fra hele landet mødes

og diskutere fagets mangfoldige aspekter, højt ansete

foredragsholdere og ministre kunne inspirere, og der kunne

debatteres, så eventuelle forslag kunne forelægges delegeretforsamlingen.

Ejendomsmæglerstanden blev kendt

hos offentligheden på grund af de store avisreportager fra

stævnerne ligesom de direkte transmissioner i radio og tv.

Vinterstævner blev brugt som en platform til at markedsføre

standen,” fortæller han og fortsætter:

”I 1967 var det – ved nogle dristige beslutninger – lykkedes

for foreningen at få ejendomsmæglernes verdensorganisation

FIABCI til at holde sin 18. verdenskongres i København med

817 deltagere fra hele verden. Kongressen havde et ærespræsidie

med stats- og udenrigsminister Jens Otto Krag i spidsen.

Begivenheden var et kæmpe scoop for foreningen med den

enorme goodwill og presseomtale, som kongressen fik.

I 1987 havde Dansk Ejendomsmæglerforening 75 års jubilæum,

og i den anledning havde man igen verdensorganisationen

FIABCI til at holde sin 38. verdenskongres i København.

1200 deltagere fra 42 lande var kommet til København, og

kongressen blev en stor succes, både udadtil og internt for

ejendomsmæglerstanden.”

Kongressens tema var i øvrigt ejendomsvurderinger.

Ejendomsmæglerne og politikerne

1970’erne betød en skelsættende ændring i foreningens

aktiviteter og strategier: ”Der blev ført en ny aggressiv politik,

både med udadvendte tiltag over for f.eks. det politiske

system og indadvendte initiativer blandt medlemmerne,”

mindes Ib Bjørnbirk.

Som et eksempel herpå fremhæver han historien om Socialdemokratiets

100 års jubilæum i 1971:

”I den anledning arrangerede Socialdemokratiet et stort jubilæumslotteri,

hvor man antog, at op til 20 af vinderne ville

købe en fritidsgrund, og man gjorde specielt opmærksom på,

20 / EJENDOMSMÆGLEREN

at vinderne kunne bruge sagkyndig bistand fra foreningens

ejendomsmæglere, og disse salærer var inkluderet i gevinsten,”

forklarer Ib Bjørnbirk.

Mens Dansk Ejendomsmæglerforening var glad for denne

gestus, kunne man samtidig i dagspressen læse, at SF anså

parcelhusejere for ”Ligusterfascister”.

Og så havde landet i øvrigt fået en ny boligminister −

Helge Nielsen, som foreningen havde haft et godt forhold

til, mens han var boligordfører for Socialdemokratiet. Nu

fremsatte han forslag til nye boliglove, som fik foreningen til

at fare i flint.

”Det medførte bl.a., at foreningen fik foretræde for Folketingets

Boligudvalg og indrykkede helsides annoncer i dagbladene

med overskriften ’Statens Bolig Lotteri’. Det vakte stor

opmærksomhed og respekt, og Dansk Ejendomsmæglerforening

blev fra mange sider rost som den, der turde forsvare

den frie ejendomsret og fast ejendom,” husker Ib Bjørnbirk.

Den i 1972 indførte 2,5 pct. statsafgift på salg af fast

ejendom fik foreningens hovedbestyrelse på et vinterstævne

med fuld pressedækning til at vedtage, at denne afgift skulle

holdes uden for købesummen, og det var køber, der skulle

betale. Ifølge Ib Bjørnbirk gjorde det landets finansminister

Henry Grünbaum rasende, og der blev igen udløst en

voldsom debat i dagbladene. Resultatet af regeringens førte

boligpolitik medførte, at Erhard Jacobsen stiftede partiet

Centrum-Demokraterne, og det efterfølgende jordskredsvalg

betød, at Socialdemokratiet mistede 24 mandater.

Stadig mere forbrugerbeskyttelse

Allerede i 1947 etablerede foreningen den første obligatoriske

ansvarsforsikring. Derudover var foreningens politik siden

1955 præget af nye initiativer, der skulle have forbrugernes

tryghed for øje.

Ib Bjørnbirk fortæller:

”Som følge af en voldsom offentlig debat om det forældede

tvangsauktionssystem foreslog foreningen i 1975, at

regeringen reformerede tvangsauktionssystemet. I 1978 var

udvalgsarbejdet om reform af retsplejeloven vedrørende

tvangsauktioner færdigt, og foreningens initiativ fra 1975

medførte, at retsplejeloven blev ændret med mulighed for, at

ejendomsmæglerne kunne deltage i processen som sagkyndige.

Derudover vedtog Dansk Ejendomsmæglerforenings ho-

”Uddannelse og videreuddannelse har altid spillet en

stor rolle i foreningen. Og selvom det til tider har været

forbundet med høje omkostninger, har ejendomsmæglerne

ikke villet give køb på deres kvalitetskrav til

uddannelserne.”


vedbestyrelse, at der i foreningens slutsedler skulle anføres,

hvor meget en ejendoms samlede årlige udgifter var − med

det formål at skabe bedre overblik for køber og sælger. Og

DE henvendte sig i fællesskab med Dansk Ejendomshandlerforening

til handelsministeriet for at bede om, at der

fremover skulle gælde normkrav til salgsopstillinger som

minimumskrav.”

Det næste store skridt fulgte i 1976:

”På det ekstraordinære delegeretmøde foreslog landsformanden,

at foreningen etablerede en garantifond på 3 mio.

kr. ved ekstra bidrag fra medlemmerne. Garantifonden blev

vedtaget og trådte i kraft fra 1977 − et tiltag, der vakte megen

anerkendelse fra brede kredse.”

Og det var langtfra det eneste, der skete i 1978. Foreningen

fik gennemført en ny mærkesag, nemlig oprettelsen af et

uvildigt klagenævn, ”Ejendomsmæglernævnet”, hvor forbrugerne

kunne indbringe deres klager. I dag er nævnet kendt

som ”Klagenævnet for Ejendomsformidling”.

I 1991 besluttede foreningen at etablere et Etisk Råd for at

medvirke til en bedre selvjustits blandt medlemmerne, og i et

samarbejde med Forbrugerrådet blev der udarbejdet et sæt

Vi holder

hus med

din leasing-

aftale

F.eks. en Ford C-Max 1,6 TDCi Titanium

5-dørs MiniMPV, 115hk tDiesel-motor, 21,7 km/l.

Ydelse pr. måned 4.695 kr.

inkl. 1.800 km.

forbrugeretiske regler i forbindelse med ejendomsformidling,

som trådte i kraft i år 2000.

Uddannelse har spillet en stor rolle

Uddannelse og videreuddannelse har altid spillet en stor rolle

i foreningen. Og selvom det til tider har været forbundet med

høje omkostninger, har ejendomsmæglerne ikke villet give

køb på deres kvalitetskrav til uddannelserne, understreger Ib

Bjørnbirk:

”I 1970’erne havde undervisningen for vordende ejendomsmæglere

påført store tab for foreningen, og i 1975 måtte

Københavns Ejendomsmæglerforening dække de store tab i

København. Betingelsen herfor var, at kredsens formand fik

frie hænder til at forhandle med undervisningsministeriet,

om at ejendomsmægleruddannelsen blev overtaget af det

offentlige.

På vinterstævnet blev forslaget om en ny uddannelse

under merkonomuddannelserne præsenteret, en uddannelse

der kunne påbegyndes på 54 handelsskoler over hele

landet. Nogle år senere lykkedes det foreningen, på trods af

stor modvilje fra landets statsminister Anker Jørgensen, at r

Europcar leasing tlf. 33 55 99 90

Vi tilbyder fuld finansiering uden risiko, fuld servicepakke med standarddæk og altid en erstatningsbil. Ydelse pr. måned inkl. 1.800

km er 4.695 kr. ekskl. moms. Ejerafgift og kaskoforsikring: 807 kr. pr. måned. IngEn FørsTEgangYDElsE. Vi har over 5.000 biler at

vælge imellem, så der er altid en bil der passer til dine behov. ring til Europcar leasing 33 55 99 90 eller se mere på europcar.dk/leasing

Ejendomsmæglernes_april_185x127h.indd 1 02/04/12 12.25

EJENDOMSMÆGLEREN / 21


få etableret en vurderingsuddannelse, og i 1981 så man den

vedtagne titel ’Valuar’ dukke op i annoncerne.”

Valuaruddannelsen blev ifølge Ib Bjørnbirk fra begyndelsen

”en for stor succes”, idet de fleste medlemmer ville have denne

ekstrauddannelse, og hverken foreningen eller skolerne

kunne opfylde alle ønskerne:

”Der skulle skrives nye lærebøger og findes egnede lærere.

Efterhånden lykkedes det at få uddannelsesfaciliteterne

udbygget, og samtidig kunne også selve uddannelsen gøres

bedre. Med den store bevågenhed både her i landet og i

udlandet om den rette vurdering af en ejendom er det forståeligt,

at denne overbygning til basisuddannelsen er blevet så

stor en succes. Flere ejendomsmæglere ernærer sig udelukkende

som valuar-vurderingsmænd.”

Ib Bjørnbirk fremhæver også dengang, retsplejeloven blev

ændret i 1978 og ejendomsmæglerne kunne optræde som

sagkyndige ved tvangsauktioner:

”I den forbindelse arrangerede foreningen kurser over hele

landet for de ejendomsmæglere, som ønskede at deltage i

dette arbejde.”

Da Undervisningsministeriet nogle år senere pludselig fjernede

den akademiuddannelse, der lå til grund for ejendomsmægleruddannelsen,

blev uddannelsen overført til finansøkonomuddannelsen,

hvilket svarede til 1. del af HD, og som gav

mulighed for videreuddannelse. Akademiuddannelse og HD i

finansiel rådgivning faldt på plads i 2003.

Markedsvilkår, kæderne og finanssektoren

1988 blev et vanskeligt kriseår, og brydninger var heftige både

internt i foreningen og for forholdene på ejendomsmarkedet:

”Pludselig – meget strategisk timet, mens landsformanden

deltog i en kongres i udlandet – blev Baltica Bolig lanceret

med ejendomsmægler-butikker rundt omkring i landet. Oprøret

lod ikke vente på sig. Et ekstraordinært oprørt delegeretmøde

valgte ny landsformand, men kæder med franchisetagere

var kommet for at blive,” erklærer Ib Bjørnbirk.

Han husker også tydeligt, hvordan turbulensen fortsatte i

1989:

”Det blev ikke bedre af, at Boligministeriet tillod realkreditinstitutterne

at gå ind i ejendomsmæglerkæder. Store artikler

på bedste spalteplads i dagbladene omtalte splittelsen i branchen

og i Berlingske Tidende var der en stor vittighedstegning

med overskriften ’Ejendomsmæglernes Enkebal’. Pengeinstitutter

faldt over deres egne ben for at tilbyde indehavere

af ejendomsmæglerforretninger store summer for at overtage

disse. Pressen havde kronede dage, og i Jyllands-Posten

kunne man under en stor overskrift læse ’Finansgiganter

kæmper om boligmarkedet’. I december vedtog Dansk Ejendomsmæglerforening

og Dansk Ejendomshandlerforening så

at fusionere med DE som den forsættende forening.”

Baltica måtte opgive sin ejendomsmæglerkæde efter store

tab, og Nykredit indrømmede, at det havde kostet dem 382

mio. kr. at købe ejendomsmæglerforretninger, og at deres

kæde på to år havde haft et underskud på 94 mio. kr.

Realkredit Danmark introducerede i 1996 de senere så

populære Flex lån, og man forsøgte at patentere de formler

der lå til grund for flexlånene. Det vakte ifølge Ib Bjørnbirk

22 / EJENDOMSMÆGLEREN

”Det er en bedrift, at ejendomsmæglerne trods angreb

fra alle verdenshjørner er et livskraftigt erhverv med

en tilhørende forening, som har gjort ejendomsmæglergerningen

til et anerkendt erhverv blandt de liberale

erhverv,” fastslår Ib Bjørnbirk.

stor harme hos de andre institutter, og det varede ikke længe

før alle havde et tilsvarende produkt. Den nye lånetype gav et

gevaldigt løft til markedet, da de årlige ydelser blev mindre.

Et gennembrud for standen

Justits-, Bolig- og Erhvervsministeriet nedsatte et udvalg til

at klarlægge forholdene på ejendomsmarkedet, og efter de

tre ministeriers betænkning i 1990 nedsatte industriminister

Anne Birgitte Lundholt ”Udvalget vedrørende omsætning af

fast ejendom”. Belært af erfaringen med fortrydelsesudvalget

fik formanden professor Børge Dahl fra Handelshøjskolen,

nuværende Højesteretspræsident, instruks om, at udvalgsarbejdet

skulle være færdigt inden for et år, hvilket lykkedes i

december 1992 – på trods af store interessemodsætninger fra

de forskellige udvalgsmedlemmer.

”Selvom foreningen ikke fik opfyldt alle sine ønsker, var

udvalgets betænkning et imponerende og skelsættende

arbejde,” lyder det anerkendende fra Ib Bjørnbirk. ”Den

finansielle sektors forskellige ledere holdt sig ikke tilbage

med mere eller mindre fantasifulde forslag om, hvordan

ejendomsformidlingen burde foregå. Flere mente, at det var

helt unødvendigt med uddannede ejendomsmæglere – faktisk

kunne chimpanser klare ejendomsformidlingen, og skete

der fejl, kunne forbrugerne jo blot tegne en forsikring. Dette

medførte en artikel i Berlingske Tidende med overskriften

’Chimpansen er på vej ind på ejendomsmarkedet’ samt en

morsom tegning, hvor en chimpanse stod og lænede sig op

af et ’til salg’-skilt foran et parcelhus.”

Ib Bjørnbirk forklarer, at Børge Dahl-udvalgets betænkning

dannede basis for den nye ejendomsmæglerlov, som

Folketinget vedtog i 1993, og som fastslog, at der kun var én

r


Fremtidens A og B hold

den forreste udvikling bag dig

Kan I holde på bolden?

En stor undersøgelse fra konsulentfirmaet SJP og CBS viser, at Danmark er

ved at dele sig op i et A og B hold, når det handler om evnen til at fastholde

kunder og differentiere sig fra konkurrenterne. A-holdet implementerer forandringsvilligt

ny teknologi og har høj fokus på kundeoplevelsen mens Bholdet

knap kan holde på bolden.

C&B Systemer arbejder målrettet på løsninger der optimerer din

forretning og mobilitet - med værktøjer der kan måle din kundetilfredshed

og styrke din bundlinie. Så spiller I på det hold, der kan holde på bolden.

Læs mere på cb.dk

helgeshøj allé 18, 2630 taastrup tlf. 4332 3300

cb@cb.dk | cb.dk

EJENDOMSMÆGLEREN / 23


faggruppe inden for bolighandel. Samtidig blev skødeskrivningsforbuddet

for ejendomsmæglerne ophævet.

”Den nye lov medførte også, at der fra 1. juli 1994 skulle

stilles betydelige garantier for at kunne udøve erhvervet. I

bemærkninger til loven blev der lagt op til skærpet krav til

uddannelsen, hvor professor Børge Dahl og flere fra udvalget

foreslog at uddannelsen skulle være et HD studie.

Da ejendomsmæglerne fra 1. januar 1997 kunne berigtige

ejendomshandler og skrive skøder, så man allerede i 1996 oprettelsen

af advokatkæder som modsvar til den konkurrence,

advokaterne forudså, når skødeskrivningen blev givet fri. Advokatkæden

Ret og Råd førte forhandlinger med foreningen,

fordi man ville indføre en køberrådgivning, der var langt mere

forbrugervenlig, end hvad man hidtil havde set fra advokaters

side.”

I 1998 lancerede foreningen en større kampagne for at få

boligkøbere til at anvende ejendomsmæglere som rådgivere.

Erhvervsminister Pia Gjellerup bakkede op om foreningens

kampagne, idet ministeren udtalte, at ejendomsmæglerne

sagtens kunne repræsentere køberne, og ejendomsmæglerne

godt måtte have flere kasketter, men kun måtte have

én på ad gangen.

Ind i informationsteknologien

Nogle af dagens ejendomsmæglere har nok svært ved at

tro, at det først var i 1962, at foreningen fik egen adresse og

sekretariat med telefon og skrivemaskine mv. Få år senere

begyndte nogle ejendomsmæglere allerede at have et godt

øje til informationsteknologien, fortæller Ib Bjørnbirk:

”IBM og NCR var begyndt at demonstrere deres computere

for ejendomsmæglerne, og det medførte på vinterstævnet

i 1969, at forslaget om en ’Ejendomsbørs’ baseret på en

central edb-maskine blev sat til diskussion. I to år rasede

24 / EJENDOMSMÆGLEREN

kort og godt om

ib bjørnbirk

• Kredsformand i 1. kreds fra 1974 til 1977

• Landsformand i DE fra 1977 til 1983.

• Har modtaget DE’s hæderstegn (1977), Ridder af

Dannebrogsordenen (1983), samt titlen som æresmedlem

i DE (1985). Foruden alle nordiske landes hæderstegn er

Ib Bjørnbirk også indehaver af FIABCIs hædersmedalje.

• Etablerede i 1985 sin rådgivningsvirksomhed Danmerc

Property Consultants and Management Limited i London,

som rådgiver danske klienter vedrørende investering

i fast ejendom i England. Har nu overdraget virksomheden,

men fortsætter på konsulentbasis.

• Har været redaktør på ’Ejendomsmæglernes Historie’

− for dette arbejde modtog han Ejendomsmæglerprisen

i 1997.

• Medforfatter til bogen ” Fast ejendom i England”,

der hidtil er udkommet i 6 udgaver.

diskussionerne i foreningen om de kætterske tanker, og da

der ikke kunne opnås enighed i foreningens ledelse, startede

en kreds af utålmodige ejendomsmæglere i 1971 den første

edb-baserede ejendomsbørs, hvilket førte til megen uro i

foreningen.”

Foreningen selv var noget længere om at udskifte skrivemaskinen

med computeren. Men da der så blev taget hul på

informationsteknologien, gik det hurtigt:

”I 1996 indførte DE et nyt elektronisk informationssystem,

så medlemmerne via deres computere kunne indhente

diverse oplysninger om love mv. Året efter åbnede foreningen

sin første hjemmeside på internettet, og i efteråret 1998

fulgte etableringen af hjemmesiden ’Boligsiden’, hvor ideen

var at alle boliger, der var til salg, skulle være i en database,

således at forbrugerne via internettet kunne få et bedre overblik.

I år 2000 fik erhvervsmæglerne etableret deres webside

for erhvervsejendomme under navnet ’Oline’,” resumerer Ib

Bjørnbirk branchens it-udvikling op.

Boligsiden og Oline drives nu som bekendt hver især i

selvstændigt regi, men i tæt samspil med Dansk Ejendomsmæglerforening.

I dag er selve bolighandlen ved at blive mere og mere

it-baseret, både hvad angår den digitale tinglysning og

indhentningen af ejendomsoplysninger. Dansk Ejendomsmæglerforening

har i stort omfang involveret sig i forskellige

it-projekter, f.eks. ved at deltage i udvalgsmøder og skrive

høringssvar, for at sætte sit fingeraftryk på udviklingen af

ejendomshandlens tekniske håndtering på landsplan.

”Og det, synes jeg, er et af kendetegnene for DE’s udvikling

gennem 100 år − fra at være en niche, der var bekymret

om, hvordan den kunne sikre sin eksistens, til at være en

synlig og vigtig aktør, der er med til at sætte sit præg på

samfundet,” slutter Ib Bjørnbirk.


75 %*

Børsens læsere nøjes ikke med at bruge

virksomhedens penge på ejendomme.

De bruger også deres egne.

Blandt Børsens 189.000 læsere finder du ikke kun 61 pct. af dem, der er ansvarlige for køb,

salg og leje af erhvervsejendomme**. Du finder også de 6 pct. der er på udkig efter en privat

bolig, de 6 pct. der leder efter et sommerhus og de 5 pct. der søger efter bolig i udlandet.

Og en lille skare på 1000 læsere, der vil bygge deres helt egen drømmebolig*. Dertil kommer,

at de rent faktisk har råd*. Det gør Børsen interessant for annoncører på boligmarkedet.

Lakserødt. Uden tvivl.

Ring 72 42 33 20 eller annoncesalg@borsen.dk og få kontakt til landets mest værdifulde læsere.

*75 pct. højere personlig indkomst i forhold til befolkningsgennemsnittet. Index DK/Gallup Marketing/Mærke lang (R)

2H 2011. **EMS.

EJENDOMSMÆGLEREN / 25


Tekst: Tine Krag Kirchhoff / Illustrationer og fotos: Ejendomsmæglernes Historie

26 / EJENDOMSMÆGLEREN

Historiske nedslag

10’erne

Landsformand

1912 / Alfred Simonsen

1912

Kun for hæderlige

ejendomshandlere

Foreningen blev stiftet med det formål at

”samle alle hæderlige Ejendomsmæglere som

driver Ejendomshandel pr. kommission, at

varetage samtlige Medlemmers Interesser og

i øvrigt sikre Sælger og Køber en i alle Maader

god og reel Behandling.”

Pressen på nakken

20’erne 30’erne

50’erne

40’erne

60’erne 70’erne 80’erne

90’erne 00’erne

Tiden var præget af mange kritiske artikler i dagspressen

om svindel ved ejendomshandler – med anvendelse af ord

som bondefangere og tugthuskandidater.

41

Landsformand

1919 / Ludvig Lorentzen

medlemmer

I 1913 var der

20 ejendomsmæglere

i København og 21

i købstæderne.

Fyn

kom først

Allerede samme år i

1912 blev den første

lokalforening dannet.

Det skete på Fyn,

da otte medlemmer

slog sig sammen og

dannede den første

kredsforening.


Solgt eller gratis

Medlemmer af ”Københavns Mæglerforening” begyndte

i 1921 at annoncere med, at der ikke skulle

betales salær, hvis handlen ikke blev gennemført.

Det kalder vi i dag for ”Solgt eller gratis”.

Nordisk

samarbejde

Ved den ekstraordinære

generalforsamling i

1920 var der for første

gang gæster fra Norge

og Sverige. Det var samtidig

begyndelsen på det

nordiske samarbejde.


Landsformand

1924 og 1935 / Peter Nielsen

Erhvervsmæglere

måtte ikke være med

1920 ’erne

148

medlemmer

I 1920 var der 63

ejendomsmæglere

i København og

85 i provinsen.

Landsformand

1926 / Chr. A. Bugge

M af DE

På generalforsamlingen

i 1928 blev alle

medlemmer af DE

forpligtet til at anføre

”M af DE” i deres annoncer.

Betegnelsen

MDE går altså 84

år tilbage i tiden.

Samme år fastsatte

DE også salærtakster

for første gang – mellem

en og to procent

alt afhængig af købesummen.

Antallet af forretningslokaler til salg var steget meget kraftigt,

og en ny type ejendomsmæglere var dukket op, nemlig forretningsmæglere

– det, vi i dag kalder erhvervsejendomsmæglere.

Disse blev dog nægtet optagelse i foreningen og dannede i

stedet ”Københavns Mæglerforening” i 1920.

EJENDOMSMÆGLEREN / 27


Bladet Ejendomsmægleren

udkom første

gang i 1934.

28 / EJENDOMSMÆGLEREN

Historiske nedslag

10’erne

1930 ’erne

Første

nummer

af bladet

20’erne 30’erne

50’erne

40’erne

60’erne 70’erne 80’erne

90’erne 00’erne

Kloge ord fra ministeren

”Kvinden som ejendomsmægler – ja,

hvorfor ikke. Hun bestemmer jo dog,

hvor skabet skal staa, og saa ligger der

allerede et hus.”

Den første eksamen

”Ejendomsmægler” blev en beskyttet titel

ved vedtagelsen af Næringsloven af 1931.

Den første ejendomsmæglereksamen

fandt sted den 7. december 1932.

Københavns Mæglerforening havde i 1930 møde med handelsminister

Hauge, hvor man bl.a. drøftede uddannelse og

eksamen for ejendomsmæglere. Handelsministeren skulle

efter sigende have udtalt: “Ja - hwa’ - mon det nu sgu’ vær’ saa

nødvendigt med den megen lærdom og eksamen. For at gaa og

prakke folk no’n ejendomme paa, behøwer mæjlerne saamæn’

ikke aa vær’ saa kloge.”

Skulle der være

kvindelige

ejendomsmæglere?

Landsformand

1937 / Chr. Karlsen

En samlet

forening

De to konkurrerende

foreninger Dansk Ejendomsmæglerforening

og Ejendomsmæglernes

Landsforening i Danmark

blev slået sammen

til én forening i 1937.

381

medlemmer

I 1931 var der 98

ejendomsmæglere

i København og 283

i provinsen.


Den første

ansvarsforsikring

I 1947 fik DE lavet en ejendomsmægleransvarsforsikring

for et beløb indtil 50.000

kr. pr. medlem og til en meget billig

præmie, nemlig 16,50 kr. årligt.

DE indstiftede

hæderstegn

DE’s ledelse indstiftede

i 1949 et hæderstegn,

der skulle tildeles æresmedlemmer

og andre,

der har ydet en ekstraordinær

indsats for

standen og foreningen

og gjort sig fortjent til en

hædersbevisning.

1940 ’erne

Titlen “statseksamineret

ejendomsmægler” blev lovfæstet

I 1949 fremgik det tydeligt af handelsministeriets

cirkulære, at kun de, der havde næringsbrev som

ejendomsmæglere, måtte kalde sig dette, og de,

der havde næringsbrev som ejendomshandlere,

måtte ligeledes ikke betegne sig med nogen titel,

der kunne ligne titlen ejendomsmægler.

Værnemagere og sortbørshajer

Branchen fik et alvorligt problem at slås med i 1946. Mange

værnemagere og sortbørshajer forsøgte nemlig at få et levebrød

inden for ejendomsbranchen.

Landsformand

1933 og 1940 / Chr. Lund

EJENDOMSMÆGLEREN / 29


Historiske nedslag

10’erne

458

medlemmer

I 1959 var

der 458

medlemmer.

30 / EJENDOMSMÆGLEREN

20’erne 30’erne

50’erne

40’erne

60’erne 70’erne 80’erne

90’erne 00’erne

25 års jubilæum for

ejendomsmæglereksamen

I 1957 fejrede ejendomsmæglereksamen 25 års jubilæum. I alt

havde 2.682 bestået eksamenen i løbet af de første 25 år.

DE starter kursus til

ejendomsmæglerprøven

På et delegeretmøde i 1953 blev følgende nyhed

lanceret: Købmandsskolen i København, Den Fynske

Handelsdagsskole i Odense og Den Jyske Handelshøjskole

i Aarhus havde indvilliget i at optage

studerende til ejendomsmæglerprøven på deres

undervisningsplan.

1950 ’erne

Første skade på

ansvarsforsikringen

Landsformand

1949 / Senius Olsen

Landsformand

1952 / Robert Bjørneborg

Den nyindstiftede ansvarsforsikring havde efter et års

drift i 1951 medført fem skadesanmeldelser, hvoraf de

fire dog blev afvist af forsikringsselskabet. Det femte

tilfælde drejede sig om et beløb på 834 kr. som erstatning,

fordi ejendomsmægleren havde glemt at oplyse

om den pågældende ejendoms vejgæld.

Formand

politianmeldt

I 1952 blev DE’s

hidtidige formand,

Senius Olsen,

politianmeldt for

bedrageri af DE.


10’erne

32 / EJENDOMSMÆGLEREN

Historiske nedslag

Landsformand

1962 / Arvid Elstoft

20’erne 30’erne

50’erne

40’erne

60’erne 70’erne 80’erne

Landsformand

1961 / G. I. Michaelsen

90’erne 00’erne

Så fik vi

ejerlejligheder

I 1966 blev Loven om

ejerlejligheder vedtaget.

Den stadfæstede,

at en ejerlejlighed var

en selvstændig fast

ejendom. Det varede

ikke længe efter

lovens vedtagelse,

før boligkøberne tog

imod den nye ejerform.

Landsformand

1965 / John G. Jørgensen

Verdenskongres

i København

På delegeretforsamlingen

i 1961 blev det vedtaget at

melde DE ind i den internationaleejendomsmæglerorganisation,

FIABCI. Og i 1967

holdt FIABCI en verdenskongres

i København med hele

817 deltagere.

1960 ’erne

Ejendomsmæglernes Fond

Ejendomsmæglernes Fond blev stiftet i

1960 i Aalborg. Fonden har med sine samfundsinitiativer

medvirket til et positivt

image for ejendomsmæglerstanden og har

siden 1980 hvert år uddelt Mæglerprisen

til en ikke-ejendomsmægler, som har gjort

noget positivt i samfundet, for det meste

med relation til fast ejendom.

Foden under eget bord

DE fik i 1962 sit første sekretariat ”med egen

skrivemaskine, regnemaskine samt telefon

med eget nummer.” Adressen var Holmens

Kanal 15.


Ejendomsmæglernes Hus

KE købte og indrettede Ejendomsmæglernes

Hus på hjørnet mellem Vester Voldgade og

Stormgade i København.

EDB fik sit indtog – også

hos ejendomsmæglere.

Således blev Ejendomsmæglernes

DATATEK,

ejendomsbørsen, stiftet

i 1971.

Første kvindelige

ejendomsmægler

modtog DE’s hæderstegn

Som den første kvindelige ejendomsmægler

modtog Karen Buhl DE’s hæderstegn i 1972.

1970 ’erne

Landsformand

1977 / Ib Bjørnbirk

Ensartede

slutsedler

I 1979 indførte DE

ensartede slutsedler

for hele landet.

Forbrugerne fik et klagenævn

På delegeretmødet i 1978 blev en af foreningens gamle

mærkesager vedtaget, nemlig oprettelsen af Ejendomsmæglernævnet.

Foreningen fik også en garantifond,

og der blev postet penge i PR og annoncer.

EJENDOMSMÆGLEREN / 33


1980 ’erne

Salæret var

på 6.635 kr.

Det gennemsnitlige bruttosalær

for en ejendomsformidling

var i 1980 på

6.635 kr.

34 / EJENDOMSMÆGLEREN

Tvangsauktionerne

hærgede

Det såkaldte sidste gode år,

1979, blev der afholdt lidt under

3.000 tvangsauktioner. I 1980

var dette tal fordoblet til 6.000,

og i 1981 skete der igen mere

end en fordobling til 13.700 afholdte

tvangsauktioner. I 1982

steg tallet til 16.651.

Landsformand

1983 / Kurt Grøndal

Det nye 3,5 % lån fra Realkredit Danmark har

en historisk lav, fast rente. Er lånet noget for dig?

Fjern tvivlen på 70 15 15 16 eller kontakt en

rådgiver i Danske Bank.

Landsformand

1985 / Bent Taxbo

Høje renter

Den effektive rente på

sælgerpantebreve overstieger

23 procent p.a.

i 1981.

Landsformand

1988 / Knud Pedersen

Mere

end 1.000

medlemmer

Lige efter årsskiftet

til 1985 rundede

DE over tusinde

medlemmer.

De første ejendomsmæglervirksomheder

i franchise-form

Fast lav rente de næste 30 år?

Landsformand

1983 / J. Brandt-Jensen

Foreningen accepterede ejendomsmæglervirksomheder

i

franchise-form i 1986.


Boligsiden

Ejendomsmæglernes egen portal,

www.boligsiden.dk, blev lanceret i

efteråret 1998. I dag er Boligsiden

Danmarks mest besøgte boligportal

med mere end 1,7 mio. besøgende

hver måned.

Købermægler-kampagne

1990 ’erne

Etisk Råd uddelte sin første

bøde på 65.000 kr. til en

ejendomsmægler i 1991.

Historiske nedslag

Ny medlemsstruktur

DE besluttede i 1998 at lancere en storstilet ”købermæglerkampagne”.

Satsningen var et af de største markedsføringsmæssige

tiltag, DE havde foretaget med tv-reklamer,

landsdækkende annoncer og specielt designede kasketter

med skygger både for og bag.

DE fik sin første hjemmeside

En ny milepæl i foreningens historie: En

enig delegeretforsamling åbnede i 1999

op for, at ejendomsmæglere, der var

ansat hos advokater og pengeinstitutters

formidlingsselskaber, kunne blive

medlemmer af DE.

To ud af tre medlemmer

var med i en større

ejendomsmæglerkæde

I 1999 var 66 procent af DE’s

medlemmer med i en større

ejendomsmæglerkæde.

Etisk Råd uddelte

første bøde

Den elektroniske udvikling tog fat, og DE fik sin første hjemmeside i 1997.

Landsformand

1995 / Leif Knudsen

1.369

medlemmer

I 1999 var der 1.369

medlemmer.

EJENDOMSMÆGLEREN / 35


Historiske nedslag

10’erne

Boligavisen

BoligMarkedet

I 2007 udkom

branchens store

boligavis, Bolig-

Markedet, for første

gang i København.

Senere er den blevet

udvidet med resten

af Sjælland samt

Bornholm, Fyn og det

meste af Jylland.

3.084

medlemmer

I dag har DE

mere end 3.000

medlemmer.

36 / EJENDOMSMÆGLEREN

20’erne 30’erne

50’erne

40’erne

60’erne 70’erne 80’erne

90’erne 00’erne

2000 ’erne

INFOSYS

DE’s informationssystem –

også kaldet INFOSYS – blev i

2000 tilgængeligt online. Det

betød, at medlemmerne havde

direkte adgang via internettet.

Ny medlemsstruktur

2010 ’erne

Formand

2003 / Steen Winther-Petersen

Der blev i 2006 åbnet op for, at andre end ejendomsmæglere,

advokater og finansielle virksomheder

kunne eje ejendomsmæglervirksomhed.

Så året efter fik DE ny medlemsstruktur, der bl.a.

betød, at virksomhedsmedlemsskab introduceres.

Oline.dk blev

etableret

Erhvervsejendomsmæglerne

gjorde fælles front i 2000

og udarbejdede Danmarks

største portal over erhvervsejendomme,

www.oline.dk.

Disciplinærnævnet blev oprettet

Folketinget vedtog i 2006 at oprette et disciplinærnævn for

ejendomsmæglere.

Ny politisk struktur

I 2011 fik DE ny politisk struktur, og delegeretforsamlingen

blev erstattet af et repræsentantskab.


Boligsystemet der er vokset op med

DanskE EjEnDomsmæglErE

Det er nok de færreste ejendomssystemer, der stadig er på

toppen efter mere end 30 år på markedet. Men takket være

et stærkt samarbejde med DE siden 1978, har vi i Plass Data

løbende udviklet systemet.

Domidont er mæglernes foretrukne ejendomssystem med

over 3.000 daglige brugere. Systemet lever op til de nyeste

standarder, og er så nemt at bruge, at det ikke tager 100 år

at oprette en sag.

Tak for samarbejdet og tillykke til DE og alle danske ejendomsmæglere

med 100 års jubilæet.

Vi glæder os til at vokse os endnu stærkere sammen med jer

de næste mange år.

DomiDonT kr. 639*

Fuldt boligsystem med ubegrænset antal sager

og med bl.a. BBR-modul, e-nettet,

Landbrug og Andelsbolig.

inTErnET kr. 379

Pr. butik/måned. Inkl. upload til

Husavisen m.m. uanset antal sager.

DomiDonT Via inTErnETTET

Lad professionelle hoste din Domidont, og undgå

investering i server, backup mv. En hostet Domidont

er både en mobil, sikker og økonomisk løsning.

* priser er pr. bruger/måned. Alle priser er oplyst ekskl. moms.

kontakt os for yderligere oplysninger om Domidont

på salg@plass.dk eller 59 45 50 00

Plass Data har siden 1978 udviklet professionel branchesoftware til bl.a. ejendomsmæglere, boligadvokater og pengeinstitutter. Firmaet er kendt for at levere

fleksible og driftsikre løsninger samt at have en høj troværdighed og service. Plass Data er både Microsoft Certified Partner og IBM Business Partner.

EJENDOMSMÆGLEREN / 37


KAB ønsker tillykke

med 100-års-jubilæet

”Mange tror, at ejendomsmæglere alene beskæftiger

sig med ejerboliger. Men også den almene

sektor med lejeboliger har i en række situationer

brug for dygtige og seriøse mæglere, rådgivere

og valuarer, når priserne på en ejendom eller et

stykke jord skal opgøres.

På samme tid som Dansk Ejendomsmæglerforening

kom til verden, så også de første almene

boliger, der dengang hed sociale boliger eller almennyttige

boliger, dagens lys. Boliger bygget til

de lavest bemidlede befolkningsgrupper, der indtil

da havde måttet overleve i datidens usunde lejekaserner.

Et stort fremskridt for disse mennesker

og et fremskridt, der har holdt helt til vore dage,

hvor der stadig bygges gode almene boliger, men

nu til alle befolkningsgrupper. Lejeboliger er ikke

længere forbeholdt de lavestlønnede, ligesom

ejerboliger i dag også henvender sig til alle samfundslag.

Det er en spændende udvikling, der er

sket op gennem det 20. århundrede. Der er mere

fokus på blandede ejerformer end nogensinde tidligere,

og der vil i de kommende år komme endnu

mere fokus på dette.

Byer kommer af sig selv, men gode byer med

plads til alle kommer ikke af sig selv. Det kræver

mod, talent og vilje. Og det er et ansvar, som alle

vi, der arbejder med det byggede miljø, må tage

del i.

Vi håber på et fortsat godt samarbejde i årene

fremover til gavn for både lejere og ejere. Stort til

lykke med de første 100 år.”

Jesper Nygård, adm. direktør i KAB

38 / EJENDOMSMÆGLEREN

Et stort tillykke

fra Realkreditrådet

”Jeg vil gerne ønske Dansk Ejendomsmæglerforening

et stort tillykke

med 100 års jubilæet. Foreningen har

igennem alle årene formået – i samspil

med medlemmerne – at tilpasse

sig og udvikle den vigtige rolle, som

ejendomsmæglerne har i Danmark.

Det er af afgørende betydning for

danskernes velfærd og for dansk

økonomi, at vi har et velfungerende

boligmarked. Ejendomsmæglerne har

også glæde af vores gennemsigtige,

effektive og billige realkreditsystem.

Vi arbejder sammen på flere områder,

og jeg vil særligt gerne fremhæve

det fælles langsigtede mål,

nemlig at digitalisere bolighandlerne

og dermed gøre handlerne hurtigere

og mere effektive til glæde for både

ejendomsmæglernes og realkreditinstitutternes

kunder.

Realkreditrådet ønsker Dansk Ejendomsmæglerforening

held og lykke i

fremtiden.”

Ane Arnth Jensen,

direktør i Realkreditrådet


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Wk15_Vinkelskilt_Advertentie_18,5x27.pdf 1 11-04-12 10:06

Vinkelskilt.dk

Ejendomsmægler-vinkelskilte er specielt

udviklet til ejendomsbranchen.

Vinkelskiltene er lette og robuste og

kan nemt monteres af alle på glatte

overflader såsom glas og plader.

Samtidigt er Vinkelskiltene også

ideelle til sprossede vinduer.

Bestil nemt og bekvemt på

www.vinkelskilt.dk

· Let og robust

· Kan genanvendes

· Nemt selv at montere

· Dobbeltklæb er formonteret

www.maxgruppen.dk | Ring 70 27 77 28

EJENDOMSMÆGLEREN / 39


40 / EJENDOMSMÆGLEREN

Tekst: Direktør Henrik Dahl Sørensen, DE

Illustration: Stephan Nielsen

hvordan

udvider vi

i

I dette særlige jubilæums-nummer af ’Ejendomsmægleren’

kan du læse de sidste artikler i serien om

ejendomsmæglerbranchens vision. I denne udgave

fokuserer vi på udviklingen af kerneforretningen og

giver dermed et bud på, hvordan branchen kan udvikle sig i

de kommende 100 år.

Siden 1913 har branchen formået at vokse fra 41 aktive

ejendomsmæglere i 1912 til 3.061 (både DE-medlemmer og

ikke DE-medlemmer) ejendomsmæglere ved starten af 2012.

Grunden til at branchen har haft denne vækst er, at den

Her ved foreningens 100 års

jubilæum er det oplagt at

kigge på fremtiden og se

på, hvad branchen skal leve

af de kommende 100 år.

kerneforretningen?

En fælles visionsrapport giver nogle bud på, hvordan

ejendomsmæglernes udfordringer kan løses, således

at branchen vil stå stærkere i fremtiden.

Visionen – der udpeger den fælles retning, som

branchen vil arbejde efter frem mod 2020 – er blevet

præsenteret i fire numre af ’Ejendomsmægleren’. Vi

indledte temaet i nr. 8-11, hvor vi satte fokus på mulighederne

for samarbejde med andre aktører. Temaet

nr. 1-12 handlede om, hvordan man kan skabe en

bedre bundlinje ved at sænke udgifterne, og i sidste

nummer gjaldt det kundeloyalitet. I dette jubilæumsnummer

afslutter vi dækningen af visionsrapporten.

Du kan læse hele rapporten på www.de.dk

under ’Vision 2020’.

har formået at udvikle sig. Siden Dansk Ejendomsmæglerforening

blev etableret for 100 år siden, er der kommet en

ejendomsmægleruddannelse, erhvervsmæglere er blevet en

profession, og der er nu kommet en uddannelse specifikt til

erhvervsmæglerne. Titlen ejendomsmægler er blevet beskyttet

for at undgå, at ”værnemagere” og ”sortbørshajer” blev en

del af branchen.

Historisk set har ejendomsmæglerbranchens arbejdsområde

altid været selve transaktionen, men villaer og rækkehuse

handles i gennemsnit sjældnere end hvert 20. år, og

ejerlejligheder handles i gennemsnit sjældnere end hvert 10.

år. Det gør det svært for mæglerne at bevare faste kundeforhold,

og samtidig har branchen problemer med indtjeningen,

når boligmarkedet går trægt, fordi hele branchens indtjening

er så tæt knyttet til transaktionerne.

Boligejernes rådgivere gennem et livsforløb

Ligesom branchen har udviklet sig, har den enkelte ejendomsmægler

også udviklet sig. Gennem historien er mæglerne

blevet mere og mere veluddannede og har samtidigt

fået et stort kendskab til kundernes økonomi. Det betyder

også, at ejendomsmægleren er en oplagt rådgiver for alle

boligejere og ikke kun i forbindelse med transaktioner, fordi

alle kompetencerne allerede er i mæglerforretningerne.

Og her kan boligmæglerne lære noget af erhvervsmæglerne.

Nogle erhvervsmæglere hjælper deres kunder med

at finde ud af deres behov i form af, hvor ejendommen skal

ligge, hvor stor den skal være, og hvad den må koste – og

hjælper derefter med at forhandle prisen på ejendommen.

Altså en ren købers repræsentant – en ”købermægler”.


Branchen har gode muligheder for at rådgive kunderne

om både valg af bolig eller firmadomicil, finansiering,

forsikring mv.

I det nuværende marked sælger 95 pct. af kunderne, før de

køber ny bolig. Når man har solgt deres ejendom, kan man

jo passende spørge kunderne, om de ønsker rådgivning i

forbindelse med købet af den næste ejendom, hvorved man

kan overtage den rolle, som advokaterne traditionelt har haft.

I forhold til advokaterne har man som ejendomsmægler også

den fordel, at man kan rådgive kunden om, hvorvidt prisen er

rimelig eller for høj. For at understøtte dette, udbyder DE allerede

kurser i køberrådgivning, som støtter op og har udgivet

et sæt normer.

Ejendomsmæglerne har på grund af deres store indsigt

i boligejernes økonomi et stort overblik og kan dermed

rådgive boligejerne omkring alt vedrørende deres boligøkonomi.

Branchen har derfor rigtig gode muligheder for at

udvide forretningen fra kun at være involveret i transaktioner

til at være boligejernes rådgivere gennem et livsforløb med

eksempelvis valg af bolig, finansiering, forsikringer osv.

Der er derfor gode muligheder for at udvikle branchen, så

den kan være i vækst de kommende 100 år.

Vi ØNSKER DANSK EJENDOMSMÆGLERFORENING TILLYKKE MED 100 ÅRS JUBILÆET

EJENDOMSMÆGLEREN / 41


”Nogle købere har svært ved f.eks.

at sige ligeud til sælger, at boligen

er for dyr. Vi hjælper dem med at

forhandle både om prisen og om

selve betingelserne i købsaftalen,”

fortæller Jan Larsen.

42 / EJENDOMSMÆGLEREN


Tekst: Sandy Thornland / Foto: Kissen Møller Hansen

købermægler

− et fagligt og

økonomisk plus

Købermægleren er fortsat et begreb, som forbrugere

kan finde det vanskeligt at forholde sig til. Ikke desto

mindre er funktionen af flere årsager værd at beskæftige

sig med, erklærer Jan Larsen fra EDC AROS.

v

”Vi har udviklet vores rådgiverfunktioner igennem

lang tid − en af dem er købermægleren, hvor vi

hjælper køber med at erhverve en ejendom på

en tryg måde, idet vi både ser på ejendommens

tilstand, økonomien og ikke mindst hele det juridiske omkring

handlen. Det har vi gode erfaringer med, og vi har opbygget

et tæt tillidsforhold til mange af vores kunder, som så

har anbefalet os videre til deres venner og familie,” siger

statsaut. ejendomsmægler og valuar Jan Larsen, der fungerer

som direktør for EDC AROS med 11 forretninger i Østjylland

og fem specialafdelinger.

Det kan i princippet være på et hvilket som helst punkt i

købsforløbet, at køber vælger at inddrage en købermægler,

men:

”Den nemmeste indgang til opgaven er der, hvor kunden

sætter sin bolig til salg hos ejendomsmægleren og samtidig

søger hjælp til at afsøge markedet efter den næste bolig.

Kunderne er ofte afklarede med hensyn til deres ønsker og

økonomiske formåen, men de vil gerne have købermægleren

til at se nærmere på, hvordan de får mest muligt for deres

penge.

Vi er med hele vejen, og i nogle tilfælde deltager vi også i

førstegangsfremvisninger, hvor vi gennemgår boligen med

sælgers ejendomsmægler. Med udgangspunkt i vores besøg

på ejendommen og oplysningerne i tilstandsrapporten gør vi

køber opmærksom på, hvilke eventuelle skader der kan være

kritiske,” forklarer Jan Larsen.

Hos EDC AROS forsøger de desuden hele tiden at få processen

til at skride fremad, også hvis der dukker forhindringer

op undervejs:

”Hvis ejendommen f.eks. har en skade, betyder det jo ikke

nødvendigvis, at vi anbefaler et nej til at købe ejendommen.

Men vi vil se nøgternt på, hvad det vil koste at udbedre

skaden, og søger så at forhandle os frem til, at sælger enten

selv udbedrer skaden eller giver køber et tilsvarende nedslag i

prisen.”

Men den vigtigste del af arbejdet som købermægler består

ifølge Jan Larsen af godkendelsen af købsaftalen med heraf

følgende korrespondance med sælgers ejendomsmægler.

”Som ejendomsmæglere skriver vi jo hver måned mange

købsaftaler, så jeg synes, det er helt naturligt, at vi også kan

godkende købsaftaler – og samtidig bruge vores erfaring som

r

EJENDOMSMÆGLEREN / 43


ejendomsmæglere til at give køber rådgivning i alle handlens

faser.”

”Købers mand”

Købermægleren kan være et vanskeligt produkt at annoncere,

erkender Jan Larsen:

”Man skal have en dialog med kunderne, hvor de bliver

klar over, at de her kan hyre en rådgiver, der ene og alene

varetager deres køberinteresser. Det kan f.eks. hænde, når

vi er ude og vise en bolig frem, at vi falder i snak med en af

de interesserede og finder frem til, at vedkommende måske

ikke lige ønsker at købe den bolig, han står og kigger på lige

nu, men at han godt kunne have brug for noget køberrådgivning

i forbindelse med den bolig, han måtte ende med

at ville købe. For selvom folk som udgangspunkt er rimelig

afklarede, når de kommer ind til os, og typisk vil videre til

den næste ejerbolig, er der en række praktiske ting som

bygningsteknologi, finansiering og gennemgangen af købsaftalen,

som kunderne godt ved, at de skal bruge rådgivning

omkring.”

Hvordan håndterer I jeres egne interesser i forbindelse med

formidling af f.eks. lån og forsikring, når I skal varetage rollen

som ”købers mand”?

Jan Larsen håber, at hele ejendomsmæglerbranchen

vil tage købermæglerkonceptet

til sig.

44 / EJENDOMSMÆGLEREN

”Hvis kunden har brug for en finansieringsløsning eller en

forsikring, finder vi frem til det produkt, der dækker hans

behov bedst,” forklarer Jan Larsen og medgiver, at han og

hans købermæglere i første omgang afsøger mulighederne i

deres samarbejdspartneres produktsortiment.

”Men hvis det skulle vise sig, at f.eks. sælgers forsikring

dækker bedst og billigst, så er det selvfølgelig den, vi anbefaler

vores køber at overtage,” fastslår han.

Jan Larsen håber, at hele branchen vil tage købermæglerkonceptet

til sig − Ikke kun fordi en styrket markedsføring

af konceptet ville øge forbrugernes kendskab til, hvilken

rådgivning og hjælp de kan forvente af en købermægler,

men også fordi det ganske enkelt ofte er mere rentabelt at

arbejde som købermægler end som sælgermægler.

”Hvis jeg skal sælge en ejendom, skal jeg vurdere, samle

dokumentation, taste ind, fremvise osv., og sådan som

markedet er nu, kommer jeg til at lægge så mange arbejdstimer

i det, at salæret bliver til en lav timeløn. I modsætning

hertil får jeg min arbejdstid som købermægler betalt,

og betalingen udløses, så snart jeg har leveret min ydelse.”

I procent udgør købermæglerfunktionen ikke noget stort

tal i forhold til den samlede virksomhed, men den har fået

sin egen rolle, og Jan Larsen pointerer, at den udover indtjening

også giver mæglerne en faglig tilfredsstillelse, fordi de

hos kunderne får anerkendelse for deres indsats.

Samme sprog og forskellige roller

Et af de områder, hvor købermæglerne ofte hjælper, er –

fortæller Jan Larsen – når køber har svært ved f.eks. at sige

ligeud til sælger, at boligen er for dyr.

”Vi hjælper dem med at forhandle, og her er vi opmærksomme

på, hvordan vi taler med sælgermægleren. Vi

argumenterer sagligt for, hvorfor vi mener, at prisen skal

ned, og denne argumentation forhindrer, at forhandlingerne

går i baglås.”

Omvendt kommer der også købermæglere fra andre

forretninger på besøg hos AROS og forhandler på deres

klienters vegne om de ejendomme, AROS har til salg. Også

det sker med gensidig faglig respekt og i en saglig tone,

pointerer han:

”Som ejendomsmæglere taler vi samme fagsprog, og

det gør det nemmere at forklare problemstillinger og at

argumentere over for hinanden.”

Det, at der agerer både køber- og sælgermæglere i

samme forretning, kræver, at ”kasketterne” holdes skarpt

adskilt, så der aldrig hersker tvivl om, hvis interesser ejendomsmæglerne

varetager i den enkelte sag.

”Men det er nu ikke så svært. Vi ledsager jo bare loyalt

vores kunde igennem hans transaktioner, uanset om han

lige vil sælge eller købe,” slutter Jan Larsen.


Jypa ønsker tillykke med Jubilæet

OUTDOOR

OFFSET

DIGITALTRYK

IDE & LAYOUT

KÆDEKONCEPT

JURIDISKE PRODUKTER

E-HANDEL

KONTORARTIKLER

Jypa er stolte af at være eJendomsmæglernes

foretrukne samarbeJdspartner gennem de sidste 25 år

Jubilæer er ofte tid til at se tilbage og mindes. For fem år siden introducerede vi Jypa 24 7 .

Målet var at skabe en enklere hverdag for vores kunder. Ingen korrekturgange, hurtig online

bestilling og en simpel overskuelig brugerflade med mange muligheder.

I dag håndterer Jypa 24 7 over 12.500 ordrer om året.

Vores mål er fortsat at være ejendomsmæglernes foretrukne leverandør og sparrings-

partner. Målet vil vi opnå gennem fortsat dialog, og som altid, ved at være på forkant med

udviklingen. Jeres idéer og vores viden om grafiske produkter sikrer, at vi sammen får det

optimale ud af tidens udfordringer.

Et stort tillykke med jubilæet ønskes I af alle medarbejdere hos Jypa ApS.

tm

7 JYPA 24 OPTIMERER DINE DAGLIGE INDKøb

· Overblik over leveringstider

· Fleksible leveringsadresser

· Information om mulige mængderabatter

· bestilling af lagervarer og varer med individuelle data

· Optimer dine bestillinger og spar på fragten

· Tryksager efter faste skabeloner

· Godkend korrektur online

· Ordrebekræftelse pr. mail ved bestilling

· Oversigt over dine seneste bestillinger og køb

· Egen bestillingsliste for dine mest bestilte varer

· Tilgængelig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, året rundt

Enghavevej 20 · 8260 Viby J · T 87 34 35 36 · salg@jypa.dk · www.jypa.dk

247 TM

NEM OG EFFEKTIV E-HANDEL

EJENDOMSMÆGLEREN / 45


ådgivning

med merværdi

”For os er det afgørende, at vi forstår kundernes

behov og formår at tilføre kunderne værdi. De tider

er forbi, hvor det var nok at kunne udfærdige en

købsaftale eller at kunne finde den rigtige ejendom

til kunden,” siger Mikael Hartmann.

46 / EJENDOMSMÆGLEREN


Hvordan kan man servicere

globale virksomheder på

en måde, der gør, at de

kommer igen og igen med

store og små opgaver − og

hvordan kan jobbet blive

ved med at byde på nye

udfordringer og ny viden?

Det fortæller direktøren

for en af Danmarks bedst

indtjenende ejendomsmæglervirksomheder

om her.

Tekst: Sandy Thornland / Foto: DTZ

m

Mikael Hartmann taler hurtigt og livligt, når han

beskriver, hvordan DTZ fungerer. Selvom han

hos DTZ i Danmark bærer titlen administrerende

direktør, er han i høj grad med i det operationelle

arbejde, når der skal beregnes og analyseres, hvilke løsninger

kunderne er bedst tjent med. Og det gør, at han langtfra

kun kan fortælle om de overordnede strategier, men også

om, hvilke beslutninger og processer der har ført til hvilke

resultater.

”Vi er ikke en traditionel rådgivningsvirksomhed. Og vi er

ikke nødvendigvis den bedst indtjenende erhvervsmæglervirksomhed

− i hvert fald ikke hvert år −, men vi er en af de mest

stabile, både hvad angår vores økonomi og jobtilfredsheden

blandt medarbejderne, hvor vi har en for branchen usædvanligt

lav udskiftning,” fortæller Mikael Hartmann.

Han er overbevist om, at en af hovedårsagerne til virksomhedens

stabilitet er, at den altid holder sig sin egen eksistensberettigelse

for øje:

”Hvis vi også på den lange bane skal have vores berettigelse,

kræver det, at vi forstår kundernes behov og formår

at tilføre kunderne værdi. Det er efterhånden længe siden, at

det var tilstrækkeligt at kunne udfærdige en købsaftale, og

efterhånden er det heller ikke mere nok at kunne finde den

rigtige ejendom til kunden. Det kan kunderne i stigende grad

selv, ikke mindst på grund af diverse internetportaler. Derfor

er det nødvendigt for os, at vi kan tilføre viden og kompetencer,

som kunden ikke har.”

Som et eksempel nævner Mikael Hartmann, at virksomheden

på et tidspunkt skulle hjælpe en københavnsk produk-

tionsvirksomhed med at finde en alternativ anvendelsesmulighed

for en fabrik, der lå midt i byen:

”Så sad vi og skrev lokalplanen sammen med kommunen.

Den slags opgaver gør arbejdet interessant, for vi har jo

brug for afveksling og for udfordringer, der får os til at tænke

anderledes end vi plejer. Det skal jo ikke være samlebåndsarbejde.”

Preferred suppliers

For at kunne dække et bredt vidensspektrum har DTZ’s medarbejdere

meget forskellig uddannelses- og erhvervsmæssig

baggrund:

”Her på kontoret er vi 26, og heraf har kun otte en ejendomsmæglerbaggrund.

De øvrige er jurister, økonomer, marketingfolk,

eksperter i management, sprog og bygningsteknologi,

samt chartered surveyors. De har erhvervserfaring fra

banker, developere, reklamebureauer, boligmæglervirksomheder

mv. Vi uddanner hinanden, lærer af hinanden, besøger

hinanden i de forskellige afdelinger. Vi henter inspiration på

vores fredagsmøder, og derudover kommer der en gang om

måneden en ekstern indlægsholder og fortæller om f.eks.

Green Building, forsikringer eller hvad der ellers rører sig.”

Hos nye medarbejdere bliver der lagt særlig vægt på, at de

medbringer erhvervserfaring fra udlandet:

”Vi har lige ansat en medarbejder, der tidligere har arbejdet

med vurdering i England. Størstedelen af den måde, hun har

arbejdet på derovre, kan hun overføre direkte hertil. Og så

lærer hun noget nyt her, samtidig med at hun kan lære os

om de strømninger, hun har bemærket i England, og hun har

et netværk derovre, som vi kan have gavn af.”

Den internationale tilgang er ifølge Mikael Hartmann en

hjørnesten i DTZ’s tilværelse:

”Hovedårsagen til, at vi i 2000 gik ind i DTZ, var at selskaber

i Danmark med udenlandsk moder efterspurgte rådgivere

med globalt netværk. Og vi kunne godt se fordelen i at være

preferred supplier. Når sådan et netværk fungerer, dukker

opgaverne næsten op af sig selv. Man skal selvfølgelig stadig

arbejde for at få dem, men man er via netværket allerede

rykket tæt på. Der sidder måske 7.000 DTZ’ere i USA, og hvis

en af deres kunder vil engagere sig i Danmark, vælges vi på

forhånd og er betroet på forhånd. Det betyder så også, at vi

møder en høj forventning til vores ydelse og rapportering.”

Mere værdi end blot vurdering

”Hvis en kunde efterspørger en vurdering, tror han ofte, at

han bare vil have en pris. Men vores rapporter indeholder

mere. De giver hjælperedskaber til at optimere investeringen

– det vil sige, at få det bedste ud af ejendommen i den tid,

virksomheden påtænker at have den i sin portefølje,” forklarer

Mikael Hartmann og fortsætter:

”Det kræver, at vi kender kundens strategi på sigt. Det

kan da godt være, at det er uvant for nogle mindre, danske

virksomheder at lægge kortene på bordet på den måde, men

større virksomheder har forstået, at vi er deres sparringspartner,

og at jo mere åbent de fortæller os om deres organisation

og deres planer, jo mere præcist kan vi rådgive dem. I

de fleste andre lande er det helt normalt, at erhvervsejendomsmægleren

er med som rådgiver på sidelinjen. Vi sparer

r

EJENDOMSMÆGLEREN / 47


Mikael Hartmann:

”Vores

kunder har

forstået, at vi er

deres sparringspartner,

og at jo

mere åbent de

fortæller os om

deres organisation

og deres

planer, jo mere

præcist kan vi

rådgive dem.”

jo ofte kunden for udgifter, der overstiger vores salær mange

gange. − Markedet hungrer efter denne form for rådgivning.”

Som et eksempel på, at nogle store virksomheder sætter

langt mere pris på erhvervsmæglernes rådgivningsfunktion

end på den klassiske værdiansættelse, fortæller Mikael

Hartmann, at han ofte har oplevet, at kunden først drøftede

arbejdsmetoder med DTZ og herudfra valgte DTZ som

rådgiver, hvorefter DTZ fortalte kunden, hvilken pris en given

ejendom burde udbydes til. Det ville mange branchekolleger

nok kalde ”omvendt rækkefølge”, idet vurderingen jo ellers

i mange tilfælde er udslagsgivende for, om mægleren får

opgaven.

”I de seneste syv-otte år er omfanget af vores arbejde med

investeringsrådgivning vokset. Vi har mere lejer- og køberrådgivning

end tidligere,” røber Mikael Hartmann og tilføjer,

at markedet for denne rådgivning er kendetegnet ved et forholdsvis

lille, veldefineret kundesegment med en forholdsvis

stor kapital, f.eks. pensionsselskaber, banker, industrikonglomerater,

børsnoterede virksomheder.

Og netop derfor er det afgørende at pleje disse kunder, så

de forbliver loyale og løbende lægger små og store opgaver

hos deres rådgivere − det behøver jo ikke hver gang at være

en handel, men kan også eksempelvis være hjælp til at klage

over en offentlig ejendomsvurdering eller husleje. Samtidig

holder DTZ konstant øje med, om der er forhold hos kunden,

der kunne optimeres − er ejendommen for stor i forhold til

antallet af medarbejdere, har virksomheden planer om at

flytte sine forskningsafdelinger, produktionsenheder osv.?

”Vi foretager altid vores analyser i tæt samarbejde med

kunderne. Således har vi lige hjulpet en svensk koncern med

at lægge en investeringsstrategi for Danmark − hvad skal købes,

hvordan skal det forvaltes, hvornår bør det sælges osv.,”

fortæller han.

Asset management

Mens ejendomsadministration lidt populært sagt består af

opkrævning af leje og håndtering af klager, er der også et

modnende marked for asset management:

48 / EJENDOMSMÆGLEREN

dtZ danmark

I 1991 etablerer cand.merc. Inger Egeskov og statsaut. ejendomsmægler,

valuar Jens Lindquist ejendomsmæglervirksomheden

Egeskov & Lindquist, Erhvervsmæglere & Valuarer, der

i 2000 bliver en del af den verdensomspændende kæde DTZ.

MRICS, statsaut. ejendomsmægler og valuar Mikael Hartmann,

der siden 1998 har været partner i DTZ i Danmark,

udnævnes i 2006 til adm. direktør for virksomheden.

DTZ er efter sin fusion med UGL Services, en division af UGL

Limited, blevet en af verdens største ejendomsrådgivere.

Organisationen beskæftiger 43.000 medarbejdere fordelt på

217 kontorer i 45 lande.

Læs mere på www.dtz-ugl.com.

”Her gælder det om at få det bedste ud af ejendommen.

De lejemål, f.eks. pensionskasserne har, er store − men

deres lejere er ofte små virksomheder. Når vi foretager asset

management, forvalter vi ejendommen og forvandler derved

et besværligt ejendomsaktiv til noget, kunderne kan læse om

i en rapport, svarende til en værdipapirinvestering. En stor

investor har ofte ikke tid til at tage sig af en enkelt lejer, der

flytter, eller at holde øje med om udviklingen i området kan

betinge en økonomisk bedre anvendelse af ejendommen,”

forklarer Mikael Hartmann og tilføjer, at arbejdet med asset

management i begyndelsen ikke var særlig godt betalt:

”Men prissætningen er ved at bevæge sig opad, i takt med

at kunderne erkender den værdi, de får ud af at betro opgaven

til os.”

At kende kunden

Uanset, om det drejer sig om køb eller salg, leje, administration

eller asset management, så bruger rådgiverne store

mængder af tid og engagement på at sætte sig ind i kundernes

forhold.

Ofte begynder samarbejdet med en konkret, mindre opgave,

f.eks. vedrørende et lejemål, fortæller Mikael Hartmann.

Der følger flere opgaver efter, kundens tillid til rådgiveren

vokser, og rådgiveren begynder at forstå kundens virksomhed.

Og her er det afgørende, at den key account manager,

rådgivningsvirksomheden har tildelt den pågældende kunde,

er i stand til at filtrere, sortere og ”oversætte” den ofte meget

specialiserede viden, som kunden deler med ham, til noget

som kollegerne i rådgivningsvirksomheden igen kan bruge til

at arbejde videre med.

”Og netop det, at vi får mulighed for at sætte os grundigt

ind i kundernes forhold, er med til at gøre arbejdet som

rådgiver afvekslingsrigt, for virksomhederne er vidt forskellige

og har hver især helt egne tanke- og værdisæt, målsætninger

og succeskriterier. Ikke to opgaver er ens, og hvis man griber

det rigtigt an, går både kunden og rådgiveren beriget ud af

processen hver gang,” lyder det fra Mikael Hartmann.


System Standex har med overtagelsen af JYPA DISPLAY udvidet vores sortiment af produkter til markedsføring

og indretning af ejendomsmægler butikker.

Vi tilbyder inventar/display netop tilpasset jeres ønsker og krav - vi er parat med konsulentassistance og

layoutservice.

Vindues display

Skråhylder

Snaprammer

Kontakt os for uforpligtende tilbud, konsulentbesøg.

Udhængsskabe LightPocket m. LED

System Standex ønsker DE

tillykke med 100-års jubilæumet

Acryllommer

EJENDOMSMÆGLEREN /

SYSTEM STANDEX A/S

49

● Herluf Trolles Vej 140 ● DK-5220 Odense SØ ● Tel.: +45 6615 6615 ● Fax.: +45 6615 5548

info@system-standex.dk ● www.system-standex.dk

E-Motions

Fritstående standere


Ejendomsforeningen

Danmark

ønsker tillykke

Vi fra Ejendomsforeningen Danmark

vil gerne ønske Dansk Ejendomsmæglerforening

og dens medlemmer

et varmt tillykke med jubilæet. Som

bekendt repræsenterer vi en stor

del af jeres medlemmers kunder, og

vi vil gerne benytte lejligheden til

at takke alle for et godt og meget

konstruktivt samarbejde gennem alle

årene.

Det har været en fornøjelse at

se den positive effekt, som Dansk

Ejendomsmæglerforening har haft på

mæglerbranchen – og i øvrigt, hvordan

vi i virksomhederne og i organisationerne

sammen har udviklet og

professionaliseret os.

Vi ser frem til et fortsat positivt

samarbejde i de næste 100 år.

John R. Frederiksen,

formand for

Ejendomsforeningen Danmark

50 / EJENDOMSMÆGLEREN

Parcelhuskøbernes

og -sælgernes

organisation lykønsker

en ung/gammel/

erfaren forening

I har jeres helt egen placering i det

danske samfund. Fra at være en beskeden

forening for deltidsformidlere

til nu fuldt uddannede og professionelle

ejendomsmæglere har DE

udviklet sig til at være en nødvendighed!

Godt gået, også fordi DE har

lykkedes med at få de bedst mulige

uddannelsestilbud etableret og

vedligeholdt. Tilsvarende har man

med ankenævnet mv. sikret, at de

desværre altid dårlige kollegaer har

kunnet holdes i kort snor eller rettes

helt til.

Vi deler med jer bekymringerne for,

at I og vi skal have stadig flere opgaver

og afgifter læsset ind i købs-/

salgspunktet. Jo, der er sandelig

mange punkter, hvor vi fortsat kan

kæmpe sammen, og andre, hvor vi

da heldigvis også kan have en fair

strid med hinanden.

Til sidst en speciel hilsen til jeres

mange frivillige tillidsfolk, der fortsat

løfter mange af jeres opgaver og er

med til at sikre den lokale synlighed.

Allan Malskær,

formand for

Parcelhusejernes

Landsforening


Vi ønsker DE et stort tillykke med de 100 år

og tilbyder alle mæglerne i Danmark

valget mellem vores to fantastiske koncepter!

Plus konceptet

at prisen alene ikke er det afgørende parameter,

men som samtidig lægger stor vægt på god service.

Servicen er en stor del af fotopakkerne i Plus konceptet,

hvor man betaler lidt mere i gennemsnit pr. fotopakke.

gazelle 2011

Budget konceptet

Budget konceptet henvender sig til de, der har fokus

på prisen og dermed ønsker den lavest mulige pris på

fotopakken uden en masse service.

Samtidig har man frihed til at vurdere og betale særskilt

for de serviceydelser, man eventuelt skulle få behov for.

Kontakt

Sales Manager Thomas Kjær Pedersen

af høj kvalitet til markedets hurtigste levering. Vi har ingen ambitioner om at være de største, men

derimod de bedste. Naturligvis er vi godkendt af kædekontorene og vi samarbejder med et bredt

udsnit af mæglerbutikker over hele landet, hvem vi igennem årene har skabt langvarrige og tætte

Billeder der sælger!

EJENDOMSMÆGLEREN / 51


sådan blev

mæglervirksomhed

et beskyttet

erhverv

52 / EJENDOMSMÆGLEREN

Billeder fra den første ejendomsmæglereksamen den 7. december

1932. Øverst ses selve eksamenen med eksaminatorerne og eksaminanden.

Nederst et billede af den forsamling, der overværede den

lille højtidelighed, der gik forud for den første eksamination.


Tekst: Juridisk og mæglerfaglig chef Anders Palmkvist, DE

Illustration: Ejendomsmæglernes Historie

Et af Dansk Ejendomsmæglerforenings vigtigste mål har

været at gøre ejendomsmæglervirksomhed til et beskyttet

erhverv – og senere at værne om titlen som ejendomsmægler.

En helt ny kendelse i Disciplinærnævnet, hvor

en person er blevet idømt en stor bøde som følge af uretmæssig

brug af titlen, er mere end noget andet et udtryk

for, at foreningen har opnået dette mål.

b

Begrebet ”mægler” har eksisteret i flere hundrede

år. Således støder man i København på begrebet

mægler allerede i 1651, da det for at fremme stadens

handel ansås fornødent, om ”en god mand

eller to” blev antaget til at knytte forbindelse mellem sælgere

og købere.

Igennem tiden har der været anvendt forskellige stillingsbetegnelser

for personer, der formidlede kontakten mellem

sælger og køber i forbindelse med omsætning af fast ejendom.

I en lang periode anvendes betegnelsen ”husmægler”,

ligesom også ”kommissionær” i en periode var en udbredt

betegnelse – og først i 1872 stødte man på betegnelsen

”ejendomsmægler”.

Titlen ejendomsmægler vandt dog ikke indpas før efter

1912.

Eneret på betegnelsen ”ejendomsmægler”

18. februar 1912 blev Landsforeningen af ejendomsmæglere i

Danmark (senere Dansk Ejendomsmæglerforening) stiftet. Et

af foreningens vigtigste mål var opnåelse af bunden næring,

og foreningen startede straks arbejdet med at opnå Rigs-

dagens godkendelse heraf i form af en ændring af næringsloven.

Ved bunden næring menes der, at der skulle løses

næringsbrev for alle, der ønskede at virke som ejendomsmægler.

I 1914 fremsendte foreningen den første skriftlige anmodning

om bunden næring til justitsminister Zahle. Men først i

1928 blev der fremsat et lovforslag til ny næringslov, hvor der

i paragraf 85 fandtes en bestemmelse om ejendomsmæglere.

Næringsloven blev dog først vedtaget af Rigsdagen i 1931.

Loven angav de nærmere betingelser for, at en person

kunne erhverve næringsbrev som ejendomsmægler, og at

personer, der havde opnået sådant næringsbrev, havde eneret

på betegnelsen ”ejendomsmægler”. Rigsdagen havde dog

ikke taget hensyn til Dansk Ejendomsmæglerforenings ønske

om, at bistand ved ejendomshandel var betinget af næringsbrev,

idet det af loven fremgik, at ”ydelse af bistand ved

ejendomshandel er ikke betinget af næringsbrev”.

Uddannelse og eksamen

Loven trådte i kraft 1. april 1932, og i henhold til denne kunne

handelsministeren udstede en bekendtgørelse vedrørende

r

EJENDOMSMÆGLEREN / 53


ejendomsmæglerprøven, og det skete i august samme år.

54 / EJENDOMSMÆGLEREN

Af bekendtgørelsen fremgik, at der skulle nedsættes en

ejendomsmæglerkommission bestående af tre af handelsministeren

udnævnte medlemmer, og kommissionens vigtigste

opgave var at tilrettelægge den prøve, der skulle aflægges for

at kunne erhverve næringsbrev som ejendomsmægler. I den

forbindelse blev der oprettet en mæglerskole, hvor undervisningen

skulle strække sig over 30 timer.

I forbindelse med selve eksamenen ville den praktiske

opgave omhandle en byejendom med mindst ti lejligheder og

en landejendom på mindst 50 tønder land, og den teoretiske

prøve ville omfatte paragraffer fra Munch Petersens lærebog

”Den Borgerlige Ret”.

Den 7. december 1932 blev den første eksamen afholdt

og dermed startede den egentlige uddannelse af ejendomsmæglerstanden.

”Bristede forudsætninger”

I 1933 kom en bekendtgørelse om ejendomsmæglernes forpligtelser,

som bl.a. indeholdt fastsatte salærer, forbud mod

dokumentskrivning, uplettet vandelsattest osv. Alle disse

krav blev ikke krævet af ejendomshandlerne, der stadigvæk

var frit stillet i deres handel og vandel. Mange ejendomshandlere,

der havde virket i mange år, tøvede med at gå til

eksamen af frygt for at dumpe, og hertil skulle så lægges alle

de nye restriktioner i udøvelsen af erhvervet blot for at kunne

kalde sig ejendomsmægler.

I 1938 blev denne bekendtgørelse afløst af en ny bekendtgørelse

vedr. ejendomsmæglerprøven, ligesom der blev

udstedt en bekendtgørelse om udøvelse af ejendomsmæglervirksomhed.

Dansk Ejendomsmæglerforening var særdeles utilfreds

med myndighedernes behandling af foreningen, hvilket den

daværende formand redegjorde for i bladet ”Ejendomsmægleren”

under overskriften ”Bristede forudsætninger”.

Efter henvendelser fra foreningen blev der i 1941 udstedt en

ny bekendtgørelse til ejendomsmæglerprøven. Ved eksaminationen

ville der bl.a. blive lagt vægt på eksaminandens

modenhed, men eksamen omfattede også praktiske og juridi-

”I årene efter

krigen strømmede

svindlere,

sortbørshajer og

værnemagere

ind i branchen

som ejendomshandlere.”

ske forhold samt økonomiske og samfundsmæssige forhold.

I forbindelse hermed oprettede Danske Ejendomsmæglerforening

et kursus, der skulle forberede kursisterne til ejendomsmæglereksamen.

Ved eksamen dette år var tilmeldt 154

personer – 61 af disse bestod ikke. De efterfølgende år blev

der uddannet mange ejendomsmæglere, og i 1944 stoppede

foreningen sine kurser, da det var opfattelsen, at der nu blev

uddannet for mange ejendomsmæglere.

Endelig i 1942 udarbejder Ejendomsmæglerkommissionen

et lovforslag til ændring af næringsloven om bunden næring.

Lovforslaget bliver imidlertid ikke vedtaget.

”Statseksamineret ejendomsmægler”

I årene efter krigen strømmede svindlere, sortbørshajer og

værnemagere ind i branchen som ejendomshandlere, da

ydelse af bistand ved ejendomshandel jo fortsat ikke var

betinget af næringsbrev.

Foreningens ledelse fortsatte sit ihærdige forsøg på at

få ændret næringsloven, og efter 15-16 års kamp fremsatte

handelsministeren i 1948 et forslag til ændring af loven. Der

var dog politisk modvilje, hvorfor forslaget ikke blev vedtaget

som fremsat.

I stedet blev der i 1949 vedtaget en ny formulering af

næringsloven, hvorefter et nyt begreb blev stadfæstet

nemlig ”ejendomshandler”. Desuden medførte ændringen, at

personer, der de sidste fem år før lovens ikrafttræden, kunne

godtgøre at have drevet virksomhed som mellemmand, med

ejendomshandel som hovederhverv, kunne få tilladelse til

at løse næringsbrev som ejendomshandlere uden at opfylde

kravet om vandelsattest. Alle andre skulle godtgøre at have

ført ”en retskaffen vandel”.

Ved samme lovrevision blev betegnelsen ”statseksamineret

ejendomsmægler” lovfæstet. Af Handelsministeriets

cirkulære fremgik det, at kun de, der havde næringsbrev som

ejendomsmæglere, måtte kalde sig dette, mens de, der havde

næringsbrev som ejendomshandlere, ikke måtte betegne

sig med nogen titel, der kunne ligne titlen ejendomsmægler.

Samtidig foreslog foreningen, at der skulle være en læretid

på minimum to år på et ejendomsmæglerkontor.

I 1953 etablerede Dansk Ejendomsmæglerforening igen et

kursus til ejendomsmæglerprøven. For at blive optaget på

kurset skulle man være fyldt 20 år og have bestået mellemskoleeksamen.

I 1957 afholdtes ejendomsmæglerprøven for 25. gang.

2.682 havde bestået ejendomsmæglereksamen i de forløbne

25 år, og cirka 1.300 af disse havde løst næringsbrev.

I 1961 blev der nedsat en næringslovskommission, som tre

år senere afgav en 1. betænkning og året efter en 2. betænkning.

I 1966 blev ejendomsmæglerloven vedtaget, hvorefter

ejendomsmæglerstanden fik en separat lov vedrørende

ejendomsmæglere.

I 1967 blev kravene til at gå op til ejendomsmæglereksamen

skærpet, og det to-årige praktikkrav, som fortsat er

gældende, blev indført. I 1977 blev ejendomsmægleruddannelsen

for første gang lagt ind under det offentliges regi, og

uddannelsen kunne nu påbegyndes på 54 handelsskoler rundt

omkring i landet. Uddannelsen til ejendomsmægler justeres

r


Eksempler på annoncering med kurser til

forberedelse af ejendomsmæglereksamen i

begyndelsen af 1940’erne. Nederst ses også

Dansk Ejendomsmæglerforenings annoncering

i 1944 af, at foreningen stopper kurserne med

den begrundelse, at der er blevet uddannet for

mange ejendomsmæglere.

EJENDOMSMÆGLEREN / 55


herefter flere gange de følgende år, men først 16 år senere

sker der en væsentlig ændring.

Lov om omsætning af fast ejendom

I 1993 blev Lov om omsætning af fast ejendom vedtaget, og

det betegnes som en milepæl i såvel Dansk Ejendomsmæglerforening

som i ejendomsformidlerbranchens historie, idet

mange gamle ønsker helt tilbage fra 1912, da foreningen blev

stiftet, blev opfyldt med denne lov.

For eksempel kom der med den nye lov et krav om uddannelse

som adgangsbetingelse for en selvstændig virksomhed

i branchen, og dermed bortfaldt næringsbrevet, hvilket også

betød at ejendomshandlerbegrebet bortfaldt.

Efterfølgende har der været flere uddannelsesmæssige

adgangsveje til ejendomsmæglertitlen, idet uddannelsen løbende

er blevet tilpasset, så den lever op til tidens krav. I dag

er der tre adgangsveje, hvilket er finansøkonomuddannelsen,

akademiuddannelsen eller finansbacheloruddannelsen.

I 2005 blev en ændring af Lov om omsætning af fast ejendom

vedtaget, hvorefter alle fremover måtte eje ejendomsmæglervirksomhed,

men samtidig blev det fastslået i loven,

at virksomhed som ejendomsformidler kun må udøves af

personer, der er optaget i ejendomsmæglerregisteret.

Forside til brochuren for den nye

ejendomsmægleruddannelse, 1998.

56 / EJENDOMSMÆGLEREN

”Som medlemsorganisation har Dansk Ejendomsmæglerforening

som opgave at sikre medlemmerne mod urimelig

og ulovlig konkurrence – dels medlemmerne imellem, og

dels i forhold til eksterne personer og virksomheder.”

Der er således i dag fortsat tale om et beskyttet erhverv,

idet ejendomsmæglervirksomhed kun må udøves af personer

optaget i ejendomsmæglerregisteret, og titlen ejendomsmægler

– eller betegnelser, der er forvekslelige hermed – kun

må benyttes af disse personer.

DE politianmelder ulovligheder

Som medlemsorganisation har Dansk Ejendomsmæglerforening

som opgave at sikre medlemmerne mod urimelig og

ulovlig konkurrence – dels medlemmerne imellem, og dels i

forhold til eksterne personer og virksomheder.

Siden ikrafttrædelsen af Lov om omsætning af fast

ejendom har foreningen modtaget et meget stort antal

henvendelser vedrørende ulovlig drift af ejendomsmæglervirksomhed

og ulovlig brug af titlen ejendomsmægler – og

det medfører i yderste konsekvens politianmeldelse.

Foreningen har i flere år forsøgt at få myndighederne til

at tage sig af disse overtrædelser, men myndighederne har

hver gang meddelt, at de ikke har ressourcer til at tage sig af

det, hvorfor foreningen fortsat af hensyn til medlemmernes

interesser behandler alle disse sager.

I 2010 kontrollerede myndighederne dog titlerne på godt

1.000 personer, hvilket resulterede i cirka 70 politianmeldelser.

Det var første gang, der fra myndighedernes side blev

gennemført sådanne stikprøver, og foreningen var særdeles

tilfreds med dette tiltag, idet det er yderst vigtigt, at en forbruger

kan stole på, at dem, der anvender titlen ”ejendomsmægler”,

også er berettigede hertil.

Misbrug kostede 100.000 kr. i bøde

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere har netop behandlet

den første sag om misbrug af ejendomsmæglertitlen.

Der var tale om en af indehaverne i en ejendomsmæglervirksomhed,

der havde gennemgået uddannelse til

ejendomsmægler (alle kan eje, men kun ejendomsmæglere

kan udøve). Vedkommende manglede dog endnu at blive

optaget i Erhvervs- og Byggestyrelsens (nu Erhvervsstyrelsen)

ejendomsmæglerregister, før han måtte bruge titlen ejendomsmægler.

På trods af dette havde vedkommende brugt

titlen ejendomsmægler i sin mailsignatur, på virksomhedens

hjemmeside og i annoncer i en lokalavis.

Som følge heraf idømte Disciplinærnævnet ejendomsmæglervirksomheden

en bøde på 100.000 kr. Kendelsen

viser, at myndighederne ser meget alvorligt på misbrug af titlen,

idet forbrugerne skal kunne stole på, at de, der betegner

sig som ejendomsmæglere, rent faktisk også er det.

Kendelsen har nr. 160-2011 og kan læses på www.dnfe.dk.


Tillykke til

Dansk Ejendomsmæglerforening

fra Finansrådet

”Hjerteligt til lykke med de 100 år. Det er ikke tit, man får lov at sige

sådan og slet ikke til en så frisk, dygtig og engageret modtager.

Vores fælles arbejdsområde – boligmarkedet – er spændende, nærværende

og noget, som de fleste danskere følger med stor interesse.

Den konstante udvikling, boligmarkedet befinder sig i, og det samtidige

behov for stabilitet, kræver et godt samarbejde. Og det har vi.

Med lykønskningen skal derfor samtidig lyde et velment tak for et

meget konstruktivt samarbejde. Vi bliver altid mødt af dygtige og engagerede

medarbejdere, og selvom vi – naturligt – har forskellige roller

og ikke altid ser helt ens på tingene, så er det altid en fornøjelse at arbejde

sammen med jer. Et stort til lykke med jubilæet samt de bedste

ønsker for fremtiden. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.”

Jørgen A. Horwitz, direktør i Finansrådet

Branchens stærkeste brand ….

…. søger kompetente franchisetagere med værdierne på rette sted og fokus på kunderne.

Vi skruer op for blusset i 2012. Har du ambitioner om at blive franchisetager, eller er

du allerede franchisetager i dag, så har du nu muligheden for at blive en del af home.

Giv lyd, hvis du ser muligheder i en by eller et område, hvor home ikke er repræsenteret i dag.

Hold dig heller ikke tilbage, selv om du har ambitioner i en by eller et område, hvor home allerede har til

huse. Måske kan du alligevel blive vores foretrukne ejendomsmægler.

På den finansielle side får du også landets stærkeste opstilling i form af Danske Bank og Realkredit Danmark.

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte kontraktchef Stig Bjerg Jensen på 44 73 45 39 eller bjerg@home.dk.

Din henvendelse behandler vi fortroligt. På home.dk kan du læse mere om home.

EJENDOMSMÆGLEREN / 57


Danske

BOLIGadvokater

ønsker et stort tillykke

med 100 års jubilæet

”A Painted House

Er det nu en roman af John Grisham, eller er det

endnu en fræk overskrift fra Danske BOLIGadvokater

om salgsopstillingernes skønmaleri af de

danske boliger?

Det er naturligvis begge dele, men det er i

allerhøjeste grad også en hyldest til Danske

Ejendomsmæglerforening i anledning af 100 års

jubilæet.

Det er tillige et dækkende udtryk for de farverige

vendinger og indlæg, der har kendetegnet boligdebatten

gennem mange år. Farverige person-

58 / EJENDOMSMÆGLEREN

ligheder har sat deres præg på debatten, og lige

så festlige reklamefilm har gået over de danske

tv-skærme i kampen om boligkundernes gunst.

Når nogen vil sælge og andre vil købe, er første

opgave naturligvis at få dem bragt sammen og varen

vist frem. Det er dog sjældent, at de to parter

har samme opfattelse af, hvad det er, der sælges,

hvad det skal koste, eller hvordan vilkårene for

handlen skal være. Og så er der naturligvis alle de

andre, som blander sig i handlen – lige fra staten,

til vennerne og ikke mindst BOLIGadvokaterne.

Det er ikke nogen hemmelighed, at vore to

foreninger ofte er uenige om, hvad der tjener forbrugerne

på boligmarkedet bedst muligt. Men vi

repræsenterer jo også hver sin part i bolighandlen.

De ofte modsatrettede synspunkter får imidlertid

aldrig lov til at stille sig i vejen for en god og

kontant dialog, som sætter kulør på tilværelsen og

er med til at fremme løsninger til fordel for forbrugerne

og boligmarkedet som helhed.

Vi ser frem til flere spændende debatter i årene,

der kommer. Jeg tør i hvert fald godt love, at vi i

Danske BOLIGadvokater vil gøre vort til, at DE og

medlemmerne – heller ikke efter festlighederne

i anledning af de 100 år – kommer til at hvile på

laurbærrene!

Vi vil gøre vores til at holde jer i form, friske og i

fuld vigør, så vi også i fremtiden får vores daglige

dosis af kulørte indslag. Tillykke!”

Jan Schøtt-Petersen,

formand for

Danske BOLIGadvokater


Bestil tilstandsrapporter, energimærker og el-tjek hos EBAS!

Hos EBAS er der mindst muligt besvær for sælger og ejendomsmægler.

Når I har bestilt, sørger vi for resten.

Sælger kontaktes inden for 24 timer

Rapporter leveres elektronisk senest på 5. hverdag

Smidig sagsbehandling sikrer dig hurtig adgang til ejerskifteforsikringstilbud

3 rapporter - kun 1 aftale med sælger

Rådgiver fra dit lokalområde

Landsdækkende leveringssikkerhed

Energi-og Bygningsrådgivning er en del af NRGi og Bolius

I 2010 blev NRGi Rådgivning og Bolius' afdelinger for

udarbejdelse af tilstandsrapporter og energimærker

sammenlagt til det, vi i dag kender som EBAS.

EBAS er et af landets førende firmaer på området, og

vi sætter kvalitet, fleksibilitet og smidighed i højsædet

ved vores sagsbehandling.

Organisationen har bred erfaring med forskellige

rådgivningsydelser.

EBAS har fokus på innovation, individuelle kompetencer

og højt uddannelsesniveau, der til stadighed sikrer,

at EBAS er den førende og foretrukne i markedet

inden for rådgivning.

Telefon 7020 8686

E-mail info@ebas.dk

Organisationen er bygget op om moderne teknologier,

hvorfor man er sikret bedst mulig håndtering af

sagsgangen, herunder logistik, leverancer m.v.

Hos EBAS skal der være mindst muligt ”besvær” for

sælger og ejendomsmægler. Vi sørger for, at alle rapporter

kommer direkte til involverede parter, således

at ejerskifteforsikringstilbuddet hurtigst muligt ligger

klar til jer.

Kontakt:

Energi- og Bygningsrådgivning A/S

Lautrupvang 2

2750 Ballerup

Telefon: 7020 8686

E-mail: info@ebas.dk

Energi- og Bygningsrådgivning A/S

Bernhard Bangs Allé 23

2000 Frederiksberg

EJENDOMSMÆGLEREN / 59


Hent DE’s

jubilæums-app og

deltag på Facebook

DE har udviklet et

særligt jubilæumssite

på nettet. Her kan du

læse alt om den store

fest – programmet,

underholdningen,

menuen osv. – samt

om DE’s historie

gennem 100 år.

Klik ind på www.de.dk/DE100

og få også en app til din smartphone.

60 / EJENDOMSMÆGLEREN

Et brag af en

jubilæumsfest

Du kan også deltage i festlighederne på

Facebook: www.facebook.com/danskejendomsmaeglerforening

TIL DIG SOM SKAL

HANDLE HUS

Husk ejerskifteforsikringen,

når du handler bolig

FRIDA Forsikring Agentur A/S

www.fridaforsikring.dk


Foreningens jubilæum bliver fejret med en kæmpe fest på

Tivoli Congress Hotel i København den 11. maj.

“ CAND.MUR.

DAHL Advokatfirma har stor erfaring med alle typer af rådgivning, der vedrører fast ejendom – og vi bistår

både professionelle ejendomsinvestorer, erhvervsvirksomheder og private. I vores rådgivning inddrager vi

såvel skatteretlige, miljø- og planretlige som kommercielle vinkler.

DAHL er et af Danmarks største advokatfirmaer. Se mere på www.dahllaw.dk


Billetterne blev revet væk, da Dansk Ejendomsmæglerforening inviterede til et brag af en

fest i anledningen af foreningens 100 års jubilæum på det mondæne Tivoli Congress Hotel

i København. Næsten 1.500 ejendomsmæglere samles om aftenen den 11. maj for at fejre

deres brancheorganisation.

Deltagerne kan glæde sig til en aften fuld af oplevelser med ejendomsmæglerkollegaer fra

hele landet, galla-middag, underholdning, live band, fri bar og dans til ud på natten.

På underholdningssiden kommer Andreas Bo, også kendt som manden med

gummiansigtet, mens musikken leveres af først The Antonelli Orchestra,

kendt fra ”Vild med dans” på TV2, og derefter DJ Morten Stuckert.

Andreas Bo

underholder

under middagen

Ejendomsmæglernes Fond

har sponseret

The Antonelli Orchestra

Når der efter maden bliver spillet op til dans, er det intet mindre

end The Antonelli Orchestra, som vil stå på scenen. De kommer –

takket være Ejendomsmæglernes Fond, der har sponsoreret den

del af aftenens underholdning – og fejrer DE med masser af energi

og alle de bedste dansehits.

EJENDOMSMÆGLEREN / 61


RECEPTiON

i anledning af foreningens 100 års jubilæum indbyder Dansk

Ejendomsmæglerforening til en uformel reception. Alle er velkomne.

Fredag den 11. maj 2012 – kl. 14.00 - 16.30

i Tivoli Congress Center

Arni Magnussonsgade 2

1577 København V

Program

Kl. 14.00 Velkommen

Kl. 14.15 Tale v/ DE’s formand Steen Winther-Petersen

Kl. 14.30 Tale v/ Københavns Overborgmester frank Jensen

Kl. 15.00 Overrækkelse af Ejendomsmæglerprisen 2012 v/ Ejendomsmæglernes fond

Kl. 15.30 Hilsner fra udenlandske organisationer

Gaver frabedes venligst, tak!

BoBler i glasset

Et brag af en fest og ikke mindst en stor

lykønskning med foreningens 100-års

jubilæum fra nordens førende leverandør

af digital skiltning

Alle undersøgelser peger på, at digital skiltning

har en salgsfremmende effekt. Et stærkt

og dynamisk medie der udbygger den dialog,

der er skabt gennem tv-reklamer, radiospots,

annoncer og andre former for markedsføring.

Et medie der hjælper kunden med at søge information,

overveje og beslutte sig.

www.mermaid.dk

62 / EJENDOMSMÆGLEREN

More magazines by this user
Similar magazines