Grundejerforening ved Vejlby Fed Yvonne Hummelmose Polluxvej ...

vejlbyfed.net

Grundejerforening ved Vejlby Fed Yvonne Hummelmose Polluxvej ...

Grundejerforening ved Vejlby Fed

Yvonne Hummelmose

Polluxvej 15, Vejlby Fed

DK-5500 Middelfart

E-mail: huwis@huwis.dk

Tlf.: 6441 5562

Vejlby Fed

Orientering om kloak- og anlægsarbejder ved Vejlby Fed.

D +45 8228 1537 · M +45 2723 1537 · E martin.staunsbjerg@grontmij.dk · Lt002AUN_grundejerforening

Grontmij A/S

Kokbjerg 5

DK-6000 Kolding

Danmark

T +45 8228 1400

F +45 8228 1401

www.grontmij.dk

CVR-nr. 48233511

14. februar 2012

Projekt: 22.3399.16

Middelfart Spildevand skal foretage udskiftning af eksisterende kloakledninger samt etablere

nye på særligt udvalgte steder ved Vejlby Fed, se vedlagte tegning nr. 10.

Kloakprojektet er igangsat på grund af årligt tilbagevendende lugtgener nær campingpladsen,

som stammer fra pumpestationen i umiddelbar nærhed heraf.

Der er foretaget en undersøgelse af det eksisterende kloaksystem, trykledninger og pumpestationer

på hele Vejlby Fed. Denne undersøgelse har givet anledning til ændringer af det eksisterende

kloaksystem for at imødegå lugtgener i fremtiden.

I forbindelse med kloak- og anlægsarbejderne vil dele af Spikavej, Stjernevej, Stellanovavej

Siriusvej og Hovkrogvej i perioder være helt eller delvist afspærrede. Entreprenøren opsætter

skilte der viser omkørsler, spærring mv. i området.

Entreprenøren etablerer efter aftale med Middelfart Kommune skurby på p-plads arealet bag

Spikavej 4-6 ud mod Lillebælt.

Arbejdet vil midlertidigt kunne medføre støvgener, støjgener, rystelser samt hullede veje. Der

kan også opstå lugtgener i forbindelse med kloakarbejderne.

For de ejendomme hvor tilkørselsforholdene til ejendommen berøres direkte, vil entreprenøren

forud give beboerne besked om tidspunkt for afspærringen, samt hvornår afspærringen forventes

ophævet.

For nogle ejendomme, vil det det kunne komme på tale at der skal foretages en fotoregistrering

af ejendommen forinden igangsættelsen af anlægsarbejderne. Ejerne vil får særskilt

brev herom.

Ligeledes kan det komme på tale at nogle ejendomme vil få opsat en vibrationsmåler under

arbejdernes udførelse. Denne information udsendes sammen med brevet om fotoregistreringen.

Der gøres opmærksom på, at langt fra alle ejendomme som fotoregistreres får opsat vibrationsmåler.


Kloak- og anlægsarbejderne finder sted i perioden: 1. marts til den 4. april 2012.

Side 2

Vi håber at De har forståelse for nødvendigheden af de forestående kloak- og anlægsarbejder.

Som formand for grundejerforeningen, bedes De orientere grundejerforeningens medlemmer i

det omfang, De finder det nødvendigt.

Såfremt de har spørgsmål til det fremsendte bedes de kontakte projektleder ved Grontmij:

Torben A. Jensen på telefon 82 28 15 45.

Med venlig hilsen

Grontmij A/S

Martin Staunsbjerg

Vedlagt : Oversigtsplan tegning nr. 10 med indtegnede arbejdsområder.

Kopi til : Peter Petersen, Middelfart Spildevand A/S.

Middelfart Spildevand A/S er et kommunalt ejet aktieselskab, som varetager projektering,

drift samt vedligeholdelse af det offentlige kloaksystem og renseanlæg mv. i hele Middelfart

Kommune.

Grontmij A/S er rådgiver for Middelfart Spildevand A/S og varetager således projektering,

byggeledelse og tilsyn med etableringen af de nye kloakledninger på vegne af Middelfart Spildevand

A/S.

r:\projects\kol\22\22339916\04_correspon\letter\lt002aun_grundejerforening.docx Grontmij A/S

Similar magazines